Gospodarske aktivnosti

Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra

Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprečavanja šire

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine

Pravilnik o kriterijima za produženje roka trajanja koncesije

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na besplatan prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom »hrvatski otočni proizvod«

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz

Pravilnik o uređivanju šuma –

Pravilnik o načinu izrade šumskogospodarskih osnova područja, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje šumama –

Pravilnik o uređivanju šuma

Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove

Pravilnik o načinu lova u graničnom pojasu

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije

Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu

Pravilnik o sadržaju ugovora o međusobnim pravima i obvezama između »Hrvatskih šuma« d.o.o. Zagreb i ovlaštenika prava lova

Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima

Pravilnik o lovostaju

Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu

Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama

Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita

Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov

Pravilnik o Upisniku koncesija na pomorskom dobru –

Pravilnik o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja –

Pravilnik o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Pravilnik o ustroju i vođenju Registra koncesija

Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sustava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava –

Pravilnik o obliku i načinu vođenja vodnih knjiga i o izvacima iz vodnih knjiga –

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kvalitete voda –

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnost odvodnje otpadnih voda –

Pravilnik o postupku i obavljanju obveznog informiranja javnosti i sudjelovanja korisnika voda u izradi planskih osnova upravljanja vodama

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda

Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska

Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje

Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika

Pravilnik o lovočuvarskoj službi

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

Pravilnik o čuvanju šuma

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije

Pravilniku o upisu u Upisnik šumoposjednika

Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede –

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu –

Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za

Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog natječaja za prodaju, zakup i dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesiju za ribnjake

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

Pravilnik o agrotehničkim mjerama

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o visini naknade troškova za provedbu stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima

Pravilnik o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda

Pravilnik o označavanju hrane i hrane za životinje u ekološkoj proizvodnji

Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala –

Pravilnik o obrascu zahtjeva za priznavanje sorti poljoprivrednog bilja –

Pravilnik o upisu u Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena –

Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu, upisu u Upisnik održivača sorti poljoprivrednog bilja i troškovima održavanja sorti

Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa

Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu

Pravilnik o upisu u Upisnik održivača sorti poljoprivrednog bilja

Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemena

Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora

Pravilnik o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta

Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

Pravilnik o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Pravilnik o upisu sorti u nacionalnu sortnu listu

Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za razvrstavanje šumskog reprodukcijskog materijala u kategorije i kvalitativne razrede, te način njegova deklariranja, označavanja i pakiranja

Pravilnik o područjima provenijencija svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja

Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača božićnih drvaca

Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i popis država iz kojih se može uvoziti

Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata

Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave

Pravilnik o pregledu šumskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji "kvalificiran" ili "testiran"

Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

Pravilnik o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata

Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora

Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe

Pravilnik o mineralnim gnojivima

Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva

Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice –

Pravilnik o načinu obavljanja obaveznog zdravstvenog pregleda bilja i obrascu uvjerenja o zdravstvenom stanju pošiljaka bilja u unutrašnjem prometu –

Pravilnik o načinu dostave izvještaja i podataka o pojavi i poduzetim mjerama za sprečavanje širenja i suzbijanja biljnih bolesti i štetočina –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati karantenski objekti za provjeru zdravstvenog stanja bilja –

Pravilnik o načinu uništavanja bilja za koje su naređene mjere uništavanja –

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati skladišta i druge prostorije za smještaj bilja te poduzeća koja se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacije prostorija –

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati poduzeća, odnosno  druge pravne osobe, čija je djelatnost proizvodnja sredstava za zaštitu bilja –

Pravilnik o uvjetima uz koje poduzeća, odnosno druge pravne osobe mogu obavljati biološka predispitivanja i ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja –

Pravilnik o visini naknade za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu –

Pravilnik o objavi podataka novootkrivenih karantenskih štetočina bilja –

Pravilnik o vrsti sjemena koje se tretira prije stavljanja u promet ili prije upotrebe za vlastitu proizvodnju –

Pravilnik o službenim odorama graničnih inspektora zaštite bilja Republike Hrvatske -

Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu

Pravilnik o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora

Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivnih tvari sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o označavanju sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

Pravilnik o određivanju graničnih prijelaza za promet sredstvima za zaštitu bilja

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta na mjestima ulaska

Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla

Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

Pravilnik o sastavu, djelokrugu i načinu rada povjerenstva za sredstva za zaštitu bilja i ostatke sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o dobroj istraživačkoj praksi

Pravilnik o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih zemalja

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

Pravilnik o provođenju sustavnog istraživanja i mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja smeđe truleži gomolja krumpira i bakterijskog venuća krumpira i rajčice, koju prouzrokuje bakterija

Pravilnik o provođenju sustavnog istraživanja i mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje prstenaste truleži gomolja krumpira, koju prouzrokuje bakterija Clavibacter michiganensis

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta na mjestima ulaska

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja gljive Phytophthora ramorum Werres, De Cock

Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice Diabrotica

Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja kestenove ose šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje kalifornijske štitaste uši - Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje karanfilovih savijača

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe - Rhynchophorus ferrugineus

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira - Potato spindle tuber viroida

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja gljive Gibberella circinata Nirenberg& O'Donnell 1

Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Kanade

Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, i utvrđivanju

Pravilnik o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima

Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Kanade, i utvrđivanju pojedinosti

Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača toplinski tretiranog, podrijetlom iz Kanade, i utvrđivanju pojedinosti

Pravilnik o uvjetima za premještanje određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta kroz zaštićeno područje i za premještanje toga bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih

Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopušta odstupanje od određenih odredaba u vezi s unošenjem bilja roda Vitis L., isključujući plodove, podrijetlom iz Republike Makedonije

Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice namijenjenog jačanju infrastrukture inspekcije za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja i biljnih proizvoda koji se unose

Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice za provedbu fitosanitarnih mjera

Pravilnik o privremenim hitnim mjerama u vezi s unošenjem u Republiku Hrvatsku određenih plodova agruma podrijetlom iz Brazila

Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja krumpirovih cistolikih nematoda

Pravilnik o uvjetima pod kojima se provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta mogu obavljati sa smanjenom učestalošću

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Anoplophora chinensis

Pravilnik o uvjetima pod kojima se mogu unositi ili premještati određeni štetni organizmi, bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti namijenjeni za pokuse i znanstvene svrhe ili za potrebe

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja borove nematode Bursaphelenchus xylophilus

Pravilnik o mjerilima na temelju kojih se odlučuje o pravu na odštetu i iznosu odštete

Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda –

Pravilnik o vođenju Upisnika o markama duhanskih proizvoda te upisnika o uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda

Pravilnik o sadržaju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti

Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća

Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera

Pravilnik o raspodjeli kvote za izvoz u Europsku uniju šećera i proizvoda od šećera podrijetlom iz Republike Hrvatske

Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka

Pravilnik o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina

Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina

Pravilnik o načinu i uvjetima ovlašćivanja skladištara i izdavanja skladišnice za žitarice i industrijsko bilje

Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina –

Pravilnik o organoleptičkom

Pravilnik o proizvodnji vina –

Pravilnik o vinu –

Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva –

Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom, i voćnih vina –

Pravilnik o vinskom i voćnom octu

Pravilnik o upisu destilatera

Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

Pravilnik o voćnim vinima

Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina

Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima

Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulacije ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu

Pravilnik o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja –

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje visine naknade štete nanesene flori i fauni mora –

Pravilnik o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih životinja na području Velebitskog kanala –

Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov –

Pravilnik o obrascu odobrenja za mali ribolov te obliku, sadržaju i načinu vođenju registra o izdanim odobrenjima za mali ribolov –

Pravilnik o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje maloga ribolova –

Pravilnik o dostavi podataka o malom ribolovu –

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova –

Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju o načinu vođe

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima

Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za rekreacijsko-športski ribolov na moru

Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila

Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama

Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru

Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru

Pravilnik o dozvolama za športski ribolova –

Pravilnik o akvakulturi

Pravilnik o programu za polaganje ribočuvarskog ispita i Uvjerenju o položenim ribočuvarskom ispitu

Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Pravilnik o potvrdi sukladnosti za izvoz proizvoda ribarstva

Pravilnik o tržišnim standardima određenih proizvoda ribarstva

Pravilnik o organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva

Pravilnik o ribarskim zadrugama

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu ulova male plave ribe i potporu u segmentu uzgoja tuna

Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "Sufinanciranje troškova provedbe ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna i ribarskim plovilima" u 2010. godini

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "Sufinanciranje troškova provedbe ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna i ribarskim plovilima" u 2010. godini

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoja akvakulture

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "Sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru" u 20

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu ulaganjima u ribarske luke i iskrcajna mjesta u 2010. godini

Pravilnik o načinu prikupljanja i obavješćivanja o cijenama proizvoda ribarstva

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim

Pravilnik o dodjeli potpore ribarstvu od strane jedinica lokalne i područne

Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila i ribarstvenom monitoring centru

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješću o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune

Pravilnik o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata –

Pravilnik o vježbeničkom stažu veterinarskih djelatnika i načinu polaganja stručnog ispita –

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda gotove stočne hrane, aditiva i lijekova u prometu preko granice Republike Hrvatske

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja –

Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge –

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja –

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa –

Pravilnik o mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja pčelinjih bolesti –

Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija –

Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, veterinarske opreme i stručnih djelatnika, kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti –

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara –

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze

Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi –

Pravilnik o Dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu

Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije Brucellom ovis

Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza

Pravilnik o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju

Pravilnik o obveznom označavanju životinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda

Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske bolnice, veterinarske klinike i veterinarska privatna praksa za obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti u provedbi mjera za

Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju

Pravilnik o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda životinja koje ulaze u Republiku Hrvatsku

Pravilnik o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa

Pravilnik o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice

Pravilnik o detaljnom načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

Pravilnik o popisu pošiljka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji goveda

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Pravilnik o mjerama kontrole afričke svinjske kuge

Pravilnik o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda

Pravilnik o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu

Pravilnik o popisu zaraznih bolesti koje se suzbijaju prilikom unošenja životinja u Republiku Hrvatsku

Pravilnik o o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika

Pravilnik o uvjetima za odobrenje graničnih veterinarskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja

Pravilnik o posebnim metodama kontrole u okviru nacionalnih programa kontrole salmonele u peradi

Pravilnik o postupcima za smanjenje prevalencije Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium u tovnih pilića

Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu zametaka goveda

Pravilnik o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla

Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sabirni centri, sajmovi, prijevoznici životinja i trgovci životinjama

Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkog postupka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za vrednovanje rezultata laboratorijskih testova za potvrđivanje i diferencijalno dijagnosticiranje vezikularne

Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za influencu ptica

Pravilnik o visini naknade za skupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Pravilnik o visini naknada za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje

Pravilnik o visini naknada za obvezne veterinarske preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske

Pravilnik o mjerama kontrole i suzbijanja konjske kuge

Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta

Pravilnik o smjernicama za izradu i provedbu programa nadziranja influence ptica u peradi i divljih ptica

Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja visoko patogene influence ptica na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima

Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za afričku svinjsku kugu

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz određenih vrsta ptica i o uvjetima karantene

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske

Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu

Pravilnik o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

Pravilnik o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju

Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce

Pravilnik o izradi planova uzorkovanja i dijagnostičkih metoda za otkrivanje i potvrđivanje pristunosti bolesti mekušaca bonamioze

Pravilnik o planovima uzorkovanja i dijagnostičkim metodama za otkrivanje i potvrđivanje određenih bolesti riba

Pravilnik o usklađenim standardima za analizu određenih rezidua u proizvodima životinjskog podrijetla koji se uvoze iz trećih zemalja

Pravilnik o detaljnim pravilima u prometu unutar Europske unije za određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla namijenjene izvozu u treće zemlje

Pravilnik o modelu certifikata za životinje akvakulture i njihove proizvode

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima za prekrcaj proizvoda na graničnoj veterinarskoj postaji pri uvozu

Pravilnik o biosigurnosnim mjerama za smanjenje rizika od prijenosa visokopatogene influence ptica te uspostavi sustava ranog otkrivanja na rizičnim područjima

Pravilnik o obrascu certifikata za jajne stanice i zametke svinja u prometu s državama članicama Europske unije

Pravilnik o zaštitnim mjerama radi visoko patogene influence ptica i kretanju ptica - kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika pri ulasku u Republiku Hrvatsku

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu utovara, pretovara, istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehni

Pravilnik o uvjetima za provoz cestom proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju preko Europske unije

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza

Pravilnik o uvjetima unošenja osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze

Pravilnik o graničnim prijelazima za promet kućnim ljubimcima

Pravilnik o mjerama kontrole arteritisa konja

Pravilnik o obrascu certifikata za sjeme, jajne stanice i zametke ovaca i koza

Pravilnik o obrascu certifikata i izvješću inspekcije o prometu životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

Pravilnik o statusu država ili regija u odnosu na goveđu spongiformnu encefalopatiju

Pravilnik o uvjetima za uvoz mačaka, pasa i pitomih vretica namijenjenih ustanovama, institutima ili centrima

Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkog i kriterijima za prikupljanje informacija o toj bolesti

Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodataka A dijela I Pravilnika o veterinarskim i

Pravilnik o provedbenim mjerama koje se odnose na zabranu recikliranja riba unutar istih vrsta, zakapanja i spaljivanja nusproizvoda životinjskog podrijetla

Pravilnik o sustavu označavanja pasa i mačaka iz Republike Hrvatske koji se stavljaju na tržište Ujedinjenog Kraljevstva i Irske

Pravilnik o dodatnim jamstvima za gospodarstva u odnosu na transmisivne spongiformne encefalopatije u ovaca

Pravilnik o cjepivima protiv bruceloze goveda

Pravilnik o zahtjevu za određene kategorije muških grla kopitara u odnosu na arteritis konja, koji se primjenjuje prilikom premještanja i uvoza iz trećih zemalja

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i uvjetima za izdavanje certifikata za uvoz pčela

Pravilnik o obrascu veterinarskog certifikata za stavljanje u promet sjemena kopitara

Pravilnik o popisu laboratorija za provjeru učinkovitosti cijepljenja protiv bjesnoće u određenih domaćih mesojeda

Pravilnik o obrascu veterinarskog certifikata za stavljanje u promet jajnih stanica i zametaka kopitara

Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke konzumnih nesilica podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za zoniranje i službeno nadziranje u slučaju sumnje ili potvrđenog slučaja zarazne anemije lososa

Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke rasplodne peradi i jednodnevnih pilića za rasplod ili proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište

Pravilnik o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda

Pravilnik kojim se utvrđuju kriteriji za godišnje testiranje rasplodne preradi na Newcastlesku bolest

Pravilnik o dodatnim jamstvima za trgovinu govedima u odnosu na zarazni goveđi rinotraheitis/zarazni pustularni vulvovaginitis i uvjetima za utvrđivanje statusa stada

Pravilnik o kriterijima za dostavljanje podataka u skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja

Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja te obrascima certifikata za uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara

Pravilnik o postupku priznavanja stručnih kvalifikacija i uvjetima za privremeno ili povremeno obavljanje veterinarske djelatnosti

Pravilnik o stručnom sustavu za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim proizvodima

Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta

Pravilnik o obimu i učestalosti uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla

Pravilnik o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz jajnih stanica, zametaka i sjemena svinja

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za privremeni ulazak registriranih konja

Pravilnik o utvrđivanju prevalencije i otpornosti bakterija roda Compylobacter spp. na antimikrobne pripravke u jatima tovnih pilića i utvrđivanju prevalencije bakterija Compylobacter spp. i

Pravilnik o smanjenju prevalencije Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium u purana

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za provoz kopitara

Pravilnik o privremenom ulasku i uvozu registriranih konja iz Južnoafričke Republike

Pravilnik o utvrđivanju prevalencije Salmonella spp. i Meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus u stadima rasplodnih svinja

Pravilnik o načinu vođenja upisnika odobrenih subjekata i laboratorija u skladu s veterinarskim i zootehničkim propisima

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanje i kulturna događanja nakon privremenog izvoza

Pravilnik o označavanju pasa

Pravilnik o elektroničkom upisniku o poslovanjima akvakulture i autoriziranim objektima za preradu

Pravilnik o smjernicama za programe nadziranja zdravlja životinja temeljenih na procjeni rizika

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz jajnih stanica i zametaka kopitara

Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti

Pravilnik o zahtjevima certificiranja pri uvozu proiz­voda ribarstva, živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi

Pravilnik o popisu trećih zemalja, područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi te o zahtjevima veterinarskog certificiranja

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda

Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja

Pravilnik o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovaca i koza iz trećih zemalja

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i obrascima veterinarskih certifikata za uvoz registriranih kopitara te kopitara za rasplod i proizvodnju

Pravilnik o pretraživanju spongiformne encefalopatije jelena

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti

Pravilnik o uvjetima uvoza sjemena goveda domaćih vrsta

Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja

Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe u obavljanju djelatnosti prometa na veliko i malo veterinarskim lijekovima, ljekovitim dodacima i veterinarsko-medicinskim proizvodima –

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova i pripravaka koji se koriste u veterinarskoj medicini

Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi i verifikaciji njene primjene kod ispitivanja veterinarsko-medicinskih proizvoda

Pravilnik o načelima i smjernicama dobre proizvođačke prakse za veterinarsko-medicinske proizvode

Pravilnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Pravilnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima koji se izdaju bez veterinarskog recepta a primjenjuju se na životinjama namijenjenima za prehranu ljudi

Pravilnik o načinu oglašavanja veterinarsko-medicinskih proizvoda

Pravilnik o izmjenama odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet

Pravilnik o opasnim psima

Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova -

Pravilnik o uvjetima koje moraju udovoljavati odmorišta za životinje

Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju

Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama

Pravilnik o određivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje životinja koje se koriste u cirkusima

Pravilnik o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje

Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica

Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi

Pravilnik o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice

Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka

Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida –

Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja –

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija –

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka –

Pravilnik o ispitivanju mliječnosti uzgojno valjanih rasplodnih goveda, ovaca i koza –

Pravilnik o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja –

Pravilnik o kakvoći stočne hrane –

Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinja –

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za licenciranje rasplodnjaka –

Pravilnik o proizvodnji, prodaji i obilježavanju genetskog materijala –

Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda –

Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja –

Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza

Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja

Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara

Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda

Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti

Pravilnik o ugušćenom

Pravilnik o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

Pravilnik o obliku i sadržaju rodovnika svinja čistih pasmina, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše

Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih hibridnih svinja

Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja

Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara

Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

Pravilnik o uvjetima nekomercijalnog kretanja mladih pasa i mačaka

Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda

Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima, te prikupljanje podataka s natjecanja

Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica

Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica

Pravilnik za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara

Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja

Pravilnik o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda

Pravilnik o istraživanjima mineralnih sirovina –

Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata –

Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacionih polja, te o načinu vođenja evidencije, zbirke isprava i popisa rudarskih poduzeća i samostalnih poduzetnika kojima su izdana odobrenja za

Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina –

Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina –

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu –

Pravilnik o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi –

Pravilnik o sadržaju godišnjeg plana istraživanja, postupku ishođenja odobrenja za istraživanje te sadržaju izvješća o izvršenim istraživanjima mineralnih sirovina

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim normativima za istraživanje, dobivanje i pripremu nuklearnih mineralnih sirovina

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o zaštititi na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipuliranju eksplozivima i barutima

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i lagumanju

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležišta kamene soli

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o higijenskim tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka

Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja –

Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu

Pravilnik o utvrđivanju cijena ukapljenog naftnog plina

Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina

Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage

Pravilnik o energetskoj bilanci

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti

Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV

Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju

Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji

Pravilnik o nostrifikaciji projekata –

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine –

Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa –

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora i nadzornika u građevnoj inspekciji –

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora i nadzornika –

Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije –

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste –

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika –

Pravilnik o kontroli projekata –

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata –

Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje –

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

Pravilnik o natječajima s područja arhitekture i urbanizma

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada

Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo –

Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne prodaje putem zastupnika

Pravilnik o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama –

Pravilnik o službenoj iskaznici ovlaštene osobe u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja –

Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama –

Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti osoba za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

Pravilnik o posebnim uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružja i municije i o evidencijama prometa oružja i municije

Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

Pravilnik o vrstama i dozvoljenim kalibrima oružja za samoobranu

Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi

Pravilnik o vrstama i dozvoljenim kalibrima športskog oružja

Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružju predanom ministarstvu unutarnjih poslova

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta

Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja

Pravilnik o obrascu službene skaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

Pravilnik o dozvoli za miniranje

Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa

Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima

Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu

Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari

Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari

Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom –

Pravilnik o izgradnji postrojenja za tekući nafteni plin i o uskladištenju i pretakanju tekućeg naftenog plina –

Pravilnik o izgradnji postrojenja za upaljive tekućine i o uskladištenju i pretakanju upaljivih tekućina –

Pravilnik o zapaljivim tekućinama

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu

Pravilnik o uvjetima i načinu subvencioniranja cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke, te postupku obračuna neostvarenih prihoda distributerima ukapljenog naftnog plina

Pravilnik o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom

Pravilnik o malim količinama otrova namijenjenih za laboratorijske i znanstvene svrhe –

Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

Pravilnik o prijevozu opasnih tvari u oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu postupka izdavanja i oduzimanja odobrenja za pakovanje za prijevoz nuklearnih materijala

Pravilnik o prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodama

Pravilnik o zapisniku, godišnjem izvješću i popisu kršenja odredbi ugovora

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za pregled ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu

Pravilnik o načinu provedbe i sadržaju ispita, te izgledu i roku valjanosti Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ustanove koje provode stručno osposobljavanje sigurnosnih savjetnika

Pravilnik o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika

Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ustanova koje provode stručno osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

Pravilnik o dobroj praksi u prometu na veliko lijeka i medicinskoga proizvoda –

Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj gotovog lijeka koji ima odobrenje za stavljanje u promet u drugim državama –

Pravilnik o uvjetima i načinu postupanja s narkoticima i psihotropnim tvarima, postupku davanja suglasnosti za uvoz i izvoz narkotika i psihotropnih tvari, te uvjetima i načinu prometa i vođenja očevi

Pravilnik o ispitivanju bioraspoloživosti i bioekvivalenciji lijekova –

Pravilnik o državnom stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora –

Pravilnik o iskaznici farmaceutskog inspektora

Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova na veliko

Pravilnik o vrsti podataka te načinu izrade izvješća o prometu gotovih lijekova

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima

Pravilnik o uvjetima i postupku davanja dozvole za obavljanje prometa na veliko lijekovima te uvoza i izvoza lijekova

Pravilnik o praćenju nuspojava nad lijekovima i medicinskim proizvodima

Pravilnik o načinu praćenja neispravnosti u kakvoći lijekova

Pravilnik o načinu provjere kakvoće lijeka

Pravilnik o uvjetima za proizvodnju i stavljanje u promet te načinu provjere kakavoće i vođenju očevidnika o homeopatskim proizvodima

Pravilnik o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima

Pravilnik o dobroj praksi i uvjetima za davanje dozvole za promet medicinskim proizvodima

Pravilnik o prometu lijekovima i medicinskim proizvodima –

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima i dobroj kliničkoj praksi

Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje za stavljanje u promet u državama Europske unije

Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

Pravilnik o farmakovigilanciji

Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko

Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

Pravilnik o stavljanju u promet te o označavanju i oglašavanju tradicionalnih biljnih lijekova

Pravilnik o dobroj praksi, uvjetima za davanje dozvole za promet na veliko te uvozu i izvozu medicinskih proizvoda

Pravilnik o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, sustavu kvalitete, upisu u očevidnik proizvođača i očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova –

Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe –

Pravilnik o načinu ispunjavanja Sigurnosno-tehničkog lista

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke

Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi

Pravilnik o ispunjavanju sigurnosno-tehničkog lista

Pravilnik o uvozu i izvozu opasnih kemikalija

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama

Pravilnik o popisu aktivnih tvari u biocidnim pripravcima

Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima

Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima

Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe te o vrstama

Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe –

Pravilnik o kavi, kavovinama te proizvodima od kave i kavovina -

Pravilnik o provođenju monitoringa hrane radi utvrđivanja razina nutrijenata, kontaminata, aditiva, drugih sastojaka i tvari

Pravilnik o toksinima, metalima, metaloidima, te drugim štetnim tvarima koje se mogu nalaziti u hrani

Pravilnik o kakau i čokolodanim proizvodima

Pravilnik o keksima i srodnim proizvodima

Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima

Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta

Pravilnik o analitičkim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pića

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti octene i razblažene octene kiseline

Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu

Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima

Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja

Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla

Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla

Pravilnik o higijeni hrane

Pravilnik o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića

Pravilnik o metodama analiza toplinski obrađenog mlijeka za prehranu ljudi

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva te pektinskih preparata

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kakvoći alkoholnih i bezalkoholnih pića, leda i octa

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti juha, koncentrata za juhu, koncentrata za umake i dodataka jelima

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti pekarskog kvasca

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti kave, surogata kave, čaja, začina, koncentrata za juhu, pekarskog kvasca, praška za pecivo, praška za puding, dijetetskih proizvoda i aditiva

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o temeljnim zahtjevima za snack-proizvode

Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje

Pravilnik o brzo smrznutoj hrani

Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju

Pravilnik o higijeni hrane za životinje

Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti mesa peradi

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti začina, ekstrakata začina i mješavina začina

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti proizvoda od mesa peradi

Pravilnik o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina nitrata u hrani

Pravilnik o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina dioksina i dioksinima sličnih polikloriranih bifenila u hrani

Pravilnik o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-monoklorpropandiola i benzo

Pravilnik o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina mikotoksina u hrani

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti bjelančevinastih proizvoda i mješavina bjelančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje

Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu

Pravilnik o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kakvoći mesa stoke za klanje, peradi i divljači

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja

Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase

Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti jestivih gljiva i proizvoda od jestivih gljiva

Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom

Pravilnik o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani

Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina

Pravilnik o popratnoj dokumentaciji za svježe proizvode ribarstva i žive školjkaše u unutarnjem prometu

Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima

Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva

Pravilnik o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju

Pravilnik o smrznutim desertima

Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane

Pravilnik o metodama za određivanje kakvoće šećera pri interventnom otkupu

Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju

Pravilnik o kakvoći proizvoda od tune i palamide

Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama

Pravilnik o jakim alkoholnim pićima

Pravilnik o međusobnoj suradnji nadležnog tijela s nadležnim tijelima država članica i Europskom Komisijom u svrhu osiguranja pravilne primjene veterinarskih propisa

Pravilnik o smjernicama za određivanje kriterija provedbe revizija na temelju odredbi Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata

Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje

Pravilnik o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Pravilnik o medu

Pravilnik o kakvoći proizvoda od srdele

Pravilnik o prijelaznim mjerama za određene nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2

Pravilnik o listi odobrenih objekata u poslovanju s nus­proizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugošćenog

Pravilnik o upotrebi mlijeka, mliječnih proizvoda i proizvoda na bazi mlijeka koji se smatraju nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi materijala kategorije 3

Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje nove hrane prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima za posebno označavanje nove hrane

Pravilnik o kakvoći uniflornog meda

Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći

Pravilnik o uvjetima za izlov/sakupljanje i preradu određenih vrsta živih školjkaša iz područja u kojima razina biotoksina koji uzrokuju paralizu prelazi vrijednost određenu Pravilnikom o higijeni

Pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima za izlov i preradu određenih vrsta školjkaša u kojima razina biotoksina koji uzrokuje gubitak pamćenja

Pravilnik o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna jamstva u odnosu na salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjene

Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju po posebnim uvjetima

Pravilnik o registraciji subjekata i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja

Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica

Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje

Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe

Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Pravilnik o označavanju goveđeg mesa

Pravilnik o uvjetima za odobravanje u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane za životinje objekata za proizvodnju ili stavljanje na tržišt dodataka hrani za životinje kategorije "Kokcidiostatici i

Pravilnik o popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene

Pravilnik o prehrambenim aditivima

Pravilnik o hrani bez glutena

Pravilnik koji određuje najviše dopuštene količine kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani, koji su posljedica neizbježnog onečišćenja hrane za životinje tim tvarima za one vrste/kategorije život

Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije

Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama

Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Pravilnik o aromama

Pravilnik o prehrambenim enzimima

Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji

Pravilnik o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu

Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje

Pravilnik o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama uzimanja uzoraka i metodama kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete octa i razblažene octene kiseline

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama ispitivanja kvalitete jaja i proizvoda od jaja

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama uzimanja uzoraka i metodama i fizikalnih i kemijskih analiza za kontrolu kvalitete žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzo

Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama –

Pravilnik o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati laboratoriji proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe –

Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda –

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe –

Pravilnik o metodama obavljanja mikrobioloških analiza i superanaliza živežnih namirnica –

Pravilnik o metodama određivanja pH vrijednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela te o metodama utvrđivanja

Pravilnik o metodi analiza i superanaliza za određivanje količine teških metala

Pravilnik o uvjetima i načinu obavješćivanja potrošača o svojstvima proizvoda, alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina koji se ne smatraju reklamiranjem –

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica –

Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe u toku njihove proizvodnje i o načinu vođenja evidencija o izvršenim ispitivanjima proizvoda i sirovina u

Pravilnik o načinu ispitivanja živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe koje za tržište proizvode organizacije udruženog rada i samostalni proizvođači –

Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe i o načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda i sirovina u ovlaštenim organizacijama odnosno

Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu donese u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i

Pravilnik o uvjetima za pripremu i prodaju namirnica izvan prostorija –

Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica –

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku –

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka odnosno o metodama za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe –

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu uzimanju uzoraka odnosno o metodama za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe

Pravilnik o deterdžentima

Pravilnik o sigurnosti igračaka

Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima s obzirom na izradbu moraju udovoljavati predmeti od plemenitih kovina –

Pravilnik o tehničkim uvjetima radnog prostora i opreme za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina –

Pravilnik o oblicima državnih žigova –

Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće i načinu određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina –

Pravilnik o stupnju finoće zlatnih poluproizvoda za zubnoprotetske predmete i o načinu obavljanja kontrole zlatnih poluproizvoda za te predmete –

Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina –

Pravilnik o provjeravanju stručne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti samostalnog ugostitelja –

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima –

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga«

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«

Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija –

Pravilnik o upisniku putničkih agencija –

Pravilnik o upisniku odobrenja za pružanje turističkih usluga građana –

Pravilnik o upisniku ugovora o zastupanju turističkih zastupnika –

Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije –

Pravilnik o cjeniku usluga građana u domaćinstvima i o evidenciji gostiju –

Pravilnik o cjeniku usluga građana na plovnim objektima i o evidenciji gostiju kojima građani pružaju usluge smještaja i pansiona na plovnom objektu –

Pravilnik o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita –

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati plovni objekti građana za pružanje turistima i putnicima usluga, smještaja, prehrane, pića i napitaka kao i usluga

Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin –

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje –

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke animatore –

Pravilnik o upisniku turističkih vodiča –

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi

Pravilnik o Upisniku turističkih agencija

Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija

Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje

Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča

Pravilnik o upisniku turističkih vodiča

Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma

Pravilnik o popisu turističkih cjelina

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica

Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu –

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba

Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i obliku sigurnosne analize i sigurnosnog izvješća žičare

Pravilnik o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba

Pravilnik o izvanrednim događajima žičare

Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije danih ovlaštenja žičare

Pravilnik o vrsti poslova koje u prometu žičara obavljaju izvršni radnici

Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika za žičare

Pravilnik o postupcima ocjenjivanja sukladnosti, sadržaju i izgledu Izjave o sukladnosti te o obliku oznake sukladnosti za sigurnosne komponente i podsustava žičara za prijevoz osoba

Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare

Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije o žičarama

Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba

Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika –

Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga

Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila

Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa

Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena

Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Pravilnik o izdavanju dozvole domaćem prijevozniku za korištenje stranog vozila

Pravilnik o postupku, načinu i rokovima dostave izvješća o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola

Pravilnik o načinu i postupku provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Pravilnik o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta

Pravilnik o putnom listu

Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske

Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta

Pravilnik o sadržaju uvjerenja i o načinu vođenja evidencije o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti

Pravilnik o vrsti svjetla i znakova kojim se označavaju vozila inspekcije cestovnog prometa te načinu i postupku iskazivanja tih znakova u zaustavljanju vozila u prijevozu u cestovnom prometu

Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa

Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti –

Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom –

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila –

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi –

Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta –

Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2005. godini

Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2006. godini

Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine

Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2007. godini

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti

Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti

Pravilnik o izvanrednom prijevozu

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu

Pravilnik o autobusnim stajalištima

Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2008. godini

Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2009. godini

Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele

Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2010. godini

Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2011. godini

Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati vozači motornih vozila –

Pravilnik o programu i načinu predavanja o posljedicama prometnih nezgoda te programu i načinu provjere poznavanja propisa –

Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču –

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje –

Pravilnik o zdravstvenim pregledima o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon –

Pravilnik o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola kod vozača i drugih sudionika u prometu –

Pravilnik o povjeravanju Hrvatskom autoklubu poslova jedinstvenog procesa osposobljavanja kandidata za vozače, organiziranja i provođenja vozačkih ispita i drugih poslova javnih ovlasti –

Pravilnik o uvjetima za imenovanje članova povjerenstva za provedbu vozačkog ispita i stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača –

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o provjeri znanja vozača kojima je izrečena zaštitna mjera u skladu sa zakonom –

Pravilnik o osposobljavanju službenika Ministarstva unutarnjih poslova za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita

Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita

Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača, instruktora vožnje, ovlaštenih ispitivača i ovlaštenih nadzornika

Pravilnik o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika

Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provedbi stručnog usavršavanja i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača, instruktora vožnje, ovlaštenih ispitivača i

Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provedbi stručnog ispita za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika

Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

Pravilnik Hrvatskog autokluba o stručnom nadzoru nad radom autoškola

Pravilnik o registraciji vozila –

Pravilnik o registraciji vojnih vozila –

Pravilnik o uvjetima rada, organizacijskim i drugim uvjetima za rad stanica za tehničke preglede vozila –

Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika i drugih zaposlenika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda i registracije vozila –

Pravilnik o jedinstvenom informatičkom sustavu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila –

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila

Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila

Pravilnik o informatičkom sustavu i jedinstvenom programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila

Pravilnik o registraciji vozila Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila

Pravilnik o vozačkim dozvolama

Pravilnik o programu, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila –

Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima za vrednovanje rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila –

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, o odmorima vozača i o vođenju evidencije rada i odmora vozača

Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima za prenošenje određenih poslova upravljanja i nadzora cestovnim prometom na tijelo jedinice lokalne i područne

Pravilnik o organiziranju i provođenju vozačkih ispita Hrvatskog autokluba

Pravilnik o znaku pristupačnosti

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

Pravilnik o izdavanju međunarodnih vozačkih dozvola i dozvola za upravljanje tuđim vozilima u inozemstvu

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila

Pravilnik o odori službenika jedinice lokalne samouprave koji obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu

Pravilnik o posebnim uvjetima za početak osposobljavanja i uvjetima za upravljanje motornim vozilima C1 i C kategorije učenika koji se obrazuju za zanimanje vozač mo­tornog vozila u redovitom srednjoš

Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za polaganje vozačkog ispita učenika koji se obrazuju za zanimanje vozač motornog vozila u redovitom srednjoškolskom obrazovnom programu

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja

Pravilnik o načinu evidentiranja i praćenja prekršaja u cestovnom prometu

Pravilnik o starodobnim vozilima

Pravilnik o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom

Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila

Pravilnik o ispitivanju vozila

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Pravilnik o ocjeni sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta

Pravilnik o tahografima i ograničivaču brzine

Pravilnik o uvjetima za davanje javne ovlasti za izdavanje memorijskih kartica, dokumentaciji za natječaj i postupku otvaranja ponuda

Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije

Pravilnik o terminalima za kombinirani prijevoz i pretovarnim kolodvorima

Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom imovinom

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora sigurnosti željezničkog prometa

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa

Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu

Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge

Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila

Pravilnik o tehničkom pregledu željezničkih vozila

Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu

Pravilnik o izvanrednim događajima u željezničkom prometu

Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste

Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge

Pravilnik o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu

Pravilnik o izradi i objavljivanju voznoga reda u željezničkom prometu

Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa

Pravilnik o uvjetima održavanja željezničkih vozila

Pravilnik o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa

Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu

Pravilnik o unutarnjem redu u željezničko prometu

Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati željeznički elektroenergetski infrastrukturni podsustav

Pravilnik o službenoj odori službenika i namještenika uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora

Pravilnik o najmanjem broju i vrsti uređaja i opreme koje moraju imati plutajući objekti na moru i unutrašnjim vodama –

Pravilnik o najmanjem broju stručnih radnika na plutajućim objektima na moru i na unutrašnjim vodama –

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti –

Pravilnik o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske –

Pravilnik o uvjetima pod kojima strane pravne i fizičke osobe smiju obavljati istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda

Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti –

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe –

Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi –

Pravilnik o posebnim ovlaštenjima članova posade pomorskih brodova i ispitnom programu za stjecanje posebnih ovlaštenja –

Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru –

Pravilnik o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i

Pravilnik o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih  isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice –

Pravilnik o pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcanje i nadležnosti lučkih kapetanija za izdavanje –

Pravilnik o ispitivanju nesreća brodova –

Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati –

Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske –

Pravilnik o uvjetima za obavljanje arheološkog istraživanja spomenika kulture na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske –

Pravilnik o obavljanju meteorološke službe na pomorskim brodovima –

Pravilnik o brodicama i jahtama

Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljavati plovni objekt, te fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila

Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanja drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

Pravilnik o stručnom ispitu za inspektora sigurnosti plovidbe

Pravilnik o istraživanju pomorskih nesreća

Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu

Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

Pravilnik o oznakama i načinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objeti i nepomični odobalni objekti

Pravilnik o obavljanju meteorološke službe na pomorskim brodovima

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta, te pravima i obvezama pomorskog agenta

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca

Pravilnik o načinu vijanja zastave i isticanja znakova na brodovima i jahtama

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za polaganje cjevovoda i održavanje podmorskih kabela i cjevovoda u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske

Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje

Pravilnik o mjestima zakloništa

Pravilnik o pomorskoj opremi

Pravilnik o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova

Pravilnik o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima, brodicama i jahtama

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati strani plovni objekt da bi boravio u raspremi u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske

Pravilnik o zaštiti morskog okoliša u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske

Pravilnik o pomorskom peljarenju

Pravilnik o upisu brodova unutarnje plovidbe –

Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, primitku izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu –

Pravilnik o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj –

Pravilnik o ispitivanju nesreća brodova na unutarnjim vodama –

Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe –

Pravilnik o plutajućim objektima –

Pravilnik o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika kapetanija i uprave unutarnje plovidbe –

Pravilnik o posebnim uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza putnika i stvari u unutarnjem i međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putevima –

Pravilnik o čamcima

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti komercijalnog prijevoza unutarnjim vodnim putovima

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe

Pravilnik o Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi

Pravilnik o Tehničkom nadzornom tijelu za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi

Pravilnik o ispravama i knjigama plovila unutarnje plovidbe

Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi

Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova

Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama

Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja i vođenja evidencije imena i oznaka brodova i jahti

Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe obalne straže

Pravilnik o načinu suradnje ovlaštenih osoba Obalne straže i Državne uprave za zaštitu i spašavanje te način razmjene informacija potrebnih za njihovo učinkovito i usklađeno djelovanje

Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, nafte i prirodnog plina

Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za zaštitu kulturnih dobara na moru, morskom dnu i podmorju

Pravilnik o zastavi Obalne straže, službenom znaku, službenoj iskaznici i službenim odorama pripadnika Obalne straže

Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor znanstvenih istraživanja na moru

Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za zaštitu okoliša

Pravilnik o načinu suradnje ovlaštenih osoba Obalne straže i tijela nadležnih za traganje i spašavanje na moru te način razmjene informacija potrebnih za njihovo učinkovito i usklađeno djelovanje

Pravilnik o suradnji obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor iznenadnog onečišćenja na moru

Pravilnik o međusobnoj suradnji nadležnih ministarstava i suradnji s međunarodnim institucijama

Pravilnik o primjeni mjera i sredstava prisile, zaustavljanju i pregledu sumnjivog plovila, uzapćenju plovila, privremenom zadržavanju osoba, službenim evidencijama i drugim radnjama potrebnim za

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe –

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja te programima za stručno osposobljavanje, provjeru i utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovno-teh

Pravilnik o načinu predaje i vraćanja oružja i streljiva u javnom prijevozu u zračnom prometu –

Pravilnik o načinu pregleda putnika u javnom zračnom prometu koji uživaju diplomatski ili konzularni imunitet –

Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad stručnog osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe –

Pravilnik o uređajima i opremi koja se mora ugraditi u zrakoplov, ovisno o kategoriji i namjeni zrakoplova –

Pravilnik o broju i sastavu članova posade zrakoplova –

Pravilnik o sadržaju glavne knjige Registra zrakoplova Republike Hrvatske –

Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabu

Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga te vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama

Pravilnik o održavanju, obnovi i preinakama na zrakoplovu i zrakoplovnom uređaju te tehničkoj kontroli i kontroli kvalitete obavljenih radova

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja – pilota zrakoplovno-sportske letjelice

Pravilnik o načinu obavljanja poslova Hrvatskog zrakoplovnog saveza

Pravilnik o mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja Operativne licencije

Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada

Pravilnik o cijenama zračnog prijevoza putnika i robe

Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova

Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom

Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu

Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

Pravilnik o letenju zrakoplova

Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga

Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi

Pravilnik o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa

Pravilnik o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci, zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja te o uspostavljanju popisa zračnih prijevoznika koji imaju zabranu

Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova

Pravilnik o certifikaciji zrakoplova te projektnih i proizvodnih organizacija

Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom

Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja

Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga

Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova

Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produživanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima helikoptera

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora

Pravilnik o stručnoj izobrazbi, stručnoj osposobljenosti i drugim uvjetima koje mora ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova

Pravilnik o uvjetima za unošenje i način predaje te vraćanje hladnog i vatrenog oružja i streljiva u civilnom zračnom prometu

Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja europskim zračnim prometom

Pravilnik o zahtjevima za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa

Pravilnik o helidromima

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno

Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona

Pravilnik o naknadi za dozvolu za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga –

Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama poštanskog inspektora i poštanskog nadzornika i o očevidnicima poštanskog inspektora i poštanskog nadzornika

Pravilnik o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga

Pravilnik o poštanskim markama

Pravilnik o telekomunikacijskim uslugama –

Pravilnik o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja –

Pravilnik o pristupu mreži i međusobnom povezivanju –

Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima gradskog obilježja –

Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje radijskih programa u UKV području, s frekvencijskom modulacijom

Pravilnik o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja –

Pravilnik o koncesijama za obavljanje djelatnosti u javnim telekomunikacijama –

Pravilnik o javnim telekomunikacijama u nepokretnoj mreži –

Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske televizije –

Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje televizijskog programa u frekvencijskim područjima I, III. I IV/V. –

Pravilnik o tehničkim uvjetima uporabe radiofrekvencijskih pretvarača za prijenos televizijskog programa u frekvencijskim područjima I, III. I IV/V. –

Pravilnik o pristupu izdvojenoj lokalnoj petlji

Pravilnik o osnovnim telekomunikacijskim uslugama

Pravilnik o pečatu za pečaćenje radijske postaje, telekomunikacijske, električne i druge tehničke opreme

Pravilnik o iskaznici nadzornika telekomunikacija i ovlaštenog zaposlenika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenom nadzoru nadzornika telekomunikacija i ovlaštenog zaposlenika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama telekomunikacijskog inspektora i telekomunikacijskog nadzornika

Pravilnik o uvjetima uporabe norme za kodiranje digitalnog televizijskog signala u zemaljskim radiodifuzijskim sustavima

Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o prelasku s analognog na digitalno odašiljanje radijskih i televizijskih programa te pristupu položajima u multipleksu u zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji

Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o standardnim ponudama

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte

Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine

Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada

Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

Pravilnik o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže

Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

Pravilnik o obliku i sadržaju izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba –

Pravilnik o grobljima –

Pravilnik o utvrđenju minimalnih prinosa po hektaru –

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja potpore Programu razvitka stočarske proizvodnje –

Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja i naknada u poljoprivredi i ribarstvu –

Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na dio troškova programa razvitka ribarstva u uzgojno selekcijskom radu –

Pravilnik o provedbi programa razvitka seoskog prostora

Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji

Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost

Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se