Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Kazneni zakon – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/98-ispr, XX/00, XX/01, XX/03 - USRH, XX/04, XX/05, XX/06, XX/07, XX/08, XX/11, XX/11, XX/12, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
51 6.6.2001 Zakon o izmjenama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

 

816

Na temelju članka 89.L74167 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama Kaznenog zakona, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 24. svibnja 2001.

Broj: 01-081-01-1625/2
Zagreb, 31. svibnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonuL74166 (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. i 129/00.) u članku 177. stavku 1. riječi: »kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamjenjuju se riječima: »kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/01-01/01
Zagreb, 24. svibnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Kazneni zakon –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !