Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 24.01.1997 Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 53.L45249 stavka 5. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA OSNIVANJE I RAD PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se uvjeti za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: predstavništva).

Odredbe ove Uredbe ne odnose se na predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj čije su osnivanje i rad uređeni posebnim propisima.

Članak 2.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj može osnovati strana osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost i nacionalna ili međunarodna gospodarska udruga.

Članak 3.

Strana osoba može osnovati predstavništvo radi istraživanja tržišta, obavljanja promidžbenih i informativnih poslova te radi svoga predstavljanja.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka ne mogu se obavljati poslovi iz djelatnosti osnivača odnosno sklapati poslovi za osnivača.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka predstavništva stranih zračnih prijevoznika mogu obavljati i prodaju prijevoznih dokumenata u skladu sa međudržavnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska i međunarodnim konvencijama.

Članak 4.

Predstavništvo je sastavni dio strane osobe i nema status pravne osobe.

Predstavništvo obavlja poslove iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe po nalogu osnivača.

Predstavništvo posluje pod tvrtkom osnivača s naznakom da se radi o predstavništvu.

Članak 5.

Strana osoba koja ima predstavništvo u Republici Hrvatskoj može osnovati jedan ili više ogranaka tog predstavništva.

Na osnivanje, rad i prestanak rada ogranka primjenjuju se odredbe o osnivanju, radu i prestanku rada predstavništva.

II. UPIS U REGISTAR PREDSTAVNIŠTVA

Članak 6.

Predstavništvo se upisuje u Registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Registar), koji se vodi u Ministarstvu gospodarstva.

Predstavništvo može početi s radom nakon upisa u Registar.

Članak 7.

U Registar se upisuju slijedeći podaci i promjene tih podataka:

- tvrtka i sjedište (država, mjesto i adresa) osnivača

- sjedište predstavništva u Republici Hrvatskoj

- poslovi predstavništva

- ime, prezime, prebivalište i jedinstveni matični broj ili za strance broj putovnice i državu koja ju je izdala, odgovorne osobe u predstavništvu

- registar ili drugi upisnik i njegov broj u koji je upisan osnivač i državu u kojoj se vodi

- brisanje predstavništva.

Članak 8.

Prijava za upis u Registar sadrži:

- tvrtku, sjedište i predmet poslovanja osnivača

- sjedište predstavništva u Republici Hrvatskoj

- osnovne podatke o osobi odgovornoj za rad predstavništva (ime, prezime, JMBG, a za strance broj putovnice i država koja ju je izdala).

Prijavu iz stavka 1. ovog članka može podnijeti strana osoba izravno ili njezin ovlašteni punomoćnik.

Članak 9.

Uz prijavu iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe strana osoba dužna je podnijeti:

- odluku osnivača u osnivanju predstavništva u Republici Hrvatskoj;

- ispravu o upisu strane osobe u registar koji se vodi u zemlji u kojoj strana osoba ima registrirano sjedište ili drugu valjanu ispravu o osnivanju po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište iz kojih su vidljivi njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja;

- opis poslova i predstavništva u Republici Hrvatskoj;

- odluku o imenovanju odgovorne osobe za rad predstavništva u Republici Hrvatskoj (rukovoditelja predstavništva);

- dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Isprave iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe i stavka 1. ovog članka moraju biti u izvorniku i ovjerenu prijevodu na hrvatski jezik.

Članak 10.

Ministarstvo gospodarstva će upisati predstavništvo u Registar u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave i dokumentacije iz članka 9.#clanak9 ove Uredbe.

Članak 11.

Ministarstvo gospodarstva odbit će upis predstavništva u Registar, ako osnivač ne dostavi potrebnu dokumentaciju za upis propisanu člancima 8. i 9. ove Uredbe.

Ministarstvo gospodarstva odbit će upis u Registar i ako osnivač ne dokaže:

- da je valjano osnovan i da posluje u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište;

- postojanje uzajamnosti u zemlji u kojoj osnivač ima sjedište odnosno da je u toj zemlji osobama iz Republike Hrvatske omogućeno osnivanje predstavništava pod uvjetima pod kojima je to u Republici Hrvatskoj omogućeno stranom osnivaču.

III. RAD PREDSTAVNIŠTVA

Članak 12.

Predstavništvo predstavlja osoba koju je strani osnivač imenovao rukovoditeljem predstavništva.

Osnivač je dužan prijaviti svaku promjenu podataka iz članka 8.#clanak8 i članka 9.#clanak9 ove Uredbe radi upisa u Registar.

Predstavništvo je dužno u svom radu pridržavati se propisa Republike Hrvatske.

Nadzor nad primjenom propisa Republike Hrvatske u radu predstavništava obavlja tržišna inspekcija i druge inspekcije u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih zakonom.

Članak 13.

Na radne odnose, plaće i druge uvjete rada hrvatskih državljana - zaposlenika u predstavništvu primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj.

Strana osoba će s osobom iz stavka 1. ovog članka sklopiti ugovor o radu, kojim se ne mogu utvrditi manja prava i nepovoljniji radni uvjeti od prava i uvjeta utvrđenih zakonom i kolektivnim ugovorom.

Stranci i osobe bez državljanstva koji će raditi u predstavništvu obvezni su pribaviti radnu dozvolu sukladno posebnim propisima.

IV. BRISANJE PREDSTAVNIŠTVA IZ REGISTRA

Članak 14.

Ministarstvo gospodarstva donijet će rješenje o brisanju predstavništva iz Registra ako:

- osnivač donese odluku o zatvaranju predstavništva,

- osnivač prestane postojati u zemlji u kojoj ima sjedište,

- više nema osobe odgovorne za rad predstavništva, a osnivač ne imenuje novu u roku od dva mjeseca nakon što ga na to upozori Ministarstvo gospodarstva,

- predstavništvo više ne udovoljava uvjetima propisanim ovom Uredbom i utvrđenim u rješenju o upisu u Registar,

- se predstavništvo u svom radu ne pridržava propisa Republike Hrvatske,

- je presudom nadležnog suda strana osoba - osnivač predstavništva kažnjen za privredni prijestup odnosno prekršaj više od dva puta u posljednje dvije godine,

- ako predstavništvo obavlja djelatnost suprotno članku 3.#clanak3 ove Uredbe.

U rješenju iz stavka 1. ovog članka odredit će se rok za prestanak rada predstavništva, koji ne može biti duži od šest mjeseci.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Predstavništva osnovana u Republici Hrvatskoj nakon 8. listopada 1991. godine i upisana u Registar kod nadležnog ministarstva nastavljaju s radom.

Strana osoba koja je osnovala predstavništvo u Republici Hrvatskoj prije 8. listopada 1991. godine, a koje nije upisano u Registar iz stavka 1. ovog članka, dužna je sukladno odredbama ove Uredbe upisati to predstavništvo u Registar u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ako osnivač predstavništva ne postupi sukladno odredbi iz stavka 2. ovog članka, predstavništvo prestaje s radom po isteku roka iz stavka 2. ovog članka.

Članak 16.

Predstavništva stranih osoba koja ne obavljaju gospodarsku djelatnost, a koja su upisana u Registar mogu nastaviti s radom nakon stupanja na snagu ove Uredbe, uz odgovarajuću primjenu odredaba ove Uredbe, do stupanja na snagu propisa kojima će se urediti njihovo osnivanje i poslovanje u Republici Hrvatskoj.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o pobližim uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici HrvatskojL45251 ("Narodne novine", broj 53/91).

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 300-01/96-01/02
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !