Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - državna potpora, Mupera d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
93 21.8.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Urbroj: 580-03-06-54-4, Klasa: UP/I 430-01/2006-59/02 od 16. ožujka 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2184

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 5.L306534 i članka 13.L306535 stavak 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku davanja odobrenja na Prijedlog za pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu i otpis potraživanja poduzetniku Mupera d.o.o. sa sjedištem u Solinu, A. G. Matoša b.b., pokrenutog na temelju zahtjeva Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 1, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 57. sjednice održane 16. ožujka 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu i otpis potraživanja poduzetniku Mupera d.o.o. predstavlja državnu potporu iz članka 4. stavka 1. Zakona o državnim potporama.
II. Odbija se davanje odobrenja na Prijedlog za pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu i otpis potraživanja poduzetniku Mupera d.o.o.
III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Zahtjev za pokretanje postupka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dana 10. siječnja 2006. od Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (dalje: DAB) Prijedlog za pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu i otpis potraživanja poduzetniku Mupera d.o.o. (dalje: Prijedlog). U prilogu Prijedloga dostavljen je Obrazac prijave državne potpore ovjeren od podnositelja prijave te Program restrukturiranja i konsolidacije Mupere d.o.o. (dalje: Program restrukturiranja).
Predmetni Prijedlog podnesen je sukladno odredbi članka 12. stavak 1. Zakona o državnim potporama (dalje: ZDP-a).
Kako zaprimljena dokumentacija nije bila dovoljna za donošenje meritornog rješenja, Agencija je, sukladno članku 9. stavku 1. i 2. ZDP-a, dopisom od 6. veljače 2006., klasa: UP/I 430-01/2006-59/02, urbroj: 580-03-06-54-03, od DAB-a zatražila sljedeće: Račun dobiti i gubitka i Bilancu za 2002., 2003., 2004., Statistički izvještaj za I. – IX. 2005.; strukturu ostvarenih poslovnih prihoda; popis deset najvećih dužnika i najvećih vjerovnika poduzetnika Mupera d.o.o.; dosadašnje dugoročne i kratkoročne izvore financiranja izražene u kunama te podatak pod kojim se uvjetima poduzetnik zaduživao (popis kredita s nazivima vjerovnika, datumima odobrenja i dospijeća, načinima osiguranja kredita, kamatne stope i preostali iznos za otplatu s danom 31. prosinca 2005.); podatak ima li poduzetnik uredno podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj (ukoliko to nije slučaj potrebno je navesti iznose i strukturu nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2005.); Plan dobiti i gubitka za sljedećih pet godina (budući su dostavljeni samo rashodi); objašnjenje zbog čega je došlo do blokade žiroračuna od strane Dubrovačke banke d.d. i Glumina banke d.d. u stečaju po osnovi danih kredita; objašnjenje što se događalo s proizvodnim pogonom za proizvodnju piva, jer je navedeno da je investicija završena 1998.; objašnjenje iznosa od 14.810.800 kuna (kupci) koji se značajno razlikuje od prikazanog prihoda za 2002., 2003. i 2004.; strukturu tržišta piva za 2004. i 2005. (konkurenti i proizvodnja/prodaja u naturalnim veličinama); detaljnije navođenje razloga zbog kojih je poduzetnik dospio u teškoće; iznos sredstava s kojima poduzetnik sudjeluje u postupku restrukturiranja, a koji ne sadrže državnu potporu, npr. ostali krediti pod tržišnim uvjetima, prodaja imovine i slično; Poduzetnički ugovor o djelomičnom prijenosu dobiti od 21. kolovoza 2001. sklopljen s poduzetnikom Pivovara Regent d.o.o.; ovjerene izjave od novih vlasnika koji svoja potraživanja pretvaraju u temeljni kapital te prijedlog akta u kojem je predviđeno pretvaranje potraživanja DAB-a u iznosu od 22.707.106,00 u temeljni kapital poduzetnika.
DAB je dostavio zatražene podatke i dokumentaciju dopisom od 21. veljače 2006., osim podataka koji se odnosi na iznos sredstava s kojim poduzetnik sudjeluje u procesu restrukturiranja.

2. Utvrđivanje činjenica

Na temelju dostavljenih podataka, te provedenih pravnih i ekonomskih analiza, utvrđene su sljedeće činjenice:

2.1. Poduzetnik Mupera d.o.o.

Poduzetnik Mupera d.o.o. osnovan je 20. rujna 1995. Jedini vlasnik i osnivač poduzetnika je trgovačko druđtvo Mupera AG Vaduz, Kneţevina Liechtenstein. Temeljni kapital iznosi 30.200,00 kuna. Osnovna djelatnost poduzetnika Mupera d.o.o. je proizvodnja i distribucija piva te vanjska i unutarnja trgovina.
Poduzetnik Mupera d.o.o. naveo je da nema udjela u vlasniđtvu drugih poduzetnika.
Nekretnine u vlasniđtvu poduzetnika Mupera d.o.o. predstavljaju zemljiđte od 4.718 m˛ te graevinski objekt koji se sastoji od proizvodnog pogona, laboratorija, skladiđta, energetskih objekata, sanitarnih čvorova, garderobe, restorana i ureda na ukupnoj povrđini od 2.510,31 m˛. Godina zavrđetka izgradnje je 1998., a vjerojatni vijek trajanja pogona je 120 godina. Proizvodni pogon sastoji se od varionice, podruma za fermentaciju i sazrijevanje piva, punionice bačava i boca te pogona za filtraciju piva.
Poduzetnik Mupera d.o.o. na popisu ima dva zaposlena djelatnika. Od toga je jedan djelatnik član Uprave druđtva – direktor. Prema kvalifikacijskoj strukturi unatrag tri godine, u pivovari je bio zaposlen u prosjeku jedan djelatnik s visokom stručnom spremom. Bruto osobni dohodak po zaposlenom iznosi, u prosjeku 8.000,00 kuna, a neto osobni dohodak 3.500,00 kuna.

2.2. Analiza poslovanja

Sukladno podacima iz financijskih izvješća poduzetnika za 2002., 2003., 2004. i I-IX 2005. utvrđeno je da je poduzetnik Mupera d.o.o. u financijskim teškoćama, budući već godinama posluje s gubitkom i nije sposoban samostalno svojim sredstvima zaustaviti negativna kretanja u poslovanju, a bez posredovanja države opstanak poduzetnika ne bi bio moguć. Stoga je razvidno da je poduzetnik Mupera d.o.o. poduzetnik u teškoćama sukladno odredbi članka 16.L306537 stavak 2. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« broj 121/03; dalje: Uredba).

Tablica 1.

RAČUN DOBITI I GUBITKA PODUZETNIKA MUPERA d.o.o. u 000 kuna

Pozicija

2002.

2003.

2004.

I – IX 2005.

A.

Poslovni prihodi

537.976

628.835

451.555

B.

Poslovni rashodi

5.307.090

4.474.762

4.567.585

3.414.877

C.

Financijski prihodi

1.752.922

D.

Financijski rashodi

8.370.175

2.227

Ukupno prihodi

1.752.922

537.976

628.835

451.555

Ukupno rashodi

13.677.265

4.474.762

4.567.585

3.417.104

Dobit/Gubitak prije oporezivanja

–11.924.343

–3.936.786

–3.938.750

–2.965.549

Dobit nakon oporezivanja

Dobit/gubitak fin. godine

–11.924.343

–3.936.786

–3.938.750

–2.965.549

Podaci iz Tablice 1. ukazuju da je poduzetnik Mupera d.o.o. poslovao u 2002. s gubitkom od 11.924.343,00 kuna, dok je u 2003. i 2004. gubitak iznosio 3.936.786,00 odnosno 3.938.750,00 kuna. U prvih devet mjeseci 2005. gubitak je iznosio 2.965.549,00 kuna.
Podaci navedeni u Tablici 2. pokazuju likvidnost poslovanja poduzetnika. Iz istih proizlazi kako poduzetnik Mupera d.o.o. nije sposoban podmirivati kratkoročne obveze iz tekućeg poslovanja.

Tablica 2.

POKAZATELJ LIKVIDNOSTI ZA PODUZETNIKA MUPERA d.o.o.

Opis

2002.

2003.

2004.

Kratkotrajna imovina (kn)

331.549,47

502.439,77

548.500,56

Kratkoročne obveze (kn)

45.897.939,65

46.282.525,39

46.544.927,49

Koeficijent tekuće likvidnosti (1/2)

0,01

0,01

0,01

Poželjna vrijednost koeficijenta tekuće likvidnosti bi trebala biti veća od 2, a iz podataka je vidljivo da se koeficijent kreće oko 0,01.
Poduzetnik Mupera d.o.o. je naveo da u prikazanom razdoblju nije bio u mogućnosti ostvariti pozitivne rezultate poslovanja iz više razloga. Prije svega, poduzetnik je imao velike obveze nastale ulaganjem u zemljište, zgradu i opremu gospodarskog objekta mini pivovare sagrađene u Solinu. Gradnja pivovare započela je 1996., a Mupera d.o.o., kao investitor, utrošila je preko 6 milijuna EUR. Izgradnja pogona pivovare i nabave opreme financirana je kreditnim sredstvima Dubrovačke banke d.d. Građevinske radove izvodilo je trgovačko društvo Lavčević d.d. iz Splita koje je kasnilo s predajom objekta te nije osiguralo sve potrebne ateste za dobivanje uporabne dozvole pivovare. U međuvremenu je pristigla oprema iz inozemstva za koju nije bio pripremljen teren za ugradnju. Obveze Mupere d.o.o. počele su dospijevati, a proizvodnja nije započela. Kako poduzetnik nije mogao uredno ispunjavati svoje obveze, Dubrovačka banka d.d. Dubrovnik dana 10. prosinca 1998. blokirala je žiroračun poduzetnika Mupere d.o.o.
Trgovačko društvo Lavčević d.o.o. naplatilo se aktiviranjem garancije Dubrovačke banke d.d. broj 786/97 koju je banka izdala 17. travnja 1997. na iznos od 11,5 milijuna kuna. Iz tog je razloga poduzetnik Mupera d.o.o. pokrenuo sudski postupak protiv izvođača radova zbog prekoračenja rokova izgradnje i pretrpljene štete, ali i protiv Dubrovačke banke d.d. koja je, prema mišljenju poduzetnika Mupera d.o.o., neutemeljeno i unatoč osporavanju, isplatila trgovačko društvo Lavčević d.d. iz garancije. Spor je u tijeku i u njemu DAB sudjeluje kao umješač budući je potraživanje Dubrovačke banke d.d. nastalo po navedenoj garanciji naknadno preneseno na DAB.
Dobavljač opreme, trgovačko društvo Beraplan Hartern GmbH iz Münchena, naplatilo se dijelom iz garancije Dubrovačke banke d.d. broj 314-273, izdane 2. prosinca 1996. na iznos od 17,5 milijuna kuna (4.978.510,69 DEM), a dio tih obveza podmirilo je trgovačko društvo Litexco Ag, kasnije Licton Ag iz Lugana.
Krajem 1998. i Glumina banka d.d. blokirala je žiroračun Mupere d.o.o., nakon što je banka otišla u stečaj.
Vezano uz potraživanja Dubrovačke banke d.d., DAB i Dubrovačka banka d.d. sklopili su dana 7. ožujka 2002. Ugovor o ustupu potraživanja uz naknadu kojom je DAB otkupio potraživanje prema poduzetniku Mupera d.o.o. u ukupnom iznosu od 47,9 milijuna kuna, stanje na dan 31. prosinca 2001. Navedeni iznos u svojem najvećem dijelu odnosi se na potraživanju banke po osnovi garancija izdanih u korist trgovačkog društva Lavčević d.d. iz Splita u ukupnom iznosu od 19,6 milijuna kuna i trgovačkog društva Beraplan Hartern GmbH iz Munchena u ukupnom iznosu od 23,4 milijuna kuna.
Ostatak ukupnog potraživanja u iznosu 4,9 milijuna kuna odnosi se na potraživanje Dubrovačke banke d.d. za kratkoročni kredit te ostale obračunate, a nepodmirene kamate i naknade.
Navedeni ukupan iznos potraživanja od 47,9 milijuna kuna, DAB je otkupio od Dubrovačke banke d.d. za cijenu od 20,5 milijuna kuna.
Potraživanja vjerovnika osigurana su sljedećim instrumentima osiguranja plaćanja:
– bianco mjenicama,
– bariranim čekovima,
– akceptinim nalozima,
– sporazumom radi osiguranja novčanih tražbina zasnivanjem založnog prava sklopljenog između poduzetnika Mupera d.o.o., Nikolai Karpol iz Zagreba, Glumina banka d.d. u stečaju i Dubrovačke banke d.d.,
– sporazumom radi osiguranja novčanih tražbina zasnivanjem založnog prava između poduzetnika Mupera d.o.o., Litexco Ag iz Lugana i Dubrovačke banke d.d.,
– zapisnikom o pljenidbenom popisu nekretnina i pripadaka mini pivovare Solin sklopljen temeljem gore navedenih sporazuma u korist: Nikolai Karpol, Glumina banka d.d. u stečaju, Dubrovačka banka d.d. Dubrovnik, Netra d.o.o. Zagreb, Litexco Ag Lugano, Švicarska kojim navedeni vjerovnici stječu pravo zaloga na nekretnini iz Sporazuma.
Nekretnine na kojoj su upisana založna prava odnosi se na upravnu zgradu i proizvodni pogon s pripadajućim strojevima i zemljištem (mini pivovara).
Procijenjena vrijednost nekretnina i opreme iz 1999. iznosi 62 milijuna kuna (8,4 EUR), a upisana je u korist vjerovnika kako je to navedeno u Tablici 3.

Tablica 3.

LISTA VJEROVNIKA S UPISANIM ZALOŽNIM PRAVOM NA NEKRETNINI

 

 

U kunama

Struktura u %

1.

Nikolai Karpol, Zagreb

 7.476.100,00

14,64

2.

Glumina banka d.d. u stečaju

2.228.900,00

4,36

3.

Dubrovačka banka d.d., garancija broj 314-273-Berplan Hartern GmbH München
 

16.596.785,00
 

32,50

4.

Netra d.o.o. Zagreb

2.122.700,00

4,16

5.

Litexco Ag Lugano

11.182.200,00

21,90

6.

Dubrovačka banka d.d., garancija broj 786/97 – Lavčević d.d. Split
 

11.458.771,00
 

22,44

 

Ukupno

51.065.456,00

100,00

Upravna zgrada i proizvodni pogon s pripadajućim strojevima i zemljištem upisani su u k.o. Solin z.k.ul. 3929, kč.br. 4947/2, 4946/4 i 4946/2; k.o. Solin z.k.ul. 3322, kč.br. 4947/3 i 4947/1 te k.o. Solin z.k.ul. 731, kč.br. 4943/4.
Nakon blokade žiroračuna poduzetnika od strane Dubrovačke banke d.d. i Glumina banke d.d., poduzetnik Mupera d.o.o. više nije mogao poslovati, te je dana 21. kolovoza 2001. sklopljen Poduzetnički ugovor o najmu mini pivovare i djelomičnom prijenosu dobiti između poduzetnika Mupera d.o.o. i poduzetnika Pivovara Regent d.o.o. iz Solina, Matoševa bb. Dobit iz Poduzetničkog ugovora koristila se na način da su se prvo iz dobiti vraćala sredstva koja je poduzetnik Pivovara Regent d.o.o. uložio u poslovni pothvat, a ostatak dobiti, ukoliko je dobiti preostalo, nakon oporezivanja ravnomjerno se dijelio između poduzetnika potpisnika Poduzetničkog ugovora.
Naime, poduzetnik Pivovara Regent d.o.o. izvršio je dodatna ulaganja u pivovaru kako bi istu osposobio za proizvodnju piva. Poduzetničkim ugovorom je određeno kako će poduzetnik Pivovara Regent d.o.o. osigurati financijska sredstva za poslovni pothvat u iznosu od 2,6 milijuna DEM (odnosno 1,3 milijuna EUR). Sredstva bi bila uložena u otklanjanje kvarova na postrojenju mini pivovare, nabavu potrebne opreme, inventara i instrumenata, nabavu sirovine potrebne za proizvodnju, nabavu ambalaže i transportnih sredstava, zapošljavanje novih radnika, te režijske troškve i troškove servisiranja i održavanje opreme.
Pivovara Regent d.o.o. nije bila u stanju osigurati profitabilno poslovanje mini pivovare, te je poduzetnik Mupera d.o.o. sklopio novi poduzetnički Ugovor o najmu s poduzetnikom Tvornica piva d.o.o. iz Solina, Matoševa b.b. Temeljem dostupnih podataka vidljivo je da niti Tvornica piva d.o.o. nije mogla osigurati profitabilno poslovanje mini pivovare.
Vezano uz zaduženja poduzetnika Mupera d.o.o., u Tablici 4. prikazani su najvažniji izvori financiranja poduzetnika Mupera d.o.o. Rokovi dospjeća po svim kreditima su prošli. Iznosi kamata ovdje nisu iskazani, jer su se, prema mišljenju poduzetnika Mupere d.o.o., primijenjivale razne metode obračuna i visina nerealnih kamatnih stopa te isti nisu u cjelosti uknjiženi u poslovnim knjigama.

Tablica 4.

DUGOROČNI I KRATKOROČNI IZVORI FINANCIRANJA I UVJETI ZADUŽIVANJA PODUZETNIKA MUPERA D.O.O.

A) Kreditor Dubrovačka banka d.d.

Iznos glavnice u kunama

Kamatna stopa

Berplan Hartern GmbH München garancija

16.596.785,00

4% mjesečno

Lavčević d.d., Split garancija

11.458.774,00

4% mjesečno

Tekući krediti

1.350.000,00

20% godišnje

Ostalo (naknade i kamate pretvorene u kredite)
 

489.686,00
 

20% godišnje

Ukupno Dubrovačka banka d.d.

29.895.245,00

 
 

B) Kreditor

Glumina banka d.d. u stečaju

Iznos glavnice
u kunama

Kamatna stopa

Za projekte

2.228.900,00

20% godišnje
 

C) Ostali kreditori

Iznos glavnice u kunama

Kamatna stopa

Netra d.o.o. Zagreb – za otplatu

2.122.700,00

10% godišnje

Netra d.o.o. Zagreb – pozajmica

692.815,00

10% godišnje

Karpol Nikolai – za otplatu

7.476.100,00

10% godišnje

Litexco Ag (kasnije Licton Ag) – za plaćanje po garanciji Berplan Hartern GmbH München

11.182.200,00

10% godišnje

Mladost Zagreb – za otplatu

793.910,00

10% godišnje

Ukupno ostali kreditori

22.267.725,00

 

Ukupno A + B + C

54.391.870,00

 

Osim navedenih obveza, poduzetnik Mupera d.o.o. nema uredno podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj, konkretno, najveći dio neplaćenih obveza odnosi se na doprinose, poreze i prireze za plaće dvoje zaposlenih u iznosu od 116.654,88 kuna, na dan 31. prosinca 2005.
Poduzetnik Mupera d.o.o. do sada je predložio dva rješenja izlaska iz financijskih poteškoća. Prvo je Dubrovačkoj banci d.d. predložen otkup dugovanja za iznos od 7.300.000 DEM (cca 3,7 milijuna EUR) koji se trebao financirati iz kredita Hypo-Alpe-Adria Banke. Međutim, navedena transakcija nije realizirana zbog odbijanja prijedloga od strane Dubrovačke banke d.d.
Nakon prijedloga o otkupu, krajem 2002. DAB-u se pismom namjere obratio poduzetnik Zadom trgovina d.o.o. iz Zagreba. U navedenom pismu namjere bilo je navedeno kako je dogovorena kupnja poduzetnika Mupere d.o.o., čime bi se preuzele i poduzetnikove sve obveze. Uprava DAB-a donijela je odluku kojom se prihvaća ponuda poduzetnika Zadom trgovina d.o.o. po cijeni od 1,9 milijuna EUR. Međutim, poduzetnik Zadom trgovina d.o.o. nikad nije izvršio preuzetu obvezu s obrazloženjem da ne može osigurati kredit za tu svrhu, pa odluka Uprave DAB-a nikad nije realizirana.

3. Restrukturiranje

3.1. Plan restrukturiranja poduzetnika Mupera d.o.o.

Svi podaci i analize, a naročito analiza strukture Računa dobiti i gubitka i Bilance, pokazuju da je poduzetnik Mupera d.o.o. u razdoblju od 2002. do rujna 2005. poslovao s gubitkom. Ti podaci, zajedno s drugim dostavljenim podacima i provedenim analizama pokazuju da je riječ o poduzetniku u teškoćama, sukladno članku 16. stavak 2. Uredbe.
Državna potpora za restrukturiranje je dio dugoročnog plana obnove poduzetnika. Ta se državna potpora, prema odredbi članka 18. stavak 1. Uredbe može dodijeliti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
i) poduzetnik mora predložiti program restrukturiranja,
ii) državna potpora mora biti ograničena na minimum sredstava potrebnih za provođenje mjera restrukturiranja u okviru postojećih izvora financiranja poduzetnika,
iii) poduzetnik mora znatno doprinositi procesu restrukturiranja.
Program restrukturiranja trebao bi u što kraćem roku omogućiti ponovno uspostavljanje dugoročne rentabilnosti poduzetnika tijekom razumnog vremenskog perioda i na temelju realnih pretpostavki o budućim uvjetima poslovanja. Nadalje, plan restrukturiranja trebao bi sadržavati opis okolnosti koje su dovele do teškoća u poslovanju, što čini osnovu pri ocjeni jesu li predložene mjere odgovarajuće, te promjenu strukture koja će poduzetniku omogućiti da nakon dovršenog restrukturiranja pokrije sve svoje troškove uključujući amortizaciju i financijske obveze.
Iznos i intenzitet potpore moraju biti strogo ograničeni na najmanju neophodnu razinu troškova restrukturiranja potrebnih za provođenje mjera restrukturiranja. Od korisnika potpore očekuje se značajni doprinos procesu restrukturiranja iz njegovih vlastitih sredstava, uključujući prodaju imovine koja nije neophodna za opstanak poduzetnika ili iz vanjskih izvora financiranja po tržišnim uvjetima. U slučaju malih poduzetnika takav doprinos mora iznositi najmanje 25 posto.
Kako bi u konkretnom slučaju utvrdila sukladnost državne potpore s istima, Agencija je provela pravne i ekonomske analize Programa restrukturiranja te drugih podataka dostavljenih u spis predmeta.
Iz Programa restrukturiranja poduzetnika Mupera d.o.o. proizlazi kako je, u svrhu izlaska iz financijskih teškoća, Glumina banka d.d. u stečaju dostavila 28. rujna 2005. DAB-u Prijedlog za djelomično namirenje DAB-a po osnovi osigurane štednje, u kojem se predlaže ustupanje DAB-u potraživanja u iznosu od 5.141.713,47 kn, što predstavlja potraživanje Glumina banke d.d. u stečaju prema poduzetniku Mupera d.o.o. na dan 27. rujna 2005., tako da bi ukupno stanje potraživanja DAB-a na dan 31. prosinca 2005. iznosilo 87,5 milijuna kuna, kako je to navedeno u Tablici 5.

Tablica 5.

IZNOS POTRAŽIVANJA DAB-A NA DAN 31. PROSINCA 2005. U KUNAMA

Red. broj

Broj garancije/broj kreditne partije

Ukupno glavnica po kreditima i garancijama

Obračunate nepodmirene red. kamate

Obračunate nepodmirene zatezne kamate

Stanje na dan 31. 12. 2005.

1.

314.273/5399001030

17.478.103,83

10.068.364,90

13.001.766,94

40.548.235,67

 

 

 

 

 

 

2.

786/97/6.499.000.609

15.137.290,57

7.257.608,31

10.570.256,93

32.965.155,81

 

 

 

 

 

 

3.

5499003100
kratkoročni kredit

1.444.865,00

1.699.507,45

1.484.124,79

4.628.497,24

 

 

 

 

 

 

4.

Ostalo kn

2.473.692,84

407.614,86

1.359.959,67

4.241.267,36

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno kn

36.533.952,24

19.433.095,52

26.416.108,33

82.383.156,08

 

 

 

 

 

 

5.

Glumina banka d.d u stečaju

2.228.900,00

 

2.912.813,47

5.141.713,47

 

 

 

 

 

Sveukupno DAB + Glumina banka d.d. u stečaju

38.762.852,24

19.433.095,52

29.328.921,80

87.524.869,55

U okviru Programa restrukturiranja, od strane poduzetnika Mupera d.o.o., predloženo je pretvaranje potraživanja vjerovnika koji imaju založno pravo na nekretnini u vlasnički udjel Mupera d.o.o.

Tablica 6.

PRIJEDLOG NOVE VLASNIČKE STRUKTURE PODUZETNIKA MUPERA D.O.O.

Ulagatelj

Temeljni kapital u kunama

% učešća

Mupera Vaduz

30.200,00

0,06

Netra d.o.o. Zagreb

2.122.700,00

3,91

Licton Ag Lugano

21.942.900,00

40,43

Nikolai Karpol Zagreb

7.476.100,00

13,77

DAB

22.707.100,00

41,83

Sveukupno

54.279.000,00

100,00

Temeljni kapital DAB-a u iznosu od 22.707.100,00 kuna odnosi se na iznos cijene po kojoj je DAB otkupio potraživanje od Dubrovačke banke d.d. (20.478.205,69 kuna), te iznos preuzetog potraživanja od Glumina banke d.d. u stečaju (2.228.900,00).
Pravni osnov pretvaranja potaživanja u temeljni kapital je dokument DAB-a »Politika upravljanja imovinom prenesenom na Agenciju«, usvojen na sjednici održanoj 27. veljače 1997. u kojem je navedeno kako je jedan od mogućih načina rješavanja rizičnih plasmana prenesenih na Agenciju i pretvaranje potraživanja u udjel. Statutom DAB-a, temeljem članka 5. određen je predmet poslovanja između kojih je upravljanje sredstvima i naplata potraživanja koja su prenesena na Agenciju u postupcima sanacije i privatizacije banaka te naplata potraživanja od trgovačkih društava i banaka prije, tijekom i nakon okončanja stečajnih postupaka sukladno posebnom zakonu.
Kako ukupno dugovanje poduzetnika Mupera d.o.o. prema DAB-u, na dan 31. prosinca 2005., iznosi 82.383.156,08 kuna (s preuzetim potraživanjem od Glumina banka d.d. u stečaju potraživanje DAB-a bi iznosilo 87.524.869,55 kuna), sav iznos preko 22.707.100,00kuna, tj. iznos iznad dokapitalizacije, DAB bi trebao otpisati. Riječ je o otpisu duga u iznosu od 64.817.769,55 kuna.
Ovakav prijedlog pretvaranja potraživanja u vlasnički udjel te otpis potraživanja proizlazi iz činjenice da poduzetnik Mupera d.o.o. ne može otplaćivati stara dugovanja, a mora se i kreditno zaduživati kako bi se nastavila proizvodnja u mini pivovari, koju poduzetnik Mupera d.o.o. više ne bi davao u najam, već bi se proizvodnja odvijala unutar Mupera d.o.o.
Prema investicijskom programu poduzetnika Mupere d.o.o., vrijednost investicije financirali bi Fond za razvoj i zapošljavanje kreditnim sredstvima u visini od 14.800.000,00 kuna te Credo banka d.d. kreditom u visini od 4.680.000,00 kuna. Ovi kreditori uvjetuju osiguranje plasmana kredita valjanim garancijama, prije svega hipotekarnim zalogom. Kako je imovina poduzetnika pod zalogom vjerovnika, jedini način oslobođenja imovine od založnog prava je dokapitalizacija, odnosno povećanje temeljnog kapitala ulaganjem u pravima od strane dosadašnjih vjerovnika.
Poduzetnik Mupera d.o.o. planira, uspješnim provođenjem Programa restrukturiranja, ostvariti proizvodnju od 48.000 hektolitara piva u 2006. za domaće tržište, i 32.000 hektolitara piva za inozemno tržište, uglavnom za Republiku Bosnu i Hercegovinu te Republiku Srbiju i Crnu Goru.
S planiranim kapacitetom od 80.000 hektolitara godišnje u 2006. u odnosu na ukupnu potrošnju piva u Republici Hrvatskoj, poduzetnik Mupera d.o.o. bio bi zastupljen s 2,3 posto, a prema dinamici iz Programa restrukturiranja do 2008. s 200.000 hektolitara piva to bi iznosilo oko 6 posto ukupne potrošnje piva u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da potrošnja piva kod konkurenata ostane u dosadašnjim okvirima.
Navedena procjena tržišta predstavlja osnovu za definiranje plana poslovanja do 2010., što je prikazano u Tablici 7.
 

Tablica 7.

PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2005. – 2010. U KUNAMA

Račun dobiti i gubitka

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Poslovni prihod

20.934.800

40.469.800

40.469.800

40.469.800

40.469.800

40.469.800

Poslovni rashod

20.820.000

36.475.714

36.537.878

36.537.878

37.303.778

37.218.678

Rezultat prije oporezivanja

114.800

3.994.086

3.931.922

3.931.922

3.166.022

3.251.122

Porez na dobit

Dobit / gubitak

114.800

3.994.086

3.931.922

3.932.922

3.166.022

3.251.122

4. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće) razmatralo je Prijedlog DAB-a na svojoj 57. sjednici održanoj 16. ožujka 2006.
Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir sve dostavljene isprave i podatke te rezultate provedenih pravnih i ekonomskih analiza.
Vijeće je u konkretnom slučaju utvrdilo da otpis i pretvaranje potraživanja u temeljni kapital poduzetnika Mupera d.o.o. predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavak 1. ZDP-a.
Pojam državne potpore određen je člankom 3. stavkom 1. ZDP-a.Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama jer se sredstvima predviđenim u navedenom Prijedlogu radi o smanjenju priliva državnih sredstava; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisniku potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju sredstva dodjeljuju korisniku na selektivnoj osnovi, te kako dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuL306539 (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).
Člankom 4. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.
S obzirom da se državna potpora iz Prijedloga odnosi na restrukturiranje, Vijeće je moralo utvrditi je li se na takve potpore može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavak 3. točka d) ZDP-a, odnosno je li riječ o potporama namijenjenim poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavak 3. točka d) ZDP-a, Prijedlog mora biti sukladan s odredbama iz članka 16. Uredbe koje se odnose na restrukturiranje, s obzirom na činjenicu da je utvrđeno kako provedene analize nedvojbeno ukazuju na to da se poduzetnik Mupera d.o.o. smatra poduzetnikom u teškoćama u smislu članka 16. stavak 2. Uredbe.
Vijeće je ocijenilo da u konkretnom slučaju mjere predviđene u Programu restrukturiranja ne zadovoljavaju uvjete potrebne za valjanost plana restrukturiranja, i to zbog sljedećih razloga:
(i) u konkretnom slučaju radi se samo o financijskom restrukturiranju bez jasno određenog restrukturiranja poslovanja. Cijeli Program restrukturiranja svodi se samo na otpisivanje i pretvaranje potraživanja u temeljni kapital poduzetnika, bez dovoljno jasnog načina restrukturiranja samog poduzetnika.
Sva navedena potraživanja odnose se na poslovnu odluku vlasnika da investira u mini pivovaru, a za provedbu takve odluke normalno je očekivati da vlasnik preuzme i rizik izvršenja takvog poduhvata. Očito je, bez obzira na početne probleme s trgovačkim društvom koje je izvodilo građevinske radove, kako navedena investicija nije pokazala tržišnu isplativost jer i poduzetnici koji su uzeli u najam mini pivovaru nisu bili u stanju profitabilno poslovati.
Nadalje, vidljivo je da poduzetnik unatrag pet do šest godina nije poduzeo značajnije napore da riješi postojeće stanje, nego je rješenje bilo iznajmljivanje mini pivovare kako bi se izbjegla blokada žiroračuna.
(ii) plan poslovanja nije temeljen na stvarnim osnovama. U Tablici 7. prikazan je financijski plan poslovanja poduzetnika za razdoblje 2005. – 2010. Plan je baziran na vrlo optimističnim veličinama, odnosno pod pretpostavkama da će DAB otpisati potraživanja u iznosu od 64,8 milijuna kuna, da će potraživanja u iznosu od 22,7 milijuna kuna DAB pretvoriti u temeljni kapital te da će poduzetnik Mupera d.o.o. u sljedeće dvije godine značajno povećati svoj udio na tržištu piva.
Temeljem ostvarenog gubitka za prvih devet mjeseci 2005., a poduzetnik je već u 2005. planirao dobit, evidentno je da će Mupera d.o.o. cijelu 2005. završiti s gubitkom na nivou prošlih godina, tj. 3 do 4 milijuna kuna. Iz tog razloga upitan je iznos dobiti za 2006., tako da se može zaključiti kako plan nije baziran na realnim veličinama i pretpostavkama.
Poduzetnik Mupera d.o.o. nije dokazao vjerojatnost ostvarenja plana poslovanja, jer se, samo općenito, navodi kako će tržište prihvatiti proizvodnju njihove posebne vrste pive, a bez ikakvog značajnijeg argumenta, kako u dosadašnjoj proizvodnji, tako i u budućoj.
(iii) sredstva državne potpore nisu ograničena na minimum sredstava potrebnih za provođenje mjera restrukturiranja.
S obzirom da nisu navedeni stvarni troškovi restrukturiranja (predviđen je samo otpis potraživanja i pretvaranje potraživanja u temeljni kapital), nije moguće sagledati koliko bi stvarno trebala minimalno iznositi državna potpora potrebna da poduzetnik nakon proteka razdoblja restrukturiranja može samostalno opstati na tržištu.
Jedno je sigurno, ukupan iznos državne potpore od 87,5 milijuna kuna je značajno veći od pokrića minimalnih troškova restrukturiranja.
(iv) konkretnim Programom restrukturiranja nije predviđeno sudjelovanje poduzetnika u procesu restrukturiranja, mada minimum doprinosa malog poduzetnika u pokriću troškova restrukturiranja mora iznositi 25 posto, kako je to propisano točkom 43. Smjernica Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (OJ C 244 od 1. listopada 2004.). Poduzetnik navodi kako je njegov jedini doprinos u procesu restrukturiranja povećanje osnivačkog udjela od strane vjerovnika, međutim takvo sudjelovanje ne predstavlja vlastiti doprinos poduzetnika procesu restrukturiranja. Tim više što se povećanje temeljnog kapitala odnosi na pretvaranje potraživanja vjerovnika u temeljni kapital, bez da poduzetnik svojim sredstvima doprinese povećanju istog.
Glede vanjskih izvora financiranja po tržišnim uvjetima, poduzetnik planira financiranje novih investicija putem kredita Fonda za razvoj i zapošljavanje, te putem Credo banke d.d. po tržišnim uvjetima, što poduzetnik navodi u Programu kao svoj doprinos restrukturiranju. Međutim, ovakvo financiranje ne predstavlja doprinos poduzetnika u procesu restrukturiranja iz više razloga. Prije svega, zato što se odnosi na razvoj i modernizaciju poslovanja odnosno povećanje kapaciteta, koje je moguće tek nakon razdoblja restrukturiranja, te zato što je uvjetovano osiguranjem valjanih garancija, odnosno hipotekarnim zalogom imovine poduzetnika koja je već opterećena hipotekom vjerovnika, te odobrenjem Prijedloga od strane Agencije.
Nadalje, postavlja se pitanje interesa Republike Hrvatske za ulaganje u poduzetnika kao što je Mupera d.o.o. jer ne postoji nikakvo jamstvo prema kojem bi DAB u budućnosti naplatio svoje potraživanje ili barem njegov veći dio.
Na visoko konkurentnim tržištima, kao što je to proizvodnja piva, kojim se u Republici Hrvatskoj bavi veliki broj poduzetnika, velikih i malih, uspjeh na tržištu odnosno izlazak s tržišta je prije svega uvjetovan vlastitom efikasnošću poduzetnika i njegovim poslovanjem koje se ne može riješiti jednokratnom intervencijom države.
Poduzetnik Mupera d.o.o. zapošljava prosječno godišnje jednog do dva zaposlenika, tako da i iz tog aspekta neće doći do značajnog povećanja stope nezaposlenosti na području Splitsko-dalmatinske županije.
Slijedom navedenog, Vijeće je zaključilo da pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu i otpis potraživanja poduzetniku Mupera d.o.o. predstavlja državnu potporu iz članka 4. stavak 1. ZDP-a, koja nije sukladna ZDP-u jer na istu nije moguće primijeniti izuzeće iz članka 4. stavak 3. točka d ZDP-a, te je stoga odlučeno kao u točkama I. i II. izreke ovog rješenja.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se odbija davanje odobrenja dodjele državne potpore, objavljuju se u »Narodnim novinama«. Stoga je Vijeće odlučilo kao u točki III. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-59/02
Urbroj: 580-03-06-54-4
Zagreb, 16. ožujka 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.
 

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - državna potpora, Mupera d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !