Financiranje javnih potreba

Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne

Pravilnik o proračunskom nadzoru

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora

Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne

Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija

Pravilnik o ustrojavanju i vođenju Središnje elektroničke baze razvojnih projekata

Pravilnik o obliku i sadržaju službenih iskaznica i značka ovlaštenih službenika porezne uprave –

Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika –

Pravilnik o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine

Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti

Pravilnik o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku

Pravilnik o samostalnim djelatnostima koje se mogu paušalno oporezivati te načinu utvrđivanja i oporezivanja paušalnog dohotka –

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog

Pravilnik o porezu na dohodak

Pravilnik o obliku i sadržaju porezne prijave te načinu obračunavanja uplaćenih predujmova i razlika dohotka po godišnjem obračunu

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Pravilnik o porezu na dobit

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila –

Pravilnik o posebnom porezu na luksuzne proizvode

Pravilnik o načinu izvješćivanja o obračunanom posebnom porezu na plovila odnosno zrakoplove proizvedene i isporučene u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanju i dostavljanju izvješća, te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza –

Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

Pravilnik o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

Pravilnik o trošarinama

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje –

Pravilnik o kontroli obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje –

Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz proračuna Republike Hrvatske –

Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa

Pravilnik o doprinosima

Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnoga doprinosa

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za melioracijsku odvodnju

Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda

Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda

Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda

Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede –

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o priređivanju zabavnih igara –

Pravilnik o priređivanju nagradnih igara

Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu

Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

Pravilnik o priređivanju lutrijskih igara

Pravilnik o dobivanju odobrenja

Pravilnik o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja

Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega –

Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima

Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

Pravilnik o načinu vođenja Popisa turista, te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici

Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o upotrebi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona –

Pravilnik o kriterijima sniženja jamstvene svote za namirenje carinskog duga –

Pravilnik o slučajevima i okolnostima kada se neće zahtijevati polaganje osiguranja plaćanje carina –

Pravilnik o raspolaganju sa stranom robom oduzetom u prekršajnom ili upravnom postupku ili ustupljenom u korist države

Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji

Pravilnik o načinu obračuna i postupku naplate carinske pristojbe –

Pravilnik o vrsti i količini predmeta kućanstva i osobnih stvari koje se mogu uvoziti temeljem carinskih i poreznih povlastica useljenika i povratnika –

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine –

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine na temelju ratnih razaranja –

Pravilnik o carinskom postupku u putničkom prometu –

Pravilnik o podnošenju isprava u carinskom postupku –

Pravilnik o postupku pojednostavljenog razvrstavanja robe u carinskom postupku –

Pravilnik o korištenju bankovne garancije u carinskom postupku –

Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima –

Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupka u međunarodnom pomorskom, riječnom i zračnom prometu –

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika –

Pravilnik o carinskom nadzoru i postupku u međunarodnom zračnom prometu –

Pravilnik o provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće zaštite te planom mjera za sprječavanje  otklanjanje posljedica izvanrednog događaja u

Pravilnik o službenim odorama djelatnika carinske službe Republike Hrvatske –

Pravilnik o obliku i tekstu natpisnih ploča organizacijskih jedinica Carinske uprave Republike Hrvatske –

Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Carinske uprave Republike Hrvatske –

Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba u Odjelu za nadzor carinske službe u Ministarstvu financija Republike Hrvatske –

Pravilnik o programu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva financija, Carinske uprave

Pravilnik o radnoj odjeći službenika Ministarstva financija, Carinske uprave

Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja vozila na cestama radi carinske provjere

Pravilnik o uvjetima i načinu izricanja upozorenja i zapovijedi ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave

Pravilnik o načinu postupanja i uporabi sredstava prisile ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave

Pravilnik o načinu nošenja i uporabi vatrenog oružja ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave

Pravilnik o slobodnim carinskim prodavaonicama –

Pravilnik o određivanju marina i nautičkih centara u kojima se mogu otvarati slobodne carinske prodavaonice –

Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se