Organizacija i ustrojstvo RH

Pravilnik o načinu čuvanja, evidencijama, te postupku odabiranja i izlučivanja gradiva za izbor predsjednika Republike Hrvatske –

Pravilnik o obrascima isprava iz popisa birača

Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima

Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina

Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela

Pravilnik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku

Pravilnik o unutarnjem ustroju i postupku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o provedbi Mjere 4. "Tehnička pomoć" u sklopu IPARD Programa

Pravilnik o provedbi Mjere 301. "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

Pravilnik o načinu vođenja registra udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora Uprave za financijski sustav u Ministarstvu financija

Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika –

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja osobnog očevidnika državnih službenika i namještenika –

Pravilnik o obrascu prijedlogu za ocjenu državnog službenika i namještenika –

Pravilnik o jedinstvenim kriterijima za kategorizaciju zadataka i poslova daktilografa –

Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu

Pravilnik o obrascu izjave o nepostojanju okolnosti koje predstavljaju zapreku za prijam u državnu službu –

Pravilnik o načinu postupanja i pohrani izjava o imovini –

Pravilnik o jedinstvenim standardima i mjerilima za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi

Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti

Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinice lokalne i područne

Pravilnik o provedbi SAPARD programa

Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na brdsko-planinskim područjima

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora Državnog inspektorata –

Pravilnik o iskaznici inspektora rada –

Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora Državnog inspektorata

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora Državnog inspektorata

Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru –

Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje –

Pravilnik o iskaznici i znački sanitarnog inspektora

Pravilnik o iskaznici prosvjetnoga inspektora i višega prosvjetnoga inspektora –

Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske –

Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske –

Pravilnik o tehničkim pravilima i uvjetima povezivanja sustava certificiranja elektroničkog potpisa –

Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certifiiciranja u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata

Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata –

Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom  državljanstvu –

Pravilnik o smetnjama za otpust iz hrvatskog državljanstva glede vojne obveze –

Pravilnik o utvrđivanju cijene obrazaca domovnice –

Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica –

Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu –

Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike –

Pravilnik o obrascima i evidenciji prijave prebivališta i boravišta građana –

Pravilnik o matičnom broju –

Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica –

Pravilnik o utvrđivanju cijene osobne iskaznice –

Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju

Pravilnik o utvrđivanju cijene putnih isprava i drugih isprava koje se izdaju prema Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji –

Pravilnik o cijeni putnih i drugih isprava koje se izdaju prema Sporazumu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji

Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske

Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana

Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

Pravilnik o obrascima zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

Pravilnik o izdavanju putnih listova, viza i posebnih osobnih iskaznica

Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima

Pravilnik o vizama

Pravilnik o hrvatskoj bazi podataka o vizama

Pravilnik o suglasnosti u postupku izdavanja poslovne dozvole strancima

Pravilnik o viznim obrascima

Pravilnik o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 48. stavka 1. Pravilnika o obracima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom –

Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila

Pravilnik o smještaju tražitelja azila, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom

Pravilnik o sadržaju zdravstvenog pregleda tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom

Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom

Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu

Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane –

Pravilnik o tajnosti podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka iz djelokruga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Pravilnik o tajnosti podataka Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost

Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

Pravilnik o određivanju pravnih osoba i tijela u kojima se obavlja civilna služba u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza

Pravilnik o postupku određivanja privremenih graničnih prijelaza

Pravilnik o postupki utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz državnu granicu

Pravilnik o sadržaju i korisnicima Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom

Pravilnik o vođenju operativnih zbirki podataka granične policije u okviru nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom

Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora djelatnih vojnih osoba, službenika i namještenika –

Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć –

Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno-tehničkom osoblju, odnosno nediplomatskom osoblju te članovima

Pravilnik o naknadama i načinu isplate naknada osobama pozvanim zbog vojne obaveze u Oružane snage –

Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće

Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja oružanih snaga Republike Hrvatske –

Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu –

Pravilnik o izvršavanju vojne obveze –

Pravilnik o radu inspektorata obrane –

Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna ministarstva obrane

Pravilnik o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika vojne policije

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o odabiru i raspoređivanju državnih službenika i namještenika na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske tijekom preustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o tajnosti podataka obrane

Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka

Pravilnik o registru vojnih zrakoplova i znacima državne pripadnosti vojnih zrakoplova

Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju okolnosti ugrožavanja sigurnosti letenja vojnih zrakoplova

Pravilnik o održavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike

Pravilnik o naknadama troškova u svezi s obavljanjem službe, selidbenih troškova i troškova zbog odvojenog života od obitelji

Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

Pravilnik o uvjetima i postupku ocjenjivanja djelatnih vojnih osoba, te načinu preispitivanja i evidentiranja službenih ocjena

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava djelatnih vojnih osoba, službenika i namještenika na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe

Pravilnik o vojnoj stezi

Pravilnik o postupku utvrđivanja štete i njezine visine

Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu

Pravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice

Pravilnik o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o vojnopomorskim i položajnim zastavama

Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o objedu

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

Pravilnik o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

Pravilnik o sudjelovanju pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja u aktivnostima snaga za žurnu pomoć u katastrofama u inozemstvu

Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML 13

Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robe vojne namjene

Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svhe

Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene

Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge

Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o sadržaju izjave o pravima i obvezama policijskih službenika –

Pravilnik o uvjetima pod kojima se u miru skloništa mogu davati u zakup –

Pravilnik o pričuvnom sastavu policije –

Pravilnik o tehničkim uvjetima za projektiranje i izgradnju objekata Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske –

Pravilnik o obuci, osposobljavanju i ispitima za pripadnike civilne zaštite –

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova

Pravilnik o policijskim časnicima za vezu

Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika

Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara –

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni zaposlenici Hrvatskog centra za razminiranje –

Pravilnik o obrascu službene iskaznice i značke inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja

Pravilnik o načinu izrade projektne dokumentacije u humanitarnom razminiranju

Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju

Pravilnik o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja

Pravilnik obrascima izjave o pronađenom MES-u i NUS-u, izjave o utvrđenoj nezagađenosti područja i/ili građevine, izjave o očišćenosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, te upisnika s podacima o

Pravilnik o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika za obavljanje poslova razminiranja

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku provjere uvježbanosti vodiča i pasa za detekciju minsko-eksplozivnih sredstava na poslovima humanitarnog razminiranja

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja

Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika

Pravilnik o obuci i osposobljavanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata

Pravilnik o izgledu odore inspektora ministarstva

Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Zavoda za sigurnost informacijskih sustava

Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija

Pravilnik o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnost

Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava u svrhu poticanja i zaštite pluralizma i raznovrsnosti medija

Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima

Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom

Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela

Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača

Pravilnik o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

Pravilnik o obvezi, visini i načinu plaćanja naknada

Pravilnik o zaštiti maloljetnika

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika

Pravilnik o sustavima za dojavu požara –

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata –

Pravilnik o zaštiti šuma od požara –

Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara –

Pravilnik o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara –

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe –

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije –

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara –

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima

Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca –

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima –

Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske –

Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom –

Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama –

Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova –

Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja –

Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama –

Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi –

Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava –

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije

Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku «Plitvička jezera» –

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Paklenica«

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku «Sjeverni Velebit» –

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku «Risnjak» –

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku “Brijuni” –

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Mljet"

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode «Telaščica» –

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode “Kopački rit” –

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Lastovsko područje"

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid –

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid –

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid –

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za opterećivanje okoliša –

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom –

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost –

Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza –

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon –

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

Pravilnik o praćenju kakvoće zraka

Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručne izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja –

Pravilnik o stavljanju u promet i upotrebi radioaktivnih tvari iznad određene granice aktivnosti, rendgenskih aparata i drugih aparata koji proizvode ionizirajuća zračenja te o zaštitnim mjerama od

Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućih zračenja

Pravilnik o obavljanju nuklearne djelatnosti

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti

Pravilnik o kontroli nuklearnog materijala i posebne opreme

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje

Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i stomatologiji

Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju

Pravilnik o popisu stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjetima koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi i načinu ovlašćivanja

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima

Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o mjerama radiološke i fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i okoliš ili

Pravilnik o uvjetima, načinu, mjestima te rokovima sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, tlu, moru, rijekama

Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti i zaštite za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu i razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost

Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja

Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore

Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom –

Pravilnik o vrstama otpada –

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama

Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima

Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina

Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o zaštiti vodozemaca

Pravilnik o znaku zaštite prirode –

Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama –

Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova

Pravilnik o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa -

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti

Pravilnik o prijelazima za divlje životinje

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice za glavnog nadzornika i nadzornika

Pravilnik o izgledu odore glavnog nadzornika i nadzornika

Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti

Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu

Pravilnik o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika

Pravilnik o katastru emisija u okoliš –

Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu

Pravilnik o znaku zaštite okoliša

Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja

Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća

Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima

Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša

Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

Pravilnik o sadržaju prijave za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u 2., 3. i 4. razini opasnosti

Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama

Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava

Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu

Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš

Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš

Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa

Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama

Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže i/ili se sa sastoje ili potječu od genetski

Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih

Pravilnik o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a

Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare –

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite –

Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite –

Pravilnik o nošenju odore zaposlenika zaštitarskih trgovačkih društava –

Pravilnik o obavljanju detektivskih poslova –

Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti –

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara - tehničara

Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova –

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti –

Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite

Pravilnik o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva

Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite

Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice te iskaznice zaštitara-tehničara

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za vatrogastvo i službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovlastima i odgovornostima

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva

Pravilnik o nagradama i priznanjima Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja

Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja

Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva

Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost

Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva

Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče –

Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče –

Pravilnik o građevinskim i instalacijskim materijalima koji se mogu nabavljati iz sredstava odobrenoga kredita za obnovu –

Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova –

Pravilnik o poreznim i carinskim povlasticama na područjima posebne državne skrbi –

Pravilnik o redu prvenstva stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi –

Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na područjima posebne državne skrbi

Pravilnik o korištenju carinske povlastice pri uvozu inicijalne opreme za obnovu i razvoj Grada Vukovara –

Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na području grada Vukovara

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita –

Pravilnik o katastru zemljišta

Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o objavljenim inspekcijskim nadzorima geodetske inspekcije

Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora geodetske inspekcije

Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina

Pravilnik o registru prostornih jedinica

Pravilnik o katastru vodova

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata

Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina

Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji

Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova –

Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera –

Pravilnik o izradi studija o utjecaju na okolinu –

Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora –

Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima –

Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada –

Pravilnik o općim uvjetima i tarifi za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Pravilnik o Registru godišnjih financijskih izvještaja –

Pravilnik o vrstama i visini naknade za korištenje usluga Registra godišnjih financijskih izvještaja –

Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima –

Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila –

Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača –

Pravilnik o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknade za pokriće troškova u postupku homologacije vozila –

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za homologaciju tipa vozila s obzirom na prostor za registraciju pločica TPV 104

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na uređaje za upravljanje TPV 105

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N s obzirom na vrata TPV 106

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za zvučno-upozorne uređaje za motorna vozila TPV 107

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije retrovizora i njihove ugradbe na motorna vozila TPV 108

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na njihovu unutrašnju opremljenost TPV 112

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na uređaje za sprječavanje neovlaštene uporabe motornih vozila TPV 113

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa vozila s obzirom na ponašanje upravljačkog mehanizma pri sudaru TPV 114

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N s obzirom na vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine TPV 117

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za motorna vozila s obzirom na proizvođačevu pločicu i oznake TPV 118

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa katadioptera za motorna vozila i njihove prikolice TPV 121

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa gabaritnih svjetala, prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala i kočnih svjetala za motorna vozila i njihove prikolice TPV 122

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa pokazivača smjera za motorna vozila i njiove prikolice TPV 123

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa svjetala stražnje registarske pločice za motorna vozila i njihove prikolice TPV 124

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije prednjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice TPV 126

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M i N s obzirom na naprave za vuču TPV 127

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije stražnjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice TPV 128

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije svjetala za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice TPV 129

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije parkirnih sjedala za motorna vozila prikolice TPV 130

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1, s obzirom na vozačevo vidno polje TPV 132

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1, s obzirom na sustave za odmrzavanje i odmagljivanje ostakljenih površina TPV 134

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1, s obzirom na sustave za sustave za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla TPV 135

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1 s obzirom na blatobrane TPV 137

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije naslona za glavu na sjedalima motornih vozila TPV 138

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije s obzirom na određivanje snage motora motornih vozila TPV 140

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na bočnu zaštitu TPV 142

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na njihove mase i dimenzije TPV 144

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije guma za motorna i priključna vozila i njihovu ugradbu TPV 146

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa motornih vozila kategorije N s obzirom na vanjske izbočine ispred stražnje stijenke kabine TPV 149

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije mehaničkih spojnica za povezivanje motornih vozila i njihove ugradbe na ta vozila TPV 150

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije materijala namijenjenih za uporabu u unutrašnjosti motornih vozila određenih kategorija s obzirom na njihovu gorivost TPV 151

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih i priključnih vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari TPV 156

Pravilnik o postupku homologacije određenih kategorija vozila s obzirom na mase i dimenzije TPV 148

Pravilnik o postupku homologacije za zvučnoupozorne uređaje motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 203

Pravilnik o postupku homologacije brzinomjera motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 213

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice TPV 210

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora TPV 133

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na zaštitu od neovlaštene uporeabe TPV 206

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu od prednjeg podlijetanja TPV 157

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju čelnog sudara TPV 153

Pravilnik o postupku homologacije glavnih svjetala za dugi i/ili kratki svjetlosni snop za motorna vozila i izvore svjetlosti

Pravilnik o postupku homologacije sigurnosnih stakala i materijala za stakla motornih vozila i njihovih prikolica i vozila s obzirom na ugradbu tih stakala TPV 145

Pravilnik o postupku homologacije vozila na dva ili tri kotača s obzirom na najveću brzinu, najveći zaokretni moment i najveću snagu motora TPV 211

Pravilnik o postupku homologacije vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju bočnog sudara TPV 154

Pravilnik o postupku homologacije sigurnosnih pojasa i sustava držanja za putnike i njihove ugradbe u motorna vozila TPV 131

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212 – Dio 6.: spremnici za gorivo motornih vozila na dva ili tri kotača

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212 – Dio 7.: mjere protiv neovlaštenog zahvata za motorna vozila na dva ili tri

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212 – Dio 10.: naprave za spajanje prikolica za motorna vozila na dva tri kotača

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212 – Dio 5.: mjere protiv onečišćavanja zraka koje prouzrokuju motornih vozila na

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212 – Dio 8.: elektromagnetska kompatibilnost motornih vozila na dva ili tri kotača

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212 – Dio 2.: uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju za motorna

Pravilnik o postupku homologacije motornih priključnih vozila s obzirom na kočenje TPV 109

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na ugradbu, položaj, djelovanje i identifikaciju upravljačkih naprava TPV 320

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na vidno polje i brisače vjetrobranskog stakla TPV 304

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na kočenje TPV 307

Pravilnik o postupku homologacije vozila za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na vozačko sjedalo TPV 312

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz dieselovih motora koji se ugrađuju u takve traktore TPV 311

Pravilnik o postupku homologacije zaštitnih konstrukcija pri prevrtanju traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Pravilnik o postupku homologacije stražnjih zaštitnih konstrukcija pri prevrtanju uskih traktora za poljoprivredu i šumarstvo TPV 319

Pravilnik o postupku homologacije s obzirom na spremnike tekućega goriva i zaštitu od stražnjega podlijetanja motornih vozila i njihovih prikolica TPV 103

Pravilnik o postupku homologacije tipa motornih vozila s obzirom na vanjske izbočine TPV 116

Pravilnik o postupku homologacije vozila na dva ili tri kotača s obzirom na najveću konstrukcijsku brzinu, najveći zakretni moment i najveću snagu motora TPV 211

Pravilnik o postupku homologacije tipa vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu TPV 115

Pravilnik o postupku homologacije tipa uređaja za ograničenje brzine ili sličnih ugrađenih sustava za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila TPV 147

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na sidrišta sigurnosnih pojaseva TPV119

Pravilnik o postupku homologacije vozila na dva ili tri kotača s obzirom na mase i dimenzije TPV 209

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na sustave kočenja TPV 201

Pravilnik o postupku homologacije za sustave za grijanje u motornim vozilima i njihovim prikolicama TPV 136

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajka motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212

Pravilnik o postupku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin namijenjenih za uporabu u vozilima te vozila opremljenih s takvim motorima, s obzirom na smanjenje emisije

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajka motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajka motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212

Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401

Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača

Pravilnik o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabljivosti, recikliranja i oporabe TPV 159

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na razinu buke koju osjeća vozač traktora TPV 309

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na vidno polje i brisače vjetrobranskog stakla TPV 304

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na emisije iz njihovih sustava klimatiazcije TPV 161

Pravilnik o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljki i indikatora TPV 202

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na uređaj za upravljanje TPV 305

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na oslonce TPV 204

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na najveću konstrukcijsku brzinu i platformu za teret TPV 302

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na najveću dopuštenu ukupnu masu, položaj i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica, spremnike goriva, dodatne

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na napravu za vuču i prijenos za vožnju unatrag TPV 315

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na rukohvate za putnika TPV 205

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor za ugradbu stražnje registarske pločice TPV 210

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na razinu buke koju osjeća vozač traktora TPV 309

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na retrovizore TPV 303

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 313

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 314

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na zaštitnu konstrukciju pri prevrtanju TPV 310

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s pogonom na vodik TPV 162

Pravilnik o postupku homologacije zaštitnih konstrukcija pri prevrtanju traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158

Pravilnik o postupku homologaciji motornih vozila s obzirom na mjere za smanjenje onečišćenja emisijama iz motora TPV 102

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na putnička sjedala TPV 308

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na priključna vratila TPV 318

Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi –

Pravilnik o obvezatnome potvrđivanju otpornosti na požar elemenata tipnih građevnih konstrukcija te o uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda –

Pravilnik o obvezatnome potvrđivanju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda –

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obaveznom atestiranju jute i o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje jute –

Pravilnik o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije novih i upotrebljavanih guma iz uvoza –

Pravilnik o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku ovlašćivanja

Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom –

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za prirodne mineralne, izvorske i stolne vode –

Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja –

Pravilnik o načinu osnivanja i rada tehničkih odbora –

Pravilnik o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda –

Pravilnik o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvode –

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarine i njima sličnim proizvodima, majoneze, umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih ulja i masti –

Pravilnik o kakvoći mesnih proizvoda

Pravilnik o obvezatnom atestiranju plinskih uređaja za velike kuhinje i za kampiranje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih uređaja –

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ustanova koja obavlja tehnički nadzor –

Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave –

Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom –

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za kakao-proizvode, proizvode slične čokoladi, krem-proizvode i bombonske proizvode –

Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda –

Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri projektiranju, građenju, prepravkama i održavanju željezničkih pruga i željezničkih vozila –

Pravilnik o kakvoći jaja

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o uvjetima i načinu priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanja potvrda o sukladnosti

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima za ovlašćivanje znanstvenih mjeriteljskih laboratorija

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obvezatnom atestiranju ormara za čuvanje papirnate dokumentacije na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza kakao-zrna, kakao-proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, bombonskih proizvoda,

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o metodama uzimanja uzoraka te obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete proizvoda od voća i povrća

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage –

Pravilnik o zahtjevima za stupnjevanje djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo

Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost kućanskih električnih hladnjaka, ledenica i njihovih kombinacija

Pravilnik za proizvode od kristalnog stakla

Pravilnik o metodama kvantitativne analize trokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana

Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme

Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi

Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu

Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost prigušnica za fluorescentnu rasvjetu

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču

Pravilnik o sirovinskom sastavu i nazivima tekstila

Pravilnik o metodama kvantitativne analize trokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana

Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica

Pravilnik o određenim metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana

Pravilnik za plinske aparate

Pravilnik o sigurnosti dizala

Pravilnik o tlačnoj opremi

Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama

Pravilnik o aerosolnim raspršivačima

Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE"

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

Pravilnik o sigurnosti strojeva

Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje taksimetara –

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija –

Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka državnog mjeriteljskog inspektora –

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za protočna mjerila za tekućine osim vode –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji –

Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje mjerila brzine vozila u cestovnom prometu

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za sustav tarifiranja telefonskih centrala –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne cisterne –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila brzine vozila u cestovnome prometu –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosijeka –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanja areometara i alkoholometara –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje medicinskih injekcijskih štrcaljki –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za fotoelektrične luksometre – mjerila osvjetljenja –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za tlakomjere za gume –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laktodenzimetre –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za butirometre –

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje butirometara –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri krvni tlak –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za indukcijska brojila za električnu energiju –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila aktivne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S –

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika za ovjeravanje –

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu analizatora plinova za ovjeravanje –

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje –

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjernih transformatora za ovjeravanje

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage za ovjeravanje

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu vodomjera za ovjeravanje

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila duljine i kuta za ovjeravanje

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu staklenih termometara punjenih tekućinom za ovjeravanje

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila mase za ovjeravanje

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu protočnih mjerila za tekućine osim vode za ovjeravanje

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu automatskih mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima za ovjeravanje

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu protočnih mjerila obujma plina za ovjeravanje

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina za ovjeravanje

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima  za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja za pokazivanje obujma za ovjeravanje

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma –

Pravilnik o meteorološkim uvjetima za daljinomjere, brzinomjere i kronotahografe -

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri vlažnost zrnja žitarica i sjemenki uljarica –

Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se povjerava kočna sila po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila –

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se određuje zamućenost ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem –

Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba i servisa, o postupku ispitivanja i ovjeravanja, o tehničkimi mjeriteljskim zahtjevima za manometre, manovakuumometre, mjerne pretvornike tlaka, uređaje

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog

Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjera za gume

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre te elektronske mjerne pretvornike tlaka

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za cilindrične vodoravne i okomite spremnike

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao mjerne spremnike

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila debljine

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu taksimetara za ovjeravanje

Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje brojila električne energije i načinu njihovog rada

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada kompenzacijska metoda

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za visokofrekventna mjerila otpora uzemljenja te za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada mjerenje napona i struje

Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje uređaja s valjcima za mjerenje kočne sile po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila

Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje analizatora plinova

Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje fokometara

Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje medicinskih injekcijskih štrcaljki

Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje laboratorijskih mjerila obujma

Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje medicinskih

Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje mjerila toplinske energije

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne areometre

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i pravokutne i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne vrijednosti od 1 mg do 50 kg točnosti veće od srednje

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za brodske spremnike

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila

Pravilnik o prestanku važenja Pravilika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo

Pravilnik o uvjetima i postupku ovlašćivanja referentnih laboratorija u području mjeriteljstva u kemiji

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – graduirane odmjerne cilindre

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – kapaljke

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – kapaljke

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – staklene birete za tekućinu

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za staklene živine termometre

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila duljine prijeđenoga puta

Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje brojila električne energije

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje mjerila toplinske energija

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se