Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - koncentracija poduzetnika Styria Media International AG i Sanoma Magazines International B.V. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 31.5.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 030-02/2005-02/54 od 9. svibnja 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1498

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 34.L303019 i 57.L303020 stavak 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnom postupku ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Styria Media International AG, sa sjedištem u Austriji, 8010 Graz, Schönaugasse 64, G+J International Publishing Holding GmbH, sa sjedištem u Austriji, A-1010 Wien, Parkring 12, i Sanoma Magazines International B.V., sa sjedištem u Nizozemskoj, 1081 KJ, Amsterdam, Jachtavenweg 124, zastupanih po punomoćniku N. P., odvjetniku iz Z., na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 60. sjednice, održane 9. svibnja 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija poduzetnika Styria Media International AG, sa sjedištem u Austriji, 8010 Graz, Schönaugasse 64, G+J International Publishing Holding GmbH, sa sjedištem u Austriji, A-1010 Wien, Parkring 12, i Sanoma Magazines International B.V., sa sjedištem u Nizozemskoj, 1081 KJ, Amsterdam, Jachtavenweg 124.
II. Poduzetnici Styria Media International AG, sa sjedištem u Austriji, 8010 Graz, Schönaugasse 64, G+J International Publishing Holding GmbH, sa sjedištem u Austriji, A-1010 Wien, Parkring 12, i Sanoma Magazines International B.V., sa sjedištem u Nizozemskoj, 1081 KJ, Amsterdam, Jachtavenweg 124, obveznici su plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 160.000,00 kuna u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske u jednakim dijelovima, i to 53.333,00 kuna svaki.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovoga rješenja.
III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. PRIJAVA NAMJERE KONCENTRACIJE PODUZETNIKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je 21. prosinca 2005. zaprimila prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika Styria Media International AG, sa sjedištem u Austriji, 8010 Graz, Schönaugasse 64, G+J International Publishing Holding GmbH, sa sjedištem u Austriji, A-1010 Wien, Parkring 12, i Sanoma Magazines International B.V., sa sjedištem u Nizozemskoj, 1081 KJ, Amsterdam, Jachtavenweg 124, zastupanih po opunomoćeniku N.P., odvjetniku iz Z.
Budući da je dostavljena prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika bila nepotpuna, u smislu članaka 11.L303022 i 13.L303023 Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o koncentracijama), Agencija je je dopisom od 2. siječnja 2006. zatražila njezinu nadopunu.
Dana 18. siječnja 2006., Agencija je zaprimila nadopunu prijave, te se taj datum smatra datumom podnošenja potpune prijave koncentracije, u smislu članka 45.L303025 stavak 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN), o čemu je Agencija podnositelju 20. siječnja 2006. izdala pisanu potvrdu, klasa: gornja, urbroj: 580-02-05-49-18, u obliku propisanom člankom 18. Uredbe o koncentracijama.
2. PRAVNI OKVIR OCJENE KONCENTRACIJE
2.1. Zakonodavni okvir
Agencija je pri ocjeni dopuštenosti predmetne koncentracije primjenjivala Zakon o zaštiti tržišnog natjecanjaL303027 (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN), Zakon o medijimaL303028 (»Narodne novine«, broj: 59/04; dalje: ZOM), Uredbu o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracije poduzetnikaL303029 (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o koncentracijama), te Uredbu o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL303030 (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), kao i Naputak u svezi s postupkom ocjene dopuštenosti horizontalnih koncentracija poduzetnika, objavljen na Internet stranici Agencije: www.aztn.hr; dalje: Naputak.
3. PRAVNI TEMELJ KONCENTRACIJE
Pravni temelj predmetne koncentracije je Memorandum o sporazumijevanju (engl. Memorandum of Understanding) sklopljen 15. prosinca 2005. između poduzetnika Styria Media International AG, sa sjedištem u Austriji, 8010 Graz, Schönaugasse 64, G+J International Publishing Holding GmbH, sa sjedištem u Austriji, A-1010 Wien, Parkring 12, i Sanoma Magazines International B.V., sa sjedištem u Nizozemskoj, 1081 KJ, Amsterdam, Jachtavenweg 124.
4. PRAVNI OBLIK KONCENTRACIJE
Sukladno Memorandumu o sporazumijevanju, kojeg su sklopili poduzetnici-sudionici predmetne koncentracije, ista će se provesti u četiri faze, kojima je krajnji cilj osnivanje zajedničkog pothvata (engl. joint venture) u smislu članka 19. stavak 2. ZZTN, kojim je propisano da se stvaranje zajedničkog pothvata koji na trajnijoj osnovi djeluje kao neovisan gospodarski subjekt smatra koncentracijom u smislu članka 19. stavka 1. ZZTN. Karakteristike zajedničkog pothvata koji na trajnijoj osnovi djeluje kao neovisan gospodarski subjekt, te se smatra koncentracijom, su njegova gospodarska neovisnost, mogućnost da sam sebe financira, vlastiti management i zaposlenici koji će djelovati u zajedničkom pothvatu, te u konkretnom slučaju mora razvijati časopise. Jedna od najvažnijih činjenica je postojanje zajedničke kontrole osnivača zajedničkog pothvata. U shemi 1. prikazana je struktura vlasništva poduzetnika sudionika koncentracije prije provedbe same koncentracije.
Shema 1. Prikaz strukture vlasništva poduzetnika sudionika koncentracije prije koncentracije*
Cilj predmetne koncentracije, sudionici koncentracije namjeravaju poduzeti u sljedećim fazama, kako slijedi:
1. Styria Medien International GmbH namjerava preuzeti preostalih 30 – 35 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika X-Press d.o.o., te time steći 95 – 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika X-Press d.o.o. Također poduzetnik Styria Medien International GmbH namjerava od poduzetnika Večernji list d.d. preuzeti 45 – 50 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Adria Magazin d.o.o.
Shema 2. Prikaz promjene u strukturi poduzetnika nakon prve faze*
Prije provođenja prvog koraka poduzetnik Styria Medien International GmbH imao je 65 – 70 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika X-Press d.o.o., dok u poduzetniku Adria Magazin d.o.o. nije imao izravan udjel u temeljnom kapitalu, već je isti ostvarivao putem poduzetnika Večernji list d.d. Nakon provođenja prve faze predmetne koncentracije poduzetnik Styria Medien International GmbH preuzima preostale udjele u temeljnom kapitalu poduzetnika X-Press d.o.o., te će imati 95 – 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika X-Press d.o.o.
2. U drugoj fazi poduzetnik Gruner + Jahr steći će 95 – 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Burda Zagreb d.o.o.;
Shema 3. Prikaz promjene u strukturi poduzetnika nakon druge faze*
3. U trećoj fazi koncentracije poduzetnici Gruner + Jahr i Sanoma Magazines International BV osnivaju zajednički pothvat (joint venture), sa sjedištem u Austriji, Beč, te će taj joint venture preuzeti udjele u poduzetnicima Burda Zagreb d.o.o., Adria Magazin d.o.o. i Sanoma Magazines Zagreb d.o.o., koje su do tada držali poduzetnici Gruner + Jahr i Sanoma, kako je prikazano u Shemi 4.
Shema 4. Prikaz promjene u strukturi poduzetnika nakon treće faze*
4. U četvrtoj i posljednjoj fazi, prikazanoj u Shemi 5., poduzetnici X-Press d.o.o., Adria Magazines d.o.o. i Burda Zagreb d.o.o. pripajaju se poduzetniku – preuzimatelju Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. U istoj fazi poduzetnik Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. promijeniti će tvrtku u Adria Magazines d.o.o. i dalje nastaviti poslovanje pod tom tvrtkom.
Shema 5. Prikaz promjena u strukturi nakon četvrte faze*
Struktura poduzetnika sudionika koncentracije, nakon posljednje, četvrte faze provođenja, prikazana je u Shemi 6. Styria Medien International u novom će poduzetniku imati 25 – 30 posto udjela u temeljnom kapitalu dok će, u trećoj fazi, osnovani joint venture, sa sjedištem u Beču, imati 75 – 80 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Adria Magazines d.o.o.
Shema 6. Prikaz strukture poduzetnika nakon provedene koncentracije*
5. O PODUZETNICIMA – SUDIONICIMA KONCENTRACIJE
5.1. Styria Media International AG
Poduzetnik Styria Media International AG djeluje unutar Grupe Styria Medien AG. Grupa Styria Medien AG ima 95 – 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Styria Media International AG koji u Hrvatskoj izdaje dvoje dnevne novine (Večernji list, vodeći na tržištu, i 24sata) i tri izdavačke kuće za nakladu magazina (X-press, TV Tjedan, Adria Magazine d.o.o). Poduzetnik Styria Medien AG osnovan je 1869. godine. Danas je treća po veličini medijska grupa u Austriji. U 2004. godini ostvaren je prihod od € (***) milijuna. Styria Medien AG Grupa izdaje ukupno 5 dnevnih novina, 14 tjednika, 6 magazina, 4 on-line portala. Unutar Styria Medien AG Grupe djeluje 5 radiopostaja, 3 TV kuće, 5 izdavača knjiga, te jedan veliki poduzetnik koji se bavi knjižarstvom. Styria Medien AG Grupa djeluje na tržištima Republika Slovenije, Austrije i Hrvatske. Časopisi su grupirani po temama kako slijedi: automobili, poslovni, kompjutori/internet, kultura, življenje, roditeljstvo, vijesti, ljudi, popularna znanost, sport, TV vodič, putovanja, žene, mlađa populacija, časopisi za potrošače (preuzeto iz ekonomske analize, klasa: UP/I-030-01/2005-01/33, Večernji list d.d., Zagreb i G + J International Publishing Holding GmbH, Austrija – zajednički pothvat (engl. joint venture)).
Predmet poslovanja poduzetnika Styria Media International AG je kako slijedi:
a) stjecanje, držanje, otuđenje i upravljanje drugim poduzetnicima i/ili društvima, osobito medijskih poduzetnika i poduzetnika iz područja pomoćnih medijskih djelatnosti u inozemstvu, kao i preuzimanje upravljanja u takvim poduzećima i/ili društvima,
b) savjetovanje i pružanje svih vrsta menadžerskih usluga, osobito za društva u kojima postoje kapitalni interesi ili s kojima inače postoji povezanost u smislu koncerna,
c) pružanje svih usluga koje su direktno ili indirektno povezane s predmetom poslovanja,
d) poduzimanje svih poslova i mjera potrebnih, nužnih ili se čine korisnima za postizanje svrhe društva, osobito osnivanje podružnica i društva kćeri u zemlji i inozemstvu.
Shema 7. Struktura Styria Medien AG Grupe*
5.2. Gruner + Jahr International Publishing Holding GmbH
Poduzetnik Gruner + Jahr International Publishing Holding GmbH (dalje: Gruner + Jahr), sa sjedištem u Austriji, Beč, Parkring 12, registriran na Trgovačkom sudu u Beču, izdaje više od 260 magazina i novina u 20 zemalja svijeta. U 2004. godini ostvario je prihod od € (***). Poslovne aktivnosti podijeljene su u pet djelatnosti: časopisi, Njemačka; časopisi, Međunarodno; časopisi, Francuska; korporativne i izdavačke usluge; tiskanje.
Navedeni je poduzetnik povezano društvo Bertelsmann AG Grupe, prikazane u Shemi 2, sa sjedištem u Njemačkoj, Gütersloh, Carl-Bertelsmann-Str. 270, koja djeluje na tržištu televizije i radija (RTL Grupa); knjiškog izdavaštva (Random House); izdavaštvo časopisa i novina (G+J); muzičkog izdavaštva (BMG); medijskih usluga (Arvato); medijskih distribucija putem klubova i interneta (Direct group). Zaključno s 31. prosinca 2004. u Grupi je bilo zaposleno 76,266 zaposlenika, a ukupan prihod je u 2004. godini iznosio € (***).
Bertelsmann AG Grupa na tržištu Republike Hrvatske, prisutna je putem poduzetnika Freemantel produkcija d.o.o. u kojem drži 95 – 100 posto udjela u temeljnom kapitalu, poduzetnika RTL Hrvatska d.o.o. u kojem drži 65 – 70 posto udjela u temeljnom kapitalu.
Shema 8. Struktura Bertelsmann AG Grupe*
5.3. X-Press d.o.o.
Poduzetnik X-Press d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, registriran je pri nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu, za izdavačku djelatnost, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžba, kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, te zastupanje pravnih osoba. Poduzetnik X-Press d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske od 2005. izdaje magazine Elite i Primadona.
Shema 9. Vlasnička struktura poduzetnika X-Press d.o.o. prije provedbe predmetne koncentracije*
Nakon provedbe predmetne koncentracije Styria Media International AG imat će 95 – 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika X-Press d.o.o.
5.4. Adria Magazin d.o.o.
Poduzetnik Adria Magazin d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, osnovali su poduzetnici Večernji list d.d. i G+J International Publishing Holding GmbH, kao zajednički pothvat (joint venture), o čemu svjedoči vlasnička struktura prikazana u Shemi 4. Licencnim ugovorima, kao sastavnim dijelovima Joint venture ugovora, propisano je da će predmetni joint venture, izdavati časopise »Naša flora« (sada ga izdaje Večernji list d.d.), »Geo«, »Capital« i »Gala«, te će razvijati nove koncepte časopisa. Predmetnu koncentraciju u obliku stvaranja zajedničkog pothvata koji na trajnijoj osnovi djeluje kao neovisan gospodarski subjekt, tzv. koncentrativni zajednički pothvat (engl. full function joint venture), Agencija je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, na 46. sjednici održanoj 4. listopada 2005., ocijenila dopuštenom u prvoj fazi.
Shema 10. Vlasnička struktura poduzetnika Adria magazin d.o.o. prije provedbe predmetne koncentracije*
5.5. Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.
Poduzetnik Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. je osnovan u siječnju 2002. godine kao zajednički pothvat poduzetnika Sanoma Magazines International B.V. sa sjedištem u Nizozemskoj i poduzetnika Iskon Internet d.d., a od 2003. godine poduzetnik Sanoma Magazines International BV ima 95 – 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. Poduzetnik Sanoma Magazines International B.V. dio je SanomaWSOY Grupe, koja je najveća nordijska medijska kompanija. Sanoma Magazines International B.V. ima vodeće tržišne pozicije u Finskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Češkoj, Mađarskoj i Rumunjskoj.
U Shemi 11. prikazana je organizacijska struktura SanomaWSOY Grupe.
Shema 11. Struktura SanomaWSOY Grupe

Izvor: www.sanomamagazines-int.com
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Poduzetnik Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. izdavač je 7 magazina i 2 internet-izdanja i to: magazine Klik, kao i online izdanje magazina Klik, Story, Elle, Elle Dekor, Stars, Viva, te National Geographic, kao i online izdanje magazina National Geographic.
5.6. Burda Zagreb d.o.o.
Poduzetnik Burda Zagreb d.o.o. registriran pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, osnovan je Društvenim ugovorom od 30. svibnja 2002. pod tvrtkom Burda Nacional d.o.o. Izdavačka kuća Burda Zagreb d.o.o. nalazi se u sastavu Hubert Media Grupe. Tijekom proteklih godina je u Republici Hrvatskoj zaživjelo sedam redovitih izdanja magazina: Joy, Men’s Health, Lisa, Moje dijete, Moj stan, Moj lijepi vrt, te Čarolija okusa.
Predmet poslovanja prema izvadku iz Sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda u Republici Hrvatskoj jest: izdavačka djelatnost, tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem, umnožavanje snimljenih zapisa, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja i promidžba.
6. OBVEZA PRIJAVE KONCENTRACIJE
Člankom 36.L303031 stavak 1. Zakona o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04; dalje: ZOM) propisano je da su nakladnici sudionici koncentracija obvezni podnijeti prijavu namjere provedbe koncentracije u obliku i na način utvrđen propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Takva obveza podnošenja, sukladno stavku 2. istog članka, nastaje neovisno o tome jesu li u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 4. ZZTN.
Dakle, za obveznu prijavu koncentracije na mjerodavnom tržištu medija, nije bitno jesu li istodobno ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavak 4. ZZTN, odnosno, da ukupan prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije, ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu iznosi najmanje jednu milijardu kuna, u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji, s time da je ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, ostvaren prodajom robe i/ili usluga u Republici Hrvatskoj, u istom razdoblju, iznosi najmanje 100.000.000,00 kuna.
7. MJERODAVNA TRŽIŠTA
Tržište tiska na teritoriju Republike Hrvatske uređeno je ZOM-om. U svrhu što boljeg razumijevanja pojmova, u daljnjem tekstu slijedi nekoliko pojmova, kako ih navodi i obrazlaže rečeni zakon.
Mediji su novine i drugi tisak, radijski i televizijski program, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike.
Novinski nakladnik je fizička ili pravna osoba koja objavljuje programske sadržaje putem tiska.
Tisak su novine i druga povremena izdanja koja izlaze u razmacima od najviše šest mjeseci, a u nakladi većoj od 500 primjeraka. Tiskano djelo koje izlazi povremeno u nakladi manjoj od 500 primjeraka smatrat će se tiskom ako je namijenjeno raspačavanju.
Općeinformativni tisak je onaj koji skupno objavljuje programske sadržaje namijenjene kontinuiranom informiranju javnosti o aktualnom društvenom, osobito političkom, gospodarskom, socijalnom, kulturnom životu i drugim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu.
Prije analiziranja tržišta tiska na teritoriju Republike Hrvatske u mjerodavnoj 2004., kao godini koja prethodi koncentraciji, Agencija je utvrdila mjerodavna tržišta koja će se analizirati.
a) U proizvodnom smislu, temeljem članka 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, utvrđena su sljedeća mjerodavna tržišta:
1.) tržište naklade tiska,
2.) tržište oglašavanja u tisku,
3.) tržište distribucije tiska.
b) U zemljopisnom smislu, temeljem članka 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno je tržište cjelokupan teritorij Republike Hrvatske.
STRUKTURA UTVRĐENIH MJERODAVNIH TRŽIŠTA
7. a) 1. Tržište naklade tiska
Prava i obveze nakladnika koji djeluju na teritoriju Republike Hrvatske uređena su odredbama ZOM-a, kao posebnog zakona (lex specialis). Tržište naklade tiska, u ovom je postupku, bilo potrebno podijeliti s obzirom na vrstu tiskovine koju pojedini nakladnik izdaje s obzirom na činjenicu da mjesečnik, tjedniku ili dnevniku ne može biti zamjenski proizvod (supstitut), a shodno tome se ne mogu analizirati na jednom tržištu nego ih je nužno razdijeliti. Promatramo li, npr. tiskovine Cosmopolitan i Playboy primjećujemo da ove dvije tiskovine iako su obje mjesečnici, i s relativno jednakom cijenom koštanja i kvalitetom papira i tiska, one jedna drugoj nisu supstituti te se moraju razdvojeno promatrati.
Pod supstitom se, u smislu članka 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, smatraju proizvodi za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe.
Stoga je potrebna daljnja razdioba s obzirom na tematski sadržaj tiskovina. Slijedom takve podjele identificirano je tržište naklade mjesečnika za žene.
Promatrajući tržište naklade tiska kao jedinstveno tržište, ne uzimajući u obzir tematsku raspodjelu tiskovina, iz Grafikona 2. može se zaključiti da najveći udjel na tržištu naklade tiska ima Europapress holding d.o.o. (dalje: EPH), Zagreb, i to 55 – 60 posto, dok ga slijedi Burda Zagreb d.o.o. sa 0 – 5 posto i Sanoma Magazines, Zagreb d.o.o. sa 10 – 15 posto.
Grafikon 1. Prikaz tržišta naklade tiska u 2004. prije provedbe koncentracije prema broju prodanih primjeraka*
Imajući u vidu da poduzetnik EPH ima udjele u sljedećim poduzetnicima, prilikom iskazivanja tržišnog udjela poduzetnika EPH, oni će se iskazati zajedno:
a) Arena d.d. (udjel od 75 – 80 posto) – tjednik »Arena«, tjednik za žene »Mila«, Dvotjednik »Auto klub«, mjesečnik »Astro magazin«, mjesečnik »Dječji klub«,
b) Sportske novosti d.d. (udjel od 90 – 95 posto) – specijaliziran sportski dnevnik »Sportske novosti«,
c) Revije d.o.o. (udjel od 70 – 75 posto) – tjednik za žene »Tena«, dvotjednik »Auto blic«, mjesečnik »Teen«, mjesečnik »Moja tajna«, mjesečnik »Moja sudbina«,
d) Meridijan 16 d.o.o. (udjel od 95 – 100 posto) – mjesečnik za zdravlje »Vita« (Preuzeto iz predmeta: klasa: UP/I-030-02/2004-01/33).
Stoga je tržišni udio poduzetnika EPH u 2004. iznosio 55 – 60 posto udjela na tržištu naklade tiska (bez obzira o kojoj je tiskovini riječ). Pri tome treba napomenuti da za poduzetnika EPH nisu iskazani brojčani podaci za Jutarnji list, Sportske novosti, Dnevnik i Poslovni tjednik, budući da je riječ o tisku koji se, sukladno ZOM, smatra općeinformativnim dnevnikom, koji ne predstavljaju mjerodavno tržište u ovom postupku.
Sudionici koncentracije u 2004. godini, dakle, prije provedbe koncentracije, ostvaruju sljedeće tržišne udjele na mjerodavnom tržištu naklade tiska:
Tablica 1.TRŽIŠNI UDJELI PODUZETNIKA SUDIONIKA KONCENTRACIJE NA TRŽIŠTU NAKLADE TISKA U 2004. GODINI

Poduzetnik

Tržišni udjel

Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.

20 – 25

Burda Zagreb d.o.o.

5 – 10

Adria Magazines d.o.o.

0 – 5

X-Press d.o.o.

0

Izvor: podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Nakon provedbe predmetne koncentracije poduzetnik Adria Magazines d.o.o. (prije Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.) ostvarivat će 25 – 30 posto udjela na mjerodavnom tržištu.
Grafikon 2. Brutoprihod od prodaje magazina u 2004.*
7.a) 1. 1. Tržište naklade mjesečnika za žene
Mjesečnike za žene, navedene u tablici 2. trebalo je razvrstati u zasebne skupine s obzirom na tematski sadržaj. Slijedom rečenog kao grupe magazina razvrstavamo:
1.) Cosmopolitan, Elle, Svijet, Joy, Primadona,
2.) Dom i vrt, Moj lijepi vrt, Naša flora, Moj cvijet, Moje cvijeće,
3.) Elle dekor i Moj stan,
4.) Vita, Doktor u kući, Vitalnost & ljepota,
5.) Moje dijete.
Tablica 2.PRIKAZ MJESEČNIKA KLASIFICIRANIH KAO MJESEČNICI ZA ŽENE
 

Mjesečnik

Nakladnik

Cosmopolitan

EPH

Elle

Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.

Joy

Burda Zagreb d.o.o.

Svijet

Svijet Marketing d.o.o.

Primadona

X-Press d.o.o.

Dom i vrt

Svijet Marketing d.o.o.

Elle dekor

Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.

Moj stan

Burda Zagreb d.o.o.

Moj lijepi vrt

Burda Zagreb d.o.o.

Moje dijete

Burda Zagreb d.o.o.

Vita

Meridijan 16 d.o.o.

Naša flora

Večernji list d.d.

Moj cvijet

Udruga »Moj cvijet«

Moje cvijeće

Damibo d.o.o.

Doktor u kući

EPH d.o.o.

Vitalnost & ljepota

Velmar d.o.o.

Izvor: Preuzeto iz predmeta, klasa: 031-02/2005-01/72; Istraživanje tržišta tiska na području Republike Hrvatske u 2004. godini
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Nakladnik Sanoma Magazines Zagreb d.o.o., između ostaloga, izdaje i magazin Klik, kojega je u 2004. prodano (***) primjeraka. Budući da je riječ o tiskovini s različitim tematskim sadržajima, Agencija isti nije razvrstavala u neku od dolje navedenih grupa.
TRŽIŠTE NAKLADE MJESEČNIKA PRVE GRUPE ZA ŽENE
Tablica 3.PRIKAZ TRŽIŠTA NAKLADE MJESEČNIKA PRVE GRUPE ZA ŽENE U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2004. GODINI

Mjesečnik

Prodani primjerci u 2004./kom

% udjela na tržištu u 2004.

Prodani primjerci u 2005. kom

% udjela na tržištu u 2005.

Cosmopolitan*

(***)

50 – 55

(***)

45 – 50

Elle**

(***)

45 – 50

(***)

30 – 35

Primadona**

(***)

0

(***)

15 – 20

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika EPH od 9. studenoga 2005. (predmet KLASA: 031-02/2005-01/72), podnesak poduzetnika EPH od 21. veljače 2006. (predmet klasa: 031-02/2006-01/02), podnesak podnositelja prijave koncentracije od 27. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Gledajući tablicu 3. nesporno je da je u 2004. godini najveći tržišni udjel ostvario magazin Cosmopolitan nakladnika EPH s udjelom od 50 – 55 posto ili (***) prodanih primjeraka u mjerodavnoj 2004. Preostali udjel, u 2004., i to 45 – 50 posto, na tom tržištu pripada magazinu Elle nakladnika Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. sa (***) prodanih primjeraka.
Situacija na tržištu se mijenja u sljedećoj 2005. godini, s obzirom da se na tržištu naklade mjesečnika prve grupe za žene pojavio novi magazin Primadona, nakladnika X-Press d.o.o. Prema podacima dostupnim Agenciji u 2005. magazin Primadona je sa (***) prodanih primjeraka ostvario tržišni udio od 15 – 20 posto. U 2005. tržišno vodstvo i dalje ima magazin Cosmopolitan s manjim tržišnim udjelom, odnosno 45 – 50 posto, dok Elle ostvaruje tržišni udjel od 30 – 35 posto.
Nakon provedbe koncentracije tržišno bi vodstvo preuzeo nakladnik Adria Magazin d.o.o. (prije Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.) s 50 – 55 posto udjela u tržištu. Magazin Joy nakladnika Burda Zagreb d.o.o. počeo je izlaziti 18. listopada 2005., a prvi je broj prodan u (***) primjeraka, dok prodaja za 2005. od dana izlaženja iznosi (***) komada primjeraka magazina Joy.
TRŽIŠTE NAKLADE MJESEČNIKA DRUGE GRUPE ZA ŽENE
Tablica 4.PRIKAZ TRŽIŠTA NAKLADE MJESEČNIKA DRUGE GRUPE ZA ŽENE U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2004.

Mjesečnik

Prodani primjerci u 2004./kom

% udjela na tržištu u 2004.

Prodani primjerci u 2005./kom

% udjela na tržištu u 2005.

Moj lijepi vrt

(***)

65 – 70

(***)

60 – 65

Naša flora

(***)

20 – 25

(***)

20 – 25

Dom i vrt (dvomjesečnik)

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Moj cvijet

(***)

0 – 5

(***)

5 – 10

Moje cvijeće

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005. i od 27. ožujka 2006., podnesak distributera Distri-press d.o.o. od 14. rujna 2005. i Tisak d.d. od 8. rujna 2005. u predmetu klasa: 031-02/2005-01/72, podnesak distributera Tisak d.d. od 8. veljače 2006. i distributera Distri-press d.o.o. 14. veljače 2006. u predmetu klasa: 031-02/2006-01/02
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
U tablici 4. prikazana je struktura tržišta naklade mjesečnika druge grupe za žene u Republici Hrvatskoj u mjerodavnoj 2004. Najveći tržišni udjel, 65 – 70 posto, ostvario je magazin Moj lijepi vrt nakladnika Burda Zagreb d.o.o. Magazin Naša flora nakladnika Večernji list d.d. (Adria Magazin d.o.o.) na tržištu naklade mjesečnika druge grupe za žene ostvario je tržišni udjel od 20 – 25 posto. Navedena dva magazina zajedno ostvaruju tržišni udjel od 85 – 90 posto.
Tržište naklade mjesečnika treće grupe za žene
Tablica 5.PRIKAZ TRŽIŠTA NAKLADE MJESEČNIKA TREĆE GRUPE ZA ŽENE U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2004.

Mjesečnik

Prodani primjerci u 2004./kom

% udjela na tržištu u 2004.

Prodani primjerci u 2005./kom

% udjela na tržištu u 2005.

Moj stan

(***)

55 – 60

(***)

70 – 75

Elle dekor

(***)

40 – 45

(***)

25 – 30

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00
 

Izvor: Podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005. i od 27. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Magazin Elle dekor, nakladnika Sanoma Magazines Zagreb d.o.o., u 2004. godini imao je tržišni udjel od 40 – 45 posto, dok je magazin Moj stan, nakladnika Burda Zagreb d.o.o., ostvario tržišni udjel od 55 – 60 posto.
Struktura tržišta se u 2005. znatno promijenila i to u korist poduzetnika Burda Zagreb d.o.o., koji je u toj godini ostvario 70 – 75 posto udjela na tržištu.
Tržište naklade mjesečnika četvrte grupe za žene
Tablica 6.PRIKAZ TRŽIŠTA NAKLADE MJESEČNIKA ČETVRTE GRUPE ZA ŽENE U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2004.

Mjesečnik

Prodani primjerci u 2004./kom

% udjela na tržištu u 2004.

Prodani primjerci u 2005./kom

% udjela na tržištu u 2005.

Vita

(***)

60 – 65

(***)

55 – 60

Doktor u kući

(***)

30 – 35

(***)

40 – 45

Vitalnost i ljepota

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika Velmar d.o.o. od 12. siječnja 2006., podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 9. siječnja 2006., podnesak poduzetnika EPH od 9. studenog 2005. u predmetu klasa: 031-02/2005-01/72, podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 10. veljače 2006. u predmetu klasa: 031-02/2006-01/02 i podnesak poduzetnika EPH od 21. veljače 2006. u predmetu klasa: 031-02/2006-01/02
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Magazin Vita, nakladnika Meridijan 16 d.o.o., u 2004. je ostvario tržišni udjel od 60 – 65 posto, dok se u 2005. godini taj tržišni udjel smanjio na 55 – 60 posto. Slijedi nakladnik EPH, koji je, izdavanjem magazina Doktor u kući, u 2004. ostvario 30 – 35 posto udjela na tržištu.
Tržište mjesečnika za žene je, kao što je već rečeno, podijeljeno u četiri tematske grupe, te svaka od tih grupa čine tržište naklade mjesečnika za žene. Poduzetnici, sudionici koncentracije, izdaju tiskovine koje imaju sadržajne tematike prve tri grupe mjesečnika za žene. Odnosno, ne izdaju tiskovine koje tematski spadaju u četvrtu grupu mjesečnika za žene.
Međutim, ista je ovdje prikazana iz razloga što sve četiri grupe zajedno čine tržište naklade mjesečnika za žene, a to je tržište na kojemu su svi sudionici koncentracije aktivni.
Grafikon 3. Prikaz ukupnih udjela pojedinih nakladnika mjesečnika za žene u 2004. prije provedbe koncentracije*
Uvidom u Grafikon 3. razvidno je da je najveći tržišni udjel u 2004. kao godini koji prethodi provođenju predmetne koncentracije ostvario poduzetnik EPH s 30 – 35 posto udjela na mjerodavnom tržištu. Drugi najveći udjel na tržištu ostvario je poduzetnik Meridijan 16 d.o.o. s 20 – 25 posto udjela na mjerodavnom tržištu.
Nakon provedbe predmetne koncentracije situacija na mjerodavnom tržištu bila bi drugačija jer bi tržišno vodstvo preuzeo poduzetnik Adria Magazin d.o.o. (prije Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.) sa 40 – 45 posto udjela.
Iako nakon provedbe predmetne koncentracije udjel poduzetnika Adria Magazines d.o.o. prelazi 40 posto udjela na mjerodavnom tržištu, ukupno prodane naklade općeinformativnih dnevnika odnosno tjednika u Republici Hrvatskoj, isti ne predstavlja nedopuštenu koncentraciju u smislu članka 37. stavak 1. ZOM, jer u konkretnom predmetu nije riječ o mjerodavnom tržištu općeinformativnih dnevnika ili tjednika.
7. a) 1. 2. Tržište naklade tjednika za žene
Tržište naklade tjednika za žene potrebno je analizirati na isti način, kao i tržište mjesečnika za žene upravo zbog činjenice da svi tjednici ne mogu biti u istoj grupi jer svi međusobno jedan drugome ne mogu biti supstituti.
Tablica 7.PRIKAZ TJEDNIKA KLASIFICIRANIH KAO TJEDNIKA ZA ŽENE

Tjednik

Nakladnik

Gloria

EPH

Mila

Arena d.d.

Viva

Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.

Lisa

Burda Zagreb d.o.o.

Tena

Revije d.o.o.

Story

Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.

TV Story / Stars

Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.

Arena

Arena d.d.

Elite

X-Press d.o.o.

Extra

NCL Media Group d.o.o.

Izvor: www.hnd.hr
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Magazin Mila nakladnika Arena d.d. prestao je izlaziti s brojem 897, 8. prosinca 2005., dok je posljednje izdanje magazina Viva izdavača Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. izašlo s brojem 24, od 15. prosinca 2005.
Poduzetnik NCL Media Group d.o.o. je u 2004. ostvario prodaju magazina Extra, i to (***) komada magazina, dok je u 2005. povećana prodaja, te je ukupan broj prodanih primjeraka iznosio (***).
Imajući u vidu odredbe članka 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, kojim je propisano, kako je ranije navedeno, da mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe, tržište naklade tjednika za žene određeno je na način kako je prikazano u tablici 8.
Tablica 8.PRIKAZ TRŽIŠTA NAKLADE (PRODAJE) TJEDNIKA ZA ŽENE

Tjednik

Prodani primjerci u 2004. / kom

% udjela na tržištu u 2004.

Prodani primjerci u 2005. / kom

% udjela na tržištu u 2005.

Gloria

(***)

30 – 35

(***)

30 – 35

Story

(***)

20 – 25

(***)

20 – 25

TV Story / Stars

(***)

10 – 15

(***)

10 – 15

Tena

(***)

10 – 15

(***)

5 – 10

Lisa

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Mila

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Viva (dvotjedni)

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Elite

(***)

0

(***)

5 – 10

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika EPH od 9. studenoga 2005.(preuzeto iz predmeta klasa: 031-02/2005-01/72), podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005. i 27. ožujka 2006., podnesak poduzetnika EPH od 21. veljače 2006. (predmet KLASA: 031-02/2006-01/02), podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 10. veljače 2006. u predmetu klasa: 031-02/2006-01/02, podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 9. siječnja 2006
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Prije provedbe predmetne koncentracije na tržištu naklade (prodaje) tjednika za žene na tržištu su djelovali EPH, Arena d.d., Revije d.o.o., Burda Zagreb d.o.o., Sanoma Magazines Zagreb d.o.o., te X-Press d.o.o. Nakon provedbe predmetne koncentracije na ovome će tržištu djelovati samo dva poduzetnika i to EPH i Adria Magazines d.o.o. (prije Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.).
Prije provedbe koncentracije u 2004. poduzetnik Burda Zagreb d.o.o. ostvario je tržišni udjel od 5 – 10 posto, poduzetnik Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. ostvario je tržišni udio od 35 – 40 posto, poduzetnik X-Press d.o.o. u 2004. nije ostvarivao tržišni udio jer magazin Elite nije izlazio u 2004. godini. Nakon provedbe koncentracije raspodjela tržišnih udjela se mijenja i to na način da Adria Magazines d.o.o. (prije Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.) ima 45 – 50 posto.
Potrebno je naglasiti da je moguća daljnja raspodjela tržišta naklade tjednika na dva dijela i to na način da se u jednoj skupini nalaze tjednici Gloria, Story, Elite, dok se u drugoj skupini nalaze tjednici Viva, Lisa, Tena i Mila.
TRŽIŠTE NAKLADE TJEDNIKA GLORIA, STORY, ELITE
Tablica 9.TRŽIŠTE NAKLADE TJEDNIKA GLORIA, STORY, ELITE

Tjednik

Prodani primjerci u 2004. / kom

% udjela na tržištu u 2004.

Prodani primjerci u 2005. / kom

% udjela na tržištu u 2005.

Gloria

(***)

60 – 65

(***)

45 – 50

Story

(***)

35 – 40

(***)

35 – 40

Elite

(***)

0

(***)

10 – 15

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika EPH od 9. studenoga 2005. (preuzeto iz predmeta klasa: 031-02/2005-01/72), podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005. i 27. ožujka 2006., podnesak poduzetnika EPH od 21. veljače 2006. (predmet klasa: 031-02/2006-01/02)
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Magazin Gloria u izdanju nakladnika EPH, u 2004. je ostvario tržišni udjel od 60 – 65 posto. Gledajući 2005. tržišni udjel koji nakladnik EPH ostvaruje izdavanjem magazina Gloria smanjio s na 45 – 50 posto udjela. Udjel ostvaren izdavanjem magazina Story je smanjen sa 35 – 40 posto u 2004. na 35 – 40 posto u 2005. godini.
Nakon provedbe predmetne koncentracije na mjerodavnom tržištu će poduzetnik Adria Magazines d.o.o. (prije Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.) izdavanjem magazina Elite i Story imati 35 – 40 posto tržišta, dok će u sljedećoj godini tržišni udjel tog poduzetnika iznositi 50 – 55 posto.
TRŽIŠTE NAKLADE TJEDNIKA VIVA, LISA, TENA I MILA
Tablica 10.TRŽIŠTE NAKLADE TJEDNIKA VIVA, LISA, TENA I MILA

Tjednik

Prodani primjerci u 2004. / kom

% udjela na tržištu u 2004.

Prodani primjerci u 2005. / kom

% udjela na tržištu u 2005.

Tena

(***)

35 – 40

(***)

35 – 40

Lisa

(***)

30 – 35

(***)

25 – 30

Mila

(***)

25 – 30

(***)

20 – 25

Viva

(***)

0 – 5

(***)

10 – 15

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika EPH od 9. studenoga 2005. (preuzeto iz predmeta klasa: 031-02/2005-01/72), podnesak poduzetnika EPH od 21. veljače 2006. (predmet klasa: 031-02/2006-01/02), podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005. i 27. ožujka 2006.,, podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 10. veljače 2006. u predmetu klasa: 031-02/2006-01/02, podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 9. siječnja 2006
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Tjednik Mila, nakladnika Arena d.d., koji je, kako je navedeno, prestao izlaziti 8. prosinca 2005., u 2004. je imao 25 – 30 posto tržišnog udjela, dok je najveći tržišni udjel imao magazin Tena, nakladnika Revije d.o.o., s 35 – 40 posto tržišnog udjela. Iz navedene Tablice proizlazi da su najveći tržišni udjel u 2004. ostvarila povezana društva poduzetnika EPH.
Poduzetnik Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. izdavanjem magazina Viva, u 2004., je ostvario tržišni udjel 0 – 5 posto, dok je poduzetnik Burda Zagreb d.o.o. izdavanjem magazina Lisa ostvario tržišni udjel od 30 – 35 posto.
Nakon provedbe koncentracije poduzetnik Adria Magazines d.o.o. (prije Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.) ostvarivat će tržišni udjel od 30 – 35 posto na mjerodavnom tržištu.
Grafikon 4. Prikaz ukupnih udjela pojedinih nakladnika tjednika za žene u 2004. prije provedbe koncentracije*
Uvidom u Grafikon 4. razvidno je da je prije provedbe koncentracije najjači nakladnik tjednika za žene EPH s 40 – 45 posto udjela na tržištu. Nakon provedbe koncentracije situacija se mijenja te je najjači nakladnik tjednika za žene Adria Magazines d.o.o. (prije Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.) s 45 – 50 posto udjela na tržištu.
UDJELI POJEDINIH NAKLADNIKA TJEDNIKA ZA ŽENE U 2005. GODINI
Grafikon 5. Prikaz ukupnih udjela pojedinih nakladnika tjednika za žene u 2005. prije provedbe koncentracije*
Grafikon 5. prikazuje da je situacija u 2005. znatno drugačija, i to u korist poduzetnika Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. Prije provede koncentracije tržišno vodstvo imao je poduzetnik Sanoma Magazines d.o.o. s 35 – 40 posto udjela na tržištu.
Nakon provedbe koncentracije Adria Magazines d.o.o. (prije Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.) imao bi najveći tržišni udjel, i to 50 – 55 posto, dok bi poduzetnik EPH imao tržišni udjel od 35 – 40 posto.
I ovdje je potrebno naglasiti da iako nakon provedbe predmetne koncentracije udjel poduzetnika Adria Magazin d.o.o. prelazi 40 posto udjela na mjerodavnom tržištu, ukupno prodane naklade općeinformativnih dnevnika odnosno tjednika u Republici Hrvatskoj, isti ne predstavlja nedopuštenu koncentraciju u smislu članka 37. stavak 1. ZOM, jer u konkretnom predmetu nije riječ o mjerodavnom tržištu općeinformativnih dnevnika ili tjednika.
7. a) 1. 3. Tržište naklade mjesečnika s tematskim sadržajem za prirodu/znanost/ekologiju i sličnu tematiku
Agencija je obradila i tržište naklade mjesečnika sa tematskim sadržajem priroda/znanost/ekologija i slična tematika. Na ovome mjerodavnom tržištu u 2004. je godini najveći tržišni udio ostvario časopis National Geographic izdavača Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. sa (***) prodanih primjeraka ili s ostvarenim tržišnim udjelom od 60 – 65 posto. Navedeni i preostali časopisi na istom tržištu prikazani su u Tablici 11.
Tablica 11.STRUKTURA TRŽIŠTA NAKLADE MJESEČNIKA SA TEMATSKIM SADRŽAJEM ZA PRIRODA/ZNANOST/EKOLOGIJA I SLIČNA TEMATIKA

Mjesečnik

Prodani primjerci u 2004. / kom.

% udjela na tržištu u 2004.

National Geographic

(***)

60 – 65

Meridijani

(***)

30 – 35

National Geographic Junior

(***)

5 – 10

Natura Croatica

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika Meridijani od 5. siječnja 2006., Podnesak podnositelja prijave predmetne koncentracije od 21. prosinca 2005., Podnesak poduzetnika Distri-press d.o.o. od 14. rujna 2005. i poduzetnika Tisak d.d. od 8. rujna 2005. u predmetu klasa: 031-02/05-01/72, podnesak poduzetnika Klett Verlag d.o.o. od 8. svibnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Niti nakon provođenja predmetne koncentracije situacija na ovom tržištu neće se značajno promijeniti.
7.a) 1.4. Tržište naklade mjesečnika sa tematskim sadržajem kompjutora
Tablica 12.STRUKTURA NAKLADE MJESEČNIKA S TEMATSKIM SADRŽAJEM KOMPJUTORA

Mjesečnik

Prodani primjerci u 2004./kom.

% udjela na tržištu u 2004.

Prodani primjerci u 2005./kom.

% udjela na tržištu u 2005.

Bug

(***)

50 – 55

(***)

45 – 50

PC Chip

(***)

15 – 20

(***)

15 – 20

Enter

(***)

15 – 20

(***)

20 – 25

Moj Moby

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Mreža

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika Bug d.o.o. od 11. siječnja 2006., podnesak poduzetnika A1 video d.o.o. od 5. i 10. siječnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Poduzetnik A1 video d.o.o. je izdavanjem magazina Moj Moby i PC Chip ostvario u 2004. tržišni udio od 25 – 30 posto, dok je izdavanjem istih magazina u 2005. tržišni udio pao na 25 – 30 posto. Magazine Bug, Mreža i Enter izdaje nakladnik Bug d.o.o. te u 2004. ostvaruje tržišni udio od 70 – 75 posto, dok u 2005. taj udio iznosi 70 – 75 posto.
Poduzetnik Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. je u 2004. ostvario (***) prodanih komada magazina Klik.
7. a) 2. Tržište oglašavanja u tisku
Tržište oglašavanja u tisku je vrlo značajno tržište budući da se na istome ostvaruje najveći dio ukupnih prihoda nakladnika tiskovina. Rečeno je tržište usko povezano, odnosno ono je susjedno tržište tržištu naklade tiska iz nekoliko razloga. Svrha oglašavanja proizvoda ili usluga u tisku, kao i oglašavanje na drugim medijima, jest približiti svoj proizvod krajnjem potrošaču. Pri tome će se proizvod ili usluga oglašavati u onoj tiskovini koju čita ciljana skupina potrošača. Drugi važan razlog radi kojega se smatra da je tržište oglašavanja susjedno tržište tržištu naklade jest taj da će se proizvodi ili usluge oglašavati u onim tiskovinama koji imaju najveću čitanost kako bi oglašivač mogao doći do što većeg broja krajnjih kupaca.
Prema navodima podnositelja prijave predmetne koncentracije, u dopuni prijave od 18. siječnja 2006., sudionici koncentracije nemaju međusobno sklopljene marketinške ugovore. Vezano za buduću suradnju sudionika koncentracije postoji usmeni dogovor da će Styria zajedničkom društvu kao povezanom društvu ponuditi oglašavanje (engl. cross promotion) u svojim dnevnim novinama i budućim medijskim proizvodima uz određen popust.
Imajući u vidu značaj tržišta oglašavanja u tisku, te visine prihoda koja se u tiskovinama ostvaruje putem oglašavanja, Agencija je 9. ožujka 2006. uputila dopise poduzetnicima koji djeluju na tom tržištu, kako bi prikupila podatke o cjenicima oglasnog prostora u tiskovinama, kao i uvjetima oglašavanja u tiskovinama.
Agencija je 9. ožujka 2006. uputila dopis i Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje: HGK) kako bi dobila podatak o ukupnom prihodu ostvarenom od oglašavanja na teritoriju Republike Hrvatske, te podatak o tome koliki dio ukupnog prihoda od oglašavanja otpada na pojedine medije.
HGK je u podnesku od 23. ožujka 2006., između ostaloga, u bitnome navela da je na oglašavanje u 2004. u Republici Hrvatskoj potrošeno, u odnosu na 2003., 13 posto više sredstava, te se sada taj iznos kreće oko 426 milijuna eura.
U Grafikonu 6. prikazan je raspored oglašavanja po pojedinim medijima, prema podacima koje je Agenciji dostavila HGK. Najveći dio tzv. oglašivačkog »kolača« pripada televiziji, koja ostvaruje udio od 49,7 posto. Tiskani mediji ne zaostaju mnogo, te se u 2004. putem tiskanih medija ostvaruje 34,4 posto oglašavanja.
Grafikon 6. Prikaz udjela pojedinih tipova medija u ukupnom oglašavanju u 2004.
Izvor: podnesak Hrvatske gospodarske komore od 23. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Imajući u vidu da se u ekonomskoj analizi prikazuju i podaci za 2005., iako je mjerodavna godina 2004., u nastavku će biti prikazani udjeli pojedinih tipova medija u ukupnom oglašavanju u 2005. godini.
Grafikon 7. Prikaz udjela pojedinih tipova medija u ukupnom
oglašavanju u 2005.

Izvor: Hrvatska gospodarska komora, podnesak od 23. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
U odnosu na 2004., raspored udjela se promijenio i to na način da je udjel televizije, kao medija, u 2005. porastao za 15 posto, dok se udjel tiskanih medija smanjio u odnosu na 2004. te sada iznosi 24 posto.
Pri tome je potrebno naglasiti da se ukupni iznos troškova za oglašavanje u 2005., u odnosu na 2004. povećao za 905.315.169,36 kn ili 28,17 posto.
7.a) 2.1. Tržište oglašavanja u mjesečnicima za žene
TRŽIŠTE OGLAŠAVANJA U MJESEČNICIMA PRVE GRUPE ZA ŽENE
Tablica 13.STRUKTURA TRŽIŠTA OGLAŠAVANJA U MJESEČNICIMA PRVE GRUPE ZA ŽENE

Mjesečnik

Prihod od oglašavanja u tisku u 2004. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2004.

Prihod od oglašavanja u tisku u 2005. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2005.

Elle

(***)

50 – 55

(***)

40 – 45

Cosmopolitan

(***)

45 – 50

(***)

50 – 55

Primadona

(***)

0

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika EPH od 9. studenoga 2005. (predmet klasa: 031-02/2005-01/72), podnesak poduzetnika EPH od 21. veljače 2006. (predmet klasa: 031-02/2006-01/02), podnesak podnositelja prijave koncentracije od 27. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Na tržištu oglašavanja u mjesečnicima prve grupe za žene u 2004. godini, magazini Cosmopolitan i Elle ostvarili su podjednak udjel na tržištu, odnosno magazin Cosmopolitan ostvario je udjel od 45 – 50 posto dok je Elle ostvario 50 – 55 posto udjela na mjerodavnom tržištu. Magazin Primadona koji je počeo izlaziti u 2005. na ovom tržištu u istoj godini ostvario je udjel od 0 – 5 posto. U 2005. je udjel magazina Elle zabilježio pad, odnosno tržišni udio u 2005. iznosi 40 – 45 posto.
Tablica 14.PRIKAZ CIJENE OGLASA U MJESEČNICIMA PRVE GRUPE ZA ŽENE
 

 

Elle

Cosmopolitan

Primadona

Prva duplerica

(***)

(***)

(***)

Druga duplerica

(***)

(***)

(***)

Treća duplerica

(***)

(***)

(***)

Duplerica (unutarnji dio)

(***)

(***)

(***)

Predzadnja duplerica

(***)

(***)

(***)

Zadnja duplerica

(***)

(***)

(***)

Unutarnja stranica

(***)

(***)

(***)

Druga omotna stranica

(***)

(***)

(***)

Treća omotna stranica

(***)

(***)

(***)

Zadnja stranica

(***)

(***)

(***)

Prva desna stranica

(***)

(***)

(***)

Druga desna stranica

(***)

(***)

(***)

Treća desna stranica

(***)

(***)

(***)

Dvije trećine stranice

(***)

(***)

(***)

Polovica stranice

(***)

(***)

(***)

Trećina stranice

(***)

(***)

(***)

Četvrtina stranice

(***)

(***)

(***)

Položena četvrtina stranice

(***)

(***)

(***)

Osmina stranice

(***)

(***)

(***)

Šesnaestina stranice

(***)

(***)

(***)

Izvor: Podnesak poduzetnika EPH od 21. ožujka 2006. i podnesak podnositelja prijave koncentracije od 27. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Tablica 14. prikazuje usporedno cijene oglasnog prostora u magazinima Elle, Cosmopolitan i Primadona. Iz tablice je vidljivo da magazin Cosmopolitan ima najskuplji oglasni prostor.
TRŽIŠTE OGLAŠAVANJA U TISKU U MJESEČNICIMA DRUGE GRUPE ZA ŽENE
Tablica 15.STRUKTURA TRŽIŠTA OGLAŠAVANJA U TISKU U MJESEČNICIMA DRUGE GRUPE ZA ŽENE

Mjesečnik

Prihod od oglašavanja u tisku u 2004./kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2004.

Prihod od oglašavanja u tisku u 2005./kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2005.

Moj lijepi vrt

(***)

55 – 60

(***)

60 – 65

Naša flora

(***)

40 – 45

(***)

35 – 60

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005. i od 27. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
U tablici 15. nisu prikazani prihodi od oglašavanja za magazine Dom i vrt, Moj cvijet i Moje cvijeće jer, s obzirom da su udjeli navedenih magazina na ovom tržištu svega 5 – 10 posto za magazin Dom i vrt, 0 – 5 posto za magazin Moj cvijet i 0 – 5 posto za magazin Moje cvijeće njihov mogući prihod od oglašavanja ne bi značajnije promijenio strukturu tržišta oglašavanja u tisku u mjesečnicima druge grupe za žene.
CIJENE OGLASA U MJESEČNICIMA DRUGE GRUPE ZA ŽENE
Tablica 16.PRIKAZ CIJENE OGLASA U MJESEČNICIMA DRUGE GRUPE ZA ŽENE

 

Moj lijepi vrt

Naša flora

Druga duplerica

(***)

(***)

Treća duplerica

(***)

(***)

Duplerica (unutarnji dio)

(***)

(***)

Unutarnja stranica

(***)

(***)

Druga omotna stranica

(***)

(***)

Treća omotna stranica

(***)

(***)

Predzadnja stranica

(***)

(***)

Zadnja stranica

(***)

(***)

Polovica stranice

(***)

(***)

Trećina stranice

(***)

(***)

Četvrtina stranice

(***)

(***)

Osmina stranice

(***)

(***)

Izvor: Podnesak podnositelja prijave koncentracije od 27. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
U magazinima Moj lijepi vrt i Naša flora, razvidno je kako se cijene oglasnog prostora kod ovih magazina razlikuju, no ta razlika nije značajna. Razlika je naravno velika tamo gdje primjerice Moj lijepi vrt (druga duplerica) nema izraženu cijenu oglasnog prostora dok kod magazina Naša flora ta cijena postoji.
Tržište oglašavanja u tisku u mjesečnicima treće grupe za žene
Tablica 17.STRUKTURA TRŽIŠTA OGLAŠAVANJA U TISKU U MJESEČNICIMA TREĆE GRUPE ZA ŽENE

Mjesečnik

Prihod od oglašavanja u tisku u 2004. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2004.

Prihod od oglašavanja u tisku u 2005./kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2005.

Elle dekor

(***)

90 – 95

(***)

85 – 90

Moj stan

(***)

5 – 10

(***)

10 – 15

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005. i od 27. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Ukupni prihod od oglašavanja u 2004. na mjerodavnom tržištu oglašavanja u tisku u mjesečnicima treće grupe za žene iznosio je (***) kn. Najveći tržišni udjel u 2004. ostvaren je oglašavanjem u magazinu Elle dekor, odnosno ostvaren je prihod od (***) kn ili 90 – 95 posto od ukupno ostvarenog prihoda u 2004. Struktura tržišta u 2005. nije se značajnije promijenila, odnosno ostvaren prihod od oglašavanja u magazinu Elle dekor iznosio je (***) kn ili 85 – 90 posto.
CIJENE OGLASA U MJESEČNICIMA TREĆE GRUPE ZA ŽENE
Tablica 18.PRIKAZ CIJENE OGLASA U MJESEČNICIMA TREĆE GRUPE ZA ŽENE

 

Elle dekor

Moj stan

Prva duplerica

(***)

(***)

Druga duplerica

(***)

(***)

Treća duplerica

(***)

(***)

Duplerica (unutarnji dio)

(***)

(***)

Unutarnja stranica

(***)

(***)

Druga omotna stranica

(***)

(***)

Treća omotna stranica

(***)

(***)

Predzadnja stranica

(***)

(***)

Zadnja stranica

(***)

(***)

Polovica stranice

(***)

(***)

Dvije trećine stranice

(***)

(***)

Trećina stranice

(***)

(***)

Četvrtina stranice

(***)

(***)

Osmina stranice

(***)

(***)

Izvor: Podnesak podnositelja prijave koncentracije od 27. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Magazini Elle dekor i Moj stan imaju slični programski sadržaj magazina, no cijene oglasnog prostora im se značajno razlikuju, odnosno cijene oglasnog prostora skuplje su nego li cijene oglasnog prostora u magazinu Moj stan.
Tržište oglašavanja u tisku u mjesečnicima četvrte grupe za žene
Tablica 19.STRUKTURA TRŽIŠTA OGLAŠAVANJA U TISKU U MJESEČNICIMA ČETVRTE GRUPE ZA ŽENE

Mjesečnik

Prihod od oglašavanja u tisku u 2004./kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2004.

Prihod od oglašavanja u tisku u 2005./kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2005.

Vita

(***)

60 – 65

(***)

60 – 65

Doktor u kući

(***)

35 – 40

(***)

35 – 40

Vitalnost i ljepota

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika Velmar d.o.o. od 12. siječnja 2006., podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 9. siječnja 2006., podnesak poduzetnika EPH od 9. studenog 2005 u predmetu klasa: 031-02/2005-01/72, podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 10. veljače 2006. u predmetu KLASA: 031-02/2006-01/02 i podnesak poduzetnika EPH od 21. veljače 2006. u predmetu klasa: 031-02/2006-01/02
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Magazin Vita kao magazin sa najvećim brojem prodanih primjeraka, ostvario je i najveći udjel na tržištu oglašavanja u tisku u mjesečnicima četvrte grupe za žene, sa udjelom od 60 – 65 posto u 2004., dok u 2005. taj udio iznosi 60 – 65 posto. Nakladnik EPH izdavanjem magazina Doktor u kući na tržištu oglašavanja u tisku u mjesečnicima četvrte grupe za žene u 2004. ostvaruje tržišni udio od 35 – 40 posto.
CIJENE OGLASNOG PROSTORA U MJESEČNICIMA ČETVRTE GRUPE ZA ŽENE
Tablica 20.PRIKAZ CIJENA OGLASNOG PROSTORA U MJESEČNICIMA ČETVRTE GRUPE ZA ŽENE

 

Vita

Doktor u kući

Prva duplerica

(***)

(***)

Druga duplerica

(***)

(***)

Zadnja duplerica

(***)

(***)

Duplerica (unutarnji dio)

(***)

(***)

Unutarnja stranica

(***)

(***)

Druga omotna stranica

(***)

(***)

Treća omotna stranica

(***)

(***)

Predzadnja stranica

(***)

(***)

Zadnja stranica

(***)

(***)

Polovica stranice

(***)

(***)

Četvrtina stranice

(***)

(***)

Osmina stranice

(***)

(***)

Izvor: Podnesak poduzetnika EPH od 21. ožujka 2006., podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 22. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Cijene oglasnog prostora u magazinima, prikazanima u Tablici 20., pokazuju da su cijene oglasnog prostora veće u magazinu Vita u odnosu na Doktor u kući.
7.a) 2.)2. Tržište oglašavanja u tjednicima za žene
Gledajući tablicu 21. nesporno je da je u 2004. najveći udjel na tržištu oglašavanja u tjednicima za žene imao magazin Gloria izdavača EPH s 45 – 50 posto. Tržišni udjel poduzetnika EPH u 2005., u odnosu na 2004. godinu smanjio se za 5 – 10 posto.
Drugi najveći tržišni udjel u dvije promatrane godine ima magazin Story, izdavača Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. U 2004. je tržišni udjel tog magazina iznosio 20 – 25 posto, dok je u 2005. iznosio 20 – 25 posto. Ukupno tržište oglašavanja u tjednicima za žene u 2005. se u odnosu na mjerodavnu 2004. godinu povećalo za 10 – 15 posto ili (***) kuna.
Nakladnik NCL Media Grupa d.o.o. je na tržištu oglašavanja u tjednicima za žene s magazinom EXTRA u 2004. godini, ostvario prihod od oglašavanja u iznosu od (***) kuna.
Tablica 21.STRUKTURA TRŽIŠTA OGLAŠAVANJA U TJEDNICIMA ZA ŽENE

Tjednik

Prihod od oglašavanja u tisku u 2004. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2004.

Prihod od oglašavanja u tisku u 2005. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2005.

Gloria

(***)

45 – 50

(***)

45 – 50

Story

(***)

20 – 25

(***)

20 – 25

Tena

(***)

15 – 20

(***)

5 – 10

Mila

(***)

5 – 10

(***)

0 – 5

Lisa

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

TV Story / Stars

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Viva (dvotjedni)

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Elite

(***)

0

(***)

5 – 10

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika EPH od 9. studenoga 2005. (preuzeto iz predmeta klasa: 031-02/2005-01/72), podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005. i 27. ožujka 2006., podnesak poduzetnika EPH od 21. veljače 2006. (predmet klasa: 031-02/2006-01/02), podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 10. veljače 2006. u predmetu klasa: 031-02/2006-01/02, podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 9. siječnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Budući da je u analizi naklade (prodaje) tjednika za žene navedeno kako je moguća i daljnja raspodjela tržišta, koja je i učinjena, isto je Agencija izradila i za tržište oglašavanja.
Tablica 22.PRIKAZ CIJENA OGLASNOG PROSTORA U TJEDNICIMA ZA ŽENE
 

 

Gloria

Lisa

Story

Tv Story /Stars

Elite

Prva duplerica

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Druga duplerica

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Zadnja duplerica

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Duplerica (unutarnji dio)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Unutarnja stranica

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Druga omotna stranica

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Treća omotna stranica

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Predzadnja stranica

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Zadnja stranica

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Polovica stranice

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Trećina stranice

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Dvije trećine stranice

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Četvrtina stranice

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Osmina stranice

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Zadnja stranica Glorijinog romana

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Zakup zadnje strane Glorijinog romana (3 mjeseca)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Izvor: Podnesak poduzetnika EPH od 21. ožujka 2006., podnesak podnositelja prijave koncentracije od 27. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Cijene oglasnog prostora različite su i ovise o vrsti magazina, njegovoj čitanosti, programskom sadržaju, ciljanom čitateljstvu, te o zainteresiranosti pojednih poduzetnika da se oglašavaju u pojedinim magazinima.
Tablica 23.STRUKTURA TRŽIŠTA OGLAŠAVANJA U TJEDNICIMA GLORIA, STORY, ELITE

Tjednik

Prihod od oglašavanja u tisku u 2004. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2004.

Prihod od oglašavanja u tisku u 2005. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2005.

Gloria

(***)

70 – 75

(***)

60 – 65

Story

(***)

25 – 30

(***)

25 – 30

Elite

(***)

0

(***)

5 – 10

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika EPH od 9. studenoga 2005.(preuzeto iz predmeta klasa: 031-02/2005-01/72), podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005. i 27. ožujka 2006., podnesak poduzetnika EPH od 21. veljače 2006. (predmet klasa: 031-02/2006-01/02)
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Iz Tablice 23. vidljivo je da je najveći tržišni udjel na tržištu oglašavanja 2004. ostvario magazin Gloria s prihodom koji je iznosio (***) kune ili 70 – 75 posto tržišta. U 2005. tržišni udjel magazina Gloria na tom tržištu, izdavača EPH iznosio je 60 – 65 posto. Magazin Story izdavača Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. u 2004. je ostvario tržišni udjel od 25 – 30 posto, dok je u 2005. ostvario 25 – 30 posto udjela.
Tablica 24.STRUKTURA OGLAŠAVANJA U TJEDNICIMA VIVA, LISA, TENA I MILA

Tjednik

Prihod od oglašavanja u tisku u 2004. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2004.

Prihod od oglašavanja u tisku u 2005. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2005.

Tena

(***)

55 – 60

(***)

40 – 45

Mila

(***)

25 – 30

(***)

20 – 25

Lisa

(***)

10 – 15

(***)

15 – 20

Viva (dvotjedni)

(***)

5 – 10

(***)

20 – 25

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika EPH od 9. studenoga 2005. (preuzeto iz predmeta klasa: 031-02/2005-01/72), podnesak poduzetnika EPH od 21. veljače 2006. (predmet klasa: 031-02/2006-01/02), podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005. i 27. ožujka 2006., podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 10. veljače 2006. u predmetu klasa: 031-02/2006-01/02, podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. od 9. siječnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Najveći prihod od oglašavanja u tjednicima navedenim u Tablici 24., ostvaren je u magazinu Tena, i to (***) kn, te je ukupan udjel na tržištu iznosio 55 – 60 posto.
7.a)2.)3. Tržište oglašavanja u mjesečnicima s tematskim sadržajem za prirodu/znanost/ekologiju i sličnu tematiku
Tablica 25.STRUKTURA TRŽIŠTA OGLAŠAVANJA U MJESEČNICIMA S TEMATSKIM SADRŽAJEM ZA PRIRODU/ZNANOST/EKOLOGIJU I SLIČNU TEMATIKU

Mjesečnik

Prihod od oglašavanja u tisku u 2004. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2004.

National Geographic

(***)

80 – 85

Meridijani

(***)

5 – 10

National Geographic Junior

(***)

5 – 10

Ukupno

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika Meridijani od 5. siječnja 2006., Podnesak podnositelja prijave predmetne koncentracije od 21. prosinca 2005., podnesak poduzetnika Klett Verlag d.o.o. od 8. svibnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Podaci za prihode od oglašavanja za magazin Natura Croatica Agenciji nije prikazan u tablici 25. iz razloga što isti na tržištu naklade tiska iznosi svega 0 – 5 posto, te prihod od oglašavanja ne bi značajnije mogao utjecati na tržišne udjele na mjerodavnom tržištu oglašavanja.
Najveći tržišni udjel na mjerodavnom tržištu oglašavanja u mjesečnicima sa tematskim sadržajem za prirodu/znanost/ekologiju i sličnu tematiku sa ostvarenih (***) kn ili 80 – 85 posto ima magazin National Geographic.
TRŽIŠTE OGLAŠAVANJA U MJESEČNICIMA S TEMATSKIM SADRŽAJEM KOMPJUTORA
Tablica 26.STRUKTURA TRŽIŠTA OGLAŠAVANJA U MJESEČNICIMA S TEMATSKIM SADRŽAJEM KOMPJUTORA

Mjesečnik

Prihod od oglašavanja u tisku u 2004. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2004.

Prihod od oglašavanja u tisku u 2005. / kn

% udjela na tržištu oglašavanja u tisku u 2005.

Bug

(***)

50 – 55

(***)

45 – 50

PC Chip

(***)

30 – 35

(***)

25 – 30

Mreža

(***)

5 – 10

(***)

10 – 15

Moj Moby

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Enter

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Podnesak poduzetnika Bug d.o.o. od 11. siječnja 2006., podnesak poduzetnika A1 video d.o.o. od 5. i 10. siječnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Poduzetnik Bug d.o.o. izdavanjem magazina Bug, Mreža, i Enter ostvario je u 2004. g. 60 – 65 posto udjela na mjerodavnom tržištu oglašavanja u mjesečnicima s tematskim sadržajem kompjutora, s prihodom od (***) kn. Najprodavaniji magazin nakladnika Bug d.o.o. je magazin Bug koji je u 2004. ostvario tržišni udjel 50 – 55 posto.
Nakladnik Sanoma Magazines Zagreb d.o.o. je u mjerodavnoj 2004. godini ostvario prihod od oglašavanja u magazinu Klik u iznosu od (***) kuna.
Tablica 27.PRIKAZ PRIHODA OD OGLAŠAVANJA BEZ OBZIRA NA VRSTU TISKOVINE U 2004.

Poduzetnik

Prihod od oglašavanja / kn

% udjela na tržištu oglašavanja

Europapress holding d.o.o.

(***)

45 – 50

Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.

(***)

15 – 20

Nacional

(***)

10 – 15

Revije d.o.o.

(***)

5 – 10

Bug d.o.o.

(***)

0 – 5

Burda Zagreb d.o.o.

(***)

0 – 5

Meridijani 16 d.o.o.

(***)

0 – 5

A1 video d.o.o.

(***)

0 – 5

Meridijani

(***)

0 – 5

Velmar d.o.o.

(***)

0 – 5

Večernji list d.d.

(***)

0 – 5

X-Press d.o.o.

(***)

0

Ukupno

(***)

100,00

Izvor: podnesak poduzetnika EPH od 9. studenog 2005., predmet klasa: 031-02/2005-01/72; podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005., podnesak poduzetnika Meridijan 16 d.o.o. i poduzetnika Revije d.o.o. od 31. listopada 2005., predmet klasa: 031-02/2005-01/72; podnesak poduzetnika Velmar d.o.o. od 12. siječnja 2006., podnesak poduzetnika Meridijani od 5. siječnja 2006., podnesak poduzetnika Nacional od 13. veljače 2006., podnesak poduzetnika Bug d.o.o. od 11. siječnja 2006., podnesak poduzetnika A1 video d.o.o. od 5. siječnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Jednako kao i kod prikazivanja udjela za tržišta oglašavanja u tisku bez obzira na vrste tiskovina, ono što je rečeno za poduzetnika EPH vrijedi i kod ovog susjednog tržišta. U mjerodavnoj 2004. poduzetnik EPH ostvario je najveći udjel na tržištu oglašavanja u tisku i to 45 – 50 posto.
Prije provođenja predmetne koncentracije u 2004. sudionici koncentracije ostvarivali su sljedeće tržišne udjele:
Tablica 28.TRŽIŠNI UDJELI PODUZETNIKA SUDIONIKA KONCENTRACIJE NA TRŽIŠTU OGLAŠAVANJA U 2004.

Poduzetnik

Tržišni udjel

Sanoma Magazines Zagreb d.o.o.

15 – 20

Burda Zagreb d.o.o.

0 – 5

Adria Magazines d.o.o.

0 – 5

X-Press d.o.o.

0

Izvor: podnesak podnositelja prijave koncentracije od 21. prosinca 2005.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Nakon provedbe koncentracije poduzetnici sudionici koncentracije ostvarivat će tržišni udjel od 20 – 25 posto.
7. a) 3. Tržište distribucije tiska
Tržište distribucije tiska usko je povezano s tržištem naklade tiska. To je silazno susjedno tržište, na kojem se efekti s tržišta naklade tiska prelijevaju na tržište distribucije tiska. Gledajući tržište distribucije tiska razlikujemo distribuciju na veliko i distribuciju na malo. Na tržištu distribucije tiska na teritoriju Republike Hrvatske djeluje šest distributera, i to: Tisak d.d., Distri-press d.o.o., Slobodna Dalmacija d.o.o., Novi list d.d., Medijski centar Glas Slavonije d.d. i Glas Istre d.o.o. Osim ovih distributera na teritoriju Republike Hrvatske, na tržištu distribucije tiska na malo djeluju i distributeri čiji su prihodi ostvareni na mjerodavnom tržištu distribucije tiska na malo minimalni, te nisu uključeni u ekonomsku analizu. Primjerice, riječ je o poduzetnicima Datapress d.o.o., General Grafik d.o.o., Nimfa prihod d.o.o., Inart d.o.o., ZIGO obrt d.o.o. i Kartular d.o.o.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. bavi se isključivo veleprodajom tiska i tiskom opskrbljuje maloprodajna mjesta, dok sam ne posjeduje vlastita maloprodajna mjesta. Za razliku od toga, poduzetnik Tisak d.d. ima razgranatu vlastitu maloprodajnu mrežu pa tiskom i opskrbljuje u prvom redu vlastite kioske.
Struktura u temeljnom kapitalu društva Tisak d.d. nije se mijenjala do danas pa udjele u temeljnom kapitalu tog poduzetnika drže EPH (25 – 30 posto), Veltrade (25 – 30 posto) i Adris Grupa (25 – 30 posto) i Hrvatski fond za privatizaciju (10 – 15 posto).
Poduzetnici EPH, Veltrade d.o.o. i Adris Grupa, te Ivan Granić, imaju svaki po 25 – 30 posto udjela u temeljnom kapitalu Distri-Pressa d.o.o., te tako više poduzetnika ostvaruje zajedničku kontrolu u tom poduzetniku.
TRGOVINA TISKOM NA VELIKO
Prema odredbi članka 38. ZOM, zakona koji uređuje distribuciju tiska, distributer ne smije odbiti distribuciju tiskovina nakladniku koji prihvaća njegove javno objavljene opće uvjete. Međutim, ne postoji recipročna odredba koja bi nakladnicima propisala obvezu poslovanja sa svim distributerima. Tako nakladnik može odbiti sklapanje ugovora s nekim distributerom, npr. jer smatra da su mu već sklopljeni ugovori dovoljni za ostvarivanje njegovih poslovnih ciljeva, ili bi mu sklapanje većeg broja ugovora nepotrebno kompliciralo i poskupljivalo poslovanje. Distribucija tiska obavlja se kao komisiona prodaja, a na takvu se prodaju, u pravilu, ne primjenjuju propisi o tržišnom natjecanju. Zato se u pravilu neće smatrati odbijanjem poslovanja (engl. refusal to deal; refusal to sell) situacija kad nakladnik odbije nekom distributeru sklapanje ugovora o prodaji svojih tiskovina. Sve to ukazuje na postojanje velike vjerojatnosti da, distributer de facto ne može pristupiti tržištu veleprodaje tiska, ukoliko nijedan nakladnik s njim ne želi sklopiti ugovor o distribuciji tiska (podaci preuzeti iz rješenja Agencije, klasa: UP/I-030-02/2004-01/17; 12. siječnja 2005.; EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Zagreb; VELTRADE d.o.o., Zagreb i ADRIS GRUPA d.d., Rovinj i Ivan Granić – koncentracija).
Na tržištu trgovine tiskom na veliko djeluje šest poduzetnika, od kojih njih četiri obavljaju i nakladničku djelatnost. Samo su dva poduzetnika, Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., distributeri u punom smislu te riječi. Dva najveća distributera u 2004., zajedno drže tržišni udjel od 75-80 posto.
Tablica 29.STRUKTURA TRŽIŠTA TRGOVINE TISKOM NA VELIKO
 

Naziv poduzetnika

Prihod u 2002. kn

% udjela na tržištu u 2002.

Prihod u 2003. kn

% udjela na tržištu u 2003.

Prihod u 2004. kn

% udjela na tržištu u 2004.

Tisak d.d.

(***)

50 – 55

(***)

45 – 50

(***)

45 – 50

Distri-Press d.o.o.

(***)

20 – 25

(***)

25 – 30

(***)

30 – 35

Slobodna Dalmacija d.o.o.

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Novi list d.d.

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Medijski centar Glas Slavonije d.d.

(***)

0,00

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Glas Istre d.o.o.

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Sveukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Preuzeto iz predmeta KLASA: UP/I-030-02/2004-01/70; SPORAZUMI DISTRIBUTERA TISKA (14.09.2004.)
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Najveći tržišni udjel na mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na veliko tijekom cijelog promatranog razdoblja ostvaruje poduzetnik Tisak d.d. Tržišni udjel tog poduzetnika u 2002. je godini iznosio 50 – 55 posto, u 2003. iznosi 45 – 50 posto., dok je u mjerodavnoj 2004. Tisak d.d. ostvario 45 – 50 posto tržišnog udjela.
U istom je promatranom razdoblju udjel poduzetnika Distri-Press d.o.o. na mjerodavnom tržištu tiskom na veliko zabilježio rast. U 2000. je tržišni udjel poduzetnika Distri-Press d.o.o. iznosio 20 – 25 posto, dok je u 2004. iznosio 30 – 35 posto.
TRGOVINA TISKOM NA MALO
Maloprodaja tiska na hrvatskom se tržištu obavlja na sljedeće načine:
– prodajom na prodajnim mjestima specijaliziranim za prodaju tiska i duhanskih proizvoda, u vlasništvu ili najmu distributera ili drugih poduzetnika (npr. u kioscima ili čvrstim objektima),
– prodajom na drugim prodajnim mjestima (npr. Supermarketima i sl.),
– putem kolportaže,
– putem pretplate (preuzeto iz rješenja Agencije: klasa: UP/I-030-02/2004– 01/33; 27. srpnja 2004.; EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Zagreb i SLOBODNA DALMACIJA d.d., Split)
Na ovome mjerodavnom tržištu trgovine tiskom na malo djeluju isti poduzetnici kao i na tržištu trgovine na veliko, ali se tržišni udjeli poduzetnika razlikuju
Tablica 30.STRUKTURA TRŽIŠTA TRGOVINE TISKOM NA MALO
 

Distributer

Prihod u 2004. / kn

% udjela na tržištu

Tisak d.d.

(***)

75 – 80

Slobodna Dalmacija d.o.o.

(***)

10 – 15

Glas Istre d.o.o.

(***)

0 – 5

Novi list d.d.

(***)

0 – 5

Medijski centar Glas Slavonije d.d.

(***)

0 – 5

Distri-Press d.o.o.

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

Izvor: Preuzeto iz predmeta klasa: UP/I-030-02/2004-01/70; SPORAZUMI DISTRIBUTERA TISKA (14.09.2004.)
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Gledajući strukturu tržišta trgovine tiskom na malo razvidno je da je i ovo tržište loše strukturirano budući da je 75 – 80 posto tržišta u rukama samo jednog poduzetnika, Tisak d.d.
8. GOSPODARSKE PREDNOSTI I PREDNOSTI ZA POTROŠAČE
Sa stanovišta interesa potrošača – čitatelja provedba koncentracije na mjerodavnom tržištu donijet će sljedeće izravne i neizravne pogodnosti:
– udruživanje tri stabilna europska nakladnika osigurava profesionaliziranje tržišta naklade časopisa
– realizacijom nakladničkih sinergija omogućit će se se poboljšanje kvalitete postojećih časopisa
– povezivanje kreativnih rukovodećih snaga i međunarodna razmjena koncepata časopisa omogućit će uvođenje na tržište novih, inovativnih časopisa i modela reklamiranja
– osiguravanje troškovne i razvojne sinergije koje umanjuju vjerojatnost povećanja cijena časopisa
– omogućavanje dugoročnog opstanka postojećih časopisa
– osiguravanje optimiranja zemljopisne raspoloživosti, odnosno distribucije časopisa.
9. RAZLOZI KOJIMA SE KONCENTRACIJA PRAVNO I GOSPODARSKI OBRAZLAŽE
Podnositelji prijave su, kao razloge kojima se koncentracija pravno i gospodarski obrazlaže, u bitnome, naveli da je cilj koncentracije razvoj tržišne pozicije na području jugoistočne Europe, te stoga Gruner + Jahr Grupa namjerava preuzeti i nakladnike časopisa od Grupe Burda na ovim tržištima te proširiti suradnju i sa Sanoma Magazines International. Stvaranje zajedničkog pothvata sudionika koncentracije Styria će osigurati nastavak poslovanja na području Republike Hrvatske, a Sanomi Magazines opstanak u snažnoj konkurenciji i daljnji razvoj nakladništva. Svi sudionici koncentracije posluju s gubicima s tendencijom pada prihoda, te će zajednički pothvat omogućiti nastavak poslovanja izdavanjem postojećih časopisa, te uvođenjem na tržište novih inovativnih časopisa, što će čitateljima omogućiti veći izbor i njihovim potrebama prilagođenije proizvode. Osim toga, suradnja novoosnovanog poduzetnika, koji će zapošljavati oko 160 zaposlenika, s drugim poduzetnicima u zemljama jugoistočne Europe omogućit će razvoj regionalnih koncepata časopisa.
U dopuni prijave koncentracije dostavljenoj Agenciji 18. siječnja 2006., podnositelji prijave su pojasnili koje su troškovne i razvojne sinergije koje će umanjiti vjerojatnost povećanja cijena časopisa, te istaknuli nekoliko točaka kojima objašnjavaju te sinergije:
a) regionalna prodaja oglasa – partneri u zajedničkom društvu namjeravaju prodavati svoje oglasne stranice međunarodnim klijentima koji posluju u Srbiji i Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Sloveniji čime bi ostvarili dodatni broj oglasa,
b) povezivanje tiskanja časopisa – zbog većih rabata za veći broj časopisa bilo bi jeftinije za partnere u zajedničkom društvu,
c) izrada zajedničkih sadržaja – budući da bi dolazilo do preklapanja u dijelovima uredničkih sadržaja u složenom portfelju časopisa, postoji potencijal za učinkovitiju proizvodnju,
d) troškovi papira – veći portfelji časopisa omogućit će partnerima u zajedničkom društvu da udruže svoje nabave papira i ostvare veće rabate,
e) marketinški troškovi – veći marketinški volumeni za više časopisa omogućavaju veće rabate kod medija.
10. OCJENA DOPUŠTENOSTI KONCENTRACIJE U POSTUPKU NA DRUGOJ RAZINI
Agencija je, u smislu članka 26. stavak 3. ZZTN, u svezi s člankom 46. ZZTN, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 55. sjednice, održane 16. veljače 2006., donijela zaključak, klasa: gornja, urbroj: 580-02-06-07-34, o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije u tzv. drugoj fazi, budući da je Vijeće razmatrajući predmetnu horizontalnu koncentraciju poduzetnika ocijenilo da bi provedba iste mogla imati za posljedicu značajno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na teritoriju Republike Hrvatske, te da je stoga za donošenje odluke potrebno pribavljanje dopunskih podataka, u smislu članka 48. ZZTN, te provođenje pravne i ekonomske analize.
11. JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I UDRUGAMA ZA DOSTAVLJANJEM PRIMJEDABA I MIŠLJENJA O UČINCIMA PREDMETNE KONCENTRACIJE
Agencija je, u cilju prikupljanja podataka potrebnih za izradu ekonomske i pravne analize u ovom predmetu, sukladno članku 37. točke 8. i 9. ZZTN, i članku 94. ZOUP, na službenim internet-stranicama (www.crocompet.hr; sada: www.aztn.hr), 20. siječnja 2006., objavila Javni poziv, klasa: gornja, urbroj: 580-02-05-49-19, kojim je pozvala poduzetnike koju djeluju na mjerodavnim tržištima naklade tiska, oglašavanja u tisku i disitribucije tiska, kao i sve poduzetnike koji djeluju na drugim tržištima na kojima bi navedena koncentracija mogla imati učinke na tržišno natjecanje (uzlazna, silazna, susjedna tržišta), strukovne udruge, udruge poslodavaca, udruge za zaštitu potrošača, te ostale osobe koje nisu stranke u postupku odnosno njihovi tržišni takmaci, ali za koje se može razumno pretpostaviti da imaju saznanja o odnosima na spomenutim mjerodavnim tržištima da dostave svoje primjedbe, stavove i mišljenja o mogućim konkretnim značajnim učincima koncentracije poduzetnika na njihovo poslovanje, kao i na moguće značajne učinke iste na tržišno natjecanje na navedenim tržištima u cjelini.
Također, Agencije je 23. siječnja 2006. poduzetnicima EPH, Distri-Press d.o.o. i Tisak d.d. uputila dopise kojima je zatražila mišljenje o učincima koncentracije na navedenim mjerodavnim tržištima.
Dana 2. veljače 2006., Agencija je zaprimila pisano očitovanje poduzetnika EPH u kojem se, u bitnome, navodi da će predmetna koncentracija izvršiti utjecaj na tržište oglasa u tisku iz razloga što smatraju da je objedinjavanje ponude oglasnog prostora u svim izdanjima povezanih društava logična i racionalna posljedica, te očekuju intenziviranje tržišne utakmice na tržištu oglašavanja u tisku. Vezano za tržišta distribucije tiska, ne očekuju nikakve promjene iz razloga što postojeći opći uvjeti poslovanja distributera ne predviđaju mogućnost da se uvjeti distribucije jednog izdanja promijene ako je nakladnik u sastavu veće grupacije. Prema mišljenju poduzetnika EPH ukoliko se tržište naklade tiska razmatra segmentirano, spomenuta koncentracija neće imati izravnih učinaka na tržište dnevnika/tjednika općeinformativne naravni, koje ima posebnu važnost sa stajališta slobode izražavanja, medijskog pluralizma i prava javnosti da informacije o aktualnim događajima, pojavama i osobama prima iz različitih izvora. Rečeni poduzetnik smatra da predmetna koncentracija neće uzrokovati značajnije promjene niti na drugim segmentima tržišta naklade tiska jer se ne radi o koncentraciji nakladnika koji izdaju periodična izdanja iste sadržajne posebnosti.
Poduzetnik Tisak d.d. u podnesku od 10. veljače 2006., u bitnome, je naveo da Styria, Večernji list d.d. i Sanoma Magazines d.o.o. zajedno u distribucijskom kanalu poduzetnika Tisak d.d. drže 35 – 40 posto. O utjecajima na tržište oglašavanja poduzetnik Tisak d.d. nije se očitovao iz razloga jer se ne bavi djelatnošću oglašavanja. Najveći dio mišljenja poduzetnika Tisak d.d. odnosio se na tržište distribucije tiska, te je istaknuo da je distribuciju tiskovina ZOM uredio obvezom distributera da unaprijed javno objavi svoje opće uvjete distribucije, i o tome, kao i o rezultatima prodaje i poslovanja, uredno izvještava HGK. Nadalje, nakladnik koji želi distribuirati svoje tiskovine mora izjaviti prihvaća li opće uvjete, a distributer može odbiti distribuciju tiskovine nakladnika koje ne da takvu izjavu. Zaključno, poduzetnik Tisak d.d. smatra kako svi nakladnici u distribucijskom kanalu imaju jednak položaj neovisno o ekonomskoj snazi i tržišnom udjelu ili zajedničkom nastupu.
Nakladnik NCL Media Grupa d.o.o. očitovao se na Javni poziv dopisom koji je Agencija zaprimila 2. veljače 2006., u kojem se, u bitnome, navodi kako poduzetnik NCL Media Grupa d.o.o. smatra da provođenjem predmetne koncentracije dolazi do stvaranja duopola na mjerodavnim tržištima, te da bi s obzirom na stvaranje duopola, iz ravnopravnog tržišnog natjecanja mogli biti izbačeni mali, domaći izdavači.
12. USMENA RASPRAVA
U smislu članka 54. stavak 2. ZZTN, 25. travnja 2006. održana je usmena rasprava na kojoj su sudjelovali sudionici koncentracije, te ponovno potvrdili navode iz dostavljenih pisanih očitovanja. U za to određenom roku dostavili su i pisano očitovanje u svezi s navodima iz dnevnih tiskovina od 13. travnja 2006., o vlasničkoj strukturi poduzetnika Sanoma Magazinesa d.o.o., te izričito naveli da poduzetnik Iskon Internet d.o.o., nema udjela u temeljnom kapitalu tog poduzetnika.
13. OCJENA DOPUŠTENOSTI KONCENTRACIJE PODUZETNIKA
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) na 60. je sjednici, održanoj 9. svibnja 2006., sukladno ovlastima iz članka 35. stavak 1. točke 2. i točke 5. ZZTN, razmatralo predmetnu koncentraciju, te na temelju svih utvrđenih činjenica zaključilo da se provedbom predmetne koncentracije povećavaju tržišni udjeli sudionika koncentracije, što, međutim, neće utjecati na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja.
Iako je, kako je već ranije navedeno u obrazloženju ovoga rješenja, nesporno da će nakon provedbe predmetne koncentracije udjel poduzetnika Adria Magazines d.o.o. prelaziti 40 posto udjela na, u ovom postupku, pojedinim utvrđenim mjerodavnim tržištima, ista ne predstavlja nedopuštenu koncentraciju u smislu članka 37. stavak 1. ZOM, jer u konkretnom predmetu nije riječ o mjerodavnom tržištu općeinformativnih dnevnika ili tjednika u Republici Hrvatskoj.
Također, mjerodavno tržište naklade tiska na teritoriju Republike Hrvatske je vrlo dinamično i potpuno otvoreno, bez ograničenja za pristup poduzetnicima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o medijima i drugim propisima. Uspjeh pojedine tiskovine na mjerodavnom tržištu naklade tiska ovisi isključivo o kvaliteti te tiskovine, kao i o kvaliteti marketinga koji stoji iza te nove tiskovine.
U svezi s tržištem distribucije tiska, ne postoje zakonske ili druge zapreke, novim poduzetnicima koji pristupe tržištu naklade tiska, s obzirom da je člankom 38. stavkom 1. ZOM izričito propisano da distributeri tiska ne mogu odbiti distribuciju tiska nakladnicima koji prihvaćaju javno objavljene opće uvjete distributera.
S obzirom na strukturiranost tržišta, sudionici koncentracije nakon njene provedbe neće biti u mogućnosti u značajnoj mjeri utjecati na tržište, na način da bi mogli onemogućiti ulazak drugim tržišnim takmacima.
Nakon provođenja predmetne koncentracije na tržištu naklade tiska djelovati će, umjesto dotadašnja četiri poduzetnika, Burda Magazines d.o.o., Sanoma Magazines Zagreb d.o.o., X-Press d.o.o., Adria Magazin d.o.o., novoosnovani zajednički pothvat; poduzetnik Adria Magazines d.o.o., dok će preostali poduzetnici koji su djelovali na tom tržištu i dalje biti prisutni.
Odnosno, na ovaj način nastaje jedan poduzetnik koji će moći bolje i kvalitetnije konkurirati poduzetniku EPH.
Slijedom iznijetoga, Agencija je temeljem odluke Vijeća, a budući da nije riječ o zabranjoj koncetraciji iz članka 18. ZZTN, predmetnu koncentraciju, u smislu odredbe članka 26. ZZTN, ocijenilo dopuštenom, kako je odlučeno u točki 1. izreke ovoga rješenja.
II. Rješenje Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije podliježe naplati upravnih pristojbi, sukladno odredbi članka 2.L303033 stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04 i 110/04; dalje: Zakon o upravnim pristojbama), te članka 2.L303035 točka 2. i članka 3.L303036 točka 5. Uredbe o izmjene tarife upravnih pristojbi iz zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 141/04; dalje: Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama).
Upravna pristojba u iznosu od 10.000,00 kuna za prijavu za ocjenu dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 22. stavka 1. ZZTN, naplaćuje se sukladno članku 2. točka 2., odnosno tarifnom broju 106. točka 2. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama.
Upravna pristojba u iznosu od 150.000,00 kuna za rješenje o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 26. stavak 3. ZZTN (druga razina), naplaćuje se sukladno članku 3. točka 5., odnosno tarifnom broju 107. točka 5. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama.
Navedeni iznos od 160.000,00 kuna sudionici koncentracije u jednakim iznosima, i to 53.333,00 kuna svaki, dužni su uplatiti u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja posebnom uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na račun broj: 1001005-1863000160, u »poziv na broj odobrenja« upisati u pretpolje model »24«, a u polje podatak prvi: 5002– (navesti matični broj subjekta). Ukoliko se navedeni iznos uplaćuje u devizama, isti se uplaćuje na devizni račun Ministarstva financija Republike Hrvatske broj: 702000-val-9182800-132344-091, kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb (napomena: val– oznaka valute npr. 978 za EUR) prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za valutu kojom se vrši plaćanje.
U smislu odredbe članka 16. stavka 4. Zakona o upravnim pristojbama, nakon izvršene uplate obveznici uplate su dužni preslik uplatnice, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, dostaviti Agenciji s pozivom na klasu: gornju.
Ukoliko obveznici uplate upravne pristojbe ne izvrše uplatu upravne pristojbe Agencija će, protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.
Slijedom iznijetoga, odlučeno je kao u točki II. izreke ovoga rješenja.
III. Sukladno članku 59. stavku 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 4. toga zakona, rješenje Agencije kojim se ocjenjuje dopuštenost koncentracija na temelju članka 26. ZZTN, objavljuje se u «Narodnim novinama».
Stoga je odlučeno kao u točki III. izreke ovoga rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku. Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2005-02/54
Urbroj: 580-02-06-07-59
Zagreb, 9. svibnja 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.
 

Napomena
Budući da podaci označeni *, (***) i točni postoci tržišnih udjela,predstavljaju poslovnu tajnu u smislu članka 51. ZZTN, isti su izuzeti od objavljivanja, pa su navedeni podaci izostavljeni iz teksta, odnosno koriste se postoci u rasponu.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - koncentracija poduzetnika Styria Media International AG i Sanoma Magazines International B.V.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !