Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/98, XX/98-ispr, XX/99, XX/01, XX/03, XX/06 - čl. 4. Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti, XX/07 - čl. 35. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije, XX/08 - čl. 35. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije, XX/08 - čl. 33. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, XX/08 - čl. 34. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 27.11.2006 Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2824

Na temelju članka 134.L317617 stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03, 48/05 i 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA IZ UŽE SPECIJALNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak stjecanja statusa specijalista iz uže specijalnosti.

Članak 2.

Doktorima medicine specijalistima, istaknutim stručnjacima koji se bave određenom propisanom užom specijalnošću 10 godina, koji imaju znanstveno-nastavno zvanje profesora ili docenta i kontinuirano publicirane stručne i znanstvene radove iz uže specijalnosti kroz tih 10 godina može se na temelju pribavljenog pozitivnog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njihovom radu na području uže specijalnosti priznati status specijalista iz uže specijalnosti.
Status specijalista iz uže specijalnosti može se priznati i doktorima medicine specijalistima, istaknutim stručnjacima koji se bave određenom propisanom užom specijalnošću 10 godina, koji imaju akademski stupanj doktora znanosti ili priznati naziv primarijus, a na temelju pribavljenog pozitivnog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njihovom radu na području uže specijalnosti.
Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka doktori specijalisti koji se bave određenom užom specijalnošću 10 godina mogu steći status specijalista iz uže specijalnosti pod uvjetom položenog ispita iz uže specijalnosti, a na temelju prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njihovom radu na području uže specijalnosti.
Hrvatska liječnička komora daje mišljenje iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka na temelju prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja nadležnog stručnog društva, ako je doktor medicine specijalist član stručnog društva.
Zahtjev za priznanje statusa užeg specijalista uz predočenje pisanih dokaza iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ministru nadležnom za zdravstvo podnosi doktor medicine specijalist, sukladno odredbama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika.

Članak 3.

Pod uvjetima iz članka 2.#clanak2 stavka 3. ovoga Pravilnika status specijalista iz uže specijalnosti pulmologije može steći i doktor medicine specijalist pneumoftiziologije koji je status specijalista ove specijalnosti stekao sukladno Pravilniku o specijalizaciji liječnika, zubnih liječnika i diplomiranih farmaceutaL317619 (»Narodne novine«, br. 39/74).

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 27.L317620 Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, br. 33/94, 53/98, 64/98, 97/99, 84/01 i 43/03).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/30
Urbroj: 534-07-06-1
Zagreb, 22. studenoga 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

zatvori
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !