Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - dopuštenje koncentracije poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. i poduzetnika Šibenski list d.o.o., ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
129 17.12.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klase: UP/I-030-02/2007-02/09 od 9. studenoga 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

3711

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 26.L366885 stavka 3. točke 1., članka 34.L366886 i članka 57.L366887 točke 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine«, broj 122/03), u predmetu ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d., sa sjedištem u Splitu, Hrvatske mornarice 4, zastupanog po Ninoslavu Paviću, predsjedniku Uprave i Ines Lozić, zamjenici predsjednika Uprave i poduzetnika Šibenski list d.o.o., sa sjedištem u Šibeniku, Božidara Petranovića 3, zastupanog po Srđanu Bužančiću, direktoru, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 93. sjednice, održane 9. studenoga 2007., po službenoj dužnosti donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d., sa sjedištem u Splitu, Hrvatske mornarice 4 i poduzetnika Šibenski list d.o.o., sa sjedištem u Šibeniku, Božidara Petranovića 3.
II. Poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. je obveznik plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 160.000 kuna u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja.
III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. POSTUPAK OCJENE PREDMETNE KONCENTRACIJE

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je, u predmetu: »Istraživanje tržišta tiska na području Republike Hrvatske u 2005. godini« koji se u Agenciji vodi pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2006-01/02, zaprimila podatke o tome da je poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d., sa sjedištem u Splitu, Hrvatske mornarice 4 (dalje: Slobodna Dalmacija d.d.), stekao poslovni udio od 73,2385 posto u temeljnom kapitalu poduzetnika Šibenski list d.o.o., sa sjedištem u Šibeniku, Božidara Petranovića 3 (dalje: Šibenski list d.o.o.).
Stoga je Agencija, dopisom od 23. veljače 2007., od poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d., temeljem ovlasti iz članka 37.L366889 točke 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine«, broj 122/03, dalje: ZZTN), zatražila dostavu pravnog temelja prijenosa poslovnog udjela poduzetnika Šibenski list d.o.o. poduzetniku Slobodna Dalmacija d.d.
Poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. dostavio je Agenciji 7. ožujka 2007. podnesak u čijem je privitku dostavio presliku Ugovora o unosu prava radi povećanja temeljnog kapitala društva Šibenski list d.o.o., od 27. srpnja 2006. i presliku Izvješća o provedenom povećanju temeljnog kapitala društva Šibenski list d.o.o. pretvaranjem potraživanja u ulog-ulaganje prava, od 27. srpnja 2006.
Agencija je, uvidom u dostavljenu dokumentaciju i uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, utvrdila da je poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. 27. srpnja 2006. stekao poslovni udio od 73,2385 posto u temeljnom kapitalu poduzetnika Šibenski list d.o.o.
Slijedom navedenog, Agencija je utvrdila da namjeru provedbe predmetne koncentracije njezini sudionici nisu prijavili Agenciji, iako su to bili dužni učiniti sukladno članku 36.L366891 Zakona o medijima («Narodne novine«, broj 59/04, dalje: ZOM) i članku 22. stavku 2. ZZTN.
Naime, u članku 36. ZOM je propisano da su nakladnici-sudionici koncentracija poduzetnika obvezni Agenciji podnijeti prijavu namjere provedbe koncentracije u obliku i na način utvrđen propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, neovisno o tome jesu li u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 4. ZZTN, odnosno neovisno o tome je li ukupan prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije, ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu, iznosio najmanje jednu milijardu kuna, u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji i je li ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, ostvaren prodajom robe i/ili usluga u Republici Hrvatskoj, iznosio najmanje 100.000.000 kuna u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji.
Nadalje, sukladno odredbi članka 22. stavka 2. ZZTN, koncentraciju su poduzetnici obvezni prijaviti Agenciji bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave javne ponude ili sklapanja ugovora kojima se ostvaruje kontrola ili prevladavajući utjecaj nad poduzetnikom, ovisno o tome što je nastupilo ranije.
Kako je u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji koja je provedena 27. srpnja 2006., a čija namjera provedbe nije bila prijavljena Agenciji u zakonskom roku, odnosno u roku od 27. srpnja 2006. do 4. kolovoza 2006., Agencija je, sukladno članku 26. stavku 3. ZZTN, 9. svibnja 2007. donijela po službenoj dužnosti zaključak klase: UP/I-030-02/2007-02/09, urbroja: 580-02-07-65-02 o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. i Šibenski list d.o.o.
Naime, člankom 26. stavkom 3. ZZTN je propisano da će Agencija, ako smatra da bi provedba koncentracije mogla imati za posljedicu značajno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, donijeti zaključak o pokretanju postupka radi ocjene njene dopuštenosti.
Rečenim zaključkom, Agencija je od poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. zatražila dostavu određenih podataka, u smislu članka 48.L366893 ZZTN i Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracije poduzetnika («Narodne novine«, broj 51/04), koji su joj potrebni za provedbu detaljne pravne i ekonomske analize, kako bi se utvrdilo je li predmetna koncentracija imala za posljedicu značajno sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.
Budući da poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. nije Agenciji podnio prijavu namjere koncentracije u zakonskom roku, Agencija je 9. svibnja 2007., donijela rješenje klase: UP/I 030-02/2007-02/09; urbroja: 580-02-07-65-01, kojim se utvrđuje da poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. nije, Agenciji u zakonskom roku, odnosno u razdoblju od 27. srpnja 2006. do 4. kolovoza 2006., a niti do dana donošenja spomenutog rješenja, podnio prijavu namjere koncentracije, sukladno svojoj obvezi iz članka 36. ZOM i članka 22. stavka 2. ZZTN.
Na temelju tog rješenja, a sukladno članku 60. ZZTN vezano uz članak 62. stavak 1. točku 2. i stavak 2. ZZTN, Agencija je nadležnom prekršajnom sudu podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. i njegovih odgovornih osoba.

2. PRAVNI OKVIR OCJENE KONCENTRACIJE

2. 1. Zakonodavni okvir

Agencija je u provedbi postupka ocjene koncentracije primijenila odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL366895 («Narodne novine«, broj 122/03), Zakona o medijimaL366896 («Narodne novine«, broj 59/04), Uredbu o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL366897 («Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu) i Uredbu o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnikaL366898 («Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o koncentracijama).
U dijelu upravnog postupka pred Agencijom, koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona, primijenjene su odredbe Zakona o općem upravnom postupkuL366899 («Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZoUP).

3. PRAVNI TEMELJ KONCENTRACIJE

Pravni temelj koncentracije predstavlja Ugovor o unosu prava radi povećanja temeljnog kapitala društva Šibenski list d.o.o., koji je sklopljen 27. srpnja 2006. u Šibeniku, između poduzetnika Šibenski list d.o.o., zastupanog po direktoru Srđanu Bužančiću i poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d., zastupanog po članovima Uprave Ines Lozić i Ranku Ostojiću.
Na temelju tog ugovora poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. preuzeo je temeljni ulog u vrijednosti od 2.358.500 kuna, te je time stekao poslovni udio od 73,2385 posto u temeljnom kapitalu poduzetnika Šibenski list d.o.o.

4. PRAVNI OBLIK KONCENTRACIJE

Pravni oblik predmetne koncentracije je stjecanje kontrole ili prevladavajućeg utjecaja poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. nad poduzetnikom Šibenski list d.o.o. i to stjecanjem većine udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Šibenski list d.o.o., u smislu članka 19. stavka 1. točke 2. ZZTN.
Struktura imatelja udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Šibenski list d.o.o. prije provedbe koncentracije prikazana je u tablici 1.

Tablica 1.Prikaz strukture imatelja udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Šibenski list d.o.o. (prije provedbe koncentracije)

udjelničar

% udjela u temeljnom kapitalu

Dubrovački vjesnik d.o.o., Dubrovnik

100,00

Ukupno:

100,00

Izvor: podnesak poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d., od 5. srpnja 2007.Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Struktura imatelja udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Šibenski list d.o.o. nakon provedbe koncentracije prikazana je u tablici 2.

Tablica 2.Prikaz strukture imatelja udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Šibenski list d.o.o. (nakon provedbe koncentracije)

udjelničar

% udjela u temeljnom kapitalu

Dubrovački vjesnik d.o.o., Dubrovnik

26,1404

Slobodna Dalmacija d.d., Split

73,2385

Dubrovački vjesnik d.o.o., Dubrovnik

0,6211

Ukupno:

100,00

Izvor: podnesak poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d., od 5. srpnja 2007.Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

5. O PODUZETNICIMA – SUDIONICIMA KONCENTRACIJE

5.1. Slobodna Dalmacija d.d.

Poduzetnik Slobodna Dalmacija izdavačka i tiskarska djelatnost, dioničko društvo, Split, je upisan u registar trgovačkih društava Trgovačkog suda u Splitu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060031678. Poduzetnik je registriran za velik broj djelatnosti i to, između ostalog: uvoz radijskih postaja, zastupanje stranih tvrtki, izdavačku djelatnost, poslovanje nekretninama, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, promidžbu (reklamu i propagandu), djelatnost novinskih agencija, tiražiranje i distribuciju novinskih izdanja.
Rečeni poduzetnik je nakladnik medija-novinski nakladnik koji obavlja djelatnost izdavanja općeinformativnog dnevnika »Slobodna Dalmacija« te tiskovina »Mali oglasnik, »Zadarski banak«, »Otvoreno more«, »Dobra kob« i »Maslina«.
Poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. u svom poslovnom sustavu ima vlastitu rotaciju i vlastitu grafičku tiskaru. Dnevnik »Slobodna Dalmacija« izdaje se u splitskom, šibenskom, dubrovačkom, zadarskom i večernjem izdanju. Prodana naklada dnevnika »Slobodna Dalmacija« bila je [...] primjeraka u 2005. godini i [...] primjeraka u 2006. godini. Navedeni općeinformativni dnevnik bio je u 2005. i 2006. godini četvrti najprodavaniji općeinformativni dnevnik u Republici Hrvatskoj, iza prodaje općeinformativnih dnevnika »Večernji list«, »Jutarnji list« i »24 sata«.
Struktura imatelja udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. prikazana je u tablici 3.

Tablica 3. Prikaz strukture imatelja udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. (na dan 17. listopada 2007.)

imatelj udjela/dioničar

% udjela u temeljnom kapitalu

EPH d.o.o.

72,02

HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU

5,00

Vukelić Ivan

2,50

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./FIMA GLOBAL INVEST D.O.O. ZA FIMA EQUITY OTVORENI INVESTICIJSKI FOND
 

0,95

Trcin Željko

0,86

Županović Ante

0,65

Bakić Nenad

0,42

HPB d.d.

0,39

H-1 d.o.o.

0,38

Tvornica stočne hrane d.d.

0,36

ostali

16,47

Ukupno:

100,00

Izvor: Internet-stranica Središnje depozitarne agencije d.d. http://www.sda.hr, posjećena 17. listopada 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Poduzetnik Europapress holding d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Koranska 2 (dalje: EPH d.o.o.), je imatelj većinskog udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d.
Poduzetnik EPH d.o.o upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu kao društvo za upravljanje društvima. EPH d.o.o. je društvo koncerna West Allgemeine Zeitungsverlag, sa sjedištem u Saveznoj Republici Njemačkoj (dalje: WAZ). WAZ je putem povezanog društva K.u K. Medien Beteiligungsgesellschaft m.b.H., sa sjedištem u Republici Austriji, imatelj 50 posto poslovnog udjela u poduzetniku EPH d.o.o.
Poduzetnik EPH d.o.o. je nakladnik tiskovina: »Jutarnji list«, »Globus«, »Gloria«, »Grazia«, »Cosmopolitan«, »Playboy«, »Doktor u kući« i »OK!«.
Navedeni poduzetnik je imatelj udjela u temeljnom kapitalu u drugim poduzetnicima koji djeluju na tržištu naklade tiska, distribucije tiska i tržištu djelatnosti povezanih s nakladništvom (priprema za tisak i dr.), kako slijedi:
– Udjeli EPH d.o.o. u poduzetnicima na tržištu distribucije tiska: Distri-press d.o.o., Zagreb (25 posto);
– Udjeli EPH d.o.o. u poduzetnicima na tržištu naklade tiska:
Globus media d.o.o., Zagreb (100 posto), Sportske novosti d.d., Zagreb (92,03 posto), Arena d.d., Zagreb (78,52 posto) i Revije d.o.o., Zagreb (80 posto);
– Udjeli EPH d.o.o. u poduzetnicima koji su povezani s djelatnošću nakladništva:
Hand design d.o.o., Zagreb (50 posto), Dekaokto d.o.o., Zagreb (100 posto), Audiofon – EPH d.o.o., Zagreb (50 posto) i Kiosk d.o.o., Zagreb (100 posto).
Naslovi novina i drugog tiska EPH grupe koji se prodaju u Republici Hrvatskoj su, prema podacima preuzetim s internet-stranice www.globus.com.hr, posjećene 1. listopada 2007., za dnevnike: »Jutarnji list«, »Metro express«, »Slobodna Dalmacija«, »Sportske novosti«, i »Slavonski list». Za općeinformativne tjednike to su: »Globus« i »Šibenski list« (od sredine 2006.). Druga specijalizirana izdanja (raznih tematskih sadržaja) su: »Gloria«, »Arena«, »Grazia«, »Tena«, »Auto klub«, »Auto blic«, »Playboy«, »Cosmopolitan«, »OK!«, »Teen«, »Dobra kob«, »Zadarski banak«, »Dječji klub«, »Doktor u kući«, »Vita«, »Moja tajna«, »Moja sudbina«, »Astro magazin« i »Maslina«.

5.1.1. Udjeli poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. u drugim poduzetnicima (kapitalna povezanost)

Poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. na dan 17. listopada 2007. ima udjele u temeljnom kapitalu sljedećih poduzetnika i to:
– u Republici Hrvatskoj:
• Slobodna Dalmacija–Trgovina d.o.o., Split (udjel od 50 posto). Rečeni poduzetnik bavi se distribucijom tiska na razini veleprodaje i maloprodaje u vlastitim prodajnim mjestima.
• Radio Dalmacija d.o.o., Split (udjel od 25 posto). Rečeni poduzetnik je nakladnik elektroničkog medija koji se bavi djelatnošću radija.
– u inozemstvu:
• Slobodna d.o.o., Mostar, Bosna i Hercegovina (udjel od 100 posto).

5.1.2. Personalna povezanost sudionika koncentracije

Ines Lozić, zamjenica predsjednika uprave poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. ujedno je član nadzornog odbora poduzetnika Šibenski list d.o.o.
Miroslav Ivić, član uprave poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. ujedno je predsjednik nadzornog odbora poduzetnika Šibenski list d.o.o. i poduzetnika Slobodna Dalmacija–Trgovina d.o.o.

5.2. Šibenski list d.o.o.

Poduzetnik Šibenski list d.o.o. je osnovan 26. veljače 2004. godine. Rečeni poduzetnik je upisan u registar trgovačkih društava Trgovačkog suda u Šibeniku, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060049597.
Poduzetnik Šibenski list d.o.o. je registriran za velik broj djelatnosti, između ostalog i za: uređivanje, tiskanje i distribuciju novina i drugih povremenih izdanja, nakladništvo knjiga, brošura i dr., djelatnost novinskih agencija, poslovanje vlastitim nekretninama, promidžbu (reklamu i propagandu), te je nakladnik medija-novinski nakladnik koji obavlja djelatnost izdavanja općeinformativnog tjednika »Šibenski list«.
Prodana naklada tjednika »Šibenski list« u 2005. iznosila je [...] primjeraka, a u 2006. je prodano [...] primjeraka. Prodana naklada navedenog tjednika u 2006. [...] se u odnosu na prethodnu godinu.
Poduzetnik Šibenski list d.o.o. za distribuciju tjednika koristi usluge distributivne mreže poduzetnika Tisak d.d., Zagreb, Eko-vet d.o.o., Zagreb, Slobodna Dalmacija–Trgovina d.o.o., Split i Konzum d.d., Zagreb. Navedeni poduzetnik je u 2005. godini imao 13 zaposlenika, a u 2006. godini 16 zaposlenika.
Rečeni poduzetnik nema povezanih društava ni u Republici Hrvatskoj niti u inozemstvu.
Struktura imatelja udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Šibenski list d.o.o. (prije provedbe koncentracije) prikazana je u tablici 4.

Tablica 4. Prikaz strukture imatelja udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Šibenski list d.o.o. (prije provedbe koncentracije)

udjelničar

% udjela u temeljnom kapitalu

Dubrovački vjesnik d.o.o., Dubrovnik

100,00

Ukupno:

100,00

Izvor: podnesak poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d., od 5. srpnja 2007.Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

»Šibenski list« je novina općeinformativnog sadržaja te je prema periodičnosti izdavanja (dinamici izlaženja), tjednik koji izlazi subotom. Dakle, s obzirom na postojeću podjelu općeinformativnog tiska prema dinamici izlaženja, koja posredno proizlazi iz odredbe članka 37. ZOM, to je općeinformativni tjednik.

6. OBVEZA PODNOŠENJA PRIJAVE KONCENTRACIJE

S obzirom da su sudionici koncentracije, poduzetnici Slobodna Dalmacija d.d. i Šibenski list d.o.o., poduzetnici koji djeluju na tržištu naklade tiska, u ocjeni ove koncentracije poduzetnika primjenjuju se, pored odredaba ZZTN i odredbe ZOM, kao posebnog zakona (lat. lex specialis).
Člankom 36. stavkom 1. ZOM propisano je da su nakladnici sudionici koncentracija poduzetnika obvezni podnijeti prijavu namjere koncentracije u obliku i na način utvrđen propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Člankom 36. stavkom 2. ZOM propisano je da obveza podnošenja prijave nastaje neovisno o tome jesu li u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 4. ZZTN, odnosno neovisno o tome je li ukupan prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije, ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu, iznosio najmanje jednu milijardu kuna, u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji i je li ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, ostvaren prodajom robe i/ili usluga u Republici Hrvatskoj, iznosio najmanje 100.000.000 kuna u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji.
Prema tome, nakladnici sudionici predmetne koncentracije bili su obvezni Agenciji podnijeti prijavu namjere provedbe koncentracije u obliku i na način utvrđen propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, neovisno o tome je li u konkretnom slučaju ostvaren uvjet iz članka 22. stavka 4. ZZTN, ali to su propustili učiniti.

7. MJERODAVNA TRŽIŠTA

Poduzetnici Slobodna Dalmacija d.d. i Šibenski list d.o.o. su nakladnici. Prava i obveze nakladnika koji djeluju na teritoriju Republike Hrvatske uređena su odredbama ZOM, kao posebnog zakona.
Rečenim zakonom su, između ostalog, uređeni i pojmovi medija, novinskog nakladnika, tiska i općeinformativnog tiska.
Mediji su novine i drugi tisak, radijski i televizijski program, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike.
Novinski nakladnik je fizička ili pravna osoba koja objavljuje programske sadržaje putem tiska.
Tisak su novine i druga povremena izdanja koja izlaze u razmacima od najviše šest mjeseci, a u nakladi većoj od 500 primjeraka. Tiskano djelo koje izlazi povremeno u nakladi manjoj od 500 primjeraka smatrat će se tiskom ako je namijenjeno raspačavanju.
Općeinformativni tisak je onaj tisak koji skupno objavljuje programske sadržaje namijenjene kontinuiranom informiranju javnosti o aktualnom društvenom, osobito političkom, gospodarskom, socijalnom, kulturnom životu i drugim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu.
Sukladno odredbama članka 35. ZOM na nakladnike, pravne osobe koje obavljaju poslove distribucije medija, kao i na druge pravne osobe koje obavljaju poslove u svezi s javnim informiranjem, primjenjuju se propisi o zaštiti tržišnog natjecanja. Stoga se, radi utvrđivanja mjerodavnog tržišta, primjenjuje članak 7. stavak 1. ZZTN i Uredba o mjerodavnom tržištu.
Prema odredbi članka 7. stavka 1. ZZTN, mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.
Mjerodavno tržište se, sukladno odredbi članka 4. Uredbe o mjerodavnom tržištu, utvrđuje na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu).
Sukladno odredbi članka 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode i/ili usluge za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe.
Nadalje, prema odredbi članka 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu obuhvaća cjelokupan ili dio teritorija Republike Hrvatske, na kojem se tržišni takmaci natječu u prodaji i/ili nabavi proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uvjetima koji to tržište bitno razlikuje od susjednih tržišta.
Međutim, ZOM, kao posebni propis kojim se, između ostaloga, uređuje način zaštite tržišnog natjecanja na području javnog informiranja (članak 1. stavak 1. ZOM), podrazumijevajući pod tim pojmom informiranje koje se ostvaruje posredstvom medija (članak 2. ZOM), sadrži neke izričite odredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta naklade općeinformativnih dnevnika i tržišta općeinformativnih tjednika, kojima se, u cilju ostvarivanja načela slobode, odnosno neovisnosti i pluralizma medija, isključuje primjena općih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.
ZOM posredno utvrđuje kriterij za utvrđivanje tržišnih udjela sudionika koncentracije poduzetnika koji djeluju na tržištu tiska, odnosno ZOM neizravno utvrđuje da, u proizvodnom smislu, postoje tržište naklade općeinformativnog tiska i tržište ostalog tiska.
Naime, odredbom članka 37. stavka 1. ZOM utvrđuje se da je nedopuštena svaka koncentracija poduzetnika na tržištu naklade općeinformativnih dnevnika, odnosno na tržištu općeinformativnih tjednika, kojom bi tržišni udjel sudionika konkretne koncentracije poduzetnika nakon njene provedbe prelazio 40 posto ukupno prodane naklade općeinformativnih dnevnika odnosno tjednika u Republici Hrvatskoj.
Sukladno članku 37. stavku 1. ZOM, u djelatnosti naklade općeinformativnog tiska postoje samo dva mjerodavna tržišta: tržište naklade općeinformativnih dnevnika i tržište naklade općeinformativnih tjednika. Iz navedene odredbe posebnog zakona proizlazi da je tržište općeinformativnog tiska utvrđeno isključivo kao teritorij cijele Republike Hrvatske.
Nadalje, tržišni udjeli se na tom tržištu izračunavaju isključivo prema kriteriju broja primjeraka prodanih na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na zemljopisnu rasprostranjenost prodaje tjednika (nacionalne i regionalne novine). Tržište stoga uključuje regionalne i nacionalne tjednike (kao podvrste tjednika s obzirom na zemljopisnu rasprostranjenost prodaje tjednika, njihov programski sadržaj, ciljane skupine čitatelja i sl.), kao jedinstveno tržište odnosno tržište naklade općeinformativnih tjednika. Budući je potrebno analizirati tržište ukupno prodane naklade općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj, bez obzira na sjedišta nakladnika tjednika, u strukturu tržišnih udjela moraju se uključiti i tržišni udjel stranih općeinformativnih tjednika prodanih u Republici Hrvatskoj.
Tržište naklade tiska, u ovom je postupku, bilo potrebno analizirati s obzirom na obilježje (tematski sadržaj) tjednika »Šibenski list« kojeg izdaje poduzetnik Šibenski list d.o.o., a koji se, sukladno ZOM, razvrstava i smatra općeinformativnim tjednikom.
Poduzetnik Šibenski list d.o.o. je, ostvarujući prihode od obavljanja djelatnosti izdavanja općeinformativnog tjednika »Šibenski list«, prisutan na mjerodavnom tržištu naklade općeinformativnih tjednika.
Poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. je nakladnik općeinformativnog dnevnika i ostalog tiska. Budući da ne izdaje niti jedan općeinformativni tjednik, rečeni poduzetnik nije izravno prisutan na mjerodavnom tržištu. Međutim, poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. je poduzetnik povezan s poduzetnikom EPH d.o.o., koji je novinski nakladnik općeinformativnog tjednika »Globus«. Stoga je taj poduzetnik, putem povezanog poduzetnika EPH d.o.o., neizravno prisutan na utvrđenom mjerodavnom tržištu.
EPH d.o.o. je, ostvarujući prihode od obavljanja djelatnosti izdavanja navedenog tjednika, prisutan na mjerodavnom tržištu općeinformativnih tjednika.
Budući je koncentracija poduzetnika provedena u 2006. godini, temeljem članka 22. stavka 4. ZZTN, mjerodavna godina za ocjenu dopuštenosti koncentracije je 2005.
U konkretnom slučaju Agencija je mjerodavnim tržištem u proizvodnom smislu utvrdila tržište naklade općeinformativnih tjednika, koje u zemljopisnom smislu obuhvaća cjelokupan teritorij Republike Hrvatske.
Provedba ove koncentracije proizvest će učinke i na povezanom tržištu oglašavanja u općeinformativnim tjednicima u Republici Hrvatskoj.
Tržište oglašavanja će, u pravilu, biti zahvaćeno promjenama strukture, odnosno uvjeta poslovanja na mjerodavnom tržištu naklade općeinformativnih tjednika.
Naime, svrha oglašavanja proizvoda ili usluga u tisku, kao i oglašavanje u drugim medijima, je približavanje proizvoda krajnjem potrošaču. Proizvod ili usluga će se oglašavati u onoj tiskovini koju čita ciljana skupina potrošača. Također, proizvodi ili usluge oglašavat će se u onim tiskovinama koje imaju najveću čitanost, kako bi oglašivač mogao približiti proizvod što većem broju krajnjih kupaca. Zbog toga će oglašivači u pravilu nastojati oglašavati u općeinformativnom tjedniku koji ima veću čitanost, odnosno veći tržišni udjel.

8. STRUKTURA UTVRĐENIH MJERODAVNIH TRŽIŠTA

8.1. Tržište naklade općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj

Mjerodavno tržište naklade općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj analizirano je prema kriteriju broja prodanih primjeraka u Republici Hrvatskoj u 2005. godini, temeljem podataka koje je Agencija prikupila u predmetu: »Istraživanje tržišta tiska u Republici Hrvatskoj u 2006. godini«, pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2007-01/08.
Struktura mjerodavnog tržišta i tržišni udjeli u mjerodavnoj 2005. godini prikazani su u tablici 5.

Tablica 5. Struktura mjerodavnog tržišta naklade općeinformativnih tjednika prema broju primjeraka prodanih na teritoriju Republike Hrvatske (prema podacima nakladnika) u 2005. godini

Izvor: podaci preuzeti iz predmeta Agencije pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2007-01/08
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Općeinformativni tjednici mogu se, prema kriteriju zemljopisne rasprostranjenosti prodaje, uzimajući pritom u obzir i njihov programski sadržaj i s time povezane ciljne skupine čitatelja (potrošača) i njihove navike, podijeliti na dvije podvrste, i to na nacionalne i regionalne tjednike.
Provedena analiza pokazuje da su najveće tržišne udjele ostvarili općeinformativni tjednici koji imaju značajke nacionalnih tjednika (»Globus« i »Nacional«).
»Globus«, kojeg izdaje poduzetnik EPH d.o.o., je najprodavaniji općeinformativni tjednik u mjerodavnoj 2005. godini s [20-30] posto udjela na tržištu naklade općeinformativnih tjednika. »Nacional«, kojeg izdaje nakladnik NCL Media Grupa d.o.o., sudjeluje na tržištu u mjerodavnoj 2005. godini s ostvarenih [20-30] posto udjela. Na trećem mjestu nalazi se tjednik »Varaždinske vijesti«, s ostvarenih [10-20] posto u mjerodavnoj 2005. godini. Tržišni udjel općeinformativnog tjednika »Šibenski list« je u mjerodavnoj 2005. godini iznosio [<2] posto.
Na mjerodavnom tržištu naklade općeinformativnih tjednika postoji jako tržišno natjecanje, osobito između dva vodeća tržišna takmaca, općeinformativnih tjednika »Globus« i »Nacional«.
Radi cjelovitosti analize i promatranja trenda promjene stanja na tržištu naklade općeinformativnih tjednika, analizirani su podaci kojima Agencija raspolaže za 2006. godinu. Naime, spomenutom metodologijom koja je korištena u analizi mjerodavnog tržišta u mjerodavnoj 2005. godini analizirani su podaci i u 2006., pribavljeni također u predmetu Agencije: »Istraživanje tržišta tiska u Republici Hrvatskoj u 2006. godini«, pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2007-01/08.
Struktura tržišta naklade općeinformativnih tjednika i tržišni udjeli u 2006. prikazani su u tablici 6.

Tablica 6. Struktura tržišta naklade općeinformativnih tjednika prema broju primjeraka prodanih na teritoriju Republike Hrvatske (prema podacima nakladnika, u komadima) u 2006. godini

Izvor: podaci preuzeti iz predmeta Agencije pod poslovnim brojem, klasa: 031-02/2007-01/08
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

U 2006. godini ukupno je prodano [...] primjeraka općeinformativnih tjednika. Navedeni broj predstavlja smanjenje ukupno prodane naklade u odnosu na prethodnu godinu, kada je prodano [...] primjeraka općeinformativnih tjednika.
Prije provedbe predmetne koncentracije u 2006. poduzetnik EPH d.o.o. je ostvarivao tržišni udjel od [20-30] posto, dok je poduzetnik Šibenski list d.o.o. ostvarivao tržišni udjel od [<2] posto.
Nakon provedbe predmetne koncentracije tržišni udjel poduzetnika EPH d.o.o. na mjerodavnom tržištu u 2006. godini na teritoriju Republike Hrvatske se s [20-30] posto povećava za [<2] posto (tržišni udjel poduzetnika Šibenski list d.o.o.) što iznosi [20-30] posto tržišnog udjela.
Iz analiziranih podataka je razvidno da u 2006. godini, provedbom predmetne koncentracije, poduzetnik EPH d.o.o. neznatno jača svoj tržišni položaj. Međutim, na taj se način ne sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu. Tržišni udjeli ostalih poduzetnika koji izdaju općeinformativne tjednike ostaju nepromijenjeni.

8.1.1. Obilježja mjerodavnog tržišta naklade općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj

Mjerodavno tržište naklade općeinformativnih tjednika na teritoriju Republike Hrvatske je vrlo dinamično i potpuno otvoreno, te nema ograničenja za pristup poduzetnicima koji ispunjavaju uvjete propisane ZOM i drugim propisima.
Uspjeh pojedine tiskovine ovisi isključivo o kvaliteti te tiskovine, kao i o kvaliteti marketinga koji stoji iza nove tiskovine.
S obzirom da je odredbom članka 38. stavka 1. ZOM propisano da distributeri tiska ne smiju odbiti distribuciju tiska drugog nakladnika koji to zatraži i izjavi da prihvaća od strane distributera javno objavljene Opće uvjete za distribuciju tiska, razvidno je da ni u tom smislu ne postoje zakonske ili druge zapreke pristupa tržištu.

8.2. Analiza povezanog tržišta oglašavanja u općeinformativnim tjednicima u Republici Hrvatskoj

Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, koji su zaprimljeni u predmetu Agencije pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/2005-02/54, o tome koliki se dio ukupnog prihoda od oglašavanja odnosi na pojedine medije, proizlazi da najveći dio prihoda od oglašavanja ostvaruje televizija (65 posto), zatim tiskani mediji (24 posto), vanjsko oglašavanje (6 posto) i radio (5 posto). U Republici Hrvatskoj je na oglašavanje u 2004. potrošeno oko 426 milijuna eura, a taj iznos je u sljedećoj 2005. godini povećan za 28,17 posto.
Agencija je povezano tržište oglašavanja u općeinformativnim tjednicima analizirala prema kriteriju ostvarenog prihoda (u kunama, bez PDV-a), koji su ostvarili nakladnici tjednika.
Agenciji podatke nisu dostavili poduzetnici Lasica d.o.o., Slavonski Brod, Narodni list d.d., Zadar, Vox Ragusae d.o.o. i Mlini. Budući da je riječ o tjednicima s malim prodanim nakladama, odnosno s tržišnim udjelima manjim od tri (3) posto, razvidno je da se i bez podataka o ostvarenim prihodima tih poduzetnika može dobiti realna slika strukture tržišta oglašavanja u tjednicima. U tom smislu je taj uzorak reprezentativan.
Sa stanovišta oglašivača uz oglašavanje u tisku postoje i alternativni načini oglašavanja. To su: televizija, radio, vanjsko oglašavanje, te u novije vrijeme internetsko oglašavanje.
Struktura povezanog tržišta oglašavanja u općeinformativnim tjednicima i tržišni udjeli na tom povezanom tržištu u mjerodavnoj 2005. godini prikazani su u tablici 7.

Tablica 7. Struktura tržišta oglašavanja u općeinformativnim tjednicima na temelju prihoda nakladnika (u kunama) na teritoriju Republike Hrvatske u 2005. godini

Izvor: podaci preuzeti iz predmeta Agencije pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2007-01/08
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Prema podacima Agencije pribavljenim u predmetu: »Istraživanje tržišta tiska u Republici Hrvatskoj u 2006. godini«, pod poslovnim brojem klase: 031-02/2007-01/08, proizlazi da je ukupan prihod kojeg su ostvarili nakladnici od oglašavanja u općeinformativnim tjednicima (bez PDV-a) u 2005. godini iznosio [...] kuna.
Poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. nije izravno prisutan na tržištu oglašavanja u općeinformativnim tjednicima. Međutim, budući da je rečeni poduzetnik povezan s poduzetnikom EPH d.o.o., te na taj način neizravno prisutan na rečenom, povezanom tržištu, analiziran je tržišni udjel tog poduzetnika, koji je ostvaren na temelju prihoda od oglašavanja u tjedniku »Globus«.
Analizirajući ostvarene prihode koje je u iznosu od [...] kuna od oglašavanja u tjedniku »Globus« ostvario nakladnik EPH d.o.o. i ostvarene prihode koje je u iznosu od [...] kuna od oglašavanja u tjedniku »Šibenski list« ostvario nakladnik Šibenski list d.o.o., te ostvarene ukupne prihode nakladnika od oglašavanja u ostalim općeinformativnim tjednicima u Republici Hrvatskoj u 2005., proizlazi da je tržišni udjel »Globusa« iznosio [30-40] posto, dok je tržišni udjel »Šibenskog lista« iznosio [<2] posto. S tržišnim udjelom od [30-40] posto, tjednik »Globus« je vodeći tjednik u Republici Hrvatskoj.
Drugi po veličini tržišni udjel ostvario je tjednik »Nacional«, kojeg izdaje nakladnik NCL Media Grupa d.o.o. Navedeni tjednik na povezanom tržištu odnosno tržištu oglašavanja u općeinformativnim tjednicima ostvaruje [30-40] posto tržišnog udjela.
Na trećem mjestu nalazi se tjednik »Dubrovački vjesnik« s ostvarenih [0-10] posto tržišnog udjela.
Radi cjelovitosti analize i promatranja trenda promjene stanja na povezanom tržištu oglašavanja u općeinformativnim tjednicima, analizirani su podaci kojima Agencija raspolaže za 2006. godinu, te je struktura navedenog tržišta prikazana je u tablici 8.

Tablica 8. Struktura tržišta oglašavanja u općeinformativnim tjednicima na temelju prihoda nakladnika (u kunama) na teritoriju Republike Hrvatske u 2006. godini

Izvor: podaci preuzeti iz predmeta Agencije pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2007-01/08
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


U odnosu na 2005., u 2006. godini tjednik »Nacional«, kojeg izdaje nakladnik NCL Media Grupa d.o.o., ostvario je najveći tržišni udjel, u iznosu od [30-40] posto.
Neznatno manji, drugi po veličini tržišni udjel u iznosu od [30-40] posto imao je tjednik »Globus«, kojeg izdaje nakladnik EPH d.o.o.
Na trećem mjestu nalazi se »Dubrovački vjesnik«, nakladnika Dubrovački vjesnik d.o.o., s ostvarenim tržišnim udjelom od [0-10] posto.
Tjednik »Šibenski list«, kojeg izdaje poduzetnik Šibenski list d.o.o., je prema ostvarenim prihodima od oglašavanja ostvario udjel od [<2] posto.
Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetnika, u 2006. godini tržišni udjel poduzetnika EPH d.o.o. iznosit će [30-40] posto. Tržišni udjeli ostalih poduzetnika ostaju nepromijenjeni.
Iz analiziranih podataka proizlazi da će se provedbom koncentracije, odnosno stjecanjem tržišnog udjela poduzetnika Šibenski list d.o.o., tržišni udjel poduzetnika EPH d.o.o. na tržištu oglašavanja u općeinformativnim tjednicima neznatno povećati. To povećanje iznosi manje od 2 posto.
S obzirom da postoje alternativni načini oglašavanja koji pokrivaju oko 80 posto ukupnog tržišta oglašavanja u Republici Hrvatskoj, te da je poduzetnik EPH d.o.o. i prije provedbe predmetne koncentracije bio najveći oglašivač u općeinformativnim tjednicima kao i u tisku, stjecanjem poduzetnika Šibenski list d.o.o. neznatno se povećava njegov tržišni udjel na povezanom tržištu oglašavanja u općeinformativnim tjednicima. Međutim, to povećanje nema značajnijeg učinka na navedenom, povezanom tržištu.

9. GOSPODARSKE PREDNOSTI I PREDNOSTI ZA POTROŠAČE

Sa stanovišta interesa potrošača-čitatelja, provedba koncentracije na mjerodavnom tržištu donijet će pogodnosti kao što su uvođenje ISO standarda u poslovanje poduzetnika Šibenski list d.o.o. To će rezultirati povećanjem kvalitete u izdavanju tjednika »Šibenski list« i to, ulaganjem u razvoj kroz uvođenje poslovnog sustava »SAP-R3«, modernizacijom proizvodnje kroz nabavu novinske rotacije, izgradnjom nove poslovno-proizvodne hale u Dugopolju i razvijanjem distribucije putem pretplate. Navedeno će se provoditi prema načinima (modelima) kojima se distribuiraju i ostala izdanja poduzetnika EPH d.o.o., a koja rezultiraju pravovremenom dostavom izdanja čitateljima. Spomenuta ulaganja i razvoj poslovanja poduzetnika Šibenski list d.o.o. ukazuju na pozitivne namjere preuzimatelja, dok položaj čitatelja tjednika »Šibenski list«, vezano uz povećanje kvalitete izdanja i dostavu, neće biti lošiji u odnosu na stanje prije provedbe koncentracije.

10. RAZLOZI KOJIMA SE KONCENTRACIJA PRAVNO I GOSPODARSKI OBRAZLAŽE

Poduzetnik Slobodna Dalmacija je, podneskom od 5. srpnja 2007., kojeg je Agencija zaprimila 13. srpnja 2007., kao razlog kojim se koncentracija pravno i gospodarski obrazlaže, naveo da je na odluku o stjecanju većinskog udjela u poduzetniku Šibenski list d.o.o. utjecala činjenica da je prije provedbe koncentracije poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. imao nenaplaćena potraživanja s osnove prava za isporučenu robu i usluge, te s osnove danih zajmova prema poduzetniku Šibenski list d.o.o.
Stoga je 27. srpnja 2007., Skupština poduzetnika Šibenski list d.o.o. donijela odluku da se potraživanja poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. pretvore u udjel u poduzetniku Šibenski list d.o.o.

11. OCJENA DOPUŠTENOSTI KONCENTRACIJE U POSTUPKU NA DRUGOJ RAZINI

Agencija je, nakon zaprimanja podneska poduzetnika Slobodna Dalmacija od 7. ožujka 2007., u čijem je privitku dostavljena preslika Ugovora o unosu prava radi povećanja temeljnog kapitala društva Šibenski list d.o.o., od 27. srpnja 2006. i preslika Izvješća o provedenom povećanju temeljnog kapitala društva Šibenski list d.o.o. pretvaranjem potraživanja u ulog-ulaganje prava, od 27. srpnja 2006., utvrdila da je u predmetnoj stvari riječ o koncentraciji poduzetnika koja je nastala stjecanjem kontrole ili prevladavajućeg utjecaja jednog, odnosno više poduzetnika nad drugim poduzetnikom, kako to propisuje članak 19. stavak 1. točka 2. ZZTN.
Međutim, kako je u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji koja je 27. srpnja 2006., sklapanjem Ugovora o unosu prava radi povećanja temeljnog kapitala društva Šibenski list d.o.o., već provedena, ali njezina namjera nije bila prijavljena Agenciji u zakonskom roku, propisanom člankom 22. stavkom 2. ZZTN, istu je bilo potrebno ocjenjivati, s obzirom na stanje na mjerodavnom tržištu u trenutku kada je Agencija po službenoj dužnosti zaključkom pokrenula postupak ocjene koncentracije.
Prilikom ocjene predmetne koncentracije morali su se uzeti u obzir svi učinci koje je ta koncentracija već proizvela nakon njene provedbe, uzimajući pri tome u obzir i promjenu struktura mjerodavnih tržišta.
S obzirom na utvrđeno, Agencija je, 9. svibnja 2007., sukladno članku 26. stavku 3. ZZTN i članku 46. ZZTN, donijela zaključak, klase: UP/I 030-02/2007-02/09; urbroja: 580-02-07-65-02, kojim se pokreće postupak ocjene koncentracije poduzetnika (tzv. postupak ocjene koncentracije na drugoj razini).
Navedenim zaključkom Agencija je od poduzetnika, sudionika koncentracije, zatražila dopunske podatke, u smislu članka 48. ZZTN, odnosno odredaba Uredbe o koncentracijama. Na temelju dostavljenih i prikupljenih podataka, Agencija je provela detaljnu pravnu i ekonomsku analizu.
Budući da poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. nije Agenciji podnio prijavu namjere koncentracije u zakonskom roku, Agencija je 9. svibnja 2007., donijela rješenje klase: UP/I 030-02/2007-02/09; urbroja: 580-02-07-65-01, kojim se utvrđuje da poduzetnik Slobodna Dalmacija d.d. nije, Agenciji u zakonskom roku, odnosno u razdoblju od 27. srpnja 2006. do 4. kolovoza 2006., a niti do dana donošenja spomenutog rješenja, podnio prijavu namjere koncentracije, sukladno svojoj obvezi iz članka 36. ZOM i članka 22. stavka 2. ZZTN.
Na temelju tog rješenja, a sukladno članku 60. ZZTN vezano uz članak 62. stavak 1. točku 2. i stavak 2. ZZTN, Agencija je nadležnom prekršajnom sudu podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. i njegovih odgovornih osoba.

12. USMENA RASPRAVA

Sukladno članku 54. stavku 2. ZZTN, na dan 26. listopada 2007. određena je usmena rasprava koja je bila odgođena zbog nedolaska stranke, poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d., koji je svoj izostanak uredno opravdao.
Primjenom članka 54. stavka 4. ZZTN, zakazana je nova usmena rasprava na dan 7. studenoga 2007., na kojoj su sudjelovali sudionici koncentracije, poduzetnici Slobodna Dalmacija d.d. i Šibenski list d.o.o. Na toj usmenoj raspravi, poduzetnici su potvrdili navode iz već dostavljenih pisanih očitovanja Agenciji. Osim toga, poduzetnici su naglasili da je poduzetnik Šibenski list d.o.o. prije koncentracije bio prezadužen, te mu je prijetio stečaj. Upravo zbog predmetne koncentracije poduzetnika, poduzetnik Šibenski list d.o.o. je nastavio s poslovanjem, očuvao radna mjesta i unaprijedio poslovanje.
Budući da su stranke izjavile kako nemaju ništa novoga za dodati, usmena rasprava je okončana, a njome i dokazni postupak u ovoj upravnoj stvari.

13. ODLUKA VIJEĆA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na 93. sjednici, održanoj 9. studenoga 2007., sukladno ovlastima iz članka 34. i članka 35. stavka 1. točke 2. i 5. ZZTN, razmatralo predmetnu koncentraciju poduzetnika.
Pri ocjeni koncentracije, sukladno članku 25. stavku 2. ZZTN, Vijeće je razmatralo moguće prednosti i učinke koji su nastupili provedbom koncentracije, te moguće zapreke pristupu tržištu, primjenjujući kriterije utvrđene u članku 19. Uredbe o koncentracijama te je cijenilo sve isprave, saznanja, dokaze, očitovanja i izjave sudionika koncentracije, kao i rezultat usmene rasprave, te ekonomsku i pravnu analizu koju je provela Agencija.
Vijeće je donijelo odluku da je predmetna koncentracija dopuštena u smislu članka 26. stavka 3. točke 1. ZZTN. U predmetnom slučaju nije riječ o zabranjenoj koncentraciji, u smislu članka 18. ZZTN, kojom se stvara novi ili jača vladajući položaj poduzetnika, niti je riječ o koncentraciji koja može značajno utjecati na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.
Naime, mjerodavno tržište u ovom predmetu, tržište naklade općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj je vrlo dinamično i potpuno otvoreno, bez ograničenja za pristup poduzetnicima koji ispunjavaju uvjete propisane ZOM i drugim propisima.
Iz provedene pravne i ekonomske analize proizlazi da tržišni udjel sudionika koncentracije u Republici Hrvatskoj, ostvaren prodajom općeinformativnih tjednika »Globus«, kojeg izdaje poduzetnik EPH d.o.o. (riječ je o poduzetniku koji ima većinski udjel u poduzetniku Slobodna Dalmacija d.d., pa stoga taj poduzetnik neizravno sudjeluje na mjerodavnom tržištu) i tjednika »Šibenski list«, kojeg izdaje novinski nakladnik Šibenski list d.o.o., u Republici Hrvatskoj, nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetnika, ne prelazi 40 posto na mjerodavnom tržištu naklade općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj.
Naime, ukupni tržišni udjel sudionika koncentracije na mjerodavnom tržištu naklade općeinformativnih tjednika je u mjerodavnoj 2005. godini iznosio [20-30] posto, a u 2006. godini [20-30] posto.
Na mjerodavnom tržištu naklade općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj u mjerodavnoj 2005. godini postoji jako tržišno natjecanje između tržišnih takmaca, a osobito između općeinformativnih tjednika »Globus« i »Nacional«, koji su jedini nacionalni tjednici. Na tom mjerodavnom tržištu se u 2005. godini, pored dva navedena nacionalna tjednika, natječe i velik broj tjednika regionalnog karaktera, njih više od 25. Među prvih pet tržišnih takmaca su tjednici: »Globus«, »Nacional«, »Varaždinske vijesti«, »Međimurje« i »Feral Tribune«.
Struktura tržišta u 2006. godini u odnosu na 2005., u bitnome, pokazuje isti trend. I u 2006. godini su vodeći tržišni takmaci na mjerodavnom tržištu tjednici nacionalnog karaktera »Globus« i »Nacional». Slijede ih tjednici regionalnog karaktera čiji se broj u odnosu na 2005. godinu povećao.
Budući da je člankom 37. ZOM kao posebnog zakona, između ostalog, određeno da je nedopuštena svaka koncentracija poduzetnika na tržištu naklade općeinformativnih tjednika kojom bi tržišni udjel sudionika koncentracije nakon njene provedbe prelazio 40 posto ukupno prodane naklade općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj, razvidno je da je ova koncentracija dopuštena jer je ukupni tržišni udjel sudionika koncentracije u mjerodavnoj 2005. godini iznosio svega [20-30] posto.
Člankom 18. ZZTN određeno je da su zabranjene koncentracije kojima se stvara novi ili jača vladajući položaj jednog ili više poduzetnika, pojedinačno ili skupno, ako mogu značajno utjecati na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja, osim u slučaju ako sudionici koncentracije dokažu da će ta koncentracija dovesti do jačanja tržišnog natjecanja na tržištu koje će biti značajnije od negativnih učinaka stvaranja ili jačanja njihovoga vladajućeg položaja. Sukladno članku 15. stavku 3. ZZTN pretpostavlja se da se u vladajućem položaju nalazi poduzetnik čiji tržišni udjel na mjerodavnom tržištu iznosi više od 40 posto.
Slijedom navedenog, koncentracija rečenih poduzetnika nije zabranjena niti prema spomenutoj odredbi ZOM kao posebnog zakona, niti prema odredbama ZZTN.
Na tržištu koje je povezano s mjerodavnim tržištem naklade općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj, tržištu oglašavanja u općeinformativnim tjednicima u Republici Hrvatskoj, sudionici koncentracije su u mjerodavnoj 2005. godini ostvarili tržišni udjel od [30-40] posto, a u 2006. godini [30-40] posto.
Iz navedenog je razvidno da provedba predmetne koncentracije nema značajnijeg učinka niti na tržištu oglašavanja u općeinformativnim tjednicima.
Naime, provedba predmetne koncentracije na spomenutom tržištu nije rezultirala jačanjem postojećeg ili stvaranjem novog vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu koje se, u smislu članka 18. ZZTN u svezi s člankom 15. stavkom 3. ZZTN, smatra zaprekom za provedbu koncentracije.
Kao prednost ove koncentracije treba uzeti u obzir i odluku poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. da svoja nenaplaćena potraživanja prema poduzetniku Šibenski list d.o.o. pretvori u poslovni udjel u tom poduzetniku, umjesto da se otvori stečajni postupak nad poduzetnikom Šibenski list d.o.o. S druge strane, provedbom ove koncentracije nastat će znatne prednosti za potrošače-čitatelje tjednika »Šibenski list« i to prvenstveno zbog povećanja kvalitete izdanja i dostave tog tjednika.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, a primjenom članka 26. stavka 3. točke 1. ZZTN, odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.
II. Rješenje Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije podliježe naplati upravnih pristojbi, sukladno odredbi članka 2.L366900 stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04 i 110/04; dalje: Zakon o upravnim pristojbama), te članka 2.L366902 točke 2. i članka 3.L366903 točke 5. Uredbe o izmjenama Tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine«, broj 141/04; dalje: Uredba o izmjenama Tarife iz Zakona o upravnim pristojbama).
Upravna pristojba u iznosu od 10.000 kuna za prijavu za ocjenu dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 22. stavka 1. ZZTN, naplaćuje se sukladno članku 2. točki 2., odnosno tarifnom broju 106. točki 2. Uredbe o izmjenama Tarife iz Zakona o upravnim pristojbama.
Upravna pristojba u iznosu od 150.000 kuna za rješenje o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 26. stavka 3. ZZTN (druga razina), naplaćuje se sukladno članku 3. točki 5., odnosno tarifnom broju 107. točki 5. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama.
Navedeni iznos uplaćuje se u roku od osam (8) dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana dostave ovog rješenja, posebnom uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj: 1001005-1863000160, u »poziv na broj odobrenja« upisati u pretpolje model »24«, a u polje podatak prvi: 5002- (navesti matični broj subjekta).
Također, sukladno odredbi članka 16. stavka 4. Zakona o upravnim pristojbama, nakon izvršene uplate obveznik uplate je dužan presliku posebne uplatnice, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana izvršene uplate, dostaviti Agenciji s pozivom na klasu: UP/I-030-02/2007-02/09.
Ukoliko obveznik uplate upravne pristojbe ne izvrši uplatu upravne pristojbe Agencija će, protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o upravnim pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.
Slijedom iznijetoga, Agencija je odlučila kao u točki II. izreke ovoga rješenja.
III. Sukladno članku 59. stavku 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 4. toga zakona, rješenje Agencije kojim se ocjenjuje dopuštenost koncentracija na temelju članka 26. ZZTN, objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Stoga je Agencija odlučila kao u točki III. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku. Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I-030-02/2007-02/09
Urbroj: 580-02-07-65-21
Zagreb, 9. studenoga 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - dopuštenje koncentracije poduzetnika Slobodna Dalmacija d.d. i poduzetnika Šibenski list d.o.o.,
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !