Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja – (“Narodne novine“, br. XX/04, XX/08 - čl. 17. Pravilnika o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda XX/12, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
164 26.11.2004 Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2880

Na temelju članka 3a.L111393 stavka 3. i članka 4.L111394 stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98 i 151/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I UZGOJNIH UPISNIKA TE UPISU UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja matičnih knjiga i uzgojnih upisnika, podjela matičnih knjiga te utvrđuju uvjeti kojima treba udovoljiti da bi se domaća životinja mogla svrstati u skupinu uzgojno valjanih i upisati u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik.

2. UVJETI UPISA UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA

Članak 2.

Domaća životinja može biti upisana u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik ako pripada uzgojno valjanim grlima.

Uzgojna valjanost domaćih životinja utvrđuje se na temelju podataka o njihovom podrijetlu, proizvodnim i uzgojnim osobinama predaka i srodnika, prema vanjštini grla te podacima o njihovim proizvodnim osobinama za uzgojne kategorije za koje je to moguće utvrditi. Uzgojna valjanost domaćih životinja iz hibridnog uzgoja djedovskih i roditeljskih linija utvrđuje se na temelju dokumentacije u kojoj su navedene vrijednosti za pojedine osobine iz kojih se procjenjuje uzgojna vrijednost programa križanja ili hibridnog programa.

Članak 3.

Uzgojno valjana grla u kojih je udio krvi jedne pasmine manji od 87,5% razvrstavaju se u skupinu križanih životinja, ako to nije drugačije određeno potvrđenim uzgojnim programom.

Članak 4.

Uzgojno valjana grla moraju zadovoljavati uvjete glede vanjštine, posebice uzraslosti primjerene dobi i uzgojnim standardima za pasminu, križance i liniju prema potvrđenom uzgojnom programu.

3. PODJELA I SADRŽAJ MATIČNE KNJIGE I UZGOJNOG UPISNIKA

Članak 5.

Uzgojno valjana grla upisuju se u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik koji se vode odvojeno za pojedine vrste, pasmine, linije i hibride.

Matična knjiga razdijeljena je na glavni dio i dodatne dijelove.

Članak 6.

U glavni dio matične knjige upisuju se uzgojno valjane životinje čiste pasmine dobivene provedbom potvrđenog uzgojnog programa koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– imaju poznate roditelje i roditelje roditelja iste pasmine,

– označene su od rođenja prema propisima za označavanje,

– imaju rodoslovlje koje je u suglasju s pravilima te matične knjige.

Članak 7.

U dodatni dio matične knjige mogu se upisati ženske uzgojno valjane životinje koje u cijelosti ne udovoljavaju uvjete iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika ako zadovoljavaju slijedeće uvjete:

– može se na temelju dokumenata utvrditi njihovo podrijetlo,

– ocjenom je potvrđeno da udovoljavaju standard pasmine, prema potvrđenom uzgojnom programu,

– raspolažu s minimumom podataka o vrijednostima proizvodnih osobina.

U dodatni dio matične knjige mogu se upisati i muške uzgojno valjane rasplodne životinje koje udovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka, a od posebnog su uzgojnog značaja.

Članak 8.

Uzgojno valjane životinje čije su majka i bake upisane u dodatnom dijelu matične knjige i kod kojih su otac i djedovi upisani u glavni dio matične knjige mogu se prihvatiti kao čista pasmina i upisati u glavni dio matične knjige ako je to u suglasju s potvrđenim uzgojnim programom.

Članak 9.

U uzgojni upisnik upisuju se uzgojno valjane životinje koje potječu iz hibridnog ili križanog uzgoja te životinje kod kojih se može utvrditi podrijetlo jednog roditelja, a imaju posebni uzgojni značaj.

Iznimno, životinja se može upisati u uzgojni upisnik bez poznatih roditelja ako u Republici Hrvatskoj nema dovoljno uzgojno valjanih grla neke pasmine, a ona je od uzgojne važnosti.

Članak 10.

Matičnu knjigu i uzgojni upisnik vodi ovlaštena ustanova, uzgojna organizacija i ovlašteni uzgajivači koji samostalno provode uzgojni program.

Uzgojni upisnik vodi i uzgojno društvo.

Članak 11.

Uzgojno valjane životinje koje su upisane u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik moraju biti upisane i u Središnji popis matičnih grla ili Središnji popis matičnih jata, kojeg vodi ovlaštena ustanova ili središnji savez.

Članak 12.

Matična knjiga mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o matičnom grlu:

– broj i oznaka grla,

– datum rođenja,

– pasmina,

– spol,

– broj i oznaka oca,

– broj i oznaka majke,

– ime i adresa uzgajivača i vlasnika,

– poznati rezultati ispitivanja,

– datum prodaje,

– ime i adresa kupca,

– datum izlučenja,

– razlog izlučenja.

Kod uzgojno valjanih životinja koje su dobivene prijenosom zametaka a upisuju se u matičnu knjigu potrebno je uz ostalo navesti podatke o biološkim roditeljima te podatak o genskom testu.

Članak 13.

Matična knjiga matica pčela mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o matici:

– broj i oznaka matice,

– podaci o podrijetlu,

– ime i adresa uzgajivača i vlasnika,

– datum oplodnje.

Članak 14.

Uzgojni upisnik mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o uzgojno valjanoj životinji:

– broj i oznaka grla,

– datum rođenja,

– pasmina, križanac ili linija,

– spol,

– podaci o podrijetlu,

– ime i adresa uzgajivača i vlasnika,

– poznati rezultati ispitivanja,

– datum prodaje,

– ime i adresa kupca,

– datum izlučenja,

– razlog izlučenja.

Članak 15.

Uzgojni upisnik peradi mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o uzgojno valjanoj peradi:

– broj i oznaka jata,

– pasmina ili linija,

– datum valjenja,

– ime i adresa uzgajivača i vlasnika.

Članak 16.

U matičnu knjigu i uzgojni upisnik upisuju se i novi podaci o proizvodnim i uzgojnim osobinama svake uzgojno valjane životinje, i to:

– podaci o proizvodnosti i rezultatima ispitivanja grla,

– ocjena vanjštine grla,

– rasplodna proizvodnja,

– ostali podaci za koje se može utvrditi da su od uzgojnog značaja za pojedine vrste, pasmine, linije ili hibride.

4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu i obilježavanju uzgojno valjanih životinjaL111396 (»Narodne novine« broj 22/98).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/99

Urbroj: 525-1-04-1

Zagreb, 16. studenoga 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !