Gospodarske aktivnosti

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zajmu od strane Fonda gospodarskog razvitka i suradnje, za modernizaciju luke Rijeka

Financijski protokol, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt »Nova luka Zadar«

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt integracije trgovine i transporta – Terminal za rasuti teret u Luci Ploče«

Državni program uređenja posjedovne i vlasničko-pravne evidencije

Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači u lovištu

Cjenik divljači

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjki i bijele morske ribe u Limskom zaljevu

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Vitrenjak

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Vitrenjak

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjere - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene - industrijske luke Podrola - Rakalj

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području

Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine

Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za tehničku pomoć za potporu provedbe Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području

Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o PHRD darovnici za pripremu projekta Unutarnje vode

Sporazum o vodnogospodarskim odnosima, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske

Konvencija o Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt unutarnje vode

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkom financiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog sustava Komarna – Neum – Mljetski kanal

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama

Državni plan za zaštitu voda

Državni plan obrane od poplava –

Uputstvo o načinu vođenja evidencija o izvršenim inspekcijskim pregledima u oblasti vodoprivrede –

Plan za zaštitu voda od zagađivanja –

Objave Popisa laboratorija –

Objava dopune popisa izabranih stručno i tehnički osposobljenih pravnih i fizičkih osoba za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog zagađenja

Strategija upravljanja vodama

Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode

Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku

Državni plan obrane od poplava

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

Nacionalna šumarska politika i strategija –

Šumsko-odštetni cjenik

Konvencija o Europskom šumarskom institutu

Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske –

Mjerila i uvjeti za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta –

Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda upisanih u 2004. godini

Dozvola da se u ekološkoj proizvodnji može koristiti materijal za reprodukciju koji nije dobiven ekološkom proizvodnjom

Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Popis pravnih i fizički osoba brisanih iz Upisnika proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik uvoznika ekoloških proizvoda

Popis ovlaštenih laboratorija u ekološkoj proizvodnji

Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom

Popis pravnih osoba za provedbu postupka potvrđivanja nad ekološkom proizvodnjom

Popis dorađivača poljoprivrednog sjemena –

Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala –

Objava o upisu u Upisnik laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena

Popis proizvođača presadnica upisanih u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

Popis upisanih u Upisnik uzorkivača sjemena poljoprivrednog bilja

Popis uvoznika upisanih u Upisnik uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih gljiva i ljekovitih gljiva

Popis proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih ustanova odnosno drugih pravnih osoba ovlaštenih za obvezatni stručni nadzor proizvodnje šumskog sjemena

Dopuna popisa izabranih sjemenskih sastojina koje su na zahtjev proizvođača poduzeća »Hrvatske šume« d.o.o. Zagreb izbrisane iz Upisnika proizvođača šumskoga sjemena

Dopuna popisa u Upisniku proizvođača šumskih sadnica

Dopuna popisa u Upisniku uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica

Popis šumskih svojti

Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja –

Popis priznatih novostvorenih domaćih sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj –

Objave o upisu u Registar mineralnih gnojiva –

Popis upisanih u Registar mineralnih gnojiva, organskih gnojiva i poboljšivača tla

Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

Popis ovlaštenih institucija koje udovoljavaju uvjetima za ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja te bioloških sredstava za zaštitu bilja proizvedenih od

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji na području biljne karantene i zaštite bilja

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite bilja

Međunarodna konvencija o zaštiti bilja

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji na području zaštite bilja

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zaštite bilja

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji na području zaštite bilja

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o suradnji na području zaštite bilja

Međunarodna konvencija za zaštitu novih biljnih sorti

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji na području zaštite bilja

Objava o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji na području zaštite bilja

Popis sorata krumpira, priznatih u Republici Hrvatskoj, za koje je utvrđeno da su otporne na krumpirove cistolike nematode

Okvirna konvencija Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom

Metodologija za Popis poljoprivrede 2003. –

Ugovor o Nizozemskoj darovnici između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za tehničku pomoć kao potpora u provedbi projekta usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva

Sporazum o prodaji poljoprivrednih proizvoda, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Sporazum o multilateralnoj međudržavnoj specijalizaciji proizvodnje i isporuke sortnog i hibridog sjemena poljoprivrednih kultura

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o poljoprivrednoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o izmjenama i dopunama Posebnog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o provedbi provedbene faze

Lista zemljopisnih oznaka –

Popis ovlaštenih laboratorija

Lista tradicionalnih izraza za vino

Program za provjeravanje stručne sposobnosti ribara –

Popis ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva

Međunarodna konvencija za regulaciju kitolova

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o morskom ribarstvu

Sporazum o zaštiti kitova

Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna i Protokola

Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju

Ugovor o ustanovljenju Međunarodne organizacije za razvoj ribarstva u Istočnoj i Srednjoj Europi

Sporazum o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja

Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i ponovnog polaganja školjkaša

Popis ovlaštenih laboratorija

Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i ponovnog polaganja za 2007. godinu

Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija u Republici Hrvatskoj

Popis gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o veterinarskoj suradnji

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o veterinarsko-sanitarnoj suradnji

Sporazum o veterinarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

Ugovor izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o veterinarskoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o veterinarsko-sanitarnoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o veterinarskoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o veterinarskoj suradnji

Sporazum o zaštiti šišmiša u Europi

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa

Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja

Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o veterinarskoj suradnji

Objava o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o veterinarskoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazila o veterinarskoj suradnji

Objava o prestanku Trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike

Program uzgoja konja u Republici Hrvatskoj –

Objava o upisu u popis ovlaštenih laboratorija i referentnih laboratorija –

Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj –

Program uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj –

Objava Popisa ovlaštenih osoba za obavljanje postupka klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja

Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda

Objava o upisu u popis pravnih osoba kojima je izdano odobrenje za proizvodnju genetskog materijala

Objava naziva ovlaštene pravne osobe za obavljanje postupka klasiranja svinjskih trupova i polovica na liniji klanja

Objava upisa u popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje postupka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja

Popis odobrenih postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama

Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima za transport

Tarifni sustav za transport nafte naftovodom

Plan osiguranja, dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

Mrežna pravila transportnog sustava

Pravila korištenja sustava skladišta plina

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za »Plinacro plinovodi II«

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt skladištenja plina Plinacro"

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o uračunavanju u obvezne zalihe Republike Hrvatske, zaliha sirove nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske u Saveznoj

Zaključak o utvrđivanju kriterija za izbor lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte –

Popis elektrana, jedinični iznosi nadoknada, popis gradova i općina na čijem području su elektrane smještene

Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava

Pravila djelovanja tržišta električne energije

Tarifni sustav za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge –

Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom

Mrežna pravila elektroenergetskog sustava

Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom

Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske

Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske –

Tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki

Tarifni sustav za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki

Tarifni sustav za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki

Tarifni sustav za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

Tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

Objava o stupanju na snagu Ugovora o Energetskoj zajednici

Sporazum o dodjeli sredstava za izradu Studije izvodljivosti revitalizacije TE-TO Zagreb, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Protokol Energetske povelje o energetskoj učinkovitosti i pripadajućim problemima okoliša

Ugovor o darovnici iz Globalnog fonda za zaštitu okoliša za Projekt energetske učinkovitosti između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji provedbe

Popis ovlaštenih revidenata –

Posebne uzance o građenju –

Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Tehnički propis za zidane konstrukcije

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada

Tehnički propis za dimnjake u građevinama

Tehnički propis za drvene konstrukcije

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Tehnički propis za čelične konstrukcije

Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona

Tehnički propis za betonske konstrukcije

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije

Tehnički propis o građevnim proizvodima

Kodeks strukovne etike ovlaštenih arhitekata

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera strojarstva

Posebne uzance u trgovini na malo –

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - državne potpore za financiranje projekta »Dovršenje autoceste Rijeka – Zagreb«

Prethodno obvezujeće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - o Prijedlogu Zakona o poticanju ulaganja

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - o prijedlogu Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima, s konačnim prijedlogom Zakona

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, s konačnim prijedlogom Zakona

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Konačni prijedlog Zakona o područjima posebne državne skrbi s konačnim prijedlogom Zakona

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o državnim potporama sadržanim u odredbama članka 1. do 4. Nacrta Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2005. - 2006.

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2007. – 2008.

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009. - 2012.

Protokol o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije –

Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice –

Protokol br. 13 i 14. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini –

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini CEFTA –

Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i država EFTA-e –

Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije –

Sporazum o gospodarskim i bilateralnim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije –

Ugovor o trgovini, gospodarskoj i tehničkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Ujedinjenih Arapskih emirata –

Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Republike Argentine –

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dvostranim gospodarskim odnosima –

Ugovor o gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i  Federacije Bosne i Hercegovine s Protokolom o podrijetlu robe i posebnim dodatkom Protokolu –

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Češke Republike o izravnanju salda uzajamnih potraživanja i dugovanja s osnove kliringa –

Ugovor o trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat –

Ugovor o gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Arapske Republike Egipat –

Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije –

Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran –

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o trgovini i gospodarskoj suradnji –

Ugovor o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Jemen –

Ugovor o trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan –

Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije –

Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije –

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Narodne Republike Kine o trgovini i gospodarskoj suradnji –

Ugovor o trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje –

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji –

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji –

Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Mađarske –

Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Republike Makedonije –

Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Makedonije –

Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije –

Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko –

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji –

Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Islamske Republike Pakistan –

Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Poljske –

Ugovor o gospodarskoj, industrijskoj, tehničkoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike –

Ugovor o gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Rumunjske –

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji –

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Sjedinjenih Američkih Država o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći –

Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije –

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji –

Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Slovačke Republike –

Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Švicarske Federacije –

Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Republike Turske –

Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske –

Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Ukrajine –

Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Objava o prestanku valjanosti Ugovora o uzajamnoj trgovini i plaćanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike

Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o gospodarskoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o gospodarskoj i tehničkoj suradnji

Ugovor između Republike Hrvatske i Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o trgovini i gospodarskoj suradnji

Memorandum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju

Sporazum o zajmu za projekt veletržnica između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Grčke o gospodarskoj suradnji

Objava stupanja na snagu Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o trgovini i gospodarskoj suradnji

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Europi

Ugovor o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Hrvatske i Europske zajednice

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

Objava o prestanku Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o gospodarskoj suradnji

Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ

Ugovor između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Moldove, Crne Gore, Republike Srbije i Privremene

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o gospodarskoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o gospodarskoj suradnji

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o gospodarskoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o gospodarskoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Rumunjske o gospodarskoj i tehničkoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o gospodarskoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube o gospodarskoj suradnji

Objava o prestanku Ugovora o trgovini i plovidbi između Kraljevine SHS i Čehoslovačke Republike preuzetog u odnosima između Republike Hrvatske i Češke Republike na temelju sukcesije

Objava o prestanku Trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike

Nacionalna strategija i Akcijski plan za kontrolu malog i lakog oružja

Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

Konvencija o obilježavanju plastičnih eksploziva u cilju otkrivanja

Popis ovlaštenih pravnih osoba koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari –

Popis mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu

Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

Popis rješenja o oduzimanju odobrenja za stavljanje u promet gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2006.

Popis rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2006.

Popis rješenja o oduzimanju odobrenja za stavljanje u promet gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2006.

Hrvatska farmakopeja

Popis Rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007

Popis Rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008

Popis Rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2009.

Popis hrvatskih normi za medicinske proizvode 2010-05-24

Popis otrova namijenjenih održavanju komunalne higijene, za dezinfekciju, deratizaciju, odstranjenje lošeg mirisa i dekontaminaciju

Nacionalna strategija kemijske sigurnosti

Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen

Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga

Popis ovlaštenih pravnih osoba

Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša za 2008. godinu

Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša za 2009. godinu

Brisanje iz popisa ovlaštenih ispitnih laboratorija

Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija

Međunarodni sporazum o maslinovom ulju i konzumnim maslinama iz 2005. godine

Međunarodni sporazum o maslinovom ulju i konzumnim maslinama

Međunarodni sporazum o šećeru iz 1992. godine

Popis registriranih oznaka izvornosti

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti "Istarski pršut"

Uputstvo o načinu dostave izvještaja o provedbi Zakona o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe te propisa donesenih na temelju tog zakona –

Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknade za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina –

Posebne uzance u ugostiteljstvu –

Razvojna strategija hrvatskog turizma –

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike San Marino o turističkoj suradnji

Sporazum o suradnji na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Brazil

Memorandum o razumijevanju izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o suradnji na području turizma

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o turističkoj suradnji

Sporazum o jamstvu za Kreditnu liniju za turizam između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji u turizmu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o turističkoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvaske i Vlade Slovačke Republike o turističkoj suradnji

Sporazum o turističkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike

Ugovor o suradnji na području turizma, između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o turističkoj suradnji

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o turističkoj suradnji

Ugovor o turističkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o turističkoj suradnji

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području turizma

Ugovor o turističkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o suradnji na području turizma

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji na području turizma

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području turizma

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji na području turizma

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji na području turizma

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području turizma

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području turizma

Poslovnik o radu Glavnog turističkog sabora Hrvatske turističke zajednice –

Popis hrvatskih norma za žičare 2010-01-19

Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međunarodnom cestovnom prijevozu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o međunarodnom cestovnom prijevozu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o međunarodnom cestovnom prijevozu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prometu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o međunarodnom cestovnom prometu

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom

Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske

Ugovor o međunarodnom cestovnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske

Ugovor o linijskom prijevozu osoba autobusom u međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije

Ugovor o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije

Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske

Sporazum o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske

Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske

Ugovor o međunarodnom prijevozu osoba u slobodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije

Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike

Ugovor o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije

Ugovor o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske Konfederacije, s dodatnim Protokolom

Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine

Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom cestovnom prijevozu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o međunarodnom kombiniranom prijevozu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom kombiniranom prijevozu

Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom prometu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu stvari, s Dodatnim protokolom

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država

Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima INTERBUS

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program "Promet za pomoć" Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu

Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o međunarodnim cestovnom prijevozu putnika i tereta

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju točke spajanja autocesta između Branjinog Vrha i Ivandarde

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta

Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine –

Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat odgovarajućeg  dijela sredstava godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila –

Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine

Sporazum o zajmu za Projekt cestovnog sektora, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju točke spajanja autocesta Letenye/Goričan

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje izgradnje autoceste Rijeka - Zagreb

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove riječkog prometnog pravca

Sporazum o zajmu za projekt obnove cesta, između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj

Program vozačkog ispita

Program ispita za nadzornike tehničke ispravnosti vozila –

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2006. – 2010. godine

Program ispita za nadzornika tehničke ispravnosti vozila

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

Poslovnik o načinu rada Povjerenstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta u postupku izdavanja dozvola radionicama za tahografe

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2008. do 2012. godine

Sporazum o reguliranju graničnog željezničkog prometa, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o obavljanju željezničkog prometa preko državne granice

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o reguliranju graničnog željezničkog prometa

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt obnove željezničkih lokomotiva

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica

Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o uređenju graničnog željezničkog prometa

Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać - Knin i obavljanju nadzora od strane državnih graničnih tijela

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o željezničkom prometu

Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano za sufinanciranje velikog projekta: "Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom glavnom

Pomorski zakonik –

Uputstvo o načinu vođenja evidencije plutajućih objekata, o obrascima za vođenje te evidencije i o obrascu svjedodžbe sigurnosti plutajućeg objekta –

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za praćenje financiranja novogradnje 450 u Uljanik brodogradilištu d.d. Pula

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima

Konvencija o suzbijanju protupravnih čina usmjerenih protiv sigurnosti pomorske plovidbe iz 1988. godine i Protokol o suzbijanju protupravnih čina usmjerenih protiv sigurnosti nepokretnih platformi

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta Ministara Ukrajine o plovidbi na unutarnjim plovnim putovima

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o pomorskom prijevozu

Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine

Međunarodna konvencije o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova iz 2001. godine

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o pomorskom prijevozu i Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o pomorskom

Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine

Europski sporazum o glavnim međunarodnim linijama kombiniranog prijevoza i sličnim instalacijama

Konvencija o otvorenom moru

Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu

Konvencija o epikontinentskom pojasu

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav

Konvencija o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima Međunarodne organizacije rada

Međunarodni sporazum o uporabi zemaljskih INMARSAT postaja na plovilima unutar teritorijalnog mora i luka

Međunarodna konvencija o traganju i spašavanju na moru

Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem

Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja

Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu

Ugovor o pomorskom prijevozu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o korištenju hrvatskih luka otvorenih za međunarodni promet

Ugovor o pomorskom prijevozu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora i Završni akt Treće konferencije Ujedinjenih naroda o pravu mora s Prilozima I-VII. i Dodatkom i Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedinjenih naroda

Sporazum o povlasticama i imunitetima Međunarodnog suda za pravo mora

Objava o stupanju na snagu otkaza Međunarodne konvencije za ujednačavanje nekih pravila o pružanju pomoći i spašavanju na moru

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o pomorskom prijevozu

Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran

Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Slovenije o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene

Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u području

Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u operacijama traganja i spašavanja na Jadranskom moru

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o pomorskom prometu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o pomorskom prijevozu

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o pomorskom prijevozu

Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o unutarnjoj plovidbi

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima

Konvencija o radu pomoraca iz 2006. godine

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju

Protokol iz 1996. godine uz Konvenciju o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima iz 1976. godine

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju

Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije infrastrukture Luke Šibenik"

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt izgradnje obalne infrastrukture Luke Dubrovnik

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj

Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju čamaca unutarnje plovidbe

Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o zračnom prometu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o zračnom prometu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Tajland o zračnom prometu

Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Island o zračnom prometu

Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije

Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube

Sporazum o redovnom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije

Sporazum o zajmu za projekt sustava zračne plovidbe, između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Singapur o zračnom prometu

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske

Sporazum o redovitom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog vijeća

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Austrije

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije

Sporazum o zračnom prometu između i preko njihovih teritorija, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malte

Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu Dio I.

Protokol o vjerodostojnom trojezičnom tekstu Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

Protokol o izmjeni Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

Protokol o izmjeni članka 45. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

Protokol o izmjeni članaka 48.

Protokol o izmjeni članka 50.

Protokol o izmjeni članka 48.

Protokol o izmjeni članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske

Konvencija o međunarodnom priznanju prava na zrakoplovu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o zračnom prometu

Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o zračnom prometu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o civilnom zračnom prometu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o zračnom prometu izmedu i preko njihovih teritorija

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o zračnom prometu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o zračnom prometu

Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o zračnom prijevozu

Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike

Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael

Sporazum o zračnom prometu između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o zračnom prometu

Sporazum između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o redovnom zračnom prometu

Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko

Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt Kontrole zračne plovidbe Zagreb

Sporazum o otvorenom nebu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o zračnom prometu

Sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o određenim aspektima zračnog prometa

Sporazum u provozu u međunarodnom linijskom zračnom prometu

Mnogostrani sporazum između EZ i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, R

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sirijske Arapske Republike o zračnom prometu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o zračnom prometu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o zračnom prometu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o zračnom prometu

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o redovitom zračnom prometu

Popis davatelja poštanskih i kurirskih usluga

Popis davatelja poštanskih i kurirskih usluga

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za davanje koncesije za frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj mreži

Popis mjerodavnih tržišta i operatora i davatelja telekomunikacijskih usluga koji imaju znatniju tržišnu snagu na tim mjerodavnim tržištima

Plan adresiranja

Godišnji program rada Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Godišnje izvješće o vrijednostima pokazatelja kakvoće univerzalnih usluga

Prikaz podataka tržišta elektroničkih komunikacija Republike Hrvatske za razdoblje od 2002. godine 2008. godine

Plan numeriranja

Godišnji program rada Hrvatske agencija za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu

Financijski plan Hrvatske agencija za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu

Godišnje izvješće o vrijednostima pokazatelja kakvoće univerzalnih usluga

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze

Fakultativni protokol o obvezatnom rješavanju sporova koji se odnose na Statut međunarodne telekomunikacijske udruge, Konvenciju međunarodne telekomunikacijske udruge i Administrativni pravilnik

Europska konvencija o prekograničnoj televiziji i Protokola o izmjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji

Ustav Svjetske poštanske unije sa Završnim protokolom

Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Opća pravila Svjetske poštanske unije

Svjetska poštanska konvencija sa Završnim protokolom

Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja

Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja

Svjetska poštanska konvencija sa Završnim protokolom

Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj –

Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja

Program podizanja novih nasada vinograda –

Program podizanja novih nasada u voćarstvu –

Operativni program podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu –

Operativni program podizanja novih nasada vinograda –

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se