Bankovni i monetarni sustav

Pravilnik o stručnom bankarskom ispitu –

Pravilnik o inspekcijskom nadzoru štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji

Pravilnik o osiguranju štednih uloga –

Pravilnik o načinu izračuna adekvatnosti jamstvenog kapitala na razini financijskog konglomerata

Pravilnik o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stopa

Pravilnik o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca –

Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama

Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice

Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika

Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatitelju koji prate elektronički prijenos novčanih sredstava, o obvezama pružatelja usluga plaćanja i o iznimkama od obveze prikupljanja podataka pri

Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu –

Pravilnik o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava –

Pravilnik o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada –

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova ovlaštenog društva

Pravilnik o izdavanju dozvola ovlaštenim društvima, brokerima i investicijskim savjetnicima, te o izdavanju odobrenja članovima uprave i rukovoditeljima u ovlaštenim društvima

Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave burze

Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave Središnje depozitarne agencije

Pravilnik o posebnim uvjetima za izvršenje blok transakcija dionicama

Pravilnik o dodatnim mjerama za sprječavanje manipulacije tržištem

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige naloga i knjige transakcija

Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa

Pravilnik o razvrstavanju klijenata

Pravilnik o karakteristikama izvedenica

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga

Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Pravilnik o obvezama poslovnog ponašanja investicijskog društva prilikom pružanja usluga klijentima

Pravilnik o obvezama investicijskog društva u svezi izvršavanja naloga klijenata

Pravilnik o sadržaju zahtjeva, dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu i uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva

Pravilnik o obvezama izvještavanja o izvršenim transakcijama

Pravilnik o obvezama objave podataka o trgovanju

Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

Pravilnik o uvjetima koje financijski instrumenti moraju zadovoljavati prilikom uvrštenja na uređeno tržište

Pravilnik o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom

Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva

Pravilnik o uvjetima provođenja programa otkupa vlastitih dionica i mjera stabilizacije financijskih instrumenata pod kojima se ostvaruje izuzeće od zabrana zlouporaba tržišta

Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja

Pravilnik o manipulaciji i obvezi obavješćivanja o sumnji na zlouporabu tržišta

Pravilnik o prihvaćenim tržišnim praksama

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku

Pravilnik o uvjetima za člana uprave burze, o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave

Pravilnik o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva

Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija

Pravilnik o načinu vođenja registra kvalificiranih ulagatelja

Pravilnik o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva

Pravilnik o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

Pravilnik o kapitalu investicijskih društava

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava

Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

Pravilnik o minimalnoj likvidnosti brokerskih društava

Pravilnik o načinu obavještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o otuđenju dionica ili poslovnog udjela brokerskog društva, burze ili središnje depozitarne agencije

Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika

Pravilnik o obliku i iznosu kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati

Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Pravilnik o kriterijima izbora Društva za upravljanje Umirovljeničkim fondom

Pravilnik o izboru Depozitne banke, izračunu i ugovaranju naknade Depozitne banke

Pravilnik o načinu vrednovanja imovine i obveza umirovljeničkog fonda

Pravilnik o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima

Pravilnik o promidžbi investicijskih fondova s javnom ponudom

Pravilnik o obliku i iznosu temeljnog kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati

Pravilnik kojim se uređuju ulaganja zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u nekretnine

Pravilnik o obveznom sadržaju ugovora između zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i društva za upravljanje

Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom

Pravilnik o uvjetima, načinu stjecanja i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom

Pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i obvezni sadržaj prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

Pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i obvezni sadržaj prospekata zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

Pravilnik o postupku i vrsti poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društava za upravljanje

Pravilnik kojim se uređuje poslovanje društava za upravljanje investicijskim fondovima

Pravilnik o ustrojavanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu

Pravilnik kojim se uređuju ulaganja otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom

Pravilnik kojim se uređuju izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

Pravilnik o obveznom sadržaju, objavljivanju i odobravanju cjelovitih i skraćenih prospekata investicijskih fondova s javnom ponudom

Pravilnik o prikazu rezultata poslovanja investicijskih fondova s privatnom ponudom i investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom

Pravilnik kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

Pravilnik o osobama ovlaštenim za prodaju i promicanje prodaje udjela investicijskih fondova s privatnom ponudom

Pravilnik o vrstama i podvrstama investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom

Pravilnik o poslovima depozitne banke

Pravilnik kojim se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje investicijskim fondovima za obavljanje poslova upravljanja imovinom-portfeljom i investicijskog savjetovanja

Pravilnik o sudjelovanju privatizacijskih investicijskih fondova u kuponskoj privatizaciji –

Pravilnik o procjeni vrijednosti prikupljenih dionica u postupku osnivanja privatizacije investicijskog fonda –

Pravilnik o objedinjavanju podataka o solventnosti poslovnih subjekata –

Pravilnik o Jedinstvenom registru računa

Pravilnik o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta i načina pod kojima građani mogu prenijeti svoju deviznu štednju s organizacijske jedinice banke čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se