Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - koncentracija poduzetnika Konzum i Zadranka – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 20.5.2004 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja broj: UP/I 030-02/2003-01/35 od 29. travnja 2004. godine

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
TRŽIŠNOG NATJECANJA

1400

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 34.L104676, 35.L104677 stavak 1. točka 2., te članka 66.L104678 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 123/03), u upravnoj stvari ocjene koncentracije poduzetnika Konzum trgovina na veliko i malo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, M. Čavića 1a, i Zadranka, dioničko društvo za trgovinu i usluge, u stečaju, sa sjedištem u Zadru, Uvala Bregdetti 23, po prijavi poduzetnika Konzum, trgovina na veliko i malo d.d., zastupanog po Draganu Munjizi, direktoru, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 16. sjednice, održane 29. travnja 2004., donosi

RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija poduzetnika Konzum, trgovina na veliko i malo d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica M. Čavića 1a, i poduzetnika Zadranka, dioničko društvo za trgovinu i usluge, u stečaju, sa sjedištem u Zadru, Uvala Bregdetti 23.

II. Koncentracija poduzetnika iz točke I. izreke ovog rješenja upisuje se u Upisnik o koncentracijama.

III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

IV. Podnositelj prijave, poduzetnik Konzum, trgovina na veliko i malo d.d., obveznik je uplate upravne pristojbe u iznosu od 255.000,00 kuna. Upravna pristojba uplaćuje se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja.

Obrazloženje

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 24. ožujka 2003. podnesak poduzetnika Konzum, trgovina na veliko i malo d.d. (dalje: Konzum d.d.), sa sjedištem u Zagrebu, Ulica M. Čavića 1a, zastupanog po Draganu Munjizi, direktoru, u kojem se navodi da Konzum d.d. ima namjeru sklapanja ugovora o zakupu dvanaest (12) poslovnih prostora – maloprodajnih mjesta poduzetnika Zadranka, dioničko društvo za trgovinu i usluge (dalje: Zadranka d.d.) sa sjedištem u Zadru, Uvala Bregdetti 23.

Navedeni je postupak dostavljen sukladno obvezi podnositelja iz rješenja Agencije, koji se vodi pod poslovnim brojem; klasa: UP/I 030-02/97-01/37, od 10. veljače 1998. godine, a radi ocjene dopuštenosti koncentracije navedenih poduzetnika i nje- nog upisa u Upisnik o koncentracijama, u smislu odredbe članka 23.L104680 stavak 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), i članka 6.L104682 stavak 1. Pravilnika o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama (»Narodne novine«, broj 30/97; dalje: Pravilnik).

Poduzetnik Zadranka d.d. podneskom od 17. lipnja 2003., obavijestio je Agenciju da je 7. travnja 2003., na Trgovačkom sudu u Zadru, nad tim poduzetnikom otvoren stečajni postupak.

Agencija je, dopisom od 4. srpnja 2003., od poduzetnika Konzum d.d. zatražila nadopunu prijave u smislu članka 7. Pravilnika, budući da u privitku podneska nisu dostavljeni svi podaci potebni za ocjenu dopuštenosti predmetne koncentracije, propisani navedenim člankom.

Konzum d.d. izvršio je nadopunu, podneskom od 23. srpnja 2003. godine.

S obzirom da je riječ o postupku pokrenutom prije 1. listopada 2003. odnosno dana početka primjene ovog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL104684 (»Narodne novine«, broj 122/03), u smislu odredbe članka 66. tog zakona primjenjuju se odredbe do tada važećeg ZZTN.

II. U postupku ocjene prijavljene koncentracije utvrđene su sljedeće činjenice:

1. Sudionici koncentracije: tvrtka, sjedište i predmet poslovanja

a) Konzum d.d., Zagreb:

Poduzetnik Konzum d.d., upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080000926, registriran je za velik broj djelatnosti, i to građevinarstvo, trgovina motornim vozilima; popravak motornih vozila, trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima, ugostiteljstvo, prijevoz robe (tereta) cestom, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje automobila, promidžba (reklama i propaganda), uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda.

Osnovna djelatnost Konzuma d.d. je trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, koju obavlja u više od četiri stotine maloprodajnih mjesta, koja su u vlasništvu ili zakupu tog poduzetnika. Prodavaonice Konzuma d.d. razvrstane su u tri kategorije, i to male prodavaonice, za svakodnevne kupnje, Konzum maxi, prodavaonice srednje veličine, te Super Konzum prodavaonice čije su površine veće od 1.000 m2 i namijenjene za velike tjedne obiteljske kupovine.

Prema ukupnom prometu, najveći je poduzetnik koji se bavi navedenom djelatnošću, na području Republike Hrvatske.

Konzum d.d. ima tri distributivna centra, i to u Zagrebu, Poreču i Splitu, s oko 55.000 m2skladišnog prostora. Organiziranom vlastitom distributivnom mrežom, Konzum d.d. svakodnevno obavlja distribuciju na cijelom području Republike Hrvatske.

Stjecanjem sto posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Alastor d.o.o. iz Osijeka, u 2002. godini, Konzum d.d. proširio je svoju maloprodajnu mrežu i na područje istočne Hrvatske (Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija).

U istoj je godini Konzum d.d. stekao većinske udjele i u temeljnom kapitalu poduzetnika Centar Škojo d.o.o., Zagreb, Kooperacija DAD Mala Neretva d.o.o., Opuzen, i Vidici Shop d.o.o. Šibenik, te nekretnine i imovinu poduzetnika Primorje d.d. u stečaju, Makarska.

Stjecanjem većinskih udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika koji obavljaju djelatnost trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, te poslovnih prostora (Osječka robna kuća Na-Ma d.d., Osijek i Trgopromet Umag d.d., Umag, Strahinjčica d.d., Krapina), kao i temeljem ugovora o zakupu maloprodajnih mjesta takvih poduzetnika (Krka d.o.o., Šibenik, Trgovačko Opatija d.d. u stečaju, Opatija, Moslavka d.o.o., Bjelovar, Vrtni centar Pisačić d.o.o., Sv. Ivan Zelina, Spaz d.o.o., Zagreb, Trgocentar d.d. i Međimurka d.o.o., Čakovec), Konzum d.d. je u 2003. godini, značajno proširio svoju maloprodaju mrežu na sve županije Republike Hrvatske, osim Dubrovačko-neretvanske i Požeško-
-slavonske.

Poduzetnik Konzum d.d. povezano je društvo – član Agrokor koncerna d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3.

Poslovna struktura Agrokor koncerna d.d. čine tri poslovne grupe:

1.) Poslovna grupa – hrana, u čijem su sastavu: Agrokor-Zagreb d.o.o., BIH, Agroprerada d.d., Ivanić Grad, Agroprerada d.d., Ivanić Grad, Solana Pag d.d., Pag, Sarajevski kiseljak d.d., BIH, Jamnica d.d., Zagreb, Ledo d.d., Zagreb, Ledo Čitluk d.o.o., BIH, Irida d.o.o., Daruvar, PIK Vinkovci d.d., Vinkovci, Zvijezda d.d., Zagreb, Sojara Zadar d.d., Zadar i Mladina d.d., Jastrebarsko.

2.) Poslovna grupa – maloprodaja, u čijem su sastavu: Konzum d.d., Zagreb, Alastor d.o.o., Osijek, i Zvijezda-distribucijski centar d.o.o., Zagreb, te

3.) Ostale djelatnosti, u sastavu koje su: Agrokor trgovina d.d., Zagreb, Agrokor AG, Švicarska, Lovno gospodarstvo Moslavina d.o.o., Zagreb, Riječka tvornica konopa d.o.o., Rijeka i Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb.

Strukturu poslovnih udjela Konzuma d.d., čine: Agrokor koncern d.d., koji drži 71,62 posto udjela u temeljnom kapitalu Konzuma d.d., Jamnica d.d. 11,10 posto, Investco vrijednosnice 8,95 posto, SN Holding d.d. 1,81 posto, Hrvatski fond za privatizaciju 1,03 posto, dok fizičke osobe imaju 5,49 posto udjela.

b) Zadranka d.d., Zadar

Poduzetnik Zadranka d.d. upisan u registar Trgovačkog suda u Zadru, pod MBS 060008263, registriran je za velik broj djelatnosti, kao npr.: trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odjećom i obućom, električnim aparatima za kućanstvo, parfemima i kozmetikom, kemijskim proizvodima, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, te ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, ugostiteljstvo, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poslovanje nekretninama i druge.

Osnovna djelatnost tog poduzetnika je trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, s obzirom da najveći dio ukupnog prihoda ostvaruje u toj djelatnosti. Zadranka d.d. navedenu djelatnost obavlja u 44 prodajna mjesta, koja su u vlasništvu ili zakupu, na području Zadarske županije.

Na Trgovačkom sudu u Zadru, 7. travnja 2003., nad poduzetnikom Zadranka d.d. pokrenut je stečajni postupak.

2. Pravni oblik koncentracije

Pravni oblik koncentracije je ugovor o zakupu poslovnih prostora. Riječ je o ugovoru o zakupu pogona, kao jednom od tipova poduzetničkih ugovora, u smislu odredaba Zakona o tragovačkim društvimaL104685 (»Narodne novine«, broj: 111/93, 34/99, 121/99 i 118/03).

3. Pravni temelj koncentracije

Ugovor o zakupu poslovnog prostora, sklopljen 24. ožujka 2003., između poduzetnika Konzum d.d., i Zadranka d.d., pravni je temelj ove koncentracije. Sukladno ugovoru Konzum d.d. uzima u zakup dvanaest poslovnih prostora – maloprodajnih mjesta poduzetnika Zadranka d.d. na području Grada Zadra, Široka 10, M. Gupca (Borik), J. J. Strossmayera 6, Put Pudarice 34 (Bili brig), Obala kneza Branimira, Krešimirova obala (Diklo), F. Petrića 10, B. Benkovića, Uvala Bregdetti 23, i Murvička 1, te gradova Sveti Filip i Jakov i Petrčane, i dva skladišna prostora na području Zadra, Ulica Bregdetti 23 i Murvička 1.

4. Ukupan promet sudionika koncentracije

U smislu odredbe članka 22. stavak 1. točke 1. i 2. ZZTN, obveza prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika za njene sudionike nastaje ako su ispunjeni uvjeti ukupnoga godišnjeg prometa sudionika koncentracije ostvarenog prodajom robe i usluga u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji. Obveza prijave nastaje ako je ukupni godišnji promet svih sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i usluga u godini koja je prethodila koncentraciji (u smislu grupe i to na svjetskoj razini – worldwide) bio veći od 700.000.000,00 kuna. Istovremeno (kumulativno), mora biti ispunjen i uvjet da ukupan godišnji promet svakog ili najmanje dva sudionika koncentracije na hrvatskom tržištu, u istom razdoblju, iznosi više od 90.000.000,00 kuna.

Budući da je Konzum d.d. povezano društvo - član Agrokor koncerna d.d., pri utvrđivanju jesu li, u konkretnom slučaju, za poduzetnike – sudionike koncentracije ispunjeni zakonom propisani uvjeti za obveznu prijavu iste Agenciji, podatak o ukupnom godišnjem prometu stjecatelja uzima se iz konsolidiranog godišnjeg izvješća Agrokor koncerna d.d. za 2002. godinu.

Ukupni promet sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i usluga u 2002. godini, kao godini koja je prethodila provedbi koncentracije, prikazan je u tablici 1.

 

Tablica 1.: UKUPAN PROMET SUDIONIKA KONCENTRACIJE U 2002. GODINI

Red.

Poduzetnik – sudionik

Ukupni promet u

br.

koncentracije

2002. (u kunama)

1.

Agrokor koncern d.d.

6.706.661.000,00

 

(konsolidirano)

 

2.

Konzum d.d., Zagreb

4.104.997.815,00

3.

Zadranka d.d., Zadar

190.044.115,08

4.

12 prodavaonica Zadranke d.d.

139.065.187,90

 

– predmet ugovora o zakupu

 

5.

Ukupno poduzetnici (1+4)

6.845.726.187,90

Izvor: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Odjel za istraživanje, analitiku i informatiku

 

Iz gornje tablice proizlazi da su sudionici koncentracije ispunili uvjete propisane člankom 22. stavak 1. točke 1. i 2. ZZTN. Ukupan godišnji promet Agrokor koncerna d.d., u 2002. je godini, iznosio 6.706.661.000,00 kuna, a ukupan promet svakog poduzetnika – sudionika koncentracije, ostvaren prodajom robe i usluga u Republici Hrvatskoj, u obračunskom razdoblju koje je prethodilo koncentraciji, prelazio je iznos od 90.000.000,00 kuna. Konzum d.d. u obračunskom je razdoblju ostvario ukupan godišnji promet u iznosu od 4.104.997.815,00 kuna, a u dvanaest poslovnih prostora Zadranke d.d., u istom je razdoblju ostvaren ukupni godišnji promet u iznosu od 139.065.187,90 kuna.

Kao ukupan godišnji promet sudionika koncentracije – poduzetnika Zadranka d.d., uzima se promet ostvaren u dvanaest prodavaonica tog poduzetnika koje su predmet navedenog ugovora o zakupu poslovnog prostora, budući da je člankom 21. stavak 1. ZZTN, propisano da koncentracija poduzetnika nastaje, između ostalog i sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Člankom 473. Zakona o trgovačkim društvima uređene su vrste pravno samostalnih društava koja mogu biti povezana kapitalom ili poduzetničkim ugovorima. U predmetnom je slučaju riječ o poduzetničkom ugovoru o zakupu pogona, u smislu članka 480. ZTD-a.

Pogonom se smatra sva imovina zakupodavatelja kojom se on koristi u poslovanju. Pod tim se podrazumijevaju osnovna sredstva opreme i nekretnine.

Nadalje, Uredba Vijeća Europske komisije o kontroli koncentracije između poduzetnika, broj 4064/89 (dalje: Uredba), propisuje, člankom 5. stavak 2., da »kada koncentracija nastaje stjecanjem dijelova jednog ili više poduzetnika, bez obzira je li riječ o pravnim osobama, bit će obračunat samo promet onih dijelova koji su predmet koncentracije, uzimajući u obzir prodavatelja ili prodavatelje«.

Agencija u postupku ocjene koncentracije, uz odredbe ZZTN, primjenjuje kriterije i standarde Europske zajednice, sukladno obvezama koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, i Republike Hrvatske, sklopljenom 29. listopada 2001. (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/01; dalje SSP).

Tržišno natjecanje je navedenim sporazumom uređeno člancima 40., 69. i 70. Člankom 70. stavak 2., između ostalog, propisano je da će se svako postupanje suprotno ovom članku ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici, posebice članaka 81., 82., 86. i 87. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice.

Odredbe članaka 40. i 70. SSP-a sadržajno odgovaraju odredbama članaka 27. i 35. privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europskih zajednica. Navedeni je sporazum sklopljen, također 29. listopada 2001., privremeno se primjenjivao od 1. siječnja 2002., a stupio je na snagu 1. ožujka 2002. te će se, sukladno Zakonu o potvrđivanju privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europskih zajednica (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 15/01), primjenjivati do stupanja na snagu SSP-a.

5. Mjerodavno tržište

Mjerodavno je tržište, u konkretnom slučaju, Agencija utvrdila sukladno odredbi članka 19. ZZTN, na sljedeći način:

a) U proizvodnoj dimenziji (prema vrsti robe i usluga koje nudi poduzetnik) riječ je o tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u samoposluživanjima, supermarketima i hipermarketima.

b) U zemljovidnoj dimenziji, s obzirom na područje djelovanja poduzetnika – sudionika koncentracije, mjerodavno je tržište utvrđeno kao područje Zadarske županije i Republike Hrvatske.

Iako se maloprodajna mjesta Zadranke d.d. koja su predmet zakupa, nalaze isključivo na području Zadarske županije, Agencija je kao mjerodavno tržište utvrdila i područje Republike Hrvatske jer Konzum d.d., u mjerodavnoj, 2002. godini, navedenu djelatnost obavlja na gotovo cijelom hrvatskom tržištu, osim Dubrovačko-neretvanske i Požeško-slavonske županije), i to centraliziranim načinom poslovanja iz sjedišta u Zagrebu.

5.1. Tržišni udjeli poduzetnika sudionika koncentracije na mjerodavnom tržištu

a) prije provedbe koncentracije

Agencija je analizu tržišnih udjela sudionika predmetne koncentracije izradila isključivo prema kriteriju ukupnog prometa ostvarenog na mjerodavnom tržištu Zadarske županije, te cjelokupnog područja Republike Hrvatske, u 2002. godini, kao godini koja prethodi koncentraciji.

aa) Tržišni udjeli prema navedenom kriteriju, na području Zadarske županije, u 2002. godini, prikazani su u tablici 2.

 

Tablica 2.: STRUKTURA MJERODAVNOG TRŽIŠTA ZADARSKE ŽUPANIJE U 2002. GODINI

Redni

Naziv poduzetnika

Promet (bez

Tržišni

broj

 

PDV-a) u

udjel

  

kunama

(u %)

1.

Zadranka d.d.

183.173.086,28

33,04

2.

Getro d.o.o.

 

više od 20

3.

Billa d.o.o.

 

više od 10

4.

Plodine d.o.o. Rijeka

 

više od 10

5.

T.O. Knežević & Co

 

više od 5

6.

Kaufland Hrvatska k.d.

 

više od 5

7.

Sonik d.o.o.

 

manje od 5

8.

Bakmaz d.o.o.

 

manje od 5

 

UKUPNO:

554.327.690,05

100

Izvor: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Odjel za istraživanje, analitiku i informatiku

 

Iz gornje je tablice vidljivo da stjecatelj, poduzetnik Konzum d.d., prije provedbe koncentracije nije bio prisutan na mjerodavnom tržištu Zadarske županije, dok je Zadranka d.d. na tom tržištu imala udjel 33,04 posto.

Za analizu koncentriranosti mjerodavnog tržišta Agencija je koristila Herfindahl-Hirschmanov indeks (dalje: HHI) i pokazatelj koncentriranosti, tzv. concentration ratio (CR).

HHI, iako općeprihvaćeno mjerilo za izračun koncentriranosti tržišta, nije odlučujući element za donošenje odluke o dopuštenosti pojedine koncentracije, već element prve faze procjene u odnosu na sveobuhvatnu analizu koncentracije.

Izračunava se zbrajanjem kvadrata tržišnih udjela svih poduzetnika prisutnih na mjerodavnom tržištu.

Tržišta na kojima HHI iznosi između 1.000 i 1.800 smatraju se umjereno koncentriranima, a ona na kojima iznosi preko 1.800 bodova, visoko koncentriranima.

HHI na mjerodavnom tržištu prije koncentracije iznosi 2.008,87, iz čega se može zaključiti da se ovo tržište smatra vrlo koncentriranim.

Pokazatelj koncentracije (CR2) za prva dva poduzetnika iznosi 55,45, a pokazatelj koncentracije (CR4) za prva četiri poduzetnika 80,03. Ovaj podatak, također, potvrđuje da se ovo tržište ne smatra vrlo konkurentnim.

ab) Udjeli sudionika koncentracije na mjerodavnom tržištu Republike Hrvatske prije provedbe koncentracije, prema istom kriteriju ukupnog prometa ostvarenog u 2002. godini, prikazani su u tablici 3.

 

Tablica 3.: STRUKTURA MJERODAVNOG TRŽIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE U 2002. GODINI

Redni

Naziv poduzetnika

Ukupan

Tržišni

broj

 

promet

udjel

   

(u %)

1.

Konzum d.d.*

3.230.311.080,00

27,44

2.

Getro d.d.

 

više od 15

3.

CBA grupa

 

više od 10

4.

Billa d.o.o.

 

više od 5

5.

K.T.C. d.o.o.

 

više od 5

6.

Ultra grupa

 

manje od 5

7.

Mercator – H d.o.o.

 

manje od 5

8.

Kerum d.o.o.

 

manje od 5

9.

Diona d.d. – u stečaju

 

manje od 5

10.

Tommy d.o.o.

 

manje od 5

11.

Presoflex d.o.o.

 

manje od 5

12.

Kaufland Hrvatska k.d.

 

manje od 5

13.

Plodine d.o.o.

 

manje od 5

14.

Hipermarketi Coop d.o.o.

 

manje od 5

15.

Žitnjak d.d.

 

manje od 5

16.

Mediator d.o.o.

 

manje od 5

17.

Zadranka d.d.

183.173.086,28

1,56

 

UKUPNO:

11.772.548.576,33

100

Izvor: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Odjel za istraživanje, analitiku i informatiku.

*Promet Konzuma d.d. od maloprodaje sadrži i ukupan promet poduzetnika Krka d.o.o.

 

Udjel Konzuma d.d. na mjerodavnom je tržištu Republike Hrvatske, prije provedbe predmetne koncentracije iznosio 27,44 posto. Prvi sljedeći poduzetnik, Getro d.o.o. ima više od 15 posto, a treći, CBA grupa više od 10 posto.

HH indeks, prije provedbe koncentracije iznosio je 1.314,47, što upućuje na umjereno koncentrirano tržište, dok je pokazatelj koncentracije za prva dva poduzetnika (CR2) iznosio 43,46, a pokazatelj koncentracije za prva četiri poduzetnika (CR4) 60,91. Iz navedenog proizlazi da se ovo tržište ne smatra vrlo konkurentnim tržištem.

b) nakon provedbe koncentracije

ba) Struktura mjerodavnog tržišta na području Zadarske županije

Poduzetnik Konzum d.d. nakon provedbe predmetne koncentracije preuzima dio tržišnog udjela Zadranke d.d. na području Zadarske županije. Riječ je o tržišnom udjelu dvanaest prodavaonica koje Konzum d.d. sada ima u zakupu, a koji iznosi 25,09 posto, dok je tržišni udjel Zadranke d.d. sada 7,96 posto.

Struktura mjerodavnog tržišta Zadarske županije nakon provedbe koncentracije, prikazana je u tablici 4.

 

Tablica 4.: STRUKTURA MJERODAVNOG TRŽIŠTA ZADARSKE ŽUPANIJE

Redni

Naziv poduzetnika

Promet (bez

Tržišni

broj

 

PDV-a) u

udjel

  

kunama

(u %)

1.

Konzum d.d.

139.065.187,90

25,09

2.

Getro d.o.o.

 

više od 20

3.

Billa d.o.o.

 

više od 10

4.

Plodine d.o.o. Rijeka

 

više od 10

5.

Zadranka d.d.

44.107.898,38

7,96

6.

T.O. Knežević & Co

 

manje od 10

7.

Kaufland Hrvatska k.d.

 

manje od 10

8.

Sonik d.o.o.

 

manje od 5

9.

Bakmaz d.o.o.

 

manje od 5

 

UKUPNO:

554.327.690,05

100

 

Izvor: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Odjel za istraživanje, analitiku i informatiku.

 

Nakon provedbe koncentracije, udjel Zadranke d.d. na tržištu trgovine na malo mješovitom robom na području Zadarske županije se smanjio za dio koji je pripao poduzetniku Konzum d.d., a koji iznosi 25,09 posto. Za pretpostaviti je da će Konzum d.d. svojim tržišnim udjelom pridonijeti većoj konkurenciji između poduzetnika na ovom tržištu.

Nakon koncentracije na mjerodavnom tržištu, pokazatelji koncentracije su se smanjili, za prva dva poduzetnika (CR2) iznosi 47,5, a za prva četiri poduzetnika (CR4) 72,08, te se konkurentnost nešto povećala.

Isto tako, HHI se na mjerodavnom tržištu nakon koncentracije smanjio i iznosi 1.609,63 što upućuje na umjereno koncentrirano tržište.

bb) na području Republike Hrvatske

Nakon provedbe koncentracije koja je predmet ocjene u ovom postupku, Konzum d.d. na mjerodavnom je tržištu Republike Hrvatske povećao svoj tržišni udjel za 1,18 indeksnih poena, te isti iznosi 28,62 posto.

Poduzetnici koji djeluju na istom mjerodavnom tržištu, nakon provedbe koncentracije zadržali su svoje tržišne udjele, što je prikazano u tablici 5.

 

Tablica 5.: STRUKTURA MJERODAVNOG TRŽIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE

Redni

Naziv poduzetnika

Ukupan

Tržišni

broj

 

promet

udjel

   

(u %)

1.

Konzum d.d.*

3.369.376.267,90

28,62

2.

Getro d.d.

 

više od 15

3.

CBA grupa

 

više od 10

4.

Billa d.o.o.

 

više od 5

5.

K.T.C. d.o.o.

 

više od 5

6.

Ultra grupa

 

manje od 5

7.

Mercator – H d.o.o.

 

manje od 5

8.

Kerum d.o.o.

 

manje od 5

9.

Diona d.d. – u stečaju

 

manje od 5

10.

Tommy d.o.o.

 

manje od 5

11.

Presoflex d.o.o.

 

manje od 5

12.

Kaufland Hrvatska k.d.

 

manje od 5

13.

Plodine d.o.o.

 

manje od 5

14.

Hipermarketi Coop d.o.o.

 

manje od 5

15.

Žitnjak d.d.

 

manje od 5

16.

Mediator d.o.o.

 

manje od 5

17.

Zadranka d.d.

44.107.898,38

1,56

 

UKUPNO:

11.772.548.576,33

100

Izvor: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Odjel za istraživanje, analitiku i informatiku.

*Promet Konzuma d.d. od maloprodaje sadrži i ukupan promet poduzetnika Krka d.o.o.

 

HHI je nakon provedbe koncentracije porastao na 1.378,41, iz čega se može zaključiti da je ovo tržište umjereno koncentrirano.

Pokazatelj koncentracije (CR2) za prva dva poduzetnika nakon koncentracije iznosi 44,64, a pokazatelj koncentracije (CR4) za prva četiri poduzetnika iznosi 62,09, što upućuje na smanjenje konkurencije na mjerodavnom tržištu.

6. Izvješće Uprave kojim se koncentracija pravno i gospodarski obrazlaže

Konzum d.d. do stjecanja poslovnih postora – maloprodajnih mjesta i skladišnih prostora Zadranke d.d. nije obavljao djelatnost na području Zadarske županije. Uzimanje u zakup prodavaonica i skladišnih prostora poduzetnika Zadranka d.d. dio je poslovne strategije Konzuma d.d., čije su dvije glavne sastavnice proširenje na cjelokupno područje Republike Hrvatske, i restrukturiranje prodajne mreže s većeg broja manjih prodavaonica na manji broj većih.

7. Opis i obrazloženje očekivanih pogodnosti koncentracije

U svom obrazloženju Konzum d.d. ističe da su učinci predmetne koncentracije unaprjeđenje i skraćivanje tijekova distribucije roba putem suvremenog distribucijskog centra Konzuma d.d., te poboljšanje opskrbe tržišta i proširenje asortimana. Na taj način, kupci dobivaju kvalitetniju i bržu uslugu, te, naposljetku, i pogodnost snižavanja cijena.

8. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) na 16. je sjednici, održanoj 29. travnja 2004., razmatralo predmetnu prijavu, te ocijenilo da u konkretnom slučaju nije riječ o zabranjenoj koncentraciji kojom se stvara novi i jača postojeći monopolistički ili vladajući položaj poduzetnika na tržištu na način da se značajno ili trajno ograničava ili ukida slobodno tržišno natjecanje, u smislu članka 21. stavak 2. ZZTN.

Poduzetnik Konzum d.d. provedbom ove koncentracije preuzima dio tržišnog udjela poduzetnika Zadranka d.d., te će njegov udjel na području Zadarske županije iznositi 25,09 posto, s obzirom da Konzum d.d., kako je navedeno, do provedbe ove koncentracije nije bio prisutan na području te županije.

Vijeće je pri ocjeni dopuštenosti predmetne koncentracije uzelo u obzir i kriterij opadajućeg poslovanja (tzv. failing firm defence), s obzirom da stjecatelj uzima u zakup maloprodajna mjesta poduzetnika koji je u stečaju.

Riječ je o slučajevima kad tržišno uspješniji poduzetnik preuzima izravnoga tržišnog takmaca koji duže vremensko razdoblje posluje s gubitkom, njegov se tržišni udjel smanjuje, te je vjerojatno da će isti prestati obavljati djelatnost.

S tim u svezi, Vijeće je uzelo u obzir i pogodnosti za potrošače na tom području jer je riječ o turističkoj regiji, u kojoj se u ljetnim mjesecima znatno povećava broj i vrsta potrošača, te ulazak Konzuma d.d. znatno pridonosi poboljšanju i povećanju ponude asortimana.

Također, karakteristike ovog tržišta su dinamičnost, otvorenost, te dobra strukturiranost, s obzirom da Konzum d.d., te sljedeća tri poduzetnika imaju tržišni udjel veći od 10 posto.

Iako provedbom ove koncentracije Konzum d.d., povećava svoj udjel na mjerodavnom tržištu Republike Hrvatske, te isti sada iznosi 28,62 posto, riječ je o povećanju udjela koje ne može značajno ili trajno ograničiti ili ukinuti slobodno tržišno natjecanje.

Naime, na ovom tržištu djeluje velik broj tržišnih takmaca, vrlo je dinamično i otvoreno i na njemu se situacija gotovo svakodnevno mijenja, o čemu svjedoče sljedeći podaci.

U prosincu 2003. Konzum d.d. je otvorio svoju prodavaonicu Super Konzum u Slavonskom Brodu, Konzum maxi u Kutini, te Super Konzum u Jastrebarskom.

U prosicu 2003. otvoren je Trgovački centar poduzetnika Mercator H. d.o.o. u Dubrovniku, te supermarket površine 900 m2u središtu Karlovca. U 2004. godini Mercator H. d.o.o. ima namjeru otvaranja trgovačkih centara u Metkoviću, Čakovcu, Đakovu, Rovinju, Zadru i Osijeku, a krajem iste godine ili početkom 2005. započet će gradnja još jednoga centra u Zagrebu.

Poduzetnik Hipermarketi Coop, u listopadu 2003. otvorio je u Osijeku prodajni prostor površine 6.500 m˛. Otvorenje hipermarketa u Splitu predviđa se u proljeće 2004. godine. U Šibeniku je, u studenom 2003., Jolly J.B.S. otvorio hipermarket površine 3.000 m˛.

Getro d.d. je u svibnju 2003. otvorio cash & carry prodavaonicu u Dubrovniku površine 2.500 m˛. U prosincu 2003. otvorene su prodavaonice Getroa d.d. u Sisku, te u Zagrebu, na Črnomercu, površine oko 3.000 m˛. Getro d.d. ima namjeru otvoriti svoje centre u Šibeniku, Zagrebu (Zagreb IV), Bjelovaru, Poreču i Karlovcu.

Slijedom iznijetog, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, na 14. je sjednici, održanoj 29. travnja 2004. predmetnu koncentraciju ocijenilo dopuštenom, kako je odlučeno u točki I. izreke ovoga rješenja.

II. U skladu s navedenim činjenicama, predmetna se koncentracija kao dopuštena upisuje u Upisnik o koncentracijama, kako je odlučeno u točki II. izreke ovog rješenja.

III. Na temelju članka 37.a ZZTN, rješenja Agencije objavljuju se u Narodnim novinama, kako je odlučeno u točki III. izreke ovoga rješenja.

IV. Rješenje Agencije o upisu u Upisnik o koncentracijama podliježe naplati upravnih pristojbi, sukladno odredbi članka 2.L104686 stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96), te članka 14. točke 18. (»Pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja«) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbamaL104688 (»Narodne novine«, broj 131/97), tarifni broj 106. točka 1., i tarifni broj 107. točka 1.

Sukladno odredbi članka 1.L104689 točke 1. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbamaL104690 (»Narodne novine«, broj 116/00), plaća se upravna pristojba u iznosu od 250.000,00 kn.

Iznos iz točke IV. izreke ovoga rješenja (5.000,00 kuna na ime tarifnog broja 106. točka 1. i 250.000,00 kuna na ime tarifnog broja 107. točka 1.), pristojbeni obveznik dužan je uplatiti, posebnom uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od osam dana od dana dostave rješenja, na račun broj: 1001005-1863000160 poziv na broj: 24/5002 – (navesti MB).

Pristojbeni obveznik dužan je dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe dostaviti Agenciji bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od izvršene uplate, pozivom na broj, klasa: UP/I 030-02/2003-01/35. U protivnom će Agencija, primjenom članka 20. stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama, pokrenuti postupak prisilne naplate upravne pristojbe, od pristojbenog obveznika, poduzetnika Konzum d.d.

Uputa o pravnom lijeku

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2003-01/35
Urbroj: 580-02-04-07-06
Zagreb, 29. travnja 2004.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - koncentracija poduzetnika Konzum i Zadranka –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !