Bankovni i monetarni sustav

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci iz 2008. godine

Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka – iz 1994. godine

Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka – iz 1998. godine

Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka – iz 1999. godine

Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka – iz 2000. godine

Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka – iz 2004. godine

Zakon o osiguranju depozita – iz 2004. godine

Zakon o osiguranju depozita – iz 2008. godine

Zakon o osiguranju depozita – iz 2009. godine

Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica – iz 2000. godine

Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske – iz 1993. godine

Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba – iz 2000. godine

Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske – iz 1993. godine

Zakon o kreditnim unijama iz 2006. godine

Zakon o kreditnim unijama iz 2009. godine

Zakon o kreditnim institucijama iz 2008. godine

Zakon o kreditnim institucijama iz 2009. godine

Zakon o kreditnim institucijama iz 2009. godine

Zakon o institucijama za elektronički novac iz 2008. godine

Zakon o institucijama za elektronički novac iz 2009. godine

Zakon o financijskim konglomeratima iz 2008. godine

Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima – iz 2003. godine

Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima – iz 2005. godine

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz 2008. godine

Zakon o čeku – iz 1994. godine

Zakon o mjenici iz 1994. godine

Zakon o mjenici iz 2010. godine

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga iz 2005. godine

Zakon o tržištu kapitala iz 2008. godine

Zakon o tržištu kapitala iz 2008. godine

Zakon o tržištu kapitala iz 2009. godine

Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima – iz 1997. godine

Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima – iz 2001. godine

Zakon o umirovljeničkom fondu iz 2005. godine

Zakon o umirovljeničkom fondu iz 2007. godine

Zakon o investicijskim fondovima iz 2005. godine

Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak iz 2010. godine

Zakon o Financijskoj agenciji – iz 2001. godine

Zakon o Financijskoj agenciji – iz 2004. godine

Zakon o Financijskoj agenciji – iz 2005. godine

Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju – iz 1993. godine

Zakon o platnom prometu iz 2009. godine

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima iz 2010. godine

Zakon o deviznom poslovanju – iz 2003. godine

Zakon o deviznom poslovanju – iz 2005. godine

Zakon o deviznom poslovanju – iz 2006. godine

Zakon o deviznom poslovanju – iz 2009. godine

Zakon o deviznom poslovanju – iz 2010. godine

Zakon o deviznom poslovanju – iz 2009. godine

Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske – iz 1993. godine

Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske – iz 1995. godine

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske iz 2006. godine

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske iz 2006. godine

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se