Organizacija i ustrojstvo RH

Uredba o ovlastima tijela nadležnih za koordinaciju i upravljanje Instrumentom za pomoć u pretpristupnom razdoblju

Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD

Uredba o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Uredba o prestanku važenja uredbi sa zakonskom snagom –

Uredba o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti unutarnjih poslova za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske –

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Uredba o osnivanju Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale –

Uredba o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji –

Uredba o Uredu za internetizaciju –

Uredba o Uredu za europske integracije –

Uredba Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Gospodarskom savjetu Vlade Republike Hrvatske –

Uredba o Uredu za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj –

Uredba o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom –

Uredba o osnivanju Ustanove za organiziranje i provođenje Drugih svjetskih vojnih igara u Zagrebu 1999. godine –

Uredba o mjerilima za naknadu za rad odnosno plaću povjerenika Vlade Republike Hrvatske –

Uredba o prestanku važenja Uredbe o Agenciji za učinkovito korištenje i štednju energije –

Uredba o Uredu privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i  Zapadnog Srijema –

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Uredba o osnivanju Ureda za lektoriranje

Uredba o prestanku rada Ureda za provođenje projekta sukcesije

Uredba o prestanku važenja Uredbe o Uredu za suradnju s mirovnim operacijama

Uredba o prestanku rada Ureda za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju

Uredba o prestanku rada Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća -

Uredba o prestanku rada Ureda za strategiju razvitka Republike Hrvatske

Uredba o prestanku važenja Uredbe o postupku provedbe programa – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, te uvjetima i načinu financiranja Programa

Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije

Uredba o ukidanju Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisa

Uredba o darovima koje prime dužnosnici

Uredba o stavljanju izvan snage Uredbe o najmu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja

Uredba o provedbi ugovora o suradnji u sprječavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala i povelje o organizaciji i djelovanju inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi – SECI Regionalnog centra

Uredba o načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Uredba o objavi Pojedinačnog ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske o »Švedskom fondu za potporu institucija u Republici Hrvatskoj«

Uredba o objavi Dodatnog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

Uredba o prestanku rada centara republičkih organa uprave –

Uredba o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave –

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika

Uredba o načinu postupanja i pohrane izjava o imovini dužnosnika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske –

Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi –

Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan službe

Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom

Uredba o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih službenika i namještenika

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi

Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika

Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj

Uredba o određenim pravima osoba izabranih na dužnosti u jedinicama lokalne samouprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave –

Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne

Uredba o osnivanju Akademije lokalne demokracije

Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne vlasti

Uredba o uredskom poslovanju

Uredba o zabrani određenim pravnim osobama i tijelima isplata jednokratnih povećanja plaća, božićnica i ostalih materijalnih prava radnika –

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi –

Uredba o naknadama ovlaštenim sucima koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka –

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama –

Uredba o dodacima na plaće za pojedina radna mjesta zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme –

Uredba o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu u 2003. godini –

Uredba o dodacima na plaće za pojedine poslove zaposlenih u zdravstvu –

Uredba o dodatku na plaće doktora medicine i doktora stomatologije

Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove

Uredba o područjima matičnih ureda –

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil o djelomičnom ukidanju viza za obične putovnice

Uredba o naknadama troškova svjedocima, vještacima i tumačima u upravnom postupku –

Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka –

Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka

Uredba o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i Izjave o postupanju s klasificiranim podacima

Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova –

Uredba o priznanju Republike Estonije kao suverene i samostalne države –

Uredba o priznanju Republike Letonije kao suverene i samostalne države –

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlanskom savezu

Uredba o provođenju Rezolucije 757

Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Libijske Arapske Džamahirije –

Uredba o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820

Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i ekonomično obavljanje granične kontrole

Uredba o Uredu za granice –

Uredba o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj –

Uredba o postupanju s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj –

Uredba o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj –

Uredba o kriterijima za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe popune Hrvatske vojske i druge potrebe obrane  –

Uredba o civilnoj zaštiti –

Uredba o radnoj i materijalnoj obvezi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje otegotnih uvjeta rada opasnosti i odgovornosti u Oružanim snagama Republike Hrvatske –

Uredba o prestanku radnog odnosa

Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe

Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog povjerenstva za koordinaciju praćenja primjene Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju

Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

Uredba o utvrđivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranja određenih osoba, objekata i prostora

Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost

Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Sigurno-obavještajne agencije

Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Sigurnosno-obavještajne agencije

Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Sigurnosno-obavještajne agencije

Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije

Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije

Uredba o ustrojavanju stegovno-disciplinskih sudova u Vojno sigurnosno-obavještajnoj agenciji

Uredba o mjerama informacijske sigurnosti

Uredba o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama

Uredba o sadržaju, izgledu, načinu ispunjavanja i postupanju s Upitnikom za sigurnosnu provjeru

Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima

Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Medvednica

Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode »Lastovsko otočje«

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Žumberak"

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih ako sumporov dioksid i oksida dušika

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom –

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon –

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

Uredba o ozonu u zraku

Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku

Uredba o kakvoći biogoriva

Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka

Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila

Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša

Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj

Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola

Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti

Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom

Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom

Uredba o postupku javnog uvida kod proglašenja zaštićenog područja

Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode

Uredba o proglašenju ekološke mreže

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša –

Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Uredba o kakvoći mora za kupanje

Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja

Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu

Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama

Uredba o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za sufinanciranje Projekta očuvanja krških ekoloških sustava: Program malih darovnica

Uredba o objavi Ugovora o darovnici Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnovljivih izvora energije

Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije

Uredba o potvrđivanju

Uredba o potvrđivanju

Uredba o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

Uredba o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama

Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura - Drava

Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje

Uredba o načinu prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju

Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja

Uredba o visini naknade osobama angažiranim u zaštiti i spašavanju izvan granica Republike Hrvatske

Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima

Uredba o državnim potporama

Uredba o osiguranju izvoza

Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te popravak i opremanje obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju –

Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi –

Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi

Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi

Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku –

Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske

Uredba o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za jačanje statističkih kapaciteta za izradu Statističkog master-plana

Uredba o osnivanju Hrvatskog Zavoda za norme

Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije

Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva

Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača

Uredba o računanju vremena u 2008. godini

Uredba o računanju vremena u 2009. godini

Uredba o računanju vremena u 2010. godini

Uredba o računanju vremena u 2011. godini

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se