Osiguranje

Pravilnik o postupku i kriterijima za davanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprave društava za osiguranje i društava za reosiguranje –

Pravilnik o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju

Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za

Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti

Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti

Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju

Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila

Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje

Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja

Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja

Pravilnik o metodologiji za izračun vlastitih udjela društava za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u tablicama maksimalnog pokrića i utvrđivanje najveće vjerojatne štete

Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije predsjednika, odnosno člana Uprave društva za osiguranje, odnosno društva za

Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost, pravila za

Pravilnik o detaljnom obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i revizorskog izvješća s obzirom na specifičnosti poslova osiguranja i reosiguranja

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Pravilnik o promidžbenim aktivnostima

Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

Pravilnik o strukturi i sadržaju nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda

Pravilnik o postupku i načinu utvrđivanja obveza Republike Hrvatske za mirovinsko osiguranje –

Pravilnik o kontroli podataka o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja –

Pravilnik o postupku s predstavkama i pritužbama –

Pravilnik o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja u mirovinskom i invalidskom osiguranju –

Pravilnik o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja –

Pravilnik o rokovima i načinu isplate razlika mirovina i drugih novčanih primanja od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. –

Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Pravilnik o postupku konvalidiranja odluka i pojedinačnih akata iz područja mirovinskog osiguranja

Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika

Pravilnik o obrascu R-Sm

Pravilnik o sadržaju i obliku izdavanja te rokovima dostavljanja dodatnih informacija o dobrovoljnim fondovima –

Pravilnik o provođenju nadzora nad poslovanjem Središnjeg registra osiguranika

Pravilnik o obavljanju poslova banke skrbnika –

Pravilnik o marketingu mirovinskih fondova –

Pravilnik o nadzoru mirovinskih društava i mirovinskih fondova –

Pravilnik o informativnom prospektu mirovinskog fonda –

Pravilnik o uspostavi privremenog računa –

Pravilnik o načinu raspoređivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove i njihovom izvješćivanju o rasporedu –

Pravilnik o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda –

Pravilnik o načinu prijenosa računa člana obveznog mirovinskog fonda –

Pravilnik o obrascu službene iskaznice –

Pravilnik o postupku dostave ugovora o mirovini i sadržaju naloga o doznaci sredstava –

Pravilnik o informativnom prospektu zatvorenog mirovinskog fonda

Pravilnik o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda

Pravilnik o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova

Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o načinu izračuna stope prinosa mirovinskog fonda

Pravilnik o obrascu prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond

Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu, postupku provođenja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i uvjetima za dobivanje

Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizaciju

Pravilnik o uvjetima kojima članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva moraju udovoljavati, sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva –

Pravilnik o izdavanju ovlaštenja aktuaru u mirovinskom osiguravajućem društvu –

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva –

Pravilnik o izboru osiguravajućeg društva i postupku zatvaranja osobnog računa

Pravilnik o marketingu mirovina i drugih mirovinskih davanja

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društava

Pravilnik o uvjetima za stjecanja i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva

Pravilnik o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem –

Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u Domovinskom ratu –

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući –

Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu -

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke

Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama

Pravilnik o prostoru, stručnim radnicima i medicinsko-tehničkoj opremi za obavljanja djelatnosti planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele, odnosno izdavanja

Pravilnik o osposobljavanju slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča –

Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala

Pravilnik o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zašti

Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina –

Pravilnik o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

Pravilnik o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o sanitetskom prijevozu

Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne

Pravilnik o stručnom nadzoru u djelatnosti medicine rada –

Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova

Pravilnik o uvjetima za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama

Pravilnik o uvjetima za ustroj odjela u općim i specijalnim bolnicama

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, djelatnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje privatne prakse –

Pravilnik o načinu oglašavanju rada zdravstvenih djelatnika privatne prakse –

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za rad zdravstvenih djelatnika izvan punoga radnog vremena –

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika –

Pravilnik o mjerilima i uvjetima za sklapanje ugovora o radu sa znanstvenim novacima radi specijalističkog usavršavanja –

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika –

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom medicinskih sestara –

Pravilnik o stručnom nadzoru

Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica –

Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi –

Pravilnik o mjerama za zaštitu od unošenja i za suzbijanje kolere, kuge, virusnih hemoragičnih groznica, žute groznice i malarije –

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima –

Pravilnik o uvjetima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti –

Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti –

Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemija zaraznih bolesti i provjeru

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica –

Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom –

Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica –

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa pogreba i iskopavanja umrlih osoba –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih

Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom

Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva –

Pravilnik o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo

Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih ustanova odnosno privatne prakse u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti

Pravilnik o službenoj iskaznici zdravstvenog inspektora

Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora

Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći

Pravilnik o zdravstvenoj knjižici od rođenja do punoljetnosti

Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima

Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznoga stožera Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata

Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske

Pravilnik o sadržaju mjera specifične zdravstvene zaštite djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske

Pravilnik o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku

Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine

Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći

Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama

Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika

Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji

Pravilnik o načinu suradnje sa srodnim stranim i međunarodnim organizacijama u cilju razmjene organa, odnosno tkiva radi presađivanja

Pravilnik o načinu čuvanja osobnih podataka darivatelja i primatelja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja

Pravilnik o mjerama za osiguranje sigurnosti i kvalitete dijelova ljudskoga tijela za medicinsku upotrebu

Pravilnik o postupku dodjele alogenih nesrodnih krvotvorenih matičnih stanica i radu registra mogućih darivatelja koštane moždine

Pravilnik o kriterijima za dodjelu dijelova ljudskog tijela i vođenja nacionalne liste čekanja

Pravilnik o načinu pohrane i prijevoza dijelova ljudskog tijela namijenjenih presađivanju

Pravilnik o načinu vođenja medicinske dokumentacije obavljenih uzimanja i presađivanja dijelova ljudskog tijela

Pravilnik o postupku obavještavanja o smrti osoba koje dolaze u obzir kao darivatelji dijelova ljudskog tijela zbog presađivanja u svrhu liječenja

Pravilnik o radu i nadzoru nad zdravstvenim ustanovama ili dijelovima zdravstvenih ustanova s bankama tkiva

Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje smrti osobe čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja

Pravilnik o načinu rada koordinatora u postupcima uzimanja i presađivanja dijelova tijela u svrhu liječenja

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje uzimanja, pohranjivanja i presađivanja očnih tkivnih presadaka

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti uzimanja i pohranjivanja krvotvornih matičnih stanica iz pupkovine

Pravilnik o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija

Pravilnik o sadržaju obrasca suglasnosti živog darivatelja dijelova ljudskog tijela

Pravilnik o sadržaju obrasca suglasnosti primatelja dijelova ljudskog tijela

Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku dostavljanja obrasca te načinu vođenja evidencije i postupku opoziva izjave o nedarivanju dijelova tijela s umrle osobe

Pravilnik o postupku prikupljanja, pohranjivanja i uporabe krvotvornih matičnih stanica

Pravilnik o načinu izvješćivanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama

Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme, sustava kvalitete i drugih uvjeta za provođenje postupaka medicinske oplodnje

Pravilnik o načinu izvješćivanje te o načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama

Pravilnik o načinu davanja pristanka za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje sjemenih stanica i jajnih stanica

Pravilnik o načinu davanja pristanka i identifikacije darivatelja spolnih stanica

Pravilnik o postupcima i kriterijima procjene darivatelja spolnih stanica i postupcima zaprimanja i pohranjivanja spolnih stanica

Pravilnik o načinu davanja pristanka bračnih, odnosno izvanbračnih drugova za provođenje postupaka medicinske oplodnje

Pravilnik o načinu davanja pristanka bračnog, odnosno izvanbračnog druga za darivanje spolnih stanica

Pravilnik o obrascu potvrde o uništenju spolnih stanica nakon povlačenja pristanka darivatelja

Pravilnik o obrascu izjave o izvanbračnoj zajednici

Pravilnik o načinu rada državnog registra o medicinskoj oplodnji i dodjeli jedinstvenog identifikacijskog broja

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinske oplodnje, o njihovoj uspješnosti te o pohranjenim spolnim stanicama

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se