Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zaključak o odbijanju prijedloga za obnovu postupka kojim se odobrava prospekt o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu Slobodna dalmacija d.d., Split ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
112 16.10.2006 Zaključak o odbijanju prijedloga za obnovu postupka kojim se odobrava prospekt o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu Slobodna dalmacija d.d., Split

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2481

Sukladno odredbama članka 256.L313987 stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96) Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem prijedloga društva Novabela d.o.o. Zagreb, Augusta Šenoe 3, koje zastupa predsjednik uprave Hrvoje Šimić, za obnovu postupka, na sjednici održanoj 5. listopada 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Odbacuje se prijedlog za obnovom postupka okončanog Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/129, urbroj: 567-01/05-5, od 13. rujna 2005. godine, kojim se odobrava prospekt o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split.
2. Odbacuje se prijedlog za obnovom postupka okončanog Zaključkom Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/174, urbroj: 567-01/05-6, od 23. studenoga 2005. godine, kojim se odbacuje prijedlog za obnovu postupka okončanog Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/129, urbroj: 567-01/05-5, od 13. rujna 2005. godine.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I/ Dana 19. srpnja 2006. godine, društvo Novabela d.o.o. Zagreb, Augusta Šenoe 3, koje zastupa predsjednik Uprave Hrvoje Šimić, (u daljnjem tekstu: Podnositelj prijedloga) podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), Prijedlog za obnovom postupka okončanog Zaključkom Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa:UP/I-450-08/05-02/174, urbroj: 567-01/05-6, od 23. studenoga 2005. godine i Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/129, urbroj: 567-01/05-5, od 13. rujna 2005. godine. Navedenim prijedlogom, predlaže se u obnovljenom postupku donijeti Rješenje o ukidanju Rješenja o izdavanju dionica privatnom ponudom klasa: UP/I-450-08/05-02/129, urbroj: 567-01/05-5, od 13. rujna 2005. godine.
Pismenom Agencije od dana 24. kolovoza 2006. godine, Podnositelj prijedloga pozvan je urediti svoj prijedlog, sukladno odredbi članka 254. Zakona o općem upravnom postupku, prema kojoj je stranka dužna u prijedlogu za obnovu postupka učiniti vjerojatnim okolnosti na kojima temelji prijedlog, a i okolnosti da je prijedlog stavljen u zakonskom roku.
Podnositelj prijedloga, u svom prijedlogu od 17. srpnja 2006. godine i dopuni prijedloga od 31. kolovoza 2006. godine, u bitnome, navodi da
1) u postupku u kojem je doneseno Rješenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/129, urbroj: 567-01/05-5, od 13. rujna 2005. godine, kojim se odobrava prospekt o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, nije bio stranka niti je taj status zatražio, ali je u srpnju 2006. godine, postao dioničar društva SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, pa podnosi prijedlog za obnovu postupka okončanog Zaključkom Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/174, urbroj: 567-01/05-6, od 23. studenoga 2005. godine, kojim se odbacuje njegov prijedlog za obnovu postupka okončanog Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/129, urbroj: 567-01/05-5, od 13. rujna 2005. godine, i to u smislu odredbe članka 249. stavka 1. točka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»…ako se stekne mogućnost da se upotrijebe novi dokazi…«).
Stoga predlaže u obnovljenom postupku donijeti Zaključak kojim se ukida Zaključak, Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/174, urbroj: 567-01/05-6, od 23. studenoga 2005. godine i dopušta obnova postupka okončanog istim Zaključkom.
2) ustraje u svom prijedlogu za obnovom postupka u kojem je doneseno rješenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, od 13. rujna 2005. godine, o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom. U obrazloženju svog prijedloga, Podnositelj prijedloga navodi da je Odluka skupštine društva SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, od 8. kolovoza 2005. godine, o povećanju temeljnog kapitala ništava i iz kojih razloga je ništava; što sve prospekt u slučaju privatne ponude dionica mora sadržavati, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira; da je rješenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske od 13. rujna 2005. godine, kojim se odobrava prospekt o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, manjkavo i protivno zakonu i iz kojih razloga.
Stoga, temeljem odredbi članka 249. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku, Podnositelj zahtjeva predlaže donijeti Rješenje i/ili Zaključak kojim se
1. poništava i/ili ukida se Rješenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, klasa: UP/I-450-08/05-02/129, urbroj: 567-01/05-5, od 13. rujna 2005. godine i dopušta se obnova postupka okončanog Rješenjem o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, klasa: UP/I-450-08/05-02/129, urbroj: 567-01/05-5, od 13. rujna 2005. godine
2. prekida postupak povodom prijedloga društva SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split za odobrenjem prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom povodom odluka skupštine toga društva od 8. kolovoza 2005. godine do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi pri Trgovačkim sudom u Splitu posl. br. P-1888/05 čiji je predmet utvrđivanje ništavosti odluka glavnih skupština društva SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, od 8. kolovoza 2005. godine.
U provedenom postupku utvrđeno je da je Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, kao pravni prednik Agencije, Rješenjem klasa: UP/I-450-08/05-02/129, urbroj: 567-01/05-5, od 13. rujna 2005. godine, odobrila prospekt o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split. U istom upravnom postupku povodom zahtjeva društva SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split za odobrenje prospekta, Podnositelj prijedloga nije sudjelovao kao stranka niti je zatražio od Agencije da mu se prizna status stranke u tom postupku.
Dana 24. listopada 2005. godine, Podnositelj prijedloga je Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske podnio prijedlog za obnovom postupka okončanog Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/129, urbroj: 567-01/05-5, od 13. rujna 2005. godine, kojim se odobrava prospekt o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split.
Zaključkom, klasa: UP/I-450-08/05-02/174, urbroj: 567-01/05-6, od 23. studenoga 2005. godine, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske odbacila je prijedlog Podnositelja zahtjeva za obnovom postupka, jer nije podnesen od osobe koja je, sukladno odredbi članka 250. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku, ovlaštena za pokretanje obnove upravnog postupka.
II/ Odredbom članka 249. Stavak 1. točka 1. Zakona o općem upravnom postupku, postupak okončan rješenjem ili zaključkom protiv kojeg nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku obnovit će se ako se sazna za nove činjenice, ili se nađe ili stekne mogućnost da se upotrijebe novi dokazi koji bi, sami ili u vezi s već izvedenim i upotrijebljenim dokazima, mogli dovesti do drugačijeg rješenja da su te činjenice odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
Novim činjenicama koje mogu biti razlog za obnovu postupka smatraju se samo one činjenice koje su postojale u vrijeme vođenja prvostupanjskog upravnog postupka, ali se u tijeku postupka za njih nije znalo. Razlog za obnovu postupka ne mogu biti nove činjenice koje su nastale nakon okončanja postupka čija se obnova traži. Pod novim dokazima koji mogu biti razlog za obnovu postupka smatraju se dokazi kao npr. isprave ili svjedoci, za koje se u prijašnjem redovitom postupku nije znalo ili se nisu mogli pribaviti ili upotrijebiti, već su pribavljeni nakon okončanja tog postupka.
Činjenica da je Podnositelj prijedloga, u srpnju 2006. godine, postao dioničar društva SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, ne predstavlja, u smislu odredbe članka 249. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku, novu činjenicu ili novi dokaz, kako to svojim prijedlogom za obnovu postupka navodi Podnositelj prijedloga.
Stoga su prijedlozi Podnositelja prijedloga, za obnovom postupka okončanog Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/129, urbroj: 567-01/05-5, od 13. rujna 2005. godine i za obnovom postupka okončanog Zaključkom Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/174, urbroj: 567-01/05-6, od 23. studenoga 2005. godine, neosnovani, jer nisu podneseni iz razloga navedenih odredbom članka 249. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku, pa je temeljem odredbe članka 256. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao u točki 1. i 2. ovoga Zaključka.
Temeljem odredbe čl. 8. st. 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovaj zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog zaključka.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/23
Urbroj: 326-111/06-04
Zagrebu, 5. listopada 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Zaključak o odbijanju prijedloga za obnovu postupka kojim se odobrava prospekt o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu Slobodna dalmacija d.d., Split
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !