Obrazovanje,znanost,kultura i šport

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću –

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima –

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću –

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja –

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću –

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću –

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu –

Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi –

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama –

Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi –

Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi –

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu –

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju –

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika –

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju –

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2006./2007.

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2007./2008.

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2008./2009.

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu –

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjem školstvu i učeničkim domovima –

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku privremenog oslobađanja učenika obaveze savladavanja pojedinih sadržaja iz programa usmjerenog obrazovanja koje zbog promjene zdravstvenog stanja u toku

Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama –

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju –

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika –

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 2006./2007.

Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 2007./2008.

Pravilnik o evidencijama u srednjim školama, učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama

Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 2008./2009.

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o potpori za pokriće troškova prehrane studenata –

Pravilnik o dodjeljivanju državnih stipendija i pripomoći studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija te poslijedoktorandima –

Pravilnik o habilitacijskom postupku –

Pravilnik o osnovama financiranja visoke naobrazbe na javnim visokim učilištima –

Pravilnik o vođenju popisa o studentima visokih učilišta –

Pravilnik o evidenciji s dokumentacijom o studentima i nastavi u znanstveno-nastavnim organizacijama usmjerenog obrazovanja –

Pravilnik o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja –

Pravilnik o upisniku znanstvenika –

Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i upisniku visokih učilišta –

Pravilnik o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja u poljima umjetnosti –

Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Pravilnik o uvjetima i postupku za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Pravilnik o sadržaju studentske isprave

Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju

Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na strani visokoškolskim ustanovama

Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja

Pravilnik o upisniku studentskih zborova –

Pravilnik o upisniku studentskih udruga –

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice

Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada Stručnog povjerenstva za prosudbu školskih udžbenika za osnovnu i srednju školu

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju učenika i studenata

Pravilnik o iskaznici školskog nadzornika i višeg školskog nadzornika –

Pravilnik o vrsti stručne spreme školskih nadzornika i viših školskih nadzornika i drugih stručnih osoba koje se ovlašćuju za stručno – pedagoški nadzor –

Pravilnik o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2009./2010.

Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

Pravilnik o načinu i izvođenju nastave u strukovnim školama

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove

Pravilnik o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

Pravilnik o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2010./2011.

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova

Pravilnik o statusu i financiranju Festivala igranog filma u Puli

Pravilnik o kriterijima za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. – 2013.

Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić –

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture –

Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanju sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi –

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene skaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu

Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije –

Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite kulturne baštine -

Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara

Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu –

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe –

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju –

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi –

Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba –

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva –

Pravilnik o evidencijama u arhivima –

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva –

Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima –

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva –

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva –

Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama –

Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnog gradiva Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva u javnobilježničkim uredima

Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa

Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registriranog gradiva Ministarstva pravosuđa

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori

Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom Ureda za probaciju

Pravilnik o uvjetima i načinu stejcanaj stručnih zvanja u arhivskoj struci

Pravilnik o određivanju kazališnih djelatnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima –

Pravilnik o određivanju kazališnih djelatnika koji se smatraju umjetničkim osobljem –

Pravilnik o očevidniku kazališta

Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta

Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto

Pravilnik o uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i športsko-rekreativnog ronjenja –

Pravilnik o sadržaju i metodologiji prikupljanja podataka za evidencije u području športa –

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sigurnosti na uređenim kupalištima

Pravilnik o Registru športskih djelatnosti

Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza

Pravilnik o Registru profesionalnih športskih klubova

Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne športske klubove

Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove

Pravilnik o Državnoj nagradi za šport »Franjo Bučar«

Pravilnik o registru umjetničkih organizacija –

Pravilnik o postupku i uvjetima za priznanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske –

Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost –

Pravilnik o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" –

Pravilnik o radu Odbora "Nagrade Vladimir Nazor" –

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj –

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranaka, te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka –

Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku članarina i dobrovoljnih priloga

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj –

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se