Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nove Gradiške ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 20.2.2008 Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nove Gradiške

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

705

Na temelju članka 62.L382431 stavaka 6. i 7. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 122/03 i 79/07), Vijeće je na svojoj 168. sjednici održanoj 7. veljače 2008., a temeljem provedenog Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije broj 03/07 (»Narodne novine«, broj 121/07) i provedenoga postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za davanje koncesije donijelo

ODLUKU

I. Koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nove Gradiške (L-NG) daje se ponuditelju Radio postaja Nova Gradiška d.o.o., MB: 01144847.
II. Vrijeme trajanja koncesije je 9 godina.
III. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 7.800,00 kuna i plaća se u korist državnog proračuna. Naknada se plaća u 4 jednaka obroka, pri čemu svaki obrok dospijeva na naplatu danom isteka razdoblja za koje je naknada plaćena. Ako Vijeće za elektroničke medije izmijeni visinu i način plaćanja naknade za koncesiju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, nakladnik je dužan postupiti sukladno takvim izmjenama.
IV. Ponuditelj je dužan u roku od 45 dana od dana objave Odluke u »Narodnim novinama« uputiti Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije zahtjev za obavljanjem tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta.
V. Sukladno članku 20. stavku 6. Pravilnika o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizijeL382433 (»Narodne novine«, broj 98/07 i 105/07) Hrvatska agencija za telekomunikacije dužna je obaviti tehnički pregled u roku od 30 dana, a ukoliko to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.
VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 120 dana od dana objave Odluke u »Narodnim novinama«. Ako nakladnik u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji, Vijeće će poništiti odluku o dodjeli koncesije, a nakladnik nema pravo na naknadu štete.
VII. Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na svojoj 156. sjednici održanoj 19. studenoga 2007. godine donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja broj 03/07 za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije. Javni natječaj objavljen je uL382434 »Narodnim novinama« broj 121/07 od 26. studenoga 2007. godine i u propisanom roku na javni natječaj za davanje koncesija ponudu je dostavio ponuditelj Radio postaja Nova Gradiška d.o.o.
Vijeće je razmatranjem, usporedbom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrdilo da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane Javnim natječajem. Tajnim glasovanjem odlučeno je da se koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nova Gradiška da trgovačkom društvu Radio postaja Nova Gradiška d.o.o.
Slijedom navedenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, jer je ona konačna, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/07-02/0047
Urbroj: 567-01/08-01
Zagreb, 8. veljače 2008.

Predsjednik Vijeća
mr. sc. Denis Peričić, v. r.

zatvori
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nove Gradiške
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !