Radno i socijalno pravo

Pravilnik o sadržaju i načinu registracije odluke o izboru odnosno ugovora o zapošljavanju radnika - pomorca kao člana posade broda –

Pravilnik o radnoj knjižici –

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu

Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga

Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća

Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za porodni dopust nezaposlene majke koja je stekla pravo na naknadu pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nezaposlene majke koja ostvaruje

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore

Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta

Pravilnik o provođenju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s odredbom o doprinosu solidarnosti –

Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima u Ministarstvu unutarnjih poslova

Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –

Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad

Pravilnik o odgovarajućem smještaju

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za razvoj i zapošljavanje –

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme te stručnih radnika ustanove za profesionalnu rehabilitaciju

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i stručnih radnika radnog centra

Pravilnik o izradi procjene opasnosti –

Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu –

Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu –

Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način –

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore –

Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu –

Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu –

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata –

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima –

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta

Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava

Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu

Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu

Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu

Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima

Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita

Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu

Pravilnik o općim mjerama zaštite na radu od buke u radnim prostorijama –

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave –

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke

Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru

Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje

Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata –

Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe –

Pravilnik o oštećenju organizma na osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve –

Pravilnik o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata –

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne obvezatne udžbenike i udžbenike uz popust –

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike –

Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata

Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata –

Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti

Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100 I. skupine

Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata

Pravilnik o dodjeli besplatnih udžbenika

Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Pravilnik o Jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata

Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve

Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe

Pravilnik o korištenju prava na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje

Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima, te kontroli namjenskih trošenja sredstava

Pravilnik o vrednovanju imovine Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima

Pravilnik o socijalnom zbrinjavanju povratnika i useljenika –

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje iseljenika, useljenika i pripadnika hrvatske nacionalne manjine –

Pravilnik revizije osobnih kartona prognanika, povratnika i izbjeglica –

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije o pružanju humanitarne pomoći –

Pravilnik o službi traženja Hrvatskog crvenog križa

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne

Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije i načinu obilježavanja i održavanja groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila –

Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima –

Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe –

Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima glede protora, opreme, stručnih i drugih radnika –

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika centra za socijalnu skrb i podružnice –

Pravilnik o mjerilima za prijam na vježbenički staž stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi –

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije domova socijalne skrbi, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima –

Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne

Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji –

Pravilnik o sadržaju, uvjetima i načinu izdavanja te uporabi socijalne iskaznice –

Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi –

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije centara za pomoć i njegu, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima –

Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih djelatnika centara za socijalnu skrb i iskaznica inspektora u Ministarstvu rada i socijalne skrbi –

Pravilnik o postupku i kriterijima ocjenjivanja rada i unaprjeđenja stručnih radnika ustanova socijalne skrbi

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika obiteljskog centra i podružnice obiteljskog centra te uvjetima i načinu pružanja usluga

Pravilnik o sadržaju Upisnika ustanova socijalne skrbi za obiteljske centre

Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješće centra za socijalnu skrb

Pravilnik o načinu i sadržaju provođenja stručnog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi

Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice,

Pravilnik o sadržaju upisnika ustanova socijalne skrbi

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost

Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima prostora, opreme, stručnih i drugih radnika

Pravilnik o nagradi za promicanje prava djeteta

Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji

Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registre udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaja obrasca izvješća udomitelja

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se