Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore u obliku subvencije sadržana u Programu Međuobalna plovidba 2008. – 2010 ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NAT

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2895
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 5.L407368 i članka 13.L407369 stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku odobrenja državne potpore poduzetniku Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. sa sjedištem u Malom Lošinju, Privlaka b.b., pokrenutom temeljem zahtjeva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Prisavlje 14, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 101. sjednice, održane 12. ožujka 2008., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se državna potpora u obliku subvencije sadržana u Programu Međuobalna plovidba 2008. – 2010., jer je sukladna Zakonu o državnim potporama.
II.1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske vodit će tijekom razdoblja od 2008. do 2010. evidenciju troškova poduzetnika Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d., sa sjedištem u Malom Lošinju, Privlaka b.b., koji su nastali obavljanjem usluge međuobalnog povezivanja. Pri izračunu troškova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske dužno je slijediti kriterije koji se temelje na općeprihvaćenim troškovno-računovodstvenim načelima. Iznos naknade troškova nastalih obavljanjem usluge međuobalnog povezivanja procijenit će se temeljem poslovnih rezultata iz prethodne godine, dok će se konačni obračun naknade troškova izvršiti krajem tekuće godine.
II.2. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o vođenju evidencije troškova i konačni obračun iz točke II.1. izreke ovog rješenja i to najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, za razdoblje od 2008. do 2010.
III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 28. studenog 2007., od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo) zahtjev za izdavanje odobrenja o sukladnosti Programa Međuobalna plovidba, vezano uz transfere financijskih sredstava putem rashodne strane Državnog proračuna Republike Hrvatske u obliku subvencije koja je namijenjena poduzetniku Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d., sa sjedištem u Malom Lošinju, Privlaka b.b. U prilogu predmetnog zahtjeva dostavljen je i izvještaj o državnoj potpori za međuobalno prometno povezivanje »Plava autocesta« – Probni program za 2008. godinu te Obrazac prijave državne potpore u pisanom i elektronskom obliku.
Planirane subvencije u iznosu od 40.000.000,00 kuna odnose se na linije koje povezuju jadranske luke Gioia Tauro (Italija) – Bar (Crna Gora) – Split – Zadar i Gioia Tauro – Ploče i iznose:
– 15.428.400,00 kuna za 2008.,
– 13.271.600,00 kuna za 2009., te
– 11.300.000,00 kuna za 2010.
Iznos koji je planiran za navedenu namjenu dobiven je iskazom troškova poduzetnika planiranih u 2008. za obavljanje usluge međuobalnog povezivanja, a temelji se na procjeni od najviše 52 putovanja godišnje, s tim da će jedno putovanje trajati do 7 dana.
S obzirom na to da transfer financijskih sredstava putem rashodne strane Državnog proračuna Republike Hrvatske u obliku subvencije iz mjere Međuobalna plovidba sadrži elemente državne potpore, ista je podnesena Agenciji na odobrenje, sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o državnim potporama (dalje: ZDP).
Na prijedloge akata podnesenih sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje iz članka 13. ZDP-a.
Kako na temelju podataka iz zaprimljene dokumentacije nije bilo moguće donijeti meritornu odluku, a činjenično stanje iz spisa predmeta upućivalo je da bi se navedena subvencija poduzetniku Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. mogla smatrati državnom potporom, Agencija je svojim zahtjevom klasa: UP/I 430-01/2007-04/41, urbroj: 530-03-07-54-2, od 11. prosinca 2007., zatražila od Ministarstva dostavu dodatne dokumentacije.
Kako se Ministarstvo nije očitovalo na navedeni zahtjev, Agencija je požurnicom od 16. siječnja 2008., klasa: UP/I 430-01/2007-04/41, urbroj: 580-03-08-54-03, zatražila navedeno.
Ministarstvo je 7. veljače 2008. dostavilo zatraženu dokumentaciju, te izračun planiranih troškova na određenim linijama u 2008. Tom je prilikom iz sustava državnih potpora Ministarstvo isključilo luku Rijeka navodeći, kao razlog, činjenicu da poduzetnik Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. sve manje koristi ovu luku za feeder servis.
Agencija je potom, putem e-maila, dana 21. veljače 2008., 22. veljače 2008., 25. veljače 2008., 29. veljače 2008. i 4. veljače 2008., zaprimila dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na kalkulaciju troškova na linijama Gioia Tauro – Ploče i Gioia Tauro – Bar – Split – Zadar za 2008., temeljem koje bi državne potpore za ovu godinu, umjesto prvotno planiranih 15.428.400,00 kuna, iznosile 14.998.500,00 kuna. Kao razlog smanjenja iznosa državnih potpora Ministarstvo navodi zakrčenost luke Gioia Tauro što dovodi do smanjenog broja putovanja godišnje.
2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA
PRED AGENCIJOM
Agencija je prilikom vođenja postupka, osim odredbi ZDP-a i Uredbe o državnim potporamaL407371 (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba) koju Agencija primjenjuje sukladno članku 10.L407372 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., primjenjivala i kriterije i standarde poredbenog prava Europske unije koji se odnose na državne potpore i to Smjernice Zajednice o državnim potporama u pomorskom prijevozu (Službeni list Europske unije, serija C, broj 13 od 17. siječnja 2004; dalje: Smjernice Zajednice broj 13/04).
3. UTVRĐIVANJE ČINJENICA
Na temelju dostavljenih podataka utvrđeno je sljedeće:
Poduzetnik Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. upisan je u registru Trgovačkog suda u Rijeci, s matičnim brojem subjekta upisa 040031589, a sa sjedištem u Malom Lošinju, Privlaka b.b.
Sukladno Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL407374 (»Narodne novine«, broj 52/03) osnovna djelatnost poduzetnika je prijevoz putnika i robe (tereta) morem i priobaljem.
Prema navodima Ministarstva, poduzetnik Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. jedini je nacionalni linijski brodar u Republici Hrvatskoj te kao takav nema konkurencije unutar mreže hrvatskih brodara u međunarodnoj plovidbi i koji ima obvezujuće ugovore s više megabrodara o obavljanju usluge feeder servisa, servisa koji je, između ostalog, uključen u pojam međuobalnog povezivanja.
Republika Hrvatska donošenjem Strategije prometnog razvitka iz 1999. prepoznala je važnost razvijanja ekološki neškodljivog, a gospodarsko korisnog prijevoza s posebnim naglaskom na važnosti kombiniranog prijevoza u svrhu zaštite prirodnih vrednota i očuvanja čistog okoliša. Strategijom je određeno da u razdoblju do 2010. osobitu pažnju treba posvetiti razvoju linijskog brodarstva, a radi unapređenja hrvatske vanjskotrgovinske razmjene, privlačenja tranzitnih tereta iz susjednih zemalja, sve u cilju korištenja hrvatskih luka i ostale prometne infrastrukture.
U postupku je utvrđeno kako međuobalno povezivanje, u odnosu na prijevoz tereta cestovnim putovima, nesumnjivo dovodi do zaštite okoliša. Iz priloženog izračuna dokazano je da se prilikom davanja 1 eura subvencije feeder servisu ostvari ušteda od 1,8 eura u korist zaštite okoliša što dovodi do zaključka da međuobalno povezivanje kao jedan od oblika kombiniranog prijevoza ima manji negativni utjecaj na okoliš u odnosu na prijevoz tereta cestovnim putovima.
Feeder servis u Republici Hrvatskoj osnovan je u travnju 1999., u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskih luka Rijeke i Ploče te hrvatskog prometnog pravca. Osnovna zadaća feeder servisa bila je povezivanja ovih luka s prekrcajnim kontejnerskim terminalima Gioia Tauro, Taranto i Malta. S vremenom se feeder servis proširio na luke Kopar (Republika Slovenija), Venecija (Italija), Taranto (Italija), te Bar, te na hrvatske luke Zadar i Split.
Poduzetnik Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. u početku je feeder servis održavao tjedno samo s jednim ro-ro kontejnerskim brodom (Lipa) što se od samog početka smatralo najsigurnijom feeder uslugom na Mediteranu. Danas se koriste ukupno tri broda od kojih brod Lošinj prometuje na relaciji Gioia Tauro – Bar – Split – Zadar, dok na drugoj liniji Gioia Tauro – Ploče prometuje brod Susak ili brod Srakane.
Nadalje, feeder servisom potiče se preusmjeravanje prometa s cestovnih koridora na ekološki prihvatljivije (morske) putove, potiče razvoj nedovoljno iskorištenih lučkih i prometnih kapaciteta, prometnu povezanost Europske unije s njenim rubnim područjima te perifernim regijama te usmjerava pomorski promet na korištenje Pan – europskih transportnih koridora Vb i Vc.
U prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, prema navodima Ministarstva, predložena su na Razdjelu 065 – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, glava 05 – More i promet, P1229 – Zaštita okoliša u transportu – Aktivnost A 819003 Međuobalna plovidba – Short sea shipping sredstva u iznosu od 10.000.000,00 kuna.
Vezano uz navedenu subvenciju, Ministarstvo je odredilo na kojim će se linijama poduzetniku Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. nadoknađivati troškovi obavljanja usluge međuobalnog povezivanja. Riječ je o linijama Gioia Tauro – Bar – Split – Zadar i Gioia Tauro – Ploče. Na svakoj od ovih linija, poduzetnik Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. planira koristiti po jedan brod.
U Tabeli 1. Ministarstvo je prikazalo izračun troškova i prihoda na navedenim linijama.
Tabela 1. PLAN PRIHODA, RASHODA I DRŽAVNIH POTPORA ZA MEĐUOBALNO POVEZIVANJE
I. Linija Gioia Tauro – Ploče
Struktura troškova Iznos
troškova
u USD Prihodiu USD Iznos potpore u USD (kolona
2 × 30%) Iznos
potpore u kn
1 2 3 4 5
1. Fiksni trošak 66.000,00 19.800,00
2. Gorivo i mazivo 45.000,00 13.500,00
3. Lučki troškovi 10.000,00 3.000,00
– Gioia Tauro 6.000,00 1.800,00
– Split 4.000,00 1.200,00
4. Ukupno za jedno putovanje 121.000,00 50.000,00 36.300,00 181.500,00
5. Ukupno za jednu godinu 4.356.000,00 1.800.000,00 1.306.800,00 6.534.000,00
II. Linija Gioia Tauro – Bar –Split -Zadar
Struktura troškova Iznos
troškova
u USD Prihodi
u USD Iznos potpore u USD (kolona
2 × 30%) Iznos
potpore u kn
1 2 3 4 5
1. Fiksni trošak 111.600,00 33.480,00
2. Gorivo i mazivo 65.000,00 19.500,00
3. Lučki troškovi 15.000,00 3.450,00
– Gioia Tauro 4.500,00 1.350,00
– Bar 3.500,00 -
– Split 4.000,00 1.200,00
– Zadar 3.000,00 900,00
4. Ukupno za jedno putovanje 191.600,00 60.000,00 56.430,00 282.150,00
5. Ukupno za jednu godinu 5.748.000,00 1.800.000,00 1.692.900,00 8.464.500,00
III. Ukupni godišnji troškovi obje linije 10.104.000,00 3.600.000,00 2.999.700,00 14.998.500,00

Izvor: dokumentacija poduzetnika Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
S obzirom na stalnu zakrčenost luke Gioia Tauro, prema posljednjoj procjeni poduzetnika Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. jedno putovanje na liniji Gioia Tauro – Ploče trajat će 10 dana, pa bi godišnje poduzetnik na istoj liniji mogao ostvariti najviše 36 putovanja. Procijenjeni trošak jednog putovanja na liniji Gioia Tauro – Ploče iznosit će 121.000,00 USD, dok je prihod po putovanju procijenjen na 50.000,00 USD. Na godišnjoj razini, ukupni troškovi za planirani broj putovanja (36) iznosit će 4.356.000,00 USD, a prihodi 1.800.000,00 USD, što znači da bi poduzetnik na navedenoj liniji ostvarivao godišnji gubitak u iznosu od 2.556.000,00 USD, odnosno više od 12.000.000,00 kuna. Iz prikazanih troškova i prihoda po liniji, vidljivo je da potpora u iznosu od 6.534.000,00 kuna, izračunata temeljem mogućnosti pokrivanja 30 posto ukupnih troškova linije što proizlazi iz Smjernice zajednice br. 13/04 ne prelazi iznos planiranog gubitka.
Trajanje jednog putovanja na liniji Gioia Tauro – Bar – Split – Zadar procijenjeno je na 12 dana, što godišnje iznosi najviše 30 putovanja. Prema Tabeli 1. trošak jednog putovanja na liniji Gioia Tauro – Bar – Split – Zadar iznosit će 191.600,00 USD, dok će prihod po putovanju iznositi 60.000,00 USD. Ukupni godišnji troškovi za planirani broj putovanja (30) iznosit će 5.748.000,00 USD, dok će prihodi, kao i na liniji Gioia Tauro – Ploče, iznositi 1.800.000,00 USD. Sukladno navedenom, poduzetnik će na liniji ostvarivati godišnji gubitak u iznosu od 3.948.000,00 USD, odnosno gotovo 20.000.000,00 kuna. S obzirom na navedeni gubitak na liniji, vidljivo je da potpora u iznosu od 8.464.500,00 kuna, izračunata temeljem mogućnosti pokrivanja 30 posto ukupnih troškova linije što proizlazi iz Smjernice zajednice br. 13/04 ne prelazi iznos planiranog gubitka.
Zaključno, iz priložene tabele pod rednim brojem III. vidljivo je da ukupni godišnji troškovi obje linije iznose 10.104.000,00 USD, a prihodi 3.600.000,00 USD, pa bi sukladno tome poduzetnik ostvarivao godišnji gubitak u iznosu od 6.504.000,00 USD, odnosno više od 30.000.000,00 kn. Ukupni planirani iznos državne potpore za obje linije iznosi 14.998.500,00 kn te ne prelazi iznos gubitka poduzetnika Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. za obavljanje usluge međuobalnog povezivanja.
4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja razmatralo je Program Međuobalna plovidba 2008. do 2010., namijenjenu poduzetniku Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. na svojoj 101. sjednici održanoj 12. ožujka 2008.
Vijeće je prvenstveno trebalo utvrditi je li kriterij za isplatu subvencije ovom poduzetniku za pokriće troškova poslovanja, predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Stoga je, prilikom donošenja odluke, Vijeće uzelo u obzir sve činjenice iz dostavljene dokumentacije, te je utvrđeno da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama iz članka 3. stavak 1. ZDP-a, jer će se sredstva dodijeliti iz državnog proračuna; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisniku potpore donosi ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju predložena sredstva dodjeljuju korisniku na selektivnoj osnovi te kako takvom dodjelom postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP-a.
Člankom 4. stavak 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisnicima državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, dok su člankom 4. stavkama 2. i 3. ZDP-a propisana izuzeća od opće zabrane.
Vijeće je zatim trebalo utvrditi postoji li mogućnost primjene izuzeća temeljem članka 4. stavka 3. točke e) ZDP-a, odnosno mogu li se navedena financijska sredstva namijenjena pokriću troškova poslovanja koja, u principu, predstavljaju zabranjenu državnu potporu, smatrati kompenzacijom poduzetniku za obavljanje usluge međuobalnog povezivanja koji bi bez državnih potpora bio onemogućen u obavljanju usluge prijevoza, uz uvjet da državna potpora predstavlja isključivo naknadu za obavljanje i provedbu te usluge.
Vijeće je u postupku, sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. SSP-a, primijenilo i propise Europske unije, te je utvrđeno kako je točkom 10. Smjernica Zajednice broj 13/04 predviđena mogućnost da država članica dodijeli potporu za međuobalno povezivanje.
Točkom 10. Smjernica Zajednice međuobalno povezivanje shvaća se kao kretanje tereta i putnika morskim putem između luka u zemljopisnoj Europi ili između tih luka i luka u neuropskim zemljama s obalom na zatvorenim morima koja graniče s Europom.
Državna potpora za međuobalno povezivanje mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– potpora ne smije trajati dulje od tri godine i njezina svrha mora biti financiranje brodarske usluge kojom se povezuju luke;
– usluga mora biti takva da omogući odvijanje cestovnog prijevoza (prvenstveno tereta) u cijelosti ili djelomice morskim putem, bez preusmjeravanja pomorskog prometa na način koji je suprotan zajedničkom interesu;
– potpora mora biti usmjerena na provedbu projekta s unaprijed utvrđenim utjecajem na okoliš vezano uz novu liniju ili unaprjeđenje usluga na postojećoj liniji, povezivati nekoliko brodovlasnika po potrebi, s najviše jednim financiranim projektom po liniji i bez obnavljanja, produljenja ili ponavljanja predmetnom projekta;
– svrha potpora mora biti pokrivanje do 30 posto troškova obavljanja predmetne usluge ili financiranje kupnje opreme za pretovar radi pružanja predviđene usluge do 10 posto takvog ulaganja;
– potpora za primjenu projekta mora biti dodijeljena na temelju jasnih kriterija koji se moraju neprestano primjenjivati. Potporu je potrebno dodijeliti za projekt koji su odabrala nadležna tijela;
– usluga koja je predmet projekta mora biti gospodarski održiva nakon razdoblja u kojem je odobrena kao prikladna za javno financiranje;
– potpora ne smije biti uvećana naknadom za javne usluge.
U konkretnom slučaju utvrđeno je da Ministarstvo planira dodjeljivati subvenciju za pokriće troškova poslovanja na linijama Gioia
Tauro – Ploče i Gioia Tauro – Bar – Split – Zadar poduzetniku Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. od 2008. do 2010., dakle u razdoblju od tri godine, čime je ispunjen prvi od gore navedenih uvjeta.
Nadalje, Vijeće je u postupku utvrdilo kako se uslugom međuobalnog povezivanja nesumnjivo omogućava rasterećenje hrvatskih i međunarodnih cestovnih pravaca. Međuobalnim povezivanjem hrvatskih i talijanskih luka omogućava se brži i ekonomičniji prijevoz robe morskim putem čime se znatno smanjuje emisija štetnih plinova, troškovi prijevoza, a što u konačnici rezultira afirmacijom i razvojem pojedinih morskih luka u Republici Hrvatskoj, odnosno razvojem ukupnog gospodarskog potencijala Republike Hrvatske.
Važnost međuobalnog povezivanja luka prepoznala je i Europska unija, iz kojeg razloga je i osmišljen program Marco Polo. Ovaj program čini sastavni dio europske politike koja ima za cilj smanjivanje cestovne zakrčenosti, negativnog utjecaja teretnog prometa na okoliš te poboljšanje intermodalnog prometa.
U cilju zaštite okoliša kroz subvencioniranje prijenosa tereta s cestovnog na pomorski u domaćem i međunarodnom prometu, Ministarstvo je usvojilo program »Plava autocesta – probni program za 2008.«, kojemu je cilj utvrđivanje novog programa državnih potpora za međuobalno prometno povezivanje i razvoj kombiniranog prometa predviđen za razdoblje od 2009. do 2011.
Ovim programom utvrđen je utjecaj cestovnog i kombiniranog prijevoza na okoliš prema mjerilima koji dokazuju kako model kombiniranog prijevoza ima manji negativni utjecaj na okoliš u odnosu na prijevoz tereta cestovnim pravcima.
Ministarstvo je za korisnika ove državne potpore izabralo poduzetnika Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. koji je, prema navodima Ministarstva, jedini nacionalni linijski brodar u Republici Hrvatskoj i bez konkurencije unutar mreže hrvatskih brodara u međunarodnoj plovidbi.
U ovom slučaju Ministarstvo nije provodilo javni natječaj s obzirom na činjenicu, kako Ministarstvo navodi u zahtjevu, da je temeljem Zakona o javnoj nabaviL407375 (»Narodne novine« broj 117/01) tadašnje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza donijelo Zaključak klasa: UP/I 034-03/02-01/1874, urbroj: 513-15/02-2 od 22. listopada 2002., s uputom i obrazloženjem u kojem se navodi kako se Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje na nabavu koja, pored ostalog, obuhvaća i usluge javnog prometa, slijedom čega postoji osnova za dodjelu izravne i pojedinačne potpore.
Vijeće je nadalje utvrdilo kako potpora za međuobalno povezivanje u konkretnom slučaju ne premašuje intenzitet od 30 posto ukupnih troškova nastalih obavljanjem ove usluge te da planirani iznos državne potpore ne prelazi iznos planiranog gubitka poduzetnika ostvarenog na navedenim linijama.
S obzirom na činjenicu kako je Ministarstvo naknadno izmijenilo izračun troškova za 2008., opravdavajući izmjene smanjenjem broja putovanja nastalih zbog zakrčenosti luke Gioia Tauro što za posljedicu ima duže trajanje putovanja, planirani iznos državne potpore za 2008. iznosi 14.998.500,00 kuna.
Izračun planirane državne potpore temelji se na činjenici da na liniji Gioia Tauro – Bar – Split – Zadar putovanje traje 12 dana, što godišnje iznosi maksimalnih 30 putovanja po navedenoj liniji, dok na liniji Gioia Tauro – Ploče putovanje iznosi 10 dana, što godišnje iznosi maksimalnih 36 putovanja.
Prema izračunima, prikazanim u Tabeli 1. iz točke 3. obrazloženja ovog rješenja, utvrđeno je da ukupni godišnji troškovi na obje linije, vodeći računa o maksimalnom broju godišnjih putovanja, iznose 10.104.000,00 USD, dok prihodi iznose 3.600.000,00 USD. Prema navedenom, poduzetnik će u 2008. ostvarivati godišnji gubitak od 6.504.000,00 USD, odnosno više od 30.000.000,00 kuna.
Vijeće je stoga utvrdilo da planirani ukupni iznos državne potpore od 14.998.500,00 kuna, odnosno 2.999.700,00 USD, pokriva 46 posto iznosa ukupnog gubitka poduzetnika Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d. nastalog obavljanjem usluge međuobalnog povezivanja.
Međutim, Ministarstvo je dužno voditi računa i o činjenici da je unatoč opravdanom iznosu godišnje državne potpore od 14.998.500,00 kuna, u prijedlogu Državnog proračuna za 2008. osigurano tek 10.000.000,00 kuna.
Slijedom navedenog, Agencija je temeljem odluke Vijeća odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Pritom je Vijeće vodilo računa o činjenici da je poduzetnik sklopio više obvezujućih ugovora s megabrodarima o obavljanju usluge feeder servisa te da takvi ugovorni odnosi traju od 1999. godine. Poduzetnik bi morao, nakon proteka trogodišnjeg razdoblja u kojem je odobrena državna potpora u obliku subvencije za obavljanje usluge feeder servisa, samostalno poslovati na navedenim linijama bez potpore države, odnosno na odgovarajući način uskladiti postojeće obvezno pravne odnose s megabrodarima, polazeći od važnosti poslovanja na tržišnim osnovama u budućnosti.
Nadalje, s obzirom na to da u zahtjevu nisu dostavljeni izračuni troškova za obavljanje ove usluge na navedenim linijama za 2009. i 2010., Ministarstvo je dužno voditi računa o maksimalnom broju godišnjih putovanja na linijama Gioia Tauro – Bar – Split – Zadar i Gioia Tauro – Ploče te da se godišnji iznos državne potpore mora postupno smanjivati s obzirom na činjenicu da usluga mora biti gospodarski održiva nakon razdoblja od tri godine.
Ministarstvo je dužno voditi računa o smanjivanju intenziteta dodijeljene potpore u 2009. i 2010. u odnosu na maksimalnih odobrenih 30 posto troškova za 2008., zato što se godišnji iznos državne potpore mora postupno smanjivati. Poduzetnik Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d., već u razdoblju subvencioniranja od 2008. do 2010., mora ostvarivati svake godine sve bolji poslovni rezultat te na taj način dokazati da će usluga biti gospodarski održiva nakon trogodišnjeg razdoblja subvencioniranja.
Slijedom navedenog, postoji i obveza poduzetnika, kojemu je država odredila obvezu obavljanja određene usluge, a koji ujedno obavlja i druge djelatnosti, za vođenjem odvojenog knjigovodstva kako bi se točno utvrdilo da dodijeljena financijska sredstva predstavljaju minimalno potrebna sredstva za obavljanje navedene djelatnosti, odnosno da bi se spriječila prekomjerna kompenzacija troškova.
Svaki trošak nastao zbog povećanja broja putovanja, morat će se posebno obrazložiti, jer će se u suprotnom smatrati prekomjernom kompenzacijom koju će poduzetnik biti obvezan vratiti sukladno članku 15. ZDP-a.
S obzirom na to da je riječ o subvencijama koje predstavljaju naknadu troškova za obavljanje određene djelatnosti, Ministarstvo je u obvezi voditi posebnu evidenciju i konačni obračun ostvarenih troškova nastalih obavljanjem iste u planiranom razdoblju od 2008. do 2010., pazeći da pritom ne dođe do prekomjerne kompenzacije troškova. Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki II.1. izreke ovog rješenja.
Iznos naknade troškova nastalih obavljanjem određene djelatnosti procijenit će se temeljem poslovnih rezultata iz prethodne godine, a konačni obračun naknade izvršit će se krajem tekuće godine.
Dokaz o vođenju evidencije troškova i konačni obračun troškova nastalih obavljanjem određene djelatnosti za razdoblje od 2008. do 2010., Ministarstvo je u obvezi dostavljati Agenciji najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prošlu godinu. Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki II.2. izreke ovog rješenja.
Konačno, sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 13. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama« te je odlučeno kao u točki III. izreke ovog rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.
Klasa: UP/I 430-01/2007-04/41
Urbroj: 580-03-08-54-15
Zagreb, 12. ožujka 2008.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

 

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore u obliku subvencije sadržana u Programu Međuobalna plovidba 2008. – 2010
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !