Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
55 25.10.1991 Uredba o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101.L7755 stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom uredbom uređuje se zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti. neovisnosti i jedinstvenosti Republike. Propisi kojima se uređuje zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje koji vrijede na dan stupanja na snagu ove uredbe, primjenjuju se i u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, ako ovom ili drugim uredbama sa zakonskom snagom nije drugačije određeno.

Članak 2.

Zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje osiguravaju i provode organizacije zdravstva i zdravstveni djelatnici koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom i Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond). U pružanju zdravstvene zaštite sudjeluju i organi odgovarajućih inspekcijskih službi, Civilne zaštite i Crveni križ Hrvatske

Članak 3.

Svi građani imaju jednaka prava na zdravstvenu zaštitu.

Članak 4.

Organizacije i organi iz članka 2.#clanak2 ove uredbe pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu, pripadnicima oružanih snaga i ratnim zarobljenicima po načelima ratne medicinske doktrine.

Članak 5.

U slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedihstvenosti Republike, Skupština Republičkog fonda nastavlja s radom. Ako u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Skupština Republičkog fonda nije u mogućnosti obavljati svoju funkciju, poslove iz njenog djelokruga privremeno obavlja njen izvršni odbor. Postojanje takvih okolnosti utvrđuje izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda uz suglasnost ministra zdravstva. Odluke i druge akte koje je donio izvršni odbor Republičkog fonda obvezno se podnose na potvrdu Skupštini Republičkog fonda na njenoj prvoj sjednici koja se saziva čim to okolnosti omoguće. U slučaju potrebe ministar zdravstva može razriješiti organe upravljanja odnosno rukovođenja Republičkog fonda i imenovati organ upravljanja odnosno rukovođenja, koji svoje poslove obavlja u okviru Ministarstva zdravstva.

Članak 6.

U slučaju da organizacije i organi iz članka 2.#clanak2 i 5.#clanak5 ove uredbe nisu u mogućnosti obavljati poslove iz svoje nadležnosti, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske može, kada to potrebe zahtijevaju, u skladu s planom obrane, odlučiti o spajanju organizacija zdravstva, izdvajanju pojedinih jedinica, osnivanju nove, promjeni sjedišta, te o promjeni njihove djelatnosti.

Članak 7.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske utvrđuje kada to potrebe zahtijevaju, posebne higijensko-sanitarne i protivepidemijske mjere, te mjere NKB zaštite radi zaštite zdravlja građana u ratnim uvjetima. Općinski organ uprave nadležan za poslove zdravstva u suradnji s organizacijama zdravstva i organima inspekcije organizira i nadzire provođenje mjera iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske vodi evidenciju zdravstvenih djelatnika i ovisno o potrebama ih raspoređuje u organizacije zdravstva odnosno Štab saniteta Republike Hrvatske.

Članak 9.

Radno vrijeme i nadzor nad radom organizacije zdravstva i zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom utvrđuje i provodi Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

Članak 10.

Ministar zdravstva može, neovisno od zakonom propisanih uvjeta i postupaka, razriješiti organe upravljanja i ravnatelje organizacije zdravstva i imenovati nove organe upravljanja i ravnatelje, izuzev u organizacijama na kojima postoji vlasništvo.

Članak 11.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske nadzire rad radnih organizacija i poduzeća koje vrše proizvodnju i promet lijekova, otrova, sanitetskog materijala i medicinske opreme, te poduzima mjere za usmjeravanje tih sredstava na području gdje nastaju uvećane potrebe.

Članak 12.

Osiguranik koji je u toku ostvarivanja prava na naknadu osobnog dohotka promijenio mjesto boravka zbog ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike, nastavlja ostvarivanje tog prava na području gdje boravi. Osnovicu za naknadu osobnog dohotka za vrijeme privremene spriječenosti za rad čine prosječni iznos osobnog dohotka koji je osiguranik ostvario u posljednjih šest mjeseci. Republički fond utvrđuje minimalni iznos dnevne naknade koji se isplaćuje kada osiguranik ne može pribaviti podatke o osobnom dohotku.

Članak 13.

Privremenu spriječenost za rad utvrđuje liječnik kojega odredi Republički fond.

Članak 14.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uređuje prava u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Ovlašćuje se ministar zdravštva da uređuje oblik, opseg, kvalitetu i način ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka. Opće akte u organizacijama zdravstva donose organi upravljanja.

Članak 15.

Sredstva za zadovoljavanje potreba u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju osiguravaju se po propisima koji su važili na dan stupanja ove uredbe na snagu, odnosno po odredbama uredbi sa zakonskom snagom o financiranju javnih potreba. Sredstva za zadovoljavanje uvećanih potreba koja se ne mogu osigurati u okviru Republičkog fonda osiguravaju se u Proračunu Republike.

Članak 16.

Mjere iz Plana pripravnosti zdravstva Republike Hrvatske primjenjivat će se u slučaju ratnog stanja ili ne- posredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike. Planom iz stavka 1. ovog članka rukovodi Ministarstvo zdravstva Republike Hivatske a izvršava ga Štab saniteta Republike Hrvatske.

Članak 17.

Ovlašćuje se ministar zdravstva da po potrebi donosi propise za provođenje ove uredbe.

Članak 18.

Ukoliko se ravnatelji organizacija zdravstva i zdravstveni djelatnici ne pridržavaju odredbe članka 4.#clanak4 i 8.#clanak8 ove uredbe, ministar zdravstva donosi odluku o prestanku njihovog radnog odnosa.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba sa zakonskom snagom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti utvrđene na sjednici Izvršnog vijeća Sabora održanoj 29. prosinca 1981.

Članak 20.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj 54

Broj : 959/91.

Zagreb, 10. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

zatvori
Uredba o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !