Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
122 23.11.1999 Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ?UMARSTVA

Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97.), ministar poljoprivrede i ?umarstva donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE INFEKCIOZNE ANEMIJE KOPITARA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara.

Članak 2.

Oboljelima od infekciozne anemije kopitara smatraju se kopitari kod kojih je serolo?ka pretraga uzoraka krvi gel-difuzijskim precipitinskim testom (Coggins test) dala pozitivnu reakciju.

Članak 3.

Kopitari iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika moraju se označiti tako da im se na prednje lijevo kopito paljenim ?igom utisne oznaka u obliku velikog slova »S«, veličine 8 cm.

Članak 4.

Sumnjivim na infekcioznu anemiju kopitara smatraju se kopitari koji su u prethodna tri mjeseca bili u direktnom ili indirektnom dodiru s kopitarima zara?enim tom bole?ću.

Kopitari sumnjivi na oboljenje moraju biti podvrgnuti dijagnostičkoj pretrazi iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika, tako da se uzorci njihove krvi pretra?e dva puta u razmaku od tri mjeseca.

Smatra se da na oboljenje sumnjivi kopitari nisu zara?eni ako je, nakon druge pretrage iz stavka 2. ovoga članka, rezultat serolo?ke pretrage negativan.

Članak 5.

Radi provođenja zakonskih mjera sprječavanja, suzbijanja i iskorjenjivanja infekciozne anemije kopitara mora se pretra?iti:

1. krv svih kopitara s područja Republike Hrvatske, najmanje jednom u pet godina,

2. krv kopitara u priplodnim ergelama, ?portskim ergelama, pastuharnicama, ?umskim i drugim radili?tima u sastavu hrvatske vojske, jednom godi?nje,

3. krv kopitara u svim gojidbama s vi?e od 10 konja, jednom godi?nje, a najkasnije do 31. listopada,

4. krv kopitara kada se kupljena ?ivotinja uvodi na gospodarstvo / u objekt,

5. krv kopitara u zavodima koji proizvode biolo?ke preparate i sjeme za umjetnu oplodnju, dva puta godi?nje,

6. krv pastuha prije licenciranja i nakon toga svake godine,

7. krv kopitara prije dovođenja kopitara na hipodrome, sajmove, izlo?be, smotre, ?portska natjecanja i druge javne priredbe, te opasivanja u drugim ergelama,

8. krv kopitara prije stavljanja kopitara u promet (prodaja ili otuđenje na neki drugi način).

Potvrda o obavljenoj pretrazi na infekcioznu anemiju kopitara iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti starija od 30 dana.

Članak 6.

Radi suzbijanja infekciozne anemije kopitara, kopitari u kojih je utvrđena serolo?ki pozitivna reakcija pri ispitivanju uzoraka krvi moraju se:

1. odmah eutanazirati i ne?kodljivo ukloniti pri pojavi kliničkih znakova bolesti;

2. ukloniti klanjem, ako nema pojave kliničkih znakova bolesti.

Članak 7.

Klanje zara?enih kopitara iz članka 6. točka 2. ovog Pravilnika dopu?ta se samo u klaonicama koje odredi nadle?ni veterinarski inspektor.

Članak 8.

Kad se utvrdi postojanje infekciozne anemije kopitara ili pri postavljanju sumnje na infekcioznu anemiju kopitara u zara?enom i na zarazu sumnjivom dvori?tu moraju se narediti ove mjere:

1. izdvajanje oboljelih i na bolest sumnjivih kopitara,

2. popis i označavanje oboljelih kopitara,

3. zabrana ili ograničenje kretanja oboljelih i na bolest sumnjivih kopitara,

4. zabrana izdavanja svjedod?bi o zdravstvenom stanju i podrijetlu ?ivotinje osim u slučaju iz čl. 6. točka 2. ovoga Pravilnika,

5. eutanaziju ili klanje kopitara iz članka 6.#clanak6 točke 2. ovoga Pravilnika, a prema potrebi i njihovo posebno označavanje,

6. dezinfekcija i dezinsekcija predmeta, opreme, objekata, prijevoznih sredstava, te drugih mjesta, područja i povr?ina na kojima je boravila zara?ena ili na zarazu sumnjiva ?ivotinja,

7. redovito suzbijanje prijenosnika zarazne bolesti,

8. osiguranje i odr?avanje higijenskih uvjeta u objektima za uzgoj ?ivotinja,

9. individualni postupak s kopitarima pri liječenju i poduzimanju drugih stručnih zahvata, u skladu s načelima asepse i antisepse.

Članak 9.

Smatra se da je infekciozna anemija kopitara prestala kada od eutanazije, klanja ili uginuća posljednjega oboljelog kopitara i zavr?ne dezinfekcije protekne najmanje tri mjeseca, a svi ostali konji iz stada su, nakon podvrgavanja pretrazi (Coggins test) 2 puta u razmaku 3 mjeseca, serolo?ki negativni.

Članak 10.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje va?iti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara (»Narodne novine«, br. 67/91.).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/99-01/81
Urbroj: 525-01-99-01
Zagreb, 16. studenoga 1999.

Ministar
poljoprivrede i ?umarstva
mr. sc. Ivan Ðurkić, v. r.
zatvori
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !