Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 8.1.2002 Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

71

Na temelju članka 36.L78614 stavka 3. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96.) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKOM NADZORU ELEKTRIČNIH POSTROJENJA, INSTALACIJA I UREĐAJA NAMIJENJENIH ZA RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

I. OPĆE ODREDNICE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način obavljanja tehničkog nadzora nad postrojenjima, uređajima, opremom i drugim sredstvima za rad u građevinama i prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom plinova, para, maglica i prašine sa zrakom (u daljnjem tekstu: ugrožen prostor) te instalacijama koje postrojenja, uređaje, opremu i druga sredstva rada povezuju u funkcionalnu cjelinu (u daljnjem tekstu: posebna oprema), a nalaze se u ugroženom prostoru ili imaju utjecaj na instalacije u ugroženom prostoru kao i obaveze poslodavca i posloprimca u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja posloprimca u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom.

Tehnički nadzor obuhvaća:

1. pregled i ocjenu dokumentacije na temelju koje se izgrađuje postrojenje s posebnom opremom

2. pregled i ocjenu postrojenja prije puštanja u pogon

3. nadzor nad posebnom opremom u uporabi kod korisnika (funkcionalnost protueksplozijske zaštite, održavanje i dr.)

4. nadzor nad pravnim i fizičkim osobama za proizvodnju posebne opreme

5. nadzor nad pravnim i fizičkim osobama koje izvode električne instalacije, obavljaju popravke, održavanje, obnovu i/ili pregradnju posebne opreme

6. nadzor nad obavezama poslodavca i posloprimca.

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na:

– uređaje i opremu iz područja medicine koji služe za neposrednu obradu pacijenata

– uređaje za uporabu plina u domaćinstvima instalirane snage ispod 50 kW

– uporabu prijevoznih sredstava pomorskog, riječnog, šinskog i zračnog prometa kada se ne nalaze u ugroženom prostoru

– na uređaje i opremu koju upotrebljava Hrvatska vojska i policija

– na uređaje i opremu namijenjenu za zaštitu zdravlja.

Članak 2.

Pojmovi u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

posebna oprema smatra se da je oprema, uređaji, sustavi, instalacije i prenosive sastavnice za stacionarnu ili prenosivu uporabu, koje se upotrebljavaju za upravljanje, proizvodnju, prijenos, skladištenje, mjerenje, regulaciju, pretvorbu, potrošnju ili preradbu gradiva, odnosno energije, a koji se postavljaju u ugrožen prostor te mogu biti uzročnici paljenja ili koji sadrže vlastiti uzročnik paljenja smjese plina, para i prašine sa zrakom.

postrojenje je skup uređaja, opreme i sredstava koji su povezani instalacijama u jedan ili više sustava te zajedno čine tehnološku cjelinu.

ugrožen prostor, pojam je definiran u hrvatskim normama HRN EN 60079-10 i HRN IEC 61241-3.

– eksplozivna atmosfera i ostali pojmovi rabljeni u ovom pravilniku definirani su u normi HRN IEC 60050-426.

Članak 3.

Tehnički nadzor posebne opreme može biti osnovni, redovni, kontrolni i izvanredni.

Osnovni nadzor se obavlja:

– nad dokumentacijom za izgradnju postrojenja koje se nalazi u ugroženom prostoru i u kojem se upotrebljava posebna oprema

– prije puštanja u rad postrojenja koje se nalazi u ugroženom prostoru i u kojem je ugrađena posebna oprema

– kada tip posebne opreme nije bio odobren za uporabu

– kada je mijenjana namjena ugroženih prostora u građevinama ili se proširuje kapacitet postrojenja kojim se mijenja ugrožen prostor u građevini ili povećava kapacitet postrojenja kojim se utječe na promjene veličina zona opasnosti

– kada se obavljaju veći popravci i prilagodbe posebne opreme kojim se mijenjaju svojstva i značajke te opreme.

Redovni nadzor obavlja se nad postrojenjima u uporabi i na ugrađenoj posebnoj opremi radi utvrđivanja odgovara li posebna oprema uvjetima i zahtjevima, odnosno propisima u pogledu tehničke i konstrukcijske sigurnosti koji su bili traženi, odnosno na snazi prilikom puštanja u rad nakon izgradnje ili rekonstrukcije.

Kontrolni nadzor obavlja se radi utvrđivanja da li su otklonjeni nedostaci utvrđeni u osnovnom i/ili redovnom nadzoru, a u rokovima koji su određeni za otklanjanje utvrđenih nedostataka u redovnom nadzoru.

Izvanredni nadzor obavlja se:

– nakon pretrpljene havarije postrojenja ili dijela postrojenja u kojem se nalazi posebna oprema

– na zahtjev nadležnog tijela inspekcije

– nakon većih popravaka i/ili prepravaka za koje se ne zahtijeva osnovni nadzor

– na zahtjev korisnika posebne opreme.

Članak 4.

Tehnički nadzor nad pravnim i fizičkim osobama za proizvodnju, izvođenje električnih instalacija, održavanje, popravak, obnovu i/ili pregradnju posebne opreme provodi se kao osnovni tehnički nadzor prije započinjanja aktivnosti i kao redovni tehnički nadzor u tijeku aktivnosti.

Članak 5.

Redovni tehnički nadzor obavlja se najmanje jednom u tri godine.

Rok iz stavka 1. ovog članka može biti i kraći ako se posebna oprema nalazi u agresivnoj atmosferi koja bitno utječe na zadržavanje projektiranih ili propisanih svojstava posebne opreme, ali ne kraći od jedne godine.

Članak 6.

Prilikom obavljanja tehničkog nadzora, ovlaštena pravna osoba odnosno Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo – S-komisija (u daljnjem tekstu: Zavod) može:

1. zahtijevati izmjenu u tehničkoj dokumentaciji glede usklađivanja te dokumentacije s propisima i normama

2. zahtijevati dopunu dokumentacije kada se iz nje ne može pouzdano utvrditi da li je ista izrađena sukladno propisima i normama

3. zahtijevati od pravne i fizičke osobe koja proizvodi, izvodi električne instalacije, održava, popravlja, obnavlja i/ili pregrađuje posebnu opremu da ukloni sve nedostatke koji su utvrđeni tehničkim nadzorom

4. tražiti od nadležne inspekcije da naredi proizvođaču posebne opreme povlačenje s tržišta one posebne opreme koja nije sukladna potvrđenoj (certificiranoj) opremi ili nije potvrđena (certificirana)

5. zahtijevati od izvođača radova i korisnika da otkloni nedostatke koji bitno narušavaju sigurnost pri uporabi posebne opreme

6. izdati mišljenje o načinu i uvjetima uporabe, načinu održavanja i kontroli posebne opreme u ugroženom prostoru.

O ostalim utvrđenim nedostacima iz stavka 1. ovoga članka koji narušavaju sigurnost, javna ustanova izvješćuje nadležno tijelo inspekcije glede postupanja sukladno ovlaštenjima po posebnim zakonima.

Za utvrđene nedostatke koji predstavljaju neposrednu opasnost za život, zdravlje i materijalna dobra iz stavka 1. točke 5. ovoga članka ovlaštena osoba u javnoj ustanovi može usmeno narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, a o tom će obavijestiti nadležno tijelo inspekcije koje će rješenjem narediti otklanjanje tih nedostataka.

Članak 7.

O tehničkom nadzoru sastavlja se zapisnik u koji se unose sve činjenice koje se utvrđuju prilikom tehničkog nadzora, a koji po sadržaju i formi mora udovoljavati odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Na temelju zapisnika iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena pravna osoba ili Zavod koja provodi tehnički nadzor izdaje nalaz ili mišljenje s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Nalaz ili mišljenje iz stavka 2. ovoga članka naziva se dokument o protueksplozijskoj zaštiti (u daljnjem tekstu: ex-dokument).

Ex-dokument za postrojenja sadrži tehnički nalaz o:

– klasifikaciji ugroženoga prostora

– električnim uređajima energetike i instrumentacije

– električnim instalacijama energetike i instrumentacije

– održavanju.

Ex-dokument za pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove proizvodnje, izvođenja električnih instalacija, održavanja, popravaka, obnove i/ili pregradnje posebne opreme sadrži tehnički nalaz o osposobljenosti za obavljanje ovih radova.

Nalaz i zapisnik ovlaštena pravna osoba odnosno Zavod dostavlja pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje je obavljen tehnički nadzor i nadležnom tijelu inspekcije glede postupanja u skladu s ovlaštenjima po posebnim zakonima.

II. TEHNIČKI NADZOR PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Tehnički nadzor projektne dokumentacije provodi se kao osnovni nadzor, a obavlja se na zahtjev investitora, projektanta ili nadležne inspekcije.

Tehničkim nadzorom projektne dokumentacije provjerava se:

– jesu li dobro projektirane (određene) zone opasnosti od eksplozije u odnosu na izvore opasnosti i ventilaciju

– jesu li odabrani podobni električni uređaji, oprema i sredstva koji se ugrađuju u ugroženi prostor ovisno zonama opasnosti i području primjene (nadzemno ili podzemno)

– je li projektirana ventilacija djelotvorna glede smanjenja ugroženog prostora

– jesu li izabrane mjere za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti učinkovite

– je li odabrana odgovarajuća zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i zemljospoja

– jesu li u projektnoj dokumentaciji predviđena sva potrebna mjerenja radi dokazivanja ispravnosti instalacije prije njezina puštanja u pogon.

III. TEHNIČKI NADZOR POSTROJENJA PRIJE PUŠTANJA U POGON

Članak 9.

Tehnički nadzor prije puštanja postrojenja u pogon provodi se kao osnovni nadzor.

Tehničkim nadzorom postrojenja prije njegova puštanja u rad provjerava se:

– podobnost projektiranih zona opasnosti od eksplozije u odnosu na trajne ili povremene izvore opasnosti

– ugrađeni električni uređaji, oprema i sredstva u ugroženi prostor glede njihove podobnosti u ovisnosti o zonama opasnosti i području primjene (nadzemne ili podzemne) te njihovo priključivanje na instalacije

– učinkovitost instalirane ventilacije glede projektiranih parametara kad je ona uvjet za smanjenje/izostanak ugroženog prostora

– učinkovitost izabranih mjera za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti

– učinkovitost zaštite od kratkog spoja, preopterećenja, zemljospoja i prenapona

– sustav uzemljenja (odgovarajući sustav mreže, neprekinutost, propisani otpori uzemljivača ili spojeva i sl.).

IV. TEHNIČKI NADZOR POSEBNE OPREME U UPORABI KOD KORISNIKA

Članak 10.

Tehnički nadzor posebne opreme u uporabi kod korisnika obavlja se kao redovni tehnički nadzor.

Tehnički nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja se nad građevinama i postrojenjima u kojima je ugrađena posebna oprema koja se nalazi u ugroženom prostoru, a njime se provjerava:

– klasifikacija ugroženog prostora

– stanje protueksplozijske zaštite električnih uređaja i opreme

– električne i druge instalacije koje se nalaze u ugroženom prostoru ili imaju utjecaj na ugroženi prostor.

Pored provjere iz stavka 2. ovoga članka tehničkim nadzorom posebne opreme u uporabi kod korisnika utvrđuju se:

– opći tehnički podaci za identifikaciju građevina ili dijelova građevina nad kojima se obavlja tehnički nadzor te stanje dokumentacije vezane za posebnu opremu

– tehnološki postupci koji se obavljaju u građevini ili dijelu građevine

– stanje instalacije u odnosu na projektiranu

– osposobljenost osoba koje održavaju posebnu opremu.

Članak 11.

Klasifikacija ugroženog prostora prilikom tehničkog nadzora obuhvaća:

– utvrđivanje svih čimbenika koji utječu na klasifikaciju ugroženog prostora

– pregled grafičke klasifikacije ugroženog prostora te usporedba projektiranih zona opasnosti sa stvarnim zonama

– provjera izvora opasnosti (proračun koncentracije eksplozivne smjese) te provjera učinkovitosti ventilacije u ugroženom prostoru kojim se smanjuju ili ukidaju zone opasnosti.

Zahtjevima iz stavka 1. ovog članka smatra se da je udovoljeno ako se prilikom tehničkog nadzora razredbe ugroženog prostora utvrdi da je klasifikacija provedena sukladno normama HRN EN 60079-10 i HRN IEC 61241-3.

Norme iz stavka 2. ovog članka primjenjuju se na klasifikaciju ugroženog prostora koja je obavljena nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, a na ostale klasifikacije ugroženog prostora primjenjuju se norme iz stavka 2. ovog članka, ako su za korisnika povoljnije ili norme koje su vrijedile kad je klasifikacija obavljena pri projektiranju, odnosno puštanja u pogon postrojenja.

Članak 12.

Tehnički nadzor nad protueksplozijski zaštićenim električnim uređajima i opremom obuhvaća provjeru svih parametara protueksplozijske zaštite uređaja, sastavnica ili sustava te njihovu prikladnost glede klasifikacije ugroženog prostora.

Pored navedenog u stavku 1. ovoga članka tehničkim nadzorom mora se provjeriti održavanje protueksplozijski zaštićenih električnih uređaja i opreme sukladno normi HRN IEC 60079-17, kao i izvođenje električnih instalacija prema normama HRN IEC 60079-14, HRN IEC/TR 60079-13, HRN IEC 61241-1-2, HRN EN 50176 i HRN EN 50177, i puštanja u pogon prema normi HRN IEC 60079-17, odnosno ocjenjuje osposobljenost pravnih i fizičkih osoba za obavljanje tih poslova.

Kod složenijih sustava, tehničkom nadzoru podliježe i tehnička dokumentacija radi utvrđivanja usklađenosti iste s izvedenim, odnosno postojećim stanjem glede protueksplozijske zaštite.

Članak 13.

Tehničkim nadzorom izvedenih električnih instalacija koje se nalaze u ugroženom prostoru provjerava se:

– zaštita od atmosferskog pražnjenja

– zaštita od preopterećenja

– zaštita od kratkog spoja i zemljospoja

– način polaganja kabela ili ožičenja

– cjelovitost uzemljenja (integritet uzemljivača i mreže uzemljenja)

– prikladnost izvora napajanja, strujnih krugova i sigurnosnih barijera

– odvojenost Exi i ne Exi krugova

– izvedba priključaka i razvoda instalacije

– izjednačenje potencijala

– analiza sustava ako je prikladno i

– održavanje električne instalacije sukladno propisima i normama.

Za provjeru u smislu stavka 1. ovoga članka korisnik električne instalacije obvezan je staviti na raspolaganje ovlaštenim djelatnicima ovlaštene pravne osobe odnosno Zavoda pojednostavljenu jednopolnu shemu s potrebnim parametrima (kao što je impedancija kabela mreže, impedancija mreže isporučitelja u točki priključenja i dr.).

Prilikom tehničkog nadzora izvedenih električnih instalacija obavlja se provjera njene sukladnosti s normama HRN IEC 60079-14, HRN IEC/TR 60079-13, HRN IEC 61241-1-2, HRN EN 50176 i HRN EN 50177, za instalacije koje su izgrađene nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, a na ostalim instalacijama s normama koje su vrijedile kad je instalacija projektirana, odnosno puštena u pogon.

V. TEHNIČKI NADZOR PROIZVODNJE POSEBNE OPREME

Članak 14.

Tehnički nadzor proizvodnje posebne opreme je ocjena proizvođača radi postizanja propisane razine kakvoće i pouzdanosti proizvedene posebne opreme te udovoljavanje zahtjevima iz potvrde tipa proizvoda.

Pri tehničkom nadzoru proizvodnje provjerava se:

– organizacija i sustav osiguranja kakvoće

– razina organizacije tehničke kontrole proizvođača te nezavisnost odlučivanja

– organizacija tehničke kontrole i osiguranja kakvoće proizvoda što uključuje, ulaznu kontrolu i skladištenje ulaznih gradiva i proizvoda, tehnološku kontrolu i skladištenje sklopova i završnu kontrolu proizvoda i otpremu te skladištenja

– sredstva kontrole i njihovo održavanje (umjeravanje)

– tehnologiju rada tehničke kontrole i uvjete rada

– stručnost djelatnika i odgovornih osoba

– izvješća o pojedinačnom ispitivanju proizvoda

– način označivanja proizvoda i postavljanje označenih pločica i znakova i

– sve ostale činjenice i okolnosti koje mogu utjecati na kakvoću i pouzdanost proizvoda.

VI. TEHNIČKI NADZOR IZVOĐENJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, ODRŽAVANJA, POPRAVKA, OBNOVE I PREGRADNJE POSEBNE OPREME

Članak 15.

Tehnički nadzor izvođenja električnih instalacija, održavanja, popravaka, obnove i pregradnje posebne opreme obavlja se nad pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju navedene poslove.

Pri tehničkom nadzoru pravne i fizičke osobe koja izvodi električne instalacije, održavanje, obavlja popravak, obnovu i/ili pregled posebne opreme utvrđuje se da li pravna ili fizička osoba:

– ima odgovarajuća sredstva za taj posao

– ima stručno osposobljeno osoblje

– ima propisane postupke koje je odobrila ovlaštena pravna osoba odnosno Zavod

– upotrebljava neke usluge drugih pravnih i fizičkih osoba te zadovoljavaju li one uvjete iz ovog stavka

– obavlja izvođenje električnih instalacija sukladno normama HRN IEC 60079-14, HRN IEC/TR 60079-13, HRN IEC 61241-1-2, HRN EN 50176 i HRN EN 50177

– obavlja održavanje iz članka 12.#clanak12 ovog Pravilnika

– obavlja popravak i pregradnju sukladno propisima i hrvatskim normama

– označuje popravljenu ili obnovljenu posebnu opremu sukladno propisima odnosno hrvatskim normama

– izdaje odgovarajuće izvješće o obavljenim radovima te ispitni list o provedenom ispitivanju

– upotrebljava gradivo i dijelove za popravak i obnovu koje je odobrio proizvođač odnosno ovlaštena pravna osoba ili Zavod

– pri popravku i obnovi bitnih dijelova za primijenjenu vrstu protueksplozijske zaštite traži ocjenu ispravnosti od proizvođača za domaće proizvode, a za uvezene od ovlaštene pravne osobe odnosno Zavoda

– obavlja pregradnju posebne opreme uz odobrenje ovlaštene pravne osobe odnosno Zavoda

– propisuje sve radove na posebnoj opremi.

Uz navedeno u stavku 2. ovog članka tehničkim nadzorom nad pravnim ili fizičkim osobama koje izvode električne instalacije, održavanje, obavljaju popravak, obnovu i/ili pregradnju posebne opreme utvrđuje se obavljaju li se ti radovi sukladno normi HRN IEC 60079-19.

Članak 16.

Proizvođač koji obavlja popravak, obnovu ili pregradnju proizvoda koje sam proizvodi ne podliježe odredbama članka 15.#clanak15 ovog Pravilnika.

VII. OBVEZE POSLODAVCA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI POSLOPRIMCA

Članak 17.

Radi poboljšanja zaštite zdravlja i sigurnosti posloprimca u prostoru koji može biti ugrožen eksplozivnom atmosferom poslodavac je dužan poduzeti mjere sprječavanja eksplozije i zaštite od eksplozije te procijeniti opasnosti nastanka eksplozije.

Članak 18.

U prostorima gdje se eksplozivna atmosfera može pojaviti poslodavac je dužan:

1. Provesti klasifikaciju prostora u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera u zonama prema Prilogu I.

2. Osigurati da su primijenjeni minimalni zahtjevi sadržani u Prilogu II. u prostorima koji su obuhvaćeni Prilogom I.

3. Označiti na pristupnim mjestima znakovima upozorenja prostore u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera u mjeri da ugrožava sigurnost i zdravlje posloprimca sukladno Prilogu III.

Članak 19.

Ako su na istom radnom prostoru (radilištu) nazočni posloprimci iz nekoliko pravnih osoba svaki od poslodavaca odgovoran je za radnje koje poduzima.

Pojedinačne odgovornosti koordinira poslodavac koji je odgovoran za radni prostor (radilište) sukladno važećim propisima kao i za provedbu svih sigurnosnih i za zdravlje potrebnih mjera radi zaštite posloprimca.

Način, cilj i mjere koordinacije uredit će poslodavac zadužen za koordinaciju priručnikom o protueksplozijskoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Ex priručnik)

Članak 20.

Ex priručnik mora posebno iskazati:

– da su opasnosti od eksplozije utvrđene i procijenjene

– da se primjenjuju odgovarajuće mjere koje osiguravaju ostvarenje ciljeva ovog Pravilnika

– koji su prostori podijeljeni u zone prema Prilogu I.

– u kojim prostorima se primjenjuju minimalni zahtjevi prema Prilogu II.

– da su radna mjesta i sredstva za rad uključujući i sredstva obavješćivanja upotrebljavana i održavana po pravilima sigurnosti

– da se sukladno propisima primjenjuju mjere za sigurno korištenje sredstava za rad.

Ex priručnik mora se načiniti prije početka rada te ga treba prilagođavati ako radni prostor, sredstva za rad ili organizacija rada pretrpe značajnije promjene proširenja ili premještanje.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Proizvođač ili popravljač, uvoznik ili korisnik posebne opreme obvezni su ovlaštenoj pravnoj osobi ili Zavodu podnijeti zahtjev za obavljanje tehničkog nadzora o proizvodnji, popravku, ispitivanju i uporabi posebne opreme.

Članak 22.

Donošenjem ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferomL78616 (»Narodne novine« br. 69/98 i 148/99) osim odredaba koje se odnose na početak računanja roka za obavljanje redovnog tehničkog nadzora.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka redovni tehnički nadzor posebne opreme u uporabi kod korisnika, koja se koristila prije donošenja Pravilnika iz stavka 1. ovog članka mora se obaviti do 31. prosinca 2004. godine pod uvjetom da je obavljen tehnički nadzor održavanja svake godine kojim je utvrđeno da je stanje usklađeno s propisima i normama iz područja protueksplozijske zaštite u skladu s člankom 12.#clanak12 stavak 2. ovog Pravilnika.

Članak 23.

Sredstva za rad koja su u uporabi u prostorima u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera moraju se do 30. lipnja 2003. godine uskladiti sa zahtjevima navedenim u Prilogu II. odjeljak A koji je sastavni dio ovog Pravilnika ukoliko drugim propisima nije drugačije određeno, odnosno ako se stavljaju u uporabu nakon navedenog roka moraju odgovarati zahtjevima navedenim u Prilogu II. odjeljak A i B.

Prostori u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera moraju se uskladiti s odredbama ovog Pravilnika najkasnije do 30. lipnja 2003. godine.

Članak 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-02/26
Urbroj: 558-06/1-01-1
Zagreb, 27. prosinca 2001.

Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

PRILOG I

KLASIFIKACIJA PROSTORA U KOJIMA SE MOŽE POJAVITI EKSPLOZIVNA ATMOSFERA

1. Uvodne primjedbe

Klasifikacija prostora mora se primijeniti na prostore u kojima moraju biti poduzete sljedeće mjere:

Sprječavanje eksplozije i zaštita od eksplozije

S ciljem sprječavanja nastanka eksplozije i osiguranja mjera zaštite od eksplozije, poslodavac mora poduzeti odgovarajuće tehničke i/ili organizacijske mjere, koje su primjerene vrsti pogona, zavisno o prioritetu i u sukladnosti sa sljedećim temeljnim načelima:

– sprječavanje stvaranja eksplozivne atmosfere, ili gdje to nije dopušteno zbog prirode same aktivnosti,

– sprječavanje zapaljenja eksplozivne atmosfere i

– ublažiti štetno djelovanje učinka eksplozije, da bi se osiguralo zdravlje i sigurnost posloprimca.

Gdje je to potrebno, ove se mjere moraju kombinirati s mjerama protiv širenja eksplozije i/ili biti njima nadopunjene; moraju biti redovito preispitivane, a u svakom slučaju kada nastanu značajnije promjene.

Procjena opasnosti nastanka eksplozije

(1) U okviru svojih obveza poslodavac mora procijeniti posebne opasnosti, koje nastaju uslijed eksplozivne atmosfere, pri čemu mora uzeti u obzir najmanje:

– vjerojatnost da će se pojaviti eksplozivna atmosfera i njezino trajanje,

– vjerojatnost postojanja, aktiviranja i djelotvornosti izvora paljenja, uključujući elektrostatske naboje,

– opremu, upotrebljene supstance, postupke i njihova moguća međusobna djelovanja:

– odmjera predviđenih efekata.

Opasnost nastanka eksplozije treba procijeniti u njezinoj sveukupnosti.

(2) Područja, koja su preko otvora povezana ili bi mogla biti povezana s područjima, u kojima bi mogla nastati eksplozivna atmosfera, moraju se također uzeti u obzir prilikom procjenjivanja opasnosti nastanka eksplozije.

2. Prostori u kojima se eksplozivna atmosfera može pojaviti

Ugroženim prostorom u smislu ovog Pravilnika smatra se prostor u kojem se eksplozivna atmosfera može pojaviti u takvom opsegu, da zahtijeva posebne mjere predostrožnosti za zaštitu zdravlja i sigurnosti posloprimaca.

Zapaljive i/ili gorive supstance se smatraju kao tvari, koje mogu tvoriti eksplozivnu atmosferu, sve dok se istraživanjem njihovih svojstava ne pokaže da u smjesi sa zrakom nisu u stanju nezavisno izazvati eksploziju.

3. Podjela ugroženih prostora

Ugroženi prostori, dijele se u zone na osnovu učestalosti i trajanja pojave eksplozivne atmosfere.

Opseg poduzetih mjera sukladno Prilogu II. odjeljak A određen je podjelom na zone:

Zona 0

Prostor, u kojem je eksplozivna atmosfera, kao mješavina gorive tvari u obliku plina, pare ili maglice sa zrakom, stalno ili duže vrijeme ili često prisutna.

Zona 1

Prostor, u kojem se povremeno za vrijeme normalnog rada može stvoriti eksplozivna atmosfera, kao mješavina gorive tvari u obliku plina, pare ili maglice sa zrakom.

Zona 2

Prostor, u kojem se ne očekuje, da će se eksplozivna atmosfera, kao mješavina gorive tvari u obliku plina, pare ili maglice sa zrakom, pojaviti, a ako se pojavi traje samo kratko.

Zona 20

Prostor, u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine u zraku pojavljuje stalno ili duže vrijeme ili je često prisutna.

Zona 21

Prostor, u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine u zraku može povremeno pojaviti u normalnim uvjetima rada.

Zona 22

Prostor, u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine u zraku ne očekuje u normalnim uvjetima rada, ali ako nastupi, tada samo kratkotrajno.

Opaske:

1. Slojevi, talozi i nagomilavanje zapaljive prašine treba uzeti u obzir kao svaki drugi uzrok, koji dovodi do stvaranja eksplozivne atmosfere.

2. »Normalnim uvjetima rada« smatra se stanje pri kojemu se postrojenje koristi unutar svojih projektiranih parametara.

PRILOG II

A. MINIMALNI ZAHTJEVI ZA
POBOLJŠANJE SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA POSLOPRIMCA, KOJI MOŽE BITI UGROŽEN EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

Uvodne napomene

Zahtjevi ovog priloga se primjenjuju na:

– Prostore, koji su svrstani među prostore s opasnošću od eksplozije prema Prilogu I, kad god zahtijevaju značajke korištenih radnih mjesta, radionica, oprema ili supstanci, ili kad se zahtijeva zbog djelatnosti iz kojih se pojavljuje opasnost uslijed pojave eksplozivne atmosfere,

– oprema u prostorima neugroženim od eksplozije, koja je potrebna za siguran rad ili pridonosi sigurnom radu opreme, koja se nalazi u prostoru ugroženom eksplozijom.

1. Organizacijske mjere

1.1. Obuka posloprimca

Za radove u prostorima, koji su ugroženi eksplozivnom atmosferom, mora poslodavac obrazovati posloprimca u vezi s protueksplozijskom zaštitom.

1.2. Pisane upute, dozvole za rad

Ex priručnik treba urediti:

– da se rad u eksplozijski ugroženim prostorima provodi prema pismenim uputama poslodavca;

– da se primijeni sustav dozvola za rad koji se odnosi i na izvođenje opasnih poslova i poslova koji mogu postati opasni zbog međuzavisnosti djelovanja

Dozvole za rad mora dati odgovorna osoba za tu funkciju prije započinjanja rada.

2. Mjere protueksplozijske zaštite

2.1. Ispuštene i/ili namjerno ili nenamjerno oslobođene zapaljive plinove, pare, maglice ili prašinu, koji mogu dovesti do opasnosti od eksplozije, treba na siguran način izvesti, ili odvesti do nekog sigurnog mjesta, a ako to nije moguće, tada ih se mora sigurno zatvoriti i spriječiti širenje ili na neki drugi način učiniti bezopasnima.

2.2. U slučaju da moguća eksplozivna atmosfera sadrži više vrsta zapaljivih plinova, para, magle ili prašine, moraju se mjere zaštite postaviti prema najvećoj mogućoj opasnosti.

2.3. Pri izbjegavanju opasnosti od zapaljenja prema Prilogu I. također se mora obratiti pozornost i na elektrostatsko pražnjenje, ako posloprimac ili radna okolina djeluju kao nositelji naboja ili proizvođači naboja. Posloprimac mora biti opremljen prikladnim radnim odijelom, koje mora biti izrađeno od materijala koji ne stvara elektrostatske naboje, uslijed kojeg bi moglo doći do zapaljenja eksplozivne atmosfere.

2.4. Postrojenje, uređaji, sustavi zaštite i tomu pripadni instalacijski pribor mogu biti korišteni u radu samo onda, ako iz Ex priručnika proizlazi, da se mogu koristiti u eksplozivnoj atmosferi na siguran način. To se jednako tako primjenjuje na sredstva za rad i pripadajući instalacijski pribor, koja se ne smatraju napravama ili sustavom zaštite u smislu Pravilnika o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponentne namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašinaL78617 (»Narodne novine« 69/98 i 148/99), kada njihova primjena u nekoj opremi može predstavljati potencijalni izvor zapaljenja. Treba poduzeti potrebne mjere da se izbjegne moguća zamjena među spojnim napravama.

2.5. Mora se poduzeti sve potrebne mjere da radni prostor, sredstva za rad, i pripadajući pridruženi instalacijski pribor dostupan posloprimcu bude tako dizajniran, konstruiran, složen, i instaliran i tako održavan i upotrebljavan, da se opasnost od eksplozije svede na najmanju mjeru, a u slučaju da do eksplozije ipak dođe, da je opasnost od njenog proširenja unutar radnog prostora i/ili sredstva za rad kontrolirana ili svedena na najmanju moguću mjeru. U takvim radnim prostorima moraju se poduzeti prikladne mjere kako bi se opasnost od fizičkog djelovanja eksplozije na posloprimce svela na najmanju mjeru.

2.6. Ako je potrebno, posloprimce treba upozoriti optički i/ili akustički i povući osoblje prije nego se stvore uvjeti eksplozije.

2.7. Ukoliko je u Ex priručniku to predviđeno, sredstva za povlačenje osoblja trebaju biti spremna i održavana, kako bi se osiguralo da posloprimci mogu brzo i sigurno napustiti ugrožena područja.

2.8. Prije prve uporabe radnog prostora u kome bi moglo doći do eksplozivne atmosfere, mora biti provjerena cjelokupna protueksplozijska sigurnost. Moraju se održavati svi uvjeti za osiguravanje protueksplozijske sigurnosti. Takvo ispitivanje moraju provesti osobe koje su iskustveno i/ili svojim obrazovanjem osposobljene za ugroženi prostor.

2.9. Ako se procijeni:

– da kvar u napajanju stvara povećanje daljnje opasnosti, mora biti moguće održavanje opreme i zaštitnih sustava u sigurnosnom stanju za rad nezavisno ostalom dijelu postrojenja u slučaju ispada napajanja,

– ručna intervencija mora biti moguća s ciljem isključenja uređaja i zaštitnih sustava uključenih u automatske procese, koji odstupaju od predviđenih uvjeta, s tim da to ne obezvrijedi sigurnost. Samo kompetentni posloprimac može obaviti takvu akciju,

– u slučaju isključenja napajanja u opasnosti, akumulirana energija se mora isprazniti sigurno i najbrže što je moguće ili izolirati da ne predstavlja dalje opasnost.

B. KRITERIJI ZA ODABIR UREĐAJA
I SUSTAVA ZAŠTITE

Sve dok Ex priručnik ne predviđa ništa drugo u svim se prostorima u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera, odabiru uređaji i sustavi zaštite koji odgovaraju kategorijama prema odredbama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašinaL78618 (»Narodne novine«, br. 69/98 i 148/99),

Sljedeće kategorije uređaja moraju se upotrebljavati u naznačenim zonama, osiguravajući njihovu primjenjivost za odgovarajuće plinove, pare ili maglice i/ili prašine kao odgovarajuće:

– u zoni 0 ili zoni 20: uređaji kategorije 1

– u zoni 1 ili zoni 21: uređaji kategorije 1 ili kategorije 2

– u zoni 2 ili zoni 22: uređaji kategorije 1 ili kategorije 2 ili kategorije 3.

PRILOG III

Znak upozorenja za označavanje područja u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera, prema članku 18. točka 3. ovog Pravilnika:Upozorenja za označavanje područja u kojima se može pojaviti eksplozivna atmosfera.

Napomene za razlikovanje:

– oblik: trokut

– crna slova na žutoj podlozi, crni obrub (sigurnosna žuta boja mora zauzimati najmanje 50% površine znaka).

zatvori
Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !