Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak za ispitivanje statističkom metodom neservisiranih mjerila električne energije – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 26.4.2000 Naputak za ispitivanje statističkom metodom neservisiranih mjerila električne energije

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1021

Na temelju članka 22.L67676 Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAPUTAK

ZA ISPITIVANJE STATISTIČKOM METODOM NESERVISIRANIH MJERILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovim se naputkom propisuje postupak ispitivanja statističkom metodom (u daljnjemu tekstu: slučajno uzorkovanje) neservisiranih mjerila električne energije i to neservisiranih jednofaznih i višefaznih elektroničkih brojila električne energije izmjenične struje priključenih izravno ili preko mjernih transformatora te jednofaznih i višefaznih indukcijskih brojila električne energije izmjenične struje, uključujući dvotarifna brojila, priključenih izravno (u daljnjem tekstu: mjerila električne energije) prije isteka ovjernog razdoblja u cilju produljenja vrijednosti ovjere sukladno Naredbi o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerilaL67678 (»Narodne novine« broj 50/96, 103/96 i 46/99) (u daljnjemu tekstu: u cilju produljenja vrijednosti ovjere).

1.2. Ispitivanje mjerila električne energije slučajnim uzorkovanjem obavljaju ovlašteni djelatnici Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: ovlašteni djelatnici Zavoda).

1.3. Ispitivanje mjerila električne energije slučajnim uzorkovanjem u cilju produljenja vrijednosti ovjere treba provesti prije isteka ovjernog razdoblja kako bi se ona mjerila električne energije koja nisu zadovoljila kriterije prihvaćanja utvrđene u ovome naputku mogla skinuti iz distribucijske mreže i podnijeti na ovjeravanje prije isteka ovjernog razdoblja.

1.4. Ispitivanjem mjerila električne energije slučajnim uzorkovanjem vrijednost se ovjere može produljiti samo jednom, a nakon toga se mjerila električne energije moraju ponovno ovjeravati.

2. UVJETI ZA FORMIRANJE GRUPE MJERILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

2.1. Pravna osoba koja prodaje električnu energiju (u daljnjemu tekstu: distribucija) formira grupu mjerila električne energije od mjerila električne energije koja su u distribucijskoj mreži njezina distribucijskoga područja, kojima ističe ovjerno razdoblje i koja imaju:

a) isto načelo rada

b) isti referentni napon

c) istu osnovnu i najveću struju

d) godinu posljednjeg ovjeravanja koja se razlikuje najviše za jednu godinu u odnosu na godinu posljednjeg ovjeravanja ostalih mjerila električne energije iz te grupe.

2.2. Iznimno, dvije susjedne distribucije mogu formirati grupu mjerila električne energije od mjerila električne energije koja su u distribucijskim mrežama njihovih distribucijskih područja i kojima ističe ovjerno razdoblje ako to smatraju potrebnim i ako su zadovoljeni uvjeti utvrđeni u točki 2.1. u podtočkama a) do d) ovog naputka.

3. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

3.1. Zahtjev za ispitivanje mjerila električne energije slučajnim uzorkovanjem u cilju produljenja vrijednosti ovjere (u daljnjemu tekstu: zahtjev) Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod) podnosi distribucija za mjerila električne energije sa svoga distribucijskog područja, odnosno jedna od dviju distribucija iz točke 2.2. ovog naputka.

3.2. Zahtjev treba sadržavati:

a) naziv i adresu distribucije/distribucija

b) veličinu grupe mjerila električne energije i njihov prostorni raspored unutar distribucijskog područja

c) izjavu distribucije o odabranome potvrđenom mjeriteljskom laboratoriju u kojem će se obaviti ispitivanje mjerila električne energije slučajnim uzorkovanjem

d) izjavu distribucije da navedena grupa mjerila električne energije za koju se zahtijeva ispitivanje slučajnim uzorkovanjem nije ispitivana slučajnim uzorkovanjem u cilju produljenja vrijednosti ovjere

e) krajnji datum skidanja iz distribucijske mreže i početka ispitivanja uzoraka mjerila električne energije.

3.3. Zahtjevu treba priložiti popis mjerila električne energije iz grupe mjerila električne energije, za koja se zahtijeva ispitivanje slučajnim uzorkovanjem, a popis treba za svako mjerilo sadržavati:

a) naziv i adresu potrošača kod kojeg je uključeno mjerilo električne energije

b) naziv proizvođača, tip i tvornički broj mjerila električne energije

c) službenu oznaku mjerila električne energije

d) referentni napon

e) osnovnu i najveću struju

f) godinu proizvodnje i godinu ovjeravanja mjerila električne energije.

4. ODABIR UZORAKA MJERILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

4.1. Iz grupe mjerila električne energije za koja se zahtijeva ispitivanje slučajnim uzorkovanjem ovlašteni djelatnici Zavoda biraju slučajnim odabirom uzorke mjerila električne energije (u daljnjem tekstu: uzorci) kako slijedi:

a) za ispitivanja jednokratnim slučajnim uzorkovanjem odabire se ovisno o veličini grupe mjerila električne energije 50, 80, 125 ili 200 uzoraka, te 10, 16, 25 ili 40 zamjenskih uzoraka (tablica 1 točka 7.3. ovog naputka)

b) za ispitivanja dvokratnim slučajnim uzorkovanjem odabire se ovisno o veličini grupe mjerila električne energije 32+32, 50+50, 80+80 ili 125+125 uzoraka, te 6+6, 10+10, 16+16 ili 25+25 zamjenskih uzoraka (tablica 2 točka 7.3. ovog naputka).

4.2. Odabir uzoraka provodi se po priznatim pravilima statistike.

4.3. Odabrane uzorke distribucija mora skinuti iz distribucijske mreže i prevesti tako da se ti uzorci ili ovjerni žigovi na njima ne oštete, te ih dostaviti u odabrani potvrđeni mjeriteljski laboratorij.

5. ZAMJENA UZORKA ZAMJENSKIM UZORKOM

5.1. Prije početka ispitivanja uzoraka slučajnim uzorkovanjem ovlašteni djelatnik Zavoda treba zamijeniti ili popuniti zamjenskim uzorcima:

a) uzorke koji imaju vanjska oštećenja

b) uzorke koji imaju oštećene ovjerne žigove

c) uzorke koji nisu pronađeni u distribucijskoj mreži

d) uzorke koji nisu dostupni.

5.2. Kod zamjene ili popune uzoraka iz točke 5.1. ovog naputka prema točki 4.1. ovog naputka dopušteno je zamijeniti ili dodati:

a) najviše 2 uzorka za uzorke od 32 komada

b) najviše 3 uzorka za uzorke od 50 komada

c) najviše 5 uzoraka za uzorke od 80 komada

d) najviše 8 uzoraka za uzorke od 125 komada

e) najviše 12 uzoraka za uzorke od 200 komada.

6. ISPITIVANJE SLUČAJNIM UZORKOVANJEM

6.1. Grupa mjerila električne energije se ispituje jednokratnim slučajnim uzorkovanjem ili dvokratnim slučajnim uzorkovanjem.

6.2. Grupa mjerila električne energije uvijek se ispituje jednokratnim slučajnim uzorkovanjem, a samo se iznimno ispituje dvokratnim slučajnim uzorkovanjem ako distribucija to zahtijeva ili ako prethodno ispitana grupa mjerila električne energije iste distribucije nije prihvaćena.

6.3. Pri ispitivanju uzoraka slučajnim uzorkovanjem primjenjuju se postupci ispitivanja propisani u pravilnicima o mjeriteljskim zahtjevima za tu vrstu mjerila električne energije.

6.4. Ako se grupa mjerila električne energije ne sastoji od mjerila istoga tipa i istoga proizvođača, zbog postizanja veće vjerojatnosti prihvaćanja za grupu mjerila električne energije veličine do 10 000 mjerila električne energije, ovlašteni djelatnik Zavoda će ispitivanje uzoraka slučajnim uzorkovanjem provesti na uzorku utvrđenom za veću grupu mjerila električne energije. Izbor načina ispitivanja obavit će se prije početka skidanja mjerila električne energije iz distribucijske mreže. Npr. za grupu mjerila električne energije veličine do 1 200 mjerila električne energije iz tablica 1 ili 2 točke 7.3. ovoga naputka mogu se umjesto parametara uzorkovanja utvrđenih u retku pod red. br. 1. primijeniti oni pod red. br. 2., 3. ili 4. tih tablica.

6.5. Promjena parametara uzorkovanja tijekom ispitivanja nije dopuštena.

6.6. Uzorak je ispravan ako zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve za tu vrstu mjerila električne energije.

7. KRITERIJI ZA PRIHVAĆANJE ILI
NEPRIHVAĆANJE GRUPE MJERILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

7.1. Kriteriji za prihvaćanje ili neprihvaćanje grupe mjerila električne energije utvrđeni su u tablicama 1 i 2 u točki 7.3. ovog naputka.

7.2. Grupa mjerila električne energije prihvaća se ako je nakon ispitivanja uzoraka broj neispravnih mjerila električne energije jednak ili manji od broja neispravnih mjerila električne energije utvrđenih u retku »Kriterij prihvaćanja grupe« u tablicama 1 ili 2 u točki 7.3. ovog naputka.

7.3 Grupa se mjerila električne energije ne prihvaća ako je nakon ispitivanja uzoraka broj neispravnih mjerila električne energije jednak ili veći od broja neispravnih mjerila utvrđenih u retku »Kriterij neprihvaćanja grupe« u tablicama 1 ili 2.

Tablica 1: Jednokratno slučajno uzorkovanje
        
__________________________________________________________________________________________________________________
    
    Veličina grupe                 Broj neispravnih mjerila električne      Zamjenski uzorci
Red.  mjerila         Veličina            energije________________
br.   električne       uzorka     Kriterij prihvaćanja   Kriterij
    energije                    grupe    neprihvaćanja grupe
__________________________________________________________________________________________________________________
1.       do 1200      50           1         2              10
2.    1201 do 3200      80           3         4              16
3.    3201 do 10000      125           5         6              25
4.   10001 do 35000      200          10         10              40
__________________________________________________________________________________________________________________

Tablica 2: Dvokratno slučajno uzorkovanje
        
___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                        Broj neispravnih mjerila
    Veličina grupe                              električne energije______________
Red.  mjerila     Veličina    Veličina    Ukupna     Kriterij    Kriterij    Kriterij za   Zamjenski
br.   električne   uzorka     uzorka     veličina    prihvaća-    neprihva-    uzimanje    uzorci
    energije                    uzorka     nja grupe    ćanja      drugog
                                            grupe      uzorka
___________________________________________________________________________________________________________________________________   

1.   do 1200     prvi       32       32        0       2        1        6
            drugi      32       64        1       2                6
2.   1201 do 3200  prvi       50       50        1       4       2-3       10
            drugi      50       100        4       5               10
3.   3201 do 10000  prvi       80       80        2       5       3-4       16
            drugi      80       160        6       7               16
4.   10001 do 35000 prvi      125       125        5       9       6-8       25
            drugi      125       250        12       13               25
___________________________________________________________________________________________________________________________________   

8. PRIHVAĆANJE ILI NEPRIHVAĆANJE GRUPE MJERILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

8.1. Ako je grupa mjerila električne energije ispitana slučajnim uzorkovanjem prihvaćena, vrijednost ovjere produljuje se sukladno s Naredbom o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila.

8.2. Za prihvaćenu grupu mjerila električne energije Zavod izdaje distribuciji potvrdu o produljenju vrijednosti ovjere za prihvaćenu grupu mjerila električne energije, a u prilogu potvrde daje se popis mjerila električne energije.

8.3. Produljenje vrijednosti ovjere teče od prvog dana kalendarske godine nakon isteka godine u kojoj je nakon provedenog ispitivanja slučajnim uzorkovanjem prihvaćena grupa mjerila električne energije.

8.4. Ako grupa mjerila električne energije ispitana slučajnim uzorkovanjem nije prihvaćena, distribucija mora sva mjerila električne energije te grupe skinuti iz distribucijske mreže prije isteka ovjernog razdoblja.

9. POSTUPANJE S UZORCIMA

Uzorci koji su ispitivani slučajnim uzorkovanjem, mogu se staviti u distribucijsku mrežu tek nakon servisiranja, ispitivanja i ovjeravanja.

10. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-04/6
Urbroj: 558-03/1-00-1
Zagreb, 17. travnja 2000.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Naputak za ispitivanje statističkom metodom neservisiranih mjerila električne energije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !