Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva ("Narodne novine", br. XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
48 17.04.2009 Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1111

Na temelju odredbi članka 221.L446629 stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08 i 146/08, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), na sjednici održanoj 26. ožujka 2009. godine donijela je

PRAVILNIK

O OBJAVLJIVANJU INFORMACIJA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju sadržaj, način i rokovi objavljivanja općih informacija o područjima iz svog poslovanja koje je investicijsko društvo dužno objaviti.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O UPRAVLJANJU RIZICIMA

Članak 2.

Investicijsko društvo dužno je objaviti informacije o ciljevima i politikama upravljanja rizicima za svaku pojedinu kategoriju rizika. Ova objavljivanja uključuju:

1. strategije i politike upravljanja rizicima,

2. strukturu i organizaciju funkcije za upravljanje rizicima i drugih prikladnih rješenja,

3. opseg i vrste sustava izvještavanja o rizicima i sustava mjerenja rizika, i

4. politike zaštite od rizika i umanjenje rizika, te strategije i postupke za praćenje učinkovitosti zaštite od rizika i umanjenja rizika.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O SUBJEKTIMA UKLJUČENIM U OBJAVLJIVANJE

Članak 3.

Investicijsko društvo dužno je objaviti sljedeće informacije o subjektima uključenim u objavljivanje:

1. naziv investicijskog društva koje je obvezno objaviti informacije u skladu s ovim Pravilnikom,

2. prikaz razlika u opsegu i načinu konsolidacije za računovodstvene potrebe i za potrebe nadzora na konsolidiranoj osnovi, s kratkim opisom subjekata unutar grupe investicijskog društva u RH, koji su:

a. konsolidirani primjenom pune konsolidacije,

b. konsolidirani primjenom proporcionalne konsolidacije,

c. odbitne stavke od kapitala,

d. niti konsolidirani, niti odbitne stavke od kapitala,

3. sve postojeće ili predvidive značajne praktične ili pravne prepreke brzom prijenosu kapitala ili izmirenju obveza između matičnog investicijskog društva i njemu ovisnih društava,

4. ukupni iznos za koji je kapital manji od zahtijevanog minimuma za iznos kapitala ovisnih društava koja su isključena iz grupe investicijskog društva, kao i nazive tih ovisnih društava.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O KAPITALU

Članak 4.

Investicijsko društvo je dužno objaviti sljedeće informacije o kapitalu:

1. sažetak bitnih informacija o uvjetima uključivanja stavki u pojedinu kategoriju kapitala, glavnim obilježjima kategorija kapitala i stavki koje ga čine,

2. iznos osnovnog kapitala i svake pojedine stavke koja je uključena u osnovni kapital i stavki koje ga umanjuju,

3. ukupni iznos dopunskog kapitala I i ukupni iznos dopunskog kapitala II,

4. odbitne stavke kapitala po svakoj od kategorija kapitala, s pripadnim pojedinačnim iznosima,

5. kapital, nakon umanjenja za odbitne stavke kapitala i primjene ograničenja kapitala.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O MINIMALNIM KAPITALNIM ZAHTJEVIMA I OCJENJIVANJU ADEKVATNOSTI INTERNOG KAPITALA

Članak 5.

Investicijsko društvo dužno je objaviti sljedeće informacije o strategijama i postupcima ocjenjivanja internog kapitala i o minimalnom iznosu kapitala u odnosu na kapitalne zahtjeve:

1. sažetak postupka ocjenjivanja adekvatnosti internog kapitala,

2. iznos kapitalnog zahtjeva za tržišne rizike,

3. iznos kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik,

4. iznos kapitalnog zahtjeva za operativni rizik.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O IZLOŽENOSTI RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE

Članak 6.

Investicijsko društvo dužno je objaviti sljedeće informacije o izloženosti riziku druge ugovorne strane koji proizlazi iz izvedenih financijskih instrumenata, repo ugovora, obratnih repo ugovora, ugovora o pozajmljivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, maržnih transakcija i transakcija s dugim rokom namire:

1. opis metodologije korištene za alociranje internog kapitala za pokriće rizika druge ugovorne strane i za definiranje limita izloženosti drugoj ugovornoj strani,

2. opis politika za upravljanje kolateralima i prilagodbe izloženosti riziku druge ugovorne strane,

3. opis politika koje se odnose na izloženost korelacijskom riziku,

4. utjecaj na iznos kolaterala koji bi investicijsko društvo trebalo nadoknaditi u slučaju smanjenja kreditnog rejtinga,

5. bruto pozitivnu fer vrijednost ugovora, pozitivne učinke netiranja, netirane tekuće izloženosti riziku druge ugovorne strane, iznose kolaterala kojima raspolaže investicijsko društvo i neto izloženost riziku druge ugovorne strane proizašle iz izvedenica. (Neto izloženost riziku druge ugovorne strane proizašle iz izvedenica je izloženost po transakcijama s izvedenicama, uzevši u obzir pozitivne učinke u slučaju prisilne realizacije sporazuma o netiranju i sporazuma o kolateralu),

6. iznos izloženosti riziku druge ugovorne strane, neovisno o primijenjenoj metodi izračuna,

7. zamišljenu/nominalnu vrijednost kreditnih izvedenica koje se koriste kao instrument zaštite i distribuciju tekuće izloženosti riziku druge ugovorne strane, po vrstama izloženosti riziku druge ugovorne strane,

8. zamišljenu/nominalnu vrijednost poslova s kreditnim izvedenicama, a koja je podijeljena prema korištenju (za vlastiti portfelj ili za klijenta) i dodatno razrađena po vrstama kreditnih izvedenica, s obzirom na to je li investicijsko društvo primatelj ili pružatelj kreditne zaštite.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU

Članak 7.

(1) Investicijsko društvo dužno je objaviti sljedeće informacije o izloženosti kreditnom riziku:

1. definicije termina dospjelih nenaplaćenih potraživanja i izloženosti za koje je proveden ispravak vrijednosti;

2. opis postupaka i metoda koje su korištene za utvrđivanje ispravaka vrijednosti i rezervacija;

3. ukupan iznos izloženosti, umanjeno za ispravke vrijednosti i rezervacije, ne uključujući efekte tehnike umanjenja kreditnog rizika te prosječne iznose izloženosti tijekom izvještajnog razdoblja, a koje su razvrstane prema kategorijama izloženosti;

4. distribuciju izloženosti po značajnim geografskim područjima, razvrstano prema kategorijama izloženosti i, ako je potrebno, detaljno razrađenih;

5. distribuciju izloženosti prema vrsti djelatnosti ili vrsti druge ugovorne strane, razvrstanih prema kategorijama izloženosti i, ako je potrebno, detaljno razrađenih;

6. podjelu svih kategorija izloženosti prema preostalom dospijeću, razvrstanih prema kategorijama izloženosti (od dana izvještavanja do dospijeća) do jedne godine i više od jedne godine i, ako je potrebno, detaljnije razrađenih;

7. za značajne vrste djelatnosti ili vrste druge ugovorne strane, sljedeće podatke:

a. iznos izloženosti za koje je proveden ispravak vrijednosti,

b. iznos ispravaka vrijednosti i rezervacija, i

c. iznos nadoknađenih ispravaka vrijednosti i rezervacija tijekom razdoblja;

8. iznos izloženosti za koje je provedeno umanjenje vrijednosti i iznos dospjelih nenaplaćenih potraživanja, razvrstanih prema značajnim geografskim područjima uključujući, ako je primjenjivo, i iznose ispravaka vrijednosti i rezervacija za svako geografsko područje i prikaz promjena u ispravcima vrijednosti i rezervacijama za izloženosti kod kojih je izvršeno umanjenje vrijednosti;

9. prikaz promjene u iznosima ispravaka vrijednosti i rezervacija, tako da obuhvaćaju:

a. opis ispravaka vrijednosti i rezervacija po vrstama bilančnih pozicija i izvanbilančnih evidencija,

b. iznos početnih stanja,

c. iznos povećanja ispravaka vrijednosti i rezervacija tijekom izvještajnog razdoblja,

d. iznos usklađenja, uključujući ona koja su posljedica tečajnih razlika, poslovnih kombinacija, stjecanja ili prodaje ovisnih društava i prijenosa između rezervacija,

e. iznos smanjenja ispravaka vrijednosti, ukinutih rezervacija i otpisa na teret ispravaka vrijednosti tijekom izvještajnog razdoblja, i

f. iznos završnog stanja.

(2) Iznosi ispravaka vrijednosti i rezervacija, koji se knjiže izravno u računu dobiti i gubitka, zasebno se objavljuju.

DODATNO OBJAVLJIVANJE ZA INVESTICIJSKA DRUŠTVA KOJA KORISTE STANDARDIZIRANI PRISTUP MJERENJA KREDITNOG RIZIKA

Članak 8.

Investicijsko društvo koje kreditnim rizikom ponderirane izloženosti izračunava korištenjem standardiziranog pristupa, dužno je za svaku kategoriju izloženosti objaviti sljedeće informacije:

1. nazive priznatih vanjskih institucija za procjenu kreditnih rizika (dalje u tekstu: VIPKR) ili agencija za kreditiranje izvoza (dalje u tekstu: AKI), čije kreditne rejtinge ili kreditne procjene investicijsko društvo namjerava koristiti i razloge moguće promjene u izboru VIPKR ili AKI;

2. kategorije izloženosti za koje se koristi pojedina VIPKR ili AKI;

3. opis postupka pridruživanja kreditnog rejtinga izdavatelja i izdanja pojedinim pozicijama u knjizi pozicija kojima se ne trguje;

4. usporedni pregled korištenih kreditnih rejtinga priznatih VIPKR ili kreditnih procjena AKI sa stupnjevima kreditne kvalitete propisanim u Pravilniku o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (Glava IV. Kreditni rizik, Poglavlje 1. Standardizirani pristup), u svim slučajevima kada investicijsko društvo ne provodi raspoređivanje kreditnih rejtinga u skladu s Popisom priznatih VIPKR koje objavljuje Agencija;

5. iznose izloženosti, prije i nakon primjene tehnika umanjenja kreditnog rizika, koji su raspoređeni po stupnjevima kreditne kvalitete propisanim u Pravilniku o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (Glava IV. Kreditni rizik, Poglavlje 1. Standardizirani pristup), kao i iznosi izloženosti koji predstavljaju odbitnu stavku kapitala.

DODATNO OBJAVLJIVANJE ZA INVESTICIJSKA DRUŠTVA KOJA KORISTE IRB PRISTUP MJERENJA KREDITNOG RIZIKA

Članak 9.

(1) Investicijsko društvo koje kreditnim rizikom ponderirani iznos izloženosti izračunava korištenjem IRB pristupa, dužno je objaviti iznose izloženosti razvrstane u pojedine kategorije izloženosti, kako je propisano u Pravilniku o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (Glava IV. Kreditni rizik, Poglavlje 2. IRB pristup).

(2) Investicijsko društvo iz stavka 1. ovog članka, dužno je objaviti i sljedeće informacije:

1. datum izdavanja odobrenja Agencije za korištenje IRB pristupa ili postupnog uvođenja IRB pristupa;

2. objašnjenje i pregled:

a. strukture internih rejting sustava i povezanosti između internih i vanjskih rejtinga,

b. interne ocjene parametara rizika koji se ne koriste samo za potrebe izračuna kreditnim rizikom ponderiranog iznosa izloženosti primjenom IRB pristupa, nego i u druge svrhe,

c. procesa upravljanja i priznavanja tehnika umanjenja kreditnog rizika,

d. kontrolnih mehanizama za sustave dodjeljivanja rejtinga, uključujući opis neovisnosti, nadležnosti i preispitivanja sustava dodjeljivanja rejtinga;

3. opis procesa dodjeljivanja internih rejtinga, zasebno za svaku kategoriju izloženosti;

4. iznose izloženosti za svaku od kategorija izloženosti, razlikujući izloženosti prema središnjim državama i središnjim bankama, institucijama i trgovačkim društvima za koje investicijsko društvo upotrebljava vlastite procjene gubitaka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (engl. loss given default; dalje: LGD) ili konverzijskih faktora od izloženosti za koje investicijsko društvo ne upotrebljava takve procjene;

5. za svaku od kategorija izloženosti prema središnjim državama i središnjim bankama, institucijama, trgovačkim društvima i izloženosti po vlasničkim ulaganjima, i na temelju dovoljnog broja rejting kategorija dužnika (uključujući rejting kategorije za dužnike u statusu neispunjavanja obveza) koje omogućuju smislenu diferencijaciju kreditnog rizika:

a. ukupne iznose izloženosti (zbroj bilančnih izloženosti i neiskorištenih potencijalnih obveza za kategorije izloženosti prema središnjim državama i središnjim bankama, institucijama i trgovačkim društvima, a za vlasnička ulaganja preostali iznos izloženosti),

b. prosječni LGD ponderiran iznosom izloženosti, izražen u postotku ako su korištene vlastite procjene LGD,

c. prosječni ponder rizika ponderiran iznosom izloženosti,

d. iznos neiskorištenih potencijalnih obveza i prosječnih iskorištenih iznosa ponderiranih izloženošću za svaku kategoriju izloženosti, ako su korištene vlastite procjene konverzijskih faktora;

6. za kategoriju izloženosti prema stanovništvu, informacije iz točke 5. ovog stavka, ili analizu izloženosti (bilančne izloženosti i iznose izloženosti po neiskorištenim obvezama) prema dovoljnom broju kategorija očekivanih gubitaka (engl. expected loss; dalje: EL) koje omogućuju smislenu diferencijaciju kreditnog rizika i ako je primjenjivo, po pojedinim skupovima izloženosti;

7. ispravke vrijednosti ili rezervacije formirane u izvještajnom razdoblju, za svaku kategoriju izloženosti i usporedbu s prethodnim razdobljem;

8. opis čimbenika koji su utjecali na ostvarene gubitke u prethodnom izvještajnom razdoblju (na primjer, je li investicijsko društvo ostvarilo stope neispunjavanja obveza, LGD-ove ili konverzijske faktore koji su viši od prosjeka);

9. procjene investicijskog društva u usporedbi s ostvarenim rezultatima za dovoljno dugo vremensko razdoblje što minimalno uključuje informacije o procjenama gubitaka u usporedbi s ostvarenim gubicima u svakoj kategoriji izloženosti, tijekom razdoblja koje je dovoljno dugo da omogućuje smislenu procjenu kvalitete procesa dodjeljivanja internih rejtinga za svaku kategoriju izloženosti. U slučajevima kada je to moguće, investicijsko društvo dužno je ove informacije detaljnije raščlaniti kako bi dobilo analizu vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza (engl. probability of default; dalje: PD), i za investicijsko društvo koje koristi vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijskih faktora, analizu ostvarenih LGD-a i konverzijskih faktora u odnosu na prethodno objavljene kvantitativne procjene PD-a, LGD-a i/ili konverzijskih faktora.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O KAPITALNIM ZAHTJEVIMA ZA TRŽIŠNE RIZIKE

Članak 10.

Investicijsko društvo dužno je objaviti ukupan iznos kapitalnog zahtjeva za tržišne rizike i njegovu raspodjelu po pojedinoj vrsti tržišnog rizika.

DODATNO OBJAVLJIVANJE ZA INVESTICIJSKA DRUŠTVA KOJA KORISTE INTERNE MODELE ZA IZRAČUN KAPITALNIH ZAHTJEVA ZA TRŽIŠNE RIZIKE

Članak 11.

Investicijsko društvo koje izračunava kapitalne zahtjeve za tržišne rizike (pozicijski rizik, valutni i/ili robni rizik) korištenjem internih modela, dužno je objaviti sljedeće informacije:

1. za svaki potportfelj:

a. karakteristike korištenih internih modela,

b. opis stres testiranja koji je primijenjen na potportfelj,

c. opis metoda i procesa koji se upotrebljavaju za retroaktivno testiranje, validaciju točnosti i dosljednosti internih modela i procesa modeliranja;

2. opseg primjene internih modela odobrenih od strane Agencije;

3. opis metodologije vrednovanja i vrijednosnog usklađenja pozicija u knjizi trgovanja.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O OPERATIVNOM RIZIKU

Članak 12.

Investicijsko društvo dužno je objaviti sljedeće informacije o operativnom riziku:

1. odabrani pristup, način i opseg primjene pristupa za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik;

2. u slučaju primjene naprednog pristupa za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik:

a. opis metodologije, uključujući opis relevantnih internih i eksternih čimbenika koji se odnose na sustav upravljanja i mjerenja operativnog rizika,

b. opis korištenja osiguranja u svrhu umanjenja operativnog rizika;

3. u slučaju kombinacije pristupa, opseg primjene i pokrivenost različitih korištenih pristupa.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O IZLOŽENOSTI PO VLASNIČKIM ULAGANJIMA U KNJIZI POZICIJA KOJIMA SE NE TRGUJE

Članak 13.

Investicijsko društvo dužno je, o izloženosti po vlasničkim ulaganjima u knjizi pozicija kojima se ne trguje, objaviti sljedeće informacije:

1. razlikovanje izloženosti na osnovi njihovih ciljeva, uključujući one kod kojih se očekuju kapitalni dobici i one koje postoje zbog strateških razloga, te pregled upotrijebljenih računovodstvenih postupaka i metodologije vrednovanja, uključujući ključne pretpostavke i postupke koje utječu na vrednovanje, kao i značajne promjene u tim postupcima,

2. knjigovodstvenu vrijednost, fer vrijednost vlasničkih ulaganja kojima se trguje na uređenom tržištu, MTP-u ili priznatoj burzi, te usporedba s tržišnom cijenom kad se ona značajno razlikuje od fer vrijednosti,

3. vrste, oblik i iznos izloženosti po vlasničkim ulaganjima kojima se trguje na uređenom tržištu, MTP-u ili priznatoj burzi, izloženosti po PE vlasničkim ulaganjima (eng. Private Equity exposures) u dovoljno diversificiranim portfeljima, i ostale izloženosti po vlasničkim ulaganjima,

4. iznos kumulativno realiziranog dobitka ili gubitka od prodaje ili prestanka držanja vlasničkih ulaganja tijekom izvještajnog razdoblja,

5. ukupan iznos nerealiziranih dobitaka ili gubitaka, ukupan iznos latentnih dobitaka ili gubitaka na osnovi ponovnog vrednovanja i koji je dio tih iznosa uključen u osnovni kapital, dopunski kapital I ili dopunski kapital II.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O TEHNIKAMA UMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

Članak 14.

Investicijsko društvo koje primjenjuje tehnike umanjenja kreditnog rizika, dužno je objaviti sljedeće informacije:

1. politike i postupke za bilančno i izvanbilančno netiranje i obuhvat njihove primjene,

2. politike i postupke za vrednovanje kolaterala i upravljanje kolateralom,

3. opis osnovnih vrsta kolaterala koje koristi investicijsko društvo,

4. glavne pružatelje nematerijalne kreditne zaštite kod korištenja garancija/kontragarancija ili kreditnih izvedenica, uključujući njihove kreditne sposobnosti,

5. informacije o koncentracijama tržišnog i kreditnog rizika unutar primijenjene tehnike umanjenja kreditnog rizika,

6. za investicijsko društvo koje izračunava kreditnim rizikom ponderirani iznos izloženosti korištenjem standardiziranog pristupa ili IRB pristupa bez korištenja vlastite procjene LGD-a ili konverzijskih faktora, zasebno za svaku kategoriju izloženosti ukupni iznos izloženosti (nakon bilančnog ili izvanbilančnog netiranja, ako je primijenjeno), koji je pokriven priznatim kolateralima nakon primjene korektivnih faktora,

7. za investicijsko društvo koje izračunava kreditnim rizikom ponderirani iznos izloženosti korištenjem standardiziranog pristupa ili IRB pristupa, zasebno za svaku kategoriju izloženosti ukupan iznos izloženosti (nakon bilančnog ili izvanbilančnog netiranja, ako je primijenjeno), koji je pokriven garancijama ili kreditnim izvedenicama. Za kategoriju izloženosti po vlasničkim ulaganjima, ovaj se zahtjev primjenjuje na svaki od primijenjenih pristupa za izračun kreditnim rizikom ponderiranih iznosa izloženosti.

NAČIN OBJAVLJIVANJA INFORMACIJA

Članak 15.

(1) Investicijsko društvo dužno je informacije koje su u skladu s ovim Pravilnikom obuhvaćene obvezom objavljivanja, objaviti na svojim internetskim stranicama.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako je investicijsko društvo objavilo istovrsne informacije prema računovodstvenim zahtjevima, zahtjevima uvrštenja ili drugim sličnim zahtjevima, ono nije dužno iste objavljivati na svojim internetskim stranicama, već je dužno navesti gdje se navedene informacije nalaze.

ROKOVI OBJAVLJIVANJA INFORMACIJA

Članak 16.

Investicijsko društvo dužno je do 31. svibnja tekuće godine objaviti informacije u skladu s ovim Pravilnikom za prethodnu poslovnu godinu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a počinje se primjenjivati na objavu informacija za stanje na dan 31. prosinca 2009.

Klasa: 011-02/09-04/40

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 26. ožujka 2009.

Član Uprave
Ivo Šulenta, v. r.

zatvori
Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !