Financiranje javnih potreba

Naputak o načinu i uvjetima korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna za aktivnosti A570444 i A570446 iz Programa P1545 - Poticanje riječnog prometa

Naputak o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i područne

Naputak o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i područne

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova u domaćem organiziranom turističkom prometu –

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troška u stranom organiziranom turističkom prometu –

Naputak za subvencioniranje programa organiziranog odmora umirovljenika –

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2007. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2007. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2008. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2008. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2009. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2009. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2010. godini

Naputak o načinu i uvjetima korištenja dijela poreza na dohodak ustupljenog općinama i gradovima na otocima –

Naputak o kriterijima za reprogram dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja –

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2003. godini –

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2004. godini –

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2005. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2005. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2006. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijske i znanstvene projekte u 2006. godini

Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju –

Naputak o provedbi odredbi Sporazuma o izuzeću od plaćanja poreza i carina između Vlade Republike Hrvatske i  Komisije europskih zajednica, Europske unije –

Naputak za primjenu sustava nazivlja i brojčanog označavanja robe u Carinskoj tarifi –

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se