Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - naknadno odobrenje državnih potpora za poticanje kulture i zaštitu baštine te za poticanje audiovizualne industrije ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 6.6.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2007-03/25, urbroj: 580-03-07-43-7 od 24. svibnja 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1876

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 14.L343568 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku davanja naknadnog odobrenja na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi od 5. prosinca 2006. i Pravilnika izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi od 26. veljače 2007., pokrenutom na temelju zahtjeva Ministarstva kulture, sa sjedištem u Zagrebu, Runjaninova ulica 2, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, s 83 sjednice, održane 24. svibnja 2007., donosi

RJEŠENJE

I. Naknadno se odobravaju državne potpore za poticanje kulture i zaštitu baštine te za poticanje audiovizualne industrije sadržane u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi od 5. prosinca 2006. i od 26. veljače 2007., jer su iste sukladne s odredbama Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAPRIMANJE ZAHTJEVA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 15. prosinca 2006., od Ministarstva kulture (dalje: Ministarstvo), podnesak od 12. prosinca 2006., klasa: 612-01/06-01/1659, urbroj: 532-10-03/1-06-03, u čijem je privitku dostavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, klasa: 612-01/05-01/1659, urbroj: 632-10-03/1-09-01, od 5. prosinca 2006. objavljen uL343570 »Narodnim novinama« br. 135/06 (dalje: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika).
Budući da dostavljena dokumentacija nije bila dostatna za donošenje meritorne odluke, Agencija je zahtjevom od 3. siječnja 2007., klasa: 430-01/2006-03/36, urbroj: 580-03-06-43-3, od Ministarstva zatražila da naknadno uskladi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sa Zakonom o državnim potporamaL343571 (»Narodne novine«, br. 140/05; dalje: ZDP), i Uredbom o državnim potporamaL343572 (»Narodne novine« 121/03; dalje: Uredba), te da dostavi ispunjen i od ovlaštene osobe ovjeren Obrazac prijave državne potpore (dalje: Obrazac prijave). Uredba se primjenjuje sukladno članku 10.L343573 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 50/06).
Također, Agencija je u rečenom zahtjevu dala osnovne naputke i objašnjenja u svezi usklađenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika od 5. prosinca 2006. sa ZDP-om.
Dana 24. siječnja 2007., Agencija je od Ministarstva zaprimila očitovanje, klasa: 612-01/06-01/1659, urbroj: 542-10-01/6-07-05, od 18. siječnja 2007. U očitovanju je u bitnome navedeno da je u tijeku izrada Nacrta prijedloga Zakona o audiovizualnoj djelatnosti kojim će se urediti sustav državne potpore za film, dok državne potpore za kulturu predstavljaju državne potpore male vrijednosti.
Međutim, s obzirom da Ministarstvo nije dostavilo usklađeni tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika sa ZDP-om, Agencija je požurnicom od 19. veljače 2007., klasa: UP/I 430-01/2007-03/25, urbroj: 580-03-07-43-4, od Ministarstva, ponovo zatražila dostavu usklađenog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika te Obrazac prijave.
Dana 1. ožujka 2007. Ministarstvo je dostavilo Obrazac prijave državne potpore, dok je 6. travanja 2007. dostavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika od 26. veljače 2007., klasa: 612-01/06-01/1659, urbroj: 532-10-03/1-07-08.
S obzirom na naprijed navedeno, Ministarstvo je prije donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika od 5. prosinca 2006. i 26. veljače 2007., sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a, bilo u obvezi isti dostaviti Agenciji na prethodno odobrenje, a što je propustilo učiniti. Stoga, u konkretnom slučaju Agencija temeljem članka 14. stavku 2. ZDP-a provodi postupak naknadnog odobrenja.

2. OPIS PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNA PRAVILNIKA

Izmjene i dopune Pravilnika odnose se na Pravilnik izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturiL343575 (»Narodne novine«, br. 7/01 i 60/01; dalje: Pravilnik) donesen na temelju članka 10. točke a) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturiL343576 (»Narodne novine« br. 58/90 i 27/93). Pravilnik je donesen prije stupanja na snagu Zakona o državnim potporamaL343577 (»Narodne novine«, br. 47/03 i 60/04)
Pravilnikom se određuju rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih projekata i akcija, te se utvrđuju programi javnih potreba u kulturi za koji se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Utvrđivanje kulturnih programa je od interesa za razvitak kulture Republike Hrvatske i njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi se putem Javnog poziva kojeg raspisuje Ministarstvo.
Javni poziv odnosi se na određeno područje kulture za koje se mogu predlagati programi, a koji se između ostalog odnose na programe za knjigu i nakladništvo te programe za audiovizualne djelatnosti.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika od 5. prosinca 2006. i 26. veljače 2007. dostavljen je Agenciji jer je Pravilnik uvršten u Popis važećih programa i drugih akata kojim su odobrene ili dane opće državne potpore do stupanja na snagu Zakona o državnim potporamaL343578 (»Narodne novine«, br. 47/03 i 60/04) zbog neusklađenosti istih s odredbama rečenog Zakona i stoga predstavlja postojeću državnu potporu.
Popis je izrađen temeljem članka 21. ZDP-a, iz kojeg proizlazi da je Agencija, osim izrade rečenog Popisa, bila dužna, isti zajedno s prijedlogom zaključaka o njihovom usklađenju s odredbama ZDP-a,dostaviti Vladi Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH).
U Popisu je u odnosu na Pravilnik navedeno da je isti potrebno uskladiti u odnosu na intenzitet državne potpore za kulturu iz članka 40. i 41. Uredbe.
Vlada RH prihvatila je Popis Zaključkom od 2. ožujka 2006., klasa: 421-01/06-02/01, urbroj: 5030116-06-2. Točkom 2. rečenog Zaključka Vlade RH, zadužena su tijela središnje državne uprave, te pravne osobe koje dodjeljuju ili upravljaju državnim potporama, da u suradnji s Agencijom, usklade ili predlože Vladi RH, usklađivanje važećih propisa, programa i drugih akata kojima su odobrene ili dane državne potpore, sukladno Popisu.
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika od 5. prosinca 2006., predviđeno je da stručna-savjetodavna Vijeća prilikom vrednovanja programa za knjigu i nakladništvo odnosno programa za audiovizualne djelatnosti, posebno vrednuju i značenje rečenih programa za razvitak hrvatske kulture.
Osim toga, državna potpora za financiranje audiovizualne industrije može se dodijeliti poduzetnicima do 50 posto ukupnih troškova pojedinog programa, dok nositelj programa može utrošiti najviše do 20 posto odobrenih sredstava na produkciju izvan Republike Hrvatske.
U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika od 26. veljače 2007. navedeno je da se državna potpora koje se odnose na financiranje knjige i nakladništva te na audiovizualne djelatnosti, može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama (poduzetnicima) koji prilikom obavljanja gospodarske djelatnosti sudjeluju u prometu roba i usluga, te da se takvi programi prethodno prijavljuju Agenciji na odobrenje.

3. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika od 5. prosinca 2006. i 26. veljače 2007. na svojoj 83. sjednici, održanoj 24. svibnja 2007.
Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz dostavljenih Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika i Obrasca prijave državne potpore.
Vijeće je utvrdilo da mjere sadržane u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika od 5. prosinca 2006., opisane u točki 2. obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama, jer sredstva predviđena u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika predstavljaju državna sredstva; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisniku potpore daju ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; dodjelom sredstava ostvaruje se selektivnost, tj. ista utječe na ravnotežu između poduzetnika i njegove konkurencije; dodjelom sredstava postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).
Nadalje, člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, dok su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a propisana izuzeća od opće zabrane.
S obzirom da se državne potpore sadržane u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika odnose na kulturu, Vijeće je moralo utvrditi može li se na takve potpore primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke b) ZDP-a, temeljem kojeg se iznimno mogu ocijeniti sukladnim ZDP-u državne potpore namijenjene poticanju kulture i zaštiti baštine.
Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavka 3. točke b) ZDP-a predložene državne potpore moraju biti sukladne članku 40. i 41. Uredbe.
Iz članka 40. Uredbe proizlazi da su državne potpore za poticanje kulture i zaštite baštine namijenjene projektima koji su značajni za razvoj hrvatske kulture, sukladne članku 4. stavku 3. točki b) ZDP-a.
Sukladno odredbi iz članka 41. stavka 1. Uredbe, državne potpore za poticanje audiovizualne industrije mogu se dodijeliti pod uvjetom da sadržaj produkcije mora biti značajan za razvoj hrvatske kulture, intenzitet državne potpore mora biti ograničen na 50 posto ukupnih troškova te nositelj prava može utrošiti do 20 posto proračuna produkcije izvan Republike Hrvatske.
Primjenom rečenih članka na konkretan slučaj, Vijeće je u odnosu na državne potpore za kulturu predviđene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika od 5. prosinca 2006., opisane u obrazloženju ovog rješenja, utvrdilo da je riječ o državnim potporama za poticanje kulture i zaštitu baštine iz članka 40. i 41. Uredbe, odnosno da je intenzitet državne potpore predviđen u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika od 5. prosinca 2006 usklađen s intenzitetom državne potpore iz Uredbe, te da se na iste može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke b) ZDP-a,
Vijeće je nadalje, utvrdilo da je u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika od 26. veljače 2007. predviđeno da se programi koji se odnose na knjigu i nakladništvo te financiranje audiovizualne industrije namijenjeni poduzetnicima, moraju prijaviti Agenciji na odobrenje, kao što je to i propisano člankom 11. i 12. ZDP-a.
Slijedom navedenog, s obzirom da se na državne potpore za poticanje kulture i zaštitu baštine te za poticanje audiovizualne industrije sadržane u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi od 5. prosinca 2006. i 26. veljače 2007., doneseni bez rješenja Agencije, može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke b) ZDP-a, Vijeće je na iste dalo naknadno odobrenje sukladno članku 14. stavku 2. ZDP-a. Stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika te Pravilnik, predstavljaju pravni temelj za donošenje pojedinačnih programa za financiranje javnih potreba u kulturi, koje je Ministarstvo u obvezi dostaviti Agenciji na odobravanje sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a, kao što je to i predviđeno Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika od 26. veljače 2007.
Također, Vijeće upućuje na mišljenje Agencije od 23. ožujka 2005., klasa: 430-01/2004-03/44, urbroj: 580-03-04-29-4.
U navedenom mišljenju Agencije, između ostalog navedeno je u kojim slučajevima sredstva koja dodjeljuje Ministarstvo kulture (Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Uprava za kulturni razvitak i stvaralaštvo, Uprava za knjigu i nakladništvo) za ostale programe kao što su npr. zaštita baštine, istraživanje u kulturi ili multimedijski programi, predstavljaju državnu potporu sukladnu ZDP-u, odnosno u kojim slučajevima sredstva ne predstavljaju državnu potporu budući se radi o sredstvima koja se dodjeljuju korisnicima koju ne mogu biti korisnicima državne potpore (primjerice arhivi, muzeji i sl.).
U rečenom mišljenju Ministarstvo je također upozoreno s mogućnošću dodjele državnih potpora male vrijednosti koje su bile određene člankom 5.L343579 Uredbe. Ovim putem Vijeće skreće pozornost da su 3. svibnja 2007., objavom Odluke o objavljivanju pravila o potporama malih vrijednosti (»Narodne novine«, br. 45/07), kojom je usvojena Uredba Komisije Europskih zajednica, br. 1998/2005, od 15. prosinca 2006., o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici na potpore male vrijednosti (Službeni list Europske unije, serija L, br. 379, od 28. prosinca 2006., str. 5 do 10), stupila na snagu nova pravila za potpore male vrijednosti.
Temeljem članka 18. ZDP-a, Agencija rješenja iz članka 14. stavka 2. ZDP-a, objavljuje u »Narodnim novinama«. Stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-03/25
Urbroj: 580-03-07-43-7
Zagreb, 24. svibnja 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - naknadno odobrenje državnih potpora za poticanje kulture i zaštitu baštine te za poticanje audiovizualne industrije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !