Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - koncentracija poduzetnika Glaxo Group Limited i Pliva – Istraživački Institut d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 18.4.2006. Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-030-02/2006-02/16 od 23. ožujka 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1007

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 26.L296522 stavaka 1. i 2. i članka 57.L296523 točka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnom postupku ocjene koncentracije poduzetnika Glaxo Group Limited, sa sjedištem u Engleskoj, i poduzetnika Pliva – Istraživački Institut d.o.o. za istraživanje i razvoj, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Baruna Filipovića 29, temeljem prijave namjere koncentracije koju je podnio poduzetnik Glaxo Group Limited, zastupan po punomoćniku M. M., odvjetniku, sa sjedištem u Z., temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donesene na 57. sjednici, održanoj 16. ožujka 2006., donosi

RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija poduzetnika Glaxo Group Limited, sa sjedištem u Engleskoj, i poduzetnika Pliva – Istraživački Institut d.o.o. za istraživanje i razvoj, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Baruna Filipovića 29.

II. Utvrđuje se da je poduzetnik Glaxo Group Limited, obveznik uplate upravne pristojbe, uplatio u korist Državnog proračuna upravne pristojbe u iznosu od 20.000,00 kn.

III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 21. veljače 2006. godine prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika Glaxo Group Limited, sa sjedištem u Engleskoj i poduzetnika Pliva – Istraživački Institut d.o.o. za istraživanje i razvoj, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Baruna Filipovića 29 (dalje: Pliva – Istraživački institut d.o.o.). Prijavu namjere koncentracije podnio je poduzetnik Glaxo Group Limited (stjecatelj), kojeg zastupa punomoćnik M. M., odvjetnik, sa sjedištem u Z., u skladu s člankom 22.L296525 stavkom 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje ZZTN) i s člankom 3.L296527 stavkom 2. Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o koncentracijama),

Prijava je podnesena u obliku propisanom člankom 45. ZZTN i Uredbom o koncentracijama, u roku propisanom člankom 22. stavkom 2. ZZTN.

Budući da je dostavljena prijava namjere koncentracije poduzetnika bila potpuna u smislu članka 11. i članka 13. Uredbe o koncentracijama, Agencija je 1. ožujka 2006., poduzetniku Glaxo Group Limited izdala potvrdu o potpunosti prijave namjere provedbe predmetne koncentracije, klasa: UP/I 030-02/2006-02/16, urbroj: 580-02-05-30-02, u obliku propisanom člankom 18. Uredbe o koncentracijama.

Pravni temelj koncentracije

Pravni temelj koncentracije predstavlja Ugovor o prodaji poslovnog udjela, sklopljen 13. veljače 2006. godine između poduzetnika Glaxo Group Limited i Pliva – Hrvatska d.o.o.

Slika 1.: VLASNIČKA STRUKTURA PODUZETNIKA PLIVA – ISTRAŽIVAČKI INSTITUT d.o.o. PRIJE KONCENTRACIJE

Izvor: Prijava namjere koncentracije od 21. veljače 2006.Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Slika 2.: VLASNIČKA STRUKTURA PODUZETNIKA PLIVA – ISTRAŽIVAČKI INSTITUT d.o.o. NAKON KONCENTRACIJE

Izvor: Prijava namjere koncentracije od 21. veljače 2006.Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Pravni oblik koncentracije

Pravni oblik koncentracije je stjecanje kontrole ili prevladavajućeg utjecaja poduzetnika Glaxo Group Limited nad poduzetnikom Pliva – Istraživački institut d.o.o. i to stjecanjem 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Pliva – Istraživački institut d.o.o.

Sudionici koncentracije

Glaxo Group Limited

Glaxo Group Limited je poduzetnik sa sjedištem u Velikoj Britaniji, te je član GlaxoSmithKline Grupe. Registriran je za obavljanje djelatnosti financiranja i poticanja istraživanja i razvoja, stjecanja intelektualnog vlasništva i davanja licenci za prava drugim članicama grupacije u području farmaceutike i zdravstvene skrbi. Osim toga, predmet poslovanja mu je i upravljanje holding društvima, odnosno držanje dionica i udjela u ovisnim i povezanim društvima.

Poduzetnik Glaxo Group Limited u 2005. godini nije obavljao djelatnosti na području Republike Hrvatske.

GlaxoSmithKline Grupa bila je prisutna na teritoriju RH, osim izravnom prodajom roba i usluga, i putem poduzetnika GlaxoSmithKline d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, čiji je osnivač poduzetnik Wellcome Limited, sa sjedištem u Engleskoj, također član GlaxoSmithKline Grupe.

Slika 3.: STRUKTURA GLAXOSMITHKLINE GRUPE

*Svi poduzetnici prikazani slikom 1. imaju sjedište u Velikoj Britaniji, osim GlaxoSmithKline d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu.

Izvor: Prijava namjere koncentracije od 21. veljače 2006.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Poduzetnik GlaxoSmithKline d.o.o. osnovan je radi podnošenja prijava za registraciju farmaceutskih i potrošačkih proizvodaGlaxoSmithKline Grupe.

Prodaja i plasman na tržište farmaceutskih proizvoda GlaxoSmithKlline Grupe obavlja se putem poduzetnika GlaxoSmithKline Export Ltd, a prodaja i plasman potrošačkih proizvoda putem poduzetnika SmithKline Beecham Marketing and Technical Services Ltd. Osim toga, navedeni poduzetnici putem predstavništva u RH obavljaju poslove istraživanja tržišta, te promidžbene i informativne poslove.

Pliva – Istraživački institut d.o.o.

Pliva – Istraživački institut d.o.o. poduzetnik je upisan u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem MBS: 080471508. Osnovan je u rujnu 2003. godine od strane poduzetnika Pliva-farmaceutska industrija d.d., Zagreb. U srpnju 2004. godine, u postupku odvajanja s preuzimanjem, s poduzetnika Pliva – Istraživački institut d.o.o. prenesen je dio poslovanja i imovine, koji se odnose na generičko istraživanje i razvoj, na poduzetnika Pliva – Istraživanje i razvoj d.o.o. U studenome 2005. godine, Pliva d.d. prenijela je svoj 100 postotni udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Pliva – Istraživački institut d.o.o. na poduzetnika Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb.

Poduzetnik Pliva – Istraživački institut d.o.o. registriran je, između ostalog, za obavljanje djelatnosti istraživanja i eksperimentalnog razvoja u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima, tehničkog ispitivanja i analize, znanstvena, razvojna istraživanja, znanstveno istraživačke djelatnosti u području kemijskog inženjerstva, biotehnologije i kemije i dr.

Do osnivanja poduzetnika Pliva – Istraživački institut d.o.o. u rujnu 2003. godine, poduzetnik Pliva d.d., u svome je sastavu imao zasebnu organizacijsku jedinicu pod nazivom »Istraživanje i razvoj«. Sredinom 2004. godine, odvajanjem i preuzimanjem od strane poduzetnika Pliva – Istraživanje i razvoj d.o.o., također poduzetnika povezanog s poduzetnikom Pliva d.d., poslovanje Pliva – Istraživačkog instituta d.o.o., odnosno njegove djelatnosti nisu se bitno promijenile u odnosu na ranije poslovanje organizacijske jedinice »Istraživanje i razvoj«. I dalje obavlja djelatnost istraživanja i razvoja za posebne namjene Pliva grupe.

Poduzetnik Pliva – Istraživački institut d.o.o. nositelj je programa i projekata (patenata) pretežito iz područja inovativnih proizvoda i prava intelektualnog vlasništva kojima se takvi proizvodi zaštićuju. Glavna djelatnost poduzetnika je daljnje istraživanje i razvoj tih projekata.

*1Temeljem navedenog ugovora poduzetnik Pliva Hrvatska d.o.o. stječe određena licencna prava vezana uz buduće proizvode, koja se povećavaju svakom narednom godinom financiranja, dok poduzetnik Pliva – Istraživački institut d.o.o. zadržava prava intelektualnog vlasništva kojima raspolaže te koja će eventualno steći razvojem novih proizvoda za vrijeme trajanja ugovora.

Predmet poslovanja poduzetnika Pliva – Istraživački institut d.o.o. je istraživanje i razvoj u području novih kemijskih entiteta. Navedeni poduzetnik je nositelj projekata u kojem se nalaze projekti u fazi istraživanja, pretkliničkoj fazi testiranja, kliničkoj fazi testiranja*. Općenito, samo projekti u kliničkoj fazi III. mogu se promatrati kao potencijalni budući proizvodi.

Niže navedena Tablica 1. prikazuje strukturu ukupnih godišnjih prihoda poduzetnika Pliva – Istraživački institut d.o.o. ostvarenih u 2005. godini.

Ukupni godišnji prihod iznosio je * kn, no od navedenog iznosa, * kn, odnosno * posto ukupnih prihoda, je prihod ostvaren financiranjem od strane poduzetnika Pliva Hrvatska d.o.o. Ostatak od * posto, prihodi od trećih, odnosi se na prodaju opreme, naplatu štete temeljem osiguranja, količinske i cjenovne rabate od dobavljača i sl.

Tablica 1.: STRUKTURA PRIHODA PODUZETNIKA PLIVA – ISTRAŽIVAČKI INSTITUT d.o.o. U 2005. GODINI

Izvor

Prihod (u kn)

Udio (u %)

Pliva Hrvatska d.o.o.

(………*2)

90-95

ostala Pliva Grupa

(………*)

5-10

Prihodi od trećih

(………*)

<5

Ukupno

Više od 100.000.000,00

100,00

Izvor: Prijava namjere koncentracije od 21. veljače 2006.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Mjerodavno tržište

Stručna služba je sukladno članku 7.L296529 ZZTN i člancima 4., 5. i 6. Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/04) utvrdila mjerodavno tržište:

– zemljopisna dimenzija mjerodavnog tržišta utvrđena je kao teritorij Republike Hrvatske

– proizvodna dimenzija mjerodavnog tržišta utvrđena je kao tržište istraživanja i razvoja u području novih kemijskih entiteta.

Budući da tržište istraživanja i razvoja u području novih kemijskih entiteta karakterizira upravo istraživanje i razvoj potencijalnih proizvoda, a prodaja gotovih proizvoda obavlja se na povezanom, silaznom tržištu, odnosno tržištu koje je na višem, sljedećem stupnju proizvodnog ili distribucijskog lanca, pri ekonomskoj analizi uzeto je u obzir i silazno tržište. U predmetnom slučaju radi se o tržištu prodaje farmaceutskih i potrošačkih proizvoda.

1* Ispušteno kao poslovna tajna, u smislu članka 51. stavak 1. točka 3. ZZTN

2* Ispušteno kao poslovna tajna, u smislu članka 51. stavak 1. točka 3. ZZTN

Mjerodavno tržište istraživanja i razvoja u području novih kemijskih entiteta na teritoriju Republike Hrvatske

Zemljopisna dimenzija mjerodavnog tržišta utvrđena je kao teritorij Republike Hrvatske (dalje: teritorij RH), iz razloga što poduzetnik Pliva – Istraživački institut d.o.o. obavlja svoje djelatnosti na cijelom teritoriju RH, dok poduzetnik Glaxo Group Limited nije uopće obavljao poslovne aktivnosti na teritoriju RH. Poduzetnici prisutni na teritoriju RH, a u sklopu GlaxoSmithKline Grupe, također djeluju na cjelokupnom teritoriju RH.

Pri utvrđivanju proizvodne dimenzije mjerodavnog tržišta, uzete su u obzir sve djelatnosti sudionika predmetne koncentracije na teritoriju RH, te je utvrđeno kako su djelatnosti koje sudionici koncentracije obavljaju različite, odnosno ne postoji preklapanje djelatnosti poduzetnika Pliva – Istraživački institut d.o.o. i poduzetnika Glaxo Group Limited, odnosno poduzetnika unutar GlaxoSmithKline Grupe prisutnih na teritoriju RH.

Poduzetnik Pliva – Istraživački institut d.o.o. djeluje isključivo na tržištu istraživanja i razvoja u području novih kemijskih entiteta, no na način da se sva istraživanja i ispitivanja u okviru projekata obavljaju za Pliva Grupu. Iz navedenog proizlazi i specifičnost mjerodavnog tržišta, budući da navedeni poduzetnik ne obavlja prodaju svojih proizvoda drugim poduzetnicima na tržištu, odnosno ne ostvaruje prihode od prodaje proizvoda ili usluga i slično. Iznos prikazan kao ostvareni prihod poduzetnika Pliva – Istraživački institut d.o.o. zapravo predstavlja iznos kojim je navedeni poduzetnik financiran od strane Pliva Grupe.

Sljedeća specifičnost za tržište istraživanja i razvoja u području novih kemijskih entiteta, jest način njegova funkcioniranja. Naime, poduzetnici na mjerodavnom tržištu nisu klasični tržišni takmaci, budući da navedenu djelatnost ne obavljaju kao samostalni poduzetnici, već je obavljaju organizacijske jedinice u sklopu poduzetnika – proizvođača farmaceutskih proizvoda, koje istraživanje i razvoj obavljaju za vlastite potrebe poduzetnika – proizvođača.

Na taj način posluju poduzetnici Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Jadran galenski laboratorij d.d., Fidifarm d.o.o. proizvodnja lijekova i dijetetskih proizvoda i drugo. Naime, navedeni poduzetnici u okviru svog poslovanja obavljaju i djelatnost istraživanja i razvoja novih potencijalnih farmaceutskih proizvoda, djelatnost koja se financira iz redovnog poslovanja drugih organizacijskih jedinica. Iznosi financiranja organizacijskih jedinica istraživanja i razvoja razlikuju se od poduzetnika do poduzetnika – tako je primjerice u 2005. godini poduzetnika Belupo d.d. financirao svoju organizacijsku jedinicu istraživanja i razvoja s *3 kn, poduzetnik Jadran galenski laboratorij d.d. s * Kn, dok je poduzetnik Fidifarm d.o.o. u neznatnom iznosu financirao svoju poslovnu jedinicu istraživanja, stoga se taj iznos posebno ne navodi.

Također, treba naglasiti da niti jedan od navedenih poduzetnika ne ostvaruje prihod od obavljanja same djelatnosti istraživanja i razvoja (podaci dostavljeni od navedenih poduzetnika), te prema tome niti ne sudjeluje na tržištu ostvarujući prihod od prodaje roba ili usluga.

3* Ispušteno kao poslovna tajna, u smislu članka 51. stavak 1. točka 3. ZZTN

• Silazno tržište prodaje farmaceutskih i potrošačkih proizvoda na teritoriju RH

Glaxo Grupa, putem koje je poduzetnik Glaxo Group Limited prisutan na teritoriju RH, djeluje isključivo na tržištu prodaje farmaceutskih i potrošačkih proizvoda i to putem predstavništva dvaju poduzetnika (SmithKline Beecham Marketing and Technical Services Ltd. i GlaxoSmithKline Export Ltd.)

Struktura ovog tržišta, u pogledu njegovih sudionika – tržišnih takmaca, ne razlikuje se značajno od tržišta istraživanja i razvoja u području novih kemijskih entiteta, budući da, kako je već spomenuto, poduzetnici koji obavljaju istraživanje i razvoj u području novih kemijskih entiteta, obavljaju ga u sklopu cjelokupnog poslovanja poduzetnika, na način da su organizirani kao zasebna organizacijska jedinica ili odjel, isto kao što je organizirana i prodaja farmaceutskih i potrošačkih proizvoda.

Poduzetnik Glaxo Group Limited nije prisutan na tržištu prodaje farmaceutskih i potrošačkih proizvoda na teritoriju RH, a tu mogućnost mogao bi steći jedino nakon preuzimanja poduzetnika Pliva – Istraživački institut d.o.o. i to na način da razvije nove proizvode iz postojećih projekata.

Poduzetnik Pliva – Istraživački institut d.o.o. trenutno raspolaže sa * projekta u kliničkoj fazi testiranja *, *.

Stoga, u predmetnom slučaju riječ je o silaznom tržištu u odnosu na tržište istraživanja i razvoja novih kemijskih entiteta, odnosno tržištu koje je na višem, sljedećem stupnju proizvodnog ili distribucijskog lanca.

Obveza prijave namjere provedbe koncentracije s obzirom na ukupan prihod sudionika koncentracije

Budući da je prijavljena namjera provedbe koncentracije, odnosno da je Ugovor temeljem kojeg će se predmetna koncentracija provesti, sklopljen 13. veljače 2006. godine, mjerodavna godina koja prethodi godini u kojoj se koncentracija provodi je 2005.

Sukladno odredbi članka 22. stavak 4. ZZTN, namjeru provedbe koncentracije poduzetnici su obvezni prijaviti Agenciji u slučaju da su istodobno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da ukupan prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije, ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu, iznosi najmanje jednu milijardu kuna, u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji, i

2. da ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, ostvaren prodajom robe i/ili usluga u Republici Hrvat¬skoj, iznosi najmanje 100.000.000,00 kuna, u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji.

Nadalje, sukladno odredbi članka 22. stavak 5., ukupni prihod iz stavka 4. istog članka ZZTN utvrđuje se uzimajući u obzir prihode svih povezanih društava poduzetnika koji stječe prevladavajući utjecaj ili kontrolu (na razini koncerna), osim prihoda ostvarenog prodajom robe i usluga, između društava unutar koncerna.

Prema raspoloživim podacima poduzetnika-sudionika koncentracije za 2005., analizirani su ekonomski pokazatelji (ukupni prihodi), u svrhu utvrđivanja uvjeta za postojanje obveze prijave namjere predmetne koncentracije sukladno članku 22. stavku 4. ZZTN.

Sudionici koncentracije i sa njima povezani poduzetnici ostvarili su u 2005. sljedeći ukupan prihod:

Tablica 2.: UKUPAN PRIHOD SUDIONIKA KONCENTRACIJE U 2005. GODINI NA SVJETSKOJ RAZINI

Poduzetnik

Ukupan
prihod u GBP

Ukupan prihod u kn

GlaxoSmith

Kline Grupa

(……….* )

(više od 1.000.000.000,00*)#

Pliva – Istraživački Institut d.o.o.

(više od 100.000.000,00*)

Ukupno

Više od 1.000.000.000,00

#Ukupan prihod izračunat je na temelju godišnjeg prosjeka srednjeg deviznog tečaja HNB za 2005. godinu (1 GBP = 10,819398 kn).

Izvor: Prijava namjere koncentracije od 21. veljače 2006.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Tablica 3.: UKUPAN PRIHOD SUDIONIKA KONCENTRACIJE U 2005. GODINI OSTVAREN NA TERITORIJU RH

Poduzetnik

Ukupan
prihod u GBP

Ukupan prihod u kn

GlaxoSmith

Kline Grupa

(……….*4)

(više od 100.000.000,00*)#

Pliva – Istraživački Institut d.o.o.

(više od 100.000.000,00*)

#Ukupan prihod izračunat je na temelju godišnjeg prosjeka srednjeg deviznog tečaja HNB za 2005. godinu (1 GBP = 10,819398 kn).Izvor: Prijava namjere koncentracije od 21. veljače 2006.Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Uzimajući u obzir sve prikupljene i analizirane podatke Agencija je utvrdila da su sudionici koncentracije (izravni i neizravni) ostvarili uvjete propisane člankom 22. stavkom 4. ZZTN, odnosno da su uvjeti ispunjeni istodobno, te stoga postoji obveza prijave namjere koncentracije Agenciji.

Uvjet propisan člankom 22. stavkom 4. točkom 1. ZZTN je ispunjen, jer ukupan godišnji promet svih poduzetnika-sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i usluga, iznosi više od1.000.000.000,00 kuna.

Uvjet propisan člankom 22. stavak 4. točka 2. je također ispunjen, jer su i GlaxoSmithKline Grupa i poduzetnik Pliva – Istraživački Institut d.o.o., Zagreb, ostvarivali prihod u iznosu višem od 100.000.000,00 kn prodajom robe i/ili usluga u Republici Hrvatskoj u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji.

Provedbom predmetne koncentracije podnositelj prijave ulazi na mjerodavno tržište istraživanja i razvoja u području novih kemijskih entiteta na području RH, preuzimajući dotadašnji tržišni udjel poduzetnika Pliva – Istraživački institut d.o.o. Na taj način ne stvara se novi ili jača postojeći tržišni položaj na navedenom mjerodavnom tržištu.

4* Ispušteno kao poslovna tajna, u smislu članka 51. stavak 1. točka 3. ZZTN

Naime, nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetnik Glaxo Group Limited, koji nije bio prisutan na mjerodavnom tržištu istraživanja i razvoja novih kemijskih entiteta na teritoriju RH, ulazi na ovo tržište stjecanjem 100 postotnog udjela u poduzetniku Pliva – Istraživački institut d.o.o. i tzv. »stupanjem u čizme tog poduzetnika« stječe njegov tržišni udjel na navedenom mjerodavnom tržištu ne teritoriju Republike Hrvatske u 2005. godini, dok tržišni udjeli ostalih poduzetnika, kao i njihov broj, ostaju nepromijenjeni.

»Stupanje u čizme« tehnički je izraz u pravu tržišnog natjecanja koji se koristi u postupku ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika. Navedeni izraz odnosi se na situaciju kada poduzetnik koji stječe prevladavajući utjecaj nad drugim poduzetnikom u konkretnoj koncentraciji do tada nije bio prisutan na onom mjerodavnom tržištu na kojem je djelovao preuzeti poduzetnik, tako da preuzimatelj time stječe tržišni udjel preuzetog poduzetnika. Međutim, time se ne mijenja struktura tržišta, kako s obzirom na broj poduzetnika koji na njemu djeluju, tako i s obzirom na veličinu njihovih tržišnih udjela. Mijenja se samo imatelj većinskog udjela u temeljnom kapitalu preuzetog poduzetnika.

II. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je, na 57. sjednici, održanoj 16. ožujka 2006., sukladno ovlasti iz članka 34. i 35. stavka 1. točke 2. ZZTN, razmatralo predmetnu prijavu namjere provedbe koncentracije. Na temelju pravovaljanih dokaza dostavljenih uz prijavu koncentracije, u smislu članka 45. ZZTN, te na temelju drugih raspoloživih podataka i saznanja, Vijeće je donijelo odluku da se može razumno pretpostaviti da provedba prijavljene koncentracije nije zabranjena, u smislu članka 18. ZZTN, odnosno da ista nema za posljedicu značajno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. Slijedom navedenog, Vijeće je ocijenilo da, u konkretnom slučaju, nije potrebno donijeti zaključak o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije, u smislu članka 26. stavak 3. ZZTN, te da se protekom roka od trideset (30) dana od dana dostave potpune prijave koncentracije koji ističe 23. ožujka 2006., predmetna koncentracija smatra dopuštenom, u smislu članka 26. stavka 1. ZZTN. U konkretnom slučaju riječ je o ocjeni dopuštenosti koncentracije u postupku na tzv. prvoj razini.

S obzirom da je podnositelj prijave uz prijavu podnio i poseban zahtjev kojim je od Agencije zatražio donošenje rješenja o ocjeni dopuštenosti provedbe predmetne koncentracije, u smislu članka 26. stavka 2. ZZTN, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao točki I. izreke ovoga rješenja.

III. Poduzetnik Glaxo Group Limited, obveznik uplate upravne pristojbe u ovom postupku, uplatio je dana 16. ožujka 2006. godine, u korist državnog proračuna, upravnu pristojbu u iznosu od 10.000,00 kuna, za prijavu ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 22.L296531 stavak 1. ZZTN, a sukladno članku 2. točka 2., Tarifni broj 106. točka 2. Uredbe o izmjeni tarife iz Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 141/04).

Punomoćnik poduzetnika Glaxo Group Limited u prijavi namjere predmetne koncentracije, sukladno pravu svog opunomoćitelja iz članka 26. stavak 2. ZZTN, posebnim je zahtjevom zatražio i donošenje rješenja kojim se predmetna koncentracija ocjenjuje dopuštenom.

S tim u svezi je poduzetnik Glaxo Group Limited, dana 16. ožujka 2006. godine, u korist državnog proračuna, uplatio i upravnu pristojbu u iznosu od 10,000.00 kuna, za donošenje rješenja temeljem posebnog zahtjeva, sukladno Tarifnom broju 107. točka 3. Uredbe o izmjenama tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama.

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u točki II. izreke ovoga rješenja.

IV. Sukladno odredbi članka 59. stavka 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 4. ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«, kako je to odlučeno u točki III. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku. Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranke može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I-030-02/2006-02/16

Urbroj: 580-02-05-27-14

Zagreb, 23. ožujka 2006.

Predsjednica Vijeća

za zaštitu tržišnog natjecanja

Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - koncentracija poduzetnika Glaxo Group Limited i Pliva – Istraživački Institut d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !