Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - državne potpore, Solana Ston d.d. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 30.10.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/206-59/03 od 24. svibnja 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2609

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 5.L315023 i članka 13.L315024 stavak 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05), u upravnom postupku davanja odobrenja na Prijedlog za otpis potraživanja s osnove zateznih kamata poduzetniku Solana Ston d.d. sa sjedištem u Stonu, Pelješki put 1, pokrenutom na temelju zahtjeva Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 1, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 61. sjednice održane 24. svibnja 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da otpis potraživanja s osnove zateznih kamata poduzetniku Solana Ston d.d. predstavlja državnu potporu iz članka 4. stavak 1. Zakona o državnim potporama.
II. Odbija se davanje odobrenja na Prijedlog za otpis potraživanja s osnove zateznih kamata poduzetniku Solana Ston d.d.
III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 10. siječnja 2006. od Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (dalje: DAB) Prijedlog za otpis potraživanja s osnove zateznih kamata poduzetniku Solana Ston d.d. (dalje: Prijedlog). U prilogu Prijedloga dostavljen je Obrazac prijave državne potpore (dalje: Obrazac) ovjeren od podnositelja prijave, te Program restrukturiranja i konsolidacije Solana Ston d.d. (dalje: Program restrukturiranja).
Predmetni Prijedlog podnesen je sukladno odredbi članka 12.L315026 stavak 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05; dalje: ZDP-a).
Kako zaprimljena dokumentacija nije bila dovoljna za donošenje meritornog rješenja, Agencija je, sukladno članku 9. stavku 1. i 2. ZDP-a, dopisom od 6. veljače 2006., klasa: UP/I 430-01/2006-59/03, urbroj: 580-03-06-54-02, od DAB-a zatražila sljedeće: Račun dobiti i gubitka i Bilancu za 2002., 2003., 2004., te Statistički izvještaj za period I. – IX 2005.; strukturu kratkoročnih potraživanja za deset najvećih kupaca na dan 31. prosinca 2005.; strukturu kratkoročnih obveza za deset najvećih dobavljača na dan 31. prosinca 2005.; strukturu kratkoročnih i dugoročnih izvora financiranja na dan 31. prosinca 2005. po pojedinom kreditoru (datum odobrenja kredita, datum dospijeća kredita, iznos glavnice u kunama, kamatna stopa i iznos plaćenih kamata, instrumenti osiguranja plaćanja, ostatak glavnice, te redovnih i zateznih kamata, namjena za čega je kredit utrošen); podatak je li poduzetnik uredno podmirio sve obveze prema Republici Hrvatskoj (ukoliko to nije slučaj, potrebno je bilo navesti iznose i strukturu nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2005.); objašnjenje zbog čega je došlo do značajnog pada realizacije proizvodnje i prodaje soli u 2004.; tabelu »Proizvodni program« na stranici 17. Programa bilo je potrebno nadopuniti s podacima za 2005.; dokument iz kojeg je vidljivo da će neki od potencijalnih investitora sudjelovati u navedenoj investiciji; iznos zateznih kamata DAB-a koje se predlažu za otpis na dan 31. prosinca 2005.; Račun dobiti i gubitka za Korunu d.o.o. za 2002., 2003., 2004. i Statistički izvještaj za period I–IX 2005., te mišljenje DAB-a o navedenom Programu.
DAB je dostavio zatražene podatke i dokumentaciju dopisom od 24. veljače 2006.
Agencija je 9. ožujka 2006. zaprimila procjenu ratne štete od strane Državne komisije za popis i procjenu ratne štete (dalje: Procjena ratne štete); opis i procjenu vrijednosti oštećenja poduzetnika Solana Ston d.d. nastalih od potresa 1996.; zapisnik stručnog povjerenstva za praćenje procesa osnutka muzeja Solana Ston te ukupnog duga poduzetnika prema DAB-u.
Dana 29. ožujka 2006. Agenciji su naknadno dostavljeni Račun dobiti i gubitka za 2005. poduzetnika Solana Ston d.d., izjava poduzetnika o ratnoj šteti, te obrazloženje vezano uz Procjenu ratne štete.
Novi, izmijenjeni, Program restrukturiranja dostavljen je Agenciji 31. ožujka 2006.

2. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju dostavljenih podataka, te provedenih pravnih i ekonomskih analiza utvrđene su sljedeće činjenice:
2.1. Poduzetnik Solana Ston d.d.
Poduzetnik Solana Ston d.d. pravni je sljednik poduzeća Solana Ston osnovanog 3. listopada 1946. Poduzetnik je, temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzećaL315028 (»Narodne novine« broj 19/91, 45/92, 83/92, 16/93, 94/93, 2/94 i 9/95), pretvoren u dioničko društvo 24. siječnja 1996., te je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-95/663-2 (MBS: 060003988) i tvrtkom Solana Ston d.d.
S obzirom na činjenicu da poduzetnik Solana Ston d.d. zapošljava ukupno 15 radnika, da je u 2005. ostvario ukupni godišnji promet od 2.030.994,00 kn i zbroj Bilance od 29.393.222,00 kn, utvrđeno je da se radi o malom poduzetniku.
Naime, člankom 2.L315029 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« broj 121/03; dalje: Uredba) propisano je da je mali subjekt malog gospodarstva određen člankom 3.L315031 stavak 3. Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02). Prema navedenom članku mali poduzetnik je poduzetnik koji zapošljava manje od 50 radnika, te ostvaruje ukupni godišnji promet do 16.000.000,00 kuna ili ima zbroj bilance u vrijednosti do 8.000.000,00kuna.
Poduzetnik Solana Ston d.d. registriran je za: djelatnost proizvodnje soli i proizvoda od plastičnih masa; djelatnost putničkih agencija i turoperatora, te ostalih pratećih djelatnosti u prometu; djelatnost ostalih agencija u prometu; zastupanje inozemnih tvrtki; djelatnost obavljanja ugostiteljskih i turističkih poslova s inozemstvom; mijenjačkih poslova; djelatnost građenja, projektiranja i nadzora; kupnja i prodaja robe; trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; uzgoj oštriga i dagnji, preradu i konzerviranje oštriga, dagnji i drugih školjaka; pripremu hrane i pružanja usluga prehrane, pripremanja i usluživanje pića i napitaka i pružanja usluga smještaja; prekrcaja tereta i putničke prtljage na ostalim mjestima, javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu, te djelatnost muzeja Solane Ston.
Temeljni kapital u iznosu od 4.377.300,00 kuna, upisan u registru Trgovačkog suda u Dubrovniku, podijeljen je na 14.591 redovnu dionicu serije A, nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Tablica 1. STRUKTURA VLASNIŠTVA U TEMELJNOM KAPITALU PODUZETNIKA SOLANA STON d.d.

Dioničari

Broj dionica

Udio u %

Svetan Pejić

11.020

75,53

HFP

1.333

9,14

Ljubo Glibota

1.832

12,56

Nikola Butigan

104

0,71

Mali dioničari

302

2,07

Ukupno

14.591

100,00

Većinski vlasnik, Svetan Pejić, je u razdoblju od 1996. do danas, kupnjom dionica od malih dioničara stekao 5057 dionica, od invalida Domovinskog rata 3975 dionica, te od Hrvatskog mirovinskog osiguranja 1988 dionica, što ukupno iznosi 11020 dionica ili 75,53 posto temeljnog kapitala poduzetnika.
Svetan Pejiă, veăinski vlasnik poduzetnika Solana Ston d.d., ima veăinske udjele i u poduzetniku Koruna d.o.o. Dubrovnik, te Vili Miciki d.o.o. iz Dubrovnika.
Poduzetnik Solana Ston d.d. ima 50 posto udjela u poduzetniku Solana trgovina d.o.o. koji nije započeo s radom. Navedeni udjel iznosi 10.000,00 kuna.
Proizvodni kapaciteti poduzetnika su bazeni koji se proteţu na prostoru od 400.000 m˛, a sastoje se od 7 grupa bazena za isparavanje mora i 10 bazena za kristalizaciju. Od graevinskih objekata postoje kađtel, skladiđta soli, zgrada s opremom za pakiranje, Vila Koruna, stambeni objekti i upravna zgrada.
U poduzetniku Solana Ston d.d. zaposleno je ukupno 15 radnika, a u vrijeme berbe po potrebi se zapošljavaju sezonski radnici na određeno vrijeme. Prosječna bruto plaća u 2004. iznosila je 2.937,00 kuna, a neto plaća 2.300,00 kuna.

2.2. Analiza poslovanja

Sukladno podacima iz financijskih izvješća za 2001, 2002., 2003., 2004. i 2005. utvrđeno je da je poduzetnik Solana Ston d.d. u financijskim teškoćama, budući već godinama posluje s gubitkom i nije sposoban samostalno svojim sredstvima zaustaviti negativna kretanja u poslovanju. Stoga je razvidno da je poduzetnik Solana Ston d.d. poduzetnik u teškoćama sukladno odredbi članka 16. stavak 2. Uredbe.
Veći problemi u poduzetniku Solana Ston d.d. nastaju završetkom Domovinskog rata kada je poduzetnik pretrpio značajnu štetu. Vlada Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH) - Državna komisija za popis i procjenu ratne štete ocijenila je da ratna šteta iznosi 876.429,00DEM (cca 3,2 milijuna kuna). Potres koji je pogodio područje Stona 1996. također je prouzročio štetu, te je tom prilikom došlo do strukturalnih oštećenja na samim bazenima koji predstavljaju osnovu cijelog sustava, a što je direktno utjecalo na obim i kvalitetu proizvodnje soli. Procjena ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke izrađena u studenom 1996. iznosila je 905.209,24 DEM ili 3.213.492,77 kuna.

Tablica 2. RAČUN DOBITI I GUBITKA PODUZETNIKA SOLANA STON d.d. ZA 2001. – 2005. U KN BEZ LIPA

Pozicija

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

A.

Poslovni prihodi

1.660.836

2.191.651

1.189.959

980.679

906.986

B.

Poslovni rashodi

2.138.261

3.521.235

1.465.461

1.467.996

2.362.106

C.

Financijski prihodi

1.290.593

28.070

69.784

22.110

1.062.747

D.

Financijski rashodi

1.748.331

3.002.097

3.644.307

3.626.032

2.964.316

E.

Izvanredni prihod

120.000

57.526

592.855

141.106

61.261

F.

Izvanredni rashod

1.100

576

28.229

77.444

55.170

Ukupno prihodi

3.071.429

2.277.247

1.852.598

1.143.895

2.030.994

Ukupno rashodi

3.887.692

6.523.908

5.137.997

5.171.472

5.381.592

Dobit/Gubitak prije oporezivanja

-816.263

-4.246.661

-3.285.399

-4.027.577

-3.350.598

Dobit nakon oporezivanja

Dobit/Gubitak financijske godine

-816.263

-4.246.661

-3.285.399

-4.027.577

-3.350.598

Podaci iz Tablice 2. ukazuju da poduzetnik Solana Ston d.d. unatrag četiri godine bilježi stalno smanjenje poslovnih prihoda, dok poslovni rashodi, naročito u 2005., značajno premašuju već ionako male poslovne prihode. Zbog takvih rezultata poslovanja, gubitak poduzetnika kreće se godišnje između 3,3 i 4,3 milijuna kuna. Posljedica ovakvog trenda poslovanja je i tehnološka zastarjelost proizvodnih kapaciteta zbog nemogućnosti novih ulaganja.
Dodatne probleme u poslovanju, prema navodima poduzetnika Solana Ston d.d., prouzročili su pad realizacije proizvodnje i prodaje soli u 2004. i 2005. Do istih je također došlo zbog zastarjelih i derutnih proizvodnih kapaciteta, te loših vremenskih uvjeta.
Nadalje, prodaja soli u 2004. i 2005. bila je na niskoj razini i zbog nekonkurentnosti prema ostalim solanama i uvoznicima soli. Poduzetnik Solana Ston d.d. proizvodi uglavnom industrijsku sol, čija je prodajna cijena na tržištu manja od troškova proizvodnje, te je daljnja proizvodnja po postojećim uvjetima potpuno nerentabilna.

Tablica 3. STRUKTURA BILANCE PODUZETNIKA SOLANA STON D.D. ZA RAZDOBLJE OD 2001. – 2005. U KUNAMA BEZ LIPA

AKTIVA

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

DUGOTRAJNA IMOVINA

10.365.052

9.769.596

9.183.623

8.563.894

7.737.038

I. Nematerijalna imovina

48.242

52.287

51.004

35.411

32.846

II. Materijalna imovina

10.297.810

9.698.309

9.122.619

8.518.482

7.297.348

III. Financijska imovina

19.000

19.000

10.000

10.000

10.000

KRATKOTRAJNA IMOVINA

13.663.052

3.142.064

4.121.146

4.311.456

3.741.788

I. Zalihe

2.665.808

1.024.077

1.266.268

1.777.688

1.372.585

II. Potraživanja

1.176.787

2.007.379

2.515.175

2.514.077

2.288.943

III. Novac na računu i blagajni

9.820.457

110.606

339.704

19.691

80.260

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA

 0

 816

 0

 0

 0

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

3.004.161

7.250.822

10.536.220

14.563.798

17.914.396

UKUPNO AKTIVA

 27.032.265

 20.163.298

 23.840.989

 27.439.148

 29.393.222

PASIVA

 

 

 

 

 

KAPITAL I REZERVE

0

0

0

0

0

I. Upisani kapital

4.377.300

4.377.300

4.377.300

4.377.300

4.377.300

II. Rezerve

950.550

950.550

950.550

950.550

950.550

III. Preneseni gubitak

5.327.850

5.327.850

5.327.850

5.327.850

5.327.850

KRATKOROČNE OBVEZE

27.032.265

20.163.298

23.840.989

27.439.148

29.393.222

UKUPNO PASIVA

 27.032.265

 20.163.298

 23.840.989

 27.439.148

 29.393.222

Iz Bilance je vidljivo kako je poduzetnik prezadužen, odnosno nije u mogućnosti podmirivati svoje dospjele kratkoročne obveze. Budući da poduzetnik u Bilanci nije prikazao dugoročne obveze, za pretpostaviti je da su mu dugoročni krediti dospjeli na naplatu, da su prikazani u stavci kratkoročnih obveza, te da se najveći dio kratkoročnih obveza sastoji od nepodmirenih dospjelih kredita prema DAB-u.
Stavka potraživanja u Bilanci prikazuje potraživanja koja bi trebala biti naplaćena od strane kupaca. Kod poduzetnika Solana Ston d.d. iznos potraživanja povećava se do 2004. te se neprimjetno smanjuje u 2005. što dovodi do zaključka da nema značajnijeg pomaka u naplati istih.
Stavka gubitak iznad visine kapitala kod poduzetnika Solana Ston d.d. svake se godine sve više povećava, a posljedica toga je da se poduzetnik financira isključivo iz tuđih izvora, što predstavlja veliko opterećenje u poslovanju.
Poduzetnik Solana Ston nema radnog kapitala koji bi mu omogućio daljnje uspješno poslovanje te konkurentnost na tržištu.

Tablica 4. POKAZATELJ LIKVIDNOSTI PODUZETNIKA SOLANA STON D.D. U KN BEZ LIPA

Opis

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

Kratkotrajna imovina

13.663.052

3.142.064

4.121.146

4.311.456

3.741.788

Kratkoročne obveze

27.032.265

20.163.298

23.840.989

27.439.148

29.393.222

Koeficijent tekuće likvidnosti
(1/2)

0,51

0,16

0,17

0,16

0,13
 

Podaci navedeni u Tablici 4. prikazuju likvidnost poduzetnika, odnosno mogućnost poduzetnika da podmiruje dospjele tekuće obveze. Iz podataka proizlazi kako poduzetnik Solana Ston d.d. nije sposoban podmirivati kratkoročne obveze iz tekućeg poslovanja.
Poželjna vrijednost koeficijenta tekuće likvidnosti treba biti veća od 2, a iz podataka je vidljivo da se koeficijent u posljednje četiri godine kreće oko 0,15.
U tablici 5. prikazano je deset najvećih dužnika prema poduzetniku Solana Ston d.d., te je vidljivo kako najveći dio potraživanja, oko 90 posto, poduzetnik Solana Ston d.d. ima prema poduzetniku ***. Riječ je o *** *** *** s obzirom na činjenicu da imaju istog *** ***, *** ***.

Tablica 5. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA DESET NAJVEĆIH DUŽNIKA PODUZETNIKA SOLANA STON D.D. NA DAN 31. PROSINCA 2005.

 

Kn

%

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

UKUPNO

***

***

Izvor kreditiranja poduzetnika Solana Ston d.d. je dugoročni kredit DAB-a, broj partije 5299001486, koji na dan 31. prosinca 2005. iznosi 29.141.111,53 kuna (3.951.000 EUR-a), a sastoji se od dospjele glavnice 16.054.258,93 kuna, redovne kamate 3.742.773,07 kuna, te zatezne kamate u iznosu od 9.344.079,53 kuna. Kredit je u cijelosti dospio na naplatu.
DAB je ovo potraživanje stekao kupnjom od Dubrovačke banke d.d., temeljem Ugovora o ustupanju potraživanja sklopljenim 7. ožujka 2002., sa stanjem duga na dan 31. prosinca 2001. u iznosu 16.973.403,66 kuna.
Statutom DAB-a, temeljem članka 5. određeno je, između ostalog, da je predmet poslovanja DAB-a upravljanje sredstvima i naplata potraživanja koja su prenesena na DAB u postupcima sanacije i privatizacije banaka, te naplata potraživanja od trgovačkih društava i banaka prije, tijekom i nakon okončanja stečajnih postupaka sukladno posebnom zakonu.
Potraživanja Dubrovačke banke d.d. prema poduzetniku Solana Ston d.d nastala su temeljem Ugovora o kreditu broj 52-70-00286-4 od 9. prosinca 1997. Riječ je o dugoročnom kreditu u iznosu od 5.668.798,00 DEM (cca 20 milijuna kuna), uz kamatnu stopu 7 posto i rok otplate 5 godina. Navedena sredstva osigurana su od Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz Programa obnove i razvitka gospodarskih djelatnosti za građevinske radove, opremu i obrtna sredstva.
Dio odobrenog kredita, iznos od 2.242.847,00 DEM deponiran je u Dubrovačkoj banci d.d. za zatvaranje dospjelih obveza, prvenstveno kamata, po odobrenom kreditu. Ostali dio sredstava, iznos od 3.425.942 DEM, poduzetnik je uložio u restoran Vila Koruna i to iznos od 8.973.894 kuna (cca 2,4 milijuna DEM-a), dok za ostali dio sredstava u iznosu od cca 1,02 milijuna DEM-a Agencija nema saznanja za koju namjenu su sredstva utrošena. Međutim, evidentno je da je poslovna odluka vlasnika bila prvenstveno osposobiti restoran, a ne objekte koji služe za proizvodnju soli.
Preuzimanjem duga od Dubrovačke banke d.d., DAB je preuzeo i instrumente osiguranja naplate potraživanja i to:
– 19 komada vlastitih trasiranih mjenica Solane Ston d.d..
– založno pravo na nekretninama: obiteljskoj kući Pejić (procijenjena na 402.204,00 DEM) i Vili Miciki (procjenjena na 1.123.222,00 DEM – Zk.ul. 399 k.o. Gruž: 795/1 – zemljište i zgrada; 795/2 – zemljište i garaža),
– založno pravo na objektu Splendid u sklopu Hotela Maestral d.d. Dubrovnik.
Nadalje, poduzetnik Solana Ston d.d. zaključio je u svibnju 2001. Ugovor o zakupu *** – *** *** *** na rok od *** godina s poduzetnikom ***. Ovim se ugovorom poduzetnik ***, kao zakupoprimac, obvezuje plaćati mjesečnu zakupninu od ***, uvećanu za PDV, kao i preuzeti radnike koji su bili zaposleni u navedenom objektu.
Uvidom u "***" (dalje: Izvješće) ***, ***, Klasa: ***, Urbroj: *** od *** utvrđeno je kako poduzetnik *** nije uredno plaćao svoje obveze s naslova zakupa, te je koncem 2003. poduzetnik Solana Ston d.d. imao potraživanje za neplaćenu zakupninu u iznosu od ***. Navedeno Izvješće objavljeno je na web-stranici ***.

3. RESTRUKTURIRANJE

3.1. Plan restrukturiranja poduzetnika Solana Ston d.d.

Svi podaci i analize, a naročito analiza strukture Računa dobiti i gubitka i Bilance, pokazuju da je poduzetnik Solana Ston d.d. u razdoblju od 2002. do rujna 2005. poslovao s gubitkom. Ti podaci, zajedno s drugim dostavljenim podacima i provedenim analizama pokazuju da je riječ o poduzetniku u teškoćama, sukladno članku 16. stavak 2. Uredbe.
Državna potpora za restrukturiranje je dio dugoročnog plana obnove poduzetnika. Ta se državna potpora, prema odredbi članka 18. stavak 1. Uredbe može dodijeliti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
i) poduzetnik mora predložiti program restrukturiranja,
ii) državna potpora mora biti ograničena na minimum sredstava potrebnih za provođenje mjera restrukturiranja u okviru postojećih izvora financiranja poduzetnika,
iii) poduzetnik mora znatno doprinositi procesu restrukturiranja.
Program restrukturiranja trebao bi u što kraćem roku omogućiti ponovno uspostavljanje dugoročne rentabilnosti poduzetnika tijekom razumnog vremenskog perioda i na temelju realnih pretpostavki o budućim uvjetima poslovanja. Nadalje, plan restrukturiranja trebao bi sadržavati opis okolnosti koje su dovele do teškoća u poslovanju, a koji čini osnovu pri ocjeni jesu li predložene mjere odgovarajuće, te promjenu strukture koja će poduzetniku omogućiti da nakon dovršenog procesa restrukturiranja pokrije sve svoje troškove uključujući amortizaciju i financijske obveze.
Iznos i intenzitet potpore moraju biti strogo ograničeni na najmanju neophodnu razinu troškova restrukturiranja potrebnih za provođenje mjera restrukturiranja u okviru postojećih izvora financiranja poduzetnika. Od korisnika potpore očekuje se značajni doprinos procesu restrukturiranja iz svojih vlastitih sredstava, uključujući prodaju imovine koja nije neophodna za opstanak poduzetnika ili iz vanjskih izvora financiranja po tržišnim uvjetima. U slučaju malih poduzetnika takav doprinos mora iznositi najmanje 25 posto i ne smije sadržavati državnu potporu. Navedeni iznos doprinosa sadržan je u točki 44. Smjernica Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (Službeni list C 244, od 1. listopada 2004.) koje Agencija primjenjuje sukladno članku 70.L315034 stavak 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuL315033 (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).
Kako bi u konkretnom slučaju utvrdila sukladnost državne potpore s pravilima koja se odnose na državne potpore, Agencija je provela pravne i ekonomske analize Programa te drugih podataka dostavljenih u spis predmeta.
U svrhu izlaska iz financijskih problema, poduzetnik Solana Ston d.d. predložio je Program restrukturiranja u kojem su predviđene mjere za uspostavu pozitivnog poslovanja.
Navedenim Programom restrukturiranja, poduzetnik Solana Ston d.d. planira restrukturiranje na način da se poslovanje usmjeri na *** *** i *** *** ***, ***, te *** djelatnost.
Kako je poduzetnik Solana Ston d.d. opterećen navedenim kreditom DAB-a, Programom restrukturiranja predlaže se otpis obveza nastalih obračunom zateznih i redovnih kamata u iznosu ***, te da se glavnica kredita koja iznosi *** kuna, jednokratno otplati u iznosu od *** kuna.
Nadalje, Programom restrukturiranja, poduzetnik Solana Ston d.d. planira odobrenje kredita od strane *** *** *** *** *** *** (dalje: ***) u vrijednosti od *** kuna. Riječ je o kreditu s kamatnom stopom od *** posto, rokom otplate *** godina i uz *** godine počeka. S obzirom da se radi o potencijalnom izvozniku s područja posebne državne skrbi, poduzetnik planira uputiti zahtjev za kredit uz 2 posto kamata godišnje.
Kreditnim sredstvima dobivenim od *** poduzetnik planira *** *** kojima će se stvoriti preduvjeti proširenja asortimana proizvoda kao i pružanje *** usluga. Istim bi se unaprijedila funkcionalnost postojećih objekata obnovljenih za proizvodnju ekološki čiste soli. Za ovakvu proizvodnju, prema poduzetniku Solana Ston d.d., potrebno je održavanje visokih standarda turističkih usluga, poboljšanje uvjeta rada i uređenje okoliša. U Tablici 6. prikazana je struktura ulaganja u osnovna sredstva planiranim kreditom.

Tablica 6. STRUKTURA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA U 000 KUNA

 

2006.

Udio u postocima

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

 

 

 

Ukupno

***

***

U Programu restrukturiranja poduzetnik je prikazao plan poslovanja koji se temelji na restrukturiranju sadašnjeg načina poslovanja uz pretpostavku da je DAB otpisao većinu svojih potraživanja prema poduzetniku, odnosno da će kredit od strane HBOR-a biti odobren.
Po osnovi uspješne provedbe Programa restrukturiranja, poduzetnik Solana Ston d.d. planira uspješno poslovanje već od 2006.
U Tablici 7. prikazan je plan poslovanja poduzetnika Solana Ston d.d.

Tablica 7. PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2006. – 2010. U 000 KUNA

Elementi

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće) razmatralo je Prijedlog DAB-a na svojoj 61. sjednici, održanoj 24. svibnja 2006.
Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir sve dostavljene isprave i podatke, te rezultate provedenih pravnih i ekonomskih analiza.
Vijeće je najprije moralo odlučiti je li u konkretnom slučaju otpisa potraživanja poduzetniku Solana Ston d.d. riječ o državnoj potpori iz članka 3. stavak 1. i članka 4. stavak 1. ZDP-a.
Pojam državne potpore određen je člankom 3. stavkom 1. ZDP-a. Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama, jer se sredstvima predviđenim u navedenom Prijedlogu radi o smanjenju priliva državnih sredstava; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisniku potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju sredstva dodjeljuju korisniku na selektivnoj osnovi, te kako dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP.
Člankom 4. stavak 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.
S obzirom da se državna potpora iz Prijedloga odnosi na restrukturiranje, Vijeće je moralo utvrditi je li se na takve potpore može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavak 3. točka d) ZDP-a, odnosno je li riječ o potporama namijenjenim poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavak 3. točka d) ZDP-a, Prijedlog mora biti sukladan s odredbama iz članka 16. Uredbe koje se odnose na sanaciju i restrukturiranje, s obzirom na činjenicu da je utvrđeno kako provedene analize nedvojbeno ukazuju na to da se poduzetnik Solana Ston d.d. smatra poduzetnikom u teškoćama u smislu članka 16. stavak 2. Uredbe.
Vijeće je ocijenilo da u konkretnom slučaju mjere predviđene u Programu restrukturiranja ne zadovoljavaju uvjete potrebne za osiguranje dugoročnog opstanka poduzetnika na tržištu nakon provedenog razdoblja restrukturiranja.
Prije svega, program restrukturiranja nije napravljen na realnim pretpostavkama. U Tablici 6. prikazan je financijski plan poslovanja poduzetnika za razdoblje od 2006. – 2010. Plan je baziran na vrlo opitmističnim veličinama, tj. pod pretpostavkom da će DAB otpisati dug poduzetnika u iznosu od 23.092.078,98 kuna, te da će biti realiziran kredit od strane HBOR-a.
Realizacija ovog kredita je vrlo upitna iz razloga što i HBOR pri odobravanju takvih kredita mora poštivati pravila za sanaciju i restrukturiranje, ali i zbog činjenice da kredit od Dubrovačke banke, za koji je sredstva osigurao HBOR, još nije otplaćen.
Za valjanost plana restrukturiranja potrebno je izvršiti i detaljnu analizu tržišta na kojem poduzetnik planira biti aktivan. Poduzetnik Solana Ston d.d. u svojem Programu restrukturiranja navodi kako svojim proizvodima nije konkurentan na tržištu, obrazlažući takvo stanje zastarjelom tehnologijom, te trgovačkom mrežom poduzetnika Agrokor d.d. iz Zagreba koji u svojim trgovinama prodaje isključivo konkurentsku sol. Pritom poduzetnik nije osmislio na koji način će plasirati svoje proizvode, niti je dokazao na čemu temelji svoj izvozni potencijal. Ukoliko ima već dogovorene poslove za izvoz soli trebao je priložiti ugovore ili pisma namjere potencijalnih kupaca.
Programom restrukturiranja predviđeno je vrlo kratko vrijeme za razdoblje restrukturiranja, te je, unatoč ostvarenim gubicima u posljednjih par godina, poduzetnik već u 2006. planirao dobit od *** kuna. Planiranu dobit, na temelju sadašnjeg stanja u poduzetniku, nije realno očekivati, te se zbog toga postavlja pitanje o realnosti plana za ostale godine.
Nadalje, u postupku je utvrđena personalna povezanost poduzetnika Solana Ston d.d. i ***. Kako poduzetnik *** uredno ne podmiruje svoje obveze s naslova ***, poduzetnik Solana Ston d.d. dodatno se našao u teškoćama podmirivanja svojih tekućih poslovnih obveza. U drugačijim okolnostima, da se u konkretnom slučaju ne radi o personalno povezanim poduzeticima, svaki poduzetnik raskinuo bi takav nepovoljan ugovor i tražio novu ugovornu stranu.
Poduzetnik *** ujedno je i najveći dužnik poduzetnika Solana Ston d.d. koji u ukupnom iznosu potraživanja sudjeluje s oko *** posto. Za pretpostaviti je da je taj dug najvećim djelom posljedica neurednog izvršenja obveze s naslova ugovora o zakupu. Kako poduzetnik Solana Ston d.d. ničim nije pokušao zaustaviti daljnje povećanje negativnog poslovanja s tog osnova, utvrđeno je da bi se u konkretnom slučaju moglo raditi o proizvoljnoj alokaciji troškova unutar ova dva personalno povezana poduzetnika.
Glede buduće proizvodnje soli, poduzetnik Solana Ston d.d. planira *** *** i opremu za proizvodnju iz sredstava *** u iznosu od oko *** kuna. U postupku je utvrđeno kako je minimalni iznos sredstava za *** *** i *** za ***u oko *** kuna, kako je to utvrdio sudski vještak u svojoj procjeni nastale štete nakon potresa 1996. godine, dok u trenutku donošenja ovog rješenja nema takve procjene.
Iz pismenog očitovanja DAB-a od 24. veljače 2006. proizlazi kako je kredit Dubrovačke banke iz 1997. korišten, umjesto za sanaciju bazena, uglavnom za sanaciju restorana, što je bila poslovna odluka vlasnika Solane Ston d.d., pa se i to može smatrati jednim od razloga tehnološke zastarjelosti sredstava i opreme. Obnavljajući restoran Koruna, poduzetnik Solana Ston d.d. uložio je veći dio kreditnih sredstava u objekt koji služi za ugostiteljsku djelatnost, što svakako nije primarna poduzetnikova djelatnost.
S obzirom da nisu navedeni stvarni troškovi restrukturiranja (predviđen je samo otpis potraživanja od strane DAB-a), nije moguće u konkretnom slučaju sagledati koliko bi stvarno trebala iznositi minimalna državna potpora potrebna da poduzetnik nakon proteka razdoblja restrukturiranja može samostalno opstati na tržištu.
Međutim, sigurno je da je iznos koji DAB namjerava otpisati poduzetniku, a riječ je o 23.092.078,98 kuna, te iznos kredita koji bi poduzetnik Solana Ston d.d. eventualno dobio od *** (koji zbog kamatne stope od 4 odnosno 2 posto također predstavlja državnu potporu) značajno prelaze minimalne troškove restrukturiranja.
Također u Programu restrukturiranja nije predviđeno sudjelovanje poduzetnika u restrukturiranju koje bi trebalo iznositi najmanje 25 posto. *** kredit, ukoliko se i realizira, ne može se smatrati sudjelovanjem poduzetnika u procesu restrukturiranja jer bi bio dodijeljen pod povoljnijim uvjetima, odnosno po kamatnoj stopi koja je niža od referentne kamatne stope te bi iz tog razloga sadržavao državnu potporu.
Agencija je sagledala i mogućnost dodjele regionalnih državnih potpora čiji je osnovni cilj doprinos regionalnom razvoju. No, pravila o dodjeli regionalnih državnih potpora, ukoliko se poduzetnik nalazi u teškoćama, ne mogu se automatski primijeniti bez sagledavanja činjenice da će takva državna potpora osigurati dugoročnu stabilnost poduzetnika na tržištu. Zbog toga se kriteriji koji se primjenjuju u slučaju restrukturiranja jednako primjenjuju i prilikom sagledavanja mogućnosti dodjele regionalnih potpora.
Stoga bi DAB u konkretnom slučaju trebao postupati sukladno načelu savjesnog vjerovnika, što znači da bi se prvenstveno trebao, u što većem iznosu, naplatiti iz postojećih instrumenata osiguranja, tj. založnom pravu na obiteljskoj kući Pejić i Vili Miciki, a preostali dug trebao bi reprogramirati uz tržišnu stopu i u razumnom roku.
Slijedom navedenog, Vijeće je zaključilo da otpis potraživanja poduzetniku Solana Ston d.d. predstavljaju državnu potporu iz članka 4. stavak 1. ZDP-a, koja nije sukladna ZDP-u jer na istu nije moguće primijeniti izuzeće iz članka 4. stavak 3. točka d) ZDP-a, te je stoga odlučeno kao u točkama I. i II. izreke ovog rješenja.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP, rješenja Agencije kojima se odbija davanje odobrenja državnoj potpori, objavljuju se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-59/03
Urbroj: 580-03-06-54-4
Zagreb, 24. svibnja 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - državne potpore, Solana Ston d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !