Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - koncentracija poduzetnika u sastavu koncerna Agram ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 19.7.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-030-02/2005-01/51 od 14. lipnja 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1955

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34.L305383 i članka 57.L305384 stavak 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/2003), u predmetu ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Euroherc osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282, Jadransko osiguranje d.d., sa sjedištem u Splitu, Put Supavla 1, Euroherc životno osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282, Euro Daus d.d. sa sjedištem u Splitu, Put Mostina 1, Euroagram TIS d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282, Euroleasing d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 98, Eurodom d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Drinska 123 i poduzetnika Sunce osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Braće Domany 6, odnosno poduzetnika u sastavu koncerna Agram, koje u ovom predmetu zastupaju poduzetnik Euroagram Tis d.o.o. zastupan po direktoru Miroslavu Grbavcu i zastupnik po posebnoj punomoći Ivan Penić iz Splita, Odeska 7, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 63. sjednice, održane 14. lipnja 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija poduzetnika Euroherc osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282; Jadransko osiguranje d.d., sa sjedištem u Splitu, Put Supavla 1; Euroherc životno osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282; Euro Daus d.d. sa sjedištem u Splitu, Put Mostina 1; Euroagram TIS d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282; Euroleasing d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 98; Eurodom d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Drinska 123 i poduzetnika Sunce osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Braće Domany 6, odnosno poduzetnika u sastavu koncerna Agram.

II. Utvrđuje se da poduzetnici Euroherc osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282, Jadransko osiguranje d.d., sa sjedištem u Splitu, Put Supavla 1, Euroherc životno osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282, Euro Daus d.d. sa sjedištem u Splitu, Put Mostina 1, Euroagram TIS d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282, Euroleasing d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 98 i Eurodom d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Drinska 123, odnosno poduzetnici u sastavu koncerna Agram, nisu Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od sklapanja ugovora temeljem kojih su ostvarili kontrolu ili prevladavajući utjecaj nad poduzetnikom Sunce osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Braće Domany 6, podnijeli prijavu namjere predmetne koncentracije, sukladno svojoj obvezi iz članka 22. stavak 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

III. Poduzetnik Euroagram TIS d.o.o. je, u svojstvu zastupnika svih sudionika predmetne koncentracije poduzetnika u sastavu koncerna Agram, obveznik plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 160.000,00 kuna u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja.

IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. POSTUPAK OCJENE PREDMETNE KONCENTRACIJE

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 6. prosinca 2005. zahtjev za izdavanje Odluke Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o prijavljenoj namjeri provedbe koncentracije poduzetnika Eurodom d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Drinska 123; poduzetnika Jadransko osiguranje d.d., sa sjedištem u Splitu, Put Supavla 1/II; poduzetnika Euro Daus d.d., sa sjedištem u Splitu, Put Mostina 1; poduzetnika Euroleasing d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 98; poduzetnika Agram životno osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282; poduzetnika Euroagram TIS d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282; poduzetnika Euroherc osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282 i poduzetnika Sunce osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Braće Domany 6 (dalje: Odluka Agencije). Svi navedeni poduzetnici su poduzetnici u sastavu koncerna Agram.

Zahtjev za izdavanje Odluke o prijavljenoj namjeri provedbe koncentracije poduzetnika je, u ime svih sudionika koncentracije, poduzetnika u sastavu koncerna Agram, u svojstvu njihova zastupnika, kako je to naznačeno u podnesku koji je u Agenciji zaprimljen 17. siječnja 2006., klasa: UP/I-030-02/2005-01/51, urbroj: 378-02-06-44-4, podnio poduzetnik Euroagram TIS d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282, zastupan po direktoru Miroslavu Grbavcu. Nadalje, navedeni poduzetnik je posebnom punomoći ovlastio Ivana Penića iz Splita, Odeska 7, za zastupanje svih sudionika koncentracije poduzetnika u sastavu koncerna Agram, u predmetnoj upravnoj stvari.

Navedeni zahtjev je podnesen Agenciji uslijed činjenice da je odluka Agencije dio obveznog sadržaja ponude za preuzimanje poduzetnika Sunce osiguranje d.d. Zagreb, sukladno članku 12.L305386 Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 84/02, 87/02 i 120/02).

Međutim, u predmetnoj upravnoj stvari riječ je o koncentraciji koja je provedena 2. listopada 2004., kada su sklopljeni Ugovori o prijenosu, temeljem kojih su poduzetnici u sastavu koncerna Agram-sudionici koncentracije stekli 90 – 95 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Sunce osiguranje d.d., odnosno kontrolu ili prevladavajući utjecaj nad navedenim poduzetnikom u smislu članka 19.L305388 stavak 1. točka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN).

Namjeru provedbe predmetne koncentracije njezini sudionici nisu pravovremeno prijavili Agenciji, iako su bili kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavak 4. ZZTN, za nastanak obveze prijave namjere koncentracije, s obzirom na ukupan prihod njezinih sudionika, u godini koja je prethodila koncentraciji.

Naime, člankom 22. stavak 2. ZZTN je propisano da se prijava namjere koncentracije podnosi Agenciji na ocjenu bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave javne ponude ili sklapanja ugovora kojima se ostvaruje kontrola ili prevladavajući utjecaj nad poduzetnikom, ovisno o tome što nastupi ranije.

Međutim, poduzetnici u sastavu koncerna Agram-sudionici predmetne koncentracije pogrešno smatraju da je predmetna koncentracija provedena 31. listopada 2005., kada je zaključen Sporazum o usklađenom djelovanju navedenih poduzetnika, temeljem kojeg isti imaju namjeru steći preostalih 0 – 5 posto dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Provedbom navedenog Sporazuma isti će imati 95 – 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Slijedom navedenog, uvidom u dostavljeni zahtjev za izdavanje Odluke o prijavljenoj namjeri provedbe koncentracije poduzetnika, Agencija je utvrdila da navedeni zahtjev nije potpun u smislu članka 11.L305390, članka 12.L305391, članka 13.L305392 i članka 14.L305393 Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o koncentracijama).

Poduzetnik Euroagram TIS d.o.o. je, podnescima koji su u Agenciji zaprimljeni 17. siječnja 2006., 23. siječnja 2006., 24. veljače 2006. i 28. ožujka 2006., na zahtjev Agencije, dopunio prijavu predmetne koncentracije.

2. PRAVNI OKVIR OCJENE KONCENTRACIJE

2.1. Zakonodavni okvir

Agencija je u provedbi postupka ocjene koncentracije primijenila odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL305395 (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN), Uredbu o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL305396 (»Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu) i Uredbu o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnikaL305397 (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o koncentracijama).

U dijelu upravnog postupka pred Agencijom, koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona, primijenjene su odredbe Zakona o općem upravnom postupkuL305398 (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZoUP).

U svrhu što boljeg razumijevanja zakonske regulative koja regulira osnivanje i poslovanje društava za osiguranje, Agencija je u postupku ocjene predmetne koncentracije konzultirala i odredbe Zakona o osiguranjuL305399 (»Narodne novine«, broj 151/05; dalje: ZoS).

2.2. Primjena kriterija i standarda Europske unije

Agencija je, sukladno odredbama ZZTN, pri ocjeni je li u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji poduzetnika u smislu odredaba ZZTN, te u ocjeni učinaka koncentracije, u dijelu u kojem to nije uređeno hrvatskim propisima, pogotovo u slučajevima kada postoji dvojba u svezi pravilne primjene propisa koji uređuju tržišno natjecanje u Republici Hrvatskoj, na odgovarajući način primjenjivala kriterije i standarde poredbenog prava Europske zajednice (dalje: EZ).

Naime, člankom 35. stavkom 3. ZZTN utvrđeno je da Agencija u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja koji mogu utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i Europskih zajednica, u skladu s člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/01; dalje: SSP), od 29. listopada 2001., koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., primjenjuje na odgovarajući način kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ.

Slijedom navedenoga, Agencija je u predmetnom slučaju naročito koristila standarde i kriterije iz sljedećih akata:

i) Uredba Vijeća broj 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika (EC Merger Regulation, OJ 2004/L 24/1) i Uredba Komisije broj 802/2004 kojom se provodi Uredba Vijeća br. 139/2004 o kontroli koncentracija poduzetnika (OJ L 133, od 30. travnja 2004.),

ii) Obavijest Komisije o konceptu koncentracije poduzetnika (Commission Notice on the Concept of Concentration; OJ C 66, od 2. ožujka 1998.),

iii) Smjernice za ocjenu horizontalnih koncentracija (Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers; OJ 2004/C 31/03),

3. PRAVNI TEMELJ KONCENTRACIJE

Pravni temelj koncentracije su Ugovori o prijenosu dionica, sklopljeni 2. listopada 2004., kojima su poduzetnici u sastavu koncerna Agram-sudionici koncentracije stekli 93,84 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Uvidom u stanje vlasničkih pozicija u poduzetniku Sunce osiguranje d.d. na dan 31. siječnja 2005., koje je na zahtjev Agencije dostavio poduzetnik Sunce osiguranje d.d. podneskom od 22. veljače 2005., u predmetu: Istraživanje tržišta osiguranja na području Republike Hrvatske, klasa: 031-02/2004-01/134; urbroj: 325-02-05-44-21; utvrđeno je da je poduzetnik Euroherc životno osiguranje d.d. sklapanjem Ugovora o prijenosu dionica s gospođom Ivanom Andabak od 2. listopada 2004. stekao 5 – 10 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Sunce osiguranje d.d. Nadalje, do 6. prosinca 2005., kada je Agenciji podnesen predmetni zahtjev za izdavanje Odluke Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o prijavljenoj namjeri provedbe koncentracije, poduzetnik Euroherc životno osiguranje d.d. stekao je dodatnih 0 – 5 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Sunce osiguranje d.d., te je stoga njegov udjel u temeljnom kapitalu poduzetniku Sunce osiguranje d.d. porastao na 10 – 15 posto.

Sporazumom o usklađenom djelovanju u svezi stjecanja dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d. od 31. listopada 2005. poduzetnici potpisnici sporazuma stječu preostale udjele u temeljnom kapitalu, te će provedbom predmetnog Sporazuma imati 100 posto udjela u temeljnom kapitalu.

3.1. Ugovori o prijenosu dionica od 2. listopada 2004.

Poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s gospodinom Jakom Andabakom. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Euroherc životno osiguranje d.d. je 2. listopada 2004. sklopio Ugovor o prijenosu dionica s gospođom Ivanom Andabak. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Euroherc životno osiguranje d.d. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s gospođom Danicom Andabak. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Euroagram d.o.o. sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s gospođom Anom Andabak. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Euroagram d.o.o. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Euro Daus d.d. sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s gospođom Ružicom Andabak. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Euro Daus d.d. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Euroleasing d.o.o. sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s gospođom Sanjom Gagulić. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Euroleasing d.o.o. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Euroleasing d.o.o. sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s gospodinom Ivom Gagulićem. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Euroleasing d.o.o. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Euroleasing d.o.o. sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s gospodinom Matom Pericom. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Euroleasing d.o.o. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Euroleasing d.o.o. sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s gospodinom Kristijanom Gagulićem. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Euroleasing d.o.o. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Euroleasing d.o.o. sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s gospodinom Marijanom Gagulićem. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Euroleasing d.o.o. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Euroleasing d.o.o. sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s gospodinom Velimirom Delonga. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Euroleasing d.o.o. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Euroleasing d.o.o. sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s gospođom Štefanijom Šuker. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Euroleasing d.o.o. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Eurodom d.o.o. Osijek, Drinska 123 sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s poduzetnikom Lucidus d.d. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Eurodom d.d. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Eurodom d.o.o. Osijek, Drinska 123 sklopio je 2. listopada 2004. Ugovor o prijenosu dionica s poduzetnikom Libertas osiguranje d.d. Sukladno članku 2. navedenog Ugovora o prijenosu dionica poduzetnik Eurodom d.d. je stekao (***) redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

Shema 1. VLASNIČKA STRUKTURA PODUZETNIKA SUNCE OSIGURANJE d.d. PRIJE PROVEDBE KONCENTRACIJE

Izvor: podnesak poduzetnika Euroagram TIS d.o.o. od 24. veljače 2006., Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Sudionici predmetne koncentracije bili su obvezni podnijeti prijavu namjere koncentracije Agenciji bez odgode, dakle i prije sklapanja navedenih Ugovora o prijenosu, odnosno 2. listopada 2004., a najkasnije u roku od osam (8) dana po sklapanju tih Ugovora, kojima su stekli kontrolu ili prevladavajući utjecaj nad poduzetnikom Sunce osiguranje d.d.

Provedbom Ugovora o prijenosu dionica vlasnička struktura poduzetnika Sunce osiguranje d.d. bitno se promijenila. Navedena promjena prikazana je shemom 2.

Shema 2. VLASNIČKA STRUKTURA PODUZETNIKA SUNCE OSIGURANJE d.d. NAKON PROVEDBE KONCENTRACIJE

Izvor: podnesak poduzetnika Euroagram TIS d.o.o. od 17. siječnja 2006. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

*Dana 31. listopada 2005. navedeni poduzetnici u sastavu koncerna Agram-sudionici predmetne koncentracije sklopili su Sporazum o usklađenom djelovanju u svezi stjecanja dionica koje drže mali dioničari poduzetnika Sunce osiguranje d.d. Predmetni Sporazum sklopljen je za potrebe provedbe postupka pred Komisijom za vrijednosne papire, sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava, a radi stjecanja preostalih 0 – 5 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

4. PRAVNI OBLIK KONCENTRACIJE

Pravni oblik koncentracije je stjecanje kontrole poduzetnika u sastavu koncerna Agram-sudionika koncentracije nad poduzetnikom Sunce osiguranje d.d. i to stjecanjem većinskog udjela više poduzetnika u temeljnom kapitalu poduzetnika Sunce osiguranje d.d., u smislu članka 19. stavak 1. točka 2. ZZTN.

5. O PODUZETNICIMA – SUDIONICIMA KONCENTRACIJE

5.1. Euroherc osiguranje d.d.

Poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. obavlja djelatnosti osiguranja temeljem odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske od 19. listopada 1992. U sudski registar Trgovačkog suda u Splitu upisan je dana 3. studenoga 1992.

Poduzetniku Euroherc osiguranje d.d. je 10. prosinca 2002. pripojen poduzetnik Euroinvesting d.o.o.

Poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. ima podružnice u Makarskoj, Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Puli, Zadru, Varaždinu, Bjelovaru, Rijeci i Osijeku.

Grafikon 1. VLASNIČKA STRUKTURA PODUZETNIKA EUROHERC OSIGURANJE d.d.

* Cjelokupni grafikon ispušten kao poslovna tajna

Izvor: Preuzeto iz predmeta »Istraživanje tržišta osiguranja na teritoriju Republike Hrvatske«, klasa: 031-02/2004-01/134

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Grafikonom 1. prikazana je vlasnička struktura poduzetnika Euroherc osiguranje d.d., iz koje je razvidno da najveći udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Euroherc osiguranje d.d. ima Dubravko Grgić.

Poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. Zagreb ima 10 posto ili više udjela u temeljnom kapitalu sljedećih poduzetnika:

• EURODaus d.d., Split – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• Euroherc osiguranje d.d., Mostar – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• EUROLeasing d.o.o., Zagreb – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• Agram d.o.o., Ljubuški – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• EURODuhan d.d., Bjelovar – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• BRIONI d.d. Pula – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• Auto Dubrovnik d.d., Dubrovnik – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• Sunce osiguranje d.d., Zagreb – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• EURODOM d.o.o., Osijek –(***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• GP Dubrovnik d.d., Dubrovnik – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• AUTOSLAVONIJA d.d., Osijek – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• BOSNA reosiguranje d.d., Sarajevo – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• UNA-SANA d.d., Bihać – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• SB TOURS d.o.o., Makarska – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• BELIĆI d.o.o., Rijeka – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu.

5.2. Jadransko osiguranje d.d.

Poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu 21. kolovoza 1991.

Podružnice poduzetnika Jadransko osiguranje d.d. nalaze se u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Osijeku, Koprivnici i Rijeci.

Grafikon 2. VLASNIČKA STRUKTURA PODUZETNIKA JADRANSKO OSIGURANJE d.d.

* Cjelokupni grafikon ispušten kao poslovna tajna

Izvor: Preuzeto iz predmeta »Istraživanje tržišta osiguranja na teritoriju Republike Hrvatske«, klasa: 031-02/2004-01/134

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvidom u grafikon 2. razvidno je da najveći udjel od 10 – 15 posto u temeljnom kapitalu poduzetnika Jadransko osiguranje d.d. ima Dubravko Grgić. Ostali dioničari imaju 65 – 70 posto udjela u temeljnom kapitalu, međutim tih 65 – 70 posto dijeli mnogo dioničara. Preostali dioničari koji zajedno drže 65 – 70 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Jadransko osiguranje d.d., pojedinačno drže manje od 3 posto svaki, odnosno njih troje imaju po 0 – 5 posto udjela, njih 21 imaju 0 – 5 posto udjela, dok preostali dioničari pojedinačno imaju manje od 2 posto udjela.

Poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. ima 10 posto ili više udjela u temeljnom kapitalu sljedećih poduzetnika:

• Bosna osiguranje d.d., Sarajevo – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• Euro Daus d.d., Split – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• EUROLeasing d.o.o., Zagreb – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• Euroherc osiguranje d.d., Zagreb – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• EUROAgram TIS d.o.o., Zagreb – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• EUROAgram nekretnine d.o.o., Zagreb – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• AGRAM d.o.o., Ljubuški – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• EURODuhan d.d., Bjelovar – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• Brioni d.d., Pula – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• Auto Dubrovnik d.d., Dubrovnik – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• Sunce osiguranje d.d., Zagreb – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• EUROdom d.o.o., Osijek – (***) udjela u temeljnom kapitalu,

• GP Dubrovnik d.d., Dubrovnik – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu.

5.3. Euroherc životno osiguranje d.d.(Agram životno osiguranje d.d.)

Euroherc životno osiguranje d.d. obavlja djelatnosti osiguranja temeljem odobrenja Direkcije za nadzor od 25. lipnja 1997. U sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je 23. lipnja 1997., pod tvrtkom Hercules Life životno osiguranje d.d., da bi 28. rujna 1998. promijenilo naziv u današnji Euroherc životno osiguranje d.d.

Predsjednik uprave je Božidar Huljev, dok je predsjednik Nadzornog odbora Milenko Rajić.

Poduzetnik Euroherc životno osiguranje d.d. Zagreb ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Sunce osiguranje d.d. Zagreb.

5.4. Euroagram TIS d.o.o.

Poduzetnik Euroagram TIS d.o.o. osnovan je Društvenim ugovorom o osnivanju d.o.o. od 20. listopada 1998. Temeljni kapital poduzetnika Euroagram TIS d.o.o. iznosi (***) kn. Poduzetnik Euroagram TIS d.o.o. obavlja sljedeće djelatnosti:

5.5. Trgovina motornim vozilima, popravak motornih vozila,

5.6. Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja,

5.7. Tehničko ispitivanje i analiza,

5.8. Usluge tehničkog pregleda vozila,

5.9. Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,

5.10. Kupnja i prodaja robe,

5.11. Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napicima i pružanje usluge smještaja,

5.12. Posredovanje u ugovaranju osiguranja,

5.13. Zastupanje u osiguranju,

5.14. Snimanje rizika i procjena štete,

5.15. Prodaja ostataka osiguranih uništenih stvari,

5.16. Promidžba (reklama i propaganda),

5.17. Čišćenja svih vrsta objekata,

5.18. Projektiranje, izvođenje i nadzor građevinskih radova,

5.19. Unutarnje održavanje i sitni popravci u objektima.

5.5. Euro Daus d.d.

Poduzetnik Euro Daus d.d., sa sjedištem u Splitu, Put Mostina 1, najveći je automobilski centar u Dalmaciji i ovlašteni VW partner, te pruža niz usluga vezanih uz vozila: prodaju, ovlašteni servis, limarske i lakirerske usluge, te tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila.

Poduzetnik Euro Daus d.d. upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, s temeljnim kapitalom od (***) kn.

Poduzetnik Euro Daus d.d. član je koncerna AGRAM.

Komparativna prednost poduzetnika Euro Daus d.d. u odnosu na konkurenciju je pružanje svih usluga vezanih za vozila na jednom mjestu, od prodaje, održavanja do registracije vozila.

U sklopu poduzetnika Euro Daus d.d., temeljem vlasničkih i ugovornih odnosa, nalaze se stanice za tehnički pregled vozila kojim je pokriveno područje cijele Dalmacije, Istra i Zagreb:

5.5.1. STP EURO DAUS I – SPLIT

5.5.2. STP EURO DAUS II – SPLIT

5.5.3. STP EURO ZAGREB IV

5.5.4. STP EURO UMAG

5.5.5. STP EURO ZADAR I

5.5.6. STP EURO ZADAR II

5.5.7. STP EURO BIOGRAD

5.5.8. STP EURO ŠIBENIK

5.5.9. STP EURO SOLIN

5.5.10. STP EURO TROGIR

5.5.11. STP EURO SUPETAR

5.5.12. STP EURO BLATO

5.5.13. STP EURO DUBROVNIK I

5.5.14. STP EURO DUBROVNIK II

Strateški ciljevi poduzetnika Euro Daus d.d. su:

5.5.14.1. Povećanje tržišnog udjela,

5.5.14.2. Biti i ostati tvrtka prepoznatljiva po kvaliteti svojih usluga,

5.5.14.3. Učvrstiti stečeni ugled stručnog, pouzdanog i odgovornog partnera.

5.6. Eurodom d.o.o.

Poduzetnik Eurodom d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Drinska 123, osnovan je 20. srpnja 2002. Ugovorom o osnivanju društva (Društveni ugovor). Predmet poslovanja poduzetnika Eurodom d.o.o. je poslovanje nekretninama, promidžba (reklama i propaganda), te ostale poslovne djelatnosti.

Svi navedeni poduzetnici, sudionici koncentracije su međusobno značajno kapitalno i/ili personalno povezani.

5.7. Sunce osiguranje d.d.

Poduzetnik Sunce osiguranje d.d. obavlja djelatnosti osiguranja temeljem odobrenja Direkcije za nadzor društava za osiguranje od 23. kolovoza 1996. Navedeni poduzetnik je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisan 30. kolovoza 1996.

Koncern Agram, odnosno članice Koncerna Agram, su 2. listopada 2004. preuzele poduzetnika Sunce osiguranje d.d. temeljem Ugovora o prijenosu dionica zaključenih s dotadašnjim imateljima udjela u temeljnom kapitalu tog poduzetnika. Predmetnim Ugovorima Koncern Agram preuzeo je (***)1 redovnih dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d., odnosno (***) posto udjela u njegovom temeljnom kapitalu. Vlasnička struktura poduzetnika Sunce osiguranje d.d. nakon tog preuzimanja prikazana je grafikonom 3.

Grafikon 3. VLASNIČKA STRUKTURA PODUZETNIKA SUNCE OSIGURANJE d.d.

* Cjelokupni grafikon ispušten kao poslovna tajna

Izvor: Podnesak poduzetnika Euroagram TIS d.o.o. od 17. siječnja 2006.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvidom u grafikon 3. razvidno je da najveći udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Sunce osiguranje d.d. ima poduzetnik Eurodom d.o.o., i to (***) posto udjela u temeljnom kapitalu tog poduzetnika.

Navedeno je potrebno istaknuti iz razloga što je poduzetnik Eurodom d.o.o. jedini poduzetnik u sastavu koncerna Agram, koji je imatelj udjela u poduzetniku Sunce osiguranje d.d., a koji ne obavlja djelatnost osiguranja. Imajući u vidu Zakon o osiguranju koji propisuje da je za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje (više od 10 posto udjela ili dionica u društvu za osiguranje) potrebno odobrenje nadzornog tijela razumno je pretpostaviti da je zbog svoje djelatnosti koja ne obuhvaća djelatnosti osiguranja navedeni poduzetnik i dobio takvo odobrenje. Tome govori u prilog i činjenica da su udjeli u temeljnom kapitalu ostalih udjelničara, izuzevši poduzetnika Euroherc životno osiguranje d.d. čiji udjel u temeljnom kapitalu iznosi (***) posto, manji od zakonom predviđenih, nakon kojeg je potrebno posebno odobrenje.

Poduzetnik Sunce osiguranje d.d. ima 10 posto ili više udjela u temeljnom kapitalu sljedećih poduzetnika:

• Poliklinika Sunce, Zagreb – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• Sunce osiguranje d.d., Livno – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu,

• Autoslavonija d.d., Osijek – (***) posto udjela u temeljnom kapitalu.

Podružnice poduzetnika Sunce osiguranje d.d. nalaze se na području grada Osijeka, Zadra, Rijeke i Splita.

Poliklinika Sunce bavi se djelatnošću pružanja zdravstvenih usluga, odnosno to je poliklinika za internu medicinu, kirurgiju, radiologiju, ginekologiju, neurologiju, oftalmologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, laboratorijsku dijagnostiku, citologiju, otorinolaringologiju, urologiju i medicinu rada. Podružnice Poliklinike Sunce nalaze se u gradu Osijeku, Slavonskom brodu, Puli, Zadru, Splitu i Varaždinu.

Poduzetnik Veritas osiguranje d.d. je 6. travnja 2005. pripojen poduzetniku Sunce osiguranje d.d.

5.8.1. Pravna priroda koncerna Agram

Iako koncern Agram nije registriran kao pravna osoba u sudskom registru, prema odredbama Zakona o trgovačkim društvimaL305400 (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03; dalje: ZTD), zatim, s obzirom na način na koji se na koncern Agram primjenjuju odredbe ZoS-a, koje se odnose na grupu osiguravatelja, na odgovarajuću primjenu Zakona o preuzimanju dioničkih društavaL305401 (»Narodne novine«, broj 84/02; dalje: Zakon o preuzimanju), s obzirom na postojanje Ugovora o povezivanju poduzetnika u koncern Agram, te uvidom u vlasničku strukturu poduzetnika-sudionika predmetne koncentracije, nedvojbeno je utvrđeno da je, u konkretnom slučaju riječ o koncernu u smislu odredbe članka 476. stavka 2. ZTD-a.

Člankom 476. stavak 2. ZTD-a je propisano da pravno samostalna društva, a da jedno nije ovisno o drugome, spojeni zajedničkim vođenjem, čine koncern, a pojedinačna društva su društva koncerna.

Budući da ZTD ne propisuje da je za stjecanje pravne osobnosti koncerna obvezan upis koncerna u sudski registar, već su ZTD-om propisane karakteristike koje upućuju na de facto postojanje koncerna, u tom se smislu poduzetnici-sudionici predmetne koncentracije imaju smatrati poduzetnicima u sastavu koncerna Agram.

Naime, iako su navedeni poduzetnici samostalne pravne osobe, s obzirom na njihovo zajedničko vođenje i postojanje organa koncerna, a osobito s obzirom na način na koji donose važne poslovne odluke, navedeni poduzetnici imaju obilježja društava koncerna u smislu odredaba ZTD-a.

5.8.2. Stav Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga o pravnoj prirodi Koncerna Agram

Agencija je 6. veljače 2006., radi daljnjeg pojašnjenja pravne prirode koncerna Agram, uputila dopis Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA).

Navedenim je dopisom zatraženo stručno mišljenje HANFA-e u svezi s pitanjem pravne prirode koncerna Agram, odnosno obavlja li se u postupku nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje iz sastava koncerna Agram i nadzor nad navedenim koncernom.

Podneskom od 13. veljače 2006. HANFA je iznijela sljedeće mišljenje:

Zakon o trgovačkim društvima razlikuje tri oblika koncerna:

1. Ugovorni koncern, koji nastaje na temelju pravnog posla ili ugovora o vođenju poslova društva (članak 479. stavak 1.),

2. Faktični koncern kad jedno društvo ima u drugome većinski udjel, ali o tome ne postoji nikakav ugovor (članak 474. stavak 1.),

3. Koncern u kojem su društva međusobno ravnopravna, a povezana su zajedničkim vođenjem (članak 476. stavak 2.),

Slijedom tih pravnih činjenica HANFA smatra kako je pravna priroda koncerna Agram nedorečena, iako bi po mišljenju HANFE koncern Agram bio najbliži pojmu faktičnog koncerna.

Međutim neovisno o pravnoj prirodi i obliku Koncerna Agram, HANFA navodi kako se nadzor nad predmetnim društvima vrši kao nadzor nad grupom osiguravatelja na temelju odredbe članka 174. stavak 2. u vezi s člancima 9. i 10. ZoS-a, jer je riječ o povezanim osobama i posrednim ulaganjima koji neposredno (kvalificirani udjel od 10 posto ili više glasačkih prava) ili posredno (manje od 10 posto glasačkih prava, ali s utjecajem na upravljanje u drugoj pravnoj osobi) sudjeluju u vlasničkoj strukturi ili odlučivanju u društvima koja su prijavila namjeru koncentracije.

6. OBVEZA PRIJAVE KONCENTRACIJE

Obveza podnošenja prijave namjere provedbe koncentracije Agenciji nastaje ako su sudionici koncentracije prodajom roba i/ili usluga u financijskoj godini koja prethodi godini u kojoj se koncentracija namjerava provesti ostvarili ukupni prihod utvrđen u članku 22. stavka 4. ZZTN. Da bi postojala obveza prijave koncentracije prema navedenoj odredbi ZZTN, ukupni prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji, ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu (konsolidirani ukupni prihod), mora iznositi najmanje jednu milijardu kuna, s time da ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, ostvaren u toj godini prodajom robe i/ili usluga u Republici Hrvatskoj iznosi najmanje 100.000.000 kuna.

Nadalje, sukladno članku 24. ZZTN-a, u predmetima kontrole koncentracija, koji uključuju društva za osiguranje, ukupni prihod iz članka 22. stavak 4. ZZTN-a utvrđuje se prema vrijednosti bruto zaračunate premije.

U konkretnom slučaju, budući da su Ugovori o prijenosu dionica poduzetnika Sunce osiguranje d.d. sklopljeni 2. listopada 2004., financijska godina koja je prethodila koncentraciji je 2003. godina.

Podaci o ukupnim prihodima poduzetnika sudionika koncentracije, analiziranima u svrhu utvrđivanja je li u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji koja podliježe obvezi podnošenja prijave Agenciji sukladno članku 22. stavak 4. ZZTN, prikazani su u tablici 1. i tablici 2.

Pri tom je za poduzetnike osiguravajuća društva prikazana zaračunata bruto premija, dok je za druge poduzetnike prikazan ukupan ostvareni prihod u 2003. godini.

Tablica 1. PRIKAZ PRIHODA PODUZETNIKA SUDIONIKA KONCENTRACIJE OSTVARENIH U 2003. NA SVJETSKOM TRŽIŠTU

Poduzetnik

Ukupni prihod/kn

1. Euroherc osiguranje d.d.

(***)

2. Jadransko osiguranje d.d.

(***)

3. Euroherc životno osiguranje d.d.

(***)

4. Euroagram d.o.o.

(***)

5. Euro Daus d.d.

(***)

6. Euroleasing d.o.o.

(***)

7. Eurodom d.o.o.

(***)

8. Euroherc osiguranje d.d. Mostar, BiH**

(***)

10. Koncern Agram (1+2+3+4+5+6+
7+8)

Više od 1,000.000.000,00

10. Sunce osiguranje d.d.

(***)

12. Sunce osiguranje d.d. Livno, BiH**

(***)

13. Sunce osiguranje d.d. (11+12)

Više od 100.000.000,00

Ukupno:

Više od 1,000.000.000,00

Izvor: Podnesak poduzetnika Euroagram TIS d.o.o. od 17. siječnja 2006., Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj, Zagreb, lipanj 2004., www.nados.ba – Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

**Euroherc osiguranje d.d. Mostar, BiH = (***) BAM (konvertibilna marka)

Sunce osiguranje d.d. Livno, BiH = (***) (konvertibilna marka)

Tečaj BAM prema tečaju Hrvatske Narodne Banke u prosincu 2005

1 BAM=3,7534 kn

Tablica 2. Prikaz prihoda poduzetnika sudionika koncentracije ostvarenih u 2003. na tržištu Republike Hrvatske

Poduzetnik

Ukupni prihod/kn

1. Koncern Agram

više od 100.000.000,00

2. Sunce osiguranje d.d.

više od 100.000.000,00

Izvor: Podnesak poduzetnika Euroagram TIS d.o.o. od 17. siječnja 2006., Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj, Zagreb, lipanj 2004.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci o ukupnom prihodu sudionika koncentracije pokazuju da su u konkretnom slučaju bili ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 4. ZZTN, te da je postojala obveza prijave namjere koncentracije poduzetnika Agenciji.

Međutim, unatoč postojanju obveze, namjeru provedbe predmetne koncentracije njezini sudionici nisu pravovremeno prijavili Agenciji, iako je člankom 22. stavak 2. ZZTN propisano da se prijava namjere koncentracije podnosi Agenciji na ocjenu bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave javne ponude ili sklapanja ugovora kojima se ostvaruje kontrola ili prevladavajući utjecaj nad poduzetnikom, ovisno o tome što nastupi ranije.

7. MJERODAVNA TRŽIŠTA

Sukladno članku 3. stavak 1. ZoS-a poslovi osiguranja su sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom osiguranju. Poslovi neživotnog osiguranja, sukladno članku 3. stavak 2. ZoS-a, su:

i. Osiguranje od nezgode,

ii. Zdravstveno osiguranje,

iii. Osiguranje cestovnih vozila,

iv. Osiguranje tračnih vozila,

v. Osiguranje zračnih letjelica,

vi. Osiguranje plovila,

vii. Osiguranje robe u prijevozu,

viii. Osiguranje od požara i elementarnih šteta,

ix. Ostala osiguranja imovine,

x. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,

xi. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,

xii. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,

xiii. Ostala osiguranja od odgovornosti,

xiv. Osiguranje kredita,

xv. Osiguranje jamstava,

xvi. Osiguranje raznih financijskih gubitaka,

xvii. Osiguranje troškova pravne zaštite,

xviii. Putno osiguranje.

Poslovi životnog osiguranja, sukladno članku 3. stavak 3. ZoS-a, dijele se na sljedeće vrste osiguranja:

i. Životno osiguranje,

ii. Rentno osiguranje,

iii. Dodatna osiguranja životnog osiguranja,

iv. Ostala životna osiguranja,

v. Osiguranja iz točke 1. i 2. vezana za jedinice investicijskih fondova.

Agencija je mjerodavna tržišta, u konkretnom slučaju, utvrdila sukladno članku 7. ZZTN, na način i prema kriterijima utvrđenim u člancima 4., 5. i 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu.

Poduzetnici-sudionici koncentracije obavljaju djelatnosti na području poslova životnog osiguranja, ali i na području poslova neživotnog osiguranja.

Slijedom navedenog, kao mjerodavno tržište u proizvodnom smislu, određuje se:

• Tržište životnog osiguranja,

• Tržište neživotnog osiguranja,

• Tržište pružanja zdravstvenih usluga u poliklinikama putem ugovornih odnosa s osiguravajućim društvima.

S obzirom da poduzetnici Euroherc osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d., Euroherc životno osiguranje d.d. i Sunce osiguranje d.d., kao i poduzetnik Poliklinika Sunce imaju podružnice, odnosno obavljaju djelatnost na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, kao mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu određen je cjelokupni teritorij Republike Hrvatske.

7.1. Općenito o mjerodavnom tržištu osiguranja

Pod pojmom horizontalnih koncentracija podrazumijevamo koncentracije poduzetnika čiji su sudionici stvarni ili mogući tržišni takmaci, odnosno poduzetnici koji djeluju na istom mjerodavnom tržištu.

Budući da sudionici predmetne koncentracije djeluju na istoj razini mjerodavnog tržišta, u predmetnom slučaju riječ je o horizontalnoj koncentraciji.

Prvi korak u postupku ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika je utvrđivanje strukture mjerodavnog tržišta, što podrazumijeva:

• utvrđivanje tržišnih udjela,

• utvrđivanje koncentriranosti mjerodavnog tržišta.

Podaci o koncentriranosti tržišta mogu biti korisni za procjenu stupnja tržišnog natjecanja na nekom mjerodavnom tržištu. Za utvrđivanje koncentriranosti tržišta najčešće se koriste mjerila kao što su Herfindahl-Hirschmannov indeks, pokazatelj delta i omjer tržišne koncentracije.

Naime, člankom 18. ZZTN je propisano da su zabranjene koncentracije kojima se stvara novi ili jača vladajući položaj jednog ili više poduzetnika, pojedinačno ili skupno, ako mogu značajno utjecati na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja, osim u slučaju ako sudionici koncentracije dokažu da će ta koncentracija dovesti do jačanja tržišnog natjecanja na tržištu koje će biti značajnije od negativnih učinaka stvaranja ili jačanja njihovog vladajućeg položaja.

Smatra se da je poduzetnik u vladajućem položaju ako se zbog svoje tržišne snage na mjerodavnom tržištu može ponašati u značajnoj mjeri neovisno od svojih stvarnih ili mogućih konkurenata, potrošača, kupaca ili dobavljača.

Procjenjujući mogućnost pristupa mjerodavnim tržištima, Agencija utvrđuje hoće li pristup novih tržišnih takmaca mjerodavnim tržištima ostati dovoljno otvoren da se tržišno natjecanje i nakon provedbe konkretne horizontalne koncentracije održi na zadovoljavajućoj razini. Smatra se da provedba koncentracije na tržištima koje karakterizira relativno jednostavan, otvoren i lak pristup za nove tržišne takmace, neće imati značajne učinke na tržišno natjecanje.

Na teritoriju Republike Hrvatske postoji »zakonska prepreka« pristupu tržištu osiguranja u smislu odredaba ZoS-a, odnosno njegovih odredaba kojima je propisano tko, kada i pod kojim uvjetima može obavljati usluge osiguranja.

Nadalje, postoje prepreke pristupa tržištu u vidu postojećih tržišnih takmaca na mjerodavnom tržištu, odnosno njihove tržišne i financijske snage na tržištu osiguranja.

Novi, potencijalni tržišni takmac mogao bi imati poteškoće prilikom ulaska na mjerodavno tržište osiguranja u smislu postizanja odgovarajućeg tržišnog udjela, koji bi bio dovoljan za održavanje kvalitetnog poslovanja na tržištu osiguranja.

Navedeno predstavlja potencijalni problem iz razloga što je kod osiguranja, prvenstveno sa stajališta potrošača, bitno pitanje povjerenja, odnosno vjernosti koju potrošač ima naspram pojedinog osiguravajućeg društva.

7.2. Tržište životnog osiguranja

Od ukupno 24 osiguravajućih društava koja su obavljala usluge osiguranja na teritoriju Republike Hrvatske u 2003., njih 17 obavljalo je poslove životnog osiguranja. Od 17 osiguravajućih društava koja su u 2003. obavljala usluge poslova životnog osiguranja, njih četiri su obavljala isključivo usluge poslova životnog osiguranja.

U tablici 3. prikazan je značaj životnog osiguranja u portfelju ukupno zaračunate bruto premije u 2003. godini.

Tablica 3. PRIKAZ UDJELA ZARAČUNATE BRUTO PREMIJE OD ŽIVOTNOG OSIGURANJA U UKUPNO ZARAČUNATOJ BRUTO PREMIJI U 2003.

Osiguravajuće društvo

Zaračunata bruto premija – životno osiguranje / kn

Ukupno zaračunata bruto premija / kn

% udjela zaračunate bruto premije od životnog osiguranja u ukupno zaračunatoj premiji

Allianz

(***)

(***)

30 – 35

Atlas

(***)

(***)

5 – 10

Aurum

(***)

(***)

20 – 25

Basler životno

(***)

(***)

95 – 100

Cosmopolitan

(***)

(***)

95 – 100

Croatia

(***)

(***)

5 – 10

Euroherc životno

(***)

(***)

95 – 100

Generali životno

(***)

(***)

95 – 100

Grawe

(***)

(***)

65 – 70

Helios

(***)

(***)

40 – 45

Kvarner Wiener St.

(***)

(***)

45 – 50

Libertas

(***)

(***)

90 – 95

Merkur

(***)

(***)

85 – 90

Sunce

(***)

(***)

50 – 55

Triglav

(***)

(***)

10 – 15

Uniqa

(***)

(***)

65 – 70

Zagreb

(***)

(***)

50 – 55

Ukupno

(***)

(***)

25 – 30

Izvor: Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj, Zagreb, lipanj 2004.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci u tablici 3. dokazuju da je udjel zaračunate bruto premije od životnog osiguranja u ukupno zaračunatoj bruto premiji poduzetnika-osiguravajućih društava koji pružaju i usluge poslova životnog osiguranja, vrlo važan.

Poduzetnik Basler životno osiguranje d.d., Cosmopolitan life d.d., Euroherc životno osiguranje d.d. i Generali životno osiguranje d.d. isključivo obavljaju usluge poslova životnog osiguranja, dok ostala osiguravajuća društva obavljaju usluge životnog i neživotnog osiguranja.

Udjel zaračunate bruto premije po osnovi životnog osiguranja poduzetnika Sunce osiguranje d.d., u ukupno zaračunatoj bruto premiji u 2003. godini, iznosio je (***) kn ili 50 – 55 posto.

Tablicom 4. prikazani su tržišni udjeli koje su poduzetnici-osiguravajuća društva ostvarili na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja u mjerodavnoj 2003. godini.

Tablica 4. PRIKAZ TRŽIŠNIH UDJELA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU ŽIVOTNOG OSIGURANJA U 2003.

Osiguravajuće društvo

Zaračunata bruto premija – životno osiguranje/kn

% udjela na mjerodavnom tržištu

Grawe osiguranje d.d.

(***)

15 – 20

Croatia osiguranje d.d.

(***)

15 – 20

Merkur osiguranje d.d.

(***)

10 – 15

Osiguranje Zagreb d.d.

(***)

10 – 15

Allianz Zagreb d.d.

(***)

10 – 15

Sunce osiguranje d.d.

(***)

5 – 10

Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d.

(***)

5 – 10

Helios osiguranje d.d.

(***)

0 – 5

Euroherc životno osiguranje d.d.

(***)

0 – 5

Uniqa osiguranje d.d.

(***)

0 – 5

Triglav osiguranje d.d.

(***)

0 – 5

Cosmopolitan Life

(***)

0 – 5

Libertas

(***)

0 – 5

Aurum

(***)

0 – 5

Basler životno

(***)

0 – 5

Atlas

(***)

0 – 1

Generali životno

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

Izvor: Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj, Zagreb, lipanj 2004.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Koncern Agram je na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja u 2003. godini bio prisutan putem poduzetnika Euroherc životno osiguranje d.d. Poduzetnik Euroherc životno osiguranje d.d. je u 2003. na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja ostvario udjel od 0 do 5 posto.

Slijedom navedenog, koncern Agram je u 2003. godini, ostvario tržišni udjel od 0 do 5 posto.

Poduzetnik Sunce osiguranje d.d. je u mjerodavnoj 2003. ostvario tržišni udjel od 5 do 10 posto.

Najvećih pet poduzetnika na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja u 2003. godini bili su poduzetnici Grawe osiguranje d.d., Croatia osiguranje d.d., Merkur osiguranje d.d., Osiguranje Zagreb d.d. i Allianz Zagreb d.d., koji na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja u 2003. ostvarili sljedeće tržišne udjele: poduzetnik Grawe osiguranje d.d. ostvario je tržišni udjel od 15 do 20 posto, poduzetnik Croatia osiguranje d.d. tržišni udjel od 15 do 20 posto, poduzetnik Merkur osiguranje d.d. tržišni udjel od 10 do 15 posto, poduzetnik Osiguranje Zagreb d.d. tržišni udjel od 10 do 15 posto i poduzetnik Allianz Zagreb d.d. ostvario je tržišni udjel od 10 do 15 posto.

Herfindahl-Hirschmannov indeks (HHI) najčešće je korišteno mjerilo tržišne koncentracije. Služi za određivanje omjera između ukupnog broja poduzetnika koji djeluju na nekom mjerodavnom tržištu i njihove relativne veličine izražene u postotku njihovog tržišnog udjela koji na tom tržištu ostvaruju prodajom proizvoda.

Izračun HHI 2003

HHI = 1000 – 1500

Prema HHI indeksu tržište životnog osiguranja u 2003. je umjereno koncentrirano.

U svrhu praćenja trenda kretanja tržišnih udjela na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja u tablici 5. prikazani su podaci za 2004. godinu, dok su u tablici 6. komparativno prikazani podaci za 2003., 2004. i 2005. godinu, kako bi se vidjelo kretanje tržnih udjela poduzetnika prisutnih na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja.

Tablica 5. PRIKAZ TRŽIŠNIH UDJELA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU ŽIVOTNOG OSIGURANJA U 2004.

Osiguravajuće društvo

Zaračunata bruto premija – životno osiguranje/kn

% udjela na mjerodavnom tržištu

Croatia

(***)

15 – 20

Grawe

(***)

10 – 15

Zagreb

(***)

10 – 15

Allianz

(***)

10 – 15

Merkur

(***)

10 – 15

Kvarner Wiener St.

(***)

5 – 10

Euroherc životno

(***)

5 – 10

Sunce

(***)

5 – 10

Helios

(***)

0 – 5

Uniqa

(***)

0 – 5

Triglav

(***)

0 – 5

Libertas

(***)

0 – 5

Cosmopolitan

(***)

0 – 5

Aurum

(***)

0 – 5

Generali životno

(***)

0 – 5

Basler životno

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

Izvor: Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj, Zagreb, lipanj 2005.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Mjerodavno tržište životnog osiguranja je u 2004., u odnosu na 2003., pokazalo rast od (***) kn ili 15 – 20 posto.

Struktura tržišnih udjela na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja se u 2004. u odnosu na 2003., promijenila na način da je tržišno vodstvo s 15 – 20 posto tržišnog udjela preuzeo poduzetnik Croatia osiguranje d.d., što je za navedenog poduzetnika predstavljalo porast tržišnog udjela u odnosu na 2003.

Poduzetnik Grawe osiguranje d.d. u 2004. je izgubio vodeću poziciju na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja, odnosno njegov tržišni udjel se u 2004. smanjio, te je iznosio 10 – 15 posto.

Poduzetnik Osiguranje Zagreb d.d. je ostvario tržišni udjel od 10 – 15 posto, dok su poduzetnici Allianz Zagreb d.d. i Merkur osiguranje d.d. ostvarili jednaki tržišni udjel, u odnosu na 2003. godinu, koji je iznosio 10 – 15 posto.

Koncern Agram je u 2004., prije provedbe predmetne koncentracije, putem poduzetnika Euroherc životno osiguranje d.d. ostvarivao tržišni udjel od 5 – 10 posto na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja. Provedbom predmetne koncentracije, stjecanjem poduzetnika Sunce osiguranje d.d., koncern Agram je povećao svoj tržišni udjel na tom mjerodavnom tržištu na 10 – 15 posto.

Izračun HHI 2004.

HHI prije provedbe koncentracije 2004 = 1000 – 1500

HHI nakon provedbe koncentracije 2004 = 1000 – 1500

Indeks povećanja koncentriranosti = 1000 – 1500 – 1000 – 1500 = 50 – 100

Prema HHI indeksu tržište životnog osiguranja u 2004. je umjereno koncentrirano.

Europska komisija smatra da nemaju značajan negativni učinak na tržišno natjecanja koncentracije nakon čije bi provedbe HHI imao vrijednost između 1.000 i 2.000, pod uvjetom da delta ne prelazi 250.

Iz navedenog se može zaključiti kako provođenje predmetne koncentracije nije imalo značajan negativan učinak na mjerodavno tržište životnog osiguranja.

U tablici 6. će se, radi prikaza trenda kretanja tržišnih udjela na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja, prikazati tržišni udjeli koje su poduzetnici na tom tržištu ostvarili u 2003., 2004. i 2005.

Tablica 6. PRIKAZ KRETANJA TRŽIŠNIH UDJELA PODUZETNIKA NA TRŽIŠTU ŽIVOTNOG OSIGURANJA U 2003., 2004. I 2005.

Osiguravajuće društvo

% udjela na mjerodavnom tržištu u 2003.

% udjela na mjerodavnom tržištu u 2004.

% udjela na mjerodavnom tržištu

u 2005.

Grawe

15 – 20

10 – 15

10 – 15

Croatia

15 – 20

15 – 20

10 – 15

Merkur

10 – 15

10 – 15

10 – 15

Zagreb

10 – 15

10 – 15

10 – 15

Allianz

10 – 15

10 – 15

15 – 20

Sunce

5 – 10

0 – 5

0 – 5

Kvarner Wiener St.

5 – 10

5 – 10

5 – 10

Helios

0 – 5

0 – 5

0 – 5

Euroherc životno

0 – 5

5 – 10

5 – 10

Uniqa

0 – 5

0 – 5

0 – 5

Triglav

0 – 5

0 – 5

0 – 5

Cosmopolitan

0 – 5

0 – 5

0 – 5

Libertas

0 – 5

0 – 5

0 – 5

Aurum (spojen u 2005 s Kvarner Wiener)

0 – 5

0 – 5

0 – 5

Basler životno

0 – 5

0 – 5

0 – 5

Atlas

0 – 5

0 – 5

0 – 5

Generali životno

0 – 5

0 – 5

0 – 5

Erste osiguranje

0 – 5

0 – 5

0 – 5

Ukupno

100,00

100,00

100,00

Izvor: Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj, Zagreb, lipanj 2004., Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj, Zagreb, lipanj 2005., www.dinados.hr – privremeni podaci prije dobivanja revidiranih financijskih izvješća za 2005.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci u tablici 6. pokazuju da je poduzetnik Grawe osiguranje d.d. u 2003. ostvarivao najveći tržišni udjel na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja s 15 – 20 posto udjela. Međutim, taj se tržišni udjel tijekom promatranih godina smanjivao, pa je tako u 2005. tržišni udjel poduzetnika Grawe osiguranje d.d. iznosio 10 – 15 posto.

Poduzetnik Allianz Zagreb d.d. je u 2003. godini, s 10 – 15 posto udjela na tržištu, ostvarivao petu poziciju na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja. Međutim, u 2005. je preuzeo tržišno vodstvo s 15 – 20 posto udjela na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja.

Koncern Agram je na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja prisutan putem poduzetnika Euroherc životno osiguranje d.d. i Sunce osiguranje d.d. Poduzetnik Atlas osiguranje d.d. koji je od 2004. u sastavu koncerna Agram, nije u 2004. i 2005. ostvarivao tržišni udjel na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja.

U analiziranim godinama, na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja, odnosno u 2003. koncern Agram je ostvario tržišni udjel od 0 – 5 posto, provedbom predmetne koncentracije u 2004. godini taj se tržišni udjel povećao na 10 – 15 posto. U 2005. tržišni udjel koncerna Agram na tom mjerodavnom tržištu se smanjio, te je iznosio 5 – 10 posto udjela.

Tržišni udjel poduzetnika Sunce osiguranje d.d. se u promatranom periodu smanjio, odnosno u 2003. taj udjel iznosio je 5 – 10 posto dok je u 2005. taj udjel iznosio 0 – 5 posto.

Iako koncern Agram provedbom predmetne koncentracije u 2004. povećava svoj tržišni udjel na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja za 0 – 5 posto, na 10 – 15 posto udjela, on time ne stječe vladajući položaj u smislu članka 15. stavak 3. ZZTN.

7.3. Tržište neživotnog osiguranja

Poslovi neživotnog osiguranja koji se pružaju na ovom mjerodavnom tržištu neživotnog osiguranja su sljedeći:

7.3.1. osiguranje od nezgode,

7.3.2. zdravstveno osiguranje,

7.3.3. osiguranje cestovnih vozila – kasko,

7.3.4. osiguranje tračnih vozila – kasko,

7.3.5. osiguranje zračnih letjelica – kasko,

7.3.6. osiguranje pomorskog, riječnog i jezerskog kasko,

7.3.7. osiguranje robe u prijevozu,

7.3.8. osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti,

7.3.9. ostala osiguranja od imovine,

7.3.10. osiguranje od automobilske odgovornosti,

7.3.11. osiguranje od odgovornosti u zračnom prometu,

7.3.12. osiguranje od odgovornosti brodara,

7.3.13. ostala osiguranja od odgovornosti,

7.3.14. osiguranje potraživanja (kredita),

7.3.15. osiguranje jamstva,

7.3.16. osiguranje različitih financijskih gubitaka,

7.3.17. osiguranje pravne zaštite,

7.3.18. osiguranje turističkih usluga.

U tablici 7. prikazani su tržišni udjeli koje pojedini poduzetnici ostvaruju na mjerodavnom tržištu neživotnog osiguranja.

Tablica 7. UDJELI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

Osiguravajuće društvo

Zaračunata bruto premija u 2003./kn

% udjela u ukupno zaračunatoj bruto premiji neživotnog osiguranja

Zaračunata bruto premija u 2004. /kn

% udjela u ukupno zaračunatoj bruto premiji neživotnog osiguranja

Croatia

(***)

50 – 55

(***)

45 – 50

Euroherc

(***)

10 – 15

(***)

10 – 15

Jadransko

(***)

10 – 15

(***)

5 – 10

Allianz

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Triglav

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Zagreb

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Grawe

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Aurum

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Kvarner Wiener

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Helios

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Sunce

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Veritas

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Atlas

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Merkur

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Addenda

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Uniqa

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Basler

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Hok

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Libertas

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Croatia zdravstveno

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Generali

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Direkcija za nadzor društava za osiguranje – podaci za 2004; Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u RH, Zagreb, lipanj 2004.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Mjerodavno tržište neživotnog osiguranja je u 2004., u odnosu na 2003., poraslo za (***) kn ili 5 – 10 posto.

Tržišno vodstvo na mjerodavnom tržištu neživotnog osiguranja ostvario je poduzetnik Croatia osiguranje d.d. s 50 – 55 posto tržišnog udjela u 2003., dok je u 2004. taj udjel iznosio 45 – 50 posto.

U mjerodavnoj 2003. godini koncern Agram je na mjerodavnom tržištu neživotnog osiguranja, putem poduzetnika Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d., ostvario tržišni udjel od 20 do 25 posto.

Poduzetnik Sunce osiguranje d.d. je u 2003. ostvario 0 – 5 posto udjela na mjerodavnom tržištu.

U 2004. koncern Agram je, putem poduzetnika Euroherc osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d., Atlas osiguranje d.d. i Veritas osiguranje d.d., prije provedbe predmetne koncentracije, ostvario tržišni udjel od 20 do 25 posto, da bi se taj udjel nakon provedbe predmetne koncentracije povećao za 0 – 5 posto i iznosio 25 – 30 posto.

Izračun HHI 2003

HHI = 3000 – 3500

Prema HHI indeksu tržište neživotnog osiguranja je visoko koncentrirano tržište.

Izračun HHI 2004

HHI prije provedbe koncentracije 2004 = 3000 – 3500

HHI poslije provedbe koncentracije 2004 = 3000 – 3500

Indeks povećanja koncentriranosti u 2004. = 3000 – 3500 –3000 – 3500 = 50 – 100

Razvidno je kako je mjerodavno tržište neživotnog osiguranja vrlo loše strukturirano iz razloga što je poduzetnik Croatia osiguranje d.d., koji ima tržišno vodstvo, ostvario vladajući položaj s 50 – 55 posto udjela u 2003., dok je koncern Agram putem poduzetnika u sastavu koncerna ostvario udjel od 20 do 25 posto.

Dakle, u odnosu na 2003., struktura mjerodavnog tržišta se u 2004. nije značajnije promijenila, odnosno poduzetnik Croatia osiguranje d.d. je ostvario tržišni udjel od 45 – 50 posto, dok je koncern Agram, nakon provedbe predmetne koncentracije, ostvario tržišni udjel od 25 – 30 posto.

Imajući u vidu kako unutar mjerodavnog tržišta neživotnog osiguranja postoji mnogo segmenata mjerodavnog tržišta koje treba razmotriti zasebno, budući da se ona međusobno razlikuju, u tablici 8. prikazani su podaci o tome koliku su zaračunatu bruto premiju ostvarili pojedini poslovi neživotnog osiguranja, temeljem kojih će se detaljno analizirati oni poslovi neživotnog osiguranja koji ostvaruju najveću zaračunatu bruto premiju.

Tablica 8. PRIKAZ STRUKTURE TRŽIŠTA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA PREMA SKUPINAMA OSIGURANJA

Skupina osiguranja

Zaračunata bruto premija u 2003./kn

% udjela skupine osiguranja u ukupno zaračunatoj bruto premiji neživotnog osiguranja

Zaračunata bruto premija u 2004./kn

% udjela skupine osiguranja u ukupno zaračunatoj bruto premiji neživotnog osiguranja

Osiguranje od automobilske odgovornosti

(***)

40 – 45

(***)

40 – 45

Osiguranje cestovnih vozila – kasko

(***)

15 – 20

(***)

15 – 20

Ostala osiguranja od imovine

(***)

10 – 15

(***)

10 – 15

Osiguranje od nezgode

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Osiguranje pomorskog, riječnog i jezerskog kasko

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Ostala osiguranja od odgovornosti

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Zdravstveno osiguranje

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Osiguranje potraživanja (kredita)

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Osiguranje robe u prijevozu

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Osiguranje različitih financijskih gubitaka

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Osiguranje od odgovornosti brodara

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Osiguranje zračnih letjelica – kasko

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Osiguranje od odgovornosti u zračnom prometu

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Osiguranje turističkih usluga

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Osiguranje tračnih vozila – kasko

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Osiguranje jamstva

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Osiguranje pravne zaštite

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Direkcija za nadzor društava za osiguranje – podaci za 2004; Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u RH, Zagreb, lipanj 2004.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvidom u tablicu 8. razvidno je da osiguranje od automobilske odgovornosti ima najveći udjel u ukupno zaračunatoj bruto premiji na mjerodavnom tržištu neživotnog osiguranja, i to 40 – 45 posto u 2003. i 40 – 45 posto u 2004. godini.

Sljedeća skupina osiguranja koja ostvaruje najveći udjel u ukupno zaračunatoj bruto premiji na mjerodavnom tržištu neživotnog osiguranja je kasko osiguranje cestovnih vozila s tržišnim udjelom od 15 – 20 posto u 2003. i 15 – 20 posto u 2004. godini.

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i osiguranje kasko cestovnih vozila zajedno ostvaruju tržišni udjel od 55 – 60 posto u 2003. i 55 – 60 posto u 2004.

Imajući u vidu da ova dva segmenta neživotnog osiguranja imaju najveće udjele u skupini neživotnog osiguranja, oni će biti u nastavku detaljnije analizirani.

7.3.10. Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Uvjeti pod kojima se nude osiguranja, pogotovo kada je u pitanju obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, u velikoj mjeri je regulirano. Odnosno, temeljnim premijskim sustavom određene su osnovice po registracijskim područjima kao i način izračuna funkcionalnog dijela premija obveznoga automobilskog osiguranja. Osiguravajuća društva mogu slobodno određivati dio koji se odnosi na režijski dodatak, a koji ne smije biti manji od 10 posto niti veći od 20 posto.

Potražnja za policama osiguranja od automobilske odgovornosti raste iz godine u godinu iz razloga što se sa svakim novim kupljenim vozilom povećava broj korisnika obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Potražnja za obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti nije elastična u smislu da će, ukoliko dođe do povećanja cijene premije osiguranja za osobno vozilo, vlasnik vozila odustati od kupnje police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Temeljnim premijskim sustavom obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti određen je način izračuna premije osiguranja. Premija osiguranja koju osiguranik plaća prilikom ugovaranja osiguranja od automobilske odgovornosti sastoji se od dva dijela:

funkcionalne premije,

režijskog dodatka.

Funkcionalna premija sadrži jedinstvenu tehničku premiju namijenjenu ispunjavanju obveza iz osiguranja, ona je jedinstvena za sva društva i pored tehničke premije sadrži i dio za financiranje preventivnih aktivnosti.

Režijski dodatak je dio premije namijenjen za pokriće poslovnih i ostalih izdataka društva za provedbu djelatnosti osiguranja od automobilske odgovornosti i ostvarenje dobiti osiguravatelja. Režijski dodatak osiguravajuća društva samostalno određuju prema uvjetima na tržištu. On ne može biti manji od 10 posto, niti može biti veći od 20 posto, sukladno temeljnom premijskom sustavu.

7.3.10.1. Funkcionalna premija

Funkcionalna premija izračunava se na temelju jedinstvenih osnovica, prikazanih u tablici 9., koje su različite za različita registracijska područja, odnosno za različite registracijske oznake.

Na temelju jedinstvenih osnovica svaki poduzetnik, osiguravajuće društvo, izrađuje vlastiti cjenik premija – tablice ukupne premije osiguranja po registracijskim područjima, premijskim grupama i unutar premijskih grupa, tehničkim karakteristikama vozila te stupnjevima bonusa i malusa izraženim u kunama i lipama.

Tablica 9. PREGLED FUNKCIONALNIH PREMIJA PREMA REGISTRACIJSKIM PODRUČJIMA

REGISTRACIJSKA OZNAKA

JEDINSTVENA OSNOVICA

DA, PS

1.312,20

DE, KŽ, NA, PŽ, ŠI, VU

1.441,80

BM, DJ, DU, IM, MA, OG

1.583,30

BJ, ČK, GS, KA, KC, KT, NG, OS, PU, RI, VT, VŽ, ZD, ŽU

1.738,30

SK, ST

1.913,80

SB, VK

2.103,80

KR, ZG

2.313,40

Izvor: Temeljni premijski sustav za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj, Hrvatski ured za osiguranje, kolovoz 2001.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci u tablici 9. pokazuju kako je na registarskim područjima Krapine i Zagreba jedinstvena osnovica najviša, odnosno ona iznosi 2.313,40 kn. Jedinstvene osnovice za izračun funkcionalne premije prikazane u tablici 9. predstavljaju ujedno osnovni premijski sustav za osobno vozilo 33 – 44 kW.

Naime, kao što je prikazano u tablici 10., ukoliko treba izračunati kolika je premija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za osobno vozilo snage motora od 24 kW za registarsko područje Zagreba, jedinstvena osnovica će iznositi 82,90 posto od 2.313,40 (što je jedinstvena osnovica za registarsko područje Zagreba za osobno vozilo snage motora od 33 kW do 44 kW).

Tablica 10. PRIKAZ IZRAČUNA FUNKCIONALNE REMIJE U POSTOTKU OD JEDINSTVENE FUNKCIONALNE PREMIJE

Snaga motora

%

Do 22kW

58,10

Preko 22 kW – 33 kW

82,90

Preko 33 kW – 44 kW

100,00

Preko 44 kW – 55 kW

116,30

Preko 55 kW – 66 kW

132,60

Preko 66 kW – 84 kW

146,00

Preko 84 kW – 110 kW

174,70

Preko 110 kW

209,90

Izvor: Temeljni premijski sustav za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Kako bi funkcija tablice 10. i podataka koji su prikazani u tablici 10. bila jasnija, na jednostavnom i kratkom primjeru će u tablici 10. biti prikazan izračun premije obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za osobno vozilo snage motora 24 kW, 35 kW i 69 kW za registarsko područje Zagreba.

Tablica 11. PRIKAZ IZRAČUNA PREMIJE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

24 kW

35 kW

69 kW

Jedinstvena osnovica

1.917,80

2.313,40

3.377,56

Režijski dodatak od 14 posto

268,49

323,87

472,85

Premija osiguranja AO

2.186,29

2.637,27

3.850,41

Porez na premiju osiguranja

327,94

395,59

577,56

Ukupno

2.514,23

3.032,86

4.427,97

Izvor: Temeljni premijski sustav za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Jedinstvena osnovica funkcionalne premije prikazane u tablici 9. za registarsko područje Zagreba iznosi 2.313,40 kn, i to je jedinstvena osnovica za osobno vozilo snage motora od 33 kW do 44 kW.

Podatak iz tablice 10. za osobno vozilo snage motora od 22 kWdo 33 kW iznosi 82,90 posto jedinstvene osnovice 2.313,40 kn, odnosno iznosi 1.917,80 kn.

Prema istom principu, jedinstvena osnovica za osobno vozilo snage motora 66 kW – 84 kW iznosi 146,00 posto jedinstvene osnovice 2.313,40 kn ili 3.377,56 kn.

Tablica 12. KRETANJE PROSJEČNIH PREMIJA OSIGURANJA KOD OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI NA TERITORIJU RH

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

Uniqa

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Helios

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Kvarner

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Croatia

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Sunce

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Allianz

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Aurum

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Jadransko

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Zagreb

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Mediteran

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Euroherc

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Atlas

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Sava

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Adria

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Veritas

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Alpina

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Grawe

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Slavonija

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Triglav

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Wiener

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Ukupno

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Izvor: Izvješće o poslovanju društava za osiguranje u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti 1999. – 2003., www.huo.hr

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Prosječna zaračunata bruto premija kod osiguranja od automobilske odgovornosti iznosila je u 2004. (***) kn, što predstavlja porast od 5 – 10 posto u odnosu na prosječno zaračunatu bruto premiju u 2003.

Podaci prikazani u tablici 12. pokazuju kako je u mjerodavnoj 2003. u prosjeku najvišu premiju obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti zaračunao poduzetnik Uniqa osiguranje d.d., dok je u prosjeku najnižu premiju obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti zaračunao poduzetnik Veritas osiguranje d.d. s (***) kn, odnosno poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. s (***) kn, upravo poduzetnici u sastavu koncerna Agram.

Poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. je u 2004. ostvario prosječno zaračunatu bruto premiju kod osiguranja od automobilske odgovornosti od (***) kn, poduzetnik Sunce osiguranje d.d. je u istoj godini ostvario prosječnu premiju od (***) kn, te Jadransko osiguranje, koji je ostvario prosječno zaračunatu bruto premiju od (***) kn. Najveći tržišni takmac koncerna Agram, poduzetnik Croatia osiguranje d.d., je ostvario prosječno zaračunatu bruto premiju od (***) kn.

Razvidno je kako najveću prosječnu premiju obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti između poduzetnika koji djeluju unutar Koncerna Agram ima poduzetnik Sunce osiguranje d.d., što je vrlo zanimljiv podatak, imajući u vidu da poduzetnik Sunce osiguranje d.d. ima najniži režijski dodatak.

S tim u svezi, potrebno je naglasiti kako se snaga Koncerna Agram očituje upravo u tome što se povezivanjem poduzetnika u koncern ostvaruje jedinstvena financijska politika što omogućuje niže prosječne premije osiguranja, budući da postoji mogućnost da se ta niža premija nadoknadi većim brojem zaključenih polica osiguranja, što u konačnici rezultira i većim prihodima.

7.3.10.2. Režijski dodatak

Imajući u vidu kako nije moguće usporediti premije od osiguranja od automobilske odgovornosti, ukoliko nisu poznati točni režijski dodaci koji se koriste za pojedina registarska područja, Agencija je 28. ožujka 2006. uputila dopis poduzetnicima Allianz Zagreb d.d. i Croatia osiguranje d.d., te zatražila podatke o postotku režijskog dodatka koje koriste po pojedinačnim registracijskim područjima, podatke o tome imaju li u svojem vlasništvu stanice za tehnički pregled motornih vozila te gdje se te stanice nalaze, te ukoliko nemaju u svojem vlasništvu stanice za tehnički pregled motornih vozila, podatak o tome na kojim su tehničkim stanicama zastupljeni.

U tablici 13. bit će prikazani pojedini režijski dodaci koje pojedina osiguravajuća društva primjenjuju unutar pojedinih registracijskih područja.

Tablica 13. PRIKAZ REŽIJSKOG DODATKA PO REGISTRACIJSKOM PODRUČJU KOD OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Allianz Zagreb d.d.

Croatia osiguranje d.d.

Euroherc osiguranje d.d.

Jadransko osiguranje d.d.

Sunce osiguranje d.d.

BJ

15 – 20%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

BM

15 – 20%

10 – 15%

12% – 14%

12% – 16%

5 – 10%

ČK

15 – 20%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

DA

15 – 20%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

DE

15 – 20%

15 – 20%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

DJ

15 – 20%

10 – 15%

12% – 14%

12% – 16%

5 – 10%

DU

15 – 20%

10 – 15%

12% – 14%

12% – 16%

5 – 10%

GS

15 – 20%

15 – 20%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

IM

15 – 20%,

10 – 15%

10 – 15%

12% – 14%

12% – 16%

5 – 10%

KA

15 – 20%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

KC

15 – 20%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

KR

15 – 20%,

10 – 15%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 14%

10% – 14%

5 – 10%

KT

10 – 15%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

15 – 20%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

MA

15 – 20%

10 – 15%

12% – 14%

12% – 16%

5 – 10%

NA

15 – 20%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

NG

15 – 20%

15 – 20%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

OG

15 – 20%,

10 – 15%

15 – 20%

12% – 14%

12% – 14%

5 – 10%

OS

15 – 20%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

PS

15 – 20%,

10 – 15%

0,0 – 5 %

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

PU

15 – 20%,

10 – 15%

15 – 20%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

15 – 20%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

RI

15 – 20%,

10 – 15%,

10 – 15%

15 – 20%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

SB

15 – 20%,

10 – 15%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

SK

10 – 15%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 14%

10% – 14%

5 – 10%

SL

15 – 20%,

10 – 15%

10 – 15%

-

-

5 – 10%

ST

15 – 20%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 14%

10% – 14%

5 – 10%

ŠI

15 – 20%

15 – 20%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

VK

15 – 20%

15 – 20%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

VT

15 – 20%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

VU

15 – 20%

15 -20%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

15 – 20%,

10 – 15%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

ZD

15 – 20%

15 – 20%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

ZG

15 – 20%,

10 – 15%,

10 – 15%

10 – 15%

10% – 14%

10% – 14%

5 – 10%

ŽU

15 – 20%

15 – 20%

10% – 12%

10% – 12%

5 – 10%

Izvor: podnesak poduzetnika Allianz Zagreb d.d. od 5. travnja 2006. i podnesak podnositelja prijave predmetne koncentracije od 28. ožujka 2006.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Poduzetnik Allianz Zagreb d.d. je u svom dopisu od 5. travnja 2006. pojasnio da se, u slučaju kada uz pojedinu registracijsku oznaku stoji više od jednog broja, primjenjuje više režijskih dodatka ovisno o kojem prodajnom mjestu se radi.

Poduzetnik Croatia osiguranje d.d. je u svom dopisu od 7. travnja 2006. naveo prosječnu stopu režijskog dodatka.

Daleko najniže stope režijskog dodatka primjenjuje poduzetnik Sunce osiguranje d.d., i to 5 – 10 posto.

Poduzetnici Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d. koji djeluju unutar koncerna Agram imaju vrlo slične režijske dodatke.

Način izračuna premije obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti koncipiran je na način da poduzetnicima osiguravajućim društvima ne ostavlja mnogo manevarskog prostora, odnosno jedini način na koji oni mogu utjecati na visinu premije osiguranja jest putem režijskog dodatka. Međutim, ne možemo reći da je visina režijskog dodatka jedina koja utječe na visinu premije osiguranja iz razloga što visina može ovisiti i o bonusu ili malusu kojega vlasnik pojedinog osobnog automobila može ostvariti.

7.3.10.3. Utjecaj novog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu na dosadašnji način izračunavanja obveznog osiguranja odautomobilske odgovornosti

Imajući u vidu da je 15. prosinca 2005. donesen novi Zakon o obveznim osiguranjima u prometuL305402 (»Narodne novine«, broj 151/05; dalje: ZOSP), Agencija je 28. ožujka 2006. uputila dopis Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te zatražila očitovanje o tome jesu li se od 21. svibnja 2003. mijenjale funkcionalne premije prema registarskim područjima, te pisano očitovanje o tome mijenja li novi ZOSP način izračuna obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je podneskom od 11. travnja 2006. dostavila tražena očitovanja, te u bitnome navela kako je upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje na sjednici održanoj 21. svibnja 2003. donio izmjene i dopune Temeljnog premijskog sustava za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj. Tablica 9. ove ekonomske analize prikazuje jedinstvene osnovice funkcionalne premije koje su tada donesene.

Nadalje, u svome podnesku od 11. travnja 2006. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je navela kako je donošenjem novog Pravilnika o registraciji vozilaL305403 (»Narodne novine«, broj 05/05; dalje: Pravilnik o registraciji) izmijenjena većina pripadajućih područja po pojedinim registracijskim oznakama u Republici Hrvatskoj. Ta promjena nije izmijenila vrijednosti iskazane u tablici 9. Do promjena je došlo u vidu prava na određene premijske stupnjeve (bonuse/maluse) na način da je dodan stavak 8a.

Na upit Agencije o tome ima li promjena u načinu izračuna obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti s obzirom na novi ZOSP, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odgovorila je kako ZOSP propisuje da do 31. prosinca 2007. neće biti promjena u sustavu načina izračuna premije za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, odnosno načina donošenja pravila.

Nakon 31. prosinca 2007. situacija će se promijeniti na način da će osiguravajuća društva biti dužna obavijestiti nadzorno tijelo o uvjetima osiguranja i tehničkoj podlozi koju upotrebljava pri izračunu cjenika premija osiguranja najkasnije 60 dana prije njihove primjene i to isključivo u svrhu provjere jesu li sukladne zakonskim propisima, aktuarskim načelima i pravilima struke. Ukoliko nadzorno tijelo utvrdi da uvjeti osiguranja i tehnička podloga iz stavka 1. ovoga članka nisu sukladni zakonskim propisima, aktuarskim načelima i pravilima struke, donijet će mjeru da ih društvo za osiguranje izmijeni sukladno propisima.

7.3.10.4. Analiza tržišne strukture segmenta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

U tablici 14. prikazani su tržišni udjeli koje su pojedini poduzetnici ostvarili na segmentu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u mjerodavnoj 2003. godini. Radi praćenja trenda kretanja tržišnih udjela poduzetnika na tom mjerodavnom tržištu prikazani su i podaci za 2004.

Tablica 14. PRIKAZ STRUKTURE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Osiguravajuće društvo

Zaračunata bruto premija u 2003./kn

% udjela u ukupno zaračunatoj bruto premiji

Zaračunata bruto premija u 2004./kn

% udjela u ukupno zaračunatoj bruto premiji

Croatia

(***)

40 – 45

(***)

35 – 40

Euroherc

(***)

20 – 25

(***)

20 – 25

Jadransko

(***)

10 – 15

(***)

15 – 20

Triglav

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Zagreb

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Allianz

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Veritas

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Aurum

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Kvarner Wiener

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Grawe

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Atlas

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Sunce

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Helios

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Uniqa

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Direkcija za nadzor društava za osiguranje – podaci za 2004.; Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u RH, Zagreb, lipanj 2004.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvidom u tablicu 14. utvrđeno je da je u mjerodavnoj 2003. vodeću tržišnu poziciju s udjelom od 40 do 45 posto ostvario poduzetnik Croatia osiguranje d.d.

Koncern Agram je putem poduzetnika Euroherc osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d., u mjerodavnoj 2003. na segmentu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ostvario tržišni udjel od 35 do 40 posto.

Poduzetnik Sunce osiguranje d.d. je na segmentu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u mjerodavnoj 2003. ostvario udjel od 0 do 5 posto.

Provedbom predmetne koncentracije u 2004. na segmentu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti tržišni udjel koncerna Agram je porastao za 0 – 5 posto, odnosno za udjel kojeg je ostvario poduzetnik Sunce osiguranje d.d.

Dakle, tržišni udjel koncerna Agram od 40 do 45 posto, koji je, prije provedbe predmetne koncentracije, ostvario u 2004. na segmentu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, je porastao na 40 – 45 posto udjela.

Pri tom je potrebno naglasiti kako tržišni udjel od 40 do 45 posto kojeg je koncern Agram ostvario prije provedbe predmetne koncentracije u 2004. zadovoljavao uvjet iz članka 15. stavak 3. ZZTN-a, odnosno koncern Agram je i prije provedbe predmetne koncentracije u 2004. godini ostvario vladajući položaj u smislu odredaba ZZTN.

Međutim, jednako tako je potrebno naglasiti kako provedbom predmetne koncentracije nije došlo do jačanja vladajućeg položaja koncerna Agram na tom mjerodavnom tržištu, na način koji bi značajno utjecao na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj.

Naime, podaci za 2004., iskazani u tablici 14. pokazuju da se struktura tržišnih udjela na segmentu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti promijenila na način da je udjel poduzetnika Croatia osiguranje d.d. pao za 0 – 5 posto, te je iznosio 35 – 40 posto.

Udjel koncerna Agram u 2004., prije provedbe koncentracije, u odnosu na 2003., porastao je za 0 – 5 posto te je iznosio 40 – 45 posto udjela. Provedbom predmetne koncentracije udjel koncerna Agram je porastao za dodatnih 0 – 5 posto, što predstavlja udjel kojeg je poduzetnik Sunce osiguranje d.d. ostvario u 2004. prije provedbe predmetne koncentracije.

Dakle, preuzimanjem poduzetnika Sunce osiguranje d.d. nije došlo do promjene tržišnih odnosa na tom mjerodavnom tržištu. Naime, segment obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti je i prije provedbe predmetne koncentracije u 2004. bio loše strukturiran na način da su dva poduzetnika zajedno držala tržišni udjel od 75 do 80 posto, dok su njihovi tržišni takmaci imali tržišne udjele kojima im nisu mogli značajnije konkurirati. Primjerice, prvi sljedeći poduzetnik – osiguravatelj Allianz Zagreb d.d. ostvario je tržišni udjel od 0 do 5 posto. Također, izračunom HHI indeksa za mjerodavno tržište neživotnog osiguranja, u kojem se nalazi segment obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, utvrđeno je kako je riječ o visoko koncentriranom tržištu.

Ono što je od važnosti za osiguranje od automobilske odgovornosti su stanice za tehnički pregled vozila, odnosno bitno je provjeriti koliki je ukupan broj stanica za tehnički pregled vozila na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno koliko od ukupnog broja tih stanica otpada na koncern Agram, a koliko na njegove najveće tržišne takmace. Navedeno je potrebno iz razloga što se vozilo ne može registrirati ukoliko vlasnik vozila prethodno nije zaključio policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti s osiguravajućim društvom. Stoga je izuzetno važno u kojoj je mjeri pojedino osiguravajuće društvo zastupljeno kod pojedinačnih stanica za tehnički pregled.

Stoga je Agencija, dopisima 28. ožujka 2006., od poduzetnika Croatia osiguranje d.d., Allianz Zagreb d.d., Euroherc osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d. i Sunce osiguranje d.d. zatražila očitovanje o tome imaju li navedeni poduzetnici u svome vlasništvu stanice za tehnički pregled motornih vozila, kao i gdje se isti nalaze, te ukoliko nemaju stanice za tehnički pregled motornih vozila potrebno je dostaviti podatak o broju stanica za tehnički pregled vozila na kojima je navedeni poduzetnik zastupljen, kao i podatak gdje se te stanice za tehnički pregled nalaze.

Poduzetnik Croatia osiguranje d.d. je podneskom od 7. travnja 2006. dostavio tražene podatke, te je naveo sljedeće:

1. u vlasništvu poduzetnika Croatia osiguranje d.d. su:

• CVH STP »B.«, M.H. bb, B.

• CVH STP »D.R.«, D.R.

• CVH STP »C.o.«, V.Š. 6, Š.

• CVH STP »B.«, O. 4a, B.M.

• CVH STP »M.«, M.D. 4, R.

• STP A. »N.G.«, K. 2, N.G.

• STP »S.«, V. 15, S.B.

2. u suvlasništvu poduzetnika Croatia osiguranje d.d. su:

• CVH STP »B.«, P.S. 44d, G.

3. u vlasništvu društva u kojem poduzetnik Croatia osiguranje d.d. ima dionice:

• STP »B.«, 43. I.d. bb, P.

4. u vlasništvu poduzetnika Croatia – Tehnički pregledi d.o.o., u kojem poduzetnik Croatia osiguranje d.d. drži sve udjele u temeljnom kapitalu poduzetnika:

• STP »C.t.p. d.o.o.«, F.V., Č.

• STP »C.t.p. d.o.o.«, Z. 32, D.

• STP »C.t.p. d.o.o.«, M. 5, K.

• STP »C.t.p. d.o.o.«, R.B. 18, S.

• STP »K.«, T.B.B. bb, G.P.

• CVH STP »K., V.P. bb, K.

• STP »A.«, K.Z. 10, O.

• CVH STP »M.«, M. bb, Z.

• CVH STP »Z.«, S. bb, S.I.Z.

• STP »C.«, T.s. 1, Z.

• CVH STP »P.«, D. bb, P.

• CVH STP »Z.» d.o.o., M.T. 76a, Z.

5. u suvlasništvu Croatia – Tehnički pregledi d.o.o. (poduzetnik Croatia osiguranje d.d. drži sve udjele u temeljnom kapitalu):

• STP K. »B.«, R. 26, B.

• CVH STP »S.«, Z. bb, S.

6. u vlasništvu poduzetnika u kojem poduzetnik Croatia – Tehnički pregledi d.o.o. ima 95 – 100 posto udjela u temeljnom kapitalu:

• CVH STP »H.d.«, V. 33, P.

7. u vlasništvu poduzetnika u kojem poduzetnik Croatia – Tehnički pregledi d.o.o. ima 35 – 40 posto udjela u temeljnom kapitalu:

• STP »A.«, S.R. 134, V.

Osim ovih stanica za tehnički pregled vozila koje poduzetnik Croatia osiguranje d.d. ima u svome vlasništvu, prodaja polica obveznog osiguranja automobilske odgovornosti poduzetnika Croatia osiguranje d.d. zastupljeno je i na stanicama za tehnički pregled koje su u vlasništvu drugih pravnih osoba temeljem Ugovora o zastupanju. Poduzetnik Croatia osiguranje d.d. je putem stanica za tehnički pregled vozila koje nema u svojem vlasništvu zastupljeni i u sljedećim gradovima: Z., Č., C., Đ., D., D.M., D., D., G. H.V., I., I., I.G., J., K., K., K., K., L., L.u., M., M.L., Me, N., N.M., O., Om., Or., Os., P, P.k., P.z., P.r., P.ž., P.l., R., S., Si, Sl, Su, S.p., U., V., V.G., V.i., V.o., V.r., V.r.g., V.u., Z., Ž.

Poduzetnik Allianz Zagreb d.d. je, u svome podnesku od 5. travnja 2006., naveo kako u vlasništvu nema niti jednu stanicu za tehnički pregled vozila, već je zastupljen preko sljedećih stanica za tehnički pregled:

• STP »A.s.«, Z., Z. 25

• STP »A.«, Z., R. 5f

• STP »I.«, VG, S. 39c

• STP A., »S.«, Z., S. 17

• STP »A.V.«, V., P.s. 3

• STP »Z.a.«, VG, Z. bb

• STP A. »J.«, J., T. 4

• STP »IG«, IG, I.c. bb

• STP »D.S.«, D.S., S. 21

• STP »A.«, Z., K. 1

• STP »T.«, Z., R.n. bb

• STP »P.g.«, K., F. G. bb

• STP »S.«, S., B. A. bb

• STP »G.«, G., V. 2

• STP »S.«, P., D. bb

• STP S., S., M.G. 5a

• STP »C.a.«, V., V. 55

• STP »Č.«, D., Z. 32

• STP »A.H.«, R., Đ. S. 50

• STP A. »R.«, R., D. 11

• STP »I.«, C., K. bb

• STP »MMT«, R., R. bb

• STP »K.«, K., V. bb

• STP »B.«, K., B. bb

• STP »H.«, P., V. J. 18

• STP »P.«, P., O. bb

• STP A. »N.G.«, N.G., K. 2

• STP »B.«, B., K.d.Z. 39

• STP »D.M.«, D.M., K. 103

• STP »S.«, V., U.B.J. 53

• STP »K.«, D., V.N. bb

• STP »B.«, G., P.S. 44d

• STP »K.«, K., Lj.P. 25

• STP »A.«, I., K.Z. 75

• STP »C.«, P., M. bb

• STP »B.«, P., I.d. bb

• STP »A.P.«, S., M.C. 80

• STP OKZ »V.P.«, P., V.p. bb

• STP »T.š.«, K., S. 19

• STP »P.«, P., M.V. 24

• STP »K.C.«, O., Š. 2/1

• STP »M.«, M., S. 27

• STP »A.«, S., P.S. 7

• STP »C.» P., P., P. bb

• STP »C.«, D.R., B.J. bb

• STP »P.«, Č., T.B. 1

• STP A. »V.«, V., G. bb

• STP »P.«, P., P.P. 17

• STP »T.«, N.M., K. bb

• STP »P.«, Č., G. bb

• STP »C.a.«, V., O. 163 a.

Poduzetnici Euroherc osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d. i Sunce osiguranje d.d. su, u podnesku od 18. ožujka 2006., naveli da u vlasništvu imaju sljedeće stanice za tehnički pregled vozila:

• EUROZAGREB II, Sv. Nedelja, Dr. Franje Tuđmana 16a (poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu, dok Centar za vozila Hrvatske ima preostalih (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROZAGREB III, Zagreb, Listopadska 1 (poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• AUTOREPARATURA, Osijek, Sv. Leopolda Mandića 33 (poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu, Centar za vozila Hrvatske ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROPULA, Pula, Industrijska cesta 15c (poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. ima (***) udjela u temeljnom kapitalu, Centar za vozila Hrvatske ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu, dok AK Pula ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• JADROINVESTING, Trogir, Plano bb (poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• AUTO KLUB SUPETAR, Supetar (poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu, dok Auto klub Supetar ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• ATLAS DUBROVNIK, Dubrovnik, Liechtensteinov put 12 (poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu)

• JADROINVESTING, Biograd, Bračka bb (poduzetnik Jadransko osiguranje ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• JADROINVESTING, Zadar, A. Starčevića 1a (poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• ATLAS, Zadar, Jadranska 72 (poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu, dok Centar za vozila Hrvatske ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EURO SOLIN, Solin, Matoševa bb (poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• AUTO DUBROVNIK, Mlini, Čibača (poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. im (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROINVESTING, Šibenik, Put Bioca 27 (poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu, dok Centar za vozila Hrvatske ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROZAGREB V, Zagreb, Remetinečka cesta 98 (poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROOSIJEK, Osijek, Drinska 123 (poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROKARLOVAC, Karlovac, Ilovac 29 (poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu, dok Centar za vozila Hrvatske ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROVARAŽDIN, Varaždin, Optujska bb (poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROIVANEC, Ivanec, Mirka Maleza 80 (poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu, dok Centar za vozila Hrvatske ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROBJELOVAR, Bjelovar, Velike Sredice 31 (poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu, dok Centar za vozila Hrvatske ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROBROD, Slavonski Brod, Sjeverna cesta bb (poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu, dok Centar za vozila Hrvatske ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROSLAVONIJA I, Oriovac, Luke Ilića bb (poduzetnik Euroagram TIS d.o.o. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROSENJ, Senj, Kaitana Knežića bb (poduzetnik Euroagram TIS d.o.o. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROZAGREB I, Zagreb, Šišićeva 1 (poduzetnik Euroagram TIS d.o.o. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EURODUHAN, Bjelovar, Zagrebačka 51 (poduzetnik Euroduhan d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EURO DAUS I, Split, Hercegovačka 59 (poduzetnik Euro Daus d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EUROUMAG, Umag, Vrh bb (poduzetnik Euro Daus d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu),

• EURO DAUS II, Split, Put Mostina 1 (poduzetnik Euro Daus d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu, dok Centar za vozila Hrvatske ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu).

Nadalje, poduzetnici Euroherc osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d. i Sunce osiguranje d.d. su, u navedenom podnesku od 18. ožujka 2006., također naveli kako sukladno zakonskim propisima, na svim navedenim stanicama, neovisno od vlasništva, poslovanjem upravlja Centar za vozila Hrvatske, kao nositelj javne ovlasti. Poduzetnici Euroherc osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d. su naveli kako izuzetak od navedenog predstavlja jedino STP EURO DAUS I, koji je samostalni nositelj ovlasti.

Poduzetnici Jadransko osiguranje d.d. i Euroherc osiguranje d.d. su pri tom, također, naveli sedam stanica za tehnički pregled u kojima nemaju direktne udjele, već iste ostvaruju preko svojih povezanih društava.

Temeljem navedenih prikupljenih podataka, a radi prikaza »pokrivenosti» teritorija Republike Hrvatske stanicama za tehnički pregled vozila poduzetnika Croatia osiguranje d.d., Allianz Zagreb d.d., Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d. u tablici 15. prikazana su mjesta u kojima pojedina osiguravajuća društva imaju stanice za tehnički pregled, bez obzira je li riječ o stanicama koje su u njihovom vlasništvu ili je riječ o stanicama za tehnički pregled vozila na kojima su samo zastupljeni.

Tablica 15. PRIKAZ STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED PO GRADOVIMA I OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

Croatia osiguranje d.d.

Allianz Zagreb d.d.

Euroherc osiguranje d.d.

Jadransko osiguranje d.d.

Beli Manastir

(***)

(***)

(***)

(***)

Belišće

(***)

(***)

(***)

(***)

Benkovac

(***)

(***)

(***)

(***)

Biograd

(***)

(***)

(***)

(***)

Bjelovar

(***)

(***)

(***)

(***)

Buzet

(***)

(***)

(***)

(***)

Čakovec

(***)

(***)

(***)

(***)

Čazma

(***)

(***)

(***)

(***)

Crikvenica

(***)

(***)

(***)

(***)

Đakovo

(***)

(***)

(***)

(***)

Daruvar

(***)

(***)

(***)

(***)

Delnice

(***)

(***)

(***)

(***)

Donji Miholjac

(***)

(***)

(***)

(***)

Drenovci

(***)

(***)

(***)

(***)

Dubrovnik

(***)

(***)

(***)

(***)

Duga Resa

(***)

(***)

(***)

(***)

Dugi Rat

(***)

(***)

(***)

(***)

Dugo Selo

(***)

(***)

(***)

(***)

Garešnica

(***)

(***)

(***)

(***)

Glina

(***)

(***)

(***)

(***)

Gospić

(***)

(***)

(***)

(***)

Grubišno polje

(***)

(***)

(***)

(***)

Hvar – Vrbanj

(***)

(***)

(***)

(***)

Ilok

(***)

(***)

(***)

(***)

Imotski

(***)

(***)

(***)

(***)

Ivanec

(***)

(***)

(***)

(***)

Ivanić Grad

(***)

(***)

(***)

(***)

Jastrebarsko

(***)

(***)

(***)

(***)

Karlovac

(***)

(***)

(***)

(***)

Kastav

(***)

(***)

(***)

(***)

Knin

(***)

(***)

(***)

(***)

Koprivnica

(***)

(***)

(***)

(***)

Krapina

(***)

(***)

(***)

(***)

Križevci

(***)

(***)

(***)

(***)

Krk

(***)

(***)

(***)

(***)

Kutina

(***)

(***)

(***)

(***)

Labin

(***)

(***)

(***)

(***)

Ludbreg

(***)

(***)

(***)

(***)

Makarska

(***)

(***)

(***)

(***)

Mali Lošinj

(***)

(***)

(***)

(***)

Metković

(***)

(***)

(***)

(***)

Mlini

(***)

(***)

(***)

(***)

Našice

(***)

(***)

(***)

(***)

Nova Gradiška

(***)

(***)

(***)

(***)

Novi Marof

(***)

(***)

(***)

(***)

Ogulin

(***)

(***)

(***)

(***)

Omišalj

(***)

(***)

(***)

(***)

Orahovica

(***)

(***)

(***)

(***)

Osijek

(***)

(***)

(***)

(***)

Otočac

(***)

(***)

(***)

(***)

Pag

(***)

(***)

(***)

(***)

Pakrac

(***)

(***)

(***)

(***)

Pazin

(***)

(***)

(***)

(***)

Pelješac

(***)

(***)

(***)

(***)

Petrinja

(***)

(***)

(***)

(***)

Pitomača

(***)

(***)

(***)

(***)

Ploče

(***)

(***)

(***)

(***)

Popovača

(***)

(***)

(***)

(***)

Poreč

(***)

(***)

(***)

(***)

Požega

(***)

(***)

(***)

(***)

Prelog

(***)

(***)

(***)

(***)

Pula

(***)

(***)

(***)

(***)

Rijeka

(***)

(***)

(***)

(***)

Rovinj

(***)

(***)

(***)

(***)

Sesvete

(***)

(***)

(***)

(***)

Šibenik

(***)

(***)

(***)

(***)

Sinj

(***)

(***)

(***)

(***)

Sisak

(***)

(***)

(***)

(***)

Slavonski Brod

(***)

(***)

(***)

(***)

Slatina

(***)

(***)

(***)

(***)

Slunj

(***)

(***)

(***)

(***)

Solin

(***)

(***)

(***)

(***)

Sunja

(***)

(***)

(***)

(***)

Supetar

(***)

(***)

(***)

(***)

Sv. Ivan Zelina

(***)

(***)

(***)

(***)

Sveta Nedelja

(***)

(***)

(***)

(***)

Trogir

(***)

(***)

(***)

(***)

Umag

(***)

(***)

(***)

(***)

Varaždin

(***)

(***)

(***)

(***)

Velika Gorica

(***)

(***)

(***)

(***)

Vinkovci

(***)

(***)

(***)

(***)

Virovitica

(***)

(***)

(***)

(***)

Vodice

(***)

(***)

(***)

(***)

Vrbovec

(***)

(***)

(***)

(***)

Vrgorac

(***)

(***)

(***)

(***)

Vukovar

(***)

(***)

(***)

(***)

Zabok

(***)

(***)

(***)

(***)

Zadar

(***)

(***)

(***)

(***)

Zagreb

(***)

(***)

(***)

(***)

Zaprešić

(***)

(***)

(***)

(***)

Zlatar

(***)

(***)

(***)

(***)

Županja

(***)

(***)

(***)

(***)

Izvor: podnesak poduzetnika Croatia osiguranje d.d. od 7. travnja 2006., www.crosig.hr, podnesak poduzetnika Allianz Zagreb d.d. od 5. travnja 2006., podnesak poduzetnika Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d. od 18. ožujka 2006.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvidom u tablicu 15. možemo zaključiti da je, prema broju gradova u kojima se nalaze stanice za tehnički pregled vozila, teritorijalno najrašireniji poduzetnik Croatia osiguranje d.d., koji je zastupljen u 76 gradova i mjesta u Republici Hrvatskoj. Rasprostranjenost stanica za tehnički pregled vozila na kojima je poduzetnik Croatia osiguranje d.d. prisutan pokazuje da je navedeni poduzetnik ravnomjerno zastupljen na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Poduzetnik Allianz Zagreb d.d. je stanicama za tehnički pregled vozila zastupljen u 39 gradova i mjesta u Republici Hrvatskoj, te je isto kao i poduzetnik Croatia osiguranje d.d. zastupljen na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. u svome vlasništvu ima stanice za tehnički pregled vozila u 10 gradova i mjesta, dok poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. u svome vlasništvu ili suvlasništvu ima stanice za tehnički pregled vozila u devet gradova i mjesta. Imajući u vidu kako su poduzetnici Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d. članovi koncerna Agram možemo reći kako zajednički imaju stanice za tehnički pregled vozila u 17 gradova i mjesta u Republici Hrvatskoj. Jednako kao i u slučaju poduzetnika Croatia osiguranje d.d. rasprostranjenost stanica za tehnički pregled vozila odnosi se na cijeli teritorij Republike Hrvatske, a ne samo na određena područja.

Međutim, ukoliko promatramo cjelokupni teritorij Republike Hrvatske i raspoređenost stanica za tehnički pregled vozila, razvidno je kako je, u slučaju velikih gradova kao što je Zagreb, izbor osiguravajućih društava kod kojih se može ugovoriti polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti veći, dok je u slučaju manjih mjesta, kao što je to primjerice Beli Manastir, izbor manji.

7.3.3. Kasko osiguranje cestovnih vozila

Uvjete za kasko osiguranje i premijski sustav za kasko osiguranje cestovnih vozila ne propisuje Hrvatski ured za osiguranje (HUO), nego sami osiguravatelji.

Kasko osiguranje cestovnih vozila pokriva samo materijalne štete na osiguranom vozilu i drugim osiguranim predmetima u vozilu. Osiguranicima – koji nisu obveznici PDV-a, osnovica za obračun premije je nabavna cijena novog vozila na dan zaključenja ugovora o kasko osiguranju s uključenim PDV-om u tu cijenu.

Premija osiguranja je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja temeljem ugovora o kasko osiguranju uplaćuje osiguravatelju. Osiguranje vozila zaključeno s trajanjem kraćim od godine dana ne može biti temelj za smanjenje premije (bonus) u sljedećoj godini, iako nije bilo prijavljene štete. Ako u protekle tri godine nije imao isplaćene štete, osiguraniku se priznaje bonus 50 posto na premiju osiguranja za sljedeću godinu.

Iako je na prvi pogled riječ o vrlo sličnom osiguranju (tako da se većina vlasnika cestovnih vozila pita zbog čega postoji i kasko osiguranje vozila), osiguranje od AO i kasko osiguranje cestovnih vozila suštinski se bitno razlikuju.

Prva i osnovna razlika je u tome što je obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti obvezno osiguranje, odnosno nije moguće registrirati osobno vozilo ukoliko nije ugovorena polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Polica kasko osiguranja cestovnih vozila je isključivo dobrovoljno osiguranje.

Druga razlika između obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja je ta da unutar kasko osiguranja osiguravajuća društva imaju mnogo veću slobodu u određivanju visine premije kasko osiguranja.

Tablica 16. USPOREDBA IZRAČUNA KASKO OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U KONCERNU AGRAM

Nabavna vrijednost vozila

Bez odbitne franšize

Stupanj odbitne franšize

140.249,00

I.

II.

III.

IV.

V.

Sunce osiguranje d.d.

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Jadransko osiguranje d.d.

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Euroherc osiguranje d.d.

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Izvor: Preuzeto iz predmeta klasa: 031-02/2004-01/134

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

U tablici 16. prikazani su primjeri izračuna potpunog individualnog kasko osiguranja za poduzetnika Euroherc osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d. i Sunce osiguranje d.d.

Kod potpunog kasko osiguranja, ugovorena franšiza (franšiza je ugovoreno sudjelovanje osiguranika u šteti) odnosi se na sve štete, osim ostvarenja rizika kao što su to udar groma, pad zračne letjelice, oštećenja tapeciranih dijelova vozila itd. Osiguranja od rizika potpunog kaska i od rizika loma mogu se ugovoriti s odbitnim franšizama u visini od 1 posto, 2 posto, 3 posto i 4 posto od novonabavne vrijednosti vozila.

Kako bi tablica 16. bila razumljivija primjer izračuna kasko premije osiguranja bit će detaljnije objašnjen na primjeru poduzetnika Jadransko osiguranje d.d.

Premijska stopa poduzetnika Jadransko osiguranje d.d., u slučaju individualnoga potpunog kasko osiguranja bez odbitne franšize, iznosi 0 – 5 posto. U slučaju individualnoga potpunog kasko osiguranja s odbitnim franšizama, premijske stope iznose 0 – 5 posto, 0 – 5 posto, 0 – 5 posto, 0 – 5 posto i 0 – 5 posto, ovisno o stupnju odbitne franšize.

U izračun je uključen i rizik krađe koji povećava premiju osiguranja ovisno o vrijednosti vozila, pa je tako u konkretnom primjeru premija osiguranja uvećana za 15 – 20 posto. Navedeno uvećanje iskazano je stopama 0 – 5 posto, 0 – 5 posto, 0 – 5 posto, 0 – 5 posto, 0 – 5 posto i 0 – 5 posto, ovisno o tome je li riječ o individualnom potpunom osiguranju bez odbitne franšize, ili je riječ o individualnom potpunom osiguranju s odbitnom franšizom.

Premija kasko osiguranja vozila za individualno potpuno osiguranje s drugim stupnjem odbitne franšize u iznosu od 5.905,60 kn izračunata je na sljedeći način:

Nabavna vrijednost vozila = 140.249,00

Premijska stopa = 3,19 posto

Stopa povećanja premije za rizik od krađe = 0,64 posto

140.249,00 kn x 3,19 posto = 4.473,94 kn

140.249,00 kn x 0,64 posto = 894,78 kn

5.368,72 kn x 10 posto (porez) = 536,87 kn

536,87 kn

5.905,60 kn

7.3.3.1. Analiza tržišne strukture segmenta kasko osiguranjacestovnih vozila

U tablici 17. prikazani su tržišni udjeli poduzetnika osiguravajućih društava koji su aktivni na segmentu kasko osiguranja cestovnih vozila.

Tablica 17. PRIKAZ STRUKTURE OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA – KASKO

Osiguravajuće društvo

Zaračunata bruto premija u 2003./kn

% udjela u ukupno zaračunatoj bruto premiji

Zaračunata bruto premija u 2004./kn

% udjela u ukupno zaračunatoj bruto premiji

Croatia

(***)

50 – 55

(***)

45 – 50

Euroherc

(***)

10 – 15

(***)

10 – 15

Allianz

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Jadransko

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

Triglav

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Zagreb

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Kvarner Wiener

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Grawe

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Aurum

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Veritas

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Helios

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Sunce

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Atlas

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Uniqa

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Direkcija za nadzor društava za osiguranje – podaci za 2004.; Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u RH, Zagreb, lipanj 2004.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci u tablici 17. pokazuju da je u mjerodavnoj 2003. godini, na segmentu kasko osiguranja cestovnih vozila, najjači poduzetnik bio poduzetnik Croatia osiguranje d.d. s 50 – 55 posto udjela na tržištu. Sljedeće godine taj je tržišni udio opao, ali vrlo malo i iznosio je 45 – 50 posto udjela na tržištu.

Prvi tržišni takmac poduzetnika Croatia osiguranje d.d. na tom mjerodavnom tržištu je koncern Agram, koji je putem poduzetnika Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d., u mjerodavnoj 2003. ostvarivao tržišni udjel od 20 do 25 posto. U 2004., prije provedbe predmetne koncentracije, koncern Agram je ostvarivao udjel od 20 do 25 posto.

Provođenjem predmetne koncentracije Koncern Agram je u 2004. povećao svoj tržišni udjel na ovom segmentu za 0 – 5 posto, odnosno njegov je udjel, provedbom predmetne koncentracije u 2004. iznosio 20 – 25 posto.

Preuzimanjem poduzetnika Sunce osiguranje d.d. nije došlo do promjene tržišnih odnosa na tom mjerodavnom tržištu. Naime, segment kasko osiguranja cestovnih vozila je i prije provedbe predmetne koncentracije u 2004. bilo loše strukturirano na način da su dva poduzetnika zajedno držala tržišni udjel od 70 – 75 posto, dok su njihovi tržišni takmaci imali takve tržišne udjele kojima im nisu mogli značajnije konkurirati. Primjerice, prvi sljedeći poduzetnik – osiguravatelj Allianz Zagreb d.d. ostvario je tržišni udjel od5 – 10 posto. Također, izračunom HHI indeksa za mjerodavno tržište neživotnog osiguranja, u kojem se nalazi segment kasko osiguranja cestovnih vozila, utvrđeno je kako je riječ o visoko koncentriranom tržištu.

7.4. Tržište pružanja zdravstvenih usluga u poliklinikama temeljem ugovornih odnosa s osiguravajućim društvima

Sukladno odredbama članka 82.L305404 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: ZoZZ), poliklinika je definirana kao zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja, a osniva se kao zdravstvena ustanova ili kao dio zdravstvene ustanove.

Kad se poliklinika osniva kao samostalna zdravstvena ustanova, djelatnost se mora obavljati najmanje u dvije ordinacije različitih ili istih specijalističkih ili užih specijalističkih djelatnosti, odnosno u jednoj ordinaciji specijalističke, odnosno uže specijalističke djelatnosti i laboratoriju. Poliklinika mora za svaku svoju djelatnost zapošljavati u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje jednog doktora medicine, odnosno stomatologije i specijalista odgovarajuće grane specijalnosti, ovisno o djelatnostima poliklinike.

Ako poliklinika ima medicinsko-biokemijski laboratorij, tada mora zapošljavati u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje jednog doktora medicine i jednoga diplomiranog inženjera medicinske biokemije.

Budući da poduzetnik Sunce osiguranje d.d. ima (***) posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Poliklinika Sunce, ovdje će se analizirati mjerodavno tržište pružanja zdravstvenih usluga temeljem ugovornih odnosa s osiguravajućim društvima.

Podružnice Poliklinike Sunce nalaze se u Osijeku, Slavonskom brodu, Puli, Zadru, Splitu i Varaždinu, stoga su analizirani podaci o svim poduzetnicima koji obavljaju djelatnost medicinske prakse na teritoriju Republike Hrvatske.

Dopisom od 6. veljače 2006. Agencija je zatražila popis i procjenu tržišnih udjela glavnih tržišnih takmaca poduzetnika Poliklinika Sunce.

Traženi podaci Agenciji su dostavljeni 24. veljače 2006., podneskom poduzetnika Euroagram TIS d.o.o. U tom je dopisu navedeno kako su tržišni takmaci poduzetnika Poliklinika Sunce srodne zdravstvene ustanove, osnovane od strane poduzetnika Croatia osiguranje d.d., Osiguranja Zagreb d.d., Addenda osiguranje d.d., te cijeli niz privatnih poliklinika. Tržišni udjel navedenih poliklinika, koje su tržišni takmaci poduzetnika Sunce osiguranje d.d., prema procjeni poduzetnika Euroagram TIS d.o.o., iznosi približno 85 posto udjela na tržištu.

Uvidom u bazu podataka Fine za 2004. utvrđeno je da poduzetnik Poliklinika Sunce ima oznaku djelatnosti 85120, što predstavlja djelatnost medicinske prakse.

U tablici 18. prikazani su tržišni udjeli poduzetnika-poliklinika koji obavljaju djelatnosti na ovome mjerodavnom tržištu.

Tablica 18. STRUKTURA TRŽIŠTA PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U POLIKLINIKAMA

NAZIV

DJELAT.

DJEL–OPIS

2003.

%

2004.

%

POLIKLINIKA SUNCE ZA INT.MEDIC. KIR.RADIOL. GINEK.

85120

Djelatnost medicinske prakse

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

85120

Djelatnost medicinske prakse

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

POLIKLINIKA OSIGURANJE ZAGREB

85120

Djelatnost medicinske prakse

(***)

5 – 10

(***)

5 – 10

POLIKLINIKA ZA HEMODIJALIZU INTERDIAL

85120

Djelatnost medicinske prakse

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

GHETALDUS OFTALMOLOGIJA

85120

Djelatnost medicinske prakse

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

POLIKLINIKA MEDICO – OSIGURANJE ZAGREB

85120

Djelatnost medicinske prakse

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

ZDR. USTANOVA ZA NJEGU I REHABILITACIJU ZORICA

85120

Djelatnost medicinske prakse

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

USTANOVA ZA NJEGU I REH.U KUĆI H. SMOKROVIĆ

85120

Djelatnost medicinske prakse

(***)

0 – 5

(***)

0 – 5

POLIKLINIKA SVETI DUH II

85120

Djelatnost medicinske prakse

(***)

0 – 5

(***)

10 – 15

POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU I DIJALIZU AVITUM

85120

Djelatnost medicinske prakse

(***)

0 – 5

(***)

5 – 10

Ostali poduzetnici (222)

(***)

55 – 60

(***)

50 – 55

Ukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: Baza podataka Fine za 2004.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Najveći udjel na mjerodavnom tržištu pružanja zdravstvenih usluga u poliklinikama u 2004. godini ostvario je poduzetnik Poliklinika Sveti Duh II s 10 – 15 posto, dok je u 2003. najveći tržišni udio ostvario poduzetnik Poliklinika Sunce s 5 – 10 posto udjela na drugom mjestu.

Imajući u vidu da je Poliklinika Sunce jedina poliklinika u sastavu koncerna Agram može se zaključiti da se situacija promijenila utoliko što, prije provedbe predmetne koncentracije, koncern Agram nije bio prisutan na tržištu pružanja zdravstvenih usluga u poliklinikama na teritoriju Republike Hrvatske.

Podaci u tablici 18. pokazuju kako je ovo mjerodavno tržište relativno dobro strukturirano odnosno, gledajući tržišne udjele u 2004. godini, Poliklinika Sveti Duh II ostvarivala je udjel 10 – 15 posto, Poliklinika Sunce ostvarivala je 5 – 10 posto udjela, Lječilište Istarske toplice 5 – 10 posto i Poliklinika Osiguranje Zagreb ostvarivala je udjel 5 – 10, dok je Poliklinika za internu medicinu i dijalizu Avitum ostvarivala udjel 5 – 10 posto.

8. GOSPODARSKE PREDNOSTI I PREDNOSTI ZA POTROŠAČE

Sudionici predmetne koncentracije, poduzetnici u sastavu koncerna Agram su, sukladno odredbi članka 18. ZZTN, te članka 11. točke 17. i točke 18. Uredbe o koncentracijama, naveli gospodarske prednosti te prednosti za potrošače koje će proizaći iz provedbe navedene koncentracije i kojima dokazuju da će provedba predmetne koncentracije proizvesti učinke koji će dovesti do takvog jačanja tržišnog natjecanja, koje će biti značajnije od negativnih učinaka stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja sudionika koncentracije.

8.1. Gospodarske prednosti koncentracije

Prema obrazloženju sudionika predmetne koncentracije, poduzetnika u sastavu koncerna Agram, isti namjeravaju provesti znatna ulaganja u razvoj poduzetnika Sunce osiguranje d.d., na način da se očekuje da će uvođenjem tog poduzetnika u koncern Agram, po provedenim ulaganjima, doći do ubrzanog širenja prodajne mreže i poslovnica poduzetnika u sastavu koncerna Agram, daljnjeg razvoja proizvoda i usluga iz osnovne djelatnosti, ali i pratećih proizvoda i usluga sudionika predmetne koncentracije.

Naime, kada se govori o policama osiguranja kao o proizvodima, treba imati na umu specifičan karakter polica osiguranja. Tu nema mnogo prostora za inovacije, kao što ima primjerice u automobilskoj industriji, već se promjena vezana za kvalitetu može odnositi na postizanje veće kvalitete, odnosno stručnosti zaposlenika pojedinog osiguravajućeg društva, koje će onda biti u mogućnosti na kvalitetan način obavljati usluge svojim korisnicima.

Jednako tako, kada se govori o policama osiguranja, odnosno kada se govori o tipovima osiguranja kao o proizvodima, treba imati na umu da je broj tipova osiguranja ograničen zakonom, te da u tom smislu ne može doći do »lansiranja» na tržište novog proizvoda.

8.2. Prednosti za potrošače

Provedba horizontalne koncentracije može uzrokovati pozitivne učinke na tržišno natjecanje koje u tom slučaju donosi sljedeće pogodnosti za potrošače:

• niže cijene proizvoda,

• bolju kakvoću i inovativnost proizvoda i

• mogućnost izbora između većeg broja proizvoda.

Cijene premija osiguranja, pogotovo premije obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti su uvelike regulirane. Primjerice, kod premije obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravajuća društva mogu samostalno odrediti jedino režijski dodatak kojime oni zapravo ostvaruju svoju dobit.

U slučaju koncerna Agram u sastavu kojeg djeluju sljedeća osiguravajuća društva: Euroherc osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d., Sunce osiguranje d.d. i Euroherc životnog osiguranje d.d., uvidom u tablicu 11. razvidno je da isti imaju najniže prosječne premije osiguranja, što je dijelom zasigurno uzrokovano financijskom snagom koncerna Agram. Naime, povezanost poduzetnika u koncernu Agram omogućuje da se niža cijena premije osiguranja može nadoknaditi količinom, odnosno većim brojem ugovorenih polica, kao rezultatom niže cijene premije.

Nadalje, sudionici koncentracije-poduzetnici u sastavu koncerna Agram su naveli kako smatraju da će predmetna koncentracija pozitivno utjecati na zahtjeve i potrebe potrošača, budući da će putem korištenja postojeće prodajne mreže i infrastrukture, proizvodi i usluge biti još dostupniji neposrednim potrošačima, odnosno korisnicima njihovih usluga.

Prije provedbe predmetne koncentracije, odnosno prije ulaska poduzetnika Sunce osiguranje d.d. u sastav koncerna Agram, poduzetnici Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d. su već imali izgrađenu mrežu svojih podružnica i postojeće stanice za tehnički pregled vozila. Na ovaj način se korisnicima polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti poduzetnika Sunce osiguranje d.d. omogućuje pristup već razrađenoj i vrlo vjerojatno boljoj infrastrukturi, koju posjeduju poduzetnici Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d.

S druge strane, korisnicima polica osiguranja poduzetnika Jadransko osiguranje d.d. Euroherc osiguranje d.d. i Euroherc životno osiguranje d.d., je provedbom predmetne koncentracije, omogućeno korištenje nove dimenzije proizvoda, s obzirom da je poduzetnik Sunce osiguranje d.d. sa svojom Poliklinikom Sunce vodeći poduzetnik na mjerodavnom tržištu zdravstvenih usluga u poliklinikama temeljem ugovornih odnosa s osiguravajućim društvima.

9. OCJENA DOPUŠTENOSTI KONCENTRACIJE U POSTUPKU NA DRUGOJ RAZINI

Agencija je, po zaprimanju zahtjeva za izdavanjem Odluke Agencije utvrdila da je u predmetnoj upravnoj stvari riječ o koncentraciji poduzetnika koja je nastala stjecanjem kontrole ili prevladavajućeg utjecaja jednog, odnosno više poduzetnika nad drugim poduzetnikom, kako to propisuje članak 19. stavak 1. točka 2. ZZTN.

Međutim, kako je u konkretnom slučaju riječ o koncentraciji koja je 2. listopada 2004., sklapanjem Ugovora o prijenosu dionica, već provedena, ali njezina namjera nije bila prijavljena Agenciji u zakonskom roku, propisanom člankom 22. stavak 2. ZZTN, istu je bilo potrebno ocjenjivati s obzirom na stanje na mjerodavnom tržištu u trenutku kada je koncentracija Agenciji stvarno prijavljena.

Prilikom ocjene predmetne koncentracije morali su se uzeti u obzir svi učinci koje je ta koncentracija već proizvela nakon njene provedbe, uzimajući pri tome u obzir i promjenu struktura mjerodavnih tržišta.

S obzirom na utvrđeno, Vijeće je na 57. sjednici, održanoj 16. ožujka 2006., donijelo odluku da sudionici predmetne koncentracije nisu pravovremeno prijavili Agenciji namjeru njezine provedbe pa je, zbog takvog propusta sudionika koncentracije, predmetna koncentracija već proizvela učinke na mjerodavnim tržištima što bi moglo imati za posljedicu značajno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na teritoriju Republike Hrvatske. Stoga je Vijeće odlučilo da je za donošenje odluke o dopuštenosti predmetne koncentracije potrebno donijeti zaključak o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije i pribaviti dopunske podatke, u smislu članka 48. ZZTN, te provesti detaljnu pravnu i ekonomsku analizu.

Slijedom navedenog, Agencija je 16. ožujka 2006., sukladno članku 26. stavku 3. ZZTN i članku 46. ZZTN, donijela zaključak, klasa: UP/I 030-02/2005-02/51; urbroj: 580-02-06-41-12, kojim se pokreće postupak ocjene koncentracije poduzetnika (tzv. postupak ocjene koncentracije na drugoj razini).

10. USMENA RASPRAVA

Sukladno članku 54. stavku 2. ZZTN, dana 7. lipnja 2006. održana je usmena rasprava na kojoj su prisustvovali sudionici koncentracije.

Na usmenoj su raspravi predstavnici sudionika koncentracije izjavili da ostaju pri svim navodima i očitovanjima dostavljenim tijekom predmetnog upravnog postupka. Pri tome su dodatno istaknuli da smatraju kako provedba predmetne koncentracije nije dovela do stvaranja odnosno jačanja vladajućeg položaja poduzetnika u sastavu koncerna Agram na mjerodavnom tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj. Isti, dapače smatraju da će koncern Agram, s udjelom od 21 do 22 posto na mjerodavnom tržištu, ojačati svoju konkurentnost, a time i tržišno natjecanje na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj.

11. OCJENA DOPUŠTENOSTI KONCENTRACIJE PODUZETNIKA

I. Vijeće je na 63. sjednici, održanoj 14. lipnja 2006., sukladno ovlastima iz članka 34. i članka 35. stavak 1. točke 2. i točke 5. ZZTN, razmatralo predmetnu koncentraciju. Pri ocjeni koncentracije, sukladno članku 25. stavku 2. ZZTN, Vijeće je razmatralo moguće prednosti i učinke koji bi nastupili provedbom koncentracije, te moguće zapreke pristupu tržištu, primjenjujući kriterije utvrđene u članku 19. Uredbe o koncentracijama.

Naime, u predmetima ocjene horizontalnih koncentracija poduzetnika, kao što je slučaj i u predmetnoj koncentraciji, općenito se smatra da se narušavanje tržišnog natjecanja, kao posljedica provedbe horizontalnih koncentracija poduzetnika, može pojaviti naročito kao posljedica jačanja ili stvaranja vladajućeg položaja sudionika koncentracije u poslije koncentracijskom razdoblju.

Iz toga su razloga u tablici 19. komparativno prikazani tržišni udjeli poduzetnika u sastavu koncerna Agram u 2004., prije i poslije provedbe predmetne koncentracije.

Tablica 19. PRIKAZ TRŽIŠNIH UDJELA KONCERNA AGRAM U 2004. PRIJE I NAKON PROVEDBE PREDMETNE KONCENTRACIJE NA MJERODAVNIM TRŽIŠTIMA ŽIVOTNOG OSIGURANJA, NEŽIVOTNOG OSIGURANJA I PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U POLIKLINIKAMA

Tržište životnog osiguranja

Tržište neživotnog osiguranja

Tržište pružanja zdravstvenih usluga u poliklinikama

Tržišni udjel prije provedbe koncentracije

5 – 10

20 – 25

0 – 5

Tržišni udjel poslije provedbe koncentracije

10 – 15

25 – 30

5 – 10

Izvor: Direkcija za nadzor društava za osiguranje – podaci za 2004.; Direkcija za nadzor društava za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje: Društva za osiguranje i reosiguranje u RH, Zagreb, lipanj 2004.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Temeljem podataka iz tablice 19. Vijeće je utvrdilo da je koncern Agram, provedbom predmetne koncentracije povećao svoj tržišni udjel na analiziranim tržištima za tržišni udjel koji je, prije provedbe koncentracije, imao poduzetnik Sunce osiguranje d.d.

U pravnoj se teoriji općenito smatra da provedba neke horizontalne koncentracije ima negativne učinke na tržišno natjecanje, ako su u konkretnom slučaju kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

– ako bi poduzetnik nastao provedbom koncentracije stekao ili ojačao svoj vladajući položaj na tržištu,

– ako bi tržišni udjel poduzetnika nastalog provedbom koncentracije bio bitno veći od tržišnog udjela drugoga najvećega tržišnog takmaca,

– ako se procijeni da bi provedba koncentracije kroz stvaranje vladajućeg položaja tog poduzetnika, mogla rezultirati nastupanjem jednostranih učinaka.

S tim u svezi, Vijeće je utvrdilo da je koncern Agram, na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja, bio prisutan putem poduzetnika Euroherc životno osiguranje d.d. s 5 – 10 posto udjela, da bi, nakon provedbe predmetne koncentracije putem poduzetnika Sunce osiguranje d.d. povećao svoj tržišni udjel na 10 – 15 posto.

Pri tome je bitno napomenuti kako je u 2004. godini nekoliko osiguravajućih društava na mjerodavnom tržištu životnog osiguranja ostvarilo veći tržišni udjel od koncerna Agram. To su, primjerice, bili poduzetnik Croatia osiguranje d.d. s 15 – 20 posto udjela, Grawe osiguranje d.d. s 10 – 15 posto udjela, Merkur osiguranje d.d. s10 – 15 posto udjela, Osiguranje Zagreb d.d. s 10 – 15 posto udjela i Allianz Zagreb d.d. s 10 – 15 posto udjela.

Na mjerodavnom tržištu pružanja zdravstvenih usluga u poliklinikama putem Ugovornih odnosa s osiguravajućim društvima, na kojem nije bio prisutan prije provedbe predmetne koncentracije, koncern Agram je provedbom predmetne koncentracije »stupio u čizme« poduzetnika Sunce osiguranje d.d.

»Stupanje u čizme« tehnički je izraz u pravu tržišnog natjecanja koji se koristi u postupku ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika. Navedeni izraz odnosi se na situaciju kada poduzetnik koji stječe prevladavajući utjecaj nad drugim poduzetnikom u konkretnoj koncentraciji do tada nije bio prisutan na onom mjerodavnom tržištu na kojem je djelovao preuzeti poduzetnik tako da preuzimatelj time automatski stječe tržišni udjel preuzetog poduzetnika. Međutim, time se ne mijenja struktura tržišta, kako s obzirom na broj poduzetnika koji na njemu djeluju, tako i s obzirom na veličinu njihovih tržišnih udjela. Mijenja se samo imatelj većinskog udjela u temeljnom kapitalu preuzetog poduzetnika. Na tom tržištu i nadalje djeluje isti broj takmaca kao i prije provedene koncentracije.

Na mjerodavnom tržištu neživotnog osiguranja koncern Agram je u 2004. godini, nakon provedbe predmetne koncentracije, putem poduzetnika Sunce osiguranje d.d. povećao svoj tržišni udjel na25 – 30 posto.

Pri tome je bitno napomenuti kako je na mjerodavnom tržištu neživotnog osiguranja u 2004. tržišni udjel poduzetnika Croatia osiguranje d.d. iznosio 45 – 50 posto., dakle gotovo dvostruko više od prvog tržišnog takmaca, koncerna Agram.

Nadalje, Vijeće je, uvidom u ekonomsku i pravnu analizu u ovom predmetu, utvrdilo da je, s obzirom da segment osiguranja od automobilske odgovornosti i segment kasko osiguranja cestovnih vozila imaju najveći udjel na mjerodavnom tržištu neživotnog osiguranja, potrebno posebnu pažnju usmjeriti na tržišne udjele tržišnih takmaca na navedenim segmentima mjerodavnog tržišta neživotnog osiguranja.

U mjerodavnoj 2003. koncern Agram ostvario je na segmentu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti tržišni udjel od 35 do 40 posto, dok je u 2004. prije provedbe predmetne koncentracije, taj tržišni udio iznosio 40 – 45 posto.

S tržišnim udjelom od 40 do 45 posto kojeg je koncern Agram ostvario prije provedbe predmetne koncentracije u 2004., isti je stekao vladajući položaj na tom segmentu mjerodavnog tržišta neživotnog osiguranja, u smislu članka 15. stavak 3. ZZTN.

Vijeće je stava da je, provedbom predmetne koncentracije, odnosno stjecanjem tržišnog udjela od 0 – 5 posto poduzetnika Sunce osiguranje d.d., na tom segmentu mjerodavnog tržišta, došlo do jačanja vladajućeg položaja koncerna Agram, čiji je tržišni udjel iznosio 40 – 45 posto, međutim, pri tom ne na način koji mogao značajno utjecati na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja.

Ovo iz razloga što je, istodobno, udjel najvećeg tržišnog takmaca koncerna Agram, poduzetnika Croatia osiguranje d.d., na ovome segmentu iznosio 40 – 45 posto udjela u 2003., odnosno 35 – 40 posto udjela u 2004.

Na segmentu kasko osiguranja cestovnih vozila u 2003. daleko najveći tržišni udjel je imao poduzetnik Croatia osiguranje d.d., koji je ostvario tržišni udjel od 50 do 55 posto, dok mu se u 2004. taj udjel nešto smanjio te iznosio 45 – 50 posto.

S druge strane, tržišni udjel koncerna Agram na segmentu kasko osiguranja cestovnih vozila u 2003. je iznosio 20 – 25 posto, da bi se s provedbom predmetne koncentracije povećao i iznosio20 – 25 posto. Kao što je razvidno iz pokazatelja tržišnih udjela poduzetnika na tom segmentu mjerodavnog tržišta, tržišni udjel koncerna Agram je dvostruko manji od tržišnog udjela poduzetnika Croatia osiguranje d.d.

Dakle, Vijeće je utvrdilo da se, provedbom predmetne koncentracije i na tom segmentu mjerodavnog tržišta neživotnog osiguranja, povećao tržišni udjel koncerna Agram međutim, pri tom ne na način koji bi mogao značajno utjecati na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja, budući da je udjel vodećeg poduzetnika na tom segmentu mjerodavnog tržišta dvostruko veći od tržišnog udjela koncerna Agram.

Oba segmenta mjerodavnog tržišta neživotnog osiguranja su i prije provođenja predmetne koncentracije bila loše strukturirana tržišta, odnosno visoko koncentrirana tržišta, na kojima dva vodeća tržišna takmaca drže više od 70 posto segmenta mjerodavnog tržišta, dok im drugi ne mogu, u pogledu tržišne snage, značajnije konkurirati.

Pri donošenju odluke Vijeće je, također vodilo računa o činjenici da postoje dva temeljna načina jačanja ili stvaranja vladajućeg položaja sudionika koncentracije, koji mogu dovesti do narušavanja učinkovitog tržišnog natjecanja, i to:

i. kroz jednostrane učinke provedbe koncentracije,

ii. kroz koordinirane učinke provedbe koncentracije.

Jednostrani učinci provedbe koncentracije proizlaze iz odluke poduzetnika nastalog provedbom koncentracije da povisi cijene svojih proizvoda neovisno o predviđanjima ili očekivanjima da će isto učiniti i njegovi tržišni takmaci.

U svezi navedenog, u konkretnoj koncentraciji valja posebno voditi računa o tome da, kod poduzetnika osiguravajućih društava, vrlo veliku ulogu u poslovanju čini povjerenje koje pojedino osiguravajuće društvo uživa kod svojih korisnika, odnosno kod imatelja polica osiguranja. Međutim, ukoliko pojedino osiguravajuće društvo prekomjerno povisi svoje cijene, korisnici njegovih usluga će, unatoč pitanju povjerenja koje pojedino osiguravajuće društvo uživa, imati mogućnost prenijeti svoje police osiguranja na drugo, povoljnije osiguravajuće društvo. Na taj će način osiguravajuća društva koja su prekomjerno povećala cijene svojih premija osiguranja izgubiti svoje korisnike.

S tim u svezi, može se zaključiti da je manje vjerojatno da će provedbom koncentracije doći do značajnog narušavanja tržišnog natjecanja, posebno jačanjem vladajućeg položaja, na tržištima na kojima postoji visok stupanj zamjenjivosti između proizvoda sudionika koncentracije i proizvoda njihovih konkurenata.

Na tržištu životnog i neživotnog osiguranja postoji veliki broj konkurentnih osiguravajućih društava, odnosno visok stupanj zamjenjivosti između proizvoda pojedinih sudionika na tržištu osiguranja. Stoga nije vjerojatno da će koncern Agram povećati cijene svojih usluga jer bi to značilo mogućnost prelaska korisnika njihovih usluga nekom drugom osiguravajućem društvu.

Najizravniji učinak provedbe horizontalne koncentracije bit će prestanak tržišnog natjecanja između sudionika koncentracije.

S tim u svezi, potrebno je istaknuti kako udjeli svakog poduzetnika, osiguravajućeg društva u sastavu koncerna Agram raste iz godine u godinu. Primjerice, u mjerodavnoj 2003. godini tržišni udjel poduzetnika Euroherc osiguranje d.d. na mjerodavnom tržištu neživotnog osiguranja iznosio je 10 – 15 posto udjela, u 2004. tržišni udjel iznosio je 10 – 15 posto, da bi u 2005. taj udio iznosio 15 – 20 posto. Na isti način je rastao i udjel poduzetnika Jadransko osiguranje d.d., koji je u 2003. imao 5 – 10 posto udjela, da bi u 2004. imao 5 – 10 posto udjela, a u 2005. 5 – 10 posto udjela na tržištu.

Također, provedba horizontalnih koncentracija mogla bi značajno negativno utjecati na tržišno natjecanje u slučaju kad se sudionici koncentracije nalaze u položaju koji im omogućuje da tržišnim takmacima otežavaju ili ograničavaju mogućnost da pristupe tržištu ili da povećaju obujam proizvodnje kao odgovor na povećanje cijena.

Sukladno članku 58. ZoS-a društvo za osiguranje mora prije upisa osnivanja u sudski registar dobiti dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja. Društvo za osiguranje koje pripoji drugo društvo za osiguranje, odnosno drugu pravnu osobu, mora prije upisa u sudski registar dobiti odobrenje nadzornog tijela.

Slijedom navedenog, Vijeće je stava da koncern Agram neće, niti jest u mogućnosti onemogućiti drugom osiguravajućem društvu ulazak na tržište životnog i neživotnog osiguranja, odnosno nije u mogućnosti utjecati na dobivanje odobrenja nadzornog tijela.

S druge strane, ulazak na mjerodavna tržišta mogao bi biti otežan u vidu tržišne snage već prisutnih tržišnih takmaca na mjerodavnim tržištima životnog i neživotnog osiguranja, kao i povjerenja koje su pojedina osiguravajuća društva ostvarila kod svojih korisnika.

Vijeće je, u postupku donošenja odluke vodilo računa i o mogućnosti usklađenog djelovanja poduzetnika Croatia osiguranje d.d. i koncerna Agram na analiziranim mjerodavnim tržištima. Usklađeno djelovanje se smatra vjerojatnim ukoliko je koncentracija provedena:

– na tržištu na kojem djeluje relativno mali broj tržišnih takmaca,

– na tržištu homogenih proizvoda,

– na tržištu koje označava stabilna ponuda i potražnja.

U svezi navedenog utvrđeno je da na tržištu životnog osiguranja djeluje 17 osiguravajućih društava, dok na tržištu neživotnog osiguranja djeluje 19 osiguravajućih društava. Neka osiguravajuća društva aktivna su na oba mjerodavna tržišta.

Tablica 20. KRETANJE BROJA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Godina

Broj osiguravajućih društava

1995.

15

1997.

20

1999.

26

2000.

28

2001.

25

2002.

24

2003.

24

2004.

27

2005.

26

Izvor: www.hgk.hr

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvidom u prikupljene podatke Vijeće je zaključilo kako na tržištu životnog i neživotnog osiguranja postoji veliki broj konkurentnih osiguravajućih društava, odnosno visok stupanj zamjenjivosti između homogenih proizvoda pojedinih sudionika na tržištu osiguranja.

Naime, homogeni proizvodi su oni koje možemo smatrati savršenim supstitutima (zamjenskim proizvodima) mjerodavnom proizvodu. Ti su supstituti tako savršeni da kupac ne zamjećuje nikakvu objektivnu razliku između istovrsnih proizvoda različitih proizvođača. Budući da je za tržišno natjecanje kod homogenih proizvoda najvažniji čimbenik u pravilu njihova cijena, kupac će se u slučaju nemogućnosti nabave ili više cijene jednog proizvoda, vrlo lako odlučiti na kupnju drugoga, homogenog proizvoda.

Skupine osiguranja na mjerodavnom tržištu životnog i neživotnog osiguranja određene su člankom 3. stavak 2. i stavak 3. ZoS-a i one su stabilne, odnosno moguće ih je mijenjati samo promjenom Zakona. ZoS propisuje tko, kada i na koji način može dobiti dozvolu za rad kao osiguravajuće društvo.

Slijedom navedenog, na tržištu životnog i neživotnog osiguranja postoji visok stupanj zamjenjivosti između proizvoda pojedinih sudionika na tržištu osiguranja, odnosno nije vjerojatno da će koncern Agram povećati cijene svojih usluga jer bi to značilo, zbog značajnog broja tržišnih takmaca, neovisno od njihove tržišne snage i pozicije, mogućnost prelaska korisnika njihovih usluga nekom drugom osiguravajućem društvu, osim ako i drugi tržišni takmaci prepoznaju povećanje cijena, te i sami učine isto.

Stupanj zamjenjivosti na tržištima osiguranja je visok iz razloga što svi poduzetnici – osiguravajuća društva nude iste, dakle homogene proizvode, odnosno nude iste, zakonom propisane vrste osiguranja. Ono u čemu će se poduzetnici razlikovati jedno od drugoga jest cijena, odnosno premija osiguranja.

Tržište osiguranja je vrlo transparentno tržište s obzirom da su godišnja izvješća poduzetnika osiguravatelja dostupna široj javnosti putem službenih web stranica Hrvatskog ureda za osiguranje, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Iz navedenih je izvješća vidljivo koliku je zaračunatu bruto premiju koje osiguravajuće društvo ostvarilo, tržišni udjel prema zaračunatim bruto premijama svakog od društava, kao i na kojim tržištima osiguranja u proizvodnom smislu ti poduzetnici djeluju.

Temeljem podataka iz navedenih izvješća, koji su dostupni svima, primjenom odgovarajućih metoda ekonomske i pravne analize, moguće je procijeniti kako se koji tržišni takmac ponaša na mjerodavnim tržištima osiguranja.

Analizirana mjerodavna tržišta su otvorena tržišta u smislu da poduzetnici koji zadovoljavaju zakonske uvjete propisane za obavljanje poslova osiguranja, mogu dobiti dozvolu koja im omogućava da djeluju kao osiguravajuća društva.

Ono što može otežati uspjeh novih osiguravajućih društava na mjerodavnom tržištu osiguranja je činjenica da se uz osiguravajuća društva veže pitanje povjerenja korisnika usluga, što znači da je uz cjenovnu privlačnost potrebno uspostaviti povjerenje sa svojim korisnicima, što i nije u svim slučajevima vezano uz tržišni udjel osiguravajućeg društva na mjerodavnom tržištu, budući da su neki od poduzetnika u sastavu velikih i renomiranih inozemnih grupacija.

Na temelju svih utvrđenih činjenica Vijeće je zaključilo da je provedba predmetne koncentracije dovela do rasta tržišnog udjela sudionika koncentracije, ali ne na način kojim bi se značajno narušavalo tržišno natjecanje. Pri tom je Vijeće osobito vodilo računa o svim ispravama, saznanjima, dokazima, očitovanjima i izjavama sudionika koncentracije, rezultatima usmene rasprave, te pravno-ekonomske analize koja je provedena u Agenciji kao i o svim činjeničnim, pravnim i gospodarskim okolnostima predmetne koncentracije.

Kako su time ispunjeni uvjeti iz članka 26. stavka 3. točke 1. ZZTN Agencija je odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.

II. U predmetnoj upravnoj stvari riječ je o koncentraciji koja je provedena 2. listopada 2004., kada su sklopljeni Ugovori o prijenosu, temeljem kojih su poduzetnici u sastavu koncerna Agram-sudionici koncentracije stekli 90 – 95 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Sunce osiguranje d.d., odnosno kontrolu ili prevladavajući utjecaj nad navedenim poduzetnikom u smislu članka 19. stavak 1. točka 2. ZZTN.

Namjeru provedbe predmetne koncentracije njezini sudionici nisu pravovremeno prijavili Agenciji, iako su bili kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavak 4. ZZTN, za nastanak obveze prijave namjere koncentracije, s obzirom na ukupan prihod njezinih sudionika, u godini koja je prethodila koncentraciji.

Naime, člankom 22. stavak 2. ZZTN je propisano da se prijava namjere koncentracije podnosi Agenciji na ocjenu bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave javne ponude ili sklapanja ugovora kojima se ostvaruje kontrola ili prevladavajući utjecaj nad poduzetnikom, ovisno o tome što nastupi ranije.

Slijedom navedenog, Vijeće je utvrdilo da su poduzetnici – sudionici predmetne koncentracije opisanim postupanjem ostvarili biće djela iz članka 62. stavka 1. točke 2. i stavka 2. ZZTN.

S obzirom da je zastupnikom poduzetnika u sastavu koncerna Agram – sudionika predmetne koncentracije u ovom upravnom postupku imenovan poduzetnik Euroagram TIS d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282, zastupan po direktoru Miroslavu Grbavcu, Agencija će, sukladno članku 60. ZZTN, protiv rečenog poduzetnika i odgovorne osobe tog poduzetnika podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu.

Slijedom navedenog, Agencija je odlučila kao u točki II. izreke ovog rješenja.

III. Rješenje Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije podliježe naplati upravnih pristojbi, sukladno odredbi članka 2.L305406 stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04 i 110/04; dalje: Zakon o upravnim pristojbama), te članka 2.L305408 točka 2. i članka 3.L305409 točka 5. Uredbe o izmjene tarife upravnih pristojbi iz zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 141/04; dalje: Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama).

Upravna pristojba u iznosu od 10.000,00 kuna za prijavu za ocjenu dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 22. stavka 1. ZZTN, naplaćuje se sukladno članku 2. točka 2., odnosno tarifnom broju 106. točka 2. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama.

Upravna pristojba u iznosu od 150.000,00 kuna za rješenje o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 26. stavak 3. ZZTN (druga razina), naplaćuje se sukladno članku 3. točka 5., odnosno tarifnom broju 107. točka 5. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama.

Navedeni iznos uplaćuje se u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja posebnom uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja na račun broj: 1001005-1863000160, u »poziv na broj odobrenja« upisati u pretpolje model »24«, a u polje podatak prvi: 5002- (navesti matični broj subjekta).

Također, sukladno odredbi članka 16. stavka 4. Zakona o upravnim pristojbama, nakon izvršene uplate obveznik uplate je dužan preslik posebne uplatnice, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, dostaviti Agenciji s pozivom na klasu: UP/I-030-02/2005-01/51.

Ukoliko obveznik uplate upravne pristojbe ne izvrši uplatu upravne pristojbe Agencija će, protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.

Slijedom iznijetoga, Agencija je odlučila kao u točki III. izreke ovoga rješenja.

IV. Sukladno članku 59. stavku 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 4. toga zakona, rješenje Agencije kojim se ocjenjuje dopuštenost koncentracija na temelju članka 26. ZZTN, objavljuje se u »Narodnim novinama».

Stoga je Agencija odlučila kao u točki IV. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku. Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I-030-02/2005-01/51

Urbroj: 580-02-06-41-24

Zagreb, 14. lipnja 2006.

Predsjednica Vijeća

za zaštitu tržišnog natjecanja

Olgica Spevec, v. r.

Napomena:

Budući da podaci označeni zvjezdicom (*) i točni postoci tržišnog udjela predstavljaju poslovnu tajnu u smislu članka 51. ZZTN iz 2003., isti su izuzeti od objavljivanja, pa su navedeni podaci izostavljeni iz teksta, odnosno koriste se skraćenice naziva i postoci u rasponu.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - koncentracija poduzetnika u sastavu koncerna Agram
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !