Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/91)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 03.10.1991 Uredba o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 140.L6887 stavka 2. Ustava Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. listopada t991. godine donijela je

UREDBU

o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom uredbom uređuju se određena pitanja od značaja za zaštitu gospodarskih interesa Republike Hrvatske (u nastavku: Republike) ugroženih jednostranim postupanjem određenih osoba izvan Republike.

Članak 2.

Zabranjuje se pravnim osobama sa sjedištem izvan teritorija Republike Hrvatske kao i organima i institucijama federacije, republika i Autonomnih pokrajina Kosova i Vojvodine da pravnim poslom ili aktom internog poslovanja sredstva svojih poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika, bez obzira imaju li svojstvo pravne osobe na teritoriju Republike, te njihova druga sredstva na tom teritoriju uključujući dionice i udjele u drugim poduzećima, opterećuju ili daju u zakup osobama čije je sjedište ili prebivalište izvan teritorija Republike ili prenose izvan njenog teritorija.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na proizvode i robe koje jedinice i organizacijski oblici iz stavka 1. ovog članka prenose obavljanjem maloprodaje i veleprodaje.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka prestaje danom upisa u sudski registar pravne osobe nastale organiziranjem zaposlenih u poslovnoj ili drugoj organizacijskoj jedinici u skladu s odredbama ove uredbe.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove uredbe proizvodi i robe zatečene na teritoriju Republike koji su u vlasništvu ili na kojima imaju pravo korištenja pravne osobe sa sjedištem u Republici Srbiji, Autonomnim pokrajinama Kosovu i Vojvodini, Republici Crnoj Gori, te organi i institucije federacije prelaze u vlasništvo Republike.

Vlada Republike Hrvatske odnosno Agencija Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj (u nastavku Agencija), ako je Vlada ovlasti, utvrđuje i raspoređuje sredstva iz stavka I. ovog članka koja su temeljem ove uredbe prešla u vlasništvo Republike.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva ili Agencije može odlučiti da se na određena sredstva ne primjenjuju odredbe članka 2.#clanak2 stavka 1. članka 3.#clanak3 stavka 1. ove uredbe.

Članak 5.

Sredstva društvenih organizacija što su osnovane za teritorij Jugoslavije, a sjedište im je u Republici mogu se odlukom Vlade Republike Hrvatske ili organa kojeg ona ovlasti prenijeti na društvene organizacije Republike koje su njihovi članovi.

Članak 6.

Poslovne jedinice i drugi organizacijski oblici pravnih osoba sa sjedištem na teritoriju Republike Srbije, Autonomnih pokrajina Kosova i Vojvodine. Republike Crne Gore, te organa i institucija federacije mogu se odlukom zaposlenih u jedinici odnosno organizacijskom obliku donesenom osobnim izjašnjavanjem organizirati kao društveno poduzeće ili druga odgovarajuća pravna osoba u društvenom vlasništvu.

Sve poslovne jedinice i drugi organizacijski oblici iste pravne osobe koje se nalaze na teritoriju Republike, organiziraju se odlukom zaposlenih kao društveno poduzeće ili druga odgovarajuća pravna osoba u društvenom vlasništvu, a uz suglasnost Agencije mogu se organizirati kao više pravnih osoba.

Odlukom o organiziranju može se odrediti da se pravna osoba nastala organiziranjem pripaja postojećem društvenom poduzeću ili drugoj pravnoj osobi u društvenom vlasništvu sa sjedištem u Republici uz suglasnost Agencije

Odluku o organiziranju iz stavka 1. i 2. ovog članka može donijeti i Agencija.

Pravne osobe nastale organiziranjem iz poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika iz stavka 1. i 2. ovog članka mogu provoditi statusne promjene samo uz suglasnost Agencije.

Pravne osobe nastale organiziranjem na način predviđen u stavku 1. i 2. ovog članka, koje potpadaju pod pretvorbu temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća. dužne su bez odgađanja po upisu u sudski registar donijeti odluku o pretvorbi.

Odluku o pretvorbi iz prethodnog stavka može donijeti i Agencija.

Članak 7.

Poslovna jedinica i drugi organizacijski oblik pravne osobe dužna je bez odgađanja dostaviti Agenciji odluku zaposlenih o organiziranju te popis i procjenu sredstava koja su kod nje zatečena i prenose se na pravnu osobu nastalu organiziranjem.

Članak 8.

Sredstva pravnih osoba čije je sjedište na teritoriju Republike Srbije, Autonomnih pokrajina Kosovo i Vojvodine. te Republike Crne Gore koja se nalaze na teritoriju Republike prenose se na pravne osobe nastale organiziranjem njihovih poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika.

Pravna osoba nastala organiziranjem po odredbama ove uredbe ne odgovara za obveze pravne osobe u čijem sastavu je bila poslovna jedinica ili drugi organizacijski oblik iz kojeg je nastala.

Članak 9.

Na zahtjev pravne osobe sa sjedištem na teritoriju Republike kojoj se odlukom zaposlenih ili na drugi način oduzeta sredstva u poslovnoj jedinici ili u drugom organizacijskom obliku na teritoriju republika i autonomnih pokrajina iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ove uredbe ili joj je nanesena šteta postupanjem organa i institucija iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ove uredbe, Agencija može odlučiti da se toj pravnoj osobi pripoji jedna ili više pravnih osoba koje su nastale organiziranjem po odredbama ove uredbe. ako su prije organiziranja obavljale istu ili srodnu djelatnost onoj koju obavlja pravna osoba koja traži pripajanje.

Zahtjev iz stavka I. ovoga članka pravna osoba dužna je podnijeti Agenciji u roku od 15 dana saznanja za nastalu štetu odnosno od dana stupanja na snagu ove uredbe. U zahtjevu moraju se navesti osnov i visina štete te pravnu osobu čije se pripajanje traži odnosno poslovnu jedinicu ili drugi organizacijski oblik čijim organiziranjem treba nastati takva pravna osoba.

Protiv odluke Agencije može se izjaviti žalba Vladi Republike Hrvatske u roku od 8 dana.

Članak 10.

Prijavu za upis u odgovarajuči registar pravne osobe nastale temeljem članka 6.#clanak6 ove uredbe podnosi ovlaštena osoba u roku od 15 dana od donošenja odluke o organiziranju ili pripajanju odnosno od dobivanja suglasnosti koja se traži po odredbama ove uredbe.

Uz prijavu za upis prilažu se:

1.) Odluka o organiziranju pravne osobe,

2.) statut pravne osobe,

3.) popis i procjena sredstava iz članka 7.#clanak7 ove uredbe s kojim se suglasi Agencija,

4.) odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora.

5.) suglasnost odnosno odobrenje kada je to ovom uredbom propisano i

6.) ovjereni potpis vršioca dužnosti direktora.

Članak 11.

Zahtjevi za upis u registar pravnih osoba nastalih organiziranjem iz poslovnih jedinica i organizacijskih oblika pravnih osoba sa sjedištem na teritoriju Republike Srbije, Autonomnih pokrajina Kosova i Vojvodine te Republike Crne Gore i za upis njihovog pripajanja drugim pravnim osobama na teritoriju Republike koji su podneseni nadležnom sudu prije stupanja na snagu ove uredbe, a temeljem kojih još nije obavljen upis, rješavat će se po odredbama ove uredbe.

Članak 12.

Pravni posao sklopljen ili pravni akt donijet protivno odredbama ove uredbe ništav je.

U slučaju kada se za osnivanje i registraciju poduzeća ili drugih odgovarajučih pravnih osoba traži posebno odobrenje od organa ili institucija federacije. takvo odobrenje izdat će odgovarajuči nadležni organ Republike.

Članak 13.

Ova uredba ne odnosi se na banke i druge financijske organizacije te organizacije za osiguranje.

Članak 14.

Ova uredba privremenog je karaktera i bit će na snazi do okončanja postupka razdruživanja SFRJ.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih osoba na teritoriju Republike HrvatskeL6886 ("Narodne novine" broj 39/91 i 44/91).

Članak 16.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/05

Urbroj : 5030119-91-6

Zagreb, 1. listopada 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.

zatvori
Uredba o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !