Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - naknadno odobrenje za državne potpore u obliku subvencije za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture ... ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 6.6.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2007-55/23, urbroj: 580-03-07-17-13 od 24. svibnja 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1877

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 14.L343581 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/04) u upravnom postupku davanja odobrenja na Odluku o kriterijima i mjerilima za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu, pokrenutom na temelju zahtjeva Hrvatske agencije za telekomunikacije, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 13, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 83. sjednice, održane 24. svibnja 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Daje se naknadno odobrenje državne potpore u obliku subvencije sadržane u Odluci o kriterijima i mjerilima za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu, od 16. svibnja 2007., klasa: 650-01/07-01/01-, urbroj: 5030108-07-1, jer je ista sukladna Zakonu o državnim potporama.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u «Narodnim novinama».

Obrazloženje

1. ZAPRIMANJE ZAHTJEVA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 23. ožujka 2007., od Hrvatske agencije za telekomunikacije (dalje: HAT), sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 13, Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjma gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu (dalje: Prijedlog Odluke).
Prijedlog Odluke podnesen je sukladno članku 11.L343583 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP).
Iz Prijedloga Odluke između ostalog proizlazi da je HAT zadužen za provedbu natječaja za dodjelu poticajnih sredstava pružateljima usluga širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi i brdsko planinskim područjima, sukladno Zakonu o područjima od posebne državne skrbiL343585 (»Narodne novine«, broj 26/03, 42/05 i 90/05) te Zakonu o brdsko-planinskim područjimaL343586 (»Narodne novine«, broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05 te 90/05).
S obzirom da informacijska i telekomunikacijska infrastruktura izgrađena poticajnim sredstvima dobivenim na natječaju ostaje u vlasništvu onih poduzetnika koji dobivaju poticaje, poticajna sredstva sadrže element državne potpore, a Prijedlog Odluke predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a.
Međutim, dostavljeni Prijedlog Odluke nije sadržavao sve elemente na temelju kojih bi Agencija mogla donijeti rješenje o odobrenju iz članka 13. stavka 1. i 2. ZDP-a, stoga su na temelju članka 9. stavka 1. i 2. ZDP-a, zahtjevom od 4. travnja 2007., klasa: UP/I 430-01/2007-06/23, urbroj: 580-03-07-17-02, zatražena dodatna očitovanja.
Dodatna očitovanja dostavljena su podneskom HAT-a od 20. travnja 2007., klasa: 650-01/06-01/05, urbroj: 376-07-04-8, zaprimljenim 23. travnja 2007. U podnesku HAT je također predložio održavanje zajedničkog sastanka radi dodatnog pojašnjenja Prijedloga Odluke.
Dana 10. svibnja 2007., u cilju usklađenja Prijedloga Odluke održan je sastanak između predstavnika HAT-a, Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku te Agencije. Dodatna očitovanja zaprimljena su također 11. i 15. svibnja 2007., putem elektroničke pošte.
Konačni Prijedlog Odluke i Obrazac prijave državne potpore zaprimljeni su 18. svibnja 2007.
Dana 21. svibnja 2007., HAT je Agenciji dostavio Odluku o kriterijima i mjerilima za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu (dalje: Odluka) koju je usvojila Vlada Republike Hrvatske na svojoj 232. sjednici održanoj 16. svibnja 2007.
S obzirom da je Vlada RH rečenu Odluku usvojila bez prethodnog odobrenja Agencije, Agencija u konkretnom slučaju provodi postupak naknadnog odobrenja, sukladno članku 14. stavku 2. ZDP-a.

2. OPIS ZAPRIMLJENE DOKUMENTACIJE

Iz dostavljene Odluke, dodatnih obrazloženja te Obrasca prijave državne potpore proizlazi sljedeće:
2.1. Davatelj državne potpore: HAT (osnovana Zakonom o telekomunikacijama,L343587 »Narodne novine«, broj 122/03, 158/03, 177/03, 60/04 i 70/05) je samostalna, neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima.
2.2. Cilj: poticanje razvoja i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu u ruralnim i nedovoljno razvijenima krajevima Republike Hrvatske za koje ne postoji dostatan interes poduzetnika za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu. Riječ je o naseljima iz prve, druge i treće skupine područja od posebne državne skrbi sukladno Zakonu o područjima od posebne državne skrbi, te nerazvijenim gradovima i općinama sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima koja su određena u točki II. Odluke.
Ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu je od strateške važnosti s obzirom na uvođenje novih tehnologija koje imaju za cilj rast gospodarstva u svim sektorima, kao i poticaj za jačanje raznih inovacijskih procesa. Navedeno će imati za posljedicu direktnu korist za javni sektor kao i krajnje potrošače (kućanstva).
2.3. Pravni temelj: Zaključak Vlade RH o prihvaćanju Operativnog plana provedbe programa e-Hrvatska 2007. za 2006., klasa: 650-05/06-01/03, urbroj: 5030108-06-21, od 13. travnja 2006., Zaključak Vlade RH o prihvaćanje Strategije razvoja širokopojasnog pristupa Internetu u Republici Hrvatskoj do 2008. i Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja širokopojasnog pristupa Internetu u Republici Hrvatskoj za 2007., klasa: 650-01/06-02/05, urbroj: 5030116-06-1, od 13. listopada 2006. te Odluka Vlade RH o iznosu i načinu raspodjele viška prihoda nad rashodima HAT-a ostvarenog u 2005. u iznosu od 36.388.263,76 kn, klasa: 344-03/06-02/02, urbroj: 5030116-06-7, od 21. prosinca 2006.
2.4. Krajnji korisnici: ciljane skupine korisnika na ciljanim geografskih područjima, te povezivanje matičnih i područnih škola u priobalju i na otocima.
Ciljane skupine korisnika na ciljanim geografskim područjima su: privatni korisnici (kućanstva), obrazovne ustanove (škole, veleučilišta, sveučilišta, učenički i studentski domovi), javne zdravstvene ustanove (bolnice, domovi zdravlja, ambulante) te ustanove kulture (muzeji, kazališta, galerije, knjižnice, arhivi) koji su određeni točkama II. i III. Odluke.
Krajnji korisnici infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u priobalju i na otocima su matične i područne škole smještene na području Dubrovnika (7 škola), Šibenika (5 škola), Zadra (7 škola) i Trogira (1 škola) te škole smještene na otocima Lošinj, Dugi otok, Krapanj, Unije, Koločep, Zlarin, Iz, Šipan, Lopud, Silba, Prvić, Ist, Olib, Ilovik i Susak, radi njihovog povezivanja u Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu (CARNet) te radi uspostave sustava za daljinsko podučavanje.
2.5. Instrument: subvencija
Korisnici subvencije na ciljanim geografskim područjima su poduzetnici određeni u točki VI. Odluke koji su registrirani u Republici Hrvatskoj za obavljanje telekomunikacijskih usluga i koji imaju prijavu za obavljanje telekomunikacijskih usluga pristupa internetu, a na temelju javnog natječaja kojeg će raspisati HAT. Točkom VI. Odluke također je određena naknada za pruženu uslugu (mora biti jednaka ili manja od naknade za istovrsnu uslugu na drugim područjima Republike Hrvatske), brzina prijenosa ne manja od 512/192 kbit/s, te rok uspostave usluge ne smije biti dulji od šest mjeseci.
Pravo na subvenciju ostvarit će svaki poduzetnik odabran putem javnog natječaja za svakog novopriključenog korisnika na infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu na ciljanim geografskim područjima. Iznos subvencije za svakog novo-priključenog korisnika te način određivanja broja novo-priključenih korisnika bit će određen u postupku natječaja.
Iz prvotne verzije Prijedloga Odluke i očitovanja proizlazilo je da će poduzetnik odabran putem javnog natječaja ostvariti pravo na iznos poticaja od 1.270,00 kn bez PDV-a po svakom novo-priključenom korisniku. Na zahtjev Agencije u vezi određivanja troškova priključka za korisnike, HAT je naveo da troškovi priključka ovise o vrsti i mikrolokaciji korisnika, raspoloživoj osnovnoj infrastrukturi, mogućnostima postojeće infrastrukture za prijenos većih kapaciteta, te tehnologiji koja se upotrebljava za priključenje korisnika. Procijenjeni troškovi priključenja korisnika putem postojeće infrastrukture, odnosno izgradnjom dodatne infrastrukture kreću se od 1.500,00 kn do 10.000,00 kn, što ovisi o vrsti primijenjene tehnologije.
U javnom natječaju HAT može definirati i drugačiji način dodjele subvencije, uz uvjet da dodijeljena državna potpora u ciljanim geografskim područjima ne smije iznositi više od 85 posto opravdanih troškova potrebnih za priključenje korisnika i eventualnu dodatnu izgradnju infrastrukture za pristup širokopojasnom internetu.
Subvencije će se odobravati do iscrpljenja ukupno planiranih poticajnih sredstava.
Subvencije će biti ravnomjerno raspoređene na sva područja iz točke II. Odluke na način da je po 25 posto sredstava od ukupnog iznosa subvencija namijenjeno za svaku od tri skupine područja od posebne državne skrbi (ukupno 75 posto), dok je 25 posto sredstava namijenjeno brdsko-planinskim područjima.
U slučaju da se sredstva na određenom području ne iscrpe u potpunosti, preusmjerit će se na područja gdje postoji interes veći od planiranog.
Informacijska i telekomunikacijska infrastruktura za čiju je izgradnju poduzetnik ostvario pravo na subvenciju ostaje u vlasništvu istog. Poduzetnik u čijem je vlasništvu infrastruktura izgrađena na ciljanim geografskim područjima dužan je osigurati pravo pristupa istoj svim drugim davateljima telekomunikacijskih usluga na veleprodajnoj troškovnoj osnovi.
Izgrađena infrastruktura širokopojasnog pristupa internetu na otocima iz točke X. Odluke, nakon priključenja krajnjeg korisnika ostaje u vlasništvu poduzetnika odabranog temeljem javnog nadmetanja u postupku javne nabave, dok CARNet-u (Hrvatska akademska i istraživačka mreža), kao neprofitnoj organizaciji, mora biti omogućeno pravo najma ili pravo korištenja telekomunikacijskih kapaciteta rečene infrastrukture.
Kriterij odabira najpovoljnije ponude za nabavu usluga razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na otocima bit će najpovoljnija ponuda, uz uvjet da intenzitet potpore ne smije iznositi više od 70 posto opravdanih troškova koji se odnose na cijenu priključenja i dodatnih troškova.
Izgradnja infrastrukture podrazumijeva uporabu postojećih sustava prijenosa te dogradnju i izgradnju novih. U točki XII. Odluke određeni su tehnički uvjeti koje mora zadovoljiti izgrađena infrastruktura, a po kojima se razvija CARNet.
2.6. Iznos i izvor poticaja: ukupan iznos subvencije je32.736.263,76 kn, od kojih se 16.136.263,76 kn odnosi na subvencije namijenjene razvoju i ulaganju u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu na ciljanim geografskim područjima, dok se iznos od 16.600.000,00 odnosi na razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na otocima.
Navedeni iznos subvencije odnosi se na višak prihoda u odnosu na rashode HAT-a, a koji je ostvaren uplatom naknada od strane poduzetnika koji pružaju telekomunikacijske usluge.
2.7. Trajanje Programa: od 16. svibnja 2007. do 31. prosinca 2008., odnosno dok ne budu potrošeni predviđeni iznosi.
2.8. Nadzor: nakon završetka javnog natječaja, odnosno javnog nadmetanja, HAT će izvijestiti Središnji državni ured za e-Hrvatsku i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvita o načinu raspodjele i količini dodjele poticajnih sredstava.

3. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Odluku i ostalu dostavljenu dokumentaciju na 83. sjednici, održanoj 24. svibnja 2007.
Vijeće je prilikom ocjene subvencija opisanih u točki 2.5. obrazloženja ovog rješenja utvrdilo da je riječ o državnim potporama iz članka 3. stavka 1. ZDP-a i to iz sljedećih razloga:
a) jer je riječ o transferu državnih sredstava;
b) utvrđeno je da sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno poslovanje. Ekonomsku prednost, osim poduzetnika koji će biti izabrani na javnom natječaju odnosno putem javnog nadmetanja, mogu ostvariti i poduzetnici kojima je zajamčeno pravo naknadnog pristupa izgrađenoj infrastrukturi na ciljanim geografskim područjima na veleprodajnoj troškovnoj osnovi.
U odnosu na krajnje korisnike infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na ciljanim područjima opisane u točki II. Odluke, te na otocima opisane u točki X. Odluke, odnosno točki 2.4. obrazloženja ovog rješenja, utvrđeno je da isti ne mogu biti korisnici državne potpore iz članka 2. stavka 2 ZDP-a, jer je riječ o pravnim osobama koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost i ne sudjeluju u prometu roba i usluga, te stoga predložena poticajna sredstva u odnosu na krajnje korisnike ne mogu predstavljati državnu potporu.
c) utvrđeno je da se sredstva dodjeljuje selektivno, jer su usmjerena samo na određena područja tj. ona na kojima kod poduzetnika, koji se bave pružanjem telekomunikacijskih usluga, ne postoji gospodarski interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu.
d) utvrđeno je da postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koja proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (»Narodne novine – Međunarodno ugovori«, broj 14/01,14/02, 1/05 i 7/05).
Slijedom navedenog, predviđena sredstva predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a. Korisnici državne potpore u konkretnom slučaju jesu poduzetnici iz točke 2.5. obrazloženja ovog rješenja. Korisnici državne potpore iz Odluke su posredno i poduzetnici – davatelji telekomunikacijskih usluga kojima će biti naknadno omogućen pristup izgrađenoj infrastrukturi na ciljanim geografskim područjima.
Člankom 4. stavak 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. Izuzeća od opće zabrane propisana su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a.
Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4.L343588 stavka 2. i 3. točke ZDP-a, državne potpore moraju biti Usklađene s odredbama Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03;dalje: Uredba) u kojoj je određeno na koje se kategorije državnih potpora može primijeniti izuzeće. Uredba se primjenjuje sukladno Uredbi o državnim potporamaL343590 (»Narodne novine«, broj 50/06).
Međutim, u konkretnom slučaju utvrđeno je da se na državne potpore iz Odluke ne mogu primijeniti odredbe Uredbe, stoga je Vijeće moralo izravno primijeniti jedno od izuzeća iz članka 4. stavka 3. ZDP-a.
Vijeće u konkretnom slučaju nije moglo primijeniti članke 43. do 49. Uredbe koji se odnose na regionalne državne potpore na koje se može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke a) ZDP-a. Prema rečenom članku mogu se cijeniti sukladnim ZDP- državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenosti. Vijeće je primjenom članka 44. i 48 Uredbe, zaključilo da bi subvencije koje se dodjeljuju za izgradnju infrastrukture mogle predstavljati državnu potporu za početna ulaganja samo u odnosu na poduzetnike koji će ostvariti pravo na subvenciju na temelju javnog natječaja, odnosno javnog nadmetanja provedenog od strane HAT-a. Međutim, dodjela subvencija rečenim poduzetnicima uzrokuje ekonomsku prednost i korist i za ostale poduzetnike koji obavljaju djelatnost telekomunikacijskih usluga, a koji će imati pravo naknadnog pristupa izgrađenoj infrastrukturi na veleprodajnoj troškovnoj osnovi. Ekonomska prednost ili korist koju takvi poduzetnici mogu ostvariti niti na koji način nije povezana s početnim ulaganjem, te stoga na njih nije moguće primijeniti pravila o regionalnim državnim potporama, a time i izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke a) ZDP-a. Odluci Vijeća da se u konkretnom slučaju ne može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3 točke a) ZDP-a također pridonosi i činjenica da je sam cilj Odluke poticanje razvoja i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu na ciljanim područjima i otocima, a ne regionalni razvoj koji je svrha dodjele regionalnih državnih potpora.
Uzevši u obzir ciljeve Odluke Vijeće je u konkretnom slučaju odlučilo izravno primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3 točke d) ZDP-a iz kojeg proizlazi da se mogu ocijeniti sukladnim državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Prilikom izravne primjene izuzeća iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a na korisnike subvencija, koje predstavljaju državne potpore sadržane u Odluci, Vijeće je zaključilo sljedeće:
Bez izravne intervencije države putem subvencija predviđenih Odlukom, izgradnja infrastrukture na ruralnim i nedovoljno razvijenim područjima Republike Hrvatske ne bi bila ekonomski isplativa za poduzetnike koji obavljaju telekomunikacijsku djelatnost. Također, izgradnja širokopojasnog pristupa internetu dio je, kao što to proizlazi iz samih pravnih temelja opisanih u točki 2.3. obrazloženja ovog rješenja Strategije razvoja širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj do 2008. i Akcijskog plana provedbe spomenute Strategije.
Stoga, da bi se na državnu potporu moglo primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a, njeni učinci između ostalog moraju biti usklađeni s njenim ciljem, dok istovremeno ista ne smije narušavati tržišno natjecanje u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. Vijeće je zaključilo da su navedeni uvjeti ispunjeni iz sljedećih razloga:
– cilj subvencija je poticanje razvoja i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje bez izravne intervencije države,
– subvencije koje će se dodjeljivati na temelju javnog natječaja za ciljana geografska područja, kao i subvencija za otoke koje će se dodjeljivati na temelju javnog nadmetanja, dodjeljivat će se na temelju najpovoljnije javne ponude, a subvencija neće iznositi više od 85 posto odnosno 70 posto od opravdanih troškova priključenja i dodatne izgradnje infrastrukture pristupa širokopojasnom internetu. Na temelju navedenog razvidno je će i sami poduzetnici odabrani na temelju natječaja, odnosno putem javnog nadmetanja morati sami snositi dio troškova,
– s obzirom da brzina prijenosa te izgrađena infrastruktura širokopojasnog pristupa internetu mora zadovoljiti tehničke uvjete po kojima se razvija CARNet-a riječ je o uobičajenoj tehnologiji, odnosno ne daje se posebna prednost ostalim tehnologijama;
– pristup izgrađenoj infrastrukturi omogućen je i ostalim poduzetnicima koji obavljaju telekomunikacijske usluge na veleprodajnoj osnovi na ciljanim geografskim područjima, dok u odnosu na krajnje korisnike telekomunikacijske infrastrukture ne može biti riječi o državnoj potpori, jer isti ne obavljaju gospodarsku djelatnost iz članka 2. stavka 2. ZDP-a (škole, ustanove kulture, fizičke osobe i sl.),
– Odlukom je predviđen i nadzor dodijeljenih subvencija na način da će HAT izvijestiti Središnji državni ured za e-Hrvatsku i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka o načinu raspodjele i količini dodjele poticajnih sredstava. Sukladno članku 6. stavku 1. točki b) ZDP-a, jedna od temeljnih zadaća Agencije je i nadziranje provedbe dodijeljenih državnih potpora, stoga je HAT, također, po završetku javnog natječaja, odnosno javnog nadmetanja, u obvezi dostaviti natječajnu dokumentaciju, iz koje mora biti naročito vidljiv izračun troška ulaganja i/ili izgradnje infrastrukture, izračun intenziteta subvencije u odnosu na opravdane troškove, način raspodjele te iznos subvencije po svakom korisniku.
Slijedom navedenog, Vijeće je odlučilo da se na državnu potporu u obliku subvencije sadržanu u Odluci može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a te da se ista može cijeniti sukladnom ZDP-u, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Sukladno članku 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 14. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-55/23
Urbroj: 580-03-07-17-13
Zagreb, 24. svibnja 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - naknadno odobrenje za državne potpore u obliku subvencije za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture ...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !