Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - državna potpora, gospodarska zona Podrute ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 30.10.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2006-18/24 od 27. srpnja 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2608

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 5.L315011 i članka 13.L315012 stavak 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku davanja odobrenja na Prijedlog Ugovora o ustupanju prava korištenja vršnog opterećenja iz TS 10(20)/0,4 kV »Podrute« u gospodarskoj zoni u Podrutama, pokrenutom na temelju zahtjeva Grada Novog Marofa, sa sjedištem u Novom Marofu, Trg hrvatske državnosti 1, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 66. sjednice održane 27. srpnja 2006, donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da ustupanje prava korištenja vršnog opterećenja iz TS 10(20)/0,4 kV »Podrute« u gospodarskoj zoni u Podrutama predstavlja državnu potporu iz članka 4. stavak 3. točka d) Zakona o državnim potporama.
II. Daje se odobrenje na Prijedlog Ugovora o ustupanju prava korištenja vršnog opterećenja iz TS 10(20)/0,4 kV »Podrute« u gospodarskoj zoni u Podrutama.
III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dana 8. svibnja 2006. od Grada Novog Marofa, sa sjedištem u Novom Marofu, Trg hrvatske državnosti 1 (dalje: Grad Novi Marof) Prijedlog Ugovora o ustupanju prava korištenja vršnog opterećenja iz TS 10(20)/0,4 kV »Podrute« u gospodarskoj zoni u Podrutama (dalje: Prijedlog Ugovora). U prilogu Prijedloga dostavljen je Obrazac prijave državne potpore (dalje: Obrazac) ovjeren od podnositelja prijave.
Prijedlogom Ugovora ustupa se pravo korištenja vršnog opterećenja iz TS 10(20)/0,4 kV »Podrute« u gospodarskoj zoni u Podrutama poduzetniku BBS d.o.o. iz Zagreba, Frane Petrića 3 (dalje: BBS d.o.o.), za potrebe tvornice za skladištenje, uporabu i proizvodnju PET ambalaže izgrađenu na k.č.br. 1720 u k.o. Kamena Gorica u naselju Podrute. Vrijednost prava korištenja ustupljenoga vršnog opterećenja iznosi *** kuna.
S obzirom da predmetni prijedlog sadržava elemente državne potpore isti je podnesen sukladno odredbi članka 12.L315014 stavak 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP-a).
Kako zaprimljena dokumentacija nije bila dovoljna za donošenje rješenja, Agencija je, sukladno članku 9. stavku 1. i 2. ZDP-a, dopisom od 23. svibnja 2006., klasa: UP/I 430-01/2006-18/24, urbroj: 580-03-06-54-02, od Grada Novog Marofa zatražila sljedeće: Račun dobiti i gubitka i Bilancu poduzetnika BBS d.o.o. za 2003., 2004. i 2005., popis deset najvećih dužnika i vjerovnika poduzetnika BBS d.o.o.; izračun troškova bruto plaća za novootvorena radna mjesta povezana s ulaganjem za dvogodišnje razdoblje; iznos investicije koja je potrebna za izgradnju tvornice za proizvodnju i skladištenje PET ambalaže; podatak ima li poduzetnik BBS d.o.o. uredno podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj; iznos svih dosadašnjih državnih potpora koje je poduzetnik BBS d.o.o. eventualno primio, te podatak je li u konkretnom slučaju riječ o početnim ulaganjima poduzetnika ili je riječ o proširenju poslovanja.
Grad Novi Marof dostavio je dio tražene dokumentacije podneskom od 6. lipnja 2006., dok je preostali dio dokumentacije dostavljen podneskom od 21. lipnja 2006.

2. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju dostavljenih podataka utvrđeno je sljedeće:
2.1. Grad Novi Marof donio je 15. prosinca 2005. Zaključak o uvjetima i načinu ustupanja prava korištenja vršnog opterećenja kojim raspolaže Grad Novi Marof, klasa: 310-02/05-01/10, urbroj: 2186/022-02-05-20 (dalje: Zaključak).
Rečenim Zaključkom određeni su uvjeti i način ustupanja prava korištenja vršnog opterećenja kojim Grad Novi Marof raspolaže temeljem Ugovora o priključenju gospodarskih zona na području Grada Novog Marofa (Zona Podrute, Zona »prema Ključu« i Zona Možđenec), broj 050515, zaključenog dana 5. rujna 2005. s HEP – Distribucijom d.o.o., DP »Elektra« Varaždin, Kratka 3 – ukupno 1800 kW, te Ugovora o priključenju ulice u zoni za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Novom Marofu (iza autobusne stanice), broj: 010026, zaključenog dana 26. kolovoza 2002. godine s HEP – Distribucijom d.o.o., DP »Elektra« Varaždin, Kratka 3 – ukupno preostalih 514 kW. Na temelju rečenih ugovora, Grad Novi Marof raspolaže s ukupno 2314 kW.
Temeljem Zaključka, Grad Novi Marof ustupit će pravo korištenja vršnog opterećenja kojim raspolaže isključivo fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnim ili drugim gospodarskim djelatnostima, i to prilikom priključenja u električnu mrežu građevina odnosno objekata koji služe obavljanju tih djelatnosti.
Zaključkom su određeni kriteriji koje, u svrhu poticanja razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, korisnici moraju ispuniti da bi ostvarili popust pri korištenju vršnog opterećenja.
Točkom III. Zaključka utvrđeno je kako će poduzetnik ostvariti popust od 70 posto u slučaju da zaposli više od sto novih radnika. Dodatnih 20 posto popusta ostvarit će u slučaju ako najmanje 60 posto novozaposlenih ima prebivalište na području Grada Novog Marofa, a 10 posto u slučaju da proizvodni program poduzetnika značajnije doprinosi očuvanju i zaštiti okoliša.
Agencija je 30. studenoga 2005. donijela mišljenje klasa:430-02/2005-18/35, urbroj: 580-03-05-17-02 od 30. studenoga 2005., kojim je navedeno da je riječ, ukoliko vrijednost ustupljenog prava korištenje vršnog opterećenja pojedinom korisniku u razdoblju od tri godine od dana potpisivanja ugovora o ustupanju vršnog opterećenja ne prijeđe iznos od 750.000,00 kuna, o državnoj potpori male vrijednosti iz odredbe članka 5.L315016 stavak 1. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« 121/03; dalje: Uredba) za koju nije potrebno odobrenje Agencije. U rečenom Mišljenju također je navedeno da je, ukoliko iznos državne potpore po pojedinom poduzetniku prijeđe iznos od 750.000,00 kuna, Grad Novi Marof dužan Agenciji podnijeti zahtjev na ocjenu, odnosno prijedlog akta o odobravanju odnosno davanju takve pojedinačne državne potpore, sukladno članku 12. stavak 1. ZDP-a.
Poduzetnik BBS d.o.o. investiranjem u tvornicu plastične ambalaže planira otvoriti najmanje sto novih radnih mjesta te stoga ostvaruje pravo na popust od 70 posto. Kako će 60 posto od novozaposlenih imati prebivalište na području Grada Novog Marofa poduzetnik ostvaruje dodatnih 20 posto popusta. Novootvorena radna mjesta bit će sačuvana najmanje sljedeće tri godine, te stoga poduzetnik BBS d.o.o. ostvaruje popust kod obračuna naknade u iznosu od 90 posto.
S obzirom da je Gradsko poglavarstvo Grada Novog Marofa na temelju Elaborata zaštite okoliša ocijenilo da proizvodnih program poduzetnika BBS d.o.o. značajnije doprinosi očuvanju i zaštiti okliša, isti ostvaruje dodatnih 10 posto popusta.
Sukladno točki III. Zaključka, poduzetnik BBS d.o.o. prilikom obračuna naknade za korištenje vršnog opterećenja ostvaruje popust od ukupno 100 posto. Naknada za pravo korištenja vršnog opterećenja od *** kW iznosi *** kuna.
S obzirom da poduzetnik iz navedenih razloga ostvaruje pravo na 100 posto popusta prilikom obračuna naknade, Grad Novi Marof planira sklopiti s poduzetnikom Ugovor o ustupanju prava korištenja vršnog opterećenja od *** kW iz TS 10(20)/0,4 kV »Podrute« u gospodarskoj zoni u Podrutama bez naknade.
Kako ukupan iznos od *** kuna predstavlja državnu potporu koja prelazi iznos državne potpore male vrijednosti, za dodjelu takve potpore potrebno je odobrenje Agencije kako je navedeno u Mišljenju Agencije od 30. studenoga 2005.
2.2. Poduzetnik BBS d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s temeljnim kapitalom od 100.000,00 kuna. Poduzetnik je registriran za sljedeće djelatnosti: prijevoz robe cestom; prateće i pomoćne djelatnosti u prometu; prijevoz robe i putnika u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; kupnju i prodaju robe; obavljanju trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; poljoprivredu, lov i usluge povezane s njima; proizvodnju mliječnih proizvoda, proizvodnju tekstila; proizvodnju odjeće, doradu i bojenje krzna; poslovanje nekretninama; građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom; financijsko davanje u zakup; ostalo financijsko posredovanje; proizvodnju plastičnih masa u primarnim oblicima; proizvodnju ostalih kemijskih proizvoda; proizvodnju ambalaže od plastike; proizvodnju proizvoda od plastike za građevinarstvo; proizvodnju ostalih proizvoda od plastike; postupanje s otpadom – skupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje, oporaba, zbirnjavanje otpada, uvoz, izvoz i provoz otpada, zatvaranje i saniranje građevina namijenjenih odlaganju otpada i drugih otpadom onečišćenih površina te nadzor.
U postupku je utvrđeno da poduzetnik BBS d.o.o. pripada kategoriji malih poduzetnika, jer ispunjava uvjete iz članka 3.L315018 stavak 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« 29/02) u kojem je propisano da je mali poduzetnik onaj poduzetnik koji je u poslovanju neovisan, zapošljava manje od 50 zaposlenika, ima ukupni godišnji promet do 16.000.000,00 kuna, te zbroj bilance do 8.000.000,00 kuna.
U konkretnom slučaju poduzetnik BBS d.o.o. u 2005. ima 33 zaposlena djelatnika, te je ostvario ukupni godišnji promet od14.129.259,15 kuna, a zbroj bilance iznosi 92.711.829,48 kuna. S obzirom da poduzetnik ispunjava dva od ukupno tri navedena kriterija, smatra se malim poduzetnikom.
2.3. Namjera poduzetnika BBS d.o.o. je revitalizirati pogon bivše ciglane u Podrutama, te obnoviti i prilagoditi potrebama tvornice plastične ambalaže uključujući i reciklažu poliesterskih boca. Lokacija planirane građevine za reciklažu PET ambalaže nalazi se na katastarskoj čestici broj 1720 k.o. Kamena Gorica. Za navedene radove, poduzetnik BBS d.o.o. ishodio je potrebne građevinske dozvole od Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, Pododsjeka za gospodarstvo, prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novi Marof.
Ukupno ulaganje u osnovna sredstva (zgrada i oprema) u tvornicu za oporabu PET ambalaže iznosi 11.700.000,00 EUR-a(87.750.000,00 kuna). Izvori sredstava za investiciju su osigurani kreditima Fonda za razvoj i zapošljavanje, učešćem Credo banke, leasingom te vlastitim učešćem poduzetnika.

Tablica 1. STRUKTURA INVESTICIJSKOG ULAGANJA

Struktura

Kune

EUR

Postoci

Osnovna sredstva

87.750.000

11.700.000

92,13

A.

Građevine

22.500.000

3.000.000

23,62

B.

oprema

50.250.000

6.700.000

52,76

C.

Vlastito tehničko znanje – usluge

7.500.000

1.000.000

7,87

D.

Vlastiti radovi – usluge

7.500.000

1.000.000

7,87

 

 

 

 

Obrtna sredstva

7.500.000

1.000.000

7,87

 

 

 

 

Ukupno

92.250.000

12.700.000

100,00

Tablica 2. IZVOR FINANCIRANJA PROJEKTA

Struktura

Kune

EUR

Postoci

Kredit Fonda za razvoj i zapošljavanje

30.000.000

4.000.000

31,50

Leasing

42.750.000

5.700.000

44,88

Učešće Credo banke

7.500.000

1.000.000

7,87

Vlastito učešće

15.000.000

2.000.000

15,75

 

 

 

 

Ukupno

92.250.000

12.700.000

100,00

3. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće) razmatralo je Prijedlog Ugovora Grada Novog Marofa na svojoj 66. sjednici, održanoj 27. srpnja 2006.
Prilikom donošenja odluke, Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga ugovora i ostale dostavljene dokumentacije.
Vijeće je u konkretnom slučaju utvrdilo da ustupanje prava korištenja vršnog opterećenja bez naknade predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavak 1. ZDP-a.
Pojam državne potpore određen je člankom 3. stavkom 1. ZDP-a.Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama, jer se ustupanjem prava korištenja vršnog opterećenja bez naknade predviđenim u navedenom Prijedlogu Ugovora radi o smanjenju priliva državnih sredstava, odnosno sredstava proračuna lokalne samouprave; utvrđeno je kako ustupanjem prava korištenja vršnog opterećenja bez naknade predstavlja potporu koja korisniku potpore donosi ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju takvo ustupanje dodjeljuje korisniku na selektivnoj osnovi, te kako postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuL315022 (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje SSP).
Člankom 4. stavak 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. Izuzeća od opće zabrane propisana su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a.
Međutim, s obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o malom poduzetniku, te da se ustupanje prava korištenja vršnog opterećenja koje predstavlja državnu potporu odnosi na malog poduzetnika, Vijeće je moralo utvrditi je li na takvu potporu moguće primijeniti izuzeće iz članka 4. stavak 3. točka d) ZDP-a, odnosno je li riječ o potpori namijenjenoj poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavak 3. točka d) ZDP-a, koje se odnosi na državne potpore za male i srednje poduzetnike, rečena državna potpora predviđena Prijedlogom Ugovora mora biti sukladna s odredbama Uredbe koje se odnose na kategoriju potpora za male i srednje poduzetnike.
Člankom 22.L315020 Uredbe, koji se primjenjuje temeljem članka 10. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« 50/06), određeno je da se državna potpora malim poduzetnicima može dodijeliti u iznosu do 15 posto opravdanih troškova. Opravdane troškove čine troškovi početnih ulaganja (zemljište, zgrada i oprema), troškovi za nematerijalna ulaganja (nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja) te troškovi otvaranja novih radnih mjesta. U konkretnom slučaju utvrđeno je da se radi o početnim ulaganjima poduzetnika.
S obzirom da je u postupku utvrđeno da ukupna vrijednost početnih ulaganja u zgradu i opremu, koja se smatraju opravdanim troškovima, iznosi 87.750.000,00 kuna (11.700.000,00 EUR-a), iznos državne potpore od *** kuna predstavlja manje od 15 posto opravdanih troškova početnih ulaganja određenih člankom 22. stavak 1. alineja 1. Uredbe, te je Vijeće odlučilo kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Nadalje, kako je državna potpora u obliku korištenja vršnog opterećenja sadržana u Prijedlogu Ugovora sukladna s odredbama Uredbe, Vijeće je zaključilo kao u točki II. izreke rješenja.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a u svezi s člankom 13. stavak 1. i 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se odobrava prijedlog koji sadrži državnu potporu, objavljuju se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-18/24
Urbroj: 580-03-06-54-6
Zagreb, 27. srpnja 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - državna potpora, gospodarska zona Podrute
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !