Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03-ispr, XX/04, XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 17.1.2003 Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA,
UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

111

Na temelju članka 26.L86759 stavka 1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, broj 83/02), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE VJERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca evidencije vjerskih zajednica, prijave i zahtjeva za upis u evidenciju vjerskih zajednica, prijave za upis promjena u evidenciju vjerskih zajednica, sadržaj izvatka iz evidencije vjerskih zajednica, način podnošenja prijave i zahtjeva za upis u evidenciju vjerskih zajednica, te način upisa i vođenja evidencije vjerskih zajednica i brisanje vjerskih zajednica iz Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

II. EVIDENCIJA VJERSKIH ZAJEDNICA
U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 2.

(1) Vjerske zajednice upisuju se u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Evidencija).

(2) Evidenciju vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Evidencija se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 3.

U Evidenciju, pored vjerskih zajednica mogu se upisati i njihovi organizacijski oblici za koje to zatraži vjerska zajednica, te zajednica vjerskih zajednica.

Sadržaj Evidencije vjerskih zajednica
u Republici Hrvatskoj

Članak 4.

(1) U Evidenciju se za svaku vjersku zajednicu, organizacijski oblik vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: organizacijski oblik) i zajednicu vjerskih zajednica upisuju sljedeći podaci:

1. evidencijski broj,

2. datum upisa,

3. naziv,

4. naziv vjerske zajednice čiji se organizacijski oblik upisuje u evidenciju,

5. adresa sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),

6. služba osobe ovlaštene za zastupanje,

7. brisanje iz evidencije.

(2) U Evidenciju, za svaku vjersku zajednicu, organizacijski oblik ili zajednicu vjerskih zajednica, upisuju se i podaci koji se odnose na promjenu:

1. naziva,

2. adrese sjedišta,

3. službe osobe ovlaštene za zastupanje.

Evidencijski broj vjerske zajednice

Članak 5.

(1) Evidencijski broj vjerske zajednice je broj koji se određuje pri upisu u Evidenciju svakoj vjerskoj zajednici i zajednici vjerskih zajednica.

(2) Evidencijski broj organizacijskog oblika je broj koji se određuje pri upisu u Evidenciju svakom organizacijskom obliku i sastoji se od evidencijskog broja vjerske zajednice čiji se organizacijski oblik upisuje u Evidenciju i evidencijskog broja koji se dodjeljuje organizacijskom obliku.

(3) Evidencijski broj vjerske zajednice odvojen je točkom od evidencijskog broja njegovog organizacijskog oblika.

(4) Vjerskoj zajednici, organizacijskom obliku i zajednici vjerskih zajednica može se odrediti samo jedan evidencijski broj koji se ne mijenja i koji se po brisanju istih iz Evidencije ne može odrediti drugoj vjerskoj zajednici, drugom organizacijskom obliku ili drugoj zajednici vjerskih zajednica.

(5) Evidencijski broj određuje se od rednog broja jedan na dalje sukladno redoslijedu upisa vjerske zajednice ili zajednice vjerskih zajednica u Evidenciju, odnosno od broja -–– . 1 za organizacijske oblike.

Zbirka isprava

Članak 6.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku vjersku zajednicu i zajednicu vjerskih zajednica upisanu u Evidenciju. Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv i evidencijski broj.

(2) Pomoćna zbirka isprava vodi se za organizacijske oblike. Na omotu pomoćne zbirke isprava ispod naslova »POMOĆNA ZBIRKA ISPRAVA« upisuje se naziv vjerske zajednice o čijim se organizacijskim oblicima zbirka vodi.

(3) Zbirka isprava i pomoćne zbirke isprava čuvaju se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugog odgovarajućeg materijala.

(4) U zbirku isprava ulaže se:

– rješenje o upisu u Evidenciju;

– obrazac prijave ili zahtjeva za upis u Evidenciju;

– obrazac popisa vjernika;

– akt iz kojeg je vidljiv sadržaj i način očitovanja vjere, obavljanja vjerskih obreda, područje i način djelovanja novoosnovane vjerske zajednice;

– akt iz kojeg je vidljivo da je novoosnovana vjerska zajednica kao vjerska zajednica prije podnošenja zahtjeva bila upisana u registar udruga najmanje pet godina;

– suglasnost iz odredbe članka 21. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i ovjereni prijevod suglasnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu;

– obrazac prijave za upis promjena u Evidenciju;

– odluka o promjeni;

– rješenje o upisu promjena u Evidenciju;

– odluka vjerske zajednice o njenom prestanku;

rješenje o brisanju iz Evidencije.

Upis u Evidenciju vjerskih zajednica
u Republici Hrvatskoj

Članak 7.

(1) Osoba koja prema službi zastupa vjersku zajednicu ili zajednicu vjerskih zajednica podnosi Ministarstvu prijavu ili zahtjev za upis u Evidenciju.

(2) Postojeće vjerske zajednice upisuju se u Evidenciju na temelju prijave za upis u Evidenciju.

(3) Prijava se podnosi na Obrascu broj 1 – Prijava za upis vjerske zajednice u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

(4) Novoosnovane vjerske zajednice upisuju se u Evidenciju na temelju zahtjeva za upis u Evidenciju.

(5) Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 2 – Zahtjev za upis vjerske zajednice u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

(6) Novoosnovane vjerske zajednice podnose popis vjernika na Obrascu broj 2a – Popis vjernika.

(7) Novoosnovane vjerske zajednice uz obrazac zahtjeva za upis u Evidenciju prilažu:

– Obrazac broj 2a iz kojeg je vidljivo da vjerska zajednica ima najmanje 500 vjernika,

– akt iz kojeg je vidljiv sadržaj i način očitovanja vjere, obavljanja vjerskih obreda, područje i način djelovanja vjerske zajednice,

– akt iz kojeg je vidljivo da je novoosnovana vjerska zajednica kao vjerska zajednica prije podnošenja zahtjeva bila upisana u registar udruga najmanje pet godina.

(8) Ako je novoosnovana vjerska zajednica dio vjerske zajednice sa sjedištem u inozemstvu prema pravu te vjerske zajednice, zahtjevu za upis u Evidenciju mora se priložiti suglasnost središnjeg tijela vjerske zajednice sa sjedištem u inozemstvu i ovjereni prijevod suglasnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(9) Svi prilozi dostavljaju se u izvorniku, ili ovjerenom prijepisu ili presliku.

(10) Organizacijski oblici vjerskih zajednica upisuju se u Evidenciju na temelju prijave.

(11) Prijava se podnosi na Obrascu broj 3 – Prijava za upis organizacijskog oblika vjerske zajednice u Evidenciju vjerskih zajednica Republike Hrvatske.

(12) Zajednice vjerskih zajednica upisuju se u Evidenciju na temelju prijave.

(13) Prijavu podnose na Obrascu broj 4 – Prijava za upis zajednice vjerskih zajednica u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

(1) Osoba koja prema službi zastupa vjersku zajednicu ili zajednicu vjerskih zajednica dužna je Ministarstvu podnijeti prijavu promjene:

– naziva,

– adrese sjedišta,

– službe osobe ovlaštene za zastupanje.

(2) Osoba koja prema službi zastupa vjersku zajednicu, podnosi prijavu promjene iz stavka 1. ovoga članka i za svoje organizacijske oblike upisane u Evidenciju.

(3) Prijava za upis promjena u Evidenciju podnosi se na Obrascu broj 5 – Prijava za upis promjena u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

(4) Uz prijavu iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se i odluka o promjeni naziva, adrese sjedišta ili službe osobe ovlaštene za zastupanje.

Izvadak iz Evidencije vjerskih zajednica
u Republici Hrvatskoj

Članak 9.

(1) Ministarstvo izdaje izvadak iz Evidencije na pisani zahtjev osobe koja ima pravni interes.

(2) Izvadak iz Evidencije izdaje se u obliku računalnog ispisa na Obrascu broj 6 – Izvadak iz Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

(3) Izvadak iz Evidencije sadrži sljedeće podatke:

1. evidencijski broj,

2. datum upisa,

3. naziv,

4. adresu sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),

5. službu osobe ovlaštene za zastupanje.

(4) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba Ministarstva svojim potpisom i pečatom.

(5) Izvadak iz Evidencije sadrži posljednje podatke upisane u Evidenciju.

Podnošenje zahtjeva za upis u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

Članak 10.

(1) Obrasci prijave i zahtjeva za upis i obrasci zahtjeva za upis promjena u Evidenciju, podnose se u dva primjerka.

(2) Obrasci se popunjavaju uredno i čitko.

Javnost Evidencije vjerskih zajednica
u Republici Hrvatskoj

Članak 11.

(1) Evidencija je javna.

(2) Svaka zainteresirana osoba ima pravo uvida u Evidenciju i pravo prepisivanja podataka iz zbirki isprava i pomoćnih zbirki isprava uz obaveznu nazočnost ovlaštene osobe zadužene za vođenje Evidencije.

Čuvanje zbirki isprava i pomoćnih zbirki isprava

Članak 12.

(1) Zbirke isprava i pomoćne zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje Evidencije dužna je čuvati zbirke isprava i pomoćne zbirke isprava na način da se zaštite od zloporabe, oštećenja ili uništenja.

Članak 13.

(1) Obrasci broj 1, 2, 2a, 3, 4, 5 i 6 čiji je oblik i sadržaj propisan ovim Pravilnikom, tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka bijele su boje.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 070-01/03-01/1
Urbroj: 514-09-02-03-01
Zagreb, 9. siječnja 2003.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.

   


zatvori
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !