Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o uvjetima za plovidbu i boravak stranih brodova i čamaca namijenjenih razonodi ili športu na unutarnjim vodama Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
34 13.4.2001 Uredba o uvjetima za plovidbu i boravak stranih brodova i čamaca namijenjenih razonodi ili športu na unutarnjim vodama Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

598

Na temelju članka 29.L73322 stavka 3. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine«, broj 19/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2001. godine, donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA PLOVIDBU I BORAVAK STRANIH BRODOVA I ČAMACA NAMIJENJENIH RAZONODI ILI ŠPORTU NA UNUTARNJIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom se propisuju uvjeti za dolazak, plovidbu i boravak stranih brodova i čamaca (u daljnjem tekstu: plovila) na unutarnjim vodama Republike Hrvatske, radi turističkog krstarenja, razonode, sudjelovanja u športskim natjecanjima i sl.

Članak 2.

Osoba koja upravlja čamcem ili zapovjednik broda iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe (u daljnjem tekstu: zapovjednik) koji namjerava ploviti i boraviti na unutarnjim vodama Republike Hrvatske dužan je, nakon ulaska u unutarnje vode Republike Hrvatske, uploviti najkraćim putem u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet i u nadležnoj kapetaniji ili njenoj ispostavi izvršiti prijavu dolaska, te ispuniti i druge obveze predviđene posebnim propisima.

Vlasnik stranog plovila koji plovilo dovozi kopnenim putem dužan je to plovilo prijaviti u bilo kojoj kapetaniji ili njihovoj ispostavi.

Vlasnik ili zapovjednik plovila koje nije dulje od 3 metra i s motorom slabijim od 4 kW, nije obvezan izvršiti prijavu dolaska u kapetaniji ili ispostavi kapetanije.

Vlasnikom plovila smatra se i osoba koja raspolaže ispravom o posjedovanju plovila (ugovor o leasingu, ugovor o zakupu i sl.)

Članak 3.

Prijava dolaska sadrži: ime i oznaku plovila, dužinu plovila, zastavu pripadnosti plovila, ime i prezime ili naziv vlasnika plovila, te ime i prezime zapovjednika plovila.

Prilikom prijave zapovjednik plovila mora predočiti:

– odgovarajuću ispravu ili potvrdu izdanu od strane nadležnog tijela države pripadnosti kojom se dokazuje da je plovilo upisano u evidenciju plovila i da je ovlašteno isticati državnu zastavu sukladno nacionalnim propisima države pripadnosti;

– dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu;

– dokaz o vlasništvu ili pravu posjedovanja plovila;

– isprave kojima zapovjednik plovila dokazuje osposobljenost za upravljanje plovilom ili obavljanje drugih plovidbenih poslova;

– dokaz o osiguranju od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama u skladu s posebnim propisom.

Prilikom prijave zapovjednik plovila dužan je platiti naknadu za sigurnost plovidbe i upravne pristojbe u skladu s važećim propisima.

Visinu i trajanje razdoblja za koje se plaća naknada za sigurnost plovidbe utvrdit će ministar nadležan za poslove unutarnje plovidbe.

Ako plovilo ispuni uvjete za plovidbu i boravak na unutarnjim vodama Republike Hrvatske, kapetanija ili njezina ispostava potvrdit će to na prijavi dolaska, uz naznaku roka važenja potvrde.

Obrazac prijave sastavni je dio ove Uredbe (Prilog 1.).

Ako zapovjednik plovila iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ove Uredbe, prilikom prijave, ne predoči dokumente iz stavka 2. ovog članka ili ne plati naknade iz stavka 3. ovog članka, dužan je u roku od 24 sata napustiti unutarnje vode Republike Hrvatske.

Članak 4.

Prilikom prijave, zapovjednik plovila dužan je predočiti popis članova posade i ostalih osoba koje borave na plovilu (u daljnjem tekstu: članovi posade), osim za skutere i plovila do 5 m duljine koja nemaju uvjeta za duži boravak na njima (ležajevi, kuhalo, WC).

Popis posade ovjerava nadležna kapetanija.

Svaku izmjenu članova posade zapovjednik plovila dužan je prijaviti kapetaniji, odnosno ispostavi na području koje je došlo do navedenih izmjena, te platiti pristojbu za izmjenu posade.

Pristojba iz stavka 3. ovog članka ne plaća se za članove obitelji vlasnika ili zapovjednika i za onaj broj izmjena posade, u periodu važenja prijave, koji se uobičajeno ne smatra komercijalnom uporabom plovila.

Članovima obitelji vlasnika ili zapovjednika u smislu ove Uredbe smatraju se njihov bračni drug te njihovi krvni srodnici i krvni srodnici njihovog bračnog druga.

Iznos pristojbe iz stavka 3. ovog članka i broj dozvoljenih izmjena posade iz stavka 4. ovog članka određuje ministar nadležan za poslove unutarnje plovidbe.

Članak 5.

Organizator športskog natjecanja dužan je, najkasnije pet dana prije početka natjecanja, dostaviti nadležnoj kapetaniji popis plovila i osoba koje sudjeluju u natjecanju.

Nakon dostave popisa iz stavka 1. ovog članka, za plovila sa popisa ne plaćaju se naknade iz članka 3.#clanak3 stavka 3. ove Uredbe u razdoblju od pet dana nakon završetka natjecanja.

Članak 6.

Sredstva prikupljena od naknade za sigurnost plovidbe i pristojbe za izmjenu posade prihod su državnog proračuna.

Članak 7.

Plovilima iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije dozvoljeno obavljanje gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba vlasnik plovila koja koristi plovilo suprotno odredbama članka 7.#clanak7 ove Uredbe.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba vlasnik plovila, zapovjednik plovila i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 9.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba ako:

1. ne prijavi svoj dolazak (članak 2. stavak 1. i 2.),

2. ne prijavi svaku promjenu posade i ostalih osoba koje borave na plovilu (članak 4. stavak 3.)

3. kao organizator u određenom roku ne prijavi održavanje športskog natjecanja nadležnoj kapetaniji (članak 5.)

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dolasku i boravku stranih jahti i čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike HrvatskeL73324 (»Narodne novine«, broj 31/92) u dijelu koji se odnosi na unutarnje vode.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/01-01/02
Urbroj: 5030116-01-1
Zagreb, 5. travnja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


 
zatvori
Uredba o uvjetima za plovidbu i boravak stranih brodova i čamaca namijenjenih razonodi ili športu na unutarnjim vodama Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !