Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
91 14.8.2006 Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2131

Na temelju članka 54.L306264 stavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2006. godine donijela

UREDBU

O VISINI I UVJETIMA ZA ISPLATU NAKNADE TROŠKOVA MOBILIZIRANIM GRAĐANIMA

Članak 1.

Ovom Uredbom se određuju visina i uvjeti za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima za prijevoz sredstvima javnog prometa, smještaj i prehranu te stvarnih troškova nastalih kao posljedica mobilizacije.

Članak 2.

Mobilizirani građani koji su u radnom odnosu, za vrijeme mobilizacije imaju pravo na novčanu naknadu u visini plaće koju su ostvarili s punim radnim vremenom u mjesecu prije angažiranja.
Novčanu naknadu iz stavka 1. ovog članka mobiliziranim građanima isplaćuje poslodavac.
Poslodavac ostvaruje pravo na povrat isplaćene naknade plaće mobiliziranog građanina iz stavka 1. ovog članka, uvećane za zakonom propisane obvezne doprinose, poreze i prireze, od:
– Državne uprave za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Državna uprava), ako je građanin mobiliziran temeljem odredbe članka 53. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (u daljnjem tekstu: Zakon);
– jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja je naložila mobilizaciju, ako je građanin mobiliziran temeljem odredbe članka 30. stavaka 1. i 3. Zakona.
Zahtjev za povrat isplaćene novčane naknade iz stavka 3. ovog članka, poslodavac podnosi na propisanom obrascu »Zahtjev za refundaciju plaće« koji je u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio (Prilog 1), uz koji se prilaže isplatna lista kao dokaz o izvršenoj isplati.

Članak 3.

Mobilizirani građani koji nisu u radnom odnosu, a ostvaruju pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti, za vrijeme mobilizacije imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu koji se dobije kada se od iznosa neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj za prethodno razdoblje odbije iznos novčane naknade koju mobilizirani građanin mjesečno prima s osnova privremene nezaposlenosti.
Mobilizirani građani koji nisu u radnom odnosu i ne ostvaruju pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti za vrijeme mobilizacije imaju pravo na novčanu naknadu u visini neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj za prethodno razdoblje.
Zahtjev za isplatu novčane naknade iz stavaka 1. i 2. ovog članka mobilizirani građanin podnosi na obrascu »Zahtjev za isplatu« koji je u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio (Prilog 2).

Članak 4.

Mobiliziranim građanima iz članaka 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ove Uredbe, novčana naknada obračunava se i isplaćuje za prethodni mjesec, a ako su angažirani manje od mjesec dana, naknada se obračunava po danima, tako da se svaki započeti dan računa kao cijeli dan.

Članak 5.

Tijelo koje je naložilo mobilizaciju organizira prijevoz mobiliziranih građana.
Ako prijevoz nije organiziran sukladno stavku 1. ovog članka, mobilizirani građani koriste se prijevoznim sredstvima javnog prijevoza.
U slučaju da nije organiziran prijevoz mobiliziranih građana ili bi zbog reda vožnje mobilizacija bila usporena, mobilizirani građani mogu se koristiti privatnim prijevoznim sredstvom.
Kod prijevoza iz stavaka 2. i 3. ovog članka mobilizirani građani koriste najkraći pravac, odnosno pravac koji s obzirom na postojeće prometne veze i vrste prijevoznih sredstava, u redovnom javnom prijevozu omogućuje najracionalniji prijevoz.

Članak 6.

Mobilizirani građani imaju pravo na naknadu troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, i to:
– za prijevoz vlakom ili brodom, u visini cijene karte drugog razreda,
– za prijevoz autobusom, u visini cijene autobusne karte,
– za prijevoz privatnim prijevoznim sredstvima, ako na tom pravcu postoji redovan javni prijevoz, u visini cijene karte drugog razreda, odnosno u visini cijene autobusne ili brodske karte drugog razreda, ako na tom pravcu ne postoji željeznički promet,
– u slučaju ako nije organiziran redovni javni prijevoz, a mobilizirani građanin se koristi privatnim prijevoznim sredstvom, naknadu po prijeđenom kilometru u iznosu koji se određuje odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnica za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna.

Članak 7.

Mobilizirani građanin podnosi zahtjev za naknadu troškova za prijevoz na obrascu koji je u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio (Prilog 3), uz koji prilaže voznu kartu, odnosno račun ili u slučaju kada nije moguće utvrditi najpovoljniju jedinstvenu cijenu troškova prijevoza drugi dokaz o nastalom trošku.

Članak 8.

Ako postoji mogućnost korištenja organiziranog, javnog ili privatnog prijevoza i ako troškovi prijevoza nisu veći od troškova smještaja, mobiliziranim građanima koji sudjeluju u akciji zaštite i spašavanja u dnevnim smjenama, nadoknadit će se troškovi prijevoza do mjesta stanovanja i natrag, tako da mobilizirani građani noćni odmor provode kod kuće.

Članak 9.

Novčanu naknadu iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe, naknadu troškova prijevoza iz članaka 6.#clanak6 i 8.#clanak8 ove Uredbe i troškove prehrane i smještaja mobiliziranim građanima isplaćuje:
– Državna uprava, putem teritorijalno nadležnoga područnog ureda, u slučaju kada je građanin mobiliziran u skladu s odredbama članka 53. stavka 1. podstavka 1. Zakona,
– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je naložila mobilizaciju, iz vlastitog proračuna, u slučaju kada je građanin mobiliziran u skladu s odredbama članka 30. stavaka 1. i 3. Zakona.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-01/04
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 3. kolovoza 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
 

PRILOG 1

_____________________
     (Naziv pravne osobe)
MB __________________
______________________
          (Adresa sjedišta)

______________________________________
______________________________________
        (Naziv i sjedište tijela koje je naložilo mobilizaciju)

ZAHTJEV ZA REFUNDACIJU PLAĆE  

Temeljem članka 2.L306266 stavka 3. i 4. Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima (NN 91/2006.),molimo da izvršite refundaciju plaće za našeg radnika ___________ rođenog ______ 19__. godine, sa stalnim prebivalištem u ______, ulica ________ kbr. ________, kojega ste mobilizirali za potrebe provođenja mjera zaštite i spašavanja.
Refundacija plaće traži se za period od _______ do _____ ____ godine, odnosno za ________ dana.
 

Ime i prezime radnika

Bruto plaća/dan

Doprinos iz plaće/dan

Doprinosi na plaću/dan

Porez

Prirez

Broj dana

Ukupno za refundaciju

1

2

3

 

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Molimo da uplatu izvršite na naš račun broj _____________

Prilog: Ovjerena preslika isplatne liste
za mjesec ____________________

                            MP

                                                            _________________
                                                              Potpis ovlaštene osobe
U __________, ________ godine.
 

PRILOG 2

_____________________
       (podnositelj zahtjeva)
_____________________
         (adresa podnositelja)
________________________________
      (Naziv tijela koje je naložilo mobilizaciju)

ZAHTJEV ZA ISPLATU

Temeljem članka 3.L306268 Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima (»Narodne novine«, br. 91/2006.)podnosim zahtjev za isplatu novčane naknade radi mobilizacije za potrebe provođenja mjera zaštite i spašavanja u razdoblju od _____ do _______ 20___ godine.
Molim da mi iznos naknade isplatite na moj tekući račun broj _________________ koji se vodi kod _____________ banke u _________ / isplatite na ruke u gotovini.
 

                                                                                                                _____________
                                                                                                                  Potpis zahtjeva
 

U __________, ________ godine.
 

PRILOG 3

Temeljem članka 6.L306270 Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima (»Narodne novine«, br. 91/2006.) podnosim

ZAHTJEV ZA NAKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA
 

PODACI O TIJELU KOJEM SE PODNOSI ZAHTJEV/KOJE JE NALOŽILO MOBILIZACIJU

1.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured

 

2.

Županijsko poglavarstvo

 

3.

Gradsko pšoglavarstvo

 

4.

Općinsko poglavarstvo

 

5.

 

 

PODACI O MOBILIZIRANOJ OSOBI – PODNOSITELJU ZAHTJEVA

5.

Ime

Ime oca

Prezime

Dan, mjesec i godina rođenja

6.

Adresa prebivališta

Grad/mjesto

Ulica

Kbr.

7.

Mobiliziran

Datum

Sat

Demobiliziran

Datum

Sat

PODACI O TRAŽENIM TROŠKOVIMA PRIJEVOZA

 

Vrsta prijevoza

Temelj za naknadu

Relacija od – do

Cijena za jednu vožnju

Broj vožnji

Ukupan iznos

8.

Javni prijevoz – vlak, brod

Vozna karta II. razred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Javni prijevoz – autobus

Vozna karta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Privatni prijevoz (uz mogućnost javnog prijevoza)

Potvrda o cijeni vozne karte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Privatni prijevoz (bez mogućnosti javnog prijevoza)

Naknada po kilometru (prema Odluci Vlade RH)

 

km

km × kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ukupno

 

 
          
 

Ovom zahtjevu prilažem ____ kom. autobusnih, ____ kom. željezničkih i ____ kom. brodskih voznih karata ili ____ kom. potvrda o cijeni tih karata.
Molim da mi iznos naknade putnih troškova isplatite na moj tekući račun broj _____________________ koji se vodi kod ___________ banke u ________________ /isplatite na ruke u gotovini.
 

                                                                                                            Podositelj zahtjeva
                                                                                                        ________________
U ________________ 20__.

zatvori
Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !