Sudstvo

Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita

Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

Pravilnik o sudačkoj odori –

Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima –

Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima –

Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika –

Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu –

Pravilnik o naknadama za izlazak na očevid –

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima

Pravilnik o upućivanju pravosudnih dužnosnika državnih službenika u međunarodne organizacije i misije u inozemstvu

Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju

Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima sudova nastalih spajanjem

Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima županijskih i trgovačkih sudova nastalih spajanjem

Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima županijskih državnih odvjetništava nastalih spajanjem

Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima prekršajnih sudova nastalih spajanjem

Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima državnih odvjetništava nastalih spajanjem

Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika i službenika u državnom odvjetništvu –

Pravilnik o unutarnjem poslovanju u državnim odvjetništvima

Pravilnik o upućivanju državnog odvjetnika za vezu u Eurojust

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi

Pravilnik o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu

Pravilnik o javnobilježničkom ispitu –

Pravilnik o javnobilježničkim protestnim upisnicima –

Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi –

Pravilnik o radnom vremenu javnih bilježnika –

Pravilnik o službenoj odjeći javnih bilježnika, prisjednika, vježbenika i drugih zaposlenika u javnobilježničkom uredu i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori –

Pravilnik o oslobađanju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga –

Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika

Pravilnik o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima

Pravilnik o obrascima prokazne izjave i prokaznoga popisa imovine –

Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku

Pravilnik o obliku i sadržaju upisnika te unutarnjem ustrojstvu i radu Službe upisa

Pravilnik o naknadama za upise u Upisnik

Pravilnik o uvjetima korištenja i o naknadi za korištenje podataka preko elektroničkih medija sadržanih u upisnicima i drugim evidencijama Službe upisa

Pravilnik o standardima i tehnikama zaštite računarskog sustava i podataka koji se vode u Službi upisa

Pravilnik o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala za analizu deoksiribonukleinske kiseline –

Pravilnik o zvučnom snimanju tijeka glavne rasprave u kaznenom postupku

Pravilnik o kućnom pritvoru

Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode za osobe kojima je određen kućni pritvor

Pravilnik o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku

Pravilnik o evidenciji potvrđenih optužnica

Pravilnik o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za zatvorenike kojima je određen istražni zatvor

Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

Pravilnik o načinu izvršavanja mjera opreza

Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku

Pravilnik o kaznenoj evidenciji

Pravilnik o načinu provođenja posebnih dokaznih radnji

Pravilnik o ustrojavanju i načinu vođenja zbiki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika

Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora

Pravilnik o evidenciji i izvršavanju istražnog zatvora u domu

Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku –

Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima –

Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja

Pravilnik o prekršajnoj evidenciji

Pravilnik o načinu provedbe posebne mjere premještanja vozila kojim je upravljao vozač pod utjecajem opojnih sredstava

Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima

Pravilnik o raspolaganju novcem –

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust –

Pravilnik o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa

Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima

Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi

Pravilnik o pogodnostima zatvorenika

Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora –

Pravilnik o izvršenju odgojne mjere pojačane brige i nadzora –

Pravilnik o stručnoj izobrazbi vježbenika i ispitima za zvanja pripadnika pravosudne policije u kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika –

Pravilnik o boji, oznakama i opremi vozila za potrebe sustava izvršenja sankcija –

Pravilnik o načinu rada i odgovornosti, izobrazbi i evidenciji povjerenika i pomoćnika povjerenika, izboru pomoćnika povjerenika, matici i osobniku osuđenika –

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade određenim povjerenicima i pomoćnicima povjerenika na izvršavanju kaznenopravnih sankcija uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na

Pravilnik o vrsti i uvjetima rada za opće dobro na slobodi –

Pravilnik o službenoj iskaznici službenika probacije

Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Pravilnik o matici i osobniku osoba uključenih u probaciju

Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom Ureda za probaciju

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se