Financiranje javnih potreba

Uredba o rasporedu dijela sredstava za sanaciju banaka –

Uredba o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative

Uredba o osnivanju Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske

Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoću izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne

Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija

Uredba o indeksu razvijenosti

Uredba o poticanju ulaganja

Uredba o posebnom porezu na pivo

Uredba o visini posebnog poreza na naftne derivate

Uredba o visini trošarine za UNP - ukapljeni naftni plin

Uredba o visini vodnoga doprinosa

Uredba o visini naknade za zaštitu voda

Uredba o visini naknade za korištenje voda

Uredba o visini naknade za uređenje voda

Uredba o osnivanju Hrvatske lutrije d.o.o. –

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2005. godinu-

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2006. godinu

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2007. godinu

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2008. godinu

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika o načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2009. godinu

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2008. godinu

Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2008. godinu

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2008.

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2009. godinu

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružanju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2009. godinu

Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2009. godinu

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2011. godinu

Uredba za provedbu carinskog zakona –

Uredba o uvjetima i postupku plaćanja povoljnije carine pri uvozu opreme za izgradnju dionice Bosiljevo-Sveti Rok autoceste Bregana-Zagreb-Dubrovnik –

Uredba o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva

Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine

Uredba o početku primjene Zakona o carinskoj tarifi u dijelu koji se odnosi na poglavlje 1. do 24. Carinske tarife –

Uredba o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o

Uredba o Carinskoj tarifi za 2006. godinu

Uredba o Carinskoj tarifi za 2007. godinu

Uredba o Carinskoj tarifi za 2008. godinu

Uredba o carinskoj tarifi za 2009 godinu

Uredba o carinskoj tarifi za 2010. godinu

Uredba o sniženju carinskih stopa za određene proizvode –

Uredba o sniženju carinskih stopa pri uvozu opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih dijelova u koje se ugrađuju dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj –

Uredba o naoružanju i vojnoj opremi na koje se ne plaća carina

Uredba o pristupanju Protokolu o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavljenju i usklađivanju carinskih postupaka

Uredba o vrsti vatrenog oružja i streljiva koje koriste ovlašteni carinski službenici Ministarstva financija, Carinske uprave

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se