Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - državna potpora, Cian d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 25.10.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2006-30/29 od 27. srpnja 2006. godine

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2570

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 5.L314406 i članka 13.L314407 stavak 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku davanja naknadnog odobrenja državne potpore dodijeljene poduzetniku Cian d.o.o. iz Splita, pokrenutom na temelju zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 2, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 66. sjednice održane 27. srpnja 2006., donosi

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da isplata naknade troškova hladnog pogona poduzetniku Cian d.o.o. nije državna potpora u smislu odredbi Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

S obzirom da bi rečena naknada mogla sadržavati elemente državne potpore, te da je ista gotovo isplaćena poduzetniku Cian d.o.o., Agencija je provela postupak naknadnog odobrenja dodijeljene državne potpore, sukladno članku 14.L314409 stavak 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP).
Kako zaprimljena dokumentacija nije bila dovoljna za donošenje meritornog rješenja, Agencija je, sukladno članku 9. stavku 1. i 2. ZDP-a, zahtjevom od 9. lipnja 2006., klasa: UP/I 430-01/2006-30/29, urbroj: 580-03-06-54-02, od Splitsko-dalmatinske županije zatražila sljedeće: Račun dobiti i gubitka i Bilanca za 2003., 2004. i 2005. poduzetnika Cian d.o.o.; strukturu broja zaposlenika s pripadajućim bruto plaćama za 2003., 2004. i 2005.; djelatnosti za koje je poduzetnik Cian d.o.o. registriran; podatak po kojoj osnovi je poduzetnik Cian d.o.o. bio određen za poslove čišćenja Jadranskog mora, odnosno je li postojao javni natječaj; podatak je li do sada poduzetnik Cian d.o.o. imao obvezu čišćenja mora po zahtjevu drugih naručitelja, te ukoliko je bilo takvih zahtjeva, iznose koji su po toj osnovi bili naplaćeni; ukupne iznose koliko je do sada poduzetnik Cian d.o.o. primio od strane naručitelja, Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH) i Splitsko-dalmatinske županije na ime ovog ugovornog odnosa; kalkulaciju izračuna pripravnosti od 160,00 kuna po satu, te vodi li poduzetnik knjigovodstvo kako je određeno temeljem članka 14. Ugovora.
Splitsko-dalmatinska županija dostavila je dokumentaciju dopisom od 29. lipnja 2006. Obrazac prijave državne potpore, unatoč traženju Agencije, nije dostavljen u spis predmeta.

2. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

2.1. Na temelju dostavljenih podataka utvrđeno je sljedeće:
Vlada RH donijela je, na svojoj sjednici održanoj 17. siječnja 1997., Plan invervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici HrvatskojL314411 (»Narodne novine« 8/97; dalje: Plan intervencija).
Planom intervencija utvrđene su mjere smanjenja šteta u okolišu kod iznenadnog onečišćenja mora većih razmjera, subjekti koji su dužni provoditi mjere, njihova ovlašenja te način provođenja mjera.
U točki 23. Plana intervencije navedeno je da u slučaju izlijevanja ulja i/ili smjese ulja, uklanjanje onečišćenja obavljaju, po nalogu operativnog centra, poduzetnici registrirani za te poslove određeni u Prilogu 9. Plana intervencije. Između ostalih tvrtki, na popisu u Prilogu 9. nalazi se i poduzetnik Cian d.o.o.
Poduzetnik Cian d.o.o. registriran je, uz ostalo i za usluge čišćenja morskih i obalnih površina od svih vrsta zagađenja i poduzimanje fizičkih mjera radi sprečavanja zagađenja mora i obale, skupljanje i skladištenje opasnog otpada, kontrolu kakvoće i količine proizvoda, obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.
2.2. Slijedom navedenog, Vlada RH i Poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije, kao naručitelji, sklopili su dana 20. lipnja 1995. s poduzetnikom Cian d.o.o. Ugovor o čišćenju Jadranskog mora i kupnji dvije ekološke brodice (dalje: Ugovor), a dana 15. ožujka 1996. i Aneks Ugovora.
Ugovorom je određena obveza poduzetnika Cian d.o.o. za čišćenje Jadranskog mora od krutih i tekućih otpadaka, uljnih zagađenja i površinskih nakupina. U tu svrhu poduzetnik je bio dužan kupiti dva broda čistača tipa Inkoclean od brodogradilišta Inkobrod Korčula po cijeni od 2.640.000,00 kuna, za koja će sredstva naručitelji osigurati beskamatni kredit u ukupnom iznosu od 1.092.261,00 kuna. Sredstva će poduzetnik vratiti u 20 jednakih tromjesečnih obroka, s prvim obrokom otplate tri mjeseca nakon proteka pet godina od isporuke brodova.
Prema Ugovoru, poduzetnik se obvezuje da će čišćenje mora izvršiti na zahtjev naručitelja, a u slučaju istodobnog zahtjeva naručitelja i drugih osoba, poduzetnik je dužan izvršiti prioritetno zahtjeve naručitelja. Kad poduzetnik izvrši čišćenje mora na zahtjev drugih osoba, vrijeme rada brodova na tim poslovima u jednom tromjesječju pomnoženo sa satnicom pripravnosti od 160,00 kuna na sat daje iznos za koji će se Splitsko-dalmatinskoj županiji i Vladi RH, kao naručiteljima, umanjiti obveza u sljedećem tromjesečju.
Naknada od 160,00 kuna na ime satnice pripravnosti izračunata je na način: amtoritzacija broda 23,00 kuna, materijalni troškovi 8,30 kuna, plaće zaposlenika zaduženih za održavanje broda u pripravnosti 120,00 kuna, osobni izdaci 4,00 kuna, ostali financijski troškovi 2,20 kuna te zakonske obveze i dobit 2,50 kuna.
Poduzetnik je brodove dužan držati u pripravnosti cijelu godinu (izuzev pet dana godišnje zbog remonta) po 16 sati dnevno, kako je to određeno člankom 7. Ugovora. S druge strane, Vlada RH i Splitsko-dalmatinska županija, prema Ugovoru, u obvezi su poduzetniku nadoknaditi troškove koji nastaju zbog držanja brodova u pripravnosti, što proizlazi iz Aneksa Ugovora.
Nadalje, poduzetnik je dužan pažnjom dobrog gospodarstvenika tražiti priliku za zaposlenje brodova na poslovima za koji su brodovi namjenjeni, te je dužan voditi brodski dnevnik i druge evidencije iz kojih će se nedvojbeno moži ustanoviti koliko su vremena brodovi bili u pripravnosti, a koliko su obavljali poslove čišćenja za svakog pojedinog naručitelja usluge čišćenja.
Ugovor je sklopljen na deset godina, i to vrijeme brodovi se ne smiju otuđiti niti iznajmljivati na područjima izvan Splitsko-dalmatinske županije.
Aneksom Ugovora određeno je plaćanje naknade troškova hladnog pogona i praćenje izvršavanja prava i dužnosti stranaka u ovom obveznopravnom odnosu.
Člankom 2. Aneksa Ugovora utvrđeno je da troškovi hladnog pogona godišnje iznose 1.632.144,00 kuna za prvo petogodišnje razdoblje eksploatacije brodica te 1.525.543,00 kuna za drugo petogodišnje razdoblje.
Sredstva za podmirenje troškova hladnog pogona naručitelji, Splitsko-dalmatinska županija i Vlada RH, osigurat će u jednakim iznosima tromjesečno unaprijed i to u prvih pet godina svaki po 204.014,00 kuna, a u drugih pet godina Vlada RH 175.543,00 kuna, a Splitsko-dalmatinska županija 154.260,00 kuna.
Prema evidenciji Splitsko-dalmatinske županije, poduzetniku Cian d.o.o. 2003. isplaćeno je ukupno 1.843.759,00 kuna državne potpore za razdoblje od 2003. – 2005. U 2006. bit će isplaćena naknada za troškove hladnog pogona u iznosu od 308.520,00 kuna. Ukupan iznos sredstava koja će u razdoblju od 2003. – 2006. biti isplaćena poduzetniku Cian d.o.o. iznose 2.252.279,00 kuna.

3. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće) razmatralo je prijedlog Splitsko-dalmatinske županije na svojoj 66. sjednici, održanoj 27. srpnja 2006.
Prilikom donošenja odluke, Vijeće je cijenilo sve podatke iz Ugovora i Aneksa Ugovora, te ostale priložene dokumentacije.
S obzirom na činjenicu da su stranke sklopile Ugovor i Aneks Ugovora u vrijeme prije stupanja na snagu Zakona o državnim potporamaL314412 (»Narodne novine« 47/03 i 60/04), dakle prije 2003., Vijeće je ocijenilo kako nema uvjeta prema kojima bi se isplata naknade troškova hladnog pogona poduzetniku Cian d.o.o. ocjenjivala kao državna potpora u smislu odredaba ovog zakona.
Ova odluka Vijeća temelji se i na činjenici da je Ugovor, sklopljen 20. lipnja 1995. na rok od deset godina, prestao s važenjem, pa je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Međutim, uvažavajući potrebu Vlade RH i Splitsko-dalmatinske županije za mogućim sklapanjem novog ugovora po istoj osnovi, Vijeće smatra potrebnim upozoriti na sljedeće.
Vijeće je utvrdilo kako u isplati naknade troškova hladnog pogona ima elemenata državne potpore u obliku usluge od općeg gospodarskog interesa.
Da bi se državna potpora mogla podvesti pod obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa, moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:
a) obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa mora biti jasno određeno,
b) konkretnom poduzetniku treba se eksplicitno povjeriti obavljanje ove službe,
c) poduzetnici, kojima je povjereno obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa, podliježu pravilima o tržišnom natjecanju, u mjeri u kojoj primjena takvih pravila ne sprečava obavljanje posebnih zadaća koje su im dodijeljene.
Stoga je Republika Hrvatska slobodna definirati koje sve aktivnosti i djelatnosti smatra općim gospodarskim interesom.
Odabir poduzetnika koji bi obavljao službu od općeg gospodarskog interesa trebao bi se temeljiti na javnom natječaju, kako bi svi zainteresirani poduzetnici registrirani za obavljanje tražene djelatnosti imali iste uvjete za dodjelu obavljanja ove službe.
Prilikom sklapnja novog ugovora, Vlada RH i Splitsko-dalmatinska županija trebali bi odrediti opseg i vrijeme obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa, prostorno ograničenje djelovanja poduzetnika, opseg eventualnih isključivih ili posebnih prava poduzetnika, izračun naknade za obavljanje ove usluge te kontrolu obračuna.
Naknada troškova nastalih obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa mora biti dogovorena unaprijed, utvrđena na objektivan i transparentan način.
Poduzetnik je, s druge strane, dužan voditi posebno financijsko knjigovodstvo iz kojeg bi bilo vidljivo koji su troškovi nastali obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa, a koje obavljanjem drugih djelatnosti poduzetnika.
Iznos naknade troškova za obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa ne smije prelaziti iznose koji su nužni za pokrivanje troškova obavljanja službe, uzimajući u obzir odgovarajući prihod i razuman profit za obavljanje službe.
Temeljem svega gore navedenog, a u slučaju sklapanja ugovora s ovim elementima, davatelji državnih potpora dužni su isti prijaviti Agenciji radi ocjene usklađenosti s odredbama ZDP-a.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP u svezi s člankom 13. stavkom 4. ZDP, ovo rješenje Agencije, objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-30/29
Urbroj: 580-03-06-54-4
Zagreb, 27. srpnja 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - državna potpora, Cian d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !