Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o provođenju nadzora nad poslovanjem Središnjeg registra osiguranika (“Narodne novine”, br. XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 16.6.2004 Pravilnik o provođenju nadzora nad poslovanjem Središnjeg registra osiguranika

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

1610

Na temelju članka 92.L105433 stavka 2. točke 4. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00) i članka 33.L105435 stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskom fondovima (»Narodne novine« br. 103/03), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj 3. lipnja 2004., donio je

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU NADZORA NAD POSLOVANJEM SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak i način provođenja nadzora koji Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: HAGENA) provodi nad poslovanjem Središnjeg registra osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS) u svezi s mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje, nadležnosti i postupci ovlaštenih osoba u provođenju nadzora te postupak izricanja nadzornih mjera radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju REGOS-a.

Članak 2.

Nadzor nad poslovanjem REGOS-a, prema ovom Pravilniku čine postupci kojima HAGENA utvrđuje i ocjenjuje pravilnost primjene Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, drugih propisa i provedbenih akata, zakonitost i pravilnost radnih postupaka REGOS-a iz djelokruga mirovinskog osiguranja unutar sustava individualne kapitalizirane štednje, te vjerodostojnost i ažurnost ustrojenih evidencija, u cilju postignuća svrsishodnosti sustava, zaštite interesa osiguranika i korisnika prava iz mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Članak 3.

(1) Nezakonitosti u poslovanju REGOS-a u smislu ovog Pravilnika su postupanja i stanja koja nisu u skladu sa Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje te drugim propisima i provedbenim aktima.

(2) Nepravilnostima u poslovanju REGOS-a u smislu ovog Pravilnika smatra se nedosljedna primjena provedbenih akata čime se ugrožava svrsishodnost i zakonitost u funkcioniranju mirovinskog sustava na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Članak 4.

(1) Nadzor nad poslovanjem REGOS-a provode ovlaštene osobe i ovlaštenici po zaposlenju.

(2) Ovlaštene osobe su stručni zaposlenici HAGENA-e koje temelj HAGENA-e imenuje radi obavljanja izravnog nadzora nad poslovanjem REGOS-a.

(3) Ovlaštenici po zaposlenju su osobe, koje su zadužene u obavljanju dnevnih radnih zadataka primati, kontrolirati i analizirati izvješća i dokumente koje REGOS dostavlja HAGENA-i.

(4) Ravnatelj Agencije može ovlastiti stručne osobe iz pojedinih područja radi rješavanja određenih pitanja i zadataka u svezi s nadzorom, kada je u obavljanju nadzora za pojedina pitanja iz drugih područja kontrole potrebno ishoditi stručno mišljenje i ocjenu odgovarajućih stručnjaka.

(5) Osobe iz stavka 4. ovoga Pravilnika imaju u obavljanju i ispunjavanju zadaća iz nadzora, ista ovlaštenja kao i ovlaštene osobe Agencije.

II. SADRŽAJ I OPSEG NADZORA

Članak 5.

Nadzor nad poslovanjem REGOS-a obuhvaća poslove iz djelatnosti REGOS-a koji se odnose na sustav mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, pri čemu se utvrđuje i ocjenjuje:

1. postupak prikupljanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: doprinos) preko prolaznog računa,

2. postupak rasporeda novčanih sredstava prikupljenih na prolaznom računu i njihovog prosljeđivanja obveznim mirovinskim fondovima i obveznim mirovinskim društvima, te prijenosa sredstava na privremeni račun,

3. postupak knjiženja doprinosa u korist osobnih računa na ime člana obveznog mirovinskog fonda,

4. ustroj i vođenje propisanih evidencija o doprinosu,

5. ustroj i vođenje evidencije osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova,

6. usklađenost stvarnih stanja izvršenih novčanih transakcija na prolaznom računu i provedenih radnji i postupaka zabilježenih u bazi podataka informacijskog sustava REGOS-a, s podacima dostupnim u evidencijama drugih subjekata na koje se odnose podaci i izvršene radnje,

7. postupak prijave osiguranika u sustav mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje,

8. postupak promjene članstva u obveznom mirovinskom fondu i prijenosa imovine s osobnog računa u svezi s promjenom članstva,

9. postupak raspoređivanja osiguranika koji u propisanom roku nisu osobno izabrali obvezni mirovinski fond,

10. postupak i rezultati rješavanja nepovezanih sredstava prenesenih na privremeni račun,

11. postupak rješavanja zahtjeva za ispravak obračunatog i plaćenog doprinosa, te zahtijeva za povrat pogrešnih uplata izvršenih preko prolaznog računa,

12. postupanje REGOS-a u uvjetima stjecanja prava osiguranika na umirovljenje,

14. istinitost, cjelovitost i pravodobnost izvješćivanja HAGENA-e i drugih sudionika mirovinskog sustava.

Članak 6.

HAGENA provodi nadzor u opsegu potrebnom za utvrđivanje činjenica i dokaza radi dokumentiranog donošenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti poslovanja REGOS-a.

III. NAČIN OBAVLJANJA NADZORA

Članak 7.

Nadzor nad poslovanjem REGOS-a, HAGENA provodi:

1. izravnim nadzorom, u prostorijama REGOS-a ili u prostorijama subjekta koji za REGOS obavlja poslove iz njegove nadležnosti, uvidom i kontrolom izvorne dokumentacije i propisanih evidencija,

2. kontinuiranim nadzorom, analizom izvješća koje je REGOS dužan u propisanim rokovima dostavljati HAGENA-i, te analizom dokumentacije i podataka dobivenih za poseban zahtjev HAGENA-e, kao i podataka i saznanja iz drugih izvora.

IV. IZRAVNI NADZOR

Članak 8.

(1) Izravni nadzor nad poslovanjem REGOS-a provode ovlaštene osobe, temeljem ovlaštenja ravnatelja Agencije.

(2) Ovlaštena osoba obavlja izravni nadzor uz predočenje pisanog ovlaštenja ravnatelja, odnosno službene iskaznice.

Članak 9.

Izravni nadzor provodi se primjenom jedinstvene metodologije rada koju čine:

1. priprema nadzora,

2. izdavanje naloga,

3. najava nadzora,

4. tijek provođenja nadzora,

5. izrada zapisnika o nalazima nadzora,

6. donošenje nadzornih mjera.

Članak 10.

Priprema nadzora podrazumijeva stručnu pripremu ovlaštenih osoba za izvršenje nadzora koja obuhvaća proučavanje zakona i propisa koji su u izravnoj vezi s predmetom nadzora i subjektom nadzora.

Članak 11.

Nalog za izravni nadzor izdaje i potpisuje ravnatelj HAGENA-e ili osoba koju on ovlasti, a sadrži:

1. puni naziv HAGENA-e, klasu i urudžbeni broj,

2. datum izdavanja naloga,

3. pravni temelj nadzora,

4. predmet izravnog nadzora i razdoblje koje obuhvaća nadzor,

5. planirano vrijeme trajanja izravnog nadzora,

6. imena ovlaštenih osoba,

7. lokacije na kojima će se obavljati izravni nadzor.

Članak 12.

(1) HAGENA najmanje 8 (osam) dana prije početka izravnog nadzora izvješćuje REGOS o sadržaju i opsegu nadzora i planiranom vremenu trajanja nadzora.

(2) Kada priroda nadzora to zahtijeva, izravni nadzor započinje danom uručenja naloga za nadzor.

Članak 13.

(1) Tijekom nadzora, ovlaštena osoba u okviru zadanog naloga, radi utvrđivanja činjeničnog stanja, bez ograničenja može pregledavati izvornu dokumentaciju, propisane evidencije kao i druge pomoćne evidencije koje se odnose na poslovanje REGOS-a iz djelokruga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.

(2) U slučaju potrebe proširenja zadanog naloga za nadzor, ovlaštena osoba može predložiti njegovo proširenje i zatražiti od ravnatelja Agencije dodatno ovlaštenje.

(3) Ovlaštena osoba kao i osobe koje su upoznate s postupkom nadzora, obvezne su saznanja i podatke iz istog čuvati kao poslovnu tajnu.

Članak 14.

(1) REGOS je dužan ovlaštenoj osobi osigurati uvjete za neometano provođenje nadzora, te na njezin zahtjev omogućiti pristup i pregled u izvorne dokumente, propisane evidencije, ustrojenu informatičku bazu podataka za praćenje rezultata obrade, uručiti računalne ispise u papirnatom obliku ili elektroničkom zapisu na mediju, te preslike potrebne dokumentacije.

(2) Na zahtjev ovlaštene osobe, REGOS je dužan osigurati stručnu i tehničku pomoć te potrebna pojašnjenja za izravni nadzor ustrojenih evidencija u informatičkoj bazi podataka i omogućiti standardna sučelja za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka, kako bi ovlaštena osoba stekla uvid u:

– odlučivanje i vođenje poslovnih procesa,

– sve postupke i procedure informacijskog sustava,

– postupke i procedure održavanja, razvoja, izmjene, akvizicije informacijskog sustava i proceduru sigurnosti i zaštite informacijskog sustava i baza podataka.

(3) Sve izmjene programskih rješenja i procedura koje se odnose na vođenje i odlučivanje u informatiziranim poslovnim procesima moraju biti dokumentirane u vremenskom slijedu nastanka izmjene s navedenim datumom izmjene, a iz dokumentacije mora biti razvidna i svaka promjena baza podataka.

Članak 15.

O provedenom nadzoru iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovog Pravilnika, ovlaštena osoba sastavlja zapisnik, koji sadrži:

1. podatke iz naloga za nadzor,

2. podatke o osobi koja je bila prisutna tijekom provođenja nadzora,

3. podatke o odgovornoj osobi,

4. dokaze o činjeničnom stanju,

5. nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju,

6. rok za podnošenje primjedbi na zapisnik,

7. potpis ovlaštene osobe,

8. datum preuzimanja zapisnika od strane REGOS-a.

Članak 16.

(1) Zapisnik iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika, uz dopis koji potpisuje ravnatelj HAGENA-e, dostavlja se ravnatelju REGOS-a i predsjedniku Upravnog vijeća REGOS-a u roku od 15 (petnaest) dana od službenog završetka nadzora.

(2) Dan službenog završetka izravnog nadzora je zadnji dan obavljanja nadzora u prostorijama REGOS-a ili prvi radni dan po proteku roka za dodatnu provjeru podataka u vezi predmeta nadzora u prostorijama HAGENA-e. Provjera podataka ne može trajati duže od 15 (petnaest) dana od dana završetka izravnog nadzora u prostorijama REGOS-a.

Članak 17.

(1) REGOS može dostaviti primjedbe na zapisnik u roku od 8 (osam) dana od dana primitka zapisnika.

(2) Ovlaštena osoba usvaja primjedbe na zapisnik koje su osnovane i mijenjaju činjenice navedene u zapisniku i dokazima utemeljeno osporavaju zapisnikom utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti.

(3) Ovlaštena osoba ne usvaja primjedbe na zapisnik koje ne mijenjaju činjenice iz nalaza zapisnika, s obrazloženjem razloga neprihvaćanja.

(4) O primjedbama iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ovlaštena osoba sastavlja dodatak zapisniku u roku od 8 (osam) dana od dana prijema primjedbi na zapisnik.

(5) Dodatak zapisniku dostavlja se istim osobama kojima se dostavlja zapisnik.

(6) Na dodatak zapisniku REGOS ne može stavljati primjedbe.

V. NADZORNE MJERE

Članak 18.

(1) Nadzornim mjerama nalaže se otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, te poduzimanje aktivnosti radi otklanjanja istih.

(2) HAGENA-e rješenjem nalaže poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima.

(3) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka određuje se rok za izvršenje rješenja i obvezne dostave dokaza o ispravljenoj nezakonitosti i nepravilnosti, koji ne može biti duži od 60 (šezdeset) dana.

(4) Rješenje se donosi najkasnije u roku 30 (trideset) dana nakon proteka roka za iskazivanje primjedbi na nalaz zapisnika.

(5) Rješenje HAGENA-e je konačno.

(6) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

(7) HAGENA obavještava Vladu Republike Hrvatske o činjenicama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 19.

Kada tijekom provođenja izravnog nadzora ovlaštena osoba utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje treba odmah otkloniti ili poduzeti radnje za njihovo otklanjanje, ravnatelj HAGENA-e na prijedlog ovlaštene osobe, odmah donosi rješenje kojim nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti.

Članak 20.

Kada ovlaštena osoba u provedbi izravnog nadzora utvrdi postojanje radnji ili djela koja su kažnjiva po zakonu, ravnatelj HAGENA-e podnosi prijavu nadležnom državnom tijelu.

VI. KONTINUIRANI NADZOR

Članak 21.

Kontinuirani nadzor nad poslovanjem REGOS-a analizom izvješća je postupak kontrole poslovanja i praćenja promjena u poslovanju, analizom podataka koje je REGOS dužan u propisanim rokovima dostavljati HAGENA-i, te analizom dokumentacije i podataka dobivenih na poseban zahtjev HAGENA-e, kao i podataka i saznanja iz drugih izvora.

Članak 22.

(1) Kontinuirani nadzor nad poslovanjem REGOS-a analizom izvješća obavljaju zaposlenici HAGENA-e, ovlaštenici po zaposlenju.

(2) Ovlaštenik po zaposlenju tijekom kontinuiranog nadzora:

1. utvrđuje jesu li propisana izvješća i drugi podaci dostavljeni u propisanom roku, propisanoj formi i na propisanim medijima,

2. utvrđuje jesu li iznosi stavaka iz sadržaja zaprimljenih izvješća ili u drugim traženim podacima računski i logički ispravni,

3. kontrolira kretanja i promjene iskazanih stavaka, analizira stanja i ocjenjuje uspješnost ostvarenih rezultata,

4. podnosi izvješće u kojem konstatira nezakonitosti i nepravilnosti iskazane u izvješćima ili drugim traženim podacima ili podacima iz drugih izvora,

5. predlaže provođenje izravnog nadzora ili izdavanje rješenja za provođenje mjera radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti.

Članak 23.

(1) O utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima u poslovanju REGOS-a tijekom kontinuiranog nadzora, ovlaštenik po zaposlenju sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik o nalazu i provođenju mjera radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih tijekom kontinuiranog nadzora, izrađuje se i provodi sukladno odredbama članaka od 15. do 20. ovog Pravilnika, kao u slučaju izravnog nadzora.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju nazora nad poslovanjem Središnjeg registra osiguranika objavljen uL105437 »Narodnim novinama« broj 17/02.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-01/10
Urbroj: 383-01-04-1
Zagreb, 3. lipnja 2004.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.

zatvori
Pravilnik o provođenju nadzora nad poslovanjem Središnjeg registra osiguranika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !