Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - monopolističko djelovanje Čistoće d.o.o., Zadar ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
99 11.9.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/-030-02/2001-01/98 od 12. travnja 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2285

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 34.L312649, 35.L312650 stavak 1. točka 2. i članka 66.L312651 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), te članka 202.L312653 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96), primjenom članka 6.L312655 točka 2., članaka 13.L312656, 14.L312657, 15.L312658, i 20.L312659 točke 3. i 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98), u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja pokrenutom protiv poduzetnika Čistoća d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Stjepana Radića b.b., zastupanog po punomoćniku A. M., odvjetniku iz Z., radi monopolističkog djelovanja, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, s 59. sjednice, održane 12. travnja 2006., po službenoj dužnosti donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar monopolističkim djelovanjem sprječavao slobodno tržišno natjecanje zlouporabljujući svoj monopolistički položaj na mjerodavnom tržištu odlaganja komunalnog otpada s područja Grada Zadra na deponiju Diklo, u svrhu daljnjeg jačanja njegovog vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) s područja Grada Zadra, isključivanjem s tog tržišta poduzetnika Hermo-trans d.o.o., a nakon toga diskriminacijom poduzetnika – korisnika njegovih usluga i to putem primjene cjenika od 1. srpnja 2001. godine na dalje, kojim poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, na bespravan način, vezuje različite vrste usluga određujući poduzetnicima, koji imaju s njim sklopljen ugovor za bilo koju vrstu usluga, znatno niže cijene usluga prikupljanja i odvoza otpada s područja Grada Zadra, od cijena tih usluga koje poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar primjenjuje prema poduzetnicima koji s njim nemaju sklopljene takve ugovore.
II. Utvrđuje se da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar monopolističkim djelovanjem sprječavao slobodno tržišno natjecanje zlouporabljujući svoj monopolistički položaj na mjerodavnom tržištu odlaganja komunalnog otpada s područja općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir, Zemunik Donji i Preko, na deponiju Diklo, u svrhu daljnjeg jačanja njegovog vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) s istog područja, jer je na bespravan način, počevši od 1. srpnja 2001. do 1. listopada 2003., vezivao različite vrste usluga, odnosno poduzetnicima s tog područja s kojima je imao sklopljene ugovore o prikupljanju i odvozu otpada nije naplaćivao uslugu deponiranja prikupljenog otpada, a ostalim poduzetnicima s istog područja koji s Čistoćom d.o.o. Zadar nisu imali sklopljene takve ugovore naplaćivao je uslugu deponiranja otpada, dovodeći ih tako u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju.
III. Zabranjuje se poduzetniku Čistoća d.o.o., Zadar svako buduće postupanje kojime bi mogao narušiti tržišno natjecanje monopolističkim djelovanjem odnosno zlouporabom vladajućeg položaja na način opisan u točki I. i II. izreke ovog rješenja.
IV. Nalaže se poduzetniku Čistoća d.o.o., Zadar donošenje novog Cjenika kojim će na jasan, transparentan i nediskriminirajući način odrediti cijene svojih usluga održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada), neovisno o tome imaju li poduzetnici s njim sklopljen ugovor za bilo koju drugu vrstu usluga, odnosno svima, na jednak i nediskriminirajući način naplaćivati uslugu deponiranja prikupljenog otpada, neovisno o tome na kojem se području navedeni poduzetnici nalaze te imaju li sklopljene Ugovore o održavanju čistoće (prikupljanju i odvozu otpada) s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar.
Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana dostave ovoga rješenja.
V. Nalaže se poduzetniku Čistoća d.o.o., Zadar da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavi na uvid novi Cjenik kao dokaz o izvršenju naloga iz točke IV. izreke ovoga rješenja.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana donošenja novog Cjenika.
VI. Odbija se zahtjev punomoćnika poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar za naknadu troškova postupka u iznosu od 4.880,00 kuna.
VII. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 14. studenoga 2001. zahtjev poduzetnika Hermo-trans d.o.o. sa sjedištem u Viru, Vir b.b. (dalje: Hermo-trans d.o.o.), zastupanog po punomoćniku M. P., odvjetniku iz Z. za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja u smislu odredaba tada važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL312661 (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), protiv poduzetnika Čistoća d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Stjepana Radića b.b. (dalje: Čistoća d.o.o., Zadar), zastupanog po punomoćniku A. M., odvjetniku iz Z.
Iz zahtjeva poduzetnika Hermo-trans d.o.o., u bitnome je proizlazilo da je isti 24. srpnja 2001. godine zaključio s poduzetnikom Plodine Rijeka d.o.o. Ugovor o odvojenom sakupljanju i isporuci otpadnog papira za potrebe njegovog diskonta u Zadru, Biogradska b.b. U rečenom Ugovoru ugovorena je usluga sakupljanja otpadnog papira zbog njegovog daljnjeg obrađivanja ili odvoženja na deponij po cijeni od 500,00 kn po turi odvoza otpadnog papira. Poduzetnik Hermo-trans d.o.o. je presliku predmetnog ugovora dostavio u prilogu svog zahtjeva.
Međutim, kako je nadalje u svome zahtjevu naveo poduzetnik Hermo-trans d.o.o., kada je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar doznao za navedeni ugovor, isti je 1. kolovoza 2001. uputio dopis poduzetniku Plodine Rijeka d.o.o., kojim ga je upozorio kako postojeći korisnici usluga poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar tarifu odvoza kućnog otpada plaćaju po cijeni od 0,22 kn/m2, dok drugi, koji nemaju s njime sklopljen Ugovor, istu uslugu plaćaju po cijeni od 0,50 kn/m2. Budući da je poduzetnik Plodine d.o.o. imao s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar sklopljen Ugovor o deponiranju otpada istom se naplaćivala usluga odvoza kućnog otpada po cijeni od 0,22 kn/m2.
U istom je dopisu poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar ponudio poduzetniku Plodine Rijeka d.o.o. uslugu sakupljanja i isporuke otpadnog papira po cijeni od 380,00 do 420,00 kn* po turi odvoza, pri tome navodeći da, ukoliko poduzetnik Plodine Rijeka d.o.o. ne prihvati njegovu ponudu, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar će mu cijenu usluge odvoza kućnog otpada povećati na 0,50 kn/m2. Presliku navedenog dopisa je poduzetnik Hermo-trans d.o.o. dostavio u prilogu svog zahtjeva.
Poduzetnik Plodine Rijeka d.o.o. je, nakon primitka navedenog dopisa, raskinuo Ugovor o odvojenom sakupljanju i isporuci otpadnog papira, koji je s poduzetnikom Hermo-trans d.o.o. sklopio 24. srpnja 2001., te je s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar 8. kolovoza 2001. sklopio Ugovor o predizanju, odvozu i deponiranju glomaznog otpada po cijeni od 380,00 do 420,00 kn* po turi odvoza.
Poduzetnik Hermo-trans d.o.o. je istaknuo da je cijena od 380,00 do 420,00 kuna* za odvoz i deponiranje otpada, cijena ispod jedinične cijene koštanja, jer ista ne pokriva troškove njegovog odvoza i deponiranja, budući da samo cijena deponiranja ove količine otpada iznosi 350,00 kuna, te da je time poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar zloporabio svoj monopolistički i vladajući položaj na tržištu protivno odredbi članka 20. tada važećeg ZZTN.
Poduzetnik Hermo-trans d.o.o. u svome zahtjevu nadalje je naveo da je 2001. godine sklopio Ugovor o prikupljanju i odvozu otpada s poduzetnikom SAS – Zadar d.d. Za uslugu prikupljanja i odvoza otpada iz navedenog Ugovora ugovorena je cijena od 70,00 kn po punom kontejneru, a koja je obuhvaćala pražnjenje kontejnera, odvoz i deponiranje otpada. Poduzetnik Hermo-trans d.o.o. je presliku predmetnog ugovora dostavio u prilogu svog zahtjeva.
Međutim, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je 10. kolovoza 2001. uputio poduzetniku SAS – Zadar d.d. ponudu kojom je, pozivajući se na njihov prethodni usmeni dogovor, ponudio obavljanje usluge odvoza otpada iz kontejnera, te njegovo deponiranje na gradskoj deponiji i pranje kontejnera prema dogovorenoj dinamici po cijeni od 25,00 do 35,00 kn* po kontejneru zapremine 1.100 litara. Presliku navedene ponude je poduzetnik Hermo-trans d.o.o. dostavio u prilogu svog zahtjeva.
Poduzetnik Hermo-trans d.o.o. je istaknuo da je cijena od 25,00 do 35,00 kuna* za odvoz i deponiranje otpada, te pranje kontejnera zapremine 1.100 litara cijena ispod jedinične cijene koštanja, jer objektivna i realna cijena navedene usluge iznosi 60,00 do 80,00 kuna, te da je time poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar zloporabio svoj monopolistički i vladajući položaj na tržištu protivno odredbi članka 20. tada važećeg ZZTN.
Nastavno, poduzetnik SAS – Zadar d.d. je obavijestio poduzetnika Hermo-trans d.o.o. da s 31. listopadom 2001. raskida Ugovor o prikupljanju i odvozu otpada, koji je s njime sklopio 2001. godine, da bi 21. rujna 2001. s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar sklopio Ugovor o predizanju, odvozu i deponiranju otpada, koji se počeo primjenjivati od 1. studenog 2001.
Također, poduzetnik Hermo-trans d.o.o. je u svome zahtjevu naveo da su mu zaposlenici poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar zabranili ulazak na deponij Diklo kojime upravlja navedeni poduzetnik unatoč činjenici da je imao potvrdu o uplati cijene korištenja deponija.
Slijedom navedenoga, poduzetnik Hermo-trans d.o.o smatra da opisani postupci poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar imaju obilježja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja, te je stoga Agenciji predložio provesti postupak sukladno odredbama tada važećeg ZZTN-a, te donijeti rješenje kojim će se poduzetniku Čistoća d.o.o., Zadar zabraniti navedeno postupanje.

1. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

Budući da je predmetni postupak pokrenut prije 1. listopada 2003., odnosno prije početka primjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL312662 (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN iz 2003.), Agencija je, u smislu odredbe članka 66. navedenog Zakona, u provedbi predmetnog upravnog postupka, primijenila odredbe do tada važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL312663 (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), te Zakon o općem upravnom postupkuL312664 (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZoUP), kojim se uređuju pitanja provedbe upravnog postupka pred Agencijom u dijelu koji nije propisan odredbama ZZTN-a kao posebnog zakona.
Na postupanje poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar u ovom postupku vezano uz primjenu Cjenika tog poduzetnika, koji je donesen 1. srpnja 2001. i nakon toga nije mijenjan, te je u primjeni i danas, Agencija je, sukladno ovlasti iz članka 66. ZZTN-a iz 2003., postupak okončala primjenom odredbi ZZTN-a koji je bio na snazi u vrijeme donošenja predmetnog Cjenika. Pored ovlasti iz članka 66. ZZTN-a iz 2003., Agencija je bila dužna utvrditi povredu odredbi ZZTN-a opisanu u točki I. izreke ovog rješenja, u razdoblju od 1. srpnja 2001. do danas, ne samo zbog opisane okolnosti da je predmetni Cjenik donesen u vrijeme važenja tog Zakona i da je neizmijenjen u primjeni do danas, već i zbog činjenice da bi, primjenom danas važećeg ZZTN-a iz 2003. (koji je u primjeni od 1. listopada 2003.) na isti Cjenik, Agencija odlučivala dva puta o istome što je protivno temeljnom pravnom načelu non bis in idem (lat. ne dva puta o istome).
Nadalje, u odnosu na ugovore o prikupljanju i odvozu otpada koje je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar sklapao s poduzetnicima koji se nalaze izvan područja Grada Zadra, radi njegovog odlaganja na deponiju Diklo, predmet ovog postupka bili su samo ugovori koje je navedeni poduzetnik sklapao od 1. srpnja 2001. do zaključno 1. listopada 2003., jer se na ugovore koji su sklopljeni nakon 1. listopada 2003., odnosno dana početka primjene danas važećeg ZZTN-a iz 2003. ne mogu primijeniti odredbe ZZTN-a koji je bio važeći do dana 1. listopada 2003., sukladno članku 69. i članku 70. ZZTN-a iz 2003.
Djelatnost održavanja čistoće, odnosno prikupljanje i odvoz otpada i djelatnost odlaganja komunalnog otpada regulirane su Zakonom o komunalnom gospodarstvuL312665 (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 150/2002, 26/2003, 82/2004, 110/2004, 178/2004; dalje: ZOKG) i Zakonom o otpaduL312666 (»Narodne novine«, broj: 34/95, 151/2003, 178/2004, 153/2005; dalje: ZOP), kojim se, kao posebnim zakonom, uređuje način gospodarenja otpadom.
Uvjeti tehničko-tehnološke opremljenosti prostora, opreme i građevina za skladištenje i obrađivanje otpada, odlagališta otpada, kategorije odlagališta otpada, tehnički uvjeti gradnje, način rada i zatvaranje odlagališta otpada uređeni su Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadomL312667 (»Narodne novine«, broj 123/97, 112/01), koji temeljem ZOP-a donosi Državna uprava za zaštitu okoliša.
Na regionalnoj razini, u cilju što djelotvornijeg očuvanja javnih površina, održavanja čistoće i uređenja naselja, komunalni red i mjere za njegovo provođenje propisane su Odlukom grada o komunalnom redu. U predmetnoj upravnoj stvari riječ je o Odluci Grada Zadra o komunalnom redu (»Glasnik Grada Zadra«, broj 6/97, 5/03, 2/05).
Agencija je, u provedbi predmetnog upravnog postupka, odnosno pri ocjeni je li u konkretnom slučaju riječ o narušavanju slobodnog tržišnog natjecanja monopolističkim djelovanjem u smislu odredaba ZZTN-a, podredno, na odgovarajući način primjenjivala kriterije i standarde poredbenog prava Europske zajednice (dalje: EZ).
Naime, podredna primjena kriterija i standarda EZ temelji se na obvezama koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i EZ i njihovih država članica (dalje: SSP), sklopljenog 29. listopada 2001. (»Narodne novine – Međunarodni sporazumi«, broj 14/01), odnosno temelji se na obvezama koje proizlaze iz Zakona o potvrđivanju Privremenog Sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i EZ (»Narodne novine – Međunarodni sporazumi«, broj 15/01; dalje: Privremeni sporazum). Do stupanja na snagu SSP-a, 1. veljače 2005., na snazi je bio Privremeni Sporazum.
Tržišno natjecanje je SSP-om uređeno člankom 40., člankom 69. i člankom 70.
Člankom 70., stavak 2. SSP-a (odgovarajući članak 35., stavak 2. Privremenog Sporazuma) je između ostalog propisano da će se svako postupanje suprotno navedenom članku ocjenjivati temeljem kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ, posebice članka 81., članka 82. i članka 86. Ugovora o osnivanju EZ i instrumenata za njihovo pravilno tumačenje koje su usvojile njezine institucije.
Stoga je Agencija, tijekom postupka i prilikom izrade ekonomske analize u navedenom predmetu, pored propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i propisa kojima se uređuju djelatnosti prikupljanja, odvoza i deponiranja otpada, podredno, na odgovarajući način, primjenjivala kriterije i standarde prava tržišnog natjecanja EZ, i to posebice:
a. Obavijest Komisije – Smjernice za vertikalna ograničenja(OJ C 291, od 13. listopada 2000.)
b. Vodič Europske komisije za procjenu zakonodavstva o okolišu (Guide to the Approximation of European Union Environmental Legislation, European Commission)
c. Europska komisija: Opcije upravljanja otpadom i klimatske promjene (European Commission: Waste management options and climate change)
d. Europska komisija: Studija o ekonomskoj procjeni ekološkog utjecaja raspolaganja deponijem i spaljivanja otpada (European Commission: A Study on the Economic Valuation of Environmental Externalities from Landfill Disposal and Incineration of Waste)

2. POSTUPAK UTVRĐIVANJA NARUŠAVANJA SLOBODNOG TRŽIŠNOG NATJECANJA MONOPOLISTIČKIM DJELOVANJEM PODUZETNIKA

Agencija je, temeljem zahtjeva poduzetnika Hermo-trans d.o.o., sukladno članku 142. ZoUP-a, provela poseban ispitni postupak na tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada), s područja Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji i odlaganja otpada s navedenih područja na deponiju Diklo.
Navedeni posebni ispitni postupak proveden je u svrhu utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su značajne za razrješenje stvari, te radi davanja strankama mogućnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese u predmetnom upravnom postupku, odnosno radi utvrđivanja narušava li poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar slobodno tržišno natjecanje monopolističkim djelovanjem i to zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) s područja Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji te zlouporabom monopolističkog položaja na mjerodavnom tržištu odlaganja komunalnog otpada s navedenih područja na deponiju Diklo, kako je to propisano člankom 20. ZZTN-a, vezano uz članak 4. ZZTN-a.
Naime, kao opći propis o zaštiti tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj, u članku 2. stavak 1. ZZTN-a propisuje da se njegove odredbe primjenjuju na trgovačka društva, trgovca pojedinca, obrtnika i druge pravne i fizičke osobe, koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu robe i usluga.
U predmetnom slučaju poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je trgovačko društvo osnovano od strane jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije i to: Grada Zadra, općina Bibinje, Kali, Nin, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji, za obavljanje djelatnosti održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, trgovine na veliko ostacima i otpadom i tehničkim ispitivanjem i analizom, temeljem odredaba ZOKG-a. Rečenim zakonom su utvrđena načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja glede svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.
Međutim, uvidom u popis Agencije za zaštitu okoliša o komunalnim društvima koja obavljaju djelatnost prikupljanja i odvoza otpada na području Zadarske županije utvrđeno je da poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, obavlja navedenu djelatnost na području Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji, dok na području općina Sali, Kali, Novigrad, Starigrad i Preko tu djelatnost obavljaju druga komunalna društva, unatoč činjenici da su općina Sali, Kali, Novigrad, Starigrad i Preko, sukladno Društvenom ugovoru o osnivanju poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, također njegovi suosnivači.
Agencija je mjerodavnim uzela taj popis budući da je Agencija za zaštitu okoliša nezavisna javna ustanova osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske u lipnju 2002., za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu.
U članku 4. ZZTN-a propisuje da se ovaj zakon ne primjenjuje na pravne i fizičke osobe kojima je temeljem posebnih propisa utvrđeno posebno, isključivo pravo, koncesija, ali samo u onim slučajevima kada bi primjena ZZTN-a priječila obavljanje zadaća koje su im posebnim propisima utvrđene i zbog kojih su te osobe osnovane.
Budući da svrha pokretanja postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja pred Agencijom proizlazi iz potrebe utvrđivanja je li poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar počinio biće djela iz članka 20. ZZTN-a, a pri tome ne dirajući u prava i obveze tog poduzetnika temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, nesporna je, u konkretnom slučaju primjena odredbi ZZTN-a.
Nadalje, nesporno je utvrđeno da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar kao trgovačko društvo osnovano od strane Grada Zadra i općina Bibinje, Kali, Nin, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji monopolist na tržištu odlaganja komunalnog otpada na deponiju Diklo, sukladno odredbama članka 14. stavka 2. ZZTN, budući da se otpad koji se prikuplja na području Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir, Zemunik Donji i Preko, odvozi s navedenih područja radi odlaganja isključivo na tom deponiju.
Naime, navedeni poduzetnik je, temeljem tada važećeg Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadomL312668 (»Narodne novine«, broj 123/97), ovlašten upravljati deponijem Diklo isključivo namijenjenom odlaganju otpada s područja Grada Zadra i navedenih općina, te stoga navedeni poduzetnik na mjerodavnom tržištu odlaganja otpada na deponiju Diklo nema takmaca za usluge koje obavlja.
Također, nesporno je utvrđeno da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, s obzirom na svoju tržišnu snagu i njegove konkurente, u smislu članka 15. stavka 2. ZZTN-a, u visoko vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) s područja Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji.
Nakon 31. listopada 2001., s kojim je danom poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar isključio s rečenog mjerodavnog tržišta poduzetnika Hermo-trans d.o.o., te izmjene i dopune ZOP-a, od 16. prosinca 2004., nakon koje prestaje mogućnost slobodnog obavljanja djelatnosti održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada), budući se ista, kao i prema odredbama ZOKG-a, može obavljati samo temeljem strogo propisanih kriterija i uvjeta (koncesije ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova), poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je stekao, u smislu članka 14. stavka 2. ZZTN-a, monopolistički položaj na tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) s područja Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji.
U svrhu utvrđivanja stanja na tržištu odnosno činjenica i okolnosti koje su relevantne za rješenje predmetne upravne stvari Agencija je od poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar dopisima od 16. studenoga 2001., 28. ožujka 2002. i 1. kolovoza 2002., zatražila očitovanje na navode podnositelja zahtjeva, te dostavu podataka i dokumentacije u svrhu utvrđivanja činjeničnog stanja i utemeljenosti zahtjeva za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja monopolističkim djelovanjem poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, koji je podnio poduzetnik Hermo-trans d.o.o.
Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar se, podnescima od 11. prosinca 2001., 12. travnja 2002. i 16. kolovoza 2002., očitovao na navode poduzetnika Hermo-trans d.o.o. protiveći im se u cijelosti, obrazlažući to činjenicom da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar osnovan od strane jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije za obavljanje djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog i drugog otpada, te da svoje poslove obavlja sukladno ZOKG-a.
Nadalje, u svome podnesku od 11. prosinca 2001. je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar naveo da je, u Gradu Zadru, osnovica za naplatu usluge odvoza otpada, prema Cjeniku usluga po kojima se ugovara kontinuirani odvoz otpadaka korisnicima, od 1. srpnja 2001. godine, kvadratni metar stambenog ili poslovnog prostora, te da je u cijenu odvoza otpada uračunata i cijena njegovog deponiranja na deponiju Diklo, kojime navedeni poduzetnik upravlja temeljem tada važećeg Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom.
Na zahtjev Agencije, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je, 12. travnja 2002., u prilogu svog očitovanja dostavio Društveni ugovor o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o., Zadar, iz kojeg je razvidno da je jedna od djelatnosti navedenog poduzetnika i odlaganje komunalnog otpada.
Međutim, kako je nadalje, u svome podnesku od 11. prosinca 2001., naveo poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, ukoliko drugi poduzetnik sam dovozi otpad radi odlaganja na deponiju Diklo kojime navedeni poduzetnik upravlja, tada mu se naplaćuje naknada za deponiranje dovezenog otpada, u iznosu od 35,00 kuna po prostornom metru dovezenog otpada.
S poduzetnikom Plodine Rijeka d.o.o., poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je, u vrijeme podnošenja zahtjeva za pokretanje predmetnog postupka od strane poduzetnika Hermo-trans d.o.o., imao sklopljen Ugovor o predizanju, odvozu i deponiranju otpada, temeljem kojeg mu je, za obavljenu uslugu zaračunavao cijenu po kvadratnom metru poslovnog prostora koja je propisana njegovim Cjenikom. Takav je ugovorni odnos imao i prije, do trenutka kada je poduzetnik Hermo-trans d.o.o. ponudio nižu cijenu za obavljanje navedene usluge.
Za cijenu usluge sakupljanja i isporuke otpadnog papira od380,00 do 420,00 kn* po turi odvoza, koju je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar ponudio poduzetniku Plodine Rijeka d.o.o. svojim dopisom od 1. kolovoza 2001., poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar smatra da je ista ekonomski opravdana i utemeljena, budući da korisnicima svojih usluga prikupljanja i odvoza otpada navedeni poduzetnik za daljnji odvoz glomaznog otpada ne zaračunava cijenu njegovog deponiranja.
U svezi dijela zahtjeva poduzetnika Hermo-trans d.o.o., koji se odnosi na raskid Ugovora s poduzetnikom SAS – Zadar d.d., za uslugu prikupljanja i odvoza otpada po cijeni od 70,00 kn po punom kontejneru, a koja je obuhvaćala pražnjenje kontejnera, odvoz i deponiranje otpada, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je naveo da se poduzetnik SAS-Zadar d.d. nalazi izvan Grada Zadra, pa navedenom poduzetniku ne zaračunava cijenu odvoza i deponiranja otpada po metru kvadratnom poslovnog prostora, propisanu u njegovom Cjeniku, već s istim »slobodno ugovara« obavljanje navedene usluge te da, u takvim slučajevima nije vezan svojim Cjenikom usluga.
Međutim, upravo suprotno svome navodu o tome da s poduzetnicima koji se nalaze izvan Grada Zadra »slobodno ugovara« uslugu prikupljanja i odvoza otpada, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je, u svome podnesku od 16. kolovoza 2002., naveo da poduzetnicima izvan Grada Zadra za odvoz kućnog otpada zaračunava cijenu propisanu njegovim Cjenikom usluga. Naime, navedeni je poduzetnik naveo da je pod točkom 2. njegovog Cjenika određena cijena sata rada vozila za odvoz otpada, pod nazivom »autosmećar«, te da prilikom sklapanja ugovora s korisnikom njegovih usluga izvan Grada Zadra poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar procjenjuje udaljenost s koje će se otpad odvoziti na deponij kojime on upravlja, te koliko će vremena biti potrebno vozilu za prijevoz otpada na toj relaciji. Kao dokaz svojih navoda poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je, u prilogu svog podneska, priložio presliku Ugovora o predizanju, odvozu i deponiranju otpada iz općine Kukljica, koji je navedeni poduzetnik sklopio 25. veljače 2002. godine s poduzetnikom Sabuša d.o.o., Kukljica iz Kukljice.
U svezi s navodima poduzetnika Hermo-trans d.o.o. da mu je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar zabranio ulazak na deponij Diklo koji mu je povjeren na upravljanje, navedeni poduzetnik se istim podneskom očitovao kako, sukladno Pravilniku o uvjetima za postupanje s otpadom, ima čuvarsku službu, koja je obvezna evidentirati svakog tko želi odlagati otpad na deponiju, radi naplate troškova deponiranja otpada.
Uvidom u navedena očitovanja poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar i dostavljenu dokumentaciju Agencija nije utvrdila postojanje elemenata kojima bi se dokazala ekonomska opravdanost opisanog postupanja poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće u Gradu Zadru i općinama Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji i na mjerodavnom tržištu odlaganja komunalnog otpada s navedenih područja na deponiju Diklo, te da zahtjev poduzetnika Hermo-trans d.o.o. nije utemeljen.
Stoga je Agencija, u nastavku posebnog ispitnog postupka, radi utvrđivanja narušava li poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar slobodno tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) s područja Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji i na mjerodavnom tržištu odlaganja komunalnog otpada s navedenih općina na deponiju Diklo, sukladno članku 34. stavak 1. točka 1. i stavak 2. ZZTN-a, zatražila dopisima od 20. rujna 2002. i 29. siječnja 2003., dostavu pisanog očitovanja podnositelja zahtjeva na navode poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar te dostavu dokumentacije radi razjašnjenja činjenica i okolnosti iz njegovog zahtjeva od 14. studenoga 2001.
Poduzetnik Hermo-trans d.o.o. je traženo očitovanje dostavio podneskom od 7. veljače 2003., kojim je, u bitnome naveo da ostaje kod svih navoda iz zahtjeva za pokretanje postupka od 14. studenoga 2001., da nema novih podataka i dokumentacije koju bi dostavio Agenciji, te da isti više nema korisnika usluge prikupljanja i odvoza otpada, budući je korisnike navedene usluge izgubio uslijed postupanja poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar.
Radi daljnjeg razjašnjena činjeničnog stanja u predmetnoj upravnoj stvari, Agencija je dopisom od 10. prosinca 2004., od Grada Zadra, Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti zatražila očitovanje na navode poduzetnika Hermo-trans d.o.o.
Traženo očitovanje je Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti dostavio Agenciji 7. siječnja 2005., te je u njemu, u bitnome naveo da je Gradsko vijeće Grada Zadra, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima (»Glasnik Grada Zadra«, br. 3/02, 2/03 i 6/04) djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada povjerilo poduzetniku Čistoća d.o.o., Zadar. Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar odvozi otpad fizičkih i pravnih osoba s područja Grada Zadra prema svom Cjeniku, a osnovica za naplatu navedene usluge je kvadratni metar stambenog ili poslovnog prostora korisnika usluge. Sve ostale usluge, te usluge prikupljanja, odvoza i deponiranja otpada korisnicima izvan Grada Zadra poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar isključivo »slobodno ugovara«.
Uslijed složenosti predmetnog postupka zbog postojanja odvojenih, no ipak međusobno neraskidivo funkcionalno povezanih mjerodavnih tržišta održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) s područja Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji i odlaganja komunalnog otpada s navedenih područja na deponiju Diklo, te mogućeg monopolističkog djelovanja poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar na navedenim mjerodavnim tržištima, Agencija je 2. ožujka 2005., radi stjecanja sveobuhvatnog uvida u poslovanje poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, zatražila od navedenog poduzetnika dostavu dokumentacije o njegovom poslovanju s korisnicima za 2000., 2001., 2002., 2003., 2004 i 2005. godinu.
Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je 15. travnja 2005. dostavio Agenciji dio zatražene dokumentacije, posebice važeći Cjenik usluga navedenog poduzetnika, odnosno Cjenik usluga po kojima se ugovara kontinuirani odvoz otpadaka korisnicima (osim cijena po red.br. 1), od 1. srpnja 2001. godine, te dio ugovora koje je navedeni poduzetnik zaključio sa svojim korisnicima u razdoblju od 2000. do 2005. godine. U prilogu je dostavljeno i pisano očitovanje, u kojem je, u bitnome, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar naveo da ostaje pri svojim dosadašnjim očitovanjima u postupku pred Agencijom, te je istaknuo da je protiv poduzetnika Hermo-trans d.o.o. pred Trgovačkim sudom u Zadru pokrenut stečajni postupak, koji je obustavljen iz razloga nepostojanja stečajne mase stečajnog dužnika.
Agencija je, u svrhu utvrđivanja utemeljenosti navedene tvrdnje poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, uvidom u službene web stranice sudskog registra: www.sudreg.pravosudje.hr, utvrdila da je rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, posl.br.I St-99/02, obustavljen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Hermo-trans d.o.o. zbog naknadnog nestanka stečajnog razloga, te da je, prema dostupnim podacima iz navedenog registra, poduzetnik Hermo-trans d.o.o. i dalje aktivan.
Budući da 15. travnja 2005. poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar nije dostavio potpunu dokumentaciju, koja je zatražena dopisom od 2. ožujka 2005., Agencija je, dopisima od 7. i 27. lipnja 2005. zatražila dopunu tražene dokumentacije.
Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je 15. srpnja 2005. udovoljio zahtjevu Agencije. Sve utvrđene činjenične i pravne okolnosti, vezane uz dostavljenu dokumentaciju, su detaljno opisane u dijelu obrazloženja pod točkama 4.4. i 4.5. ovoga rješenja, koje se odnosi na ekonomsku i pravnu analizu provedenu u predmetnoj upravnoj stvari.
Nadalje, Agencija je dopisima od 5. svibnja 2005. i 16. svibnja 2005., zatražila očitovanje od poduzetnika Plodine Rijeka d.o.o. i SAS – Zadar d.d., koji nisu stranke u predmetnom upravnom postupku, ali koji su bili ugovorne strane iz ugovora s poduzetnikom Hermo-trans d.o.o., na okolnosti vezane uz te ugovore, njihov raskid i sklapanje novih ugovora za obavljanje iste usluge s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar.
Poduzetnik Plodine Rijeka d.o.o. se dopisima od 13. svibnja 2005. i 18. svibnja 2005. očitovao da, u vrijeme kada je imao sklopljen ugovor s poduzetnikom Hermo-trans d.o.o. vezano uz uslugu odvoza press kontejnera, nije imao sklopljene ugovore za obavljanje navedene usluge s drugim poduzetnicima, da mu je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar ponudio nižu cijenu za obavljanje usluge odvoza press kontejnera, te da je stoga raskinuo ugovor s poduzetnikom Hermo-trans d.o.o. Poduzetnik Plodine Rijeka d.o.o. je posebno napomenuo da je prilikom donošenja odluke o izboru poduzetnika koji će za njega obavljati uslugu odvoza press kontejnera presudan kriterij za izbor bio ukupan odvoz komunalnog otpada, u kojem je odvoz press kontejnera samo dio usluge.
Poduzetnik SAS-Zadar d.d. se, 24. svibnja 2005., očitovao da je, sukladno odredbama ugovora koji je imao sklopljen s poduzetnikom Hermo-trans d.o.o., isti raskinuo budući je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar ponudio za istu uslugu povoljniju cijenu, te da takvu cijenu plaća i dalje.
U cilju sveobuhvatnog razumijevanja i analize stanja na tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) i odlaganja komunalnog otpada na području Zadarske županije Agencija je, 12. listopada 2005., od poduzetnika koji nisu bili stranke u ovom postupku, a koji obavljaju djelatnosti održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) i odlaganja komunalnog otpada na području Zadarske županije, zatražila dostavu podataka o njihovom ukupnom prihodu od obavljanja navedenih djelatnosti, podataka o tome na području kojih gradova odnosno općina ti poduzetnici prikupljaju i odvoze otpad, zatim podatke o deponiju na koji mogu odlagati prikupljeni otpad, odnosno imaju li mogućnost birati deponij na koji će odlagati prikupljeni otpad.
U dijelu postupka koji se odnosi na prikupljanje podataka od poduzetnika koji nisu stranke u postupku u svezi obavljanja djelatnosti održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) i odlaganja komunalnog otpada na području Zadarske županije, Agencija je, zatražila stručnu uputu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je 25. studenoga 2005. dostavilo Agenciji zatraženu uputu u kojoj je, u bitnome navelo da je u članku 15.L312669 stavak 1. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04), jasno definirana odgovornost općina i gradova za gospodarenje komunalnim otpadom, te da su općine i gradovi obvezni, u svojim prostornim planovima uređenja, definirati lokacije odlagališta komunalnog otpada, što znači da oni gospodare odlagalištima otpada putem svojih komunalnih društava.
Poduzetnici Komunalno društvo Dugi Otok, Zverinac d.o.o., Hripa d.o.o., Komunalno d.o.o. Gračac, Otok Ugljan d.o.o., JKU Otok Pašman d.o.o., JKU Prvenj Tkon d.o.o., Infragrad d.o.o., Komunalac d.o.o. Biograd na Moru, Komunalno društvo Povljana d.o.o. i Komunalno društvo Pag d.o.o., nisu stranke u ovom postupku, međutim isti obavljaju djelatnosti održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) i odlaganja komunalnog otpada na području Zadarske županije. Navedeni su poduzetnici zatražene podatke dostavili Agenciji u razdoblju od 17. listopada 2005. do 12. siječnja 2006. godine.
Uvidom u dostavljene podatke utvrđeno je da rečeni poduzetnici prikupljaju i odvoze otpad s određenog dijela Zadarske županije, odnosno iz grada ili općine, osnivača svakog pojedinog komunalnog društva i da ne mogu birati na koji će deponij odlagati prikupljeni otpad. Također, je utvrđeno da navedeni poduzetnici ne vode odvojene evidencije prihoda od prikupljanja i odvoza otpada od prihoda njegovog odlaganja na deponiju.
U međuvremenu je punomoćnik poduzetnika Hermo-trans d.o.o., na opetovani zahtjev Agencije, 2. siječnja 2006., dostavio Agenciji obavijest kako nije u mogućnosti uspostaviti kontakt sa svojim opunomoćiteljem, odnosno da poduzetnik Hermo-trans d.o.o., prema njegovom saznanju, faktički više ne postoji, te da se njegov direktor Leander Bašić ne javlja u uredu poduzetnika, dok se pismena koja mu upućuje vraćaju s naznakom »otputovao« i za društvo »ne postoji više«.
S obzirom da radnje koje punomoćnik poduzima u granicama punomoći, sukladno članku 57. stavak 2. ZoUP-a, imaju isti pravni učinak kao da ih je poduzela sama stranka, a punomoćnik poduzetnika Hermo-trans d.o.o. nije izjavio da odustaje od zahtjeva, postupak se u ovoj upravnoj stvari nastavio voditi, budući da se odredbe ZoUP-a koje se odnose na stranke, sukladno članku 62. navedenog zakona, na odgovarajući način primjenjuju i na njihove punomoćnike.
U svrhu pružanja mogućnosti strankama da se izjasne o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja, Agencija je 15. veljače 2006., sukladno članku 149. ZoUP-a, zakazala usmenu raspravu. Iako su pozivi za navedenu usmenu raspravu bili uredno dostavljeni svim strankama u predmetnom postupku, na usmenu raspravu nije pristupio podnositelj zahtjeva, poduzetnik Hermo-trans d.o.o. niti njegov punomoćnik, a svoj izostanak nisu uredno opravdali. Usmenoj raspravi nije prisustvovala niti stranka protiv koje postupak pokrenut, međutim istu je na usmenoj raspravi zastupao punomoćnik. S obzirom na navedeno te prema dosad utvrđenim činjenicama i okolnostima iz spisa usmena rasprava je, sukladno članku 156. stavak 3. ZoUP-a, odgođena te je nova zakazana za 14. ožujka 2006.
Na usmenu raspravu održanu 14. ožujka 2006., unatoč tome što su i ovaj put pozivi bili na vrijeme, uredno dostavljeni svim strankama, nije pristupio podnositelj zahtjeva, poduzetnik Hermo-trans d.o.o. niti njegov punomoćnik, a svoj izostanak nisu uredno opravdali.
Člankom 156. stavak 3. ZoUP-a propisano je da, ako na usmenu raspravu ne dođe stranka po čijem je zahtjevu postupak pokrenut, mada je uredno pozvana, a iz cjelokupnog stanja stvari može se pretpostaviti da je stranka povukla prijedlog, tijelo koje vodi postupak obustavit će isti. Međutim, ako bi se postupak, u javnom interesu morao nastaviti, može se provesti usmena rasprava bez te osobe. Stoga je Agencija, sukladno navedenim zakonskim ovlastima, održala usmenu raspravu u predmetnom upravnom postupku, unatoč činjenici da raspravi nije pristupio podnositelj zahtjeva.
Punomoćnik poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar je izjavio da ostaju pri svim navodima iz dosadašnjih pisanih očitovanja te predložio predmet riješiti temeljem stanja u spisu, odnosno postupak obustaviti s obzirom da je nad poduzetnikom Hermo-trans d.o.o. proveden stečajni postupak, te je uslijed toga, smatra punomoćnik poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, isti prestao postojati.
Punomoćnik poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar zapisniku je priložio pisano očitovanje njegovog opunomoćitelja, koje je Agencija zatražila pozivom za usmenu raspravu od 31. siječnja 2006., klasa: UP/I 030-02/2001-01/98, urbroj: 580-02-06-41-58, koji je punomoćnik poduzetnika zaprimio 1. veljače 2006., te požurnicom vezanom uz navedeni poziv, klasa: UP/I 030-02/2001-01/98, urbroj: 580-02-05-41-60, od 17. veljače 2006, koji je stranka zaprimila 20. veljače 2006.
Navedenim dopisom se poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar očitovao na upite Agencije. Sve utvrđene činjenične i pravne okolnosti, vezane uz dostavljeno očitovanje, su detaljno opisane u dijelu obrazloženja ovoga rješenja, koji se odnosi na ekonomsku i pravnu analizu provedenu u predmetnoj upravnoj stvari.
Zaključenjem usmene rasprave, održane 15. ožujka 2006., okončan je dokazni postupak pred Agencijom u navedenoj upravnoj stvari.
S obzirom na navedeno, sukladno odredbi članka 156. stavak 3., te primjenom odredbe članka 131. stavak 3. ZoUP-a, koja propisuje da će nadležno tijelo, ako je, unatoč odustanku stranke od njezinog zahtjeva, daljnje vođenje postupka potrebno u javnom interesu, nastaviti s vođenjem postupka, Agencija je zaključkom od 16. ožujka 2006., klasa: UP/I 030-02/2001-01/98; urbroj: 580-02-06-41-65, obustavila postupak utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja pokrenut po zahtjevu poduzetnika Hermo-trans d.o.o., sa sjedištem u Viru, Vir b.b., protiv poduzetnika Čistoća d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Stjepana Radića b.b., zbog odustanka stranke od zahtjeva te nastavila vođenje navedenog postupka po službenoj dužnosti, zbog postojanja javnog interesa.
Navedeno iz razloga što su mjerodavna tržišta održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) i odlaganja komunalnog otpada vertikalno integrirana, što postoje visoke regulatorne prepreke za pristup mjerodavnim tržištima te što poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, temeljem općeg propisa, odnosno ZOKG-a, djeluje u svim fazama postupanja s otpadom, odnosno obavlja djelatnost održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) i djelatnost odlaganja komunalnog otpada, dok je poduzetnik Hermo-trans d.o.o., između ostalih djelatnosti, sukladno odredbama tada važećeg ZOP-a koji je kao posebni zakon uređivao način gospodarenja otpadom, obavljao djelatnost održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada).
Također, utvrđeno je da je sustavna poslovna politika poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar bila usmjerena prvenstveno na sprječavanje održanja poslovanja poduzetnika Hermo-trans d.o.o. odnosno na njegovo isključivanje s tog tržišta, što je i postignuto 31. listopada 2001., kada je i posljednji korisnik usluga održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) raskinuo ugovor s poduzetnikom Hermo-trans d.o.o.
Nakon toga, do izmjene i dopune ZOP-a, od 16. prosinca 2004., kada je taj zakon, u pogledu pravnih subjekata koji mogu obavljati djelatnost održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada), izjednačen s odredbama ZOKG-a, koji propisuje da se ta djelatnost može obavljati samo temeljem strogo propisanih kriterija i uvjeta (koncesije ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova), poslovna politika poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar bila je usmjerena na sprječavanje pristupa novim, malim i neovisnim poduzetnicima na mjerodavno tržište održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) s područja Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji.
Naime, pristup novih konkurenata na to tržište bio je moguć temeljem odredbi tada važećeg ZOP-a. Izmjenom ZOP-a, 16. prosinca 2004., prestaje mogućnost slobodnog obavljanja djelatnosti održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada), budući se ista može obavljati samo temeljem strogo propisanih kriterija i uvjeta (koncesije ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova).
Međutim, iako je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, istiskivanjem poduzetnika Hermo-trans d.o.o. s mjerodavnog tržišta održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) s područja Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji, te nakon izmjene i dopune ZOP-a od 16. prosinca 2004., stekao monopolistički položaj i na tom tržištu, isti ga i nadalje zlouporabljuje, budući da na bespravan način, vezuje različite vrste usluga određujući u svojem Cjeniku poduzetnicima koji imaju s njim sklopljen ugovor za bilo koju vrstu usluga, znatno niže cijene usluga prikupljanja i odvoza otpada s područja Grada Zadra, od cijena tih usluga koje poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar primjenjuje prema poduzetnicima koji s njim nemaju sklopljene takve ugovore.
Nadalje, utvrđeno je da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, počevši od 1. srpnja 2001. do 1. listopada 2003., vezivao različite vrste usluga, odnosno da poduzetnicima s područja općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji, odnosno s poduzetnicima koji se nalaze izvan Grada Zadra i s kojima je imao sklopljene ugovore o prikupljanju i odvozu otpada, nije naplaćivao uslugu deponiranja prikupljenog otpada, a ostalim poduzetnicima s istog područja koji s Čistoćom d.o.o. Zadar nisu imali sklopljene takve ugovore, naplaćivao je uslugu deponiranja otpada, dovodeći ih tako u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju.
Naime, utvrđeno je kako postoji veliki problem netransparentnosti i nedosljednosti u primjeni cijena poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar iz ugovora s poduzetnicima-korisnicima njegovih usluga. Uvidom u dostavljene Ugovore i prateće račune poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar Agencija je utvrdila da taj poduzetnik za iste poslove obavljene za različite poduzetnike, obračunava i naplaćuje različite cijene, bez ekonomski mjerljivih i opravdanih kriterija te da stavke računa, koje za obavljene usluge temeljem ugovora s poduzetnicima ispostavlja poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, u nekim slučajevima ne odgovaraju stavkama i parametrima u ugovoru.
Na taj način je danas, sustavna poslovna politika poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, usmjerena na diskriminaciju poduzetnika-korisnika njegovih usluga, koje taj poduzetnik financijski vezuje, prisiljavajući ih na kupovinu njegovih usluga u paketu, odnosno ne omogućava im slobodan izbor usluge kojima će se isti koristiti, pa na taj način poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar monopolistički djeluje, u smislu članaka 13., 14. stavak 1. i 15. stavak 1. ZZTN-a, zlouporabljujući svoj vladajući položaj na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) i monopolistički položaj na mjerodavnom tržištu odlaganja otpada, u smislu članka 20. točka 3. ZZTN-a, dovodeći poduzetnike – korisnike njegovih usluga u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju.
Temeljem prikupljenih podataka Agencija je izradila sveobuhvatnu ekonomsku i pravnu analizu mjerodavnog tržišta održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) i mjerodavnog tržišta odlaganja komunalnog otpada na području Zadarske županije.
Provedenom ekonomskom i pravnom analizom utvrđeno je sljedeće:

3. STRANKE U POSTUPKU

a) Hermo-trans d.o.o. je bio stranka u postupku do 16. ožujka 2006.

Poduzetnik Hermo-trans je društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Viru, Vir b.b., osnovan pri Trgovačkom sudu u Zadru 1. prosinca 1995. Izjavom o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima.
Direktor navedenog poduzetnika je Leandar Bašić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
Poduzetnik Hermo-trans d.o.o. je, između ostalih djelatnosti, registriran za obavljanje djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada.
Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru nad poduzetnikom Hermo-trans d.o.o. je, kao stečajnim dužnikom, 1. kolovoza 2003. otvoren stečajni postupak, da bi navedeni stečajni postupak 26. travnja 2004. bio rješenjem istog suda obustavljen, zbog naknadnog nestanka stečajnog razloga.
Temeljem članka 33. stavak 1. točka 3. ZZTN-a, koji propisuje da zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja i povrede odredaba ovog Zakona može podnijeti svaka pravna i fizička osoba koja ima pravni interes, poduzetnik Hermo-trans d.o.o. je u predmetnom postupku imao status aktivno legitimirane stranke, zaključno do 16. ožujka 2006. kada je, sukladno odredbi članka 156. stavak 3., te primjenom odredbe članka 131. stavak 3. ZoUP-a, Agencija obustavila predmetni postupak pokrenut po zahtjevu poduzetnika Hermo-trans d.o.o., zbog odustanka stranke od zahtjeva te nastavila vođenje navedenog postupka po službenoj dužnosti, zbog postojanja javnog interesa.

b) Čistoća d.o.o., Zadar

Poduzetnik Čistoća je društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zadru, Ulica Stjepana Radića 33, osnovan od strane jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije i to Grada Zadra i općina Bibinje, Kali, Nin, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji.
Navedeni poduzetnik, sukladno ZOKG-u, obavlja djelatnosti održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, trgovine na veliko ostacima i otpadom, te djelatnosti tehničkog ispitivanja i analize na području Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji.
Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar jedini je poduzetnik koji gospodari gradskim deponijem Diklo, na koji se isključivo odlaže otpad prikupljen s područja općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir, Zemunik Donji i Preko.
Direktor navedenog poduzetnika je Dino Perović, koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Predsjednik Nadzornog odbora poduzetnika Čistoća d.o.o. Zadar je Jure Zekanović.
Društvenim ugovorom o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Komunalnog poduzeća »Čistoća« u društvo s ograničenom odgovornošću, od 10. rujna 1996. godine, navedeni je poduzetnik usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Grafikon 1. VLASNIČKA STRUKTURA PODUZETNIKA ČISTOĆA d.o.o., ZADAR

Izvor: Društveni Ugovor od 10. rujna 1996. dostavljen od strane poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar 12. travnja 2002.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Budući da svrha postupka utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja monopolističkim djelovanjem u ovoj upravnoj stvari pred Agencijom proizlazi iz potrebe utvrđivanja je li poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar počinio biće djela iz članaka 14. stavak 1., 15. stavak 1. vezano uz članak 20. točke 3. i 9. ZZTN-a, pri tome ne dirajući u prava i obveze tog poduzetnika temeljem ZOKG-a, navedeni poduzetnik u predmetnom postupku ima status pasivno legitimirane stranke.

4. MJERODAVNO TRŽIŠTE

Agencija je mjerodavna tržišta u konkretnom slučaju utvrdila sukladno članku 19. točka 1. i 2. ZZTN-a, kojim je propisano da se tržište ili dio tržišta na kojem djeluje poduzetnikova tržišna snaga utvrđuje osobito na osnovi zemljovidnog područja poslovanja poduzetnika i na kojem je došlo do ograničavanja slobodnog tržišnog natjecanja, te vrste robe ili usluga koje nudi poduzetnik te prisutnosti druge robe i usluga na području djelovanja tržišne snage poduzetnika, što svojom namjenom i cijenom mogu poslužiti kao zamjena robe i usluga kojima posluje taj poduzetnik. Slijedom navedenoga su mjerodavna tržišta utvrđena u proizvodnom i u zemljopisnom smislu.
Mjerodavnim tržištem u proizvodnom smislu utvrđena su:
– tržište održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada)
– tržište odlaganja komunalnog otpada.
S obzirom da su ova dva tržišta vertikalno integrirana, analiza istih vrlo je usko povezana.
Kao mjerodavna godina u navedenoj upravnoj stvari utvrđena je 2000. godina.
Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji, među ostalim djelatnostima uređuje i djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada, propisano je da navedene komunalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj obavljaju:

 • trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave,
 • javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave,
 • služba – vlastiti pogon (u daljnjem tekstu: vlastiti pogon), koju osniva jedinica lokalne samouprave,
 • pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji i
 • pravna i fizička osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, temeljem ZOKG-a, djeluje u svim fazama postupanja s otpadom, odnosno obavlja djelatnost održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) i djelatnost odlaganja komunalnog otpada.
Poduzetnik Hermo-trans d.o.o. je, između ostalih djelatnosti, obavljao i djelatnost održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada).
Zahtjev poduzetnika Hermo-trans d.o.o. za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja monopolističkim djelovanjem poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, se u bitnome odnosio na način određivanja tarife usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada na odlagalištu. Budući da su navedene usluge vertikalno integrirane, odnosno nije moguće obavljati uslugu prikupljanja i odvoza otpada ukoliko se otpad nema gdje deponirati, utvrđeno je da, također, nije moguće obavljati uslugu deponiranja na nekom deponiju ukoliko ne postoji otpad koji bi se tamo deponirao.
Unatoč tome što su kao mjerodavna tržišta u proizvodnoj dimenziji utvrđena tržišta održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) i odlaganja komunalnog otpada, nije bilo moguće prikazati tržišne udjele poduzetnika na navedenim tržištima zasebno za svako od navedenih mjerodavnih tržišta, iz razloga što poduzetnici koji obavljaju djelatnosti na mjerodavnim tržištima ne prate zasebno prihode od održavanja čistoće od prihoda odlaganja komunalnog otpada. Prihod ostvaren od odlaganja komunalnog otpada uračunat je u stavku sakupljanja i odvoza otpada. Nekolicina poduzetnika je pak navelo da po stavci odlaganja komunalnog otpada ne ostvaruju prihod.
Budući da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, temeljem društvenog Ugovora od 10. rujna 1996., osnovan od strane Grada Zadra i općina Bibinje, Kali, Nin, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji, te da obavlja djelatnost održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) s područja Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji, kao mjerodavno tržište održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) u zemljopisnom smislu utvrđeno je područje Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji.
Kao mjerodavno tržište odlaganja komunalnog otpada u zemljopisnom smislu utvrđeno je područje deponija Diklo, budući da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Zadra, isključivo ovlašten upravljati deponijem Diklo, koji se nalazi na području Grada Zadra, a na koji se odlaže otpad prikupljen s područja Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir, Zemunik Donji i Preko, kao što je vidljivo iz podataka u tablici 1. Za razliku od navedenih općina, na čijem području djelatnost održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) obavlja poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, na području općine Preko djelatnost održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) obavlja poduzetnik KP »Otok Ugljan« d.o.o. koji otpad odlaže također na deponiju Diklo.
Međutim, kako bi se na nedvojben način utvrdilo funkcioniranje i organizacija tržišta održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) i tržišta odlaganja komunalnog otpada Agencija je analizirala i određene aspekte obavljanja djelatnosti drugih poduzetnika koji su prisutni na navedenim mjerodavnim tržištima na području Zadarske županije.
Imajući u vidu da je Agencija za zaštitu okoliša nezavisna javna ustanova osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske u lipnju 2002., za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu, Agencija je mjerodavnim uzela popis poduzetnika koji obavljaju djelatnost održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada na području Zadarske županije, koji je objavljen na službenim stranicama Agencije za zaštitu okoliša.

Tablica 1. POPIS KOMUNALNIH PODUZEĆA – SAKUPLJANJA I PRIJEVOZNIKA OTPADA NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE
 

Poduzetnik

Odlagalište na koje se otpad dovozi

Gradovi/Općine iz kojih se otpad prevozi

Čistoća d.o.o.

Diklo (Zadar)

Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir, Zadar, Zemunik Donji

KD »Dugi otok i Zverinac« d.o.o.

Veli Dočić, Zagračina (Sali)

Sali

Hripa d.o.o.

Zaranbiž – Lokve (Kali)

Kali

Komunalni pogon Benkovac

Šopot – Kučevica (Benkovac)

Benkovac

Komunalni pogon Jasenice

Dračevac (Jasenice)

Jasenice

Komunalni pogon Novigrad

Bravarić (Novigrad)

Novigrad

Komunalni pogon Polača

Jagodnja Gornja (Polača)

Polača

Komunalni pogon Starigrad

Samograd (Starigrad)

Starigrad

Komunalno d.o.o. Gračac

Stražbenica II (Gračac)

Gračac

Loši (vl. Frane Bačkov)

Baštijun (Biograd)

Sv. Filip i Jakov

Michieli – Tomić d.o.o.

Baštijun (Biograd)

Stankovci

KP »Otok Ugljan« d.o.o.

Diklo (Zadar)

Preko

JKU »Otok Pašman« d.o.o.

Baštijun (Biograd)

Biograd, Pašman

JKU »Prvenj« Tkon

Tri Luke (Tkon)

Tkon

Infragrad d.o.o.

Kljakovača (Obrovac)

Obrovac

Komunalac d.o.o. Biograd na Moru

Baštijunski Brig
(Biograd)

Biograd, Pakoštane, Pašman, Sv. Filip i Jakov

Komunalno društvo d.o.o. Povljana

Vulina Draga (Povljana)

Povljana

KD »Pag« d.o.o.

Sveti Kuzam (Pag)

Kolan, Pag

Izvor: www.azo.hr – službena stranica Agencije za zaštitu okoliša
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Kao što je vidljivo iz tablice 1. u Zadarskoj županiji 18 poduzetnika obavlja djelatnost održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada.
Imajući u vidu poduzetnike za koje su prikazani tržišni udjeli u tablici 3., u nastavku će biti analizirani podaci koji se odnose na osnivanje tih poduzetnika.
Društvenim ugovorom od 10. rujna 1996. o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Komunalnog poduzeća »Čistoća«, komunalno poduzeće Čistoća d.o.o. preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću »Čistoća« Zadar.
Komunalno društvo »Dugi otok i Zverinac« d.o.o. osnovano je Izjavom o osnivanju od 28. lipnja 2002.
Dana 29. lipnja 2000. Izjavom o osnivanju osnovan je poduzetnik Hripa d.o.o.
Dana 3. veljače 1997. Izjavom o usklađivanju sa Zakonom o trgovačkim društvima i sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu osnovan je poduzetnik Komunalno d.o.o. Gračac.
Dana 21. siječnja 1999. Izjavom o osnivanju osnovan je poduzetnik Otok Ugljan d.o.o.
Odlukom o osnivanju od 10. prosinca 1999. osnovana je Javna komunalna ustanova »Otok Pašman« d.o.o.
Javna komunalna ustanova Prvenj osnovana je odlukom o osnivanju ustanove od 13. kolovoza 2002.
Poduzetnik Infragrad d.o.o. osnovan je Izjavom o osnivanju društva dana 11. studenog 1997.
Poduzetnik Komunalac d.o.o. Biograd na Moru osnovan je Društvenim ugovorom o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvim sklopljenim 30. srpnja 1996.
Poduzetnik Komunalno društvo Povljana d.o.o. osnovan je Izjavom o osnivanju društva od 1. lipnja 1998., nakon čega je 30. listopada 2000. donesena odluka o prestanku društva. Odluka o nastavku rada društva donesena je 22. siječnja 2002.
Poduzetnik Komunalno društvo Pag d.o.o. osnovano je odlukom o organiziranju od 19. svibnja 1993., te je 20. prosinca 1995. odluka o organiziranju usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima u promijenjenom obliku kao Izjava o usklađenju.
Nadalje, u Zadarskoj županiji postoji dvanaest (12) nadziranih odlagališta, koja imaju odobrenje nadležnog tijela za rad. Deponijem Diklo upravlja poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar d.o.o.

4.1. TEHNIČKI ASPEKTI SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Otpad možemo definirati kao nusproizvod rada i/ili življenja, a može biti kruti (čvrsti), tekući i plinovit. Prema mjestu nastanka i načinu odlaganja najčešće se razlikuju komunalni ili gradski, industrijski ili tehnološki, te bolnički/patogeni otpad.
Lokacija na kojoj se sakuplja, »zbrinjava« otpad je odlagalište otpada (smetlište, deponij). Na komunalnim odlagalištima sakuplja se čvrsti otpad koji uključuje otpad iz domaćinstava, iz trgovina i ureda te stoga ima mnogo papira i ostataka hrane, ali tu je prisutan i vrtni otpad, plastika, staklo, metali, sitno ulično smeće (ono što je pometeno), te talog septičkih jama.
Problem gospodarenja otpadom je posljedica modernog društva. Strategija gospodarenja otpadom EZ bazirana je na hijerarhiji prethodnih mjera, po prioritetima, kako slijedi:

 • sprječavanje nastanka otpada,

 • recikliranje materijala i energije,

 • konačno i sigurno odlaganje otpada.

Pri utvrđivanju cijene usluge odlaganja otpada ne uzima se u obzir činjenica stvarnog koštanja utjecaja odloženog otpada na okolinu.
Uređeno odlagalište komunalnog otpada mora zadovoljavati neke elemente:

 • mora imati vodonepropusnu podlogu,

 • treba imati sustav drenaže i sakupljanja procijedne vode s njenim naknadnim pročišćavanjem ili rasprskavanjem po odlagalištu,

 • slojevito slaganje + kompaktiranje,

 • zaštitni pokrov i zelenilo,

 • sustav praćenja / monitoringa kvalitete procijedne vode i kvalitete odvodne vode.

U praksi EZ smatra se da je odlaganje otpada na deponiju na najnižoj ljestvici »hijerarhije odlaganja otpada«. No, ovaj oblik odlaganja otpada je i dalje najrašireniji u Europi.
Količina komunalnog otpada dovezena na službena odlagališta u Republici Hrvatskoj stalno se povećava.

4.2. KOMPARATIVNI PRIKAZ ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU I ZAKONA O OTPADU

Djelatnosti održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) i odlaganja komunalnog otpada regulirane su Zakonom o komunalnom gospodarstvu (dalje: ZOKG) i Zakonom o otpadu (dalje: ZOP).
ZOKG u članku 3. stavak 7. i 8. daje definicije pojmova održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada.
Održavanje čistoće je čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.
Odlaganje komunalnog otpada je obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa.
ZOKG i ZOP koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva poduzetnika Hermo-trans d.o.o. za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja monopolističkim djelovanjem poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar na jednak način definiraju pojam komunalnog otpada, odnosno propisuju da komunalni otpad predstavlja otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstava koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.
Međutim, osnovna razlika između ta dva zakona je u tome što ZOKG propisuje da komunalne djelatnosti mogu obavljati pravne i fizičke osobe na temelju Ugovora o koncesiji i na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, dok ZOP ne uvjetuje obavljanje komunalne djelatnosti imanjem dozvole za obavljanje takve djelatnosti, primjerice koncesije ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.
Naime, ZOP člankom 13. propisuje da pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost postupanja s otpadom mora zapošljavati osobe koje imaju propisanu stručnu spremu za obavljanje poslova postupanja s otpadom te udovoljavati propisanim uvjetima o tehničko – tehnološkoj opremljenosti prostora, opreme ili građevine za skladištenje, obrađivanje ili odlaganje otpada.
Izmjenom i dopunom ZOP-a od 16. prosinca 2004., ZOKG i ZOP su izjednačeni u definiranju osoba koje su ovlaštene postupati s otpadom, te u pogledu obveze imanja koncesije za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada.
Sukladno navedenom, s navedenom izmjenom i dopunom ZOP-a, odnosno 16. prosinca 2004., prestaje mogućnost slobodnog obavljanja djelatnosti održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada), budući se ista može obavljati samo temeljem strogo propisanih kriterija i uvjeta (koncesije ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova).
Također, utvrđeno je da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar do 31. listopada 2001. bio u visoko vladajućem položaju, u smislu članka 15. stavak 2. ZZTN-a, na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) s područja Grada Zadra i navedenih općina, međutim nakon toga dana, odnosno nakon što je raskidom posljednjeg Ugovora, koji je poduzetnik Hermo-trans d.o.o. imao sklopljen s poduzetnikom SAS – Zadar d.d., kao korisnikom njegovih usluga, taj poduzetnik isključen s mjerodavnog tržišta, te uslijed izmjene i dopune ZOP-a od 16. prosinca 2004., kada su ZOKG kao opći i ZOP kao posebni propis, izjednačeni u definiranju osoba koje su ovlaštene postupati s otpadom, te u pogledu koncesije za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar stekao je, u smislu članka 14. stavak 2. ZZTN, monopolistički položaj i na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) s područja Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji.
Nadalje, komunalni otpad se, sukladno članku 65. Odluke o komunalnom redu Grada Zadra, definira kao otpad sa javnih površina, kućni otpad i glomazni otpad.
Odlukom o komunalnom redu Grada Zadra u članku 92. propisano je da deponij uređuje i održava ovlašteni isporučitelj komunalne usluge kojemu je povjereno uređenje i održavanje deponija i to iz cijene odvoza otpada, pristojbe za korištenje te namjenskih sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave prema suvlasničkom udjelu u trgovačkom društvu.
Sukladno članku 91. Odluke o komunalnom redu poglavarstvo određuje način uređenja, održavanja i čuvanja, te prestanak korištenja deponija, kao i pristojbu za korištenje deponija.

Tablica 2. KOMPARATIVNI PRIKAZ ZOKG i ZOP
 

Pojam

ZOKG

ZOP

Tko je dužan organizirati obavljanje komunalne djelatnosti?

Ukoliko jedinica lokalne samouprave nije organizirala trajno i kvalitetno obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti, te održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanje funkcionalne sposobnosti prema odredbama stavka 2., 3. i 4. ovoga članka, županija na čijem se području nalazi jedinica lokalne samouprave organizirat će obavljanje pojedine ili sviju komunalnih djelatnosti, odnosno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti, na teret jedinice lokalne samouprave (članak 4. stavak 5.)

Općina, odnosno grad osiguravaju provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom. (članak 10. stavak 1.) Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom (članak 10. stavak 2.)

Što je komunalni otpad?

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstava koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. (članak 4.)

Tko smije postupati s otpadom?

Komunalne djelatnosti mogu obavljati: 1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave, 2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave, 3. služba – vlastiti pogon (dalje: vlastiti pogon), koju osniva jedinica lokalne samouprave, 4. pravna i fizička osoba na temelju Ugovora o koncesiji, 5. pravna i fizička osoba na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (članak 4. stavak 1.)

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost postupanja s otpadom mora: zapošljavati osobe koje imaju propisanu stručnu spremu za obavljanje poslova postupanja s otpadom,  udovoljavati propisanim uvjetima o tehničko – tehnološkoj opremljenosti prostora, opreme ili građevine za skladištenje, obrađivanje ili odlaganje otpada (članak 13.) Pravna ili fizička osoba može početi obavljati djelatnost postupanja s otpadom nakon što županijski, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove zaštite okoliša rješenjem utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 13.#clanak13 ovog Zakona (članak 14.).

Izvor: ZOKM i ZOP
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

4.3. KOMPARATIVNI PRIKAZ POSLOVANJA PODUZETNIKA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE, U DIJELU POSLOVANJA KOJI SE ODNOSI NA ODLAGANJE OTPADA

U cilju sveobuhvatnog razumijevanja i analize stanja na tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) i odlaganja komunalnog otpada u Zadarskoj županiji Agencija je, 12. listopada 2005., od poduzetnika koji nisu bili stranke u ovom postupku, a koji obavljaju djelatnosti održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) i odlaganja komunalnog otpada u Zadarskoj županiji, zatražila dostavu podataka o njihovom ukupnom prihodu od obavljanja navedenih djelatnosti, podataka o tome na području kojih gradova odnosno općina ti poduzetnici prikupljaju i odvoze otpad, zatim podatke o deponiju na koji mogu odlagati prikupljeni otpad, odnosno imaju li mogućnost birati deponij na koji će odlagati prikupljeni otpad.
Riječ je o poduzetnicima Komunalno društvo Dugi Otok, Zverinac d.o.o., Hripa d.o.o., Komunalno d.o.o. Gračac, Otok Ugljan d.o.o., JKU Otok Pašman d.o.o., JKU Prvenj Tkon d.o.o., Infragrad d.o.o., Komunalac d.o.o. Biograd na Moru, Komunalno društvo Povljana d.o.o. i Komunalno društvo Pag d.o.o., koji su tražene podatke dostavili Agenciji u razdoblju od 17. listopada 2005. do 12. siječnja 2006. godine.
Navedeni poduzetnici su, kao i poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, osnovani od strane jedinica lokalne samouprave radi obavljanja djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada na svome području.
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:
Poduzetnik Komunalac d.o.o. Biograd na Moru odlaže prikupljeni komunalni otpad s područja Biograda, Pakoštana, Pašmana, Sv. Filipa i Jakova na deponij »Baštijunski brig« u Biogradu na Moru, te nema mogućnosti birati drugi deponij na kojem bi odlagao prikupljeni otpad.
Poduzetnik Komunalno društvo Povaljana d.o.o. prikupljeni otpad s područja općine Povljana odlaže na odlagalište »Vulina Draga«, te nema mogućnost birati drugi deponij na kojem bi odlagao prikupljeni otpad.
Poduzetnik Komunalno društvo Pag d.o.o. prikupljeni otpad područja općina Kolan i Grada Paga odlaže na deponij u Sv. Kuzam na Pagu, te nema mogućnost birati na koje će odlagalište odložiti otpad.
Poduzetnik Javna komunalna ustanova »Prvenj« je dobio pravo obavljanja djelatnosti prikupljanja i odvoza otpada s područja općine Tkon, kao i pravo upravljanja deponijem Triluke.
Poduzetnik Infragrad d.o.o. prikupljeni otpad s područja općine Obrovac odlaže na deponij »Kljakovača«, a taj deponij koristi temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Obrovca.
Poduzetnik Hripa d.o.o. prikupljeni otpad s područja općine Kali odlaže na mjesni deponij »Zarabniž« – Kali, te navodi kako je ovaj deponij određen temeljem odluke Mjesne zajednice Kali od 1984. godine.
Slijedom navedenog, iz zaprimljenih očitovanja, nespornim je dokazano kako poduzetnik koji prikuplja i odvozi otpad ne može birati deponij na kojem će otpad odlagati.

4.4. UTVRĐIVANJE VLADAJUĆEG POLOŽAJA PODUZETNIKA ČISTOĆA d.o.o., ZADAR NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU ODRŽAVANJA ČISTOĆE (PRIKUPLJANJA I ODVOZA OTPADA) S PODRUČJA GRADA ZADRA I OPĆINA BIBINJE, KUKLJICA, NIN, PRIVLAKA, RAŽANAC, SUKOŠAN, ŠKABRNJA, VIR, ZADAR, ZEMUNIK DONJI, KOJI JE IMAO DO 31. LISTOPADA 2001. GODINE, ODNOSNO DO ISKLJUČIVANJA S TOG TRŽIŠTA PODUZETNIKA HERMO-TRANS d.o.o., NAKON ČEGA STJEČE MONOPOLISTIČKI POLOŽAJ NA TOM TRŽIŠTU NA PODRUČJU GRADA ZADRA I NAVEDENIH OPĆINA, TE UTVRĐIVANJE NJEGOVOG MONOPOLISTIČKOG POLOŽAJA NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA S NAVEDENIH PODRUČJA I OPĆINE PREKO NA DEPONIJU DIKLO.

Vodeći računa o zakonskoj regulativi kojom je u vrijeme podnošenja zahtjeva poduzetnika Hermo-trans d.o.o. regulirano obavljanje usluga prikupljanja i odvoza otpada, utvrđeno je kako ZOKG i ZOP međusobno nisu bili usklađeni. Naime, navedeni zakoni su na različit način definirali pravne subjekte koji mogu obavljati usluge prikupljanja i odvoza otpada, odnosno ZOKG je, kao opći propis, koji uređuje pitanja obavljanja komunalnih djelatnosti, propisivao da ovlasti za obavljanje navedenih djelatnosti proizlaze iz Ugovora o koncesiji ili Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, dok ZOP koji kao posebni propis kojim se uređuje način gospodarenja otpadom, te odredbe nije sadržavao.
Iz navedenog proizlazi kako je poduzetnik Hermo-trans d.o.o. na valjanoj zakonskoj osnovi, odnosno temeljem ZOP-a, kao posebnog propisa, obavljao djelatnost prikupljanja i odvoza otpada, odnosno da je tržište prikupljanja i odvoza otpada u to vrijeme bilo tzv. »otvoreno« tržište na kojem je postojala mogućnost ulaska i održavanja novih poduzetnika. Takav poduzetnik je bio Hermo-trans d.o.o.
S druge strane pak, utvrđeno je da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar do 16. prosinca 2004. godine, odnosno do izmjene i dopune ZOP-a, za razliku od poduzetnika Hermo-trans d.o.o, obavljao djelatnost održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) temeljem odredbi ZOKG-a.
S izmjenom i dopunom ZOP-a izjednačeni su uvjeti za obavljanje djelatnosti održavanja čistoće, s odredbama ZOKG-a, te je na taj način prestala mogućnost »slobodnog« obavljanja te djelatnosti.
Zapreke pristupu tržištu su od iznimne važnosti kod utvrđivanja je li riječ o poduzetniku s monopolističkim ili vladajućim položajem. Naime, čak i poduzetnici sa 100 postotnim udjelom na tržištu u nekim slučajevima nemaju monopol. Poduzetnik neće moći poduzimati monopolističke mjere ukoliko drugi poduzetnici mogu slobodno ući na tržište.
Međutim, na predmetnim mjerodavnim tržištima, posebice na tržištu odlaganja komunalnog otpada, postoje visoke zapreke za pristup i održavanje novih poduzetnika na tržištu, posebice regulatorne odnosno zakonske zapreke.
Naime, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar jedini je poduzetnik koji gospodari gradskim deponijem Diklo, te je Odlukom o komunalnim djelatnostima (Glasnik Grada Zadra, br. 3/02, 2/03, 06/04), određen kao jedini ovlaštenik obavljanja djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada na području Grada Zadra, stoga je utvrđeno da je navedeni poduzetnik monopolist na mjerodavnom tržištu odlaganja komunalnog otpada na deponiju Diklo. Ostali poduzetnici mogu obavljati djelatnost održavanja čistoće na području Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji, ili temeljem koncesije ili pak temeljem tada važećeg ZOP-a. Stoga taj poduzetnik, do 31. listopada 2001., odnosno isključivanja poduzetnika Hermo-trans d.o.o. s mjerodavnog tržišta održavanja čistoće na području Grada Zadra i općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji, imao visoko vladajući položaj na tom tržištu, u smislu članka 15. stavak 2. ZZTN-a, odnosno nakon navedenog postupka, stekao je monopolistički položaj i na tom mjerodavnom tržištu, u smislu članka 14. stavak 2. ZZTN-a.
Nadalje, Agencija je, kako bi stekla sveobuhvatnu sliku funkcioniranja tržišta, prikupila podatke od poduzetnika koji obavljaju djelatnosti održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) na području Zadarske županije.
Tablica 3. ne prikazuje strukturu mjerodavnog tržišta u proizvodnom i zemljopisnom smislu, već prikazuje sliku tržišta održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) na cijelom području Zadarske županije.
Uvidom u tablicu 3. razvidno je kako je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) na cijelom području Zadarske županije, u visoko vladajućem položaju u promatranim godinama, odnosno u mjerodavnoj 2000. ostvarivao tržišni udio od 85 – 90 posto.
Radi stjecanja sveobuhvatnog uvida u tržišnu snagu poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, Agencija je analizirala podatke o njegovom tržišnom udjelu na tom tržištu i za 2001., 2002., 2003. i 2004. godinu.
Utvrđeno je da se njegov tržišni udio tijekom promatranih godina neznatno smanjio, te u 2004. iznosi visokih 80 – 85 posto.*

Tablica 3. PRIKAZ STRUKTURE TRŽIŠTA ODRŽAVANJA ČISTOĆE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
 

Poduzetnik

2000

% udjela

2001

% udjela

2002

% udjela

2003

% udjela

2004

% udjela

Čistoća d.o.o.

(…)

85 – 90

(…)

85 – 90

(…)

85 – 90

(…)

80 – 85

(…)*

80 – 85*

KD »Dugi otok i Zverinac« d.o.o.

(...)

0 – 5

(...)*

0 – 5*

JKU »Prvenj«

(...)

0 – 5

(...)*

0 – 5*

Hripa d.o.o.

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)*

0 – 5*

Komunalno d.o.o. Gračac

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)*

0 – 5*

KP Otok Ugljan d.o.o.

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)*

0 – 5*

Infragrad d.o.o.

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)*

0 – 5*

Komunalac d.o.o. Biograd na Moru

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)*

0 – 5*

Komunalno društvo d.o.o. Povljana

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)

0 – 5

(...)*

0 – 5*

KD Pag d.o.o.

(...)

5 – 10

(...)

0 – 5

(...)

5 – 10

(...)

0 – 5

(...)*

0 – 5*

 

(...)

100,00

(...)

100,00

(...)

100,00

(...)

100,00

(...)

100,00

Izvor: Podnesci poduzetnika Javna komunalna ustanova »Prvenj« od 25. listopada 2005., Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. od 16. siječnja 2006., Hripa d.o.o. od 14. studenoga 2005., Infragrad d.o.o. od 14. studenoga 2005., Komunalno d.o.o. Gračac od 26. listopada 2005., Otok Ugljan d.o.o. od 25. listopada 2005., Komunalno društvo Pag d.o.o. od 24. listopada 2005., Komunalno društvo Povljana d.o.o. od 20. listopada 2005., Komunalac d.o.o. Biograd na Moru od 19. listopada 2005.,
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Financijski podaci za poduzetnika Hermo-trans d.o.o. nisu uključeni u tablicu 3. iz razloga što isti Agenciji nisu bili dostupni. Međutim, s obzirom da je poduzetnik Hermo-trans d.o.o. ostvarivao prihode na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće kroz kratki vremenski period, s osnove samo dva Ugovora sklopljena s njegovim korisnicima, može se razumno pretpostaviti da je tržišni udio poduzetnika Hermo-trans d.o.o. na navedenom mjerodavnom tržištu neznatan, te da ne može znatno utjecati na visoki tržišni udio poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, odnosno njegov visoko vladajući položaj na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće.

4.5. UTVRĐIVANJE MONOPOLISTIČKOG DJELOVANJA PODUZETNIKA ČISTOĆA d.o.o., ZADAR I TO ZLOUPORABOM MONOPOLISTIČKOG I VLADAJUĆEG POLOŽAJA NA UTVRĐENIM MJERODAVNIM TRŽIŠTIMA

Brojna istraživanja koja je provela Europska komisija u svezi s pitanjem vezane prodaje dokazala su da mješovita vezana prodaja dolazi do izražaja kada se usluge x i y mogu kupiti zajedno i odvojeno, ali je cijena nabave te dvije usluge, kada se kupuju zajedno, manja nego kada se kupuju odvojeno. Naime, takva vezana prodaja komplementarnih usluga može poduzetnicima, koji u svojoj ponudi imaju samo jednu od tih usluga, otežati pristup tržištu. Vezana prodaja se može koristiti kako bi se onemogućilo pristup novim poduzetnicima tržištu.
Primjerice, određeni poduzetnik je monopolist za usluge x i y. On u svojoj ponudi dvije usluge veže i prodaje odvojeno. Novi poduzetnik koji želi ući na samo jedno od ta dva tržišta je u znatno lošijoj poziciji. Alternativan odgovor na ovaj problem bio bi da novi poduzetnik uđe na tržište nudeći obje usluge. Međutim, ovakav pristup tržištu je vrlo težak, pa i nemoguć. To iz razloga što poduzetnik često nije u mogućnosti ponuditi obje usluge s kojima se može natjecati na oba tržišta.
Elementi koji moraju biti zadovoljeni da bi se gore navedena praksa smatrala zlouporabom vladajućeg položaja su:

 • poduzetnik o kojem je riječ mora biti u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu na kojem se vezana prodaja odvija,

 • kod vezane prodaje, usluge koje se vežu moraju biti različite,

 • mora postojati vjerojatnost da će vezana prodaja dovesti do sprječavanja ili ograničavanja mogućnosti pristupa tržištu potencijalnim tržišnim takmacima,

 • vezana prodaja nije opravdana sa stanovišta objektivnosti i učinkovitosti.

U predmetnoj upravnoj stvari riječ je o tome da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, temeljem općeg propisa, u visoko vladajućem položaju na tržištu održavanja čistoće (usluga x), i monopolist na tržištu odlaganja komunalnog otpada (usluga y). Poduzetnik Hermo-trans d.o.o. je htio ući i održati se na tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada), temeljem tada važećeg ZOP-a, kao posebnog propisa, što je bilo vrlo teško imajući u vidu da poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar upravlja deponijem Diklo, na koji se isključivo odlaže otpad prikupljen na području na kojem je poslovao poduzetnik Hermo-trans d.o.o.
Samim time je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar bio u mogućnosti onemogućavati poduzetniku Hermo-trans d.o.o. održanje na tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada), što je 31. listopada 2001. uspio postići, odnosno istisnuti poduzetnika Hermo-trans d.o.o. s tog tržišta. Nakon tog dana, sve do 16. prosinca 2004., odnosno izmjena i dopuna ZOP-a, na isti način, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je sprječavao druge, potencijalne tržišne takmace u pristupu tom tržištu.
Naime, poduzetnik Hermo-trans d.o.o. sklopio je 24. srpnja 2001. Ugovor o odvojenom sakupljanju i isporuci otpadnog papira s poduzetnikom Plodine-Rijeka d.o.o. Usluga iz ugovora zaračunavala se po cijeni od 500,00 kn + PDV po svakom odvozu.
Dopisom od 19. svibnja 2005. poduzetnik Plodine-Rijeka d.o.o. je naveo kako za vrijeme dok je poduzetnik Hermo-trans d.o.o. za njega obavljao uslugu odvoza kontejnera druge Ugovore o odvozu press kontejnera poduzetnik Plodine-Rijeka d.o.o. nije sklopio, odnosno navedenu uslugu je u potpunosti obavljao poduzetnik Hermo-trans d.o.o.
Ugovorom između poduzetnika Plodine – Rijeka d.o.o. i Čistoća d.o.o., Zadar od 8. kolovoza 2001., ugovorena je usluga odvoza press kontejnera autopodizačem s teleskopskim granama na poziv korisnika, te pražnjenja istog specijalnim vozilom. Za izvršenu turu autopodizačem ugovorena je cijena od 380,00 do 420,00 kn*. Usluga deponiranja glomaznog otpada nije zaračunata (Plodine – Rijeka d.o.o. imaju ugovoren odvoz i deponiranje kućnog otpada s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar).
Za korisnike usluga poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar koji s njime nemaju sklopljeni Ugovor, a ukupna iskoristiva površina im prelazi 1000 m2 cijena usluge odvoza kućnog otpada je 0,50 kn/m2, dok je u slučaju postojanja ugovornog odnosa s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar cijena manja, odnosno iznosi 0,22 kn/m2. Poduzetnik Plodine – Rijeka d.o.o. je s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar imao reguliran ugovorni odnos, odnosno Ugovor o deponiranju (sami su vozili otpad na deponij), te su odvoz kućnog otpada plaćali po nižoj cijeni od 0,22 kn/m2.
Međutim, nakon što je poduzetnik Plodine – Rijeka d.o.o. sklopio Ugovor s poduzetnikom Hermo-trans d.o.o. o odvozu i deponiranju otpadnog papira javlja mu se poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar s nižom ponudom za odvoz press kontejnera pri čemu navodi da će mu, u slučaju neprihvaćanja ponude za odvoz press kontejnera, cijenu usluge odvoza kućnog otpada naplaćivati po višoj cijeni od 0,50 kn/m2.
Dopisom od 6. prosinca 2001. kojega je Agencija zaprimila 11. prosinca 2001., poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je naveo kako otpad prema svom cjeniku odvozi od svih građana i poduzetnika s područja Grada Zadra. Osnova za naplatu odvoza kućnog otpada je metar kvadratni stambenog i poslovnog prostora. Prilikom odvoza otpada koji se naplaćuje po površini, u cijenu je uračunato i deponiranje otpadaka na deponiju Diklo. Tim korisnicima se za daljnje ugovaranje odvoza glomaznog smeća ne zaračunava njegovo deponiranje.
Slijedom navedenog, može se zaključiti da poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar zlouporabljuje svoj monopolistički odnosno visoko-vladajući položaj na navedenim mjerodavnim tržištima na način da uvjetuje povećanje cijene odvoza kućnog otpada s 0,22 kn/m2 na 0,50 kn/m2 ukoliko poduzetnik Plodine – Rijeka d.o.o. ne prenese uslugu odvoza press kontejnera na njega. Na taj način poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar veže (uvjetuje) jednu uslugu (prikupljanje i odvoz kućnog otpada) za drugu uslugu (deponiranje otpadnog papira). U predmetnom slučaju je riječ o mješovitoj vezanoj prodaji iz razloga što se te dvije usluge mogu nabaviti i odvojeno ali po nejednakim (dvostruko skupljim) cijenama po m2. Naime, kada poduzetnik ima vladajući položaj na tržištu vezujućih usluga, prisilom se može smatrati i tzv. financijsko vezivanje, odnosno primjena popusta u cijeni isključivo u slučaju prihvaćanja vezujuće i vezane usluge, tako da primjena popusta u znatnijoj mjeri nadilazi uštede koje nastaju prodajom više usluga zajedno, odnosno kupac je prisiljen pribavljati usluge od prodavatelja u »paketu«.
Na upit Agencije o tome koji elementi čine strukturu cijene za izvršenu turu prikupljanja i odvoza otpada poduzetniku Plodine d.o.o., poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je odgovorio kako se kalkulacija cijene rada vozila kojime se obavlja usluga prikupljanja i odvoza otpada temelji na razini ukupno učinjenih troškova u tekućoj godini, te da se učinjeni troškovi sastoje od materijalnih troškova u iznosu od --* posto, troškova osoblja u iznosu od --* posto, amortizacije u iznosu od --* posto i ostalih troškova poslovanja u iznosu od --* posto.
Drugim riječima, u svom očitovanju od 14. ožujka 2006. poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je naveo da se formiranje cijena po vozilima za obavljanje usluga temelji na navedenim troškovima i navedenim postotcima, na godišnjem nivou, ovisno o kapacitetu samog vozila.
Temeljem dostavljenih podataka o godišnjim troškovima poslovanja utvrđeno je da su elementi cijene od 380,00 do 420,00 kn* za turu prikupljanja i odvoza otpada izvršenu poduzetniku Plodine d.o.o. sljedeći:

Tablica 4. ELEMENTI CIJENE U IZNOSU OD 380,00 DO 420,00 kn* ZA TURU PRIKUPLJANJA I ODVOZA OTPADA IZVRŠENU PODUZETNIKU PLODINE d.o.o.

Elementi cijene od 380,00 do 420,00 kn*

Iznos

Materijalni troškovi

68,84

Troškovi osoblja

161,32

Amortizacija

27,92

Ostali troškovi poslovanja

72,56

Izvor: Podnesak poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar od 14. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Na upit Agencije o tome čine li troškovi deponiranja cijenu usluge prikupljanja i odvoza otpada poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je odgovorio kako je element ukupnih godišnjih materijalnih troškova u visini od --* posto sadržan u kalkulaciji rada i da je to iznos koji čini troškove deponiranja na deponiju Diklo.
Općenito, u ekonomskoj teoriji poznato je da se materijalni troškovi sastoje od troškova sirovina i materijala i troškova usluga. Stoga je u tablici 6. prikazana struktura tih troškova, u konkretnom slučaju, za poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, za 2004. godinu.

Tablica 5. PRIKAZ STRUKTURE MATERIJALNIH TROŠKOVA PODUZETNIKA ČISTOĆA d.o.o., ZADAR ZA 2004.
 

Vrsta troška

% učešća u strukturi ukupnih troškova

Sirovine i materijal

0 – 5*

Rezervni dijelovi

0 – 5*

Troškovi goriva

0 – 5*

Energija

0 – 5*

Ukupno troškovi sirovine i materijala

5 – 10*

Troškovi telefona, pošte i prijevoz

0 – 5*

Vanjske usluge izrade

0 – 5*

Usluge tekućeg održavanja

0 – 5*

Usluge investicionog održavanja

0 – 5*

Usluge registracije vozila

0 – 5*

Troškovi edukacije i promidžbe

0 – 5*

Intelektualne i osobne usluge

0 – 5*

Komunalne usluge

0 – 5*

Čuvarske usluge

0 – 5*

Ostale Vanjske usluge

0 – 5*

Ukupno troškovi usluga

5 – 10*

 Izvor: podnesak poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar od 15. srpnja 2005.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci iskazani u tablici 5. dokazuju nekoliko bitnih činjenica. Naime, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar u svom očitovanju od 14. ožujka 2006. navodi: «... odgovor na pitanje da li se troškovi deponiranja nalaze u strukturi cijene naših usluga bi bio da je element ukupnih materijalnih troškova sadržan u kalkulaciji rada u visini od --* posto i čini troškove deponiranja na postojećem deponiju...«.
Suprotno citiranoj izjavi poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar koja vodi zaključku da se troškovi deponiranja pokrivaju iznosom od --* posto na godišnjem nivou, odnosno da isti iznos čini troškove deponiranja, podaci u tablici 5. dokazuju da se neki od troškova poslovanja navedenog poduzetnika, posebice troškovi telefona, pošte i prijevoza, troškovi usluge registracije vozila, troškovi edukacije i promidžbe, troškovi intelektualnih i osobnih usluga, troškovi investicijskog održavanja, nikako ne mogu odnositi samo na podmirivanje troškova deponiranja.
Navedeni se troškovi poslovanja odnose na cjelokupno poslovanje poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar. Štoviše, nije moguće utvrditi na koji dio poslovanja se ti troškovi i u kojem postotku odnose.
Nadalje, tablicom 6. prikazane su cijene rada vozila kojime se obavlja usluga prikupljanja i odvoza otpada kako je iskazano u cjeniku poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar od srpnja 2001., te udio materijalnih troškova u iznosu od --* posto, u satu rada vozila za prikupljanje i odvoz otpada, kako to navodi poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar u svom očitovanju od 14. ožujka 2006.

Tablica 6. PRIKAZ UDJELA MATERIJALNIH TROŠKOVA U SATU RADA VOZILA KOJIM SE OBAVLJA USLUGA PRIKUPLJANJA I ODVOZA OTPADA

Naziv usluge

Cijena usluge sata rada (kn)

Udio materijalnih troškova u satu rada (kn)

Autosmećar do 13 m3

264,00

45,43

Autosmećar od 14 – 15 m3

312,00

53,69

Autosmećar od 16 – 18 m3

348,00

59,89

Autosmećar preko 18 m3

417,60

71,87

Autopodizač za jedan odvoz

200,00

34,42

Pražnjenje kontejnera od 1.100 lit (mjesečni paušal)

450,00

77,45

Autopodizač s teleskopskim granama (jedan odvoz press kontejnera)

500,00

86,05

Kiper 5 t bez utovara

192,00

33,04

Kiper 5 t ručni utovar

234,00

40,27

Kiper 5 t strojni utovar

252,00

43,37

Kiper 2 t bez utovara

114,00

19,62

Kiper 2 t ručni utovar

196,00

33,73

Kiper 2 t strojni utovar

209,00

35,97

Kiper s grajferom

420,00

72,28

Izvor: Podnesak poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar od 15. travnja 2005. i 14. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Prema cjeniku poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, koji vrijedi od srpnja 2001., cijena deponiranja otpada računa se po prostornom metru korisnika usluge i iznosi 35,00 kn. Prihvatimo li činjenicu da se troškovi deponiranja pokrivaju iz postotka materijalnih troškova, odnosno da element ukupnih materijalnih troškova u visini od --* posto, sadržan u kalkulaciji rada, čini troškove deponiranja na deponiju, ista činjenica postavlja daljnja pitanja i nelogičnosti, na način da dolazi do nesrazmjera u iznosu koji se izdvaja za podmirenje troškova deponiranja.

Tablica 7. PRIKAZ IZNOSA MATERIJALNIH TROŠKOVA U ODNOSU NA CIJENU USLUGE DEPONIRANJA

Naziv usluge

Udio materijalnih troškova u satu rada (kn)

Iznos usluge deponiranja po m3

Autosmećar do 13 m3

45,43

455,00

Autosmećar od 14 – 15 m3

53,69

490,00

Autosmećar od 16 – 18 m3

59,89

560,00

Autosmećar preko 18 m3

71,87

630,00

Izvor: Podnesak poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar od 15. travnja 2005. i 14. ožujka 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Temeljem podataka prikazanih u tablici 7. utvrđeno je da, s obzirom na kapacitet vozila autosmećar od 14 m3, trošak deponiranja koji se podmiruje cijenom usluge, u slučaju da je usluga prijevoza otpada ugovorena s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar, iznosi 53,69 kn. No, kada bi neki poduzetnik-korisnik usluge sam prevozio 14 m3 otpada radi njegovog deponiranja na deponiju Diklo, tada bi za deponiranje navedene zapremine otpada platio cijenu od 490,00 kn.
Iz navedenog proizlazi da poduzetnik, koji ima sklopljen s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar Ugovor o predizanju, odvozu i deponiranju otpada vozilom autosmećar kapaciteta 14 m3, po cijeni sata rada tog vozila određenoj u cjeniku navedenog poduzetnika, u iznosu od 312,00 kn, na bazi --* posto materijalnih troškova uračunatih u tu cijenu, sudjeluje u troškovima deponiranja navedene količine otpada na deponiju Diklo u iznosu od 53,69 kn.
Međutim, kada bi neki poduzetnik na deponij Diklo sam odvozio otpad zapremine 14 m3 radi njegovog deponiranja, taj poduzetnik bi platio cijenu od 35,00 kn /m3, koja je također predviđena cjenikom poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, odnosno takav poduzetnik bi platio 490,00 kn za tu zapreminu otpada, što je za 436,31 kn ili 812,65 posto viša cijena, u odnosu na cijenu koju plaća poduzetnik temeljem Ugovora o predizanju, odvozu i deponiranju otpada.
Isto tako, kada bi se cijenom usluge rada vozila autosmećar od 16 m3 podmirivao trošak deponiranja, iznos kojim se trošak deponiranja podmiruje, ponovno u slučaju ugovornog odnosa s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar za uslugu predizanja, odvoza i deponiranja otpada, iznosio bi 59,89 kn. Cijena usluge deponiranja, za poduzetnike koji bi sami prevozili 16 m3 otpada radi njegovog deponiranja na deponiju Diklo, iznosila bi 560,00 kn.
Iz navedenog proizlazi kako čak i u slučaju da je tvrdnja kako element ukupnih materijalnih troškova sadržan u kalkulaciji rada, u visini od --* posto, čini troškove deponiranja na deponiju Diklo točna, ista samo produbljuje nelogičnosti vezane za zaračunavanje cijene usluge deponiranja. Odnosno, korisnici koji sami prevoze otpad radi njegovog deponiranja na deponiju Diklo dovedeni su u znatno nepovoljniji položaj od onih koji imaju ugovorno riješen odnos s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar.
Nadalje, poduzetnik Hermo-trans d.o.o. imao je sklopljen Ugovor s poduzetnikom SAS-Zadar d.d. o prikupljanju i odvozu otpada i to po cijeni od 70,00 kn po punom kontejneru, u što je bilo uključeno pražnjenje kontejnera, odvoz i deponiranje.
Dana 10. kolovoza 2001. poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar uputio je dopis poduzetniku SAS-Zadar d.d. kojim mu nudi istu uslugu pražnjenja kontejnera po cijeni od 25,00 do 35,00 kn* po kontejneru.
Stoga je poduzetnik SAS-Zadar d.d. raskinuo ugovor s poduzetnikom Hermo-trans d.o.o. i sklopio ugovor za obavljanje predmetne usluge s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar. Budući se poduzetnik SAS-Zadar d.d. nalazi izvan Grada Zadra, s njime je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar navedene usluge ugovorio slobodno, odnosno poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je izjavio kako se s poduzetnicima izvan Grada Zadra odvoz otpada obavlja isključivo temeljem Ugovora s takvim poduzetnicima.
Nadalje, dopisom od 14. ožujka 2006. poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar se očitovao, kako cijena pražnjenja i pranja kontejnera od 1,1 m3 (1.100 lit), koju je ugovorio s poduzetnikom SAS – Zadar d.d. Marina Zlatna Luka, iznosi 25,00 – 35,00 kn*. Cijena navedene usluge izračunava se prema već objašnjenom principu, odnosno njome se pokrivaju materijalni troškovi (--* posto), troškovi osoblja (--* posto), amortizacija (--* posto) i ostali troškovi poslovanja (--* posto).
Naime, ugovorom koji je 21. rujna 2001. poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar sklopio s poduzetnikom SAS – Zadar d.d. Marina Zlatna Luka ugovorena je cijena pražnjenja i pranja kontejnera od 1,1 m3 u iznosu od 25,00 do 35,00 kn*, odvoz kontejnera od 5 m3 po cijeni od 380,00 do 400,00* kn, kao i mjesečni najam za dva kontejnera od 5 m3.

Tablica 8. PRIKAZ ODNOSA IZNOSA UDJELA MATERIJALNIH TROŠKOVA U CIJENI USLUGE PRAŽNJENJA I PRANJA KONTEJNERA OD 1,1 M3 TE IZNOSA USLUGE DEPONIRANJA PO M3 ZA KONTEJNER OD 1,1 m3
 

Usluga

Cijena usluge

Iznos udjela materijalnih troškova

Iznos usluge deponiranja po m3

Pražnjenje i pranje kontejnera od 1,1 m3

25,00 – 35,00*

5,16

38,50

Izvor: podnesak poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar od 14. ožujka 2006. i 15. srpnja 2005.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Podaci u tablici 8. dokazuju kako ukupna cijena usluge za pražnjenje i pranje kontejnera od 1,1 m3 koju je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar ugovorio s poduzetnikom SAS – Zadar d.d. Marina Zlatna Luka ne pokriva niti iznose usluge deponiranja po m3. Odnosno kada bi poduzetnik SAS – Zadar d.d. Marina Zlatna Luka sam prevozio 1,1 m3 otpada radi njegovog deponiranja na deponiju Diklo morao bi platiti cijenu od 38,50 kn, dok na ovaj način, s obzirom na ugovorenu cijenu pražnjenja i pranja kontejnera za deponiranje izdvaja iznos od svega 5,16 kn.

Tablica 9. PRIKAZ ODNOSA IZNOSA UDJELA MATERIJALNIH TROŠKOVA U CIJENI USLUGE ODVOZA KONTEJNERA OD 5 m3 i IZNOSA USLUGE DEPONIRANJA PO m3 ZA KONTEJNER OD 5 m3

Usluga

Cijena usluge

Iznos udjela materijalnih troškova

Iznos usluge deponiranja po m3

Odvoz kontejnera od 5 m3

380,00 – 400,00*

67,46

175,00

Izvor: podnesak poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar od 14. ožujka 2006. i 15. srpnja 2005.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Jednako kao i u drugim slučajevima, i ovdje je dokazana nelogičnost u podmirivanju troškova deponiranja. Odnosno, s obzirom na ugovorni odnos s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar poduzetnik SAS – Zadar d.d. podmiruje troškove deponiranja u iznosu od 67,46 kn. U slučaju kada bi taj poduzetnik sam prevozio 5 m3 otpada radi njegovog deponiranja na deponiju Diklo, platio bi znatno višu cijenu, u iznosu od 175,00 kn.

Slika 1. PRIKAZ ZEMLJOPISNOG POLOŽAJA PODUZETNIKA SAS – ZADAR d.d.

Izvor: www.kartegradova.com
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Poduzetnik SAS – Zadar se, kao što je i razvidno iz slike 1., nalazi izvan Grada Zadra i kao takav, prema izjavi poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, ne podliježe naplaćivanju usluga za odvoz kućnih otpadaka po metru kvadratnom korisne površine.
Pražnjenje kontejnera i odvoz otpada autopodizačem, usluge koje poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar obavlja za poduzetnika SAS – Zadar d.d. koji se nalazi izvan područja Grada Zadra, ne naplaćuje se sukladno Cjeniku, po metru kvadratnom, već po turi. Iz navedenog nije moguće utvrditi je li poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar u Ugovoru s poduzetnikom SAS – Zadar d.d. uključio, a ako jest, u koju je od usluga iz tog ugovora, odnosno na koji način, uključio i zaračunao uslugu deponiranja otpada.
Stoga je Agencija 2. ožujka 2005. uputila dopis poduzetniku Čistoća d.o.o., Zadar kojim je zatražila očitovanje o tome koliki je godišnji trošak održavanja deponija, te način na koji se taj trošak podmiruje, odlažu li otpad i drugi poduzetnici na deponij kojim upravlja poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar; koji je iznos naknade koja se naplaćuje drugim poduzetnicima za odlaganje otpada na deponiju, te u kojoj mjeri plaćanjem naknade za odlaganje otpada drugi poduzetnici participiraju u troškovima održavanja deponija.
Podneskom od 15. travnja 2005. poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar se očitovao na zahtjev Agencije, u kojem, u bitnome navodi da se troškovi održavanja deponija financiraju od cijene odvoza otpada od građana i gospodarstva, te kako prihod ostvaren od naplate deponiranja otpada po cijeni od 35,00 kn/m3 iznosi svega 1 posto ukupnih godišnjih prihoda i to iz razloga što u okolici Zadra postoji više nekontroliranih deponija na kojima ne postoji čuvarska služba, te da poduzetnici radije tamo odvoze otpad bez naplate.
Također, u dopisu od 14. ožujka 2006, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar navodi kako se, prilikom sklapanja Ugovora o prikupljanju, odvozu i deponiranju otpada s poduzetnikom-korisnikom usluge, koji se nalazi izvan područja Grada Zadra, procjena odvoza jedne ture otpada obavlja na način da se ocjenjuje koliko vremena je potrebno da vozilo za prikupljanje i odvoz otpada dođe do mjesta gdje se nalazi kontejner, predigne ga i odveze na gradski deponij, izvrši ukrcaj i isti kontejner vrati korisniku usluge. Procjena o tome koliko je vremenski vozilo za prikupljanje i odvoz otpada zauzeto za odvoz jedne ture predočuje se korisniku usluge prilikom ugovaranja. Navedena tura nije predviđena u Cjeniku navedenog poduzetnika.
Na upit Agencije je li se kod »slobodnog ugovaranja« cijene usluga prikupljanja i odvoza otpada u cijenu uračunava i odlaganje prikupljenog otpada, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar očitovao se kako se prilikom »slobodnog ugovaranja« cijene usluge prikupljanja i odvoza otpada uračunava i odlaganje prikupljenog otpada na gradskoj deponiji, te kako se kalkulacija cijene rada, odnosno usluge odlaganja otpada trećim osobama obavlja na isti način kao i kada nije riječ o »slobodnom ugovaranju«.

4.6. UGOVORNI ODNOSI PODUZETNIKA ČISTOĆA d.o.o., ZADAR S PODUZETNICIMA KORISNICIMA NJEGOVIH USLUGA IZVAN GRADA ZADRA, TZV. »SLOBODNO UGOVARANJE«

Kako bi utvrdila dosljednost primjene cijena, te metodologiju obračunavanja cijene usluga od strane poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar korisnicima njegovih usluga, Agencija je zatražila dostavu preslika ugovora koje je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar u razdoblju od 2001. do 2005. sklapao s poduzetnicima-korisnicima njegovih usluga, te preslike izlaznih računa koji proizlaze iz tih Ugovora.
Predmet ovog postupka bili su samo ugovori koje je navedeni poduzetnik sklapao od 1. srpnja 2001. do zaključno 1. listopada 2003., jer se na ugovore koji su sklopljeni nakon 1. listopada 2003., odnosno dana početka primjene danas važećeg ZZTN-a iz 2003. ne mogu primijeniti odredbe ZZTN-a koji je bio važeći do dana 1. listopada 2003., sukladno članku 69. i članku 70. ZZTN-a iz 2003. Ostali ugovori zatraženi su isključivo radi mogućnosti da Agencija izvrši uvid u te ugovore u svrhu stjecanja potpune slike o tom segmentu poslovanja poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar.
Isto nije bilo moguće u potpunosti provesti iz razloga netransparentnosti u samome cjeniku usluga poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, pa shodno tome i netransparentnosti cijena u samim Ugovorima.
Problem netransparentnosti primjerice javlja se kod cijene usluge odvoza kontejnera, gdje je jedinična cijena u cjeniku prikazana po jednom satu rada, dok se u računima i u samim Ugovorima, obračunava po jednoj turi.
Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je naveo da prilikom sklapanja samoga Ugovora procjenjuje, imajući u vidu udaljenost korisnika usluga, koliko će vremena biti potrebno za obavljanje posla, te na osnovu toga određuje cijenu odvoza po turi.
Međutim, takva kalkulacija ne nalazi se u prilogu Ugovora ili pratećih računa, te je stoga nemoguće utvrditi koliko je vremena utrošeno za obavljanje predmetne usluge. Iz navedenog razloga nije bilo moguće provesti analizu Ugovora na način da se utvrdi jesu li cijene iz cjenika jednako primijenjene na sve korisnike usluga poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar.
Iako poduzetnici čiji su Ugovori u nastavku analizirani nisu stranke u postupku, navedeni Ugovori, sklopljeni u 2001., 2002. i zaključno do 1. listopada 2003. godine, su analizirani kako bi se stekla sveobuhvatna slika o načinu određivanja cijena koje poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar naplaćuje poduzetnicima-korisnicima njegovih usluga koji se nalaze izvan Grada Zadra.

Ugovori sklopljeni u 2001.
Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar dostavio je Agenciji dva Ugovora sklopljena u 2001. godini, i to s O. š. Z.* i s poduzetnikom SAS – Zadar d.d. Marina Zlatna Luka.
O. š. Z.* sklopila je 8. listopada 2001. Ugovor o predizanju, odvozu i deponiranju glomaznog otpada s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar. Ugovorom je ugovorena usluga predizanja, odvoza i deponiranja otpada autopodizačem, i to na poziv korisnika. Za svaku izvršenu turu odvoza autopodizačem naplaćivat će se cijena od 400,00 do 450,00 kn* po turi odvoza, te će se naplaćivati usluga mjesečnog najma za jedan kontejner u iznosu od 400,00 do 450,00 kn*.
Potrebno je napomenuti da se, u cjeniku poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar koji je u primjeni od srpnja 2001., ne razlikuje odvoz otpada s obzirom na vrstu otpada, kada je u pitanju odvoz otpada vozilima, već se vrši razlikovanje s obzirom na vrstu i kapacitet samog vozila (točke 2. – 7. cjenika).
U navedenom ugovoru koji je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar sklopio s O. š. Z.* nigdje ne stoji, o najmu kojeg kontejnera je riječ. Navedeno je bitno iz razloga što u cjeniku, pod točkom 8., stoji kako se u najam može uzeti kontejner od 5 – 7 m3, press kontejner od 10 m3, te kontejner od 1.100 litara, te uvidom u Ugovor možemo jedino nagađati da je riječ o najmu kontejnera od 5 – 7 m3. Međutim, potrebno je napomenuti kako je u izlaznim računima obračunavana cijena od 200,00 do 250,00 kn* mjesečnog najma za kontejner. Također, usluga odvoza otpada autopodizačem koja se obračunava po cijeni od 400,00 do 450,00 kn* nije transparentna u odnosu na cijene navedene u cjeniku, s obzirom na način na koji je cijena obračunata. Naime, u dostavljenom Ugovoru ne stoji, odnosno nije navedeno, koliko je vremena potrebno da bi se ta tura izvršila, a s obzirom da je u cjeniku navedena cijena po jednom satu rada vozila nije moguće utvrditi je li cijena iz cjenika pravilno primijenjena, odnosno prati li Ugovor cijene iz cjenika.

Ugovori sklopljeni u 2002.
Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar dostavio je Agenciji osam Ugovora sklopljenih u 2002., i to s O. P.*, s poduzetnikom S. d.o.o. iz K.*, s I. G. H., s O. P.*, s poduzetnikom M. d.o.o.*, s poduzetnikom H. d.o.o.*, s poduzetnikom A. B. – Z. d.o.o.*
Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar sklopio je 20. veljače 2002. Ugovor s O. P.* kojim je ugovoreno skupljanje, odvoz i deponiranje komunalnog otpada s područja O. P.* Ugovoreno je da će se svaka izvršena tura odvoza otpada autosmećarkom u iznosu od 1.450,00 do 1.500,00 kn po turi odvoza*, zatim izvršena tura odvoza kontejnera autopodizačem u iznosu od 350,00 do 400,00 kn*, kao i najam za jedan kontejner u iznosu od 300,00 do 350,00 kn.* Navedeni Ugovor, kao i prateći izlazni računi su nelogični i netransparentni iz nekoliko razloga.
Uvidom u točku 2. cjenika poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar od srpnja 2001. razvidno je kako se cijena sata rada vozila autosmećar razlikuje s obzirom na zapreminu sanduka samog vozila. U Ugovoru ne stoji kojega je kapaciteta vozilo autosmećar te nije razvidno je li cijena iz cjenika primijenjena pravilno. Također, i u ovom je slučaju cijena u Ugovoru dogovorena kao tura, a nigdje ne stoji koliko je vremena potrebno da bi se ista tura izvršila. Nadalje, niti jedna od mogućnosti najma kontejnera navedenih u točki 8. cjenika ne predviđa mogućnost najma kontejnera po cijeni od 300,00 do 350,00 kn mjesečno*.
Također, stavka mjesečnog najma za jedan kontejner u izlaznim računima dostavljenim Agenciji nije obračunavana.
O. P.* sklopila je 18. siječnja 2002. s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar Ugovor o predizanju, odvozu i deponiranju glomaznog otpada. Ugovorene su stavke tura odvoza i deponiranja otpadaka iz P. po cijeni od 1.450,00 do 1.500,00 kn, tura odvoza i deponiranja otpadaka iz V., Ž., B. G. i G.* po cijeni od 1.450,00 do 1.500,00 kn, kao i tura odvoza i deponiranja otpadaka iz P., I. L., G. i Z. h.* po istoj cijeni. Izvršena tura prijevoza otpada autopodizačem obračunata je po cijeni od 300,00 do 350,00 kn* po jednoj turi. Također je u Ugovoru ugovoren i najam kontejnera po cijeni od 300,00 do 350,00 kn.* Uvidom u račune dostavljene Agenciji utvrđeno je kako se radi o najmu kontejnera od 5 – 7 m3. Navedeno je bitno iz razloga što ista usluga prema cjeniku iznosi 400,00 – 450,00 kn*.
Ovdje također nailazimo na netransparentnost u primjeni cjenika na način da u Ugovoru opet ne stoji o kojem se kapacitetu vozila autosmećar radi, kao što ne stoji niti koliko je vremena potrebno da se pojedina tura izvrši, te ponovo nije moguće utvrditi primjenjuju li se cijene iz cjenika pravilno i transparentno.

Ugovori sklopljeni u 2003.
Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar sklopio je u 2003. Ugovore s poduzetnicima K. – T. d.o.o.*, O. P.*, U.O. L.*, A. C. d.o.o.* i O. U. d.o.o.*
Poduzetnik O. U. d.o.o.* sklopio je 1. srpnja 2003. Ugovor o predizanju, odvozu i deponiranju otpadaka s područja općine P.* Ugovoreno je da će se odvoz sa S.* vršiti putem kontejnera od 5 m3 po cijeni od 1.600,00 do 1.650,00 kn* po jednoj turi, kao što će se i najam kontejnera naplaćivati po cijeni od 300,00 do 350,00 kn*. Također je Ugovorena cijena sakupljanja, odvoza i deponiranja otpadaka za vozilo autosmećar po jednoj turi s cijenom od 2.200,00 do 2.250,00 kn*.
Najvažnija stavka ovoga Ugovora je »... Korisnik usluga će za deponiranje otpadaka na gradskoj deponiji koje doveze svojim vozilima, plaćati iznos od 35,00 kn po metru kubičnom....«, iz razloga što je eksplicitno napisano da ukoliko korisnik usluga sam vozi otpad na deponij plaća cijenu deponiranja od 35,00 kn po m3 za razliku od onih korisnika koji otpad neće sami odvesti na deponij, već će za njih to učiniti poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar.
Također, ovdje je riječ o najmu kontejnera od 5 – 7 m3 koji bi se po važećem cjeniku trebao naplaćivati po cijeni od 400,00 do 450,00 kn mjesečno*, dok se u Ugovoru i u izlaznim računima ista usluga najma kontejnera od 5 – 7 m3 obračunava po cijeni od 320,00 do 370,00 kn mjesečno*.
Poduzetnik A. c. d.o.o.* sklopio je 11. veljače 2003. s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar Ugovor o predizanju, odvozu i deponiranju glomaznog otpada, za lokaciju S.* Ugovorena je cijena od 400,00 do 450,00 kn* po turi odvoza otpada, kao i cijena najma kontejnera od 5 – 7 m3 po cijeni od 420,00 do 470,00 kn*.
U ovome Ugovoru ćemo istaknuti cijenu najma kontejnera koja je u slučaju poduzetnika A. c. d.o.o.* jednaka, odnosno odgovara cijeni iz cjenika za najam kontejnera od 5 – 7 m3, dok je za najam istog kontejnera poduzetniku O. U. d.o.o.* obračunavana cijena od 300,00 do 350,00 kn mjesečnog najma*.
Osim navedenih i analiziranih Ugovora, Poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar je Agenciji, između ostalog, dostavio i dvadeset Ugovora o odlaganju i deponiranju otpada sklopljenih u periodu od 30. srpnja 1996. do 28. srpnja 2003. U tim Ugovorima ugovorena je naknada za deponiranje otpada po cijeni od 35,00 kn/m3. Međutim, u četrnaest, od dvadeset dostavljenih Ugovora, ugovoren je i mjesečni paušal za deponiranje.
Iz dostavljenih Ugovora, ali i iz cjenika poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar nije bilo moguće utvrditi osnovicu za izračun tog paušala, budući da u Ugovoru stoji cijena po jedinici mjere m3.
Uvidom u dostavljene i analizirane Ugovore utvrđeno je kako postoji veliki problem netransparentnosti i nedosljednosti u primjeni cijena poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar u ugovorima s poduzetnicima – korisnicima njegovih usluga koji se nalaze izvan područja Grada Zadra, na način da navedeni poduzetnik, primjerice, za usluge odvoza otpada vozilom, za koje je u cjeniku navedena cijena za jedan sat rada u ugovoru određuje cijenu po turi odvoza otpada, te je nemoguće, ukoliko nije poznato koliko je vremena potrebno za izvršenje jedne ture, utvrditi je li cijena iz cjenika pravilno primijenjena na tu određenu uslugu.
Naime, Agencija je utvrdila da poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar za iste poslove obavljene za različite poduzetnike, obračunava i naplaćuje različite cijene, bez ekonomski mjerljivih i opravdanih kriterija te da stavke računa, koje za obavljene usluge temeljem ugovora s poduzetnicima koji se nalaze izvan područja Grada Zadra, a koje ispostavlja poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, u nekim slučajevima ne odgovaraju stavkama i parametrima u ugovoru.
II. Temeljem detaljno provedene ekonomske i pravne analize u ovom predmetu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je, sukladno članku 34. i članku 35. stavak 1. točka 2. ZZTN-a iz 2003., na 59. sjednici, održanoj 12. travnja 2006., ocijenilo da je, u konkretnom slučaju, nesporno dokazano da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, u smislu članka 6. stavak 1. točka 2. i članka 13. do 15. ZZTN-a, monopolističkim djelovanjem sprječavao slobodno tržišno natjecanje zlouporabljujući svoj monopolistički položaj na mjerodavnom tržištu odlaganja komunalnog otpada s područja Grada Zadra na deponiju Diklo, u svrhu daljnjeg jačanja njegovog vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) s područja Grada Zadra, isključivanjem s tog tržišta poduzetnika Hermo-trans d.o.o., a nakon toga diskriminacijom poduzetnika – korisnika njegovih usluga i to putem primjene cjenika od 1. srpnja 2001. godine na dalje, kojim poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, na bespravan način, vezuje različite vrste usluga određujući poduzetnicima, koji imaju s njim sklopljen ugovor za bilo koju vrstu usluga, znatno niže cijene usluga održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza) otpada s područja Grada Zadra, od cijena tih usluga koje poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar primjenjuje prema poduzetnicima koji s njim nemaju sklopljene takve ugovore.
Naime, Vijeće je utvrdilo da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, u Cjeniku usluga po kojima se ugovara kontinuirani odvoz otpadaka korisnicima (osim cijena po red.br. 1) koji je u primjeni od 1. srpnja 2001. godine, pod točkom 13. tog Cjenika, odredio da korisnici njegovih usluga koji imaju više od 1000 m2 korisne površine i nemaju sklopljene ugovore za bilo koju vrstu usluga s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar plaćaju uslugu odvoza kućnih otpadaka 0,50 kuna po m2 korisne površine, za razliku od onih poduzetnika koji imaju sklopljene ugovore za bilo koju vrstu usluga s navedenim poduzetnikom i plaćaju istu uslugu 0,22 kuna po m2 korisne površine. Na taj način, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar monopolistički djeluje, u smislu članka 13. ZZTN-a, sprječavajući slobodno tržišno natjecanje zlouporabom svog monopolističkog položaja na mjerodavnom tržištu odlaganja komunalnog otpada s područja Grada Zadra na deponiju Diklo, kako je to propisano člankom 14. stavak 1. ZZTN-a, u svrhu daljnjeg jačanja njegovog vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) s područja Grada Zadra, u smislu članka 15. stavak 1. ZZTN-a postupajući na taj način u suprotnosti s člankom 20. točke 3. i 9. ZZTN-a.
Provedena ekonomska i pravna analiza u konkretnom predmetu dokazala je da poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, koji temeljem općeg propisa ima monopolistički položaj na tržištu vezujuće usluge (tržištu odlaganja komunalnog otpada na deponiju Diklo), primjenom mješovite vezane prodaje, počevši od 1. srpnja 2001., »financijski vezuje« svoje korisnike, odnosno kupce svojih usluga na način da primjenu popusta u cijeni svojih usluga isključivo vezuje za njihovo prihvaćanje vezujuće i vezane usluge.
Naime, takvim »financijskim vezivanjem« odnosno poticanjem svojih kupaca na prihvaćanje usluge održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) zajedno s uslugom odlaganja komunalnog otpada, primjena popusta u znatnijoj mjeri nadilazi uštede koje nastaju prodajom više usluga zajedno, odnosno kupac je prisiljen pribavljati usluge od davatelja usluga u »paketu«.
Vijeće je utvrdilo da, iz navedenog postupanja poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar proizlaze sljedeći štetni učinci na slobodno tržišno natjecanje:
Primjenom mješovite vezane prodaje, navedeni poduzetnik je poduzetnika Hermo-trans d.o.o. isključio s tržišta održavanja čistoće (prikupljanje i odvoz otpada) s područja Grada Zadra, te do 16. prosinca 2004. na isti način sprječavao eventualni ulaz drugih poduzetnika na mjerodavno tržište održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) s područja Grada Zadra.
Nakon toga dana, sustavna poslovna politika poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, usmjerena je na diskriminaciju poduzetnika-korisnika njegovih usluga, koje taj poduzetnik financijski vezuje, prisiljavajući ih na kupovinu njegovih usluga u paketu, odnosno ne omogućava im slobodan izbor usluge kojima će se isti koristiti, pa na taj način poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar monopolistički djeluje, u smislu članaka 13., 14. stavak 1. i 15. stavak 1. ZZTN-a, zlouporabljujući svoj vladajući položaj na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) i monopolistički položaj na mjerodavnom tržištu odlaganja otpada, u smislu članka 20. točke 3. i 9. ZZTN-a, dovodeći poduzetnike-korisnike njegovih usluga u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju.
Vijeće je ovakvu odluku donijelo vodeći računa o zakonskoj regulativi kojom je, u vrijeme podnošenja zahtjeva poduzetnika Hermo-trans d.o.o., bilo regulirano obavljanje usluga prikupljanja i odvoza otpada. Utvrđeno je kako su ZOKG i ZOP na različit način definirali pravne subjekte koji mogu obavljati usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada. ZOKG je propisivao da ovlasti za obavljanje navedenih komunalnih djelatnosti proizlaze iz Ugovora o koncesiji ili Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, dok ZOP, kao posebni propis o gospodarenju otpadom, te odredbe nije sadržavao. Naime, ZOP-om nije bila predviđena posebna dozvola za obavljanje djelatnosti koje su vezane uz zbrinjavanje otpada.
Slijedom navedenog, nesporno je utvrđeno da je poduzetnik Hermo-trans d.o.o., temeljem posebnog propisa, na valjanoj zakonskoj osnovi obavljao djelatnost prikupljanja i odvoza otpada, odnosno da je tržište prikupljanja i odvoza otpada u to vrijeme bilo tzv. »otvoreno« tržište na kojem je postojala mogućnost ulaska i održavanja novih poduzetnika.
Nadalje, Vijeće je utvrdilo da je poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, u smislu članka 6. stavak 1. točka 2. i članka 13. do 15., vezano uz članak 20. točke 3. i 9. ZZTN-a, monopolističkim djelovanjem sprječavao slobodno tržišno natjecanje zlouporabljujući svoj monopolistički položaj na mjerodavnom tržištu odlaganja komunalnog otpada na deponiju Diklo, budući da se otpad prikupljen s područja općina Bibinje, Kukljica, Nin, Privlaka, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vir, Zadar, Zemunik Donji i Preko, isključivo odlaže na deponij Diklo, u svrhu daljnjeg jačanja njegovog vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) na istom području, jer je na bespravan način, počevši od 1. srpnja 2001., vezivao različite vrste usluga, odnosno poduzetnicima koji se nalaze izvan Grada Zadra i s kojima ima sklopljene ugovore o prikupljanju i odvozu otpada nije naplaćivao uslugu deponiranja prikupljenog otpada, a ostalim poduzetnicima koji s Čistoćom d.o.o. Zadar nisu imali sklopljene takve ugovore naplaćivao je uslugu deponiranja otpada, dovodeći ih tako u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju.
Naime, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar poduzetnicima koji se nalaze izvan Grada Zadra i s kojima ima sklopljene Ugovore o prikupljanju i odvozu otpada, ne obračunava uslugu deponiranja prikupljenog otpada, za razliku od poduzetnika koji sami dovoze kućni otpad na deponij i kojima obračunava uslugu deponiranja otpada po cijeni od 35,00 kn po prostornom metru dovezenog otpada, dovodeći ih tako u nepovoljniji položaj. Na taj način, poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar, diskriminira poduzetnike-korisnike njegovih usluga, koje taj poduzetnik financijski vezuje, prisiljavajući ih na kupovinu njegovih usluga u paketu, odnosno ne omogućava im slobodan izbor usluge kojima će se isti koristiti, pa na taj način poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar monopolistički djeluje, u smislu članaka 13., 14. stavak 1. i 15. stavak 1. ZZTN-a, zlouporabljujući svoj vladajući položaj na mjerodavnom tržištu održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) i monopolistički položaj na mjerodavnom tržištu odlaganja otpada, u smislu članka 20. točka 3. ZZTN-a, dovodeći poduzetnike-korisnike njegovih usluga u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju.
Temeljem činjenica utvrđenih ekonomskom i pravnom analizom nesporno je utvrđeno da ne postoji dosljednost poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar u primjeni cijena za obavljanje usluge odlaganja komunalnog otpada, budući da je cijena za navedenu uslugu na transparentan način predviđena samo za poduzetnike koji sami dovoze otpad radi njegovog deponiranja na deponiju Diklo, kojim upravlja poduzetnik Čistoća d.o.o. Zadar i ona iznosi 35,00 kn za prostorni metar otpada koji se odlaže na deponij.
U svim ostalim slučajevima ne postoji objektivan kriterij za određivanje cijene navedene usluge.
Prema navodima poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, poduzetnicima koji se nalaze u Gradu Zadru je cijena usluge odlaganja komunalnog otpada uračunata u cijenu usluge održavanja čistoće (prikupljanje i odvoza otpada), koja se naplaćuje po metru kvadratnom korisne površine korisnika usluge.
Zaračunava li se poduzetnicima, koji se nalaze izvan Grada Zadra i koji su sklopili Ugovore o prikupljanju, odvozu i odlaganju otpada s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar, cijena usluge odlaganja komunalnog otpada i na koji se način ista određuje, nije bilo moguće utvrditi, budući se u ovom segmentu poslovanje navedenog poduzetnika odvija na krajnje netransparentan i nedosljedan način. Rečeno iz razloga što poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar u ugovorima s navedenim poduzetnicima uobičajeno ugovara uslugu odvoza otpada vozilom »autosmećarka« ili autopodizačem i to po cijeni koja se zaračunava po jednoj turi, te najam press kontejnera po cijeni koja se zaračunava mjesečno po kontejneru. Stoga nije razvidno je li, odnosno ako jest, na koji je način u navedene usluge uračunata cijena usluge odlaganja komunalnog otpada iz navedenih ugovora.
S obzirom na utvrđeno, Vijeće je donijelo odluku da se poduzetniku Čistoća d.o.o., Zadar zabrani svako buduće postupanje kojime bi mogao narušiti slobodno tržišno natjecanje monopolističkim djelovanjem na način opisan u točki I. i II. izreke ovog rješenja.
Negativne učinke takvog postupanja moguće je efikasno otkloniti tako da se navedenom poduzetniku naloži donošenje novog Cjenika kojim će na jasan, transparentan i nediskriminirajući način odrediti cijene usluge održavanja čistoće (prikupljanja i odvoza otpada) neovisno o tome imaju li poduzetnici s njim sklopljen ugovor za bilo koju drugu vrstu usluga, odnosno svima, na jednak i nediskriminirajući način naplaćivati uslugu deponiranja prikupljenog otpada neovisno o tome na kojem se području navedeni poduzetnici nalaze te imaju li sklopljene Ugovore o održavanju čistoće (prikupljanju i odvozu otpada) s poduzetnikom Čistoća d.o.o., Zadar.
Stavke iskazane u računima ispostavljenim korisnicima usluga poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar, koji se nalaze na području Grada Zadra, moraju odgovarati stavkama usluga navedenim u njegovom cjeniku, odnosno stavke u računima moraju biti iskazane na transparentan način.
Također, cijene usluga koje poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar obračunava poduzetnicima koji se nalaze izvan područja Grada Zadra, moraju biti specificirane, odnosno na jasan i transparentan način određene, temeljem objektivnih mjerila (primjerice sat rada, količina prikupljenog i odvezenog otpada ili precizno utvrđena udaljenost tih poduzetnika od deponija Diklo), kako bi se mogla pratiti dosljednost njihove primjene prilikom obračunavanja u računima koje poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar temeljem Ugovora izdaje korisnicima svojih usluga koji se nalaze izvan područja Grada Zadra.
Na taj bi način, poduzetnici – korisnici usluga poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar bili u mogućnosti utvrditi, na transparentan i jednostavan način, jesu li usluge koje za njih obavlja poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar za njih ekonomski isplative.
Navedene naloge je isti dužan izvršiti bez odgode, a najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana dostave ovog rješenja.
Vijeće je stava da će se, ukoliko poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar postupi sukladno predmetnom nalogu Agencije, svrha i smisao naloga usmjerenog na otklanjanje negativnih učinaka na tržišno natjecanje, proizašlih iz monopolističkog djelovanja navedenog poduzetnika, ostvariti i u odnosu na sve Ugovore koji nisu bili predmetom ovog postupka, a koje je taj poduzetnik, pod istim uvjetima s korisnicima njegovih usluga, sklopio nakon 1. listopada 2003., ali i na sve buduće Ugovore koje će navedeni poduzetnik sklapati u budućnosti s korisnicima njegovih usluga.
U protivnom, Vijeće je odlučilo da će Agencija, ukoliko poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar ne postupi sukladno nalogu iz ovog rješenja, pokrenuti po službenoj dužnosti postupak ocjene Ugovora, koje je navedeni poduzetnik sklopio s korisnicima njegovih usluga, nakon 1. listopada 2003., u smislu odredaba važećeg ZZTN-a iz 2003., sukladno svojoj zakonskoj ovlasti iz članka 41. stavak 1. navedenog Zakona, zbog postojanja javnog interesa.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točkama I., II., III., IV., V. izreke ovoga rješenja.
S obzirom da su poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar i odgovorna osoba tog poduzetnika opisanim postupanjem ostvarili biće djela iz članka 39. stavka 1. točke 2. i stavka 2. ZZTN-a, Agencija će protiv rečenog poduzetnika i njegove odgovorne osobe podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, sukladno članku 36b. ZZTN-a.
III. Agencija je 22. ožujka 2006. zaprimila troškovnik punomoćnika poduzetnika Čistoća d.o.o., Zadar od 16. ožujka 2006., za zastupanje navedenog poduzetnika na usmenoj raspravi od 15. veljače i 14. ožujka 2006, u iznosu od 4.880,00 kuna.
Budući je navedeni postupak poduzetnik Čistoća d.o.o., Zadar izazvao svojim ponašanjem ne može se primijeniti članak 114. ZoUP-a kojim je propisano kada stranka ima prava na naknadu troškova postupka.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki VI. izreke ovoga rješenja.
IV. Sukladno članku 37a. stavak 1. ZZTN-a rješenje Agencije kojim se utvrđuje narušavanje slobodnog tržišnog natjecanja monopolističkim djelovanjem objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki VII. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/-030-02/2001-01/98
Urbroj: 580-02-06-41-67
Zagreb, 12. travnja 2006.

Predsjednica
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.
 

______________
Napomena:
Budući da podaci označeni zvjezdicom (*) i točni postoci tržišnog udjela predstavljaju poslovnu tajnu u smislu članka 51. ZZTN-a iz 2003., isti su izuzeti od objavljivanja, pa su navedeni podaci izostavljeni iz teksta, odnosno koriste se skraćenice naziva i postoci u rasponu.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - monopolističko djelovanje Čistoće d.o.o., Zadar
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !