Gospodarske aktivnosti

Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije Zadarske

Naredba o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru –

Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti –

Naredba o razvrstaju luke Rijeka –

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske –

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske –

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibensko-kninske –

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske –

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibenske –

Naredba o smanjenu brojnog stanja pojedine vrste divljači

Naredba o visini troškova postupka priznavanja sorti –

Naredba o uvjetima za stavljanje u promet plodova i drveta pitomog kestena zaraženog rakom kestenove kore –

Naredba o prestanku važenja Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja duhanovog štitastog moljca Bemisia tabaci

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti - Tilletia spp

Naredba o zabrani prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja koja sadrže određene aktivne tvari

Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin, dinokap, fenarimol i procimidon

Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar tolilfluanid

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirova raka, koji prouzrokuje gljiva Synchytrium endobioticum

Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L.

Naredba o prestanku važenja Naredbe o dodatnim fitosanitetskim uvjetima za uvoz sjemenskog krumpira u Republiku Hrvatsku

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje bakterijske paleži – Erwinia amylovora

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja Pepino mosaic virusa

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Thrips palmi Karny iz Tajlanda 1

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata

Naredba o proglašenju Australije kao zemlje u kojoj nije zabilježena prisutnost štetnog organizma Erwinia amylovora

Naredba o potvrđivanju određenih trećih zemalja i određenih područja o trećim zemljama kao nezaraženih štetnim organizmima Xanthomonas campestris

Naredba o lovostaju igluna

Naredba o ograničenju broja odobrenja za obavljanje malog ribolova

Naredba o lovostaju za pojedine vrste riba i rakova –

Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov

Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu

Naredba o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova

Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama

Naredba o lovostaju igluna

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke – regij

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Kraljevine Nizozemske – regije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe i ribljih proizvoda – svježih, zamrznutih ili prerađenih podrijetlom iz Kine – objekta No 3200/02226 –

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Španjolske – regije Lerida, Segovi

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike – regije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske – regije Sofia, Vratza, S

Naredba o graničnim prijelazima za koje je postavljena veterinarska inspekcija

Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste za prehranu

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani lova pernate divljači na teritoriju Republike Hrvatske

Naredba o prestanku važenja Naredbe o povećanom odstrjelu lisica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz Bosne i Hercegovine radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste u prehrani ljudi

Naredba o obveznom pregledu mesa kopitara na trihinelu

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Naredba o ukidanju Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz Njemačke radi sprječavanja unošenja klasičn

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unoš

Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Naredba o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće

Naredba o dodatnim zahtjevima za nadziranje influence ptica u divljih ptica

Naredba o zabrani stavljanja u promet i primjeni goveđeg hormona somatotropina

Naredba o zabrani stavljanja na tržište te uvoza i izvoza krzna pasa ili mačaka, te proizvoda koji sadrže krzno pasa ili mačaka

Naredba o povećanom odstrelu lisica

Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa iz Ujedinjenog Kraljevstva i Cipra

Naredba o provođenju posebnih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja na području Općine Dvor i Grada Gline

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza i provoza preko područja Republike Hrvatske živih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanje unošenja virusa svinjske gripe podtipa H1N1

Naredba o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz žive ribe, njihovih jaja i gameta namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave, rano otkrivanje i kontrolu novog virusa influence A podtip H1N1

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2010. godini

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija

Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu

Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih zemalja u Republiku

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača radi sprječavanja unošenja u

Naredba kojom se zabranjuje primjena na farmskim životinjama određenih tvari hormonskog i tireostatskog učinka i beta-agonista

Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u Republiku Hrvatsku živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, morskih puževa i

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

Naredba o prestanku važenja Naredbe o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza usluge

Naredba o ukidanju Naredbe o određivanju športske opreme i rekvizita koji se mogu stavljati u promet samo ako imaju garancijski list, tehničke upute i odredbu o najkraćem garancijskom roku i roku

Naredba o ukidanju Naredbe o određivanju terminalnih i sličnih uređaja iz područja radiokomunikacija, elektroakustike, registriranja i reprodukcije slike i zvuka, namijenjenih za uporabu u domaćinstvu

Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveno-sanitarni nadzor nad prometom preko granice pošiljki koje podliježu ovom nadzoru te sanitarni nadzor nad državljanima

Naredba o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina –

Naredba o plaćanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

Naredba o ograničenju prometa na državnoj cesti D2

Naredba o ograničenju prometa na državnoj cesti D2

Naredba o ograničenju prometa na državnoj cesti D2

Naredba o ograničenju prometa na cestama

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica –

Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i

Naredba o visini naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa –

Naredba o visini naknade za baždarenje brodica –

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu –

Naredba o prestanku važenja Naredbe o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i

Naredba o visini naknade za privremeno obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti i brodica –

Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice –

Naredba o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi i športu s ishođenom charter licencom –

Naredba o korištenju plovnih putova stranih ratnih brodova, stranih tankera, stranih nuklearnih brodova i drugih stranih brodova koji prevoze nuklearne ili druge opasne ili štetne tvari pri neškodljiv

Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u hrvatskim unutrašnjim morskim vodama –

Naredba o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike hrvatske –

Naredba o nadležnosti lučkih kapetanija odnosno kapetanija pristaništa za upis brodova –

Naredba o nadležnosti lučkih kapetanija odnosno kapetanija pristaništa za izdavanje pomorskih knjižica odnosno brodarskih knjižica i dozvola za ukrcanje –

Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu –

Naredba o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica –

Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca

Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim, Koločepskim, Unijskim kanalom

Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj

Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca

Naredba o prestanku važenja Naredbe o posebnim pravilima za plovidbu brodova unutarnjim vodama u granicama Republike Hrvatske

Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju kapetanije na unutarnjim vodama

Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja –

Naredba o visini naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske –

Naredba o graničnim koridorima –

Naredba o zračnim putovima –

Naredba o uspostavljanju popisa zračnih prijevoznika koji imaju zabranu izvođenja operacija na području Republike Hrvatske

Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima

Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo

Naredba o ukidanju Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se