Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - naknadno odobrenje na Uredbu o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 10.1.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2006-04/58 od 14. prosinca 2006.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

234

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 5.L320626 i članka 14.L320627 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku davanja naknadnog odobrenja na Uredbu o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu, pokrenutom na temelju zahtjeva Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Prisavlje 14, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 73. sjednice, održane 14. prosinca 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Daje se naknadno odobrenje na Uredbu o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu jer je ista sukladna s odredbama Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dana 17. studenoga 2006., od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo) zahtjev za izdavanje mišljenja na nacrt Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (dalje: Nacrt Uredbe), od 9. studenog 2006, klasa: 011-01/04-02/78, urbroj: 530-04-06-5. U prilogu predmetnog Nacrta Uredbe dostavljeno je obrazloženje Nacrta Uredbe te ispunjeni Obrazac standardne metodologije za procjenu financijskog učinka (dalje: PFU Obrazac).
S obzirom na to da Nacrt Uredbe predstavlja prijedlog akta koji sadržava elemente državne potpore, a koje Ministarstvo upućuje na usvajanje Vladi Republike Hrvatske, smatra se da je isti podneseni sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o državnim potporama (dalje: ZDP).
Na prijedloge akata podnesene sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje iz članka 13. ZDP-a.
Agencija daje mišljenje samo na nacrte prijedloga zakona sukladno članku 10. stavku 1. ZDP-a.
S obzirom na to da je Vlada Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH) u međuvremenu, 30. studenog 2006., donijela Uredbu o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (dalje: Uredba), Agencija je provela postupak naknadnog odobrenja sukladno članku 14.L320629 stavku 2. ZDP-a. Uredba je objavljenja u »Narodnim novinama« broj 132/06.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

Agencija je prilikom vođenja postupka, osim odredbi ZDP-a, Uredbe o državnim potporamaL320631 (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba) koju Agencija primjenjuje sukladno članku 10.L320632 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., primjenjivala i kriterije i standarde poredbenog prava Europske unije koji se odnose na državne potpore i to:
– Priopćenje Komisije – Smjernice Zajednice o državnim potporama u pomorskom prijevozu (OJ C 13/3 od 17. siječnja 2004.; dalje: Priopćenje Komisije);
– Priopćenje Komisije o službi od općeg ekonomskog interesa (OJ C 17/4 od 19. siječnja 2001.); te
– Odluku Komisije o državnim potporama koje je dodijelila Španjolska u korist pomorskog prijevoza koji određuje ugovor o obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa u sektoru pomorskog prijevoza (OJ L 57/32 od 27. veljače 2001.; dalje: Odluka Komisije)

3. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju dostavljenih podataka utvrđeno je sljedeće:
Uredba donijeta temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometuL320634 (»Narodne novine«, broj 33/06), na koji je Agencija izdala pozitivno mišljenje od 30. studenoga 2005., klasa: 011-02/2005-01/09, urbroj: 580-05-05-58-09.
Uredbom se uređuju pitanja davanja koncesija za obavljanje javnog pomorskog prijevoza u linijskom prometu na državnim, županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama na temelju provedenog javnog natječaja koji raspisuje tijelo ovlašteno za davanje koncesija, propisuju se kriteriji za određivanje cijene usluga, visina naknade za koncesiju i način plaćanja, instrumenti plaćanja naknade za koncesije te kriteriji za davanja potpora.
U obrazloženju sadržanog u PFU Obrascu navodi se da se Uredbom predviđa mogućnost uvođenja konkurencije u obalnom linijskom pomorskom prometu, a time i razvoj privatnog brodarstva u nacionalnoj plovidbi, obzirom da je do sada linijski pomorski promet obavljao uglavnom brodar u vlasništvu Republike Hrvatske – Jadrolinija Rijeka, te koncesioniranje putničkih linija temeljem javnih natječaja. Kako se linije u funkciji redovitog povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno u većini slučajeva subvencioniraju iz Državnog proračuna, provođenjem Uredbe, transparentnije će se pratiti odobreni iznosi financijskih sredstava iz Državnog proračuna po svakoj liniji zasebno. Osim toga, cilj donošenja Uredbe je i jačanje konkurentnosti domaćih brodara prilikom ulaska poduzetnika iz Republike Hrvatske na zajedničko europsko tržište.

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja razmatralo je Uredbu na svojoj 73. sjednici održanoj 14. prosinca 2006.
4.1. Vijeće je zaključilo da Uredba sukladno članku 3. stavku 2. ZDP-a predstavlja program državne potpore odnosno akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore.
Zaključak Vijeća temelji se na činjenici da Uredba, između ostalog, određuje postupak dodjele koncesija za obavljanje javnog prijevoza na državnim, županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama na temelju provedenog javnog natječaja kao i kriterije dodjele državnih potpora za nerentabilne linije.
Stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Naime, Vijeće je prvenstveno trebalo utvrditi je li kriteriji za dodjelu financijskih sredstva za pokriće operativnih troškova brodarima koji održavaju nerentabilne linije, predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama jer će se sredstva dodijeliti brodarima iz državnog proračuna; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donosi ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju predložena sredstva dodjeljuju pojedinim korisnicima na selektivnoj osnovi, te kako dodjelom na način predviđen Uredbom postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobiti u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP-a.
Člankom 4. stavak 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisnicima državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske.
Vijeće je zatim trebalo utvrditi je li postoji mogućnost primjene izuzeća temeljem članka 4. stavak 3. točke e) ZDP-a, odnosno je li se rečena financijska sredstva namijenjena pokriću operativnih troškova koja predstavljaju zabranjenu državnu potporu, mogu smatrati kompenzacijom za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa.
Članak 4. stavak 3. točka e) ZDP-a odnosi se na državne potpore pravnim i fizičkim osobama kojima je na temelju posebnih propisa povjereno obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa ili utvrđeno isključivo pravo obavljanja određene djelatnosti, a bez kojih bi državnih potpora bili onemogućeni u obavljanju i provedbi povjerenih im zadaća, a uz uvjet da državne potpore predstavljaju isključivo naknadu za obavljanje i provedbu tih zadaća.
Kako je u konkretnom slučaju riječ o pokrivanju operativnih troškova brodara na nerentabilnim linijama, odnosno o obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa, potrebno je da takva usluga bude na jasan način unaprijed određena; da je naknada za obavljanje službe određena i utvrđena na objektivan i transparentan način; te da država kompenzira/nadoknađuje troškove koji su nastali obavljanjem ovakve službe (u konkretnom slučaju razlika između većih troškova u odnosu na prihode dodjeljivat će se svim brodarima koji održavaju nerentabilne linije).
Sukladno pravilima o transparentnosti financijskih odnosa između davatelja i korisnika državne potpore, kojima je dano isključivo pravo obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa a koji ujedno obavljaju i druge djelatnosti koje nisu vezane uz obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa, moraju voditi odvojeno knjigovodstvo kako bi se moglo točno utvrditi da financijska sredstva namijenjena za obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa predstavljaju minimalno potrebna sredstva za obavljanje navedene službe, odnosno kako bi bilo vidljivo da nije došlo do prekomjerne kompenzacije troškova.
Vijeće je utvrdilo da Uredba sadržava sve elemente temeljem kojih je vidljivo da se radi o programu koji se odnosi na obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa.
Međutim, radi ocjene je li naknade za konkretne nerentabilne linije ne prelaze potrebne iznose za pokriće svih troškova ili dijela troškova koji se mogu uračunati u obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, Ministarstvo je u obvezi Agenciji dostaviti izračun naknade za svaku pojedinu nerentabilnu liniju temeljem svih elemenata određenih Uredbom, koji se odnose na izvršenje navedenog izračuna.
Navedeni izračun ne odnosi se samo na linije za koje će se raspisati javni natječaj, nego za sve nerentabilne linije za koje se predviđa dodjela navedene naknade putem Državnog proračuna.
U odnosu na trajanje ugovora o koncesiji, Vijeće napominje da bi, sukladno Priopćenju Komisije te Odluci Komisije, Ugovori o obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa trebali biti sklopljeni na određeno vrijeme, ali ne više od 6 (šest) godina.
4.2. Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 14. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-04/58
Urbroj: 530-03-06-61-2
Zagreb, 14. prosinca 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - naknadno odobrenje na Uredbu o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !