Vlasničkopravni odnosi i obiteljsko pravo

Pravilnik o utvrđivanju visine stanarine za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane –

Pravilnik o utvrđivanju visine naknade koju vlasnik stana i poslovnog prostora kao posebnog dijela zgrade plaća za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi i za troškove

Pravilnik o upisu u zakladni upisnik –

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetoga poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta –

Pravilnik o mjerilima za utvđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost –

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana –

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća –

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica

Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova

Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata

Pravilnik o obrascima u zemljišno knjižnom postupku

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine

Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina

Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina

Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Pravilnik o stručnim mjerilima za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava –

Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vijeća stručnjaka –

Pravilnik o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala –

Pravilnik o stručnim kriterijima za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskih prava i prava umjetnika izvođača –

Pravilnik o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača –

Pravilnik o naknadama za iskorištavanje fonograma –

Pravilnik o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka

Pravilnik o vođenju registra patenata za povjerljive izume

Pravilnik o patentu

Pravilnik o naknadama i nagradi za rad članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

Pravilnik o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju i akata o izmjenama i dopunama Pravilnika o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju

Pravilnik o planovima rasporeda integriranih sklopova –

Pravilnik o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda –

Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva

Pravilnik o industrijskom dizajnu –

Pravilnik o žigu

Pravilnik o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvrsnosti proizvoda i usluga –

Pravilnik o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora –

Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku odobravanja i subvencioniranja stambenih kredita –

Pravilnik o visini kredita koji se odobravaju iz Fonda za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države –

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece –

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području braka i odnosa u braku –

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o osobama lišenih prava na roditeljsku skrb –

Pravilnik o osnovnim elementima koje mora sadržavati stručno mišljenje u postupku posredovanja prije razvoda braka

Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu skrb u području braka i odnosa u braku

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine te podnošenja izvješća i polaganja računa skrbnika

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju

Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom skrbi

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima Centra za socijalnu skrb u području primjene Obiteljskog zakona o roditeljima i djeci

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba za pružanje stručne pomoći u postupku posredovanja

Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka

Pravilnik o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima

Pravilnik o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana

Pravilnik o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti

Pravilnik o Hrvatskom upisniku oporuka –

Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku –

Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva

Pravilnik o načinu i metodi izračuna realne godišnje kamatne stope za ugovor o financijskom leasingu

Pravilnik o načinu i metodi izračuna iznosa ukupne naknade za ugovore o operativnom leasingu

Pravilnik o načinu obavještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o otuđenju dionica ili poslovnog udjela brokerskog društva, burze ili Središnje depozitarne agencije

Pravilnik o sadržaju izvješća o statusnim promjenama, promjenama u temeljnom kapitalu i ulaganjima leasing društva, te načinu i rokovima izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o iznosu, te načinu i roku plaćanja naknade za vođenje registra objekata leasinga

Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se