Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - dopuštena koncentracija KONZUM trgovine na veliko i malo d.d. i LOKICA d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 02.02.2009 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-030-02/2008-02/06 od 30. prosinca 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

313

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34.L437203 i članka 57.L437204 stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/2003), u predmetu ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1a, i poduzetnika LOKICA d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Drnišu, Kralja Tomislava 2, temeljem prijave namjere koncentracije koju je podnio poduzetnik KONZUM d.d., zastupan po prokuristici Stankici Berić, izvršnoj direktorici područja korporativnih aktivnosti, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 5. sjednice, održane 30. prosinca 2008., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se uvjetno dopuštenom koncentracija poduzetnika KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1a, i poduzetnika LOKICA d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Drnišu, Kralja Tomislava 2.

II. Utvrđuju se mjere i uvjeti koje su sudionici koncentracije dužni ispuniti kako bi se otklonili mogući značajni negativni učinci koncentracije na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima, te rokovi za njihovo ispunjenje, kako slijedi:

II.I. Nalaže se poduzetniku KONZUM d.d. prodati, raskinuti ugovor o zakupu, odnosno prenijeti na drugog poduzetnika četiri (4) maloprodajna mjesta mješovitom robom na području Grada Šibenika, koja je provedbom predmetne koncentracije stekao od poduzetnika LOKICA d.o.o., i to:

1. Supermarket Bilice, na lokaciji Kralja Zvonimira 241 b, Šibenik, prodajne površine 760 m2, koji je u 2007. godini ostvario prihod od [...] kuna.

2. Supermarket Šubićevac, na lokaciji Ivana Mažuranića 7, Šibenik, prodajne površine 500 m2, koji je u 2007. godini ostvario prihod od [...] kuna.

3. Samoposluživanje, na lokaciji Ulica Osme dalmatinske brigade 71, predio Vidici, Šibenik, prodajne površine 160 m2, koje je u 2007. godini ostvarilo prihod od [...] kuna i

4. Prodavaonicu unutar robne kuće City Life, na lokaciji Ante Šupuka 10, Šibenik prodajne površine 366 m2, koja je u 2007. godini ostvarila prihod od [...] kuna.

Rok izvršenja: šest (6) mjeseci, računajući od dana dostave ovoga rješenja.

II.II. Nalaže se poduzetniku KONZUM d.d. prodati, raskinuti ugovor o zakupu, odnosno prenijeti na drugog poduzetnika dva (2) maloprodajna mjesta mješovitom robom na području Vodica, koju je provedbom predmetne koncentracije stekao od poduzetnika LOKICA d.o.o., i to:

1. Samoposluživanje Marina, na lokaciji Herfordska b.b., Vodice, prodajne površine 250 m2, koje je u 2007. godini ostvarilo prihod od [...] kuna i

2. Samoposluživanje Olympia, na lokaciji Ljudevita Gaja 8, Vodice, prodajne površine 180 m2, koje je u 2007. godini ostvarilo prihod od [...] kuna.

Rok izvršenja: šest (6) mjeseci, računajući od dana dostave ovoga rješenja.

II.III. Nalaže se poduzetniku KONZUM d.d. prodati, raskinuti ugovor o zakupu, odnosno prenijeti na drugog poduzetnika jedno (1) maloprodajno mjesto mješovitom robom na području Murtera, koju je provedbom predmetne koncentracije stekao od poduzetnika LOKICA d.o.o., i to:

1. Samoposluživanje koje se nalazi u širem centru mjesta Murtera, u blizini benzinske crpke i Marine Hramina, na lokaciji Butina prodajne površine 300 m2, koje je u 2007. godini ostvarilo prihod od [...] kuna.

Rok izvršenja: šest (6) mjeseci, računajući od dana dostave ovoga rješenja.

II.IV. Nalaže se poduzetniku KONZUM d.d. prodati ili prenijeti prodavaonice iz točke II.I., II.II. i II.III. izreke ovoga rješenja poduzetniku koji ima dovoljno financijskih sredstava i posjeduje odgovarajuće stručno znanje za održavanje postojeće djelatnosti, koji nije značajno kapitalno ili personalno povezan sa poduzetnikom KONZUM d.d. kao i s njime povezanim poduzetnicima, odnosno s poduzetnicima u sastavu AGROKOR Grupe

II.V. Nalaže se poduzetniku KONZUM d.d. dostaviti Agenciji dokaz o ispunjenju mjere iz točke II.I., II.II. i II.III. izreke ovoga rješenja.

Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana ispunjenja navedene mjere.

II.VI. Nalaže se poduzetniku KONZUM d.d. i poduzetniku LOKICA d.d. kao poduzetniku pod njegovom kontrolom da poduzetnik LOKICA d.o.o., održava na snazi sve sporazume koje su poduzetnik LOKICA d.o.o. odnosno JOLLY-JBS sklopili sa svojim dosadašnjim dobavljačima svih vrsta proizvoda radi prodaje u maloprodaji i veleprodaji do trenutka sklapanja Predugovora ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu LOKICA d.o.o., sklopljenog 15. siječnja 2008., između poduzetnika KONZUM d.d., kao kupca, i Josipa Stojanovića kao prodavatelja, poduzetnik LOKICA d.o.o., odnosno JOLLY JBS d.o.o., koji predstavlja pravni temelj predmetne koncentracije.

Navedeno iz razloga što su 27. prosinca 2007. odlukom Uprave trgovačkog društva JOLLY-JBS d.o.o. o podjeli društva putem odvajanja s preuzimanjem, dijelovi imovine, prava i obveza poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. koji se odnose na djelatnost trgovine, preneseni na društvo preuzimatelja LOKICA d.o.o.

Uvjeti poslovanja poduzetnika LOKICA d.o.o., primjerice rokovi i uvjeti plaćanja, te obujam nabave koji proizlazi iz postojećih ugovora sklopljenih s poduzetnikom Jolly JBS d.o.o., u bitnome moraju biti jednaki ili povoljniji od dosadašnjih iz važećih sporazuma, ali istovremeno nediskriminatorni i transparentni za sve dobavljače.

Ako je neki od ugovora s dosadašnjim dobavljačima poduzetnika Jolly JBS d.o.o. raskinut i/ili je obujam nabave koji proizlazi iz ugovora smanjen, nalaže se poduzetniku Konzum d.d. taj ugovor obnoviti i/ili obnoviti obujam nabave koji proizlazi iz tog Ugovora pod uvjetom da to dobavljač želi.

U slučaju organizacijskih ili strukturnih promjena unutar koncerna AGROKOR, ova obveza prelazi na pravnog slijednika poduzetnika LOKICA d.o.o.

Trajanje mjere: dvije (2) godine od dana dostave ovoga rješenja.

II.VII. Odobrava se prijedlog poduzetnika KONZUM d.d. da ovlaštenim revizorom imenuje revizorsko društvo Audit d.o.o. iz Zagreba, […], koje, prema izjavi poduzetnika KONZUM d.d., nije personalno ni kapitalno povezano sa poduzetnicima u sastavu AGROKOR Grupe, a koje će temeljem neopozivog mandata i bez ikakvog utjecaja od strane podnositelja prijave koncentracije, odnosno poduzetnika AGROKOR d.d. ili s njime povezanih poduzetnika, obavljati poslove praćenja provedbe mjere iz točke II.VI. izreke ovoga rješenja, u trajanju od dvije (2) godine od dana dostave ovoga rješenja.

Troškove izbora i obavljanja navedenih poslova revizije snosi poduzetnik KONZUM d.d.

Rok izvršenja: trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

II.VI. Nalaže se poduzetniku KONZUM d.d. da Agenciji jednom godišnje dostavlja revizijsko izvješće o provedbi mjere praćenja poslovanja iz točke II.VI. izreke ovoga rješenja.

Prvo izvješće će biti dostavljeno Agenciji najkasnije na dan 1. ožujka 2009. Izvješće mora sadržavati podatke koji se odnose na stanje zatečeno u poduzetniku LOKICA d.o.o., odnosno JOLLY JBS d.o.o. prije provedbe predmetne koncentracije u odnosu na mjeru iz točke II.VI. izreke ovoga rješenja.

Ostala izvješća koja sadržavaju podatke koji Agenciji omogućavaju praćenje naložene mjere iz točke II.VI. izreke ovoga rješenja, bit će dostavljena Agenciji najkasnije na dan 30. travnja tekuće godine.

Trajanje mjere: dvije (2) godine od dana dostave ovoga rješenja.

III. Poduzetnik KONZUM d.d. obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 160.000,00 kuna u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovoga rješenja.

IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. PRIJAVA NAMJERE KONCENTRACIJE PODUZETNIKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 23. siječnja 2008. prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1a (dalje: KONZUM d.d.) i poduzetnika LOKICA d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Drnišu, Kralja Tomislava 2 (dalje: LOKICA d.o.o.), koja nastaje stjecanjem prevladavajućeg utjecaja poduzetnika KONZUM d.d. nad poduzetnikom LOKICA d.o.o., u smislu odredbe članka 19.L437206 stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN).

Uvidom u dostavljenu prijavu namjere koncentracije Agencija je utvrdila da ista nije bila potpuna, u smislu članka 11.L437208 i članka 13.L437209 Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o koncentracijama).

Poduzetnik KONZUM d.d. je, podnescima koji su u Agenciji zaprimljeni 12. veljače 2008., 20. veljače 2008., 3. ožujka 2008. i 12. ožujka 2008., dopunio prijavu namjere predmetne koncentracije.

Posljednja dopuna prijave namjere koncentracije zaprimljena je 12. ožujka 2008., stoga se, u smislu članka 45. stavka 3. ZZTN, navedeni dan smatra danom podnošenja potpune prijave koncentracije, o čemu je Agencija izdala pisanu potvrdu, klasa: UP/I 030-02/2008-02/06, urbroj: 580-02-08-30-12, od 18. ožujka 2008., u obliku propisanom člankom 18. Uredbe o koncentracijama.

Sukladno odredbi članka 22. stavka 3. ZZTN i članka 18. stavka 1. točke f) Uredbe o koncentracijama, prijavom namjeravane koncentracije nastupa zabrana provedbe koncentracije za sve sudionike koncentracije, do donošenja konačnog rješenja Agencije o dopuštenosti predmetne koncentracije, odnosno do isteka rokova iz članka 26. stavka 1. i stavka 3. te članka 56. stavka 5. ZZTN.

2. PRAVNI OKVIR OCJENE KONCENTRACIJE

2. 1. Zakonodavni okvir

Agencija je u tijeku postupka ocjene predmetne namjere provedbe koncentracije primijenila odredbe ZZTN, odredbe Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL437211 (»Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu) i odredbe Uredbe o koncentracijama.

U dijelu upravnog postupka pred Agencijom, koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona, primijenjene su odredbe Zakona o općem upravnom postupkuL437212 (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZoUP).

2. 2. Primjena kriterija i standarda Europske unije

Agencija je, sukladno odredbama ZZTN, pri ocjeni je li u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji poduzetnika u smislu odredaba ZZTN, te u ocjeni učinaka koncentracije i odgovarajućih mjera za uklanjanje njenih protutržišnih učinaka, u dijelu u kojem to nije uređeno hrvatskim propisima, na odgovarajući način primjenjivala kriterije i standarde poredbenog prava Europske zajednice (dalje: acquis communautaire). Naime, člankom 35. stavkom 3. ZZTN utvrđeno je da Agencija u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja koji mogu utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i Europskih zajednica, u skladu s člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01; dalje: SSP), od 29. listopada 2001., koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., na odgovarajući način primjenjuje kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj zajednici. Člankom 70. stavkom 2. SSP, određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici, posebice članka 81., 82. i 86. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i instrumenata za tumačenje koje su usvojile njezine institucije.

Slijedom navedenoga, Agencija je u predmetnom slučaju izvršila uvid i u kriterije iz sljedećih akata:

i) Uredba Vijeća broj 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika (EC Merger Regulation, OJ 2004/L 24/1),

ii) Obavijest Komisije o konceptu koncentracije poduzetnika (Commission Notice on the Concept of Concentration; OJ C 66, od 2. ožujka 1998.),

iii) Smjernice za ocjenu horizontalnih koncentracija (Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers; OJ 2004/C 31/03),

iv) Obavijest o ograničenjima koja su neophodna i izravno se odnose na koncentracije (Notice on Restrictions Directly Related and Necessary to Concentrations; OJ 2001/C 188/03)

v) Obavijest o prihvatljivim mjerama i uvjetima prema Uredbi Vijeća broj 139/2004 i prema Uredbi Europske komisije broj 802/2004 (Commission Notice on remedies acceptable under Council regulation (EC) No 139/2004 and under Commission Regulation (EC) No 802/2004).

3. PRAVNI TEMELJ KONCENTRACIJE

Pravni temelj predmetne koncentracije predstavlja Predugovor ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu LOKICA d.o.o., sklopljen 15. siječnja 2008., između poduzetnika KONZUM d.d. kao kupca i Josipa Stojanovića kao prodavatelja.

Navedenim Ugovorom poduzetnik KONZUM d.d. steći će 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika LOKICA d.o.o.

Potpisivanju Predugovora prethodila je podjela poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. za trgovinu, turizam, ugostiteljstvo i zastupanje, sa sjedištem u Drnišu, Trg kralja Tomislava 2 (dalje: JOLLY-JBS d.o.o.).

Naime, 27. prosinca 2007. Uprava trgovačkog društva JOLLY-JBS d.o.o. donijela je odluku o podjeli društva putem odvajanja s preuzimanjem, tako da se dijelovi imovine, prava i obveze poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. koji se odnose na djelatnost trgovine prenosi na društvo preuzimatelja LOKICA d.o.o. Drniš, Trg kralja Tomislava 2, MBS 10011098.

Temeljem navedene odluke, 14. siječnja 2008. sklopljen je i Nacrt ugovora o podijeli i preuzimanju između poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. i LOKICA d.o.o., kojim se, u bitnome, na poduzetnika LOKICA d.o.o. prenosi obavljanje dotadašnje djelatnosti maloprodaje i veleprodaje mješovitom robom, kao i maloprodajni objekti poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o.

Prijavitelj predmetne koncentracije, KONZUM d.d. je u prijavi namjere provedbe koncentracije od 23. siječnja 2008., na stranici 11. pod točkom 9., naveo da je poduzetnik LOKICA d.o.o. podjelom poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. preuzeo sve maloprodajne objekte poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o., osim TC Ražine, koji stoga nije predmetom ove koncentracije. Navedeni je maloprodajni objekt prodan trećoj osobi.

U oba društva, kako je to uređeno člankom 5. do 5.4. Nacrta ugovora o podjeli i preuzimanju, jedini osnivač i imatelj 100 postotnog udjela u temeljnom kapitalu društva je Josip Stojanović, koji je ugovorna strana Predugovora ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu LOKICA d.o.o., od 15. siječnja 2008.

4. PRAVNI OBLIK KONCENTRACIJE

Pravni oblik koncentracije je stjecanje kontrole poduzetnika KONZUM d.d. nad poduzetnikom LOKICA d.o.o. u smislu članka 19. stavka 1. točke 2. ZZTN, odnosno stjecanje 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika LOKICA d.o.o.

5. O PODUZETNICIMA – SUDIONICIMA KONCENTRACIJE

5.1. KONZUM d.d.

Poduzetnik KONZUM d.d., upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080000926. Registriran je za velik broj djelatnosti, i to za ugostiteljstvo, prijevoz robe (tereta) cestom, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje automobila, promidžba (reklama i propaganda), uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda i dr.

Osnovne djelatnosti poduzetnika KONZUM d.d. su:

– trgovina na malo mješovitom robom u nespecijaliziranim prodavaonicama, koju obavlja na 636 maloprodajna mjesta u vlasništvu ili zakupu i od koje ostvaruje najveći dio svog ukupnog prihoda,

– trgovina na veliko mješovitom robom.

U okviru svoje maloprodajne mreže, KONZUM d.d. raspolaže s tri kategorije prodavaonica, rasprostranjenih na cijelom teritoriju Republike Hrvatske:

– male prodavaonice Konzum – prodavaonice za svakodnevnu kupnju,

– Konzum maxi – prodavaonice srednje veličine,

– Super Konzum – prodavaonice čije su površine veće od 1000 m2 i namijenjene su za velike tjedne obiteljske kupovine.

KONZUM d.d. ima razvijenu distribucijsku mrežu (djelatnost trgovine na veliko mješovitom robom), koju obavlja putem organizacijske jedinice VELPRO kojom opskrbljuje vlastitu maloprodajnu mrežu i druge trgovce, te male obrtnike u Republici Hrvatskoj.

Distribucijska mreža KONZUM d.d. sastoji se od 4 logističko – distributivna centra smještena u Zagrebu, Poreču, Osijeku i Splitu, te 14 VELPRO centara u Zagrebu, Sesvetama, Varaždinu, Rijeci, Poreču, Splitu, Sinju, Zadru, Šibeniku, Osijeku, Makarskoj, Dubrovniku i Puli.

Od 2007. godine poduzetnik KONZUM d.d. surađuje s malim trgovcima-obrtnicima u okviru »Plus market« projekta. Tim je projektom preko tisuću malih trgovaca povezano s VELPRO-om, što im omogućuje povoljnije uvjete nabave robe.

U Tablici 1. prikazani su podaci o ukupno ostvarenim prihodima KONZUMA d.d. u 2007. godini. Iz prikazanih podataka razvidni su udjeli prihoda koje KONZUM d.d. ostvaruje od trgovine na malo i trgovine na veliko mješovitom robom u odnosu na njegov ukupni prihod ostvaren u 2007. godini.

Tablica 1.: Brojčani pokazatelji i struktura ukupno ostvarenih prihoda poduzetnika KONZUM d.d. u 2007. godini

Izvor

Prihod u kn

Postotni udio

Trgovina na malo mješovitom robom

*

60-70

Trgovina na veliko mješovitom robom

*

20-30

ostalo

*

0-10

Ukupno

*

100,00

Izvor: podaci poduzetnika KONZUM d.d. dostavljeni 2. svibnja 2008. (urbroj:378-02-08-30-31)

Obrada: AZTN.

KONZUM d.d. ima 10 posto i više udjela u temeljnom kapitalu u sljedećim poduzetnicima:

› Centropromet d.d., Varaždin – obavlja djelatnost trgovine na malo

› Riječka tvornica konopa d.d., Rijeka

› Japetić d.d., Jastrebarsko – obavlja djelatnost trgovine na malo

› Krka d.o.o., Šibenik

› Rubato leasing d.o.o., Zagreb

› Mediator d.o.o., Dubrovnik – obavlja djelatnost trgovine na malo

› Euroviba d.d. – obavlja djelatnost trgovine na malo

› Jadran trgovina d.o.o. – obavlja djelatnost trgovine na malo

› Odobenus d.o.o.

› Plodovi zemlje – Matijević d.o.o.

› Aureum terra d.o.o.

› Teomis d.o.o.

› Grokomp nekretnine d.o.o.

› Tehnika centar Samobor d.o.o.

› Tehnika Sopot d.o.o.

Poduzetnik KONZUM d.d. u sastavu je AGROKOR Grupe. AGROKOR d.d. je imatelj 71,62 posto udjela u temeljnom kapitalu dok je povezano društvo Jamnica d.d. imatelj 11,10 posto udjela u temeljnom kapitalu KONZUMA d.d., tako da ta dva člana AGROKOR Grupe zajedno drže 82,72 posto udjela u temeljnom kapitalu KONZUMA d.d.

Tablica 2.: Vlasnička struktura poduzetnika KONZUM d.d.

Poduzetnik

% udjela

AGROKOR d.d.

71,62

Investco vrijednosnice d.o.o.

11,33

Jamnica d.d.

11,10

Zagrebačka banka d.d.

1,87

ostali

4,08

ukupno

100,00

Izvor: Središnja depozitarna agencija d.d., Internet stranica www.sda.hr, posjećena 17. ožujka 2008.

Obrada: AZTN.

AGROKOR Grupa vertikalno je integrirani koncern kojeg čine poduzetnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i regiji, a u kojima poduzetnik AGROKOR d.d., kao društvo za upravljanje AGROKOR Grupom posredno ili neposredno ostvaruje većinski udjel u temeljnom kapitalu. Navedeni se poduzetnici, prema osnovnoj djelatnosti, mogu grupirati u tri poslovne grupe:

1. proizvodnja hrane,

2. maloprodaja,

3. ostale djelatnosti.

Struktura AGROKOR Grupe, u odnosu na poduzetnike u kojima poduzetnik AGROKOR d.d. kao društvo za upravljanje ima neposredni većinski udjel, s naznakom osnovne djelatnosti poduzetnika u sastavu AGROKOR Grupe, prikazana je na Slici 1. i Slici 2.

Slika 1. Struktura AGROKOR Grupe u odnosu na poduzetnike u kojima poduzetnik AGROKOR d.d. kao društvo za upravljanje ima neposredni većinski udjel

Izvor: dopuna prijave namjere koncentracije od 12. ožujka 2008., Obrada: AZTN.

Slika 2. Struktura AGROKOR Grupe u odnosu na poduzetnike u kojima poduzetnik AGROKOR d.d. kao društvo za upravljanje posredno ostvaruje većinski udjel (putem povezanih društava)

Izvor: dopuna prijave namjere koncentracije od 12. ožujka 2008.

Obrada: AZTN.

Izvor: dopuna prijave namjere koncentracije od 12. ožujka 2008.

Obrada: AZTN.

Izvor: dopuna prijave namjere koncentracije od 12. ožujka 2008.

Obrada: AZTN.

Izvor: dopuna prijave namjere koncentracije od 12. ožujka 2008.

Obrada: AZTN.

Izvor: dopuna prijave namjere koncentracije od 12. ožujka 2008.

Obrada: AZTN.

Izvor: dopuna prijave namjere koncentracije od 12. ožujka 2008.

Obrada: AZTN.

Izvor: dopuna prijave namjere koncentracije od 12. ožujka 2008.

Obrada: AZTN.

Izvor: dopuna prijave namjere koncentracije od 12. ožujka 2008.

Obrada: AZTN.

U 2007. godini AGROKOR d.d. je nastavio strategiju daljnjeg povećanja konglomeratske integracije poduzetnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i regiji, koja, promatrajući integrirane poduzetnike unutar AROKOR Grupe s aspekta njihove ponude proizvoda i/ili usluga i prisutnosti na domaćem tržištu, obuhvaća neke od najznačajnijih poduzetnika na teritoriju Republike Hrvatske. Iz podataka na stranici 18. do 26. konsolidiranog financijskog izvješća za AGROKOR Grupu razvidno je da je tijekom mjerodavne 2007. godine AGROKOR Grupa stekla upravljačku kontrolu neposredno ili posredno nad slijedećim poduzetnicima, trgovačkim društvima, koja su doprinjela ukupnom neto profitu AGROKOR Grupe kako slijedi:

1. Euroviba d.o.o., koje je ukupnom neto profitu AGROKOR Grupe doprinijelo s 26,415.000 kuna,

2. Duhan trgovina d.o.o., koje je doprinijelo s 164,000.000 kuna ukupnom neto profitu AGROKOR Grupe,

3. Jadran trgovina d.o.o., koja je umanjila neto profit AGROKOR Grupe za 2. 515,000.000 kuna,

4. Kikindski mlin a.d., koje je doprinijelo neto profitu AGROKOR Grupe sa 7,114.000 kuna,

5. Krka d.o.o., koje je umanjilo neto profit AGROKOR Grupe za 1,722.000 kuna,

6. Plodovi zemlje Matijević d.o.o., koje je doprinijelo s 1,667.000 kuna,

7. Tisak d.d., koje je doprinijelo s 143,743.000 kuna i

8. Unex MPG d.o.o., koje je doprinijelo s 8,721.000 kuna neto profitu AGROKOR Grupe.

Integrirani su poduzetnici u 2007. godine doprinijeli ukupnom neto profitu AGROKOR Grupe sa 183.587 tisuća kuna.

U Poslovnoj grupi hrana integrirani su proizvođači prehrambenih proizvoda u sastavu AGROKOR Grupe. Riječ je o poduzetnicima s dugogodišnjom tradicijom te potrošačima dobro poznatim asortimanom proizvoda. To su primjerice ulja i margarini robne marke Zvijezda i Margo, sladoledi i zamrznuta hrana robne marke Ledo, vode i pića robnih marki Jamnica, Jana, Juicy, Kiseljak, proizvodnja te prerada mesa robnih marki Pik Vrbovec, Belje, Sljeme. Proizvodi navedenih robnih marki su ujedno i vodeći brandovi na hrvatskom tržištu, poznati i priznati i u državama regije.

Poslovnu grupu maloprodaja čine lider na tržištu trgovine na veliko i na malo mješovitom robom u Republici Hrvatskoj – poduzetnik KONZUM d.d. i njegova povezana društva, rasprostranjeni na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Rezultati istraživanja agencije Hendal, objavljeni 19. rujna 2008. na Internet stranicama www.suvremena.hr, provedeni na uzorku kućanstava od 1037 ispitanika, pokazali su da se 58,3 posto hrvatskih potrošača koji određeni trgovački lanac posjećuju više od jednom mjesečno odlučuje za Konzum.

Od ostalih poduzetnika u sastavu AGROKOR Grupe treba spomenuti Unex MPG d.o.o. koji je u AGROKOR Grupu integriran u 2007. i koji obavlja promidžbene djelatnosti (reklama i propaganda) za poduzetnike u sastavu AGROKOR Grupe.

Takva konglomeratska integracija smanjuje rizike poslovanja, olakšava pristup izvorima financiranja i omogućava učinkovitiju alokaciju resursa poduzetnika integriranih u konoglomerat. Navedenu tvrdnju dokazuju podaci na stranici 41. konsolidiranog financijskog izvješća za AGROKOR Grupu, gdje se navodi da je materijalna imovina Grupe knjigovodstvene vrijednosti od 680,514.000 kuna (na dan 31. prosinca 2006. iznosila je 572,491.000 kuna) iskorištena kao zalog za kredite Grupe. Instrument osiguranja su i sve dionice Jamnica d.d., Leda d.d., KONZUMA d.d. i Zvijezde d.d. koji su povezani u AGROKOR Grupu.

5.2. LOKICA d.o.o.

Poduzetnik LOKICA d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Drnišu, Kralja Tomislava 2 (dalje: LOKICA d.o.o.) upisan je u trgovački registar pod matičnim brojem: 100011098 pri Trgovačkom sudu u Šibeniku. Registriran je za velik broj djelatnosti, između ostalih za kupnju i prodaju robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja i dr.

Poduzetnik LOKICA d.o.o. osnovan je krajem 2007. godine, a prije provedbe predmetne koncentracije preuzeo je obveze i imovinu poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o., koja se odnosi na djelatnosti trgovine na malo i na veliko mješovitom robom.

Slijedom navedenoga, Agencija je utvrdila da je poduzetnik LOKICA d.o.o. pravni sljednik poduzetnika Jolly-JBS d.o.o. u segmentu poslovanja poduzetnika Jolly JBS d.o.o. koji se odnosi na trgovinu ne veliko i na malo mješovitom robom, na kojeg su preneseni i prodajni objekti poduzetnika Jolly JBS d.o.o. vezani uz djelatnost trgovine na veliko i na malo mješovitom robom.

Josip Stojanović imatelj je 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. i LOKICA d.o.o.

Naime, 14. siječnja 2008. sklopljen je Nacrt ugovora o podijeli i preuzimanju između poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. i LOKICA d.o.o., kojim se, u bitnome, na LOKICU d.o.o. prenosi obavljanje djelatnosti maloprodaje i veleprodaje mješovitom robom, kao i maloprodajni objekti JOLLY-JBS d.o.o.

Stoga se u daljnjoj analizi koriste podaci o ostvarenim prihodima poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. za 2006. i 2007. godinu, budući je poduzetnika LOKICU d.o.o. osnovao isti osnivač u svrhu prijenosa djelatnosti trgovine na malo i na veliko mješovitom robom i maloprodajnih objekata poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. Drugim riječima poduzetnik LOKICA d.o.o., sudionik predmetne koncentracije, je pravni sljednik poduzetnika Jolly JBS d.o.o. u segmentu poslovanja poduzetnika Jolly JBS d.o.o. koji se odnosi na trgovinu ne veliko i na malo mješovitom robom, te su na njega preneseni i prodajni objekti poduzetnika Jolly JBS d.o.o. vezani uz djelatnost trgovine na veliko i na malo mješovitom robom.

Poduzetniku LOKICA d.o.o. preneseno je trideset od ukupno tridesetjednog maloprodajnog mjesta na području Šibensko-kninske županije, na kojem je području JOLLY-JBS d.o.o. isključivo obavljao djelatnost trgovine na veliko i na malo mješovitom robom. Jedno maloprodajno mjesto, supermarket TC Ražine, nije preneseno na poduzetnika LOKICA d.o.o. te nije predmet koncentracije, već je prodano trećoj osobi.

Tablicom 3. prikazani su podaci o ukupno ostvarenim prihodima JOLLY-JBS d.o.o. u 2007. godini. Iz podataka u Tablici 3. razvidan je udjel prihoda koje je JOLLY-JBS d.o.o. ostvario od djelatnosti trgovine na malo (67,25 posto ukupnih prihoda), te od trgovine na veliko mješovitom robom (21,40 posto ukupnih prihoda) u 2007. godini.

Tablica 3.: Struktura izvora ukupno ostvarenih prihoda poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. u 2007. godini

Izvor

Prihod u kn

Postotni udio

Trgovina na malo mješovitom robom

*

60 – 70

Trgovina na veliko mješovitom robom

*

20 – 30

ostalo

*

10 – 20

Ukupno

*

100,00

Izvor: podaci poduzetnika KONZUM d.d. dostavljeni 2. svibnja 2008. (urbroj:378-02-08-30-31); podaci Financijske agencije za 2007. godinu. Obrada: AZTN.

Rezultati istraživanja agencije Hendal, objavljeni 19. rujna 2008. na Internet stranicama www.suvremena.hr, provedeni na uzorku kućanstava od 1037 ispitanika pokazali su da su najveće prosječno zadovoljstvo potrošači izrazili za trgovački lanac JOLLY-JBS d.o.o.

6. OBVEZA PRIJAVE KONCENTRACIJE

Obveza podnošenja prijave namjere provedbe koncentracije Agenciji nastaje ako su sudionici koncentracije prodajom roba i/ili usluga u financijskoj godini koja prethodi godini u kojoj se koncentracija namjerava provesti ostvarili ukupni prihod utvrđen u članku 22. stavku 4. ZZTN. Prema toj odredbi je za nastanak obveze prijave koncentracije potrebno da ukupni prihod svih sudionika koncentracije u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji, ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu (konsolidirani ukupni prihod), iznosi najmanje jednu milijardu kuna, s time da ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, ostvaren u toj godini prodajom robe i/ili usluga u Republici Hrvatskoj iznosi najmanje 100.000.000 kuna.

Mjerodavna godina za ocjenu dopuštenosti predmetne koncentracije poduzetnika je 2007., budući je to financijska godina koja je prethodila koncentraciji, jer je Predugovor ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu LOKICA d.o.o. s poduzetnikom KONZUM d.d. sklopljen 15. siječnja 2008. Uz podatke za mjerodavnu 2007. godinu, radi utvrđivanja trenda, analizirani su i podaci za 2006. godinu.

Prihod na strani poduzetnika koji je predmet stjecanja u konkretnom slučaju, prikazan u Tablici 4. i Tablici 5., uzet u obzir prilikom utvrđivanja postojanja obveze podnošenja prijave u predmetnom slučaju, ostvario je poduzetnik JOLLY-JBS d.o.o. u obavljanju djelatnosti trgovine na veliko i na malo mješovitom robom u 2007., budući da je poduzetnik LOKICA d.o.o. osnovan krajem 2007. godine, te je preuzeo obveze i imovinu poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. u odnosu na djelatnosti maloprodaje i veleprodaje mješovitom robom, kao i maloprodajne objekte poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o.

Podaci o ukupnim prihodima poduzetnika sudionika koncentracije, analiziranim u svrhu utvrđivanja je li u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji koja podliježe obvezi podnošenja prijave Agenciji, sukladno članku 22. stavku 4. ZZTN, prikazani su u Tablici 4. (prihodi na svjetskoj razini) i tablici 5. (prihodi na tržištu Republike Hrvatske).

Tablica 4.: Ukupni prihodi sudionika koncentracije u 2007. godini (konsolidirani prihodi na svjetskom tržištu)

Poduzetnik

Ukupni prihodi u 2007.
(u kn)

1. AGROKOR Grupa – konsolidirano

21.031.656.000,00

2. KONZUM d.d.

10.884.867.947,00

3. JOLLY-JBS d.o.o.

*

4. JOLLY-JBS d.o.o. bez TC Ražine

*

Ukupno (1+4)

21.423.245.937,45

Izvor: Financijski izvještaj poduzetnika Agrokor Grupa; baza podataka Financijske Agencije za 2007. godinu; dostava podataka podnositelja prijave za 2007. godinu.

Obrada: AZTN.

Tablica 5.: Ukupni prihodi sudionika koncentracije u 2007. godini (na tržištu Republike Hrvatske)

Poduzetnik

Ukupni prihodi u 2007.
(u kn)

1. AGROKOR Grupa – konsolidirano

21.031.656.000,00

2. KONZUM d.d.

10.884.867.947,00

3. JOLLY-JBS d.o.o.

*

4. JOLLY-JBS d.o.o. (bez TC Ražine)

*

Izvor: Financijski izvještaj poduzetnika Agrokor Grupa; baza podataka Financijske Agencije za 2007. godinu; dostava podataka podnositelja prijave za 2007. godinu.

Obrada: AZTN.

Uvidom u podatke o ukupnom prihodu sudionika koncentracije utvrđeno je da su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 4. ZZTN, te da postoji obveza prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika Agenciji.

7. MJERODAVNA TRŽIŠTA

Agencija je mjerodavna tržišta u konkretnom slučaju utvrdila sukladno članku 7.L437213 ZZTN, na način i prema kriterijima utvrđenim Uredbom o mjerodavnom tržištu (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba).

Mjerodavna su tržišta, sukladno članku 5. i članku 6. Uredbe, utvrđena u proizvodnom i u zemljopisnom smislu.

7.1. Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu

U smislu članka 5., te članka 7., 8., 9. i 10. Uredbe, utvrđeno je da bi provedba koncentracije imala učinke na mjerodavnom tržištu koje je u proizvodnom smislu utvrđeno kao:

1. tržište trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (u nespecijaliziranim prodavaonicama, samoposluživanjima, supermarketima i hipermarketima) (dalje: tržište trgovine na malo mješovitom robom) i

2. tržište trgovine na veliko mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (dalje: tržište trgovine na veliko mješovitom robom).

Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe (zamjenski proizvodi odnosno supstituti).

U predmetnom slučaju oba sudionika koncentracije obavljaju djelatnost trgovine na veliko i trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo. Pretežita djelatnost oba sudionika koncentracije – poduzetnika KONZUM d.d. i poduzetnika LOKICA d.o.o., odnosno poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. čiju je djelatnost trgovine mješovitom robom preuzeo poduzetnik LOKICA d.o.o., je trgovina na veliko i na malo mješovitom robom, pa stoga ti poduzetnici, u odnosu na ukupni prihod na godišnjoj razini, najznačajniji dio prihoda ostvaruju upravo od trgovine na malo mješovitom robom i od trgovine na veliko mješovitom robom.

7.1.1. Mjerodavno tržište trgovine na malo mješovitom robom

Agencija je u ovoj analizi, (metodologija primjenjivana tijekom 2006. i 2007. u predmetu Istraživanja tržišta distributivne trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u RH), za kategorizaciju prodavaonica primjenjivala komparativnu praksu Instituta za istraživanje trgovine (Institut für Handelsforschung) iz Kölna, SR Njemačka, prema kojoj se razlikuju četiri osnovne vrste maloprodajnih mjesta: prodavaonice bez upotrebe potrošačkih košarica, samoposluge, supermarketi te hipermarketi.

Kategorizacija maloprodajnih mjesta prema tipu maloprodajnog mjesta i njegovoj površini:

1. prodavaonica bez upotrebe potrošačkih košarica – do 100 m2

2. samoposluga – od 101 do 400 m2

3. supermarket – od 401 do 2.500 m2

4. hipermarket – više od 2.500 m2

Osim osnovnog kriterija površine maloprodajnog mjesta, kao dodatni kriterij za razlikovanje supermarketa i hipermarketa, ova kategorizacija u obzir uzima i odnos prehrambenih i neprehrambenih proizvoda koji se u maloprodajnom mjestu prodaju. Supermarketom se, na taj način promatrano, smatra prodajno mjesto u kojem dvije trećine proizvoda čine prehrambeni, a jedna trećina neprehrambeni proizvodi. Hipermarket je prodajno mjesto u kojem jednu polovicu čine prehrambeni, a jednu polovicu neprehrambeni proizvodi.

Pored navedenog, Hrvatska gospodarska komora, Sektor za trgovinu – Udruženje trgovine je u svome projektu »Klasifikacija prodavaonica i ostalih oblika prodaje u trgovini na malo u Hrvatskoj« od srpnja 2004., definirao i ostale kriterije za razlikovanje tipa prodavaonica. Metoda prodaje u supermarketu je samoposluživanje, a poželjno je da ima vlastito parkiralište. Hipermarket je u osnovi namijenjen velikim kupcima na malo prehrambenih proizvoda. U sklopu hipermarketa nude se razne vrste usluga (tehničke, ugostiteljske, osobne), a parkiralište je obavezno.

Temeljem navedenoga može se zaključiti da se prodaja mješovite robe na malo analizirana za potrebe utvrđenog mjerodavnog tržišta obavlja na prodajnim mjestima koja nude širok izbor proizvoda mješovite robe (uključujući prehrambene, ali i neprehrambene proizvode), dostupne potrošačima na jednom mjestu.

Naime, rezultati istraživanja agencije Hendal, objavljeni 19. rujna 2008. na Internet stranicama http://www.suvremena.hr, provedeni na uzorku kućanstava od 1037 ispitanika pokazali su da su među deset glavnih čimbenika presudnih za odabir prodajnog mjesta ispitanici naveli svježe proizvode, čistu trgovinu, odgovarajuće radno vrijeme te laku dostupnost lokacije na kojoj se trgovina nalazi.

Specijalizirana maloprodajna mjesta koja nude samo određene proizvode mješovite robe (prehrambene ili neprehrambene) nisu u predmetnom slučaju uključena u proizvodnu dimenziju mjerodavnog tržišta iz razloga što se sa stajališta potrošača ne smatraju zamjenjivim. Naime, prvenstvena namjena prodajnih mjesta kao što su pekare, mesnice i slične specijalizirane prodavaonice je prodaja isključivo proizvoda za koja su ta prodajna mjesta usko specijalizirana te gdje će potrošač moći obaviti kupovinu isključivo tih proizvoda. Metoda prodaje je klasična prodaja sa posluživanjem.

Također, maloprodajna mjesta kao što su kiosci ili benzinske postaje u pravilu se ne smatraju zamjenjivim sa prodajnim mjestima robe široke potrošnje. Ovo opet s obzirom na ponudu proizvoda koje prodaju te cijene po kojima se takva roba prodaje. Naime, navedena prodajna mjesta nude samo ograničenu ponudu proizvoda mješovite robe u odnosu na prodavaonice robe široke potrošnje sudionika koncentracije, te su cijene tih proizvoda u ponudi u pravilu više u odnosu na cijene istih proizvoda na prodajnim mjestima sudionika koncentracije. Upravo razlika u cijeni je razlog nezamjenjivosti specijaliziranih prodajnih mjesta s prodavaonicama mješovite robe, budući da namjera kupovine potrošača na kioscima i benzinskim postajama nije usmjerena na dnevnu ili tjednu opskrbu kućanstva širokim brojem proizvoda mješovite robe (prehrambene i neprehrambene). Isti pristup pri utvrđivanju mjerodavnog tržišta primjenjuje i Europska komisija.

Uzimajući navedeno u obzir, mjerodavno tržište trgovine mješovitom robom u konkretnom slučaju utvrđeno je kao tržište trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (u nespecijaliziranim prodavaonicama, samoposluživanjima, supermarketima i hipermarketima) (dalje: tržište trgovine na malo mješovitom robom) i tržište trgovine na veliko mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (dalje: tržište trgovine na veliko mješovitom robom).

Pri tome se zasebno promatraju učinci predmetne koncentracije na tržištu trgovine na malo mješovitom robom te učinci na tržištu trgovine na veliko mješovitom robom. Navedeno je također sukladno praksi Europske komisije.

7.1.2. Mjerodavno tržište trgovine na veliko mješovitom robom

Trgovina na veliko obavlja se u posebnim prostorijama ili u skladištima za prodaju robe na veliko te na drugim mjestima koja udovoljavaju propisanim uvjetima, a može se obavljati i u tranzitu. Pod trgovinom na veliko u tranzitu podrazumijeva se kupnja robe i njezina prodaja bez zadržavanja u skladištu trgovca na veliko.

Poduzetnici koji na tržištu trgovine na malo mješovitom robom djeluju kao dobavljači robe krajnjim potrošačima, tu robu nabavljaju kao kupci na tržištu trgovine na veliko mješovitom robom.

U predmetnom slučaju, tržište trgovine na veliko mješovitom robom utvrđeno je kao mjerodavno s obzirom da navedenu djelatnost obavljaju oba sudionika koncentracije i to kao jednu od njihovih osnovnih djelatnosti, te s obzirom na značajan položaj poduzetnika KONZUM d.d. na istome tržištu. Istraživanje distributivne trgovine mješovitom robom od veleprodajne djelatnosti u Republici Hrvatskoj u pojedinoj godini obuhvaća poduzetnike iz uzorka koji prvenstveno obavljaju djelatnost trgovine na malo mješovitom robom u Republici Hrvatskoj te poduzetnika Metro Cash&Carry d.o.o.

KONZUM d.d. ima razvijenu distribucijsku mrežu kojom pokriva kako vlastitu maloprodajnu mrežu tako i druge trgovce te male obrtnike u cjelokupnoj Republici Hrvatskoj. Distribucijska mreža KONZUM d.d. sastoji se od četiri logističko – distributivna centra smještena u Zagrebu, Poreču, Osijeku i Splitu, te 14 VELPRO centara (Zagreb, Sesvete, Varaždin, Rijeka, Poreč, Split, Sinj, Zadar, Šibenik, Osijek, Makarska, Dubrovnik, Pula). Niti jedan drugi poduzetnik u Republici Hrvatskoj ne raspolaže distribucijskom mrežom mješovite robe takvih razmjera, niti je u mogućnosti ponuditi svojim kupcima uslugu na način na koji to čini KONZUM d.d. u trgovini na veliko mješovitom robom. Također, od 2007. godine KONZUM d.d. surađuje s malim trgovcima, obrtnicima i u okviru »Plus market« projekta, povezujući više od tisuću malih trgovaca s organizacijskom jedinicom VELPRO, putem kojeg su im omogućeni povoljniji uvjeti nabave robe.

Za razliku od KONZUMA d.d., poduzetnik JOLLY-JBS d.o.o. je obavljao djelatnost trgovine na veliko mješovitom robom isključivo na području Šibensko-kninske županije, ne raspolažući distributivnom niti logističkom mrežom koja bi omogućavala obavljanje te djelatnosti na širem području. Robu u veleprodaji nabavljao je kao član CBA hrvatskog nacionalnog trgovačkog lanca, prvenstveno namijenjenog centraliziranoj nabavi robe za daljnju prodaju.

7.2. Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu

U smislu članka 7., stavka 1. ZZTN, članka 3. i članka 6. Uredbe, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu utvrđeno je za:

7.2.1. tržište trgovine na malo mješovitom robom, kao područje Šibensko-kninske županije, te područje gradova, odnosno mjesta unutar Šibensko-kninske županije:

– Šibenik

– Vodice

– Murter

– Knin

– Drniš

– Skradin

– Brodarica

– Tisno

– Stankovci

– Srima

– Kistanje

– Jezera

– Dubrava

– Tribunj

– Primošten.

Mjerodavno tržište trgovine na malo mješovitom robom utvrđeno je kao područje Šibensko-kninske županije, budući da JOLLY-JBS d.o.o. djelatnost maloprodaje mješovite robe (koju je ugovorom o podjeli društva putem odvajanja s preuzimanjem od poduzetnika JOLLY JBS d.o.o. preuzeo poduzetnik LOKICA d.o.o.) obavlja isključivo na tom području i to kao lokalni lider na tom mjerodavnom tržištu, te nije prisutan putem svojih maloprodajnih mjesta na području drugih županija Republike Hrvatske.

KONZUM d.d. svojom maloprodajnom mrežom, osim gradova i manjih mjesta na području Šibensko-kninske županije, pokriva i druge županije Republike Hrvatske, odnosno obavljanjem djelatnosti trgovine na malo mješovitom robom značajno je prisutan u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Sukladno navedenom, predmetna koncentracija, promatrajući u odnosu na trgovinu na malo mješovitom robom, imat će učinke prvenstveno na području Šibensko-kninske županije.

Analizirajući značajke tržišta trgovine na malo mješovitom robom sa stajališta potrošača, Agencija je utvrdila kako je dodatno potrebno analizirati učinke koje će predmetna koncentracija imati i na nižoj razini, odnosno na području pojedinih gradova i mjesta unutar Šibensko-kninske županije, na kojima se maloprodajna mjesta sudionika koncentracije preklapaju. Naime, s obzirom da se općenito smatra da su potrošači u maloprodaji statični, odnosno da ne smatraju zamjenjivim prodajna mjesta smještena u različitim gradovima jedne županije, te da zbog ukupnih troškova kupovine odabiru prodajno mjesto smješteno bliže mjestu stanovanja, Agencija je analizirala učinke koje će imati preuzimanje maloprodajnih mjesta poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. od strane KONZUMA d.d. u svakom gradu, odnosno mjestu u kojem su se prije provedbe i predmetne koncentracije nalazile prodavaonice poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o., od kojeg je poduzetnik LOKICA d.o.o. preuzeo obveze i imovinu u odnosu na djelatnosti maloprodaje i veleprodaje mješovitom robom, kao i maloprodajne objekte.

U smislu članka 7., stavka 1. ZZTN, članka 3. i članka 6. Uredbe, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu utvrđeno je za:

7.2.2. Tržište trgovine na veliko mješovitom robom kao teritorij Republike Hrvatske

Mjerodavno tržište trgovine mješovitom robom na veliko utvrđeno je u zemljopisno smislu kao teritorij Republike Hrvatske. Pritom je ekonomska isplativost nabavke određene robe radi njene daljnje preprodaje krajnjem potrošaču uzeta u obzir kao temeljna značajka tog segmenta tržišta trgovine mješovitom robom. Kupci u veleprodaji su s tog stajališta, mnogo dinamičnija kategorija kupaca od kupaca u maloprodaji. Pri tome značajnu ulogu ima rasprostranjenost veleprodajne mreže KONZUMA d.d. koja obuhvaća cjelokupni teritorij Republike Hrvatske, a koja će ne samo dodatno ojačati preuzimanjem veleprodajnog sustava poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o., već će i ukinuti alternativni distributivni kanal na području Šibensko-kninske županije.

Naime, uz rasprostranjenost veleprodajne mreže poduzetnika KONZUM d.d. važnu ulogu u tržišnoj poziciji tog poduzetnika ima i činjenica da je poduzetnik KONZUM d.d. integriran u koncern u kojem su neki od najznačajnijih domaćih proizvođača, čije proizvode centralizirano nabavlja i putem organizacijske jedinice VELPRO distribuira u

Republici Hrvatskoj. U istraživanju tržišta u predmetnom slučaju analizirana je i trgovina na veliko mješovitom robom i na nižoj razini, no s obzirom da je utvrđeno kako ne postoji usporediva veleprodajna mreža drugih trgovaca na malo (isključujući same proizvođače) s onom KONZUMA d.d., te kako je nabava i distribucija proizvoda većinom centralizirana (s obzirom na većinu proizvoda u distribuciji), mjerodavno tržište trgovine na veliko mješovitom robom utvrđeno je kao cjelokupni teritorij Republike Hrvatske.

8. STRUKTURA MJERODAVNIH TRŽIŠTA

Tržište trgovine na malo mješovitom robom u Republici Hrvatskoj i niže, na regionalnoj razini, odnosno po pojedinoj županiji, s polaznih je temelja obrađeno te analizirano od strane Agencije za razdoblje do kraja 2007. godine, u okviru posebnog istraživanja tog tržišta za cjelokupnu Republiku Hrvatsku. Podaci relevantni za utvrđivanje strukture tržišta trgovine na veliko raspoloživi su također zaključno sa 2007. godinom na razini cjelokupne Republike Hrvatske.

8.1. Struktura tržišta trgovine na malo mješovitom robom na području Šibensko-kninske županije u smislu kriterija iz članka 19. Uredbe o koncentracijama

Slijedom navedenog, prvotno je provedena analiza strukture tržišta trgovine na malo mješovitom robom na razini cijele županije, dok je zatim uzeta u obzir i niža razina zemljopisnog područja, odnosno, struktura tržišta na području pojedinog grada i mjesta u Šibensko-kninskoj županiji, gdje su sudionici koncentracije prisutni putem prodajnih mjesta.

Slika 3.: Kartografski prikaz Šibensko-kninske županije

Izvor: Internet stranica www.sibensko-kninska-zupanija.hr, posjećena 23. listopada 2008.

Obrada: AZTN

Slika 3a. Položaj prodajnih mjesta konkurenata sudionika koncentracije

Izvor: podnesak poduzetnika Konzum d.d. od 4. prosinca 2008. godine; Obrada: AZTN.

Tablica 6. i Tablica 7. prikazuju strukturu tržišta trgovine na malo mješovitom robom na području Šibensko-kninske županije u 2006. i 2007. godini. Podaci prikazuju konkurente na mjerodavnom tržištu, broj maloprodajnih mjesta te visinu ostvarenog prihoda u pojedinoj godini, iz kojih su i izvedeni tržišni udjeli poduzetnika.

Tablica 6.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom na području Šibensko-kninske županije u 2006. godini

Naziv poduzetnika

Vrsta

Broj prod.

Prihod (bez PDV-a) u kn

Tržišni udjel prema vrsti prod. (u %)

Tržišni udjel prema uk. prihodu

(u %)

Po vrsti prod.

Ukupno

1.

JOLLY-J.B.S. d.o.o.

P

8

*

*

0-10

 
 

SP

7

*

*

0-10

 
 

SM

8

*

*

30-40

 
 

HM

0

*

*

 

40-50

2.

KONZUM d.d.

P

0

*

*

  
 

SP

11

*

*

10-20

 
 

SM

3

*

*

10-20

 
 

HM

0

*

*

 

30-40

3.

PLODINE d.o.o.

P

*

*

*

  
 

SP

*

*

*

  
 

SM

*

*

*

10-20

 
 

HM

*

*

*

 

10-20

4.

STUDENAC d.o.o.

P

*

*

*

0-10

 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

 
 

HM

*

*

*

 

0-10

5.

KERUM d.o.o

P

*

*

*

 
 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

0-10

 

HM

*

*

*

 

0-10

6.

SONIK d.o.o.

P

*

*

*

0-10

 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

 
 

HM

*

*

*

 

0-10

7.

RIBOLA d.o.o.

P

*

*

*

0-10

 

SP

*

*

*

 
 

SM

*

*

*

 
 

HM

*

*

*

 

0-10

Ukupno

 

*

*

*

100,00

100,00

Izvor: Preuzeto iz predmeta pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2007-01/04.

Obrada: AZTN.

Tablica 7.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom na području Šibensko-kninske županije u 2007. godini, prije provedbe predmetne koncentracije

 

Naziv poduzetnika

Vrsta

Broj

prod.

Prihod (bez PDV-a) u kn

Tržišni udjel prema vrsti prod. (u %)

Tržišni udjel prema uk. prihodu (u %)

 

Po vrsti prod.

Ukupno

1.

JOLLY-J.B.S. d.o.o.

P

10

*

*

0-10

 
 

SP

12

*

*

0-10

 
 

SM

8

*

*

20-30

 
 

HM

0

*

**

 

30-40

2.

KONZUM d.d.

P

16

*

*

0-10

 
 

SP

11

*

*

10-20

 
 

SM

3

*

*

10-20

 
 

HM

0

*

*

 

20-30

3.

PLODINE d.d.

P

*

*

*

  
 

SP

*

*

*

  
 

SM

*

*

*

10-20

 
 

HM

*

*

*

 

10-20

4.

DJELO d.o.o.

P

*

*

*

0-10

 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

0-10

 

HM

*

*

*

 

0-10

5.

LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d.

P

*

*

*

 
 

SP

*

*

*

 
 

SM

*

*

*

0-10

 

HM

*

*

*

 

0-10

6.

STUDENAC d.o.o.

P

*

*

*

0-10

 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

 
 

HM

*

*

*

 

0-10

7.

KERUM d.o.o

P

*

*

*

 
 

SP

*

*

*

 
 

SM

*

*

*

0-10

 

HM

*

*

*

 

0-10

8.

SONIK d.o.o.

P

*

*

*

0-10

 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

 
 

HM

*

*

*

 

0-10

9.

MERKUR 5 d.o.o.

P

*

*

*

0-10

 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

 
 

HM

*

*

*

 

0-10

10.

RIBOLA d.o.o.

P

*

*

*

 
 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

 
 

HM

*

*

*

 

0-10

 

Ukupno

 

*

*

*

100,00

100,00

*iznos ukupnog prihoda preuzet iz Istraživanja distributivne trgovine na malo u 2007. godini odudara od podataka zaprimljenih u predmetnoj koncentracije (niži je za 2 posto).

Izvor: Preuzeto iz predmeta pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2008-01/19. Obrada: AZTN.

Tablica 8.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom na području Šibensko-kninske županije u 2007. godini, nakon provedbe predmetne koncentracije

Naziv poduzetnika

Vrsta

Broj

Prihod (bez PDV-a) u kn

Tržišni udjel prema vrsti prod. (u %)

Tržišni udjel prema uk. prihodu (u %)

prod.

Po vrsti prod.

Ukupno

1.

KONZUM d.d.

P

26

*

*

0-10

 
 

SP

23

*

*

20-30

 
 

SM

9

*

*

30-40

 
 

HM

0

*

**

 

50-60

2.

JOLLY-JBS d.o.o. (Ražine)

SM

1

***

*

0-10

0-10

3.

PLODINE d.d.

P

*

*

*

  
 

SP

*

*

*

  
 

SM

*

*

*

10-20

 
 

HM

*

*

*

 

10-20

4.

DJELO d.o.o.

P

*

*

*

0-10

 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

0-10

 

HM

*

*

*

 

0-10

5.

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

P

*

*

*

 
 

SP

*

*

*

 
 

SM

*

*

*

0-10

 

HM

*

*

*

 

0-10

6.

STUDENAC d.o.o.

P

*

*

*

0-10

 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

 
 

HM

*

*

*

 

0-10

7.

KERUM d.o.o

P

*

*

*

 
 

SP

*

*

*

 
 

SM

*

*

*

0-10

 

HM

*

*

*

 

0-10

8.

SONIK d.o.o.

P

*

*

*

0-10

 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

 
 

HM

*

*

*

 

0-10

9.

MERKUR 5 d.o.o.

P

*

*

*

0-10

 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

 
 

HM

*

*

*

 

0-10

10.

RIBOLA d.o.o.

P

*

*

*

 
 

SP

*

*

*

0-10

 

SM

*

*

*

 
 

HM

*

*

*

 

0-10

Ukupno

 

*

*

*

100,00

100,00

*suma ukupnog prihoda poduzetnika KONZUM d.d. i JOLLY-JBS d.o.o. ostvarenog u 2007. godini od maloprodajne djelatnosti, bez prihoda TC Ražine

**ukupan prihod TC Ražine iznosi 23 posto ukupnog maloprodajnog prihoda JOLLY-JBS d.o.o. u 2007. godini). Izvor: Preuzeto iz predmeta pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2008-01/19. Obrada: AZTN.

Prema zaprimljenim podacima, broj maloprodajnih mjesta oba sudionika koncentracije porastao je u 2007. godini. Tako je broj prodavaonica JOLLY-JBS d.o.o. porastao s 24 na 30 prodavaonica, dok je broj prodavaonica KONZUMA d.d. porastao dvostruko, sa 14 na 30 prodavaonica. Kod oba je poduzetnika riječ prvenstveno o maloprodajnim mjestima manjeg formata. KONZUM d.d. je otvorio 16 malih prodavaonica, dok je JOLLY-JBS d.o.o. otvorio 6 malih prodavaonica.

Prihod poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. u 2007. godini porastao je 10-20 posto u odnosu na 2006. godinu, dok je KONZUM d.d. u istoj godini ostvario porast prihoda od 10-20 posto od trgovine na malo u Šibensko-kninskoj županiji. Unatoč tome, oba poduzetnika ostvarila su pad tržišnog udjela na mjerodavnom tržištu: JOLLY-JBS d.o.o. za 7 postotnih poena, a KONZUM d.d. za 3,5 postotna poena.

Pad tržišnih udjela prvenstveno je posljedica porasta prihoda poduzetnika Plodine d.d. te ulaska tri nova konkurenta na mjerodavno tržište u 2007. godini. Uz sudionike koncentracije, i ostali su konkurenti povećali broj maloprodajnih mjesta u Šibensko-kninskoj županiji. Tako su Studenac d.o.o., Kerum d.o.o. i Sonik d.o.o. otvorili svaki po [...] novih prodavaonica Ribola d.o.o. [...] prodavaonice. Osim toga se na tom području u 2007. godini pojavljuju i novi konkurenti;: Djelo d.o.o. sa [...] maloprodajna mjesta, Merkur 5 d.o.o. sa [...] maloprodajnih mjesta i Lidl Hrvatska d.o.o.k.d. sa [...] maloprodajna mjesta, od čega su samo [...] prodavaonice većeg formata.

Iz navedenih podataka i brojčanog prikaza stanja na analiziranom tržištu proizlazi da nije riječ o zatvorenom tržištu sa značajnim zaprekama pristupu tržištu, budući da ne postoje nikakve pravne ili faktične zapreke koje bi onemogućavale slobodan pristup novih tržišnih takmaca tom tržištu. Dokaz tome je povećanje broja tržišnih takmaca u 2007. godini.

KONZUM d.d. i JOLLY-JBS d.o.o. su u mjerodavnoj 2007. godini najznačajniji poduzetnici na mjerodavnom tržištu, kako po broju i veličini maloprodajnih mjesta, tako i po ostvarenom prihodu na mjerodavnom tržištu. Iako im u 2007. godini tržišni udjeli padaju, oni i dalje zadržavaju, mjereno ostvarenim prihodom, prvo i drugo mjesto na tom tržištu. Štoviše, oba poduzetnika u 2007. godini otvaraju nova maloprodajna mjesta i ostvaruju povećanje prihoda.

Prema visini ostvarenog prihoda njihov je najveći konkurent na tom tržištu poduzetnik Plodine d.d. Međutim, tržišni udjel Plodina d.d. je skoro dvostruko manji od zasebno promatranih tržišnih udjela KONZUMA d.d. i JOLLY-JBS d.o.o. Pri tome valja skrenuti pozornost na činjenicu da ovi poduzetnici imaju potpuno različitu strukturu maloprodajnih mjesta. Naime, Plodine d.d. raspolažu sa samo [...] maloprodajna mjesta i to ona većeg formata-supermarketi.

Svi ostali poduzetnici koji djeluju na tom mjerodavnom tržištu raspolažu znatno manjom tržišnom snagom, te ostvaruju značajno manje prihode.

Nakon provedbe koncentracije poduzetnik KONZUM d.d. ostvarivat će daleko najveći tržišni udjel na mjerodavnom tržištu. Prema podacima iz 2007. godine, kad se izuzme prihod maloprodajnog mjesta TC Ražine koje nije bilo predmet koncentracije, njegov će tržišni udjel iznositi 50-60 posto. Slijedom navedenoga, provedbom koncentracije, osim nestanka tržišnog lidera JOLLY-JBS d.o.o., na tom mjerodavnom tržištu razlika u tržišnom udjelu između poduzetnika KONZUM d.d. i njegovih konkurenata trostruko će se povećati.

Analizirajući ukupnu strukturu mjerodavnog tržišta te koristeći se pokazateljima koncentriranosti, Concentration ratio (CR) i Herfindahl – Hirschmanovim indeksom (HHI), proizlazi da je riječ o visoko koncentriranom tržištu s obzirom na visok udjel tržišta kojim raspolažu isključivo prva dva takmaca.

HHI u vrijednosti nižoj od 1,000 bodova upućuje na relativno slabo koncentrirano tržište, u vrijednosti između 1,000 i 1,800 bodova na umjereno koncentrirano tržište, dok se tržišta s vrijednošću HHI višom od 1,800 smatraju vrlo koncentriranima.

Na analiziranom mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom HHI iznosi u 2006. godini 3.163,24, te 2.382,086 u 2007. godini, što ukazuje na relativno visoko koncentrirano tržište.

To potvrđuje i CR2 pokazatelj koncentriranosti, koji zbrajanjem tržišnih udjela prva dva takmaca iznosi 75,01 u 2006. godini, te 64,31 u 2007. godini.

8.2. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom u Šibensko-kninskoj županiji s obzirom na vrstu maloprodajnog mjesta tržišnih takmaca

S obzirom na udjele na mjerodavnom tržištu ostvarene u odnosu na vrstu maloprodajnog mjesta, odnosno tip prodavaonice u Šibensko-kninskoj županiji, prema podacima iz 2007. godine, KONZUM d.d. ostvaruje najznačajnije udjele od samoposluživanja i malih prodavaonica, dok JOLLY-JBS d.o.o., čiji je pravni sljednik u segmentu poslovanja koji se odnosi na trgovinu ne veliko i na malo mješovitom robom poduzetnik LOKICA d.o.o., sudionik predmetne koncentracije, najznačajnije sudjeluje na tržištu sa udjelom ostvarenim od supermarketa i samoposluživanja. Hipermarketima ne raspolaže niti jedan poduzetnik na području Šibensko-kninske županije.

Navedeno je prikazano Tablici 9., Tablici 10. i Tablici 11.

Tablica 9.: Male prodavaonice na području Šibensko-kninske županije u 2007. godini

Naziv poduzetnika

Broj prodajnih mjesta

Površina u m2

Prihod (bez PDV-a) u kn po vrsti m.m.

Tržišni udjel

(u %)

DJELO d.o.o.

> 30

*

*

30-40

JOLLY-J.B.S. d.o.o.

10

*

*

20-30

KONZUM d.d.

16

*

*

20-30

MERKUR 5 d.o.o.

< 10

*

*

0-10

STUDENAC d.o.o.

< 5

*

*

0-10

SONIK d.o.o.

< 5

*

*

0-10

PLODINE d.o.o.

0

*

*

0,00

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

0

*

*

0,00

KERUM d.o.o

0

*

*

0,00

RIBOLA d.o.o.

0

*

*

0,00

Ukupno

*

*

*

100,00

Izvor: Preuzeto iz predmeta pod Klasom: 031-02/2008-01/19. Obrada: AZTN.

Tablica 10.: Samoposluživanja na području Šibensko-kninske županije u 2007. godini

Naziv poduzetnika

Broj

prodajnih mjesta

Površina u m2

Prihod (bez PDV-a) u Kn

po vrsti m.m.

Tržišni udjel

(u %)

KONZUM d.d.

11

*

*

40-50

JOLLY-J.B.S. d.o.o.

12

*

*

30-40

STUDENAC d.o.o.

< 10

*

*

0-10

SONIK d.o.o.

< 10

*

*

0-10

DJELO d.o.o.

< 10

*

*

0-10

RIBOLA d.o.o.

< 5

*

*

0-10

MERKUR 5 d.o.o.

< 5

*

*

0-10

PLODINE d.o.o.

0

*

*

0,00

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

0

*

*

0,00

KERUM d.o.o

0

*

*

0,00

Ukupno

*

*

*

100,00

Izvor: Preuzeto iz predmeta pod klasom: 031-02/2008-01/19.

Obrada: AZTN.

Tablica 11.: Supermarketi na području Šibensko-kninske županije u 2007. godini

Naziv poduzetnika

Broj

prodajnih mjesta

Površina u m2

Prihod (bez PDV-a) u Kn

po vrsti m.m.

Tržišni udjel

(u %)

JOLLY-J.B.S. d.o.o.

7

*

*

20-30

TC Ražine (JOLLY-J.B.S. d.o.o.)

1

*

**

10-20

PLODINE d.o.o.

< 5

*

*

20-30

KONZUM d.d.

3

*

*

20-30

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

< 5

*

*

0-10

KERUM d.o.o

< 5

*

*

0-10

DJELO d.o.o.

< 5

*

*

0-10

STUDENAC d.o.o.

0

*

*

0,00

SONIK d.o.o.

0

*

*

0,00

MERKUR 5 d.o.o.

0

*

*

0,00

RIBOLA d.o.o.

0

*

*

0,00

Ukupno

*

*

*

100,00

*iznos prihoda TC Ražine iznosi 23 posto ukupnog prihoda ostvarenog od trgovine na malo poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o.

Izvor: Preuzeto iz predmeta pod klasom: 031-02/2008-01/19.

Obrada: AZTN.

Temeljem podataka prikazanih u Tablici 9., Tablici 10. i Tablici 11. utvrđeno je da će provedbom koncentracije KONZUM d.d., prema vrsti prodajnog mjesta, raspolagati sa 50-60 posto tržišnog udjela u malim prodavaonicama, 70-80 posto udjela u samoposluživanjima i 40-50 posto udjela u supermarketima na području Šibensko-kninske županije.

KONZUM d.d. na području Šibensko-kninske županije djeluje i kao dobavljač malih trgovaca, te dobavljač obrtnika i malih trgovaca u okviru »Plus market« projekta. Prema podacima koje je KONZUM d.d. dostavio Agenciji taj je poduzetnik u okviru »Plus market« projekta u 2007. godini surađivao sa 45 malih trgovacana području Šibensko-kninske županije. Ti su mali trgovci raspolagali s 53 prodajna mjesta. Uzimajući navedeno u obzir, utvrđeno je da je prisutnost poduzetnika KONZUM d.d. na području Šibensko-kninske županije faktično neizravno veća od broja vlastitih maloprodajnih mjesta. Ovo iz razloga sličnoga vizualnog identiteta prodajnih mjesta u okviru »Plus Market« projekta, te asortimana proizvoda u ponudi. Naime, iako ponuda trgovaca u okviru »Plus Market« projekta nije identična Konzumovoj, s obzirom da navedeni trgovci glavninu proizvoda dobavljaju putem veleprodajnih kanala poduzetnika KONZUM d.d., njihova se ponuda ne može smatrati neovisnim i različitim asortimanom od onog koji nudi KONZUM d.d. na svojim maloprodajnim mjestima.

Na mjerodavnom tržištu dominiraju maloprodajna mjesta malog formata. U 2006. godini su samo oko 30 posto ukupnog broja maloprodajnih mjesta činile veće prodavaonice, od kojih je veći dio pripadao sudionicima predmetne koncentracije. U 2007. godini maloprodajna mjesta većeg formata čine samo oko 13 posto ukupnog broja maloprodajnih mjesta, te i dalje većina od njih pripada sudionicima predmetne koncentracije.

8.3. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom u Šibensko-kninskoj županiji s obzirom na vrstu prodajnih mjesta kojima raspolažu sudionici koncentracije u pojedinom gradu i naselju, u odnosu na maloprodajna mjesta stjecanog poduzetnika LOKICA d.o.o.

Analiza mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom u Šibensko-kninskoj županiji obuhvatila je i tržište na nižoj razini, odnosno analizirano je mjerodavno tržište na području pojedinog grada/naselja u kojem se nalaze prodajna mjesta oba sudionika koncentracije.

Naime, s obzirom na obilježja tržišta trgovine na malo mješovitom robom, odnosno na preferencije potrošača prilikom kupovine mješovite robe u užem području mjesta stanovanja, te nezamjenjivost prodajnih mjesta između više gradova, analiziran je ukupan broj prodajnih mjesta sudionika koncentracije u Šibensko-kninskoj županiji po pojedinom gradu i naselju, kao i broj prodajnih mjesta s obzirom na njihovu vrstu.

Također, analiziran je i ukupan broj takmaca u bližoj okolici (1-2 km) maloprodajnih mjesta poduzetnika LOKICA d.o.o., odnosno JOLLY-JBS d.o.o. u 2007. godini kako bi se stekao uvid u razmještaj i dostupnost prodajnih mjesta tržišnih takmaca u odnosu na maloprodajna mjesta stjecanog poduzetnika LOKICA d.o.o., odnosno JOLLY-JBS d.o.o.

Tablica 12.: Maloprodajna mjesta sudionika koncentracije s obzirom na njihovu lokaciju na području Šibensko-kninske županije i broj takmaca u bližoj okolici prodajnih mjesta poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. (odnosno pravnog sljednika, poduzetnika Lokica d.o.o.) u 2007. godini

* dio takmaca posluje u okviru »Plus Market« projekta, te nabavlja mješovitu robu u segmenta veleprodaje od poduzetnika KONZUM d.d.

** prema obavijesti poduzetnika KONZUM d.d. prodajna mjesta prenamijenjena su u KOZMO drogerije.

Izvor: očitovanje poduzetnika KONZUM d.d. od 6. kolovoza 2008. i od 29. listopada 2008.

Obrada: AZTN.

Prema podacima iz Tablice 12. utvrđeno je da je najveća koncentracija prodajnih mjesta sudionika koncentracije u gradu Šibeniku, gdje KONZUM d.d. raspolaže sa 13 prodavaonica. Provedbom koncentracije steći će dodatnih 7 prodavaonica koja su pripadala poduzetniku JOLLY-JBS d.o.o.

U Vodicama će KONZUM d.d. broj prodajnih mjesta povećati sa četiri na osam. Po 4 prodajna mjesta KONZUM d.d će imati u Murteru i Kninu.

Evidentno je da će veća koncentracija prodajnih mjesta KONZUMA d.d. biti u većim gradovima i mjestima, uglavnom turističkog karaktera, gdje se za vrijeme turističke sezone značajno povećava promet, dok će ući novim prodavaonicama i u šest mjesta na području Šibensko-kninske županije u kojima do sada nije bio prisutan.

Kako bi se stekao uvid u strukturu tržišta trgovine na malo na nižoj razini od same Šibensko-kninske županije, u posljednjem stupcu u Tablici 12. prikazan je broj prodajnih mjesta konkurenata u pojedinom gradu / naselju u bližoj okolici (1 do 2 km) poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. Najveći broj takmaca u bližoj okolici maloprodajnih mjesta JOLLY-JBS d.o.o. nalazi se u Šibeniku i Vodicama, dok je u ostalim mjestima riječ o manjem broju takmaca. No, unatoč većem broju konkurenata u navedenim gradovima i tu je riječ, kao i u manjim mjestima, pretežito o malim trgovcima i obrtnicima, čija ukupna tržišna snaga i opseg i rasprostranjenost maloprodajne mreže značajno zaostaje za onima poduzetnika KONZUM d.d. i JOLLY-JBS d.o.o. Naime, riječ je uglavnom o malim trgovcima koji raspolažu sa jednim prodajnim mjestom, i to u pravilu malim prodavaonicama.

Nadalje, s obzirom na podatke raspoložive Agenciji o malim trgovcima i obrtnicima koji surađuju s poduzetnikom KONZUM d.d. u okviru »Plus Market« projekta, odnosno koji od toga poduzetnika nabavljaju proizvode u veleprodaji za razdoblje do travnja 2007. godine, utvrđeno je da trećina ukupnog broja malih trgovaca i obrtnika koji su u Tablici 12. navedeni kao konkurenti sudionika koncentracije, u stvari kroz »Plus Market« projekt izravno i blisko surađuje s KONZUMOM d.d. Najveći broj »Plus Marketa« nalazi se upravo se u Šibeniku, Vodicama i Kninu, koja su u Tablici 12. prikazana kao mjesta s najvećim brojem konkurenata. Navedeno ukazuje da na je razini pojedinog grada, odnosno naselja unutar Šibensko-kninske županije gdje KONZUM d.d. i JOLLY-JBS d.o.o. (kao pravni sljednik Lokica d.o.o.) raspolažu maloprodajnim mjestima prisutan tek mali broj konkurenata koji se ponudom proizvoda mogu smatrati zaista i pravim tržišnim takmacima, s obzirom da dio malih trgovaca posluje kao »Plus Marketi« te se asortimanom proizvoda i vizualnim identitetom neizravno vežu uz KONZUM d.d.

Analiza distributivne trgovine u Republici Hrvatskoj za 2006., koju je objavila Hrvatska gospodarska komora, navodi da je zbog nepostojanja politike urbanističkog planiranja izgradnje trgovačkih kapaciteta u Republici Hrvatskoj prisutan razvojni trend izgradnje maloprodajnih objekata obilježen teritorijalnom koncentracijom prodavaonica velikog formata u većim županijskim središtima. Takav je slučaj i u predmetnoj koncentraciji. Stoga bi povećanje maloprodajnih mjesta na području Šibensko-kninske županije do razine od 50-60 posto tržišnog udjela, imalo učinak i na smanjenje izbora potrošača, budući da bi na području Šibensko-kninske županije gotovo polovica maloprodajnih mjesta bile KONZUMOVE prodavaonice, ne uzimajući pri tome u obzir i prodavaonice koje s poduzetnikom KONZUM d.d. surađuju u okviru »Plus Market« projekta. S obzirom na vrstu prodavaonica u pojedinom gradu, odnosno naselju sudionici koncentracije raspolažu brojem prodavaonica kako slijedi:

Tablica 13.: Broj malih prodavaonica sudionika koncentracije po pojedinom gradu / naselju u 2007. godini

* prema obavijesti poduzetnika KONZUM d.d. prodajno mjesto prenamijenjeno je u KOZMO drogeriju.

Izvor: očitovanje poduzetnika KONZUM d.d. od 6. kolovoza 2008. i od 29. listopada 2008.

Obrada: AZTN.

Tablica 14.: Broj samoposluživanja sudionika koncentracije po pojedinom gradu / naselju u 2007. godini

* prema obavijesti poduzetnika KONZUM d.d. prodajno mjesto prenamijenjeno je u KOZMO drogeriju.

Izvor: očitovanje poduzetnika KONZUM d.d. od 6. kolovoza 2008. i od 29. listopada 2008. Obrada: AZTN.

Tablica 15.: Broj supermarketa sudionika koncentracije po pojedinom gradu/naselju u 2007. godini

Izvor: očitovanje poduzetnika KONZUM d.d. od 6. kolovoza 2008. (urbroj: 378-02-08-30-79).

Obrada: AZTN.

Iz podataka u tablicama 13. do 15. utvrđeno je da će KONZUM d.d. provedbom koncentracije, prema vrsti prodavaonice, raspolagati s najviše malih prodavaonica, potom samoposluživanja, dok se manji broj odnosi na supermarkete. Najznačajnije jačanje KONZUMA d.d. upravo je u broju malih prodavaonica.

Rezultati istraživanja agencije Hendal, objavljeni 19. rujna 2008. na Internet stranicama www.suvremena.hr, provedeni na uzorku kućanstava od 1037 ispitanika pokazali su da s obzirom na format prodajnog mjesta u odnosu na vrstu kupnje većina ispitanika, njih 87,8 posto radi velike kupovine posjećuje supermarkete odnosno njih 78,8 posto hipermarket.

Vezano uz dnevne kupovine 73,3 posto ispitanika odlazi u mini-market sa do tri blagajne, odnosno u samoposluživanje, dok 77,2 posto ispitanika posjećuje prodavaonice bez upotrebe potrošačkih košarica do 100 m2 odnosno malu trgovinu s pultom i jednom blagajnom »kako bi kupili proizvode koje su smetnuli s uma«.

Isto je značajno s obzirom na rezultate nekih istraživanja koja sugeriraju da najveći broj potrošača (69 posto) male količine proizvoda svakodnevne potrošnje kupuje u malim prodavaonicama lociranim u blizini njihova mjesta stanovanja.

Istim istraživanjem utvrđeno je da potrošači svakodnevno odlaze u kupovine malih količina proizvoda mješovite robe (71 posto) te da u takvu kupovinu većinom odlaze pješice (67,3 posto). Daljnjim ispitivanjem navika potrošača u Republici Hrvatskoj prema pojedinoj regiji Hrvatske utvrđeno je da su drugi najčešći potrošači koji u kupovinu odlaze pješice upravo stanovnici Dalmacije (22,4 posto) i to stanovnici malih naselja u Dalmaciji (do 2000 stanovnika 34,5 posto). Ispred njih su samo stanovnici regije grada Zagreba i okolice (26,6 posto).

Slika 4. Kupovina malih količina proizvoda mješovite robe prema vrsti prodajnog mjesta

Izvor: Vesna Brčić-Stipčević i Sanda Renko: »Empirijska potvrda opravdanosti primjene maloprodajnog aksioma«, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina 3, 2005.

Obrada: AZTN.

S druge strane, prilikom kupovina većih količina proizvoda mješovite robe potrošači najčešće odlaze u mjesečne kupovine (37,4 posto) i to pretežito automobilom (85,2 posto). Značajan je također rezultat istraživanja po pitanju vremena koje su potrošači voljni potrošiti na putovanje do mjesta prodavaonice u slučaju većih kupovina. Utvrđeno je kako najveći postotak (39 posto) potrošača u prosjeku troši manje od 10 minuta na putovanje do prodavaonice. Stanovnici Dalmacije su prema ispitivanju potrošača kojima je potrebno najmanje vremena da stignu do prodavaonice gdje najčešće obavljaju velike kupovine i u ovom slučaju većih količina kupovine na drugom mjestu (25 posto), i to se osobito odnosi na stanovnike većih naselja (s više od 10 000 stanovnika).

Najveći broj potrošača (59 posto) zbog velike kupovine odlazi u veće prodavaonice, odnosno supermarkete.

Slika 5. Kupovina većih količina proizvoda mješovite robe prema vrsti prodajnog mjesta

Izvor: Vesna Brčić-Stipčević i Sanda Renko: »Empirijska potvrda opravdanosti primjene maloprodajnog aksioma«, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina 3, 2005.

Obrada: AZTN.

Navedene rezultate analize potvrđuju i podaci iz Istraživanja GFK, Zagreb, koje je u okviru svoje Analize distributivne trgovine u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu objavila Hrvatska gospodarska komora. Naime, u toj se analizi, između ostaloga navode sljedeće osobitosti profila hrvatskih kupaca u maloprodaji:

– 60 posto velikih kupovina građani obavljaju u supermarketima

– 40 posto kućanstava obavlja velike kupovine jednom mjesečno

– osnovni razlozi odabira prodavaonice za veliku kupovinu su: povoljna cijena, širina ponuđenog asortimana, mogućnost plaćanja na više načina

– 64 posto kupaca odbire neku prodavaonicu za velike kupovine zbog široke ponude roba i dobrih cijena

– 97 posto velikih kupovina obavlja se u Hrvatskoj

– 70 posto svakodnevnih kupovina obavlja se u prodavaonicama do 100 m2

– 74 posto kupaca za svakodnevne kupovine izabire prodavaonicu u blizini mjesta stanovanja.

Slijedom navedenoga, Agencija je prema metodologiji primjene radijusa kretanja kupca od 1 do 2 km, odnosno 10 do 15 minuta hoda od svakog prodajnog mjesta poduzetnika Lokica d.o.o. (JOLLY-JBS d.o.o.), analizirala strukturu mjerodavnog tržišta s obzirom na broj, razmještaj, vrstu prodajnih mjesta i dostupnost prodajnih mjesta tržišnih takmaca sudionika koncentracije kao i prisutnost prodajnih mjesta poduzetnika KONZUM d.d. s aspekta potrošača, vodeći pri tome računa o tipu prodavaonica tržišnih takmaca sudionika koncentracije. Utvrđeno je sljedeće:

Šibenik

1. Bilice – Kralja Zvonimira 241 b (SM[1]) – U blizini trgovine nalaze se 4 male trgovine mješovitom robom Bute d.o.o. (»Plus market«) (P), STR Ivan. Matić T.O. (P), Kulušić-Trgo Bilice (P), veličine 80-120 m2. Podneskom od 29. listopada 2008. KONZUM d.d. je obavijestio Agenciju da tu prodavaonicu namjerava prodati trećoj osobi.

2. Meterize – Put kroz Meterize bb (SM) – U blizini trgovine nalaze se jedna trgovina većeg tržišnog takmaca – Djelo d.o.o. (P), te tri mala trgovca – Lasin d.o.o. (»Plus market»)(P), Maleš (P) i Mesko M T.O. (»Plus market»)(P). Trgovine su veličine 80 – 120 m2.

3. Šubićevac – Ivana Mažuranića 7 (SM) – U blizini se nalaze 2 trgovine tržišnih takmaca. Djelo d.o.o. (SP) i Zvonik T.O. (»Plus market»)(SP) veličine 100-130 m2.

4. trgovina se nalazi u centru Šibenika u blizini Šibenske bolnice, Matije Gupca 81 (P). U krugu 1-2 km nalaze se trgovine Djela d.o.o. od cca 90 m2 (P), te dva mala trgovca Vita-S (»Plus market»)(P) cca 50 m2, i Lasin d.o.o. cca 100 m2(P).

5. predio Vidici, Ulica 8. dalmatinske udarne brigade 71 (SP). U susjedstvu se nalaze tri trgovine takmaca i to Sonik od cca 150 m2 (SP), i dva mala trgovca Zvonik Šibenik cca 50 m2 (»Plus market»)(P) i Matkol P.P. cca 100m2 (P).

6. trgovina se nalazi u centru grada unutar Robne kuće City Life, Ante Šupuka 10 (P). U krugu 1-2 km nalaze se 4 trgovine od Djela d.o.o. cca 80 m2 (P), Studenca d.o.o. cca 40 m2 (P) i dva mala trgovca Mijat d.o.o. cca 100 m2 (P), Lasin d.o.o. cca 80 m2 (»Plus market»)(P), glavna tržnica i čitav niz malih štandova i pokretne prodaje.

7. trgovina se nalazi u marini Mandalina, Obala Jerka Šižgorića 1 (SP). U krugu 1-2 km nalaze se tri trgovine, i to Plodine d.d. 2400 m2 (SM) i Djelo d.o.o. cca 60 m2 (P) te mali trgovac T.O. Mandalina cca 50 m2 (P).

Vodice

1. Marina – Herfordska b.b. (SP)

2. Olvmpia – Ljudevita Gaja 8 (SP)

Obje trgovine nalaze se u centru grada Vodica, međusobno udaljene 500 m. U bližoj okolici nalazi se 14 trgovina tržišnih takmaca. Od većih trgovaca tu se nalazi trgovina Lidl d.o.o. k.d. sa svojim standardnim formatom 1000 m2 (SM), Plodine d.d. sa trgovinom od 2800 m2 (SM), Djelo d.o.o. sa 5 trgovina površine 100 do 150 m2 (SP), Studenac d.o.o. sa jednom trgovinom površine 120 m2 (SP) i ostali mali trgovci (Barbin s.t.r. (»Plus market»)(P), Morović d.o.o. (P), Trgo Vesna p.p. (»Plus market»)(P), Nova zora d.o.o. (P), Moćan proizvod d.o.o. (P), Krešimir d.o.o. (P)) površine 60 – 100 m2.

3. trgovina se nalazi na ulazu u grad Vodice, Ćirila i Metoda 11, 50 m od magistrale, na glavnoj cesti prema moru (SP). U krugu 1-2 km nalaze se četiri trgovine konkurenata i to Lidl d.o.o. k.d. 1000 m2 (SM), Plodine d.d. 2800 m2 (SM), Krešimir d.o.o. 60 m2 (P), Barbin cca 80 m2 (»Plus market»)(P).

4. trgovina se nalazi u blizini škole na izlazu iz Vodica prema Tribunju, Prve Primorske čete 17 (P), Konkurenti su Djelo d.o.o. 60 cca m2 (P) i Studenac d.o.o. cca 80 m2 (P).

Murter

1. Luke b.b. (SM). Trgovina se nalazi 300 metara od centra mjesta u smjeru zapada. U okolici trgovine nalaze se dvije trgovine tržišnih takmaca Sonik d.o.o., veličine 200 m2 (SP) i Djelo d.o.o. (SP), veličine 400 m2.

2. Trgovina se nalazi u širem centru mjesta, u blizini benzinske crpke i marine Hramina, Butina b.b. (SP). Konkurenti su trgovina u sklopu marine Hramina cca 40 m2 (vlasništvo marine) (P) i trgovina Djelo d.o.o. (P).

3. Trgovina na ulazu u Murter od strane Jezera, Podvrtaje 4 (SP). U krugu od 1 km nalazi se trgovina s.tr. Luce 70 m2 (P).

Knin

1. Kralja Zvonimira b.b. Trgovina se nalazi na zapadnom ulazu u grad, na cesti iz smjera Drniša (SM). U okolici se nalaze prodavaonice većih poduzetnika – Merkur 5 d.o.o. (SP), Sonik d.o.o. (SP), Lidl d.o.o. k.d. (SM), te malih trgovaca i obrtnika – Feniks T.O. (»Plus market«) (SP), Škorić trgovina d.o.o. (»Plus market«) (SP), Bambi T.O. (SP). Lidl je površine 1000 m2, a ostale su male trgovine od 100 do 200 m2.

2. Trgovina se nalazi izvan grada u smjeru Strmice (granica s BiH), područje Vedro polje, Vedro Polje bb (P). U okolici se nalazi prodavaonica obrtnika T.O. Marić cca 60 m2 (»Plus market«) (P).

3. Trgovina se nalazi u centru grada na raskrižju cesta za Zagreb, Split i Šibenik, Trg oluje 3 (SP). U okolici trgovine nalaze se prodavaonice većih poduzetnika – Merkur 5 d.o.o. (SP), Sonik d.o.o. (SP), Lidl d.o.o. k.d. (SM), te malih trgovaca i obrtnika – Feniks T.O. (»Plus market«) (P), Škorić trgovina d.o.o. (»Plus market«) (P), Bambi T.O. (P). Lidl je površine 1000 m2, a ostale su male trgovine od 100 do 200 m2.

Drniš

1. Ivana Meštrovića 21 (SM). Trgovina se nalazi na izlazu iz grada, na glavnoj cesti, u smjeru Knina. U okolici trgovine nalaze se prodavaonice 5 tržišnih takmaca. Tri trgovine poduzeća Drniš Commerce veličine 180 (SP), 200 (SP) i 80 (P) m2. Jedna trgovina Žitopromet, veličine 70 m2 (P) i jedna trgovina Ivić-trade veličine 100m2 (P).

2. Trgovina se nalazi u strogom centru grada, Trg kralja Tomislava 14 (SP). U okolici trgovine nalaze se prodavaonice 5 tržišnih takmaca. Tri trgovine poduzeća Drniš Commerce veličine 180 (SP), 200 (SP) i 80 (P) m2. Jedna trgovina Žitopromet, veličine 70 m2 (P) i jedna trgovina Ivić-trade veličine 100 m2 (P).

Skradin

1. Trgovina se nalazi na izlazu iz Skradina u smjeru Bratiškovaca, Aleja skradinskih svilara 21 (P), a u krugu 1-2 km nalaze se tri trgovine Paić d.o.o. cca 250 m2 (SP), Paić d.o.o. cca 50 m2 (P), Djelo d.o.o. cca 50 m2 (P).

Brodarica

1. Trgovina se nalazi na glavnoj cesti pri kraju Brodarice u smjeru Šibenik-Split, Magistrala b.b. (SP). U krugu 2 km nalaze se trgovine Djelo d.o.o. od cca 120 m2 (SP), Sonik d.o.o. cca 90 m2 (P), Studenac d.o.o. cca 100 m2 (P), T.O. Nina cca 70 m2 (P), Inter d.o.o. cca 80 m2 (P).

Tisno

1. Trgovina se nalazi na otočnom dijelu mjesta, na cesti prema Murteru, Trg dr. Šime Vlašića 2 (P). Konkurenti su tri trgovine Djelo d.o.o. cca 200 m2 (SP), Djelo d.o.o. cca 180 m2 (SP), s.t.r. Most cca 100 m2 (P).

Stankovci

1. U centru Stankovaca, Stankovačka bb (SP). Od konkurenata samo Sonik cca 80 m2 (P).

Srima

1. Trgovina se nalazi na glavnoj cesti kroz Srimu, Ulica broj 58-1 (SP). U blizini nema konkurenata.

Kistanje

1. Trgovina se nalazi u središtu mjesta, Trg Petra Preradovića b.b. (P). Konkurenti su TO Tina cca 50 m2 (P), TO Ljuba cca 60 m2 (P), TO Božica cca 90 m2 (P).

Jezera

1. Trgovina se nalazi na glavnoj cesti, na ulazu u mjesto, Donji put 24 (P). Konkurenti su Školjić d.o.o. cca 120 m2 (SP), Djelo d.o.o. cca 50 m2 (P), Klarin trade d.o.o. cca 70 m2 (P).

Dubrava

1. Nalazi se u središtu sela, Grubišići 14 (P). U neposrednom susjedstvu je trgovina T.O. Gaj, Triglavska 9, Šibenik od cca 80 m2 (»Plus market«) (P).

8.4. Privatne robne marke poduzetnika KONZUM d.d.

Važan čimbenik tržišta trgovine na malo mješovitom robom koji dodatno utječe na snagu pojedinog poduzetnika – trgovca na malo su i ponuda proizvoda privatnih robnih marki. U predmetnom slučaju utvrđeno je da KONZUM d.d. raspolaže vlastitim robnim markama.

U svojoj maloprodaji poduzetnik Konzum d.d. razvio je privatne trgovačke robne marke K plus, K home, K style, Kora i Standard. U svrhu promidžbe svojih privatnih robnih marki poduzetnik Konzum d.d. na svojim Internet stranicama navodi da su mu (citat): „...vodeća pozicija na tržištu, dugogodišnja tradicija poslovanja i poznavanje želja potrošača te partnerski odnosi s proizvođačima omogućili uvođenje proizvoda K plus u Konzumove prodavaonice. Prednosti K plus proizvoda za potrošače su kvalitetni proizvodi po iznimno povoljnim cijenama te bogatija ponuda i širi izbor proizvoda u prodavaonici«.

Prema podacima za 2006. godinu udio prihoda ostvarenog od privatnih robnih marki u odnosu na ukupan prihod KONZUMA d.d. iznosio je 9 posto. Robna marka K plus, pokrenuta početkom 2001. godine, u 2006. godini dostigla je broj proizvoda od 470, te njihov broj i dalje raste. Tome u prilog govori i činjenica da je samo u 2006. godini broj proizvoda pod tom robnom markom porastao za 155 novih proizvoda. U istoj godini uvedena je i nova robna marka Standard sa više od 100 novih proizvoda.

I u segmentu veleprodaje KONZUM d.d. raspolaže robnom markom pod nazivom Rial, koji objedinjuje 328 proizvoda u 2006. godini. Proizvodi robne marke Rial su Konzumovi proizvodi namijenjeni kupcima na veliko koji pokrivaju gotovo sve značajnije grupe prehrambenih proizvoda i to: mliječne proizvode, zimnicu i konzervirano povrće, svježe meso, voće i povrće, suhomesnate proizvode, tjesteninu, rižu, voćne sirupe, kekse, kao i brojne neprehrambene proizvode i to: papirne proizvode, deterdžente, sredstva za čišćenje, sredstva za osobnu higijenu i ostale kućne potrepštine.

Posebna važnost privatnih robnih marki ogleda se u činjenici da utječu na povećanje profitabilnosti trgovca na malo. Naime, trgovci na malo uvode proizvode privatnih robnih marki nudeći ih po povoljnijim cijenama od proizvoda samih proizvođača kako bi privukli potrošače, što si obzirom na sveukupnu financijsku snagu i pregovaračku moć mogu priuštiti.

Brzi rast proizvoda obuhvaćenih privatnim robnim markama poduzetnika KONZUM d.d. u skladu je i s trendovima u drugim zemljama Europe, a s obzirom da Hrvatska još nije dosegnula razinu zemalja tranzicijskog okruženja može se sa sigurnošću tvrditi da će se njihov rast i specijalizirana ponuda u budućnosti nastaviti.

8.5. Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom s obzirom na cijene proizvoda koje plaćaju kupci (krajnji potrošači) u maloprodaji

KONZUM d.d., s obzirom na rasprostranjenost njegove maloprodajne mreže koja obuhvaća cjelokupnu Republiku Hrvatsku, značajnu financijsku snagu, povezanost s AGROKOR Grupom te kao dobavljač malih obrtnika u okviru »Plus Market« projekta, je poduzetnik koji na mjerodavnom tržištu raspolaže dodatnom snagom i resursima u odnosu na njegove konkurente, koji mu omogućuju i utjecanje na kretanja na tržištu Šibensko-kninske županije.

I u europskoj praksi često se naglašava značaj i snaga većih trgovačkih lanaca koja se osobito očituje u pregovaračkoj moći prema proizvođačima i dobavljačima pa se stoga se kontrolom koncentracija nastoji očuvati pluralitet distributivnih kanala. U predmetnom slučaju tržišna snaga KONZUMA d.d. još je značajnija s obzirom na vertikalnu integriranost AGROKOR Grupe na svim razinama proizvodnog i distributivnog sustava.

KONZUM d.d. u prijavi namjere predmetne koncentracije ističe kako primjenjuje jedinstvenu cjenovnu politiku u cijeloj Republici Hrvatskoj, što direktno koristi potrošačima, te stoga i ne koristi svoj položaj i snagu u pojedinim županijama, kao što je i Šibensko-kninska županija, gdje ostvaruje značajan, odnosno vladajući tržišni udjel.

Vezano uz navedeno Agencija je, temeljem provedene ekonomske i pravne analize, utvrdila da je upravo iz takve mogućnosti primjene jedinstvene cjenovne politike, odnosno primjene istih cijena i u prodavaonicama u manjim gradovima i mjestima gdje ne ostvaruje značajne prihode od prodaje, razvidna velika prednost i snaga KONZUMA d.d. u odnosu na njegove takmace na mjerodavnom tržištu. Naime, budući da je u mogućnosti pokrivati manju zaradu na jednom zemljopisnom području, većom zaradom na drugom području, time je i u boljoj mogućnosti nositi se sa konkurentskim pritiskom drugih poduzetnika na mjerodavnom tržištu.

Upravo s obzirom na navedenu rasprostranjenost maloprodajne mreže i primjenu jedinstvene cjenovne politike poduzetnika KONZUM d.d., u provedbi analize predmetnog slučaja naglasak je stavljen i na visinu cijena proizvoda u ponudi poduzetnika KONZUM d.d. te njegovih takmaca na tržištu.

U lipnju 2008. godine Net Gerila d.o.o. je za Internet portal www.kupi-jeftinije.com proveo istraživanje visine cijena 125 identičnih proizvoda u ponudi trgovaca na malo na razini Republike Hrvatske, i to poduzetnika Kaufland Hrvatska k.d., Spar Hrvatska d.o.o., Hipermarketi Coop d.o.o., Billa d.o.o., Mercator-H d.o.o., Getro d.d. i KONZUM d.d.

Rezultati istraživanja pokazuju kako su cijene uspoređivanih proizvoda u ponudi KONZUMA d.d. tek na šestom mjestu od sedam promatranih trgovaca. Naime, samo 14 od 125 promatranih proizvoda imalo je najpovoljniju cijenu na prodajnim mjestima KONZUMA d.d., odnosno promatrani proizvodi bili su gotovo najskuplji u ponudi poduzetnika KONZUM d.d. Slika 6. daje detaljni prikaz svih istraženih trgovaca na malo.

Slika 6. Broj najpovoljnijih proizvoda u odnosu na 125 promatranih u ponudi odabranih trgovaca na malo u lipnju 2008. u RH

Izvor: Internet stranica www.kupi-jeftinije.com, posjećena 17. listopada 2008.

Obrada: AZTN.

Nadalje, navedeno je istraživanje obuhvatilo i usporedbu cijena 16 proizvoda iz lipnja 2008. godine, u odnosu na siječanj iste godine. Detaljan prikaz dan je u Tablici 16.

Iz Tablice 16. proizlazi visina cijena pojedinog proizvoda u siječnju i lipnju 2008. godine, te njihovo kretanje u smislu rasta, pada ili bez promjene cijene u promatranom polugodišnjem razdoblju. U kategoriji najpovoljnijeg trgovca na malo u smislu broja proizvoda sa najnižim cijenama u odnosu prema trgovcu na malo sa najvišim cijenama istih proizvoda KONZUM d.d. zauzima tek 5. mjesto, odnosno promatrani proizvodi u njegovoj ponudi su među najskupljima od istraživanih sedam trgovaca na malo.

Također, iz prikazanih podataka Agencija je utvrdila da cijene artikala proizvođača u sastavu Agrokor Grupe (riječ je o tri istraživana proizvoda – ABC sir, Zvijezda majoneza delikates 90g i Jamnica 1,5 l), u ponudi poduzetnika KONZUM d.d., prema posljednjim podacima iz srpnja 2008. godine, nisu povoljniji u odnosu na druge trgovce na malo, a što bi se moglo očekivati s obzirom na vlasničku povezanost u okviru AGROKOR Grupe te uvjete nabave između vlasnički povezanih poduzetnika – proizvođača i KONZUMA d.d. te drugih trgovaca na malo. Naime, cijena ABC sira, proizvođača Belje d.d. u lipnju 2008. bila je ista kao i u ponudi Getroa d.d. i Kaufland Hrvatska k.d., cijena Zvijezda majoneze delikates 90g je čak narasla u lipnju, dok je isti proizvod povoljniji u ponudi tri druga trgovca, a cijena Jamnice od 1,5 l je ista kao i u ponudi ostalih istraživanih trgovaca na malo.

Tablica 16.: Usporedni prikaz cijena 18 odabranih proizvoda za siječanj i lipanj 2008. godine trgovaca na malo u RH

Izvor: Internet stranica www.kupi-jeftinije.com, posjećena 17. listopada 2008.

Obrada: AZTN.

Nadalje, s obzirom na tržišnu snagu i značaj KONZUMA d.d. ispitani su uvjeti nabave u smislu cijene nabave, kao i maloprodajne cijene za pet odabranih uobičajenih proizvoda mješovite robe za poduzetnika KONZUM d.d. i poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. u 2007. godini. Izrađena je usporedba podataka dva poduzetnika te su dobiveni i analizirani podaci prikazani niže Tablicom 17.

Tablica 17.: Usporedba nabavnih (NC) i maloprodajnih cijena (MPC) odabranih proizvoda sudionika koncentracije u 2007. godini

NC

MPC

Konzum d.d.

Jolly-JBS d.o.o.

Konzum d.d.

Jolly-JBS d.o.o.

Šećer Viro 1 kg

[…]

*

*

*

*

[…]

*

*

[…]

*

*

Kruh bijeli 500g

[…]

*

*

*

*

[…]

*

*

[…]

*

*

[…]

*

*

Mlijeko trajno 2,8% Vindija, 1 l

[…]

*

*

*

*

[…]

*

*

*

*

[…]

*

*

*

*

[…]

*

*

*

*

[…]

*

*

*

*

*

*

[…]

*

*

*

*

[…]

*

*

[…]

*

*

[…]

*

*

*

*

*

*

[…]

*

*

*

[…]

*

*

*

*

Ulje suncokret Zvijezda d.d. 1 l

[…]

*

*

*

*

*

*

[…]

*

*

[…]

*

*

*

[…]

*

*

*

*

[…]

*

*

*

*

*

*

*

*

[…]

*

*

*

*

Mineralna voda Jamnica 1 l

[…]

*

*

*

*

[…]

*

*

*

*

*

*

Izvor: podnesak poduzetnika KONZUM d.d. od 29. listopada 2008. Obrada: AZTN.

Analizom navedenih podataka Agencija je utvrdila da nabavne cijene odabranih proizvoda za KONZUM d.d. nisu bile povoljnije od cijena poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o., već upravo suprotno, cijene po kojima je JOLLY-JBS d.o.o. nabavljao promatrane proizvode bile su uglavnom niže od nabavnih cijena za KONZUM d.d. Ista situacija je i s prodajnim cijenama bila u 2007. godini. Naime, KONZUM d.d. imao je u pravilu više maloprodajne cijene u gotovo svim promatranim proizvodima, osim šećera konzumnog 1 kg bijelog, od JOLLY-JBS d.o.o.

9. STRUKTURA TRŽIŠTA TRGOVINE NA VELIKO MJEŠOVITOM ROBOM U REPUBLICI HRVATSKOJ U SMISLU KRITERIJA IZ ČLANKA 19. UREDBE O KONCENTRACIJAMA

Istraživanje distributivne trgovine mješovitom robom od veleprodajne djelatnosti u Republici Hrvatskoj u odnosu na osnovne pokazatelje u pojedinoj godini obuhvaća poduzetnike iz uzorka koji prvenstveno obavljaju djelatnost trgovine na malo mješovitom robom u Republici Hrvatskoj te poduzetnika Metro Cash&Carry d.o.o. Kao i tržište trgovine na malo mješovitom robom istraživanje ovog segmenta trgovine mješovitom robom provedeno je od strane Agencije, za razdoblje do kraja 2007. godine, u okviru posebnog istraživanja tržišta na razini cjelokupne Republike Hrvatske.

U predmetnoj upravnoj stvari prvenstveno je analizirano tržište trgovine na veliko mješovitom robom na razini cjelokupne Republike Hrvatske, s obzirom na veću fleksibilnost kupaca u trgovini na veliko za razliku od trgovine na malo mješovitom robom, te opseg, odnosno rasprostranjenost veleprodajne mreže KONZUMA d.d. Također, istraženo je tržište trgovine na veliko mješovitom robom na razini Šibensko-kninske županije, ali i susjedne dvije županije i to: Splitsko-dalmatinsku i Zadarsku županiju, a s obzirom na područje obavljanja analizirane djelatnosti poduzetnika kojeg se preuzima, odnosno JOLLY-JBS d.o.o.

Analizom tržišta trgovine na veliko mješovitom robom na razini Republike Hrvatske utvrđeno je da KONZUM d.d. raspolaže sa najznačajnijim tržišnim udjelom s obzirom na ostvareni prihod od te djelatnosti, koji je u 2006. godini iznosio 30-40 posto, te u 2007. godini 30-40 posto.

Sljedeći takmac prema visini ostvarenog prihoda je poduzetnik Metro Cash&Carry d.o.o. koji je u 2006. godini ostvario 20-30 posto tržišnog udjela, te 20-30 posto u 2007. godini. Ostali poduzetnici na razini Republike Hrvatske od analizirane djelatnosti ostvaruju znatno niže prihode te stoga i tržišne udjele i u 2006. i u 2007. godini. Primjerice, to su poduzetnik GETRO d.d. s 0-10 posto udjela u obje godine, te preostali tržišni takmaci koji ostvaruju manje tržišne udjele.

Isto je prikazano tablicama 18. i 19. Iz prikazanih tablica vidljiv je broj takmaca na mjerodavnom tržištu, visina ostvarenih prihoda poduzetnika iz kojih su izvedeni i tržišni udjeli takmaca. Agencija je za razdoblje od dvije godine usporedila pokazatelje i izvela zaključke o trendu kretanja na tržištu u 2007. u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 18.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na veliko mješovitom robom u 2006. godini u Republici Hrvatskoj

Izvor: Preuzeto iz predmeta pod klasom: 031-02/2007-01/04.

Obrada: AZTN.

Tablica 19.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine na veliko mješovitom robom u 2007. godini u Republici Hrvatskoj

* novi poduzetnici u uzorku u odnosu na 2006. godinu.

** iskazan promet do 31. svibnja 2008., nakon čega je preuzet od strane poduzetnika KONZUM d.d.

Izvor: Preuzeto iz predmeta pod klasom: 031-02/2008-01/19.; Obrada: AZTN.

Analizirajući strukturu mjerodavnog tržišta te primjenjujući pokazatelje koncentriranosti, Concentration ratio (CR) i Herfindahl – Hirschmanov indeks (HHI), Agencija je utvrdila kako je riječ o visoko koncentriranom tržištu s obzirom na visok udjel na tržištu kojim raspolažu samo prva dva takmaca.

Naime, CR2 iznosi 63,39 u 2006. i 61,77 u 2007. godini, dok je HHI pokazatelj koncentriranosti u obje godine gotovo identičan, iznoseći 2.064,80 u 2006. godini, te 2.064,94 u 2007. godini. Iznosi HHI preko 1.800 uobičajeno se smatraju pokazateljem visoko koncentriranog tržišta.

Drugi sudionik predmetne koncentracije, poduzetnik JOLLY-JBS d.o.o. na devetom mjestu u 2006. i na sedmom mjestu u 2007. godini prema visini ostvarenog prihoda, ostvarivao je tržišne udjele od 0-10 posto.

Unatoč visokom udjelu prva dva takmaca, isti su u 2007. ostvarili pad prihoda od djelatnosti trgovine na veliko mješovitom robom, KONZUM d.d. od 0-10 posto, dok je prihod poduzetnika Metro Cash&Carry d.o.o. u 2007. godini iznosio 20-30 posto manje nego u 2006. Istovremeno, JOLLY-JBS d.o.o. ostvario je rast prihoda od navedene djelatnosti od 10-20 posto.

Nadalje, kako je već ranije obrazlagano, KONZUM d.d. ima razvijenu distribucijsku mrežu kojom pokriva vlastitu maloprodajnu mrežu i druge trgovce, te male obrtnike u Republici Hrvatskoj. Distribucijska mreža KONZUMA d.d. sastoji se od 4 logističko – distributivna centra smještena u Zagrebu, Poreču, Osijeku i Splitu, te 14 VELPRO centara – Zagreb, Sesvete, Varaždin, Rijeka, Poreč, Split, Sinj, Zadar, Šibenik, Osijek, Makarska, Dubrovnik, Pula.

Niti jedan drugi poduzetnik u Republici Hrvatskoj ne raspolaže distribucijskom mrežom mješovite robe takvih razmjera, niti je u mogućnosti ponuditi svojim kupcima uslugu na način na koji to čini KONZUM d.d. u trgovini na veliko mješovitom robom.

Od 2007. godine KONZUM d.d. surađuje s malim trgovcima, obrtnicima i u okviru »Plus Market« projekta, kojim je povezano preko tisuću malih trgovaca sa VELPRO-om te su im omogućeni povoljniji uvjeti nabave robe. Prema podacima raspoloživim Agenciji, u 2007. godini na području Šibensko-kninske županije putem VELPRO veleprodaje KONZUM d.d. opskrbljivao je 45 poduzetnika – malih trgovaca koji posluju u okviru »Plus Market« projekta te raspolažu s 53 prodajna mjesta, te 29 obrtnika koji raspolažu s 33 prodajna mjesta.

Za razliku od KONZUMa d.d., poduzetnik JOLLY-JBS d.o.o. je obavljao djelatnost trgovine na veliko mješovitom robom isključivo na području Šibensko-kninske županije, ne raspolažući distributivnom niti logističkom mrežom koja bi omogućavala obavljanje te djelatnosti na širem području.

Iako na ovom mjerodavnom tržištu JOLLY-JBS d.o.o. ostvaruje mali tržišni udjel, s obzirom na njegov karakter regionalnog lidera, provedbom predmetne koncentracije, KONZUM d.d. dodatno bi ojačao, i to na način da bi se ugasio jedan od alternativnih distributivnih kanala nabave za male trgovce. Naime, stjecanjem poduzetnika LOKICA d.o.o., odnosno dotadašnjeg maloprodajnog lanca JOLLY-JBS d.o.o. i njegove veleprodaje, za očekivati je da će i dotadašnji kupci na veliko poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o., s obzirom na ukidanje jednog veletrgovačkog kanala na području Šibensko-kninske županije, koristiti onaj poduzetnika KONZUM d.o.o. Na taj će način, KONZUM d.d. steći dodatnu kompetitivnu prednost na tržištu trgovine mješovitom robom na veliko pred svojim takmacima.

S obzirom na navedeno, istraživanje tržišta trgovine na veliko mješovitom robom obuhvatilo je i distributivne kanale, te ispitalo načine i izvore nabave i na užem području, području Šibensko-kninske županije, na kojoj će prestati djelovati dotadašnji distributivni kanal poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o., te su iz istog razloga obuhvaćene i susjedne dvije županije: Splitsko-dalmatinska i Zadarska, sve radi stjecanja sveobuhvatnog uvida u odvijanje poslovanja na promatranom tržištu. U postupku istraživanja tržišta na regionalnoj razini primijenjena je ista metodologija kao i u istraživanju tržišta na razini Republike Hrvatske, odnosno zatražena su detaljna očitovanja i dostava podataka prvenstveno od trgovaca na malo sa sjedištem na području tri promatrane županije, a uzimajući u obzir njihovo djelovanje na tržištu trgovine na veliko analizirano istraživanjem trgovine na veliko u Republici Hrvatskoj.

Iz dostavljenih očitovanja, podataka i dokumentacije utvrđeno je da na regionalnoj razini (razini analizirane tri navedene županije) ne postoji usporediva veleprodajna mreža određenog poduzetnika, niti organizirani sustav distribucije mješovite robe koji bi bio usporediv sa onim KONZUMA d.d. Naime, sustav distribucije na veliko mješovite robe uobičajeno se odvija kod poduzetnika koji istovremeno obavljaju djelatnost trgovine na malo, i to u samim maloprodajnim mjestima poduzetnika ili skladištima istih, uglavnom na način da kupci sami preuzimaju kupljenu robu. Trgovci na malo većinom raspolažu veleprodajnim skladištima i logističkim sustavom koji je dostatan za njihove vlastite potrebe, no ne raspolažu veleprodajnim skladištima većih kapaciteta niti logističkim sustavom koji bi omogućavao redovitu dostavu većih količina svojim kupcima.

Na razini Republike Hrvatske postoji nekoliko udruženja trgovaca na malo koji su se udružili s namjerom osnivanja zajedničkog sustava nabave, a radi ostvarenja povoljnijih uvjeta nabave kod proizvođača i dobavljača proizvoda mješovite robe. Svako od udruženja okuplja nekoliko trgovaca na malo iz svih područja Republike Hrvatske, odnosno nemaju obilježja regionalnog grupiranja, vezanog uz sjedište samih poduzetnika.

Za grupacije poslove ugovaranja komercijalnih uvjeta nabave roba obavlja zajedničko društvo, no ne raspolažu zajedničkim distributivnim niti logističkim sustavima te su članice neovisne u svim ostalim aspektima poslovanja.

CBA Grupa udruženje je koje obuhvaća 8 trgovaca na malo, te zajednički obuhvaća sklapanje ugovora o nabavi, ugovaranje proizvoda zajedničkih privatnih robnih marki i zajednički uvoz robe. Zajednička nabava obuhvaća oko 90 posto svih proizvoda mješovite robe, a obuhvaća poduzetnike:

1. Boso d.o.o, Vinkovci,

2. Bakmaz d.o.o., Zadar,

3. Biljemerkant d.o.o., Osijek,

4. Idis d.o.o., Sisak,

5. Trgonom d.o.o., Novi Marof,

6. Studenac d.o.o., Omiš,

7. Pemo d.o.o., Dubrovnik,

8. CBA Internacional d.o.o., Soblinec.

Također, CBA Grupa ne opskrbljuje ostale poduzetnike, a svaka od članica raspolaže vlastitim distribucijskim centrom i logističkim sustavom, no samo za vlastite potrebe, dok trgovinu na veliko mješovitom robom obavljaju samo neke, no riječ je o manjim količinama robe, te na način da kupci sami preuzimaju robu u prodajnim centrima ili skladištima pojedine članice.

Nacionalni trgovački lanac (NTL) je također udruženje trgovaca na malo osnovano sa svrhom obavljanja poslova ugovaranja povoljnijih uvjeta nabave mješovite robe te pružanje administrativne podrške svojim članicama vezanu uz pripremu i praćenje komercijalnih ugovora. NTL grupacija također ne raspolaže vlastitim distributivnim i logističkim sustavom, već isto svaka članica organizira u okviru vlastitog poslovanja. Članice NTL grupacije su poduzetnici:

1. Kerum d.o.o., Split,

2. Tommy d.o.o., Split,

3. Dinova-Diona d.o.o., Zagreb,

4. Merkur d.d., Rab,

5. Gavrilović Trgovina d.o.o., Petrinja.

U prosincu 2008. udružili su se CBA Grupa i NTL u novu grupaciju trgovaca na malo pod nazivom Narodni trgovački lanac, koja će svoje poslovanje započeti s 1. siječnja 2009. godine.

Sljedeće udruženje trgovaca na malo u segmentu nabave djeluje pod nazivom Ultra Gros, te objedinjuje najveći broj poduzetnika:

1. Duravit d.o.o. Pula,

2. Gavranović d.o.o. Zagreb,

3. Istracommerce d.d. Pazin,

4. Jadranka d.d. Mali Lošinj,

5. Jeruzalem d.o.o. Rijeka,

6. Kvarner d.o.o. Punat,

7. La-vor trade d.o.o. Buzet,

8. Lonia d.d. Kutina,

9. Metss d.o.o. Čakovec,

10. PPK d.o.o. Bjelovar,

11. Puljanka d.d. Pula,

12. Ribola d.o.o. Kaštel Lukšić,

13. Sonik d.o.o. Zadar,

14. Strahinjčica trgovina d.o.o. Krapina,

15. TP Varaždin d.o.o. Varaždin,

16. Trgocentar d.o.o. Zabok,

17. Trgocentar d.d. Virovitica,

18. Trgostil d.d. Donja Stubica,

19. Trgovina Krk d.d. Malinska,

20. Union d.d. iz Zagreba,

21. Valalta d.o.o. Rovinj,

22. Victa d.o.o. Split,

23. Vrutak d.o.o. Zagreb,

24. Djelo d.o.o., Unešić.

U prosincu 2006. godine ugovorena je i poslovna suradnja između Ultra Gros grupe i Gastro Grupe, udruženja poduzetnika koji prvenstveno posluju u segmentu opskrbe hotela, kafića i restorana (tzv. HoReCa kanali prodaje).

Slijedom navedenog, Agencija je utvrdila da zaključno s 2008. godinom sva navedena udruženja trgovaca na malo djeluju isključivo u smislu zajedničkog sustava nabave te niti jedno ne raspolaže distribucijskom mrežom niti logističkim sustavom kojim bi opskrbljivao i druge poduzetnike – trgovce na malo. Svako od udruženja okuplja trgovce na malo iz svih područja Republike Hrvatske, odnosno isti nemaju obilježja regionalnog grupiranja, vezanog uz sjedište samih poduzetnika, članova određene grupacije. Iz tog razloga nije moguće usporediti sustave distribucije mješovite robe na veliko KONZUMA d.d. i drugih poduzetnika koji djeluju na tom tržištu na nižoj, regionalnoj razini.

S obzirom da je Agencija utvrdila kako ne postoji alternativni distribucijski sustav istih razmjera kakav je onaj KONZUMA d.d., navedeni poduzetnik na tržištu trgovine na veliko dodatno dobiva na značaju, osobito uzevši u obzir vertikalnu integriranost u AGROKOR Grupu i povezanost s nekima od najznačajnijih domaćih proizvođača (ujedno i distributera vlastitih proizvoda). Takva integriranost može imati višestruke posljedice i učinke na mjerodavna tržišta u predmetnom slučaju.

Iz tog razloga, zatraženi su podaci od takmaca sudionika koncentracije o deset najznačajnijih dobavljača proizvoda mješovite robe. Riječ je primarno o poduzetnicima:

– Dukat d.d.,

– Podravka d.d.,

– Gavrilović d.o.o.,

– Coca-Cola Beverages Hrvatska d.o.o.,

– Tisak d.d.,

– Vindija d.d.,

– Koka d.d.,

– PPK d.d.,

– Orbico d.o.o.,

– Kraš d.d.,

– Zvijezda d.d.,

– Jamnica d.d.,

– Karlovačka pivovara d.d.,

– Beiersdorf d.d. i drugi.

Iz zaprimljenih podataka utvrđeno je da se na listi najvećih dobavljača tržišnih takmaca sudionika koncentracija najveći broj njih odnosi na proizvođače koji svoje proizvode distribuiraju na veliko. Navedeno je dodatno dokazalo tvrdnju Agencije da osim KONZUMA d.d. ne postoji drugi trgovac na veliko od kojeg je moguće nabaviti cjelokupni asortiman proizvoda mješovite roba na veliko, već je u svim slučajevima riječ o izravnoj nabavi od samih proizvođača i/ili dobavljača pojedine robe koju proizvode, odnosno distribuiraju. Osim toga, kao što je već obrazloženo, neki od najznačajnijih proizvođača i/ili dobavljača vlasnički je povezano s KONZUMOM d.d., odnosno integrirano u AGROKOR Grupu. S navedene, dostavljene liste najvećih dobavljača riječ je o poduzetnicima: Tisak d.d., Zvijezda d.d., Jamnica d.d.

Agencija je utvrdila da dio manjih takmaca oba sudionika koncentracije na tržištu trgovine na malo mješovitom robom, zadovoljava dio svojih potreba i putem veleprodajnog sustava poduzetnika KONZUM d.d.

S obzirom na navedene činjenice i prema očitovanjima poduzetnika, utvrđeno je kako u Republici Hrvatskoj ne postoji adekvatan alternativni distributivni sustav mješovite robe, a poduzetnici – trgovci na malo mješovitu robu nabavljaju ili direktno od proizvođača ili od veleprodajnog segmenta KONZUMA d.d., te djelomično u manjim količinama od drugih trgovaca na malo, koji obavljaju prodaju na veliko uglavnom u svojim prodajnim centrima.

Slijedom navedenog, Agencija je utvrdila da prisutnost KONZUMA d.d. na svim razinama proizvodnog i distribucijskog procesa nedvojbeno utječe na poslovanje njegovih takmaca kao i na tržišne uvjete na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom i na tržištu trgovine na veliko mješovitom robom. Naime, s obzirom na predmetnu koncentraciju, preuzimanje maloprodajnog segmenta poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. omogućiti će KONZUMU d.d. povećanje tržišnog udjela, značajnu prisutnosti na području Šibensko-kninske županije u odnosu na područje analiziranih gradova i mjesta u navedenoj županiji.

Prestankom djelovanja poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. ugasit će u segmentu veleprodaje na području Šibensko-kninske županije alternativni distribucijski kanal, što će pak omogućiti jačanje značaja veleprodajnog asortimana poduzetnika KONZUM d.d. u odnosu na proizvođače povezane s poduzetnikom KONZUM d.d. u okviru AGROKOR Grupe. Osim veće količinske prisutnosti tako povezanih proizvođača, povećat će se i općenito količine nabave od strane KONZUMA d.d. i prema njegovim drugim dobavljačima, što će pak imati učinka u smislu povećanja njegove pregovaračke moći te samim time diktiranja uvjeta nabave proizvoda prema proizvođačima i dobavljačima. Na taj način moguće posljedice su: za stjecatelja: mogućnost ponude proizvoda po nižim cijenama za potrošače koje u konačnici neće biti u mogućnosti pratiti njegovi takmaci, te za dobavljače: stvaranje gospodarske ovisnosti o jednom tako velikom i snažnom kupcu.

10. GOSPODARSKE PREDNOSTI I PREDNOSTI ZA POTROŠAČE

Podnositelj prijave, KONZUM d.d., sukladno odredbi članka 18. ZZTN, te članka 11. točke 17. i točke 18. Uredbe o koncentracijama, u prijavi namjere koncentracije navodi gospodarske prednosti te prednosti za potrošače koje će proizaći iz provedbe navedene koncentracije i kojima dokazuje da će provedba predmetne koncentracije proizvesti učinke koji će dovesti do takvog jačanja tržišnog natjecanja, koje će biti značajnije od negativnih učinaka stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja sudionika koncentracije.

10.1. Gospodarske prednosti koncentracije

Prema obrazloženju podnositelja prijave, stjecanjem poduzetnika Lokica d.o.o., odnosno njegovih maloprodajnih objekata, a osobito maloprodajnih objekata u manjim naseljima, neatraktivnim drugim trgovcima na malo, KONZUM d.d. će pravilnim rasporedom odgovarajućih formata prodavaonica, ruralnog i urbanog tipa na tom mikro tržištu postići pozitivan efekt u percepciji potrošača. Također, KONZUM d.d. maksimalno će iskoristiti svoj razgranati lanac nabave, a pozicioniranjem u zaleđu, u odnosu na obalu, omogućiti će da postojeći visoki efekt sezonskog zapošljavanja bude eliminiran tj. da zaposlenici imaju kontinuiran posao kroz cijelu kalendarsku godinu.

10.2. Prednosti za potrošače

U svom obrazloženju podnositelj prijave navodi da će, sa stajališta interesa potrošača, provedba koncentracije imati prednosti za potrošače, kako u pogledu izbora mjesta kupnje tako vjerojatno i u pogledu mogućeg sniženja maloprodajnih cijena.

Provedbom koncentracije omogućilo bi se da se Šibenik sa okolnim mjestima pravilno pokrije uređenim prodavaonicama s novom rashladnom opremom, suvremenim informatičkim programom i visokom razinom usluge uključujući i sve pogodnosti za kupce koje pružaju »loyality« programi, stalne akcijske prodaje i sl. Također, KONZUM d.d. navodi da će biti zaposleno dodatnih 400 radnika pa uz postojeći broj zaposlenih nastaju osnove za lokalnu kontinuiranu edukaciju, odnosno ulaganje u zaposlene, što također unapređuje razinu usluge sa stanovišta potrošača.

Budući da KONZUM d.d. ima ugovore gotovo sa svim hrvatskim dobavljačima i dobavljačima iz regije, smatra da će ukupna razina ponude biti značajno unaprjeđena, posebno u dijelu kontrole porijekla svježih poljoprivrednih proizvoda kroz čiji otkup i kooperaciju s proizvođačima, Konzum d.d. svojim kupcima omogućuje kupnju svježeg voća i povrća uz najkraći mogući period vremena od trenutka ubiranja plodova pa do plasmana na police trgovca.

Također, Konzum d.d. ima ugovore sa svim značajnijim kartičarskim kompanijama, kako kreditnim tako i debitnim, pa i mogućnost plaćanja tim sredstvima predstavlja dodatnu pogodnost za potrošače.

11. OCJENA DOPUŠTENOSTI KONCENTRACIJE U POSTUPKU NA DRUGOJ RAZINI

Budući da bi provedba predmetne koncentracije mogla imati za posljedicu značajno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na teritoriju Republike Hrvatske, te da je stoga za donošenje odluke potrebno pribavljanje dopunskih podataka u smislu članka 48. ZZTN, te izrada sveobuhvatne pravne i ekonomske analize, Agencija je, 3. travnja 2008., u smislu članka 26. stavka 3. i članka 22. stavka 3. ZZTN, u svezi s člankom 46. ZZTN, donijela zaključak o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije u tzv. II. fazi.

Kako je Agencija 18. travnja 2008., sukladno članku 25. stavku 2. ZZTN i članku 19. Uredbe o koncentracijama poduzetnika u svrhu dopunske analize zatražila dodatne podatke i očitovanja od prijavitelja koncentracije, te svih subjekata za koje se može razumno pretpostaviti da imaju saznanja o odnosima na utvrđenim mjerodavnim tržištima, Agencija je 17. lipnja 2008., sukladno članku 56. stavku 5. ZZTN, donijela zaključak o produljenju roka za ocjenu dopuštenost predmetne koncentracije.

Člankom 56. stavkom 5. ZZTN propisano je da Agencija može i nadalje produljiti rok za donošenje rješenja kojim se ocjenjuje dopuštenost koncentracije poduzetnika za naredni rok od tri (3) mjeseca.

Naime, u razdoblju od 21. travnja 2008. do 17. srpnja 2008. Agencija je prikupila podatke od poduzetnika koji posluju na tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (u nespecijaliziranim prodavaonicama, samoposluživanjima, supermarketima i hipermarketima) na području Šibensko-kninske županije te od poduzetnika na tržištu trgovine na veliko mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj.

Također, 18. travnja 2008. Agencija je zatražila dostavu primjedaba i mišljenja od Udruga za zaštitu potrošača, Udruge poslodavaca, Obrtničke komore Šibensko-kninske županije, Hrvatske obrtničke komore, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatske gospodarske komore – Sektora za trgovinu.

Pored navedenoga, Agencija je 22. srpnja 2008., uslijed složenosti predmeta, zatražila dodatne podatke i očitovanja od poduzetnika koji posluju na navedenim mjerodavnim tržištima.

U razdoblju od 28. srpnja 2008. do 16. prosinca 2008. Agencija je zaprimala zatražene podatke.

Naime, zbog nepostupanja određenih poduzetnika po nalogu Agencije, 27. kolovoza 2008., Agencija je otpremila požurnice poduzetnicima koji nisu dostavili zatražene podatke i dokumentaciju.

Dana 21. listopada 2008. ponovljene su požurnice poduzetnicima [...] koji nisu dostavili zatraženo po prvoj požurnici. Poduzetnik [...] je dostavio zatražene podatke i dokumentaciju Agenciji 16. prosinca 2008.

Također, 21. listopada 2008. od poduzetnika KONZUM d.d. je zatražena dopuna podneska od 6. kolovoza 2008., budući isti nije dostavio sve zatražene podatke zahtjevom Agencije od 21. srpnja 2008.

Slijedom navedenog, budući da je rok za donošenje rješenja u predmetnoj upravnoj stvari isticao 3. listopada 2008., a u članku 56. stavku 5. ZZTN propisano je da Agencija može i nadalje produljiti rok za donošenje rješenja kojim se ocjenjuje dopuštenost koncentracije poduzetnika za naredni rok od tri (3) mjeseca, Agencija je, 15. rujna 2008., donijela zaključak o produljenju roka za ocjenu dopuštenosti predmetne koncentracije.

Naime, u posebnim slučajevima, kakav je i slučaj kod ocjenjivanja koncentracije poduzetnika na tržištu trgovine na veliko i na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, Agencija može nadalje produljivati rok za donošenje rješenja o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika, sve dok dokazi ne budu omogućavali potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja na način koji će omogućiti donošenje rješenja o ocjeni dopuštenosti konkretne koncentracije poduzetnika na utvrđenom mjerodavnom tržištu.

11.1. Javni poziv poduzetnicima i ostalim zainteresiranim osobama za dostavljanjem primjedaba i mišljenja o učincima predmetne koncentracije

U cilju prikupljanja podataka potrebnih za izradu ekonomske i pravne analize, Agencija je, sukladno članku 37. točka 8. i točka 9. ZZTN i članku 94. ZoUP objavila Javni poziv poduzetnicima za dostavljanjem primjedaba i mišljenja. Javni poziv, klase: UP/I 030-02/2008-02/06, urbroja: 580-02-08-30-13, objavljen je 18. ožujka 2008. na službenim Internet stranicama Agencije (http://www.aztn.hr).

Agencija je navedenim javnim pozivom pozvala sve poduzetnike i druge zainteresirane osobe koji djeluju na utvrđenim mjerodavnim tržištima u Republici Hrvatskoj:

– tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo (u nespecijaliziranim prodavaonicama, samoposluživanjima, supermarketima i hipermarketima) na području Šibensko-kninske županije, i na

– tržištu trgovine na veliko mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj.

Pozvani su i svi poduzetnici koji djeluju na drugim tržištima na kojima bi navedena koncentracija mogla imati učinke na tržišno natjecanje (uzlazna, silazna, susjedna tržišta), strukovne udruge, udruge poslodavaca, udruge za zaštitu potrošača, te ostale osobe koje nisu stranke u predmetnom postupku odnosno njihovi tržišni takmaci, ali za koje se može razumno pretpostaviti da imaju saznanja o odnosima na spomenutim mjerodavnim tržištima, da dostave svoje primjedbe, stavove i mišljenja o mogućim konkretnim značajnim učincima koncentracije na njihovo poslovanje, kao i na moguće značajne učinke iste na tržišno natjecanje na navedenim tržištima u cjelini.

Utvrđen je rok za dostavu primjedbi i mišljenja Agenciji u pisanom obliku do 28. ožujka 2008.

Do isteka roka za dostavu primjedbi i mišljenja, Agencija je 26. ožujka 2008. zaprimila podnesak poduzetnika [...], vezan uz spomenuti Javni poziv. Poduzetnik [...] je navedenim podneskom, u bitnome naveo da smatra kako će navedena koncentracija imati negativne učinke na tržišno natjecanje budući da navedeni poduzetnik proizvodi proizvode koji su konkurentni proizvodima poduzetnika Zvijezda d.d., a koje je poduzetnik JOLLY-JBS d.o.o. prodavao baš kao i Zvijezdu, pa je bojazni da ih poduzetnik KONZUM d.d. po provedbi koncentracije više neće plasirati u svojim prodavaonicama. Slijedom navedenoga, navedeni je poduzetnik predložio Agenciji predmetnu koncentraciju zabraniti ili pak, ukoliko Agencija predmetnu koncentraciju ocijeni dopuštenom, zabraniti KONZUMU d.d. izbacivanje proizvoda tog poduzetnika iz ponude.

Nadalje, 18. travnja 2008. Agencija je izravno uputila dopise sa zahtjevom za dostavu mišljenja o tržišnim učincima provedbe predmetne koncentracije poduzetnicima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo mješovitom robom u Šibensko-kninskoj županiji i koji su najveći tržišni takmaci KONZUMA d.d., na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom. Riječ je o pet (5) poduzetnika: [...]

Navedeni dopisi su 18. travnja 2008. također upućeni udrugama za zaštitu potrošača i to: Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača, Zagreb i »Šibenski potrošač«, Šibenik, Hrvatskoj udruzi poslodavaca – Udruzi za trgovinu, Zagreb, Hrvatskoj gospodarskoj komori – Sektoru za rgovinu, Obrtničkoj komori Šibensko-kninske županije, Hrvatskoj obrtničkoj komori, Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.

Sukladno obvezi Agencije iz članka 19. Uredbe o koncentracijama, kojim je propisano da je Agencija, prilikom ocjene dopuštenosti koncentracije, dužna razmotriti sve moguće prednosti i učinke koji bi nastupili provedbom prijavljene koncentracije, namjera navedenih dopisa bila je da tako prikupljeni podaci pridonesu pojašnjenju odnosno boljem razumijevanju odnosa i stanja na navedenim mjerodavnim tržištima.

11.2. Stavovi i mišljenja anketiranih poduzetnika i udruženja vezano uz učinke predmetne koncentracije

Poduzetnik [...] se očitovao, s obzirom da ima jednu prodavaonicu u centru Šibenika te jednu u Primoštenu koja dobro posluje ljeti kada je velika posjećenost turista, kako smatra da navedena koncentracija neće ugroziti interese ostalih poduzetnika koji obavljaju djelatnost trgovine mješovitom robom na malo na području Šibensko-kninske županije, jer u toj županiji još uvijek ima prostora za druge poduzetnike da prošire svoje postojeće prodajne lance. Prema podacima poduzetnika [...] najznačajniji dobavljači u veleprodaji na području Šibensko-kninske županije su Jamnica, Ledo, Zvijezda, Pik i Pekara Krka – sve poduzetnici u sastavu AGROKOR Grupe.

Poduzetnik [...]. se pak očitovao da, s obzirom na njemu dostupne podatke, nije u mogućnosti dati svoje mišljenje o učincima predmetne koncentracije na mjerodavnom tržištu. Sa sudionicima predmetne koncentracije nije surađivao niti kao dobavljač niti kao kupac. Jedina suradnja s poduzetnikom JOLLY-JBS d.o.o. je ostvarena prilikom kupnje prodajnog mjesta, [...]. S društvima Zvijezda i Jamnica i drugi poduzetnik [...] ima dugotrajnu, opsežnu i korektnu suradnju, pri čemu poduzetnik [...] nastupa kao kupac, a ta društva kao dobavljač.

Poduzetnik [...] smatra da predmetna koncentracija u ovoj fazi neće značajnije ugroziti tog poduzetnika, budući da ostvaruje korektne poslovne odnose s poduzetnikom KONZUM d.d. i članicama AGROKOR Grupe direktno ili putem Ultra gros grupe čiji je član. Pri tome navodi da svaka koncentracija velikih poduzetnika umanjuje prostor za poslovanje i konkurentnost malih i srednjih poduzetnika.

Poduzetnik [...] smatra da predmetna koncentracija neće bitno utjecati na poslovanje tog poduzetnika. Pri tome navodi da su društva iz AGROKOR Grupe, primjerice Jamnica, Konzum, Zvijezda, značajni izvor nabave za tog poduzetnika. Surađivao je s oba sudionika koncentracije te su ti poslovni odnosi bili obostrano korektni.

Poduzetnik [...] nije Agenciji dostavio svoje primjedbe i mišljenje.

Hrvatska udruga poslodavaca, Udruga trgovine smatra da, s obzirom na podatke kojima oni raspolažu, poduzetnik JOLLY-JBS d.o.o. na tržištu trgovine mješovitom robom u Republici Hrvatskoj ostvaruje 11. mjesto pa stoga ne postoji vidljiv/relevantan učinak bilo na dobavljače bilo na tržište Republike Hrvatske u cjelini. Udruga trgovine se nadalje očitovala kako ne posjeduje posebne podatke i ne prati tržište po županijama, pa se na eventualne učinke koncentracije na području Šibensko-kninske županije kao izdvojenog područja ne mogu očitovati.

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača i Šibenski potrošač smatraju da će predmetna koncentracija proizvesti negativne učinke na mjerodavnom tržištu. Pri tom Hrvatska udruga za zaštitu potrošača razloge takvog stava obrazlaže vertikalnom integracijom AGROKOR Grupe koja je dodatno ojačana franšiznim dućanima »Plus market« i koja će provedbom predmetne koncentracije integrirati i vodećeg tržišnog takmaca s najvećim brojem dućana u Šibensko-kninskoj županiji. Navedeno će, smatra Hrvatska udruga za zaštitu potrošača dovesti do smanjenja mogućnosti izbora asortimana proizvoda za krajnje potrošače jer je ponuda poduzetnika KONZUM d.d. standardizirana, vezana ciljevima vlastite veleprodaje putem Velpro mreže, što će u konačnici dovesti do povećanja cijena njihovih proizvoda, a kada se eliminiraju direktni konkurenti-trgovci na malo. Nadalje, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača smatra da su dobavljači izuzetno ugroženi provedbom predmetne koncentracije jer gube alternativnog kupca poduzetnika Lokica d.o.o. i time će biti prisiljeni pristati na duge rokove plaćanja (često kompenzaciju). Hrvatska udruga za zaštitu potrošača naime navodi da je praćenjem poslovanja poduzetnika KONZUM d.d. uočljivo da su brojni proizvođači nestali s polica KONZUM-a jer nisu mogli izdržati takve uvjete. Osim toga navedena Udruga smatra da će provedbom predmetne koncentracije nestati i veletrgovački konkurent i ostati samo Velpro – glavni opskrbljivač poduzetnika KONZUM d.d. ali i trgovaca obrtnika u okviru projekta »Plus market». Šibenski potrošač, u bitnome još dodatno navodi da je sa stajališta krajnjih potrošača predmetna koncentracija jako opasna jer njezinom provedbom jedina prava alternativa ostaje poduzetnik Plodine d.d. koji nema niti trećinu trgovina u Šibensko-kninskoj županiji. Šibenski potrošač na kraju navodi da potrošači imaju osjećaj da gdje god krenu u kupnju završe na prodajnom mjestu poduzetnika KONZUM d.d.

Hrvatska gospodarska komora – Sektor za trgovinu je mišljenja da horizontalno gledajući predmetna koncentracija ne bi bitno utjecala na ostale poduzetnike trgovce jer to mjerodavno tržište karakterizira otvorenost koja omogućuje konkurenciju na tržištu, dinamičnost te dobru strukturiranost tržišta. Hrvatska gospodarska komora – Sektor za trgovinu navodi da je činjenica da bi se preuzimanjem poduzetnika Lokica d.o.o. položaj poduzetnika KONZUM d.d. na mjerodavnom tržištu dodatno ojačao, te time ojačala njegova natjecateljska snaga u Šibensko-kninskoj županiji, međutim time ne bi bio spriječen ulazak drugih takmaca na to tržište. Hrvatska gospodarska komora – Sektor za trgovinu nadalje navodi da su na tom tržištu prisutni i drugi takmaci: Plodine d.d. koji je u strateškom partnerstvu s poduzetnikom Mercator-H d.o.o., Lidl d.o.o.k.d. koji član Schwartz grupe, Kerum d.o.o. koji je član Narodnog trgovačkog lanca, Djelo d.o.o., Studenac d.o.o. koji je član CBA International udruženja Hrvatske, Dm-drogerie markt d.o.o. te niz drugih trgovaca pravnih osoba i obrtnika, te da je i određeni broj novih tržišnih takmaca kratkoročno i dugoročno najavio ulazak na to mjerodavno tržište. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore – Sektora za trgovinu za 2004. godinu, na koje se ista poziva u svome mišljenju ta županija ima 196 naselja, od čega je njih 120 bez prodajnih površina, pa stoga smatra da će KONZUM d.d. kroz tržišnu snagu poboljšati opskrbu županije i podići njezinu razinu. Hrvatska gospodarska komora – Sektor za trgovinu nadalje smatra da je jačanje poduzetnika KONZUM d.d. interes i članova projekta »Plus market«, koji su po njezinoj ocjeni, ojačali svoje poslovanje, unaprijedili ga i povećali promet, dobili prepoznatljiv marketing i standardizaciju trgovina, povezali se s proizvodnjom i sačuvali značajan broj radnih mjesta. Pri tome Hrvatska gospodarska komora – Sektor za trgovinu upozorava da pozitivan učinak na stvaranje partnerskih odnosa između trgovaca i proizvođača može rezultirati stvaranjem nepovoljnih uvjeta za dobavljače, zbog čega jačanje i širenje bilo kojeg poduzetnika treba pratiti, kako se vodeći položaj ne bi zloupotrebljavao.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je mišljenja da predmetnom koncentracijom poduzetnik KONZUM d.d. nastoji jačati svoju poziciju na području Šibensko-kninske županije bez obzira na već prisutan visok stupanj koncentracije na tom tržištu jer svojim visokim udjelom ne iskorištava monopolistički položaj (politika poduzeća), budući da je cjenovna politika na tom području identična cjenovnoj politici u ostalim dijelovima Republike Hrvatske u kojima poduzetnik KONZUM d.d. nema ulogu dominantnog igrača a također se uspješno bori s konkurencijom i ostvaruje visoku razinu dodane vrijednosti, što znači da je cijena određenog proizvoda npr. u Gradu Zagrebu ista cijeni identičnog proizvoda u Gradu Šibeniku. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva smatra da, ukoliko potrošači osjete bilo kakve cjenovne nejednakosti, je za pretpostaviti da će reagirati na način da će radije kupovati u tvrtkama koje će jeftinije ponuditi istovrsni proizvod, budući da je s jedne strane većina proizvoda u maloprodaji izrazito cjenovno elastična dok se s druge strane potrošači na tržištu ponašaju racionalno. U slučajevima da potrošači osjete da je na tržištu došlo do velikog cjenovnog raspona između određenih proizvoda, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva smatra da se na taj način javlja povoljna prilika za ostale poduzetnike koji smatraju da mogu konkurirati svojim cijenama poduzetniku KONZUM d.d. ili pak nekom drugom trgovačkom lancu, budući da je ulazak i ostalih trgovačkih lanaca na tržištu slobodan. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva zaključuje da sve navedeno samo po sebi dovodi do oblika tržišne konkurencije gdje najbolje prolaze potrošači pri čemu se cjenovnim nadmetanjem natječu trgovački lanci koji vrše pritisak na cijene proizvoda i na taj način smanjuju mogućnost za zaradom ekstra profita.

Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Šibensko-kninske županije se očitovala da ne posjeduje podatak o tome koliko je trgovaca na malo mješovitom robom sklopilo ugovor o poslovnoj suradnji s poduzetnikom KONZUM d.d. u okviru projekta »Plus market« na području Šibensko-kninske županije niti ga može procijeniti. Ista je izdala svojim članovima obrtničku karticu s kojom se može uz odgovarajući popust obavljati nabava robe u veleprodaji. Jedan od pružatelja usluge nabave robe u veleprodaji je i poduzetnik KONZUM d.d. s kojim je HOK potpisao ugovor. Prema saznanjima Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Šibensko-kninske županije zemljopisna rasprostranjenost maloprodajnih mjesta obrtnika-trgovaca mješovitom robom na području Šibensko-kninske županije je zadovoljavajuća, s time da je veći broj prodajnih mjesta tih obrtnika smješten u Šibeniku, Vodicama i Kninu nego u okolnim područjima i manjim gradovima i mjestima u županiji. Procjena omjera je 4:1. Stava su da je broj sezonskih obrta kod djelatnosti trgovine na području Šibensko-kninske županije zanemariv.

12. ANALIZA UČINAKA KONCENTRACIJE

Prikupljeni i analizirani podaci, činjenice i okolnosti u ovom predmetu ukazuju na dvojaki problem, s jedne strane visoki poslijekoncentracijski tržišni udjel sudionika koncentracije na nepovoljno strukturiranom mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom u Šibensko-kninskoj županiji te posljedično tome, s druge strane, utjecaj izuzetne kupovne moći poduzetnika Konzum d.d. na tržištu trgovine na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatskoj.

Analizirajući predmetnu koncentraciju horizontalno, utvrđeno je da provedbom predmetne koncentracije drugi tržišni takmac na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom u Šibensko-kninskoj županiji preuzima lidera na tom tržištu, te im poslijekoncentracijski udio iznosi 50-60 posto.

Struktura tog mjerodavnog tržišta je nepovoljna. Naime, provedbom predmetne koncentracije, prvi sljedeći konkurent po tržišnom udjelu, poduzetnik Plodine d.d., imat će višestruko manji tržišni udjel od Konzuma d.d. Pri tome je od izrazite važnosti činjenica da Plodine d.d. ima u potpunosti različiti profil prodajnih mjesta od sudionika koncentracije, odnosno isti svoju prodaju obavlja putem prodajnih mjesta većeg formata, smještenih u turistički atraktivnim mjestima Šibensko-kninske županije.

Analizirajući učinke predmetne koncentracije u odnosu na broj, vrstu i lokaciju prodajnih mjesta sudionika koncentracije utvrđeno je da će njezinom provedbom Konzum d.d. steći najveći broj malih prodajnih mjesta, odnosno tržišni udjel od 50-60 posto u malim prodavaonicama i 70-80 posto u samoposluživanjima. Tržišni mu udjel pak u odnosu na prodavaonice većeg formata iznosi također značajnih 40-50 posto u supermarketima.

Podaci o zastupljenosti prodajnih mjesta tržišnih takmaca u odnosu na prodavaonice poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. kao predmeta stjecanja dokazuju činjenicu da ih se najveći broj odnosi na prodavaonice manjeg formata – male prodavaonice i samoposluživanja. Trećina od postojećih tržišnih takmaca koji su smješteni u blizini prodajnih mjesta poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. je u sustavu projekta »Plus marketi«, odnosno nabavlja robu u veleprodaji putem VELPRO mreže te je u pogledu vizualnog identiteta i marketinški vezana uz poduzetnika Konzum d.d.

Najveći poslijekoncentracijski udjel sudionici koncentracije ostvaruju na području grada Šibenika te turistički atraktivnih mjesta Vodice i Murter, dok se druge strane KONZUM d.d. ulazi s po jednom prodavaonicom u šest novih mjesta na području Šibensko-kninske županije.

Konzum d.d. raspolaže s vlastitim robnim markama i to: u maloprodaji K plus, Standard i Kora, te Rial u veleprodaji. Njihov udio u ukupnom prihodu tog poduzetnika iznosi oko 9 posto u 2006. godini.

Analiza cijena u maloprodaji Konzuma d.d. dokazala je činjenicu da je isti među najskupljima na tržištu u odnosu na analizirane proizvode. Isto je slučaj i u odnosu na proizvode iz porfelja poduzetnika integriranih u AGROKOR Grupu. Primjerice, Jamnica, ABC sir i Zvijezda majoneza prodaju se krajnjim potrošačima na prodajnim mjestima Konzuma d.d. po istoj cijeni ili pak skuplje nego na prodajnim mjestima tržišnih takmaca poduzetnika Konzum d.d.

Iz analiziranih pak podataka o nabavnim i prodajnim cijenama odabranih proizvoda za sudionike koncentracije dokazano da je JOLLY-JBS d.o.o. nabavljao promatrane proizvode povoljnije od poduzetnika Konzum d.d. te da su maloprodajne cijene Konzuma d.d. u pravilu više u odnosu na gotovo sve promatrane proizvode, osim konzumnog bijelog šećera 1 kg, od maloprodajnih cijena poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o.

Analizirajući strukturu mjerodavnog tržišta trgovine na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatskoj utvrđeno je da je i na ovom mjerodavnom tržištu Konzum d.d. vodeći tržišni takmac s gotovo 40 posto tržišnog udjela prije provedbe predmetne koncentracije, te da slijedeći tržišni takmac ima gotovo dvostruko manji tržišni udjel. JOLLY-JBS d.o.o. ostvaruje 0-10 posto tržišnog udjela na tom mjerodavnom tržištu, ali s obzirom na njegov karakter regionalnog lidera, provedbom predmetne koncentracije poduzetnik Konzum d.d. će dodatno ojačati, jer će ugasiti jedan od alternativnih kanala nabave robe u veleprodaji za male trgovce na području Šibensko-kninske županije. Stoga je realno očekivati da će KONZUM d.d. »naslijediti« kupce u veleprodaji poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o.

S obzirom na zastupljenost logistički distributivnih centara niti jedan drugi poduzetnik ne može se smatrati konkurentom poduzetnika Konzum d.d. Isto je utvrđeno i u odnosu na tri posebno analizirane županije.

Na tom mjerodavnom tržištu se trgovci na malo mješovitom robom, da bi ostvarili povoljnije uvjete kupnje robe namijenjene daljnjoj prodaji, poslovno udružuju u grupacije za zajedničku nabavu od proizvođača i dobavljača proizvoda mješovite robe. Za takve je grupacije zajedničko da poslove ugovaranja komercijalnih uvjeta nabave roba obavlja zajedničko društvo, no članice ne raspolažu zajedničkim distributivnim niti logističkim centrima, nisu vlasnički povezane te su neovisne u svim ostalim aspektima poslovanja. Takve su grupacije CBA grupa, NTL grupa, koje su u prosincu 2008. ugovorile poslovnu suradnju pod nazivom Narodni trgovački lanac, te Ultra gros grupa koja je od prosinca 2006. ugovorila poslovnu suradnju s Gastro grupom – udruženjem poduzetnika koji prvenstveno posluju u segmentu opskrbe hotela, kafića i restorana (tzv. HoReCa kanali prodaje). Prije predmetne koncentracije poduzetnik JOLLY-JBS d.o.o. bio je članom CBA grupe.

Sve to, u konačnici, ukazuje na smanjenje mogućnosti izbora za potrošače, budući da bi na području Šibensko-kninske županije na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom polovica prodavaonica bile prodavaonice Konzuma d.d., bez obzira na tip maloprodajnog mjesta, pri tome ne uzimajući u obzir poduzetnike koji posluju u okviru projekta »Plus marketi». Uz to je navedeni poduzetnik i vodeći distributer mješovite robe za daljnju prodaju, s više od 40 posto tržišnog udjela na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatskoj, nakon provedbe predmetne koncentracije.

Analizirajući predmetnu koncentraciju vertikalno s obzirom na usku povezanost mjerodavnih tržišta trgovine na veliko i na malo mješovitom robom a koja, između ostalog, proizlazi iz činjenice da se na tržištu trgovine na veliko mješovitom robom u ulozi kupca javljaju poduzetnici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo mješovitom robom krajnjim potrošačima, posebno se ističe činjenica da je poduzetnik Konzum d.d. integriran u AGROKOR Grupu, vertikalno integrirani koglomeratski koncern, koji čini veliki broj poduzetnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te u zemljama regije. Snaga AGROKOR Grupe očituje se na svim vertikalnim razinama tržišta, od proizvođača preko trgovaca na veliko do trgovaca na malo robom namijenjenoj prodaji krajnjim potrošačima. Samo u 2007. godini koncern je dodatno porastao, integracijom osam novih društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i regiji.

Na taj način Grupa ostvaruje izuzetnu kupovnu moć prema dobavljačima proizvoda i/ili usluga, odnosno neizbježni je trgovački partner dobavljačima koji u velikoj mjeri ovise o zastupljenosti svojih proizvoda u njegovoj trgovačkoj mreži. Naime, suprotstavljena tržišna snaga kupca ovisi o nekoliko parametara:

1.) O veličini kupca. Poduzetnik Konzum d.d. sa više od 600 prodajnih mjesta u Republici Hrvatskoj, tržišnim udjelom od 50-60 posto na području Šibensko-kninske županije, odnosno od 40-50 do 70-80 posto u odnosu na tip prodajnog mjesta sudionika koncentracije na području grada i mjesta u toj županiji tržišni je lider na mjerodavnom tržištu, bez obzira na tip prodavaonica koje su analizirane.

2.) O njegovom komercijalnom značaju. Zbog rasprostranjenosti mreže Konzuma d.d. te njegove integriranosti u AGROKOR Grupu on predstavlja neizbježnog trgovačkog partnera dobavljačima roba i/ili usluga.

3.) O mogućnosti da se okrene alternativnim dobavljačima. U sastavu AGROKOR Grupe integrirani su neki od najznačajnijih proizvođača roba i/ili usluga u Republici Hrvatskoj i regiji. Primjerice, proizvodi proizvođača Jamnica d.d., Ledo d.d., Zvijezda d.d.. ili pak Pik Vrbovec d.d., Belje d.d. neizbježni su proizvodi u ponudu svakog trgovca koji se želi nametnuti kao ozbiljniji tržišni takmac na mjerodavnom tržištu trgovine na malo.

13. PRIMJEDBE AGENCIJE PODNOSITELJU PRIJAVE KONCENTRACIJE O NEGATIVNIM UČINCIMA PREDMETNE KONCENTRACIJE

Na 2. sjednici održanoj 13. studenoga 2008. Vijeće je, razmatrajući sve činjenice i okolnosti vezane uz prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika KONZUM d.d., Zagreb i LOKICA d.o.o., Drniš, ocijenilo da prikupljeni dokazi, podaci i obavijesti, uključujući i podatke koje su sudionici koncentracije iznijeli u prijavi koncentracije, te na tome utemeljeni rezultati do sada provedenog postupka, ne ukazuju da bi u konkretnom slučaju bila riječ o dopuštenoj koncentraciji.

Razmatrajući moguće učinke koncentracije na tržišno natjecanje na mjerodavnim tržištima, Vijeće je ocijenilo da njeni sudionici nisu dokazali da će koncentracija dovesti do takvog jačanja tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima, koje će biti značajnije od njezinih negativnih učinaka.

Stoga je Agencija, prije donošenja konačne odluke u predmetu ocjene dopuštenosti koncentracije, sukladno članku 135. stavku 1. i članku 143. stavku 3., u vezi sa člankom 8. ZoUP, upoznala podnositelja prijave predmetne koncentracije s rezultatima do sada provedenog postupka i učincima predmetne koncentracije za koje je ocijenjeno da bi mogli biti protutržišni. Naime, Vijeće je, sukladno članku 26. stavku 4. ZZTN, odlučilo da se podnositelju prijave predmetne koncentracije omogući da u pisanom očitovanju predloži mjere, uvjete i rokove koje smatra prikladnima da se njihovim provođenjem učinkovito otklone negativni učinci koncentracije koji proizlaze iz mogućeg značajnog sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima.

U tom smislu je Agencija podnositelju prijave koncentracije dostavila prikaz zaključaka koje je Vijeće, uzimajući u obzir sve činjenične i pravne okolnosti, izvelo na temelju svih činjenica, isprava i dokaza, uključujući i podatke koje su sudionici koncentracije dostavili u prijavi.

U takvom slučaju, cilj je Agencije podnositelju prijave predmetne koncentracije omogućiti da se očituje na zaključke Agencije, te istome omogućiti da sam predloži mjere koje smatra prikladnima za uklanjanje utvrđenih mogućih negativnih učinaka koncentracije na tržišno natjecanje, te uvjeta i rokova za njihovo provođenje. Na taj se način sudionicima koncentracije omogućava da predlože mjere koje su za njih najmanje otegotne. Međutim, mjere koje predlože sudionici koncentracije moraju biti takve da se njima učinkovito uklanjaju negativni učinci koncentracije na tržišno natjecanje. Osim toga one moraju biti provedive, te lako izvršive u relativno kratkim rokovima.

Primjerice, sudionici koncentracije mogu argumentirati da će sinergijske uštede na troškovima poslovanja rezultirati smanjenjem varijabilnih ili marginalnih troškova koji donose pogodnosti kupcima ili potrošačima. Jednako tako sudionici mogu primjerice obrazlagati načine i sredstva koja će dovesti do poboljšanja postojećih usluga ili razvoja novih usluga za potrošače itd. Sudionici koncentracije slobodni su i potiču se da samostalno i u skladu sa svojim najboljim saznanjima o djelatnosti kojom se bave istaknu sve tržišno pozitivne značajke predmetne koncentracije. Navedeno je sukladno pravnoj stečevini EZ, odnosno u skladu sa Smjernicama za ocjenu horizontalnih koncentracija temeljem Uredbe Vijeća o koncentracijama poduzetnika (Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers; OJ 2004/C 31/03).

Slijedom navedenoga, Vijeće je ocijenilo da bi mjere za uklanjanje negativnih učinaka provedbe predmetne koncentracije trebale ići u pravcu da se osigura učinkovito tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo na području Šibensko-kninske županije, osobito u odnosu na područje grada Šibenika te mjesta Vodice i Murter.

Također, Vijeće je ocijenilo da bi mjere za uklanjanje negativnih učinaka koncentracije trebale ići u pravcu da se osigura učinkovito tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatskoj, odnosno da se na razuman rok osigura pristup mjerodavnom tržištu dosadašnjim dobavljačima poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o.

Naime, Konzum d.d., koji u Šibeniku ima trinaest (13) maloprodajnih mjesta je provedbom predmetne koncentracije stekao ukupno 7 maloprodajnih mjesta poduzetnika LOKICA d.o.o., odnosno 2 male prodavaonice, 2 samoposluživanja i 3 supermarketa. U Vodicama, u kojima je imao četiri (4) prodajna mjesta, stekao je ukupno 4 maloprodajnih mjesta poduzetnika LOKICA d.o.o., odnosno 1 malu prodavaonicu, 2 samoposluživanja i 1 supermarket. U Murteru je prije provedbe predmetne koncentracije imao jedno (1) prodajno mjesto te je stekao ukupno 3 maloprodajna mjesta poduzetnika LOKICA d.o.o., odnosno 2 samoposluživanja i 1 supermarket. Broj tržišnih takmaca u bližoj okolici prodajnih mjesta poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. u 2007. godini u Šibeniku iznosio je 13, u Vodicama 10, a u Murteru 4. Podaci o zastupljenosti prodajnih mjesta tržišnih takmaca u odnosu na prodavaonice poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. kao predmeta stjecanja pokazuju da ih se najveći broj odnosi na prodavaonice manjeg formata-male prodavaonice i samoposluživanja. Trećina od postojećih tržišnih takmaca koji su smješteni u blizini prodajnih mjesta poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. je u sustavu projekta »Plus marketi«, odnosno nabavlja robu u veleprodaji putem VELPRO mreže te je u pogledu vizualnog identiteta i marketinški vezana uz poduzetnika Konzum d.d.

Stoga, stav je Vijeća da bi mjere za uklanjanje negativnih učinaka koncentracije trebale biti oblikovane u smislu:

(1.) Predlaganja strukturnih mjera, primjerice prodaje razumnog broja maloprodajnih prodavaonica mješovitom robom poduzetnika LOKICA d.o.o. i/ili prodavaonica koje poduzetnik Konzum d.d. drži od ranije u Šibeniku, Vodicama i Murteru. Pod razumnim brojem se podrazumijeva broj koji je neophodan za otklanjanje i ublažavanje negativnih učinaka provedbe predmetne koncentracije na mjerodavnom tržištu trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo na području Šibenika, Vodica i Murtera. Pri tome je bitno da prodavaonice čija se prodaja predlaže budu pravilno prostorno (zemljopisno) raspoređene unutar granica Šibenika, Vodica i Murtera, da prodavaonice čija se prodaja predlaže budu različitih formata i da to ne budu samo prodavaonice na neatraktivnim lokacijama. Prodaju treba izvršiti kupcu koji ima dovoljno financijskih sredstava i posjeduje odgovarajuće stručno znanje kako bi održao postojeće djelatnosti, odnosno kupcu koji nije značajno kapitalno ili personalno povezan s bilo kojim poduzetnikom iz sastava AGROKOR Grupe kao i sa njime povezanim poduzetnicima.

(2.) Konkretiziranih i po mogućnosti kvantificiranih planova Uprave poduzetnika Konzum d.d. da su pozitivni učinci na koje se samo načelno pozivaju u prijavi predmetne koncentracije dostavljene na ocjenu Agenciji, specifični i pripadajući upravo prijavljenoj koncentraciji, te da se ne bi mogli ostvariti alternativnim sredstvima, da su pozitivni učinci na koje se pozivaju takvi da će njima biti prevladani negativni učinci provedbe prijavljene koncentracije na tržišno natjecanje, da je izvjesno ili vjerojatno da će pozitivni učinci na koje se pozivaju stvarno nastupiti, da će pozitivni učinci na koje se pozivaju nastupiti odmah po provedbi prijavljene koncentracije ili u kratkom vremenu nakon provedbe, da će pozitivni učinci na koje se pozivaju, rezultirati pogodnostima za kupce odnosno potrošače.

(3.) Naloga poduzetniku LOKICA d.o.o. obveze održavanja na snazi postojećih sporazuma s dosadašnjim dobavljačima svih vrsta proizvoda, koje je poduzetnik JOLLY-JBS d.o.o. sklopio s dobavljačima radi prodaje u maloprodaji i veleprodaji i to na razuman rok koji treba osigurati pristup mjerodavnom tržištu dobavljačima sve do promjene sadašnje razmjerno nepovoljne strukture tog tržišta. Uvjeti poslovanja poduzetnika LOKICA d.o.o., posebice rokovi i uvjeti plaćanja, u bitnome moraju biti jednaki ili povoljniji od dosadašnjih iz važećih sporazuma, ali istovremeno nediskriminatorni i transparentni za sve dobavljače. Pri tome bi sudionici koncentracije trebali voditi računa o tome da teret obveze zadržavanja postojećih ugovora s dobavljačima poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. ne bi bio smanjivan otkazivanjem ugovora koji ti isti dobavljači imaju s Konzumom d.d. ili kojim drugim društvom u sastavu AGROKOR Grupe.

(4.) Imenovanja nezavisnog poduzetnika-trgovačkog društva registriranog za obavljanje revizijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu suglasnost Agencije o odabiru istog, koji nije personalno ni kapitalno povezan sa poduzetnicima u sastavu koncerna Agrokor i koji bi temeljem neopozivog mandata i bez ikakvog utjecaja od strane podnositelja prijave koncentracije, odnosno poduzetnika AGROKOR d.d., obavljao poslove praćenja provedbe mjera za otklanjanje negativnih učinaka predmetne koncentracije. Troškove izbora i obavljanja navedenih poslova rečenog društva snosi poduzetnik Konzum d.d.

(5.) Nalaganja obveze Konzumu d.d. redovitog godišnjeg dostavljanja revizijskog izvješća Agenciji o provedbi mjera praćenja poslovanja poduzetnika. Navedeno izvješće je potrebno strukturirati na način koji Agenciji omogućuje jednostavno i jasno praćenje provedbe ovih mjera.

Slijedom navedenoga, Agencija je pozvala poduzetnika Konzum d.d. da bez odgode, a najkasnije u roku od deset (10) dana od dana dostave navedene obavijesti, dostavi pisano očitovanje i prijedlog mjera za koje smatra da će osigurati uklanjanje negativnih učinaka provedbe predmetne namjere koncentracije na tržišno natjecanje, te dokaze o tome kao i pravne instrumente kojima jamči da će se njima brzo i učinkovito postići pozitivni učinci, u smislu ZZTN. U protivnom će predmet, sukladno odredbi članka 137. stavka 3. ZoUP, biti riješen na temelju stanja spisa.

14.1. Očitovanje poduzetnika KONZUM d.d. na primjedbe Agencije podnositelju prijave koncentracije o negativnim učincima predmetne koncentracije

Podnositelj prijave, KONZUM d.d. je 4. prosinca 2008. dostavio Agenciji pisano očitovanje i prijedlog mjera, klase UP/I 030-02/2008-02/06, urbroja: 378-02-08-41-104, na primjedbe Agencije podnositelju prijave koncentracije o negativnim učincima predmetne koncentracije.

U navedenom očitovanju i prijedlogu mjera KONZUM d.d. je, u bitnome naveo kako smatra da je već, neovisno o njegovom različitom shvaćanju stvarne situacije na mjerodavnim tržištima, u cilju daljnjeg smanjenja njegovog tržišnog udjela, obavijestio Agenciju da je dvije prodavaonice mješovitom robom: i to one u Tribunju, Bunari 1, površine 150 m2, sa [...] kuna godišnjeg prometa, i Primoštenu, Radića bb, površine 88 m2, [...] kuna godišnjeg prometa, koje su ostvarivale ukupno [...] kuna godišnjeg prometa, prenamijenio u prodavaonice pretežito drogerijskog tipa KOZMO.

Nastavno, KONZUM d.d. predložio je da Agencija za nezavisnog revizora koji će temeljem neopozivog mandata i bez ikakvog utjecaja od strane podnositelja prijave koncentracije, odnosno poduzetnika u sastavu AGROKOR Grupe, obavljati poslove praćenja provedbe mjera za otklanjanje negativnih učinaka predmetne koncentracije, odobri imenovanje revizorskog društva AUDIT d.o.o., Zagreb, […]. Poduzetnik Konzum d.d. je tom prilikom naveo da je navedeno društvo član grupe […], te ni na koji način nije povezano sa Konzumom niti sa koncernom Agrokor.

Navedeni stav iz očitovanja i prijedloga mjera od 4. prosinca 2008. poduzetnik KONZUM d.d. obrazlagao je kako slijedi:

Grafički prikaz broja prodavaonica (odnosno njihove prodajne površine) kojima raspolaže Konzum te kojima raspolažu tržišni takmaci na mjerodavnom tržištu i zemljopisne mape Šibensko-kninske županije u kojoj su za gradove koji su predmet analize Agencije naznačena prodajna mjesta poduzetnika Konzum d.d. i prodajna mjesta tržišnih takmaca, a koje je navedeni poduzetnik dostavio Agenciji u privitku podneska od 4. prosinca 2008., dokazuje da potrošači na području Šibensko-kninske županije imaju mogućnost mješovitu robu nabavljati kod većeg broja poduzetnika, birajući pritom najprihvatljiviju ponudu. Iz priloženih grafičkih prikaza proizlazi da Konzum ima na području Šibensko-kninske županije 30-40 posto ukupne maloprodajne površine prodavaonica, odnosno ukupno >10.000 m2, dok Plodine imaju >10.000 m2, a LIDL u dvije prodavaonice <10.000 m2, iz čega se nikako ne bi moglo smatrati da Konzum ima prevladavajući tržišni udjel, a time i prevladavajući utjecaj na tržištu.

Pri analizi Konzum d.d. je naveo, da je zanemario obrtnike, odnosno poduzetnike koji na promatranom tržištu imaju manje od 200 m2 prodajne površine u prodavaonicama, a kad bi i njihov udjel ovdje bio ukalkuliran, ukupna zastupljenost Konzuma u postotku bila bi još manja.

Pri tome je Konzum d.d. smatrao značajnim za napomenuti da je dobra rasprostranjenost u manjim naseljima veliki tržišni benefit za potrošače, koji stoga za obavljanje svakodnevne kupnje nisu prisiljeni putovati u veća središta.

Dodatno, KONZUM d.d. je naglasio da, uzevši u obzir relativno nižu kupovnu moć stanovnika Šibensko-kninske županije kao posljedicu nerazvijenosti regije i ratnih stradanja, koja tek u posljednje vrijeme kroz turistički razvoj svoju kupovnu moć približava prosječnoj kupovnoj moći u Republici Hrvatskoj, postoji velik prostor za otvaranje dodatnog broja prodavaonica poduzetnika koji bi zadovoljili potrebu tako relativno rastuće kupovne moći građana regije.

S obzirom na utvrđeno od strane Agencije da na analiziranom mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom djeluje velik broj „PLUS MARKETA« koji su kupci organizacijske jedinice Konzuma –VELPRO, poduzetnik Konzum d.d. se očitovao kako je točno da »PLUS MARKETI« kupuju robu u veleprodaji Konzuma, međutim da je pri tome riječ o nabavi roba od VELPRO za samo dio asortimana tih poduzetnika, po njihovom vlastitom izboru. Oni nisu vezani za Konzumovu nabavu nikakvim čvrstim ugovorom, nego isključivo uživaju određene marketinške benefite, te u promatranih dvije godine njihov broj izrazito fluktuira. Naime, mali poduzetnici često mijenjaju poslovne partnere od kojih naručuju robu, često donose nove poslovne odluke u smislu proširenja ili zatvaranja svog obrta ili društva sa ograničenom odgovornošću, te se stoga taj projekt treba smatrati isključivo marketinškim alatom Konzuma, a nikako ne predstavljaju povećanje tržišnog udjela Konzuma.

»PLUS MARKETI« i Konzum nemaju nikakvu zajedničku cjenovnu politiku, vlasnici »PLUS MARKETA« cijene slobodno formiraju, pojedine akcijske prodaje i promotivne aktivnosti mogu, ako se tako dogovore, koristiti kroz zajedničku promidžbu, no ničim nisu na isto obvezatni, a pogotovo nisu u obvezi držati robne marke poduzetnika Konzum d.d. Smisao »PLUS MARKETA« je da kroz određene volumene nabave ostvare rabate na naručenu količinu proizvoda, odnosno niže ulazne cijene, te da kroz mogućnost savjetovanja sa Konzumom urede svoje prostore, odnosno isti maksimalno iskoriste u smislu tzv. lay-outa, odnosno da kroz niži trošak nagradnih igara za kupce, kroz distribuciju imaju cjenovno prihvatljivu marketinšku aktivnost.

Poduzetnik Konzum d.d. je tom prilikom istaknuo da poduzetnici na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom djeluju kroz svoja interesna udruženja, te su tako »Ribola«, »Sonik« i »Djelo« članice ULTRAGROSA, a »Studenac« član CBA grupe, odnosno sada novog udruženja NTL, pri čemu su i njihova očekivanja u prvom redu usmjerena na niže ulazne cijene. Značajna je činjenica da su i u Kninu i u Vodicama otvorena prodajna mjesta poduzetnika Lidl d.o.o.k.d., ovoga časa jedinog diskontera na tržištu Republike Hrvatske.

Razmatrajući utjecaj kupovne moći poduzetnika na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatskoj, posebice u Šibensko-kninskoj i susjednim županijama Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj, poduzetnik Konzum d.d. naglasio je da u predmetnim županijama, osim Konzuma, u dijelu trgovine na veliko na promatranom tržištu, značajne udjele i značajne prodajne kapacitete imaju tržišni takmaci:

1. KOKTEL d.o.o., Šibenik

2. PROBONA d.o.o., Drniš

3. INTER d.o.o., Krapanj

4. STUDENAC d.o.o., Omiš

5. METRO Cash & carry d.o.o., Zagreb

Pri tome je smatrao važnim za naglasiti da Studenac ima značajan udio u HOREC-i.

Na području veleprodaje, Konzum d.d. je smatrao važnim za istaknuti da veći kupci naručuju robu direktno od proizvođača, ne koristeći usluge distributera ili veletrgovca, dok manji kupci, odnosno vlasnici ugostiteljskih obrta, koriste pogodnosti direktne dostave u željeno vrijeme u svoje ugostiteljske objekte, te time naručujući isporuku u optimalno vrijeme, i učinkovito smanjuju svoje troškove.

U promatrane tri županije, Konzum ima svoju organizacijsku jedinicu VELPRO, na adresi Šibenik, Škorpikova 23a, koju ima još od 31. 7. 2003. godine, dok u slučaju predmetne koncentracije dobiva isključivo jedan manji objekt, površine cca 800 m2, na adresi Šibenik, Kralja Zvonimira 241b, iz kojeg može raditi samo djelomičnu distribuciju prema svojim kupcima, jer je objekt građevinski neprimjeren daljnjem razvoju te vrste poslovanja, te ga stoga u idućih godinu dana namjerava prenamijeniti, odnosno iskoristiti za druge svrhe.

Time je, smatra poduzetnik Konzum d.d., dokazano da u smislu povećanja veleprodajnih kapaciteta na promatranom tržištu ova koncentracija nema učinak.

Na području promatranih županija kao veletrgovac, najznačajniji konkurent je METRO, koji ima objekt od cca <10.000 m2 na Dugopolju-Split (izvrsna prometna povezanost sa Šibenikom), i u Murvici-Zadar.

U odnosu na analizu Agencije koja se odnosi na zastupljenost vlastitih robnih marki Konzuma d.d. u veleprodaji, isti je izrazio jasni stav da smatra, kako u uvjetima prisutnosti diskontera kao što je LIDL na mjerodavnom tržištu, koji većinu roba prodaje kao vlastite robne marke ili »no name« proizvode, jedan od rijetkih raspoloživih marketinških alata kojima se može konkurirati takvoj ponudi jest prisutnost vlastitih robnih marki, cjenovno pristupačnih kupcima, uz istovremeno zadržavanje nužne kvalitete. Ne tvrdeći ovdje da tržišni takmaci koriste tzv. predatory pricing, ali svjestan činjenice da je takva cjenovna politika povremeno prisutna na tržištu, poduzetnik Konzum d.d. ne vidi niti jedan učinkovit alat, osim kroz proizvode vlastitih robnih marki, kojime bi se moglo konkurirati u takvim slučajevima, tim više što je zakonodavac, kroz novi Zakon o trgovini, ograničio mogućnosti sankcioniranja, kako »dampinga«, tako i tzv. predatory pricinga.

U odnosu na analizu Agencije koja se odnosi na snimanje cijena na maloprodajnim mjestima Konzuma i tržišnih takmaca tog poduzetnika, osobito u odnosu na proizvode proizvođača koji posluju u sustavu koncerna Agrokor (Belje-ABC sir, Zvijezda majoneza i Jamnica 1,5 I gazirana) i Agencijsku tvrdnju da su isti proizvodi povoljniji u ponudi tri druga trgovca, dok je Jamnica imala istu cijenu i u ponudi ostalih trgovaca, poduzetnik Konzum d.d. je naveo da istu tvrdnju ne spori, međutim da se ona odnosila na jedno kratko vremensko razdoblje početkom ljeta, kada su cijene naftnih derivata bile izrazito visoke, a one u logističkom trošku poduzetnika Konzum d.d. imaju značajni udio.

Navedeni poduzetnik smatra da analiza Agencije u dijelu koji se odnosi na Usporedbu nabavnih (NC) i maloprodajnih cijena (MPC) odabranih proizvoda sudionika koncentracije u 2007. godini pokazuje da je Konzum za promatrane proizvode (šećer Viro, kruh bijeli, mlijeko trajno Vindija, ulje suncokret Zvijezda, mineralna voda Jamnica), jeftiniji i to značajno, u odnosu na Jolly JBS u smislu maloprodajne cijene.

Također, Konzum d.d. je, sukladno uputi Agencije iz podneska koji sadrži primjedbe Agencije podnositelju prijave koncentracije o negativnim učincima predmetne koncentracije, dostavio Agenciji komparaciju cijena za tražene proizvode, a vezano za istraživanje Net Gerile d.o.o., iz čega je vidljivo, smatra poduzetnik Konzum d.d. da je za traženih 5 artikala poduzetnik Konzum d.d. smanjio RUC, preuzimajući dio inflatornog pritiska prema potrošačima.

Konzum u politici cijena sudjeluje u nastojanjima Vlade RH u obuzdavanju inflacije cjenovnim pritiskom, te je stoga u rujnu 2008. g. snizio cijene 40 proizvoda koji su najzastupljeniji u tzv. potrošačkoj košarici. Konzum kroz razne promotivne aktivnosti, kao i niže cijene artikala u ponudi iz godine u godinu povećava investiciju u konkurentnost, tako da je tijekom 2008. godine Konzum u razne akcije sniženja investirao 200 milijuna kuna. Kroz program loyalty Plus Card Konzum svojim kupcima osigurava dodatne pogodnosti prilikom svake kupnje u svim prodavaonicama. Samo kroz program Plus card, Konzum je u 2007. godini investirao više od 35 milijuna kuna, dok je u 2008. godini plan investicije 50 milijuna kuna kroz popuste koje će kupci ostvariti prilikom kupnje. U kampanju započetu u rujnu ove godine, gdje je Konzum početkom mjeseca za svoje kupce osigurao niže cijene 22 osnovna prehrambena artikla, a do kraja godine konstantno povećavajući njihov broj, Konzum će do kraja ove godine investirati u niže cijene dodatnih 50 milijuna kuna.

Zaključno, Konzum d.d. je istaknuo da u odnosu na cjenovnu politiku, uzimajući u obzir brojne akcijske prodaje, te dodatni popust koji korisnici Konzumovog loyality programa imaju, značajnija prisutnost Konzumovih prodavaonica na mjerodavnom tržištu donosi benefit za krajnjeg potrošača.

Razmatrajući tržišta maloprodaje u neposrednom okruženju sa stajališta predmetne koncentracije, poduzetnik Konzum d.d. smatra da globalizaciju tržišta mogu podnijeti isključivo poduzetnici koji ostvaruju značajne volumene u nabavi i kroz to nužne sinergijske učinke. U slučajevima kada na tržištu postoje najviše tri dominantna trgovca (kao što je to u susjednoj Republici Sloveniji i Republici Srbiji), jer u uvjetima poslovanja s dobavljačima koji predstavljaju multinacionalne kompanije, svaka rascjepkanost predstavlja lošu pregovaračku poziciju, a sa stajališta logistike nemogućnost ostvarivanja uštede na zavisnim troškovima. Pri tome se poduzetnik Konzum d.d., u prilog svojih tvrdnji pozvao na »Prikaz stanja na tržištu distributivne trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj u 2007. godini«, objavljen na internetskim stranicama Agencije (izvješće sa 112. Sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja), iz kojeg, smatra Konzum d.d. nikako ne proizlazi prevladavajući utjecaj Konzuma na tržištu (iako je lider). Dapače: cit »Položaj Konzuma kao najjačeg tržišnog takmaca, mjereno njegovim tržišnim udjelima nešto je oslabio u odnosu na prethodnu godinu što također upućuje na zaključak o sve jačoj tržišnoj utakmici na ovom tržištu.«

Slijedom navedenoga, Konzum d.d. je istaknuo da se ne može složiti sa stavom Agencije da je provedbom predmetne koncentracije smanjena mogućnost izbora za potrošače, odnosno da bi vertikalna povezanost Agrokor grupe ovdje ugrozila tržište trgovine na veliko, tim više što parametri na koje se poziva Agencija u obrazlaganju svojih tvrdnji, a koji dokazuju da tržišni udjel Konzuma na tržištu Šibensko-kninske županije iznosi 50-60 posto, ne odgovara analizi poduzetnika Konzum d.d. Navedeni poduzetnik smatra da činjenica što Konzum d.d., odnosno LOKICA d.o.o., posluju u sastavu Agrokor grupe, ne znači nemogućnost da se kupci okrenu alternativnim dobavljačima – proizvođačima. Naime, i Jamnica ima tržišne takmace (Studena-Podravka, Coca-cola, Vindija, Badel, Maraska,...) i Ledo u vidu brojnih uvoznih proizvoda sladoleda i smrznute hrane (Podravka, Stanić, Euroalfa, Pivac,...), Zvijezdinim proizvodima također postoji značajni konkurent na tržištu (Čepin, Floriol, Agragold, Rama, Tommy, Helmans, Podravka, Heinz,...) dok Pik Vrbovec i Belje također imaju značajne konkurete na tržištu (Danica-Podravka, Pivac, PPK Karlovac, Improm, Gavrilović, itd).

14.2. Dodatna ekonomska i pravna analiza Agencije s obzirom na očitovanje poduzetnika Konzum d.d. na primjedbe Agencije podnositelju prijave koncentracije o negativnim učincima predmetne koncentracije

Poduzetnik Konzum d.d. vezano uz usporedbu nabavnih i maloprodajnih cijena poduzetnika Konzum d.d. i Jolly-JBS d.o.o. u 2007. godini navodi kako su cijene analiziranih pet proizvoda (šećer Viro 1kg, kruh bijeli 500g, mlijeko trajno 2,8 posto Vindija 1 l, ulje suncokret Zvijezda 1 l, mineralna voda Jamnica 1 l) poduzetnika Konzum d.d. u maloprodaji znatno niže u odnosu na cijene istih proizvoda u ponudi poduzetnika Jolly-JBS d.o.o.

No, analizirajući podatke iz Tablice 20. gdje je prikazano usporedno kretanje maloprodajnih cijena oba poduzetnika tijekom 2007. godine, navedeno je moguće utvrditi jedino u slučaju šećera Viro 1 kg, gdje je cijena poduzetnika Konzum d.d. niža do studenog 2007. godine, dok je u slučaju ostalih analiziranih proizvoda maloprodajna cijena poduzetnika Jolly-JBS d.o.o. niža u svim slučajevima.

Također, u odnosu na pet analiziranih proizvoda poduzetnik Konzum d.d. nadalje dostavlja podatke o iznosima cijena (nabavnih, maloprodajnih te razlika u cijeni) u ožujku 2007. godine, u ožujku 2008. godine te listopadu 2008. godine. Iz navedenog prikaza proizlazi snižavanje maloprodajnih cijena poduzetnika Konzum d.d., što Konzum d.d. ističe i kao prednost za potrošače.

Usporedbom podataka iz već provedenog istraživanja, gore navedene usporedbe cijena odabranih proizvoda sudionika koncentracije tijekom 2007. godine te dostavljenih podataka u odgovoru Konzuma d.d. na primjedbe Agencije, razvidna su neka odstupanja od istih. Naime, i nabavne i prodajne cijene proizvoda za ožujak 2007. godine iz oba podneska poduzetnika Konzum d.d. razlikuju se iz neutvrđenih razloga, te su cijene umjesto za proizvod ulje suncokret Zvijezda 1 l dostavljene za ulje biljno Zvijezda 1 l, za koje proizvode nije moguće izvršiti usporedbu cijena.

Tablica 20.: Nabavne (NC) i prodajne (MPC) cijene poduzetnika Konzum d.d. odabranih proizvoda

ožujak 2007.

ožujak 2008.

listopad 2008.

NC

MPC

NC

MPC

NC

MPC

Mlijeko trajno Vindija 2,8% 1l

*

*

*

*

*

*

Ulje biljno 1l Zvijezda

*

*

*

*

*

*

Šećer Viro 1kg

*

*

*

*

*

*

Kruh bijeli 500g

*

*

*

*

*

*

Jamnica 1l

*

*

*

*

*

*

Izvor: očitovanje poduzetnika Konzum d.d. od 4. prosinca 2008.

Obrada: AZTN.

Iz dostavljenih podataka poduzetnika Konzum d.d., od 4. prosinca 2008., proizlazi sniženje cijena pet analiziranih proizvoda tek od listopada 2008. godine, dok su i maloprodajne cijene i razlika u cijeni rasle u razdoblju od ožujka 2007. do ožujka 2008. godine.

Također, iz dostavljenog prikaza usporedbe maloprodajnih cijena na dan 29. studenog 2008. godine u Superkonzumu u Šibeniku te cijena poduzetnika Studenac d.o.o., Sonik d.o.o., Plodine d.d. i Kerum d.d. za pet analiziranih proizvoda proizlazi da su cijene u Superkonzumu u Šibeniku na navedeni datum bile iste ili približne cijenama drugih poduzetnika. No, isto prikazuje visinu maloprodajnih cijena isključivo na dan 29. studenog 2008. te dodatno, nije razvidno o kojoj vrsti maloprodajnog objekta je riječ, odnosno je li ista cijena primjenjivana i u manjim i u većim prodavaonicama, kako poduzetnika Konzum d.d. tako i drugih poduzetnika te na kojim lokacijama, odnosno jesu li iste cijene primjenjivane kako u većim tako i u manjim mjestima.

Nadalje, Konzum d.d. navodi kako je u rujnu 2008. godine snizio prodajne cijene 40 najzastupljenijih proizvoda u tzv. potrošačkoj košarici. Iz dostavljenih podataka o nabavnim i prodajnim cijenama te razlici u cijeni 40 proizvoda, proizlazi da su cijene za dostavljene proizvode snižene u listopadu 2008. godine u odnosu na cijene iz ožujka iste godine, no isto ne ukazuje je li riječ o trajnom sniženju tih proizvoda ili je riječ samo o akcijskom sniženju cijena privremenog karaktera.

Kao što je već navedeno u analizi predmetnog slučaja, a vezano uz istraživanje cijena trgovaca na malo u Republici Hrvatskoj provedeno od Net Gerila d.o.o., maloprodajne cijene poduzetnika Konzum d.d. su još u lipnju 2008. godine bile među najskupljima od promatranih trgovaca, stoga ukoliko je riječ samo o akcijskom sniženju 40 proizvoda, postoji vjerojatnost da će se cijene tih istih proizvoda vratiti na prethodnu razinu skupljih cijena. U prilog tome da je samo riječ o akcijskom sniženju proizvoda govore i podaci o razlici u cijeni, odnosno razlici prodajne i nabavne cijene, a iz koje je vidljivo da se pojedini proizvodi nakon sniženja cijena u listopadu 2008. godine prodaju po cijenama nižim od nabavnih, za što je mala vjerojatnost dugoročne održivosti i isplativosti, a i dodatno ukazuje na financijsku snagu poduzetnika Konzum d.d.

Nadalje, u svom očitovanju Konzum d.d. navodi odnos zastupljenosti prodajnih površina poduzetnika Konzum d.d. i njegovih konkurenata na području Šibensko-kninske županije, kojim tvrdi kako Konzum d.d. raspolaže sa samo 30-40 posto ukupne maloprodajne površine na tom području, dok poduzetnik Plodine d.d. raspolaže sa 20-30 posto, a Lidl d.o.o.k.d. sa 10-20 posto prodajne površine.

Prema provedenoj analizi u predmetnom postupku te prikupljenim podacima za 2007. godinu od samih poduzetnika u okviru posebnog ispitnog postupka Istraživanja tržišta distributivne trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u RH, proizlaze podaci za tržište trgovine na malo na području Šibensko-kninske županije temeljem kojih su i doneseni zaključci u predmetnom slučaju. Prema podacima iz navedenih izvora proizlazi kako poduzetnik Konzum d.d. na području Šibensko-kninske županije prethodno provedbi predmetne koncentracije raspolaže sa 20-30 posto ukupne maloprodajne površine, dok će nakon provedbe predmetne koncentracije raspolagati sa ukupno 40-50 posto ukupne maloprodajne površine. Sljedeći poduzetnici prema veličini ukupne maloprodajne površine su Plodine d.d. sa 10-20 posto i Djelo d.o.o. s 10 – 20 posto u Šibensko-kninskoj županiji. Isto je prikazano Tablicom 21.

Osim toga, prilikom analize tržišne snage pojedinog poduzetnika na tržištu potrebno je sagledati i druge relevantne čimbenike uz samu veličinu prodajne površine. Naime, prodajna mjesta poduzetnika Konzum d.d. i drugih poduzetnika razlikuju se na način da dok Konzum d.d. raspolaže sa većim brojem prodajnih mjesta manjih površina, poduzetnici Plodine d.d. i Lidl d.o.o.k.d. raspolažu sa samo [...] prodajna mjesta veće kvadrature, što čini značajnu razliku sa stajališta potrošača prilikom odabira mjesta kupovine, kako je i pojašnjeno detaljnije u analizi predmetnog slučaja. Nadalje, neophodno je sagledati i ostvareni ukupni prihod pojedinog poduzetnika na tržištu, koji se smatra i važnijim pokazateljem prilikom utvrđivanja tržišne snage i tržišnog udjela konkurenata na tržištu od same prodajne površine.

Tablica 21.: Struktura tržišta trgovine na malo mješovitom robom prema prodajnoj površini u Šibensko-kninskoj županiji u 2007. godini

Naziv poduzetnika

Vrsta

Broj prodavaonica

površina (m2)

Udjel prema površini

(u %)

1.

JOLLY-J.B.S. d.o.o.

P

10

*

0-10

SP

12

*

0-10

SM

7

*

10-20

HM

0

*

0,00

 

*

20-30

2.

TC Ražine

SM

1

*

10-20

3.

KONZUM d.d.

P

16

*

0-10

SP

11

*

0-10

SM

3

*

10-20

HM

0

*

0,00

 

*

20-30

4.

PLODINE d.d.

P

*

*

0,00

SP

*

*

0,00

SM

*

*

10-20

HM

*

*

0,00

 

*

*

10-20

5.

DJELO d.o.o.

P

*

*

0-10

SP

*

*

0-10

SM

*

*

0-10

HM

*

*

0,00

 

*

*

10-20

6.

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

P

*

*

0,00

SP

*

*

0,00

SM

*

*

0-10

HM

*

*

0,00

 

*

*

0-10

7.

STUDENAC d.o.o.

P

*

*

0-10

SP

*

*

0-10

SM

*

*

0,00

HM

*

*

0,00

 

*

*

0-10

8.

KERUM d.o.o

P

*

*

0,00

SP

*

*

0,00

SM

*

*

0-10

HM

*

*

0,00

 

*

*

0-10

9.

SONIK d.o.o.

P

*

*

0-10

SP

*

*

0-10

SM

*

*

0,00

HM

*

*

0,00

 

*

*

0-10

10.

MERKUR 5 d.o.o.

P

*

*

0-10

SP

*

*

0-10

SM

*

*

0,00

HM

*

*

0,00

 

*

*

0-10

11.

RIBOLA d.o.o.

P

*

*

0,00

SP

*

*

0-10

SM

*

*

0,00

HM

*

*

0,00

 

*

*

0-10

Ukupno

 

*

*

100,00

Izvor: Preuzeto iz predmeta pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2008-01/19.

Obrada: AZTN.

Promatrajući prema pojedinoj vrsti maloprodajnog mjesta, odnosno prema tipu prodavaonice u Šibensko-kninskoj županiji, udjeli Konzuma d.d. nakon provedbe koncentracije prema kriteriju prodajnih površina u 2007. godini iznosit će 30-40 posto u slučaju malih prodavaonica, 30-40 posto u slučaju samoposluga te 50-60 posto u slučaju supermarketa. Ostali poduzetnici na tržištu sudjeluju sa znatno manjim udjelima u prodajnim površinama, osim u slučaju malih prodavaonica gdje poduzetnik Djelo d.o.o. ostvaruje najznačajniji udjel od 40-50 posto, budući da i raspolaže sa najvećim brojem maloprodajnih mjesta.

Tablica 22.: Male prodavaonice na području Šibensko-kninske županije u 2007. godini

Naziv poduzetnika

Broj

Površina u m2

udjel prema površini (u %)

prodavaonica

KONZUM d.d.

16

*

10-20

JOLLY – J.B.S. d.o.o.

10

*

10-20

sudionici koncentracije

26

*

30-40

DJELO d.o.o.

*

*

40-50

MERKUR 5 d.o.o.

*

*

0-10

STUDENAC d.o.o.

*

*

0-10

SONIK d.o.o.

*

*

0-10

PLODINE d.o.o.

*

*

0,00

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

*

*

0,00

KERUM d.o.o

*

*

0,00

RIBOLA d.o.o.

*

*

0,00

ostali

*

*

50-60

Ukupno

*

*

100,00

Izvor: Preuzeto iz predmeta pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2008-01/19.

Obrada: AZTN.

Tablica 23.: Samoposluživanja na području Šibensko-kninske županije u 2007. godini

Naziv poduzetnika

Broj

Površina u m2

udjel prema površini (u %)

prodavaonica

KONZUM d.d.

11

*

10-20

JOLLY – J.B.S. d.o.o.

12

*

10-20

 sudionici koncentracije

23

*

30-40

STUDENAC d.o.o.

*

*

0-10

SONIK d.o.o.

*

*

0-10

DJELO d.o.o.

*

*

0-10

RIBOLA d.o.o.

*

*

0-10

MERKUR 5 d.o.o.

*

*

0-10

PLODINE d.o.o.

*

*

0,00

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

*

*

0,00

KERUM d.o.o

*

*

0,00

 ostali

*

*

20-30

Ukupno

*

*

100,00

Izvor: Preuzeto iz predmeta pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2008-01/19.

Obrada: AZTN.

Tablica 24.: Supermarketi na području Šibensko-kninske županije u 2007. godini

Naziv poduzetnika

Broj

Površina u m2

udjel prema površini (u %)

prodavaonica

KONZUM d.d.

3

*

10-20

JOLLY – J.B.S. d.o.o.

7

*

30-40

 sudionici koncentracije

10

*

50-60

TC Ražine

1

*

10-20

PLODINE d.o.o.

*

*

10-20

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

*

*

10-20

KERUM d.o.o

*

*

0-10

DJELO d.o.o.

*

*

0-10

STUDENAC d.o.o.

*

*

0,00

SONIK d.o.o.

*

*

0,00

MERKUR 5 d.o.o.

*

*

0,00

RIBOLA d.o.o.

*

*

0,00

 ostali

*

*

40-50

Ukupno

*

*

100,00

Izvor: Preuzeto iz predmeta pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2008-01/19.

Obrada: AZTN.

Ukoliko se udjeli iz tablica 22., 23. i 24. usporede sa istovrsnim prikazom iz Tablice 9., 10. i Tablice 11. no prema kriteriju ukupno ostvarenog prihoda, visina udjela razlikuje se s obzirom na vrstu maloprodajnog mjesta.

Naime, prema kriteriju ukupno ostvarenog prihoda sudionici koncentracije, odnosno Konzum d.d. će nakon provedbe koncentracije, a prema pokazateljima iz 2007. godine, najznačajniji udjel ostvarivati od samoposluživanja, zatim malih prodavaonica te tek na trećem mjestu od supermarketa. Za razliku od financijskih pokazatelja, prema kriteriju veličine maloprodajnih mjesta Konzum d.d. će nakon provedbe koncentracije najznačajniji udjel ostvarivati od supermarketa, zatim samoposluživanja te od malih prodavaonica.

Ova razlika ukazuje upravo na činjenicu da sudionici koncentracije veće prihode ostvaruju upravo u manjim prodavaonicama, dok poduzetnici Plodine d.d. i Lidl d.o.o.k.d., koje Konzum d.d. navodi kao najznačajnije konkurente, raspolažu isključivo sa većim formatima prodajnih mjesta (supermarketi).

15. USMENA RASPRAVA

Nakon analize očitovanja i prijedloga mjera za uklanjanje protutržišnih učinaka koncentracije koji je dostavio Konzum d.d. i njihovim uspoređivanjem s primjedbama Agencije o mogućim negativnim učincima provedbe predmetne koncentracije, imajući pritom na umu svrhu koja se provođenjem mjera želi postići, sukladno članku 54. stavku 2. ZZTN, dana 18. prosinca 2008. održana je usmena rasprava kojoj su prisustvovali sudionici koncentracije.

Prokuristica Konzuma d. d. je na usmenoj raspravi izjavila da su u dosadašnjem tijeku postupka pred Agencijom imali prilike očitovati se o činjenicama i okolnostima relevantnim za ovu upravnu stvar. Nadalje, prokuristica Konzuma d. d. izjavila je da im je detaljno obrazloženje izneseno u dokumentu koji sadrži primjedbe Agencije o mogućim negativnim učincima provedbe predmetne koncentracije pomoglo da steknu dodatna znanja vezano uz problematiku ocjene dopuštenosti koncentracija poduzetnika u Republici Hrvatskoj,

Zastupnik poduzetnika Lokica d. o. o. je na usmenoj raspravi pojasnio ekonomske i moralno-socijalne razloge za donošenje odluke o prodaji poduzetnika Lokica d. o. o. poduzetniku Konzum d. d.

Naime, isti je iskazivao da je prije provedbe ove koncentracije poduzetnik Jolly JBS d.o.o. bio je članom CBA grupe u kojoj je grupaciji pokušao provesti ideju kapitalnog udruživanja poduzetnika članova te grupacije. Nakon što je taj pokušaj neuspješno okončan doveden je u pitanje opstanak poduzetnika Jollly JBS d. o. o. na mjerodavnom tržištu. Navedeno se posredno reflektiralo i u odnosu na zaposlenike tog poduzetnika čije je daljnje zaposlenje u tom poduzetniku bilo dovedeno u pitanje.

Zbrinjavanje zaposlenika Jolly JBS d. o. o. bilo je moguće dogovoriti jedino s poduzetnikom Konzum d. d. Na posebno pitanje voditeljice postupka od kada se nalazi na mjestu člana uprave poduzetnika Lokica d. o. o. i s čije strane je isti imenovan, zastupnik poduzetnika LOKICA d.o.o. je odgovorio da se na mjestu člana Uprave nalazi od trenutka osnivanja poduzetnika Lokica d. o. o. i da je imenovan od strane Josipa Stojanovića osnivača i jedinog vlasnika poduzetnika Jolly JBS d. o. o. i Lokica d. o. o., koja je nastala nakon podjele putem odvajanja s preuzimanjem poduzetnika Jolly JBS d. o. o.

Nastavno su zastupnici oba sudionika koncentracije izjavili da osim navedenog nemaju ništa novoga za nadodati.

Na poseban upit voditeljice postupka o dužini rokova plaćanja dobavljačima poduzetnika Konzum d.d. i o tome koji je pretežiti način plaćanja prokuristica Konzuma d.d. je odgovorila da Konzum d.d. uobičajeno komercijalnim godišnjim ugovorima ugovara rokove plaćanja 30 do 90 dana, navedeno ovisi o vrsti i specifičnosti robe koja se kupuje. Plaćanje se obavlja doznakom na račun dobavljača, s tim da je, ali to nije ugovorna obaveza, moguće i da se izvrši prijeboj međusobnih potraživanja ukoliko je dobavljač ujedno i proizvođač pa treba robu koju prodaje Konzum d.d. u svojoj veleprodaji ili proizvodi jedna od članica koncerna.

Navedeno ovisi o tome, pojašnjava prokuristica KONZUMA d.d., ima li dobavljač ekonomski interes za prijeboj tražbina. Osim velikih dobavljača s kojima poduzetnik Konzum d.d. ima godišnje komercijalne ugovore isti radi i s manjim dobavljačima specifičnih, pretežito neprehrambenih artikala, s kojima se ne potpisuju ugovori već su svi uvjeti poslovne suradnje sadržani u narudžbenicama. Tada je pretežiti način plaćanja u gotovini putem računa poduzetnika, dio avansno a dio po isporuci.

Na pitanje voditeljice postupka postoji li razlika u uvjetima koje je imao Jolly JBS d.o.o. sa svojim dobavljačima u odnosu na one koje ima Konzum d.d., prokuristica Konzuma d.d. je izjavila da nema saznanja o tome, jer ugovori Jolly JBS d.o.o. sa njegovim dobavljačima mu nisu bili dostavljeni.

Na isto pitanje zastupnik poduzetnika Lokica d. o. o. odgovara da su rokovi plaćanja poduzetnika Jolly JBS d. o. o. njegovim dobavljačima bili uobičajene duljine od 30 do 90 dana, opet ovisno o vrsti robe, njezinim specifičnostima, volumenu nabave, veličini dobavljača i slično.

Na poseban upit voditeljice postupka je li Jolly JBS d. o. o. kao način plaćanja primjenjivao prijeboj tražbina zastupnik poduzetnika Lokica d.o.o. odgovara da nije. Tom je prilikom također nadodao kao važno za pojašnjenje ove upravne stvari da je Jolly JBS d.o.o. robu namijenjenu za prodaju nabavljao od dobavljača na nekoliko načina:

1. Dio robe nabavljao je izravno od dobavljača sam Jolly JBS d. o. o., riječ je uglavnom o lokalnim dobavljačima primjerice kruha, mesa i ostalih namirnica za svakodnevnu konzumaciju.

2. Dio robe nabavljao je kao član grupacije CBA (radi ostvarenja povoljnijih uvjeta nabave uvjetovanih većim volumenom iste). Riječ je pretežito o dobavljačima srednje veličine, primjerice Magros, Nikas, Nils iz Splita itd.

3. Preostali dio nabave u odnosu na okvirno 50 najvećih dobavljača roba obavljao je putem strateškog sporazuma između CBA i NTL grupacije.

Na poseban upit voditeljice postupka zbog kojih je razloga i na koji način je poduzetnik Konzum d.d. u posljednje dvije do tri godine raskidao sporazume s dobavljačima prokuristica poduzetnika Konzum d.d. je odgovorila da u praksi Konzum d.d. nije raskidao sporazume s dobavljačima nego je povremeno dolazilo do smanjenja obima narudžbi i to iz sljedećih razloga:

1. Kada tržišna percepcija konkretnog proizvoda, odnosno pojava istovrsnog povoljnijeg proizvoda na tržištu uvjetuje smanjenje narudžbe.

2. Kada proizvod formalno udovoljava zahtjevima zakonskih i podzakonskih propisa, ali organoleptički nije prihvatljiv za izlaganje na polici.

3. Kada su očekivanja dobavljača i kupca od konkretnog komercijalnog posla previše udaljena, u smislu da Konzum d.d. kao kupac ne može povući u svoja skladišta sve količine robe koje bi dobavljač želio.

Na isti poseban upit voditeljice postupka u odnosu na Jolly JBS d.o.o. odnosno Lokica d.o.o., zastupnik poduzetnika Lokica d.o.o. je odgovorio da su razlozi za raskid sporazuma s dobavljačima i/ili smanjenje obujma nabave koje je navela prokuristica poduzetnika Konzum d. d. u pravilu uopćeni i uobičajeni razlozi za takvo postupanje. U posljednjih 10 godina poslovanja poduzetnika Jolly JBS d. o. o., čiji je LOKICA d.o.o. pravni sljednik u segmentu djelatnosti trgovine na veliko i na malo mješovitom robom, zabilježen je samo jedan ili dva slučaja raskida sporazuma ili smanjenja obujma nabave od dobavljača.

Strategija poslovanja poduzetnika Jolly JBS d. o. o., pojasnio je zastupnik poduzetnika LOKICA d.o.o., bila je sklapanje komercijalnih ugovora s dobavljačima na godinu dana, pri tome ne uzimajući si u obvezu sklapanje dugogodišnjih ugovora s istima.

Zaključno, prokuristica Konzuma d.d. je istakla da je mjerodavno tržište u ovoj upravnoj stvari izrazito dinamično tržište na kojem se bilježi veliki broj promjena, odnosno izlazaka i ulazaka novih tržišnih takmaca ili povećanja tržišnog udjela postojećih.

Primjerice, ističe da su u posljednjih godinu dana na utvrđenom mjerodavnom tržištu maloprodaje otvorena nova prodajna mjesta konkurenata poduzetnika Konzum i to: prodajna mjesta Plodina, Studenca, Lidla, Djela, itd.

Pored navedenoga, stranke su izjavile da nemaju ništa novo za dodati te da im je tijekom postupka dana mogućnost da se očituju o svim relevantnim činjenicama i okolnostima za ovu upravnu stvar.

Prokuristica KONZUMA d.d. obvezala se Agenciji dostaviti bez odgode, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana zaključenja predmetne usmene rasprave, dodatne podatke i dokumentaciju zaključkom zatražene na usmenoj raspravi od strane voditeljice postupka.

Navedenim je usmena rasprava dovršena, te okončan dokazni postupak u ovoj upravnoj stvari.

16. OCJENA DOPUŠTENOSTI KONCENTRACIJE PODUZETNIKA

Vijeće je, na 5. sjednici održanoj 30. prosinca 2008., sukladno ovlastima iz članka 34. i članka 35. stavka 1. točke 2. i 5. ZZTN, razmatralo predmetnu namjeru koncentracije. Pri ocjeni namjere koncentracije, sukladno članku 25. stavku 2. ZZTN, Vijeće je razmatralo moguće prednosti i učinke koji bi nastupili provedbom predmetne koncentracije, te moguće zapreke pristupu tržištu, primjenjujući kriterije utvrđene u članku 19. Uredbe o koncentracijama.

Pri donošenju odluke Vijeće je, sukladno članku 25. ZZTN, ocijenilo sve isprave, saznanja, dokaze, očitovanja i izjave sudionika koncentracije i njihovih tržišnih takmaca, kao i rezultate usmene rasprave, te ekonomske i pravne analize koju je provela stručna služba Agencije, Sektora za zaštitu tržišnog natjecanja.

Na temelju provedene ekonomske i pravne analize predmetne namjere koncentracije, činjenica i dokaza utvrđenih temeljem održane usmene rasprave sa sudionicima koncentracije, uzimajući u obzir sve činjenične, pravne i gospodarske okolnosti, Vijeće je donijelo odluku o tome da je u konkretnom slučaju riječ o horizontalnoj koncentraciji poduzetnika s mogućim značajnim negativnim učincima na mjerodavnom tržištu trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo na području Šibensko-kninske županije, osobito u odnosu na područje grada Šibenika te mjesta Vodice i Murter, te s mogućim negativnim učincima na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatskoj, na kojem je potrebno na razuman rok osigurati pristup mjerodavnom tržištu dosadašnjim dobavljačima poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o., čiji je pravni sljednik u segmentu djelatnosti trgovine na veliko i na malo mješovitom robom poduzetnik LOKICA d.o.o.

Stav je Vijeća da je provedenom ekonomskom i pravnom analizom u predmetnom postupku nesporno dokazano da prikupljeni i analizirani podaci, činjenice i okolnosti u ovom predmetu ukazuju na teškoće u dva smjera, s jedne strane visoki poslije koncentracijski tržišni udjel sudionika koncentracije na nepovoljno strukturiranom mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom u Šibensko-kninskoj županiji te posljedično tome, s druge strane, utjecaj izuzetne kupovne moći poduzetnika Konzum d.d. na tržištu trgovine na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatskoj.

Horizontalno gledajući, provedbom predmetne koncentracije drugi tržišni takmac na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom u Šibensko-kninskoj županiji preuzima ulogu lidera na tom tržištu, te ima poslije koncentracijski udio koji iznosi 50-60 posto tržišta.

Struktura tog mjerodavnog tržišta je nepovoljna. Naime, provedbom predmetne koncentracije, slijedeći tržišni takmac, poduzetnik Plodine d.d., imat će višestruko manji tržišni udjel od Konzuma d.d., s time da poduzetnik Plodine d.d. ima u potpunosti različiti profil prodajnih mjesta od sudionika koncentracije, odnosno isti svoju prodaju obavlja putem prodajnih mjesta većeg formata, smještenih u turistički atraktivnim mjestima Šibensko-kninske županije.

Ipak, mjerodavno tržišta pokazuje određenu dinamiku pojavom novih tržišnih takmaca, primjerice poduzetnika Lidl d.o.o. i Djelo d.o.o. Navedeno ukazuje da je ulazak novih tržišnih takmaca na mjerodavno tržište otvoren i relativno jednostavan.

Navedeno potkrepljuje Herfindalh-Hirshmanov indeks koji pokazuje da je na analiziranom tržištu trgovine na malo mješovitom robom indeks iznosio 3.163 u 2006. godini, a u 2007. godini 2.382, što ukazuje na osjetan pad koncentriranosti u samo jednoj godini uslijed pojave novih konkurenata. Isto potvrđuje CR (Concentration ratio) pokazatelj koncentriranosti koji zbrajanjem udjela prva dva takmaca u 2006. godini iznosi 75,01 a u 2007. godini 64,31.

Analizirajući učinke predmetne koncentracije u odnosu na broj, vrstu i lokaciju prodajnih mjesta sudionika koncentracije, utvrđeno je da će njezinom provedbom poduzetnik Konzum d.d. steći najveći broj malih prodajnih mjesta, odnosno tržišni udjel od 50-60 posto u malim prodavaonicama i 70-80 posto u samoposluživanjima. Tržišni mu udjel u odnosu na prodavaonice većeg formata iznosi 40-50 posto u supermarketima.

Podaci o zastupljenosti prodajnih mjesta tržišnih takmaca u odnosu na prodavaonice poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o., odnosno njegovog pravnog sljednika u segmentu djelatnosti trgovine na veliko i na malo mješovitom robom, poduzetnika LOKICA d.o.o., kao predmeta stjecanja, dokazuju da ih se najveći broj odnosi na prodavaonice manjeg formata-male prodavaonice i samoposluživanja.

Trećina od postojećih tržišnih takmaca koji su smješteni u blizini prodajnih mjesta poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. je u sustavu projekta »Plus marketi«, odnosno nabavlja robu u veleprodaji putem VELPRO mreže, te je u pogledu vizualnog identiteta i marketinški vezana uz poduzetnika Konzum d.d.

Vijeće je utvrdilo da najveći poslije koncentracijski udjel sudionici koncentracije ostvaruju na području grada Šibenika te turistički atraktivnih mjesta Vodice i Murter, dok se s druge strane ulazi s po jednom prodavaonicom u šest (6) novih mjesta na području Šibensko-kninske županije.

Konzum d.d. raspolaže s vlastitim robnim markama i to: u maloprodaji K plus, Standard i Kora, te Rial u veleprodaji. Njihov udio u ukupnom prihodu tog poduzetnika iznosi oko 9 posto.

U ocijeni dopuštenosti predmetne koncentracije poduzetnika Vijeće je uzelo u obzir i činjenicu da je u lipnju 2008. godine Net Gerila d.o.o. za Internet portal www.kupi-jeftinije.com proveo istraživanje visine cijena 125 identičnih proizvoda u ponudi trgovaca na malo na razini Republike Hrvatske, i to poduzetnika Kaufland Hrvatska k.d., Spar Hrvatska d.o.o., Hipermarketi Coop d.o.o., Billa d.o.o., Mercator-H d.o.o., Getro d.d. i KONZUM d.d.

Rezultati istraživanja pokazali su kako su cijene uspoređivanih proizvoda u ponudi KONZUMA d.d. tek na šestom mjestu od sedam promatranih trgovaca. Naime, samo 14 od 125 promatranih proizvoda imalo je najpovoljniju cijenu na prodajnim mjestima poduzetnika KONZUM d.d., međutim ostali analizirani proizvodi bili su gotovo najskuplji u ponudi KONZUMA d.d.

Navedeno je istraživanje obuhvatilo i usporedbu cijena 16 proizvoda iz lipnja 2008. godine, u odnosu na siječanj iste godine. Iz tog dijela istraživanja proizašla je visina cijene pojedinog proizvoda u siječnju i lipnju 2008. godine, te njihovo kretanje u smislu rasta, pada ili bez promjene cijene u analiziranom polugodišnjem razdoblju. U kategoriji najpovoljnijeg trgovca na malo u smislu broja proizvoda sa najnižim cijenama u odnosu prema trgovcu na malo sa najvišim cijenama istih proizvoda KONZUM d.d. zauzima tek 5. mjesto, odnosno analizirani proizvodi u njegovoj ponudi su među najskupljima od istraživanih sedam trgovaca na malo.

Također, Vijeće je u donošenju odluke cijenilo i činjenicu da je iz navedenog istraživanja utvrđeno da cijene artikala proizvođača u sastavu Agrokor Grupe (riječ je o tri istraživana proizvoda – ABC sir, Zvijezda majoneza delikates 90g i Jamnica 1,5 l), u ponudi KONZUMA d.d., prema posljednjim podacima iz srpnja 2008. godine nisu povoljnije u odnosu na druge trgovce na malo, a što bi se moglo očekivati s obzirom na vlasničku povezanost u okviru AGROKOR Grupe te uvjete nabave između vlasnički povezanih poduzetnika – proizvođača i KONZUMA d.d. te drugih trgovaca na malo. Naime, cijena ABC sira, proizvođača Belje d.d. u lipnju 2008. bila je ista kao i u ponudi Getroa d.d. i Kaufland Hrvatska k.d., cijena Zvijezda majoneze delikates 90 g je čak narasla u lipnju, dok je isti proizvod povoljniji u ponudi tri druga trgovca, a cijena Jamnice od 1,5 l je ista kao i u ponudi ostalih istraživanih trgovaca na malo.

Vijeće je pri donošenju odluke cijenilo i činjenicu da je iz analiziranih podataka od strane Agencije o nabavnim i prodajnim cijenama odabranih proizvoda za sudionike koncentracije, utvrđeno da je poduzetnik JOLLY-JBS d.o.o. nabavljao promatrane proizvode povoljnije od poduzetnika Konzum d.d. te da su maloprodajne cijene Konzuma d.d. u pravilu više u odnosu na gotovo sve analizirane proizvode od maloprodajnih cijena poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o.

Pri tome je Vijeće uzelo u obzir navode Konzuma d.d. iz njegovog pisanog očitovanja od 4. prosinca 2008. na dostavljene primjedbe Agencije, vezano uz usporedbu nabavnih i maloprodajnih cijena poduzetnika Konzum d.d. i Jolly-JBS d.o.o. u 2007., o tome da su cijene analiziranih 5 (pet) proizvoda za svakodnevnu uporabu (šećer Viro 1 kg, kruh bijeli 500 g, mlijeko trajno 2,8 postoVindija 1 l, ulje suncokret Zvijezda 1 l, mineralna voda Jamnica 1 l) u maloprodaji Konzuma d.d. znatno niže u odnosu na cijene istih proizvoda u ponudi poduzetnika Jolly-JBS d.o.o. (odnosno njegovog pravnog sljednika u segmentu trgovine na veliko i na malo mješovitom robom, poduzetnika LOKICA d.o.o.).

No, u odnosu na navedeno Vijeće je utvrdilo da je analizom podataka dostavljenih od strane poduzetnika KONZUM d.d. Agencija dokazala da je navedeno moguće tvrditi jedino u slučaju šećera Viro 1kg, gdje je cijena poduzetnika Konzum d.d. niža do studenog 2007. godine, dok je u slučaju ostalih analiziranih proizvoda maloprodajna cijena poduzetnika Jolly-JBS d.o.o. niža u svim analiziranim slučajevima. Navedeno je sadržano u Tablici 17., kojom je prikazano usporedno kretanje maloprodajnih cijena oba poduzetnika, sudionika koncentracije, tijekom 2007. godine.

Također, u odnosu na navedenih pet analiziranih proizvoda i činjenicu da je Konzum d.d. dostavio podatke o iznosima cijena (nabavnih, maloprodajnih te razlika u cijeni) u ožujku 2007., u ožujku 2008. te listopadu 2008. godine. Vijeće je utvrdilo da navedena usporedba cijena ukazuje na snižavanje maloprodajnih cijena poduzetnika Konzum d.d., te je stoga isto Vijeće cijenilo kao prednosti za potrošače.

No, pri tome Vijeće ističe činjenicu da su, usporedbom podataka iz provedene ekonomske i pravne analize Agencije, navedene usporedbe cijena odabranih proizvoda sudionika koncentracije tijekom 2007. godine te iz dostavljenih podataka u pisanom očitovanju poduzetnika Konzum d.d. na primjedbe Agencije, razvidna neka odstupanja u podacima iz navedenih podnesaka i očitovanja. Naime i nabavne i prodajne cijene proizvoda za ožujak 2007. godine iz oba podneska Konzuma d.d. razlikuju se iz neutvrđenih razloga, te su cijene umjesto za proizvod ulje suncokret Zvijezda 1 l dostavljene za ulje biljno Zvijezda 1 l, što su različiti proizvodi, neusporedivih cijena.

Iz dostavljenih podataka Konzuma d.d., od 4. prosinca 2008., utvrđeno je sniženje cijena za pet promatranih proizvoda tek od listopada 2008. godine, dok su i maloprodajne cijene i razlika u cijeni za navedene, analizirane proizvode, rasle u razdoblju od ožujka 2007. do ožujka 2008. godine.

Iz dostavljenog prikaza usporedbe maloprodajnih cijena u Superkonzumu u Šibeniku te cijena poduzetnika Studenac d.o.o., Sonik d.o.o., Plodine d.d. i Kerum d.d. na dan 29. studenog 2008. godine, za pet analiziranih proizvoda za svakodnevnu uporabu, proizlazi da su cijene u Superkonzumu u Šibeniku na navedeni datum bile iste ili približne cijenama u maloprodajnim objektima drugih poduzetnika, tržišnih takmaca na mjerodavnom tržištu. No, isto prikazuje usporedbu visine maloprodajnih cijena isključivo na dan 29. studenog 2008. Pri tome nije razvidno o kojoj je vrsti maloprodajnog objekta tržišnih takmaca riječ, odnosno je li ista cijena primjenjivana i u manjim i u većim prodavaonicama poduzetnika Konzum d.d. u odnosu na usporediva prodajna mjesta tržišnih takmaca i na kojim lokacijama, odnosno jesu li iste cijene primjenjivane kako u većim tako i u manjim mjestima gdje se nalaze prodajna mjesta analiziranih poduzetnika.

Nadalje, u donošenju odluke Vijeće je cijenilo i navode poduzetnika Konzum d.d. o tome kako je u rujnu 2008. godine snizio prodajne cijene 40 najzastupljenijih proizvoda u tzv. potrošačkoj košarici. Iz dostavljenih podataka o nabavnim i prodajnim cijenama te razlici u cijeni 40 proizvoda, Vijeće je utvrdilo da iz navedenog proizlazi da su cijene za dostavljene proizvode snižene u listopadu 2008. godine u odnosu na cijene iz ožujka iste godine, no pri tome Vijeće želi istaknuti činjenicu da isto ne ukazuje je li riječ o trajnom sniženju tih proizvoda ili je riječ samo o akcijskom sniženju cijena, privremenog trajanja.

Slijedom navedenoga, stav je Vijeća da je Agencija nesporno utvrdila, vezano uz istraživanje cijena trgovaca na malo u Republici Hrvatskoj provedeno od Net Gerila d.o.o., da su maloprodajne cijene Konzuma d.d. još u lipnju 2008. godine bile među najskupljima od analiziranih trgovaca.

Stoga, ukoliko je riječ samo o akcijskom sniženju 40 proizvoda, postoji realna vjerojatnost da će se cijene tih istih proizvoda vratiti na prethodnu razinu analiziranih cijena, odnosno da će protekom akcije navedene cijene ponovno poskupjeti.

U prilog tome da je samo riječ o akcijskom sniženju proizvoda govore i podaci o razlici u cijeni, odnosno razlici prodajne i nabavne cijene iz koje je vidljivo da se pojedini proizvodi nakon sniženja cijena u listopadu 2008. godine prodaju po cijenama nižim od nabavnih, stoga postoji mala vjerojatnost dugoročne održivosti i isplativosti takve cjenovne politike KONZUMA d.d., a što istovremeno dodatno dokazuje izuzetnu financijsku snagu poduzetnika Konzum d.d.

Analizirajući vertikalne učinke predmetne koncentracije u odnosu na strukturu mjerodavnog tržišta trgovine na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatskoj, Vijeće je utvrdilo da je i na ovom mjerodavnom tržištu Konzum d.d. vodeći tržišni takmac s gotovo 40 posto tržišnog udjela prije provedbe predmetne koncentracije.

Slijedeći tržišni takmac ima gotovo dvostruko manji tržišni udjel. JOLLY-JBS d.o.o. ostvarivao je 0-10 posto tržišnog udjela na tom mjerodavnom tržištu, ali s obzirom na njegov karakter regionalnog lidera, provedbom predmetne koncentracije Konzum d.d. će dodatno ojačati, jer će se ugasiti jedan od alternativnih kanala nabave robe u veleprodaji za male trgovce na području Šibensko-kninske županije.

Stoga Vijeće realno očekuje da će provedbom predmetne koncentracije poduzetnik KONZUM d.d. »naslijediti« kupce u veleprodaji poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o.(odnosno pravnog sljednika u segmentu trgovine na veliko i na malo mješovitom robom, poduzetnika LOKICA d.o.o.).

S obzirom na zastupljenost logistički distributivnih centara, niti jedan drugi poduzetnik ne raspolaže usporedivom mrežom u trgovini na veliko pa se teško može smatrati značajnijim konkurentom Konzuma d.d. Isto je utvrđeno i u odnosu na tri posebno analizirane županije. Riječ je o tržištu Šibensko-kninske, te susjedne dvije županije i to: Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije.

Pri tome je Vijeće uzelo u obzir navode zastupnika poduzetnika LOKICA d.o.o. o tome da je njegov pravni prednik u segmentu djelatnosti trgovine na veliko i na malo mješovitom robom, poduzetnik JOLLY JBS d.o.o., dio robe nabavljao izravno od dobavljača i da je u tom slučaju bila riječ uglavnom o lokalnim dobavljačima primjerice kruha, mesa i ostalih namirnica za svakodnevnu konzumaciju, te da je dio robe nabavljao je kao član grupacije CBA (radi ostvarenja povoljnijih uvjeta nabave uvjetovanih većim volumenom iste). Riječ je pretežito o dobavljačima srednje veličine, primjerice Magros, Nikas, Nils iz Splita itd. Preostali dio nabave u odnosu na okvirno 50 najvećih dobavljača roba obavljao je putem strateškog sporazuma između CBA i NTL grupacije.

Slijedom navedenoga, Vijeće je utvrdilo da je i iskazom jednog od sudionika koncentracije potvrđena ispravnost analize Agencije u dijelu koji se odnosi na utvrđeno da se na tom mjerodavnom tržištu trgovci na malo mješovitom robom, da bi ostvarili povoljnije uvjete kupnje robe namijenjene daljnjoj prodaji, poslovno udružuju u grupacije za zajedničku nabavu od proizvođača i dobavljača proizvoda mješovite robe te da je za takve grupacije zajedničko da poslove ugovaranja komercijalnih uvjeta nabave roba obavlja zajedničko društvo, no članice ne raspolažu zajedničkim distributivnim niti logističkim centrima te su vlasnički nepovezane i neovisne u svim ostalim aspektima poslovanja. Svako od udruženja okuplja nekoliko trgovaca na malo iz svih područja Republike Hrvatske, odnosno ne obilježava ih regionalno grupiranje vezano uz sjedište samih poduzetnika.

Sve to, u konačnici, utvrdilo je Vijeće, ukazuje na smanjenje mogućnosti izbora za potrošače, budući da bi na području Šibensko-kninske županije na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom polovica prodavaonica bile prodavaonice Konzuma d.d., bez obzira na tip maloprodajnog mjesta, pri tome uopće ne uzimajući u obzir poduzetnike koji posluju u okviru projekta »Plus marketi«. Uz to će KONZUM d.d. putem organizacijske jedinice VELPRO i dalje ostati vodeći distributer mješovite robe za daljnju prodaju, s više od 40 posto tržišnog udjela u 2007. godini na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatskoj.

Zaključno, vertikalno promatrajući predmetnu koncentraciju s obzirom na usku povezanost mjerodavnih tržišta trgovine na veliko i na malo mješovitom robom, koja, između ostaloga, proizlazi iz činjenice da se na tržištu trgovine na veliko mješovitom robom u ulozi kupca javljaju poduzetnici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo mješovitom robom krajnjim potrošačima, Vijeće je utvrdilo da Konzum d.d., integriran u AGROKOR Grupu, vertikalno integrirani konglomeratski koncern koji čini veliki broj poduzetnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te u zemljama regije, na taj način ostvaruje dodatnu prednost u odnosu na tržišne takmace na mjerodavnom tržištu u obliku izuzetne financijske snage, iz koje proizlazi, između ostalog i izuzetno velika kupovna moć.

Snaga AGROKOR Grupe očituje se na svim vertikalnim razinama tržišta, od proizvođača preko trgovaca na veliko do trgovaca na malo robom namijenjenoj prodaji krajnjim potrošačima. Samo u 2007. godini koncern je dodatno porastao, integracijom osam novih društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i regiji.

Na taj način Grupa ostvaruje izuzetnu kupovnu moć prema dobavljačima proizvoda i/ili usluga, odnosno gotovo neizbježni je trgovački partner dobavljačima koji u velikoj mjeri ovise o zastupljenosti svojih proizvoda u njegovoj trgovačkoj mreži. Naime, suprotstavljena tržišna snaga kupca ovisi o nekoliko parametara:

1.) O veličini kupca. Konzum d.d. sa svojih više od 600 prodajnih mjesta u Republici Hrvatskoj, tržišnim udjelom od 50-60 posto na području Šibensko-kninske županije, odnosno od 40-50 do 70-80 posto u odnosu na tip prodajnog mjesta sudionika koncentracije na području grada i mjesta u toj županiji je tržišni lider na mjerodavnom tržištu, bez obzira na tip prodavaonica koje su analizirane;

2.) O njegovom komercijalnom značaju. Zbog rasprostranjenosti mreže poduzetnika Konzum d.d. te njegove integriranosti u AGROKOR Grupu on predstavlja praktički neizbježnog trgovačkog partnera dobavljačima roba i/ili usluga;

3.) O mogućnosti da se okrene alternativnim dobavljačima. U sastavu AGROKOR Grupe integrirani su neki od najznačajnijih proizvođača roba i/ili usluga u Republici Hrvatskoj i regiji. Primjerice, proizvodi proizvođača Jamnica d.d., Ledo d.d., Zvijezda d.d. ili pak PIK Vrbovec d.d., Belje d.d. su s obzirom na kupovne navike i preferenciju krajnjih potrošača bez obzira na regiju u Republici Hrvatskoj, neizbježni proizvodi u ponudu svakog trgovca koji se želi nametnuti kao ozbiljniji tržišni takmac na mjerodavnom tržištu trgovine na malo.

Stoga je Vijeće ocijenilo da bi provedbom predmetne koncentracije došlo do mogućih značajnih negativnih učinaka na mjerodavnom tržištu trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo na malo na području Šibensko-kninske županije, osobito u odnosu na područje grada Šibenika te mjesta Vodice i Murter, te na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatskoj, na kojem je potrebno na razuman rok osigurati pristup mjerodavnom tržištu dosadašnjim dobavljačima poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o., čiji je pravni sljednik u segmentu djelatnosti trgovine na veliko i na malo mješovitom robom poduzetnik LOKICA d.o.o.

Međutim, Vijeće je ocijenilo da bi se utvrđeni mogući negativni učinci predmetne koncentracije na tržišno natjecanje na navedenom mjerodavnom tržištu mogli otkloniti utvrđivanjem određenih mjera i uvjeta koje sudionici koncentracije moraju ispuniti, te da bi se u tom smislu koncentracija mogla uvjetno dopustiti, u smislu članka 26. stavka 3. točke 3., stavka 4. i 5. ZZTN.

Vijeće je odlučilo da se predmetna koncentracija ocjeni uvjetno dopuštenom, u smislu članka 26. stavka 3. točke 3. ZZTN, kao što je to riješeno u točki I. izreke ovoga rješenja.

Vijeće je, u točki II. izreke ovog rješenja, utvrdilo mjere i uvjete koje su sudionici koncentracije obvezni ispuniti u za to predviđenim rokovima kako bi se uklonili mogući negativni učinci predmetne koncentracije koji bi mogli uzrokovati značajno sprječavanje, ograničavanje odnosno narušavanje tržišnog natjecanja, te rokove za njihovo ispunjavanje.

Pri tome je Vijeće posebno vodilo računa o činjenici da je svrha koju Agencija želi postići mjerama prvenstveno da se, unatoč nepovoljnoj strukturi mjerodavnog tržišta trgovine na malo mješovitom robom na području Šibensko-kninske županije, osobito u odnosu na područje grada Šibenika te Vodica i Murtera, strukturnim mjerama osigura učinkovito tržišno natjecanje na tom mjerodavnom tržištu, te da se mjerama praćenja poslovanja sudionika predmetne koncentracije na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatsko na razuman rok osigura pristup mjerodavnom tržištu dosadašnjim dobavljačima poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o., čiji je pravni sljednik u segmentu djelatnosti trgovine na veliko i na malo mješovitom robom poduzetnik LOKICA d.o.o., sudionik predmetne koncentracije.

Pri tome je Vijeće je vodilo računa o očitovanju i prijedlogu mjera iz pisanog očitovanja KONZUMA d.d. od 4. prosinca 2008., dostavljenog u predmetnoj upravnoj stvari, klase: UP/I 030-02/2008-02/06, urbroja: 378-02-08-41-104.

II.I. Vijeće je, u točki II. podtočki I. izreke predmetnog rješenja, naložilo poduzetniku KONZUM d.d. prodati, raskinuti ugovor o zakupu, odnosno prenijeti na drugog poduzetnika četiri (4) maloprodajna mjesta mješovitom robom na području Grada Šibenika, koja je provedbom predmetne koncentracije stekao od poduzetnika LOKICA d.o.o., i to:

1. Supermarket Bilice, na lokaciji Kralja Zvonimira 241 b, Šibenik, prodajne površine 760 m2, koji je u 2007. godini ostvario prihod od […] kuna.

2. Supermarket Šubićevac, na lokaciji Ivana Mažuranića 7, Šibenik, prodajne površine 500 m2, koji je u 2007. godini ostvario prihod od […] kuna.

3. Samoposluživanje, na lokaciji Ulica Osme dalmatinske brigade 71, predio Vidici, Šibenik, prodajne površine 160 m2, koje je u 2007. godini ostvarilo prihod od […] kuna i

4. Prodavaonicu unutar robne kuće City Life, na lokaciji Ante Šupuka 10, Šibenik prodajne površine 366 m2, koja je u 2007. godini ostvarila prihod od […] kuna.

Rok izvršenja: šest (6) mjeseci, računajući od dana dostave ovoga rješenja.

II.II. Nadalje, Vijeće je u točki II. podtočki II. izreke predmetnog rješenja, naložilo poduzetniku KONZUM d.d. prodati, raskinuti ugovor o zakupu, odnosno prenijeti na drugog poduzetnika dva (2) maloprodajna mjesta mješovitom robom na području Vodica, koju je provedbom predmetne koncentracije stekao od poduzetnika LOKICA d.o.o., i to:

1. Samoposluživanje Marina, na lokaciji Herfordska b.b., Vodice, prodajne površine 250 m2, koje je u 2007. godini ostvarilo prihod od […] kuna i

2. Samoposluživanje Olympia, na lokaciji Ljudevita Gaja 8, Vodice, prodajne površine 180 m2, koje je u 2007. godini ostvarilo prihod od […] kuna.

Rok izvršenja: šest (6) mjeseci, računajući od dana dostave ovoga rješenja.

II.III. Također, Vijeće je u točki II. podtočki III. izreke predmetnog rješenja, naložilo poduzetniku KONZUM d.d. prodati, raskinuti ugovor o zakupu, odnosno prenijeti na drugog poduzetnika jedno (1) maloprodajno mjesto mješovitom robom na području Murtera, koju je provedbom predmetne koncentracije stekao od poduzetnika LOKICA d.o.o., i to:

1. Samoposluživanje koje se nalazi u širem centru mjesta Murtera, u blizini benzinske crpke i Marine Hramina, na lokaciji i Butina prodajne površine 300 m2, koje je u 2007. godini ostvarilo prihod od […] kuna.

Rok izvršenja: šest (6) mjeseci, računajući od dana dostave ovoga rješenja

Naime, Vijeće je ocijenilo da je za otklanjanje mogućih značajnih negativnih učinaka koncentracije na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom na području Šibensko-kninske županije, osobito u odnosu na područje grada Šibenika te Vodica i Murtera, potrebno provesti mjeru restrukturiranja poduzetnika LOKICA d.o.o. kao pravnog sljednika poduzetnika JOLLY JBS d.o.o. u segmentu djelatnosti trgovine na veliko i na malo mješovitom robom. Navedeno osobito iz razloga što poduzetnik KONZUM d.d. nije dokazao svoje tvrdnje iz prijave predmetne koncentracije Agenciji o tome da planira izvršiti značajnija investicijska ulaganja u poslovne objekte koje je stekao provedbom predmetne koncentracije. Navedeno nije učinio niti u svojem očitovanju od 4. prosinca 2008. na primjedbe Agencije podnositelju prijave koncentracije o negativnim učincima predmetne koncentracije, iako ga je Agencija u navedenom dokumentu izričito pozvala da navedeno učini.

Prodajom, raskidom ugovora o zakupu, odnosno prenošenjem na drugog poduzetnika navedenih maloprodajnih mjesta na području grada Šibenika te Vodica i Murtera spriječit će eventualni negativni učinci na tržišno natjecanje na tom mjerodavnom tržištu nastali kao posljedica preuzimanja tržišnog lidera na tom regionalnom tržištu od strane njegovog tržišnog takmaca, koji prema njegovoj tržišnoj snazi zauzima drugo mjesto na tom tržištu, te stvaranje vladajućeg položaja poduzetnika KONZUM d.d. na navedenom mjerodavnom tržištu u smislu članka 18. ZZTN.

Navedenim strukturnim mjerama Agencija je utvrdila da će se postići najbolji balans između utvrđenih činjenica i okolnosti od strane Agencije vezanim uz predmetnu upravnu stvar te očitovanja poduzetnika KONZUM d.d. od 4. prosinca 2008. u odnosu na prodajne površine tog poduzetnika i njegovih tržišnih takmaca na mjerodavnom tržištu.

Naime, strukturne mjere Agencije su izbalansirane na način da omogućuju da se njihovom provedbom postigne bolji omjer zastupljenosti prodajnih mjesta poduzetnika KONZUM d.d. nakon provedbe predmetne koncentracije, s obzirom na vrstu, površinu i ukupni prihod koji ostvaruju prodajna mjesta preuzimanog poduzetnika u 2007. godini.

Poduzetnik KONZUM d.d. ni u kojem slučaju navedene prodavaonice ne smije držati zatvorenima budući da se na taj način konkurentima onemogućava pristup na mjerodavno tržište.

Naime, poduzetnik KONZUM d.d. se, s obzirom na svoj vladajući položaj, mora posebno odgovorno ponašati, kako u odnosu na izravne tržišne takmace manje tržišne snage, tako i u odnosu na svoje dobavljače i kupce u najširem smislu te riječi. Istovremeno, s obzirom na njegovu integriranost u AGROKOR Grupu, konglomeratsku integraciju poduzetnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i zemljama regije, svaki poremećaj u njegovu poslovanju, odnosno u poslovanju AGROKOR Grupe u koju je integriran, može izravno dovesti do značajnog poremećaja u opskrbi tržišta ili dijela tržišta. U slučaju da takav poduzetnik iz bilo kojeg razloga dođe u poslovne poteškoće, nepostojanje dovoljno razgranate alternativne mreže imalo bi za izravnu posljedicu nemogućnost opskrbe dijela tržišta.

Ovo iz razloga što je potrebno određeno, relativno dugo razdoblje, da se tržište restrukturira na način da opskrbu preuzmu drugi prodavatelji i drugi dobavljači, pogotovu oni s kojima poduzetnik u vladajućem položaju do tada nije poslovao. Posebnu pozornost treba posvetiti procjeni u kolikoj je mjeri rast tržišnih udjela poduzetnika u vladajućem položaju (u relativno dužem razdoblju) izravna posljedica preuzimanja drugih poduzetnika i njihovih tržišnih udjela, a koliko je to posljedica njegovog organskog rasta.

Također, KONZUM d.d. je pri tome dužan, s obzirom na svoju tržišnu snagu i položaj na mjerodavnom tržištu, te integriranost u AGROKOR Grupu, voditi računa o odredbama propisa o tržišnom natjecanju, osobito u odnosu na zabranjena postupanja iz članka 9. i članka 16. ZZTN.

II.IV. Iz tog je detaljno obrazloženog razloga, Vijeće naložilo poduzetniku KONZUM d.d. prodati ili prenijeti prodavaonice iz točke II.I., II.II. i II.III. izreke ovog rješenja poduzetniku koji ima dovoljno financijskih sredstava i posjeduje odgovarajuće stručno znanje za održavanje postojeće djelatnosti i koji nije značajno kapitalno ili personalno povezan sa poduzetnikom KONZUM d.d. kao i s njime povezanim poduzetnicima, odnosno s poduzetnicima u sastavu AGROKOR Grupe, te sukladno nalogu iz točke II.V. predmetnog rješenja bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana ispunjenja navedene mjere, dostaviti Agenciji dokaz o ispunjenju mjere iz točke II.I., II.II. i II.III. izreke ovog rješenja.

Navedenom mjerom je ostvarena svrha nadležnosti Agencije a to je da se poslovni objekti namijenjeni prodaji prodaju poduzetniku na mjerodavnom tržištu koji će stvoriti najmanje kompetitivne probleme na mjerodavnom tržištu.

II.VI. Nadalje, Vijeće je u točki II. podtočki 3. izreke ovog rješenja naložilo poduzetniku KONZUM d.d. i poduzetniku LOKICA d.d. kao poduzetniku pod njegovom kontrolom da poduzetnik LOKICA d.o.o., održava na snazi sve sporazume koje su poduzetnik LOKICA d.o.o. odnosno JOLLY-JBS sklopili sa svojim dosadašnjim dobavljačima svih vrsta proizvoda radi prodaje u maloprodaji i veleprodaji do trenutka sklapanja Predugovora ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu LOKICA d.o.o., sklopljenog 15. siječnja 2008., između poduzetnika KONZUM d.d., kao kupca, i Josipa Stojanovića kao prodavatelja, poduzetnik LOKICA d.o.o., odnosno JOLLY JBS d.o.o., koji predstavlja pravni temelj predmetne koncentracije.

Navedeno iz razloga što su 27. prosinca 2007. odlukom Uprave trgovačkog društva JOLLY-JBS d.o.o. o podjeli društva putem odvajanja s preuzimanjem, dijelovi imovine, prava i obveza poduzetnika JOLLY-JBS d.o.o. koji se odnose na djelatnost trgovine, preneseni na društvo preuzimatelja LOKICA d.o.o.

Uvjeti poslovanja poduzetnika LOKICA d.o.o., primjerice rokovi i uvjeti plaćanja, te obujam nabave koji proizlazi iz postojećih ugovora sklopljenih s poduzetnikom Jolly JBS d.o.o., u bitnome moraju biti jednaki ili povoljniji od dosadašnjih iz važećih sporazuma, ali istovremeno nediskriminatorni i transparentni za sve dobavljače.

Ako je neki od ugovora s dosadašnjim dobavljačima poduzetnika Jolly JBS d.o.o. raskinut i/ili je obujam nabave koji proizlazi iz ugovora smanjen, nalaže se poduzetniku Konzum d.d. taj ugovor obnoviti i/ili obnoviti obujam nabave koji proizlazi iz tog Ugovora pod uvjetom da to dobavljač želi.

U slučaju organizacijskih ili strukturnih promjena unutar koncerna AGROKOR, ova obveza prelazi na pravnog slijednika poduzetnika LOKICA d.o.o.

Vijeće je, pri određivanju mjere iz točke II. podtočke VI. izreke ovog rješenja, naročito vodilo računa da se, na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko mješovitom robom u Republici Hrvatskoj mjere usmjere na sprječavanje nastupanja negativnih učinaka na tržišno natjecanje nastalih kao posljedica vertikalne integracije poduzetnika LOKICA d.o.o. u sastav AGROKOR Grupe, grupacije izuzetne financijske snage koja se, između ostalog očituje u izuzetnoj kupovnoj moći.

Zbog tržišne snage AGROKOR Grupe bitno je da su rokovi i uvjeti plaćanja te obujam nabave koji proizlazi iz postojećih Ugovora sklopljenih s poduzetnikom Jolly JBS d.o.o., u bitnome jednaki ili povoljniji od dosadašnjih iz važećih sporazuma, ali istovremeno nediskriminatorni i transparentni za sve dobavljače.

Trajanje mjere: dvije (2) godine od dana dostave ovoga rješenja Agencije u ovom predmetu.

Razdoblje od dvije (2) godine je razumno razdoblje, u kojem će se konkurentima poduzetnika iz sastava AGROKOR Grupe na utvrđenim mjerodavnim tržištima, omogućiti prilagodba i pristup mjerodavnim tržištima putem novih poduzetnika u novonastalim tržišnim okolnostima.

Obavijest o namjeri raskida i/ili smanjenja obujma nabave iz navedenih ugovora poduzetnik KONZUM d.d. dužan je dostaviti Agenciji u pisanom obliku, uz obrazloženje svih gospodarskih, pravnih, činjeničnih i drugih okolnosti koje su bile razlogom za raskid i/ili smanjenja obujma nabave iz navedenih ugovora, i to najkasnije mjesec dana prije namjeravanog raskida.

Naime, koncern AGROKOR je potpuno vertikalno integrirani koncern, u čijem su sastavu poduzetnici koji obavljaju djelatnosti na svim razinama vertikalnog lanca koji povezuje proizvodnju nekog proizvoda i krajnjeg potrošača. Poduzetnik KONZUM d.d. se, s obzirom na njegovu tržišnu snagu koja se očituje kroz njegov tržišni udjel i položaj na mjerodavnom tržištu, financijsku snagu, pristup izvorima nabave ili tržištu, povezanost s drugim poduzetnicima, sposobnost diktiranja tržišnih uvjeta s obzirom na njegovu ponudu i potražnju te sposobnost isključivanja ostalih konkurenata s tržišta, može ponašati u značajnoj mjeri neovisno od svojih konkurenata, potrošača ili dobavljača na mjerodavnom tržištu.

Unutar AGROKOR Grupe visoko je razvijena mreža trgovine na veliko i na malo, rasprostranjena na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, Primjerice, samo mrežu trgovine na veliko čine distributivni centri poduzetnika KONZUM d.d. smješteni u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku, kao i veleprodajni Velpro centri.

Asortiman Velpro centara sastoji se od više od 14.000 prehrambenih i neprehrambenih artikala. U asortimanu, koji se stalno nadopunjuje novim proizvodima na tržištu, nalazi se široka paleta domaćih proizvoda, proizvoda robne marke »Rial« te proizvoda ostalih regionalnih i svjetskih proizvođača. Proizvodi robne marke »Rial« su proizvodi privatne robne marke poduzetnika KONZUM d.d. namijenjeni kupcima na veliko. Više od 300 artikala robne marke »Rial« pokriva gotovo sve značajnije kategorije proizvoda. Proizvodi robne marke »K plus« su proizvodi poduzetnika KONZUM d.d. namijenjeni krajnjim potrošačima.

II.VII. U točki II. podtočki VII. izreke ovog rješenja, Vijeće je poduzetniku KONZUM d.d., radi osiguranja transparentnosti ostvarivanja mjera za otklanjanje negativnih učinaka koncentracije na tržišno natjecanje iz točke II. podtočke VI. izreke ovog rješenja, odobrilo prijedlog da se imenuje ovlaštenim revizorom revizorsko društvo Audit d.o.o. iz Zagreba, […], koje, prema izjavi poduzetnika KONZUM d.d., nije personalno ni kapitalno povezano sa poduzetnicima u sastavu AGROKOR Grupe.

Navedeno će društvo, temeljem neopozivog mandata i bez ikakvog utjecaja od strane podnositelja prijave koncentracije, odnosno poduzetnika iz sastava AGROKOR Grupe, obavljati poslove praćenja provedbe mjere iz točke II.VI. izreke ovog rješenja, u trajanju od dvije (2) godine od dana dostave ovog rješenja Agencije. Troškove izbora i obavljanja navedenih poslova revizije snosi poduzetnik KONZUM d.d. Navedeno društvo ne smije biti personalno ni kapitalno povezano s poduzetnicima u sastavu koncerna AGROKOR. Rok izvršenja ove mjere je trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja

II.VIII. U točki II. podtočki VIII. izreke predmetnog rješenja Vijeće je poduzetniku KONZUM d.d. naložilo da prvo izvješće o provedbi mjere praćenja poslovanja iz točke II.VI. izreke predmetnog rješenja dostavi Agenciji najkasnije na dan 1. ožujka 2009. godine i da ono mora sadržavati podatke koji se odnose na stanje zatečeno u poduzetniku LOKICA d.o.o., odnosno JOLLY JBS d.o.o. prije provedbe predmetne koncentracije u odnosu na mjeru iz točke II.VI. izreke predmetnog rješenja.

Ostala izvješća koja sadržavaju podatke koji Agenciji omogućavaju praćenje naložene mjere iz točke II.VI. izreke ovog rješenja, potrebno je dostavljati Agenciji najkasnije na dan 30. travnja tekuće godine.

Trajanje mjere: dvije (2) godine od dana dostave ovoga rješenja.

Slijedom navedenog, Agencija je, temeljem odluke Vijeća riješila kako je to navedeno u točki II. podtočkama I. do VIII. izreke ovog rješenja.

III. Rješenje Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije podliježe naplati upravnih pristojbi, sukladno odredbi članka 2.L437215 stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04 i 110/04; dalje: Zakon o upravnim pristojbama), te članka 2.L437217 točka 2. i članka 3.L437218 točka 5. Uredbe o izmjene tarife upravnih pristojbi iz zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 141/04; dalje: Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama).

Upravna pristojba u iznosu od 10.000,00 kuna za prijavu za ocjenu dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 22. stavka 1. ZZTN, naplaćuje se sukladno članku 2. točka 2., odnosno tarifnom broju 106. točka 2. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama.

Dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 10. 000,00 kuna poduzetnik Konzum d.d. dostavio je Agenciji 12. veljače 2008., pozivom na predmet pod poslovnim brojem, klase: UP/I 030-02/2008-02/06, urbroja: 378-02-08-30-05.

Upravna pristojba u iznosu od 150.000,00 kuna za rješenje o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 26. stavak 3. ZZTN (druga razina), naplaćuje se sukladno članku 3. točka 5., odnosno tarifnom broju 107. točka 5. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama.

Navedeni iznos uplaćuje se u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja posebnom uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja na račun broj: 1001005-1863000160, u »poziv na broj odobrenja« upisati u pretpolje model »24«, a u polje podatak prvi: 5002– (navesti matični broj subjekta).

Također, sukladno odredbi članka 16. stavka 4. Zakona o upravnim pristojbama, nakon izvršene uplate obveznik uplate je dužan presliku posebne uplatnice, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, dostaviti Agenciji s pozivom na klasu: UP/I-030-02/2008-02/06.

Ukoliko obveznik uplate upravne pristojbe ne izvrši uplatu upravne pristojbe Agencija će, protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.

Slijedom navedenoga, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, riješila kako je to navedeno u točki III. izreke ovoga rješenja.

IV. Sukladno članku 59. stavku 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 4. ZZTN, rješenje Agencije kojim se ocjenjuje dopuštenost koncentracija na temelju članka 26. ZZTN, objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, riješila kako je to navedeno u točki IV. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku. Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I-030-02/2008-02/06

Urbroj: 580-02-08-41-117

Zagreb, 30. prosinca 2008.

Zamjenik predsjednice
Vijeća za zaštitu tržišnog
natjecanja
Mladen Cerovac, v. r.

Napomena:

Budući da podaci označeni *, […], te podaci u rasponima predstavljaju službenu tajnu u smislu članka 51. ZZTN, isti su izuzeti od objavljivanja, pa su navedeni podaci izostavljeni iz teksta, odnosno koriste se skraćenice naziva i postoci u rasponu.

[1] SM (supermarket)

SP (samoposluživanje)

P (prodavaonica)

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - dopuštena koncentracija KONZUM trgovine na veliko i malo d.d. i LOKICA d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !