Radno i socijalno pravo

Uredba o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te izradi i uzimanju u obzir preporuka za obrazovnu upisnu politiku

Uredba o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz

Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata

Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih

Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih

Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih

Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Uredba o prestanku rada Ureda za prognanike i izbjeglice –

Uredba o povratku prognanika i izbjeglica na oslobođena područja –

Uredba o pravima povratnika –

Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi –

Uredba o osnivanju centra za radnu terapiju osoba sa oštećenjem u duševnom i tjelesnom razvoju –

Uredba o objavi Ugovora o darovnici Švedske agencije za međunarodni razvoj

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se