Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak povodom Zahtjeva za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom društva Imunološki zavod d.d. Zagreb ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
37 3.4.2006 Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak povodom Zahtjeva za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom društva Imunološki zavod d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

930

Temeljem odredbe čl. 131.L296229 st. 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), u svezi s odredbama čl. 19.L296231 st. 1. i čl. 8.L296232 st. 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), povodom Zahtjeva za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb, Rockefellerova 2, zastupanog po društvu RAST d.o.o., Varaždin, R. Boškovića 20, koje zastupa Mladen Ostrički, direktor, Uprava Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 24. ožujka 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Obustavlja se upravni postupak povodom Zahtjeva za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb, Rockefellerova 2.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Na zahtjev društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb, zastupanog po punomoćniku, društvu RAST d.o.o., Varaždin, R. Boškovića 20, koje zastupa Mladen Ostrički, direktor, pokrenut je pred Komisijom za vrijednosne papire Republike Hrvatske 29. prosinca 2005. godine upravni postupak za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom.
Temeljem odredbe čl. 27. st. 8. u svezi s odredbom čl. 28. st. 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, s danom 1. siječnja 2006. godine, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) postala je nadležna za ovaj upravni postupak
Društvo IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb, je podneskom od 22. ožujka 2006. godine izjavilo da povlači predmetni zahtjev. Odredbom čl. 131. st 2. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da, kad je postupak pokrenut u povodu zahtjeva stranke, pa stranka odustane od svog zahtjeva, tijelo koji vodi postupak donijet će zaključak kojim se postupak obustavlja. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u t. 1. izreke.
Temeljem odredbe čl. 8. st. 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga svi pojedinačni akti agencije kojima se odlučuje o nečijim pravima ili obvezama objavljuju se nakon njihove konačnosti u »Narodnim novinama«. Slijedom navedenog odlučeno je kao u t. 2. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog zaključka.

Klasa: UPI/I-450-08/06-11/02
Urbroj: 326-101/06-11
Zagreb, 24. ožujka 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak povodom Zahtjeva za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom društva Imunološki zavod d.d. Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !