Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - nepravilnost prilikom provedbe odobrene državne potpore za istraživanje i razvoj ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 18.6.2008 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja UP/I-430-01/2006-02/33 od 28. svibnja 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2353

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 15.L400921 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05) u upravnom postupku nadzora provedbe odobrene državne potpore sadržane u Mjerama za poboljšanje teškog gospodarskog položaja grupacije proizvođača autodijelova u Republici Hrvatskoj, od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, ulica grada Vukovara 78, pokrenutom po službenoj dužnosti, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 106. sjednice održane 28. svibnja 2008., donosi

RJEŠENJE

I. U upravnom postupku nadzora provedbe odobrene državne potpore utvrđena je nepravilnost prilikom provedbe odobrene državne potpore za istraživanje i razvoj, sadržane u Mjerama za poboljšanje teškog gospodarskog položaja grupacije proizvođača autodijelova u Republici Hrvatskoj od 2004. do 2006.
II. Nepravilnosti utvrđene prilikom provedbe odobrene državne potpore sadržane u Mjerama za poboljšanje teškog gospodarskog položaja grupacije proizvođača auto dijelova u Republici Hrvatskoj odnose se na dodjelu državnih potpora suprotno kriterijima sadržanim u Mjerama za poboljšanje teškog gospodarskog položaja grupacije proizvođača auto dijelova u Republici Hrvatskoj, na način utvrđivanja visine opravdanih troškova za istraživanje i razvoj.
III. Određuje se Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, kao davatelju državne potpore, rok od tri (3) mjeseca u kojem je potrebno otkloniti nepravilnosti utvrđene u točkama I. i II. izreke ovog rješenja, te da dokaz o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti dostavi Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja u roku od tri (3) mjeseca od dana dostave ovog rješenja.
IV. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. POKRETANJE POSTUPKA

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), sa 63. sjednice, održane 14. lipnja 2006., pokrenula je po službenoj dužnosti postupak nadzora provedbe odobrenih državnih potpora od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo), sadržanih u Mjerama za poboljšanje teškog gospodarskog položaja grupacije auto dijelova u Republici Hrvatskoj (dalje: Mjere), sukladno članku 15.L400923 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP).
Na Prijedlog Mjera za poboljšanje teškog gospodarskog položaja grupacije autodijelova u Republici Hrvatskoj (dalje: Prijedlog Mjera), Agencija je naknadno izdala uvjetno mišljenje od 4. prosinca 2004., klasa 031-02/2003-01/87, urbroj: 526-02-03-17-03 (dalje: Mišljenje Agencije), s obzirom da je Prijedloga Mjera, prethodno prihvaćen zaključkom Vlade Republike Hrvatske, od 21. studenog 2003., klasa: 310-10/02-01/01, urbroj: 5030116-03-2 (dalje: Zaključak Vlade RH).
U Mišljenju Agencije, navedeno je da će subvencije, prihvaćene Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, biti sukladne Zakonu o državnim potporamaL400925 (»Narodne novine«, broj 47/03) i Uredbi o državnim potporamaL400926 (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba), samo ukoliko budu dodjeljivane temeljem pravila iz članka 6. stavka 1. točke c) i stavka 2. točke b) i članka 7. Uredbe.
Nadalje, Agencija je u sklopu izrade Godišnjeg izvješća o državnim potporama za 2006., zahtjevom od 13. ožujka 2006., klasa: 430-01/2005-00/23, urbroj: 580-02-06-20-08, od Ministarstva-Uprave za industriju zatražila dostavu podataka o dodijeljenim državnim potporama temeljem Mjera za 2004. i 2005. Agencija je 26. svibnja 2006. od Ministarstva zaprimila zatraženo.
Kako je iz dostavljene dokumentacije proizlazilo da je Ministarstvo dodjeljivalo državne potpore temeljem Mjera i pojedinim poduzetnicima u financijskim teškoćama, kojima se isključivo, mogu dodijeliti državne potpore za restrukturiranje, Agencija je od Ministarstva, zahtjevom od 30. lipnja 2006., klasa: UP/I 430-01/2006-02/33, urbroj: 580-03-06-43-1, zatražila dostavu dodatne dokumentacije i podataka u svezi načina izračuna visine opravdanih troškova za dodjelu predmetnih državnih potpora.
Međutim, Ministarstvo je i nakon ponovljenog zahtjeva Agencije od 16. kolovoza 2006., klasa: UP/I 430-01/2006-02/33, urbroj: 580-03-06-43-2, propustilo dostaviti zatraženo. Stoga je stručna služba Agencije, 30. kolovoza 2006., po službenoj dužnosti u sjedištu Ministarstva, izvršila nadzor provedbe Mjera.
Tom prilikom, stručna služba Agencije je, između ostalog, zaprimila preslike Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava temeljem Mjera za 2005., presliku Javnog natječaja za dodjelu sredstava iz Mjera za 2005. i Odluku o raspodjeli sredstava na temelju Mjera za 2005. Također, utvrđeno je da je Ministarstvo 28. lipnja 2006. objavilo i Javni natječaj za dodjelu sredstava temeljem Mjera za 2006.
Kako je iz naprijed navedene dokumentacija i izvješća, bilo razvidno da se Ministarstvo, prilikom dodjele subvencije, nije pridržavalo kriterija i mjerila predviđenih Mjerama, Agencija je Ministarstvu uputila obavijest, klasa: UP/I 430-01/2006-02/33, urbroj: 580-03-06-43-5, od 7. rujna 2006. kojom je utvrđeno da je potrebno uskladiti postojeće Mjere sa ZDP-om i Uredbom o državnim potporamaL400927 (»Narodne novine«, broj 50/06; dalje: Uredba o državnim potporama).
Budući da iz dostupne dokumentacije i podataka o dodijeljenim potporama, nije bilo razvidno na temelju kojih kriterija su dodjeljivana predmetna sredstva u 2004. i 2005., Agencija je zahtjevom od 9. siječnja 2007., klasa: UP/I-430-01/2006-02/33, urbroj: 580-03-07-43-06, od Ministarstva zatražila dostavu dodatne dokumentacije i podatka za 27 korisnika državne potpore, kojima su dodijeljene subvencije na temelju Mjera.
Rečenim zahtjevom zatraženi su za svakog pojedinog poduzetnika podaci za 2004. i 2005. (ukupan prihod, ukupni rashod, dobit/gubitak prije oporezivanja, kapital i rezerve iz Bilance te prosječan broj zaposlenih). Kako Ministarstvo nije odgovorilo u zadanom roku od 30 dana, Agencija je Ministarstvu uputila požurnicu od 15. veljače 2007., klasa: 430-01/2005-56/05, urbroj: 580-03-05-43-07, s dodatnim rokom dostave od 15 dana. Međutim, Ministarstvo nije niti u dodatnom roku odgovorilo na zahtjev Agencije.
U međuvremenu, Agencija je u sklopu izrade Godišnjeg izvješća o državnim potporama za 2006., od Ministarstva zaprimila popis korisnika i dodijeljenih državnih potpora poduzetnicima proizvođačima auto dijelova u Republici Hrvatskoj i za 2006.
Iz cjelokupne dostupne dokumentacije utvrđeno da je Ministarstvo pojedinim poduzetnicima proizvođačima autodijelova u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 2004. do 2006. dodjeljivalo sredstva, koja u pojedinim slučajevima ne prelaze ukupan iznos od 750.000,00 kuna. Iz navedenog razloga Agencija je na temelju odluke Vijeća, sa 82. sjednice, održane 9. svibnja 2007., za takve poduzetnike obustavila daljnji nadzor provedbe odobrene državne potpore, jer je odlučila da iste predstavljaju državne potpore male vrijednosti iz članka 5. Uredbe.
Naime, sukladno članku 5. Uredbe, državna potpora male vrijednosti je državna potpora dodijeljena pojedinom korisniku državne potpore koja prelazi ukupan iznos od 750.000,00 kuna u razdoblju od tri godine, bez obzira na oblik ili namjenu državne potpore, te za njenu dodjelu nije potrebno odobrenje Agencije.
Međutim, u odnosu na ostale poduzetnike proizvođače autodijelova u Republici Hrvatskoj, koji su temeljem Mjera, u razdoblju od 2004. do 2006. primili više od 750.000,00 kuna, Agencija je od Ministarstva, zahtjevom klasa: UP/I-430-01/2006-02/33, urbroj: 580-03-07-43-08, od 1. lipnja 2007., zatražila uvid u cjelokupnu dokumentaciju dodjele državnih potpora. Riječ je o sljedećim poduzetnicima i dodijeljenim iznosima:
1. AD Plastik d.d., sa sjedištem u Solinu, Matoševa ulica 8 (MBS:060007090), u iznosu od 4.822.685,00 kuna, 2. Eloda d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Oranice 104 (MBS: 080271318), u iznosu od 770.278,00 kuna, 3. Feroimpex d.o.o., sa sjedištem u Bregani, Strma 11 (MBS: 080500989), u iznos u od 1.025.368,00 kuna, 4. Lipik Glas d.o.o., sa sjedištem u Lipiku, Staklarska b.b. (MBS: 080407622), u iznosu od 1.758.810,00 kuna, 5. Dalit CT d.o.o., sa sjedištem u Daruvaru, Stjepana Radića 46 (MBS: 010044392), u iznosu od 1.363.654,00 kuna, 6. Elcon d.d., sa sjedištem u Zlatar Bistrici, Josipa Kraša 3 (MBS: 080004816), u iznosu od 2.694.527,00 kuna, 7. Končar-Alati d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22 (MBS 080038689), u iznosu od 1.613.057,00 kuna, 8. Kostel Promet d.o.o., sa sjedištem u Pregradi, Janka Leskovara 36/3 (MBS: 080246638), u iznosu od 756.125,00 kuna, 9. Metalni lijev »TCG« d.o.o., sa sjedištem u Benkovcu, Benkovačkih bojovnika b.b. (MBS: 080263527), u iznosu od 1.955.063,00 kune, 10. P.P.C. Buzet d.o.o., sa sjedištem u Buzetu, Most 24 (MBS: 040083918), u iznosu od 11.235.842,00 kuna, 11. Sain Jean Industries d.o.o., sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1 (MBS: 050034223), u iznosu od 1.874.590,00 kuna, 12. SAS Strojogradnja d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Domovinskog rata 1 (MBS: 060166267), u iznosu od 1.296.457,00 kuna, 13. Selk d.d., sa sjedištem u Kutini, Kolodvorska 27 (MBS: 080201167), u iznosu od 3.993.840,00 kuna, 14. Tehnoguma d.o.o., sa sjedištem u Novom Marofu, Zagrebačka 22 (MBS: 070025912), u iznosu od 951.881,00 kuna, 15. ZM-Vikom d.o.o., sa sjedištem u Šibeniku, Brodarica b.b. (MBS: 060023196), u iznosu od 1.215.444,00 kuna, 16. Div d.o.o., sa sjedištem u Samoboru, Bobovica 10/A (MBS: 080127368), u iznosu od 1.973.403,00 kune, 17. Munja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Žitanjak d.d. (MBS: 80191721), u iznosu od 1.918.327,00 kuna, 18. Frassinox d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 31/c (MBS: 080188145), u iznosu od 1.025.386,00 kuna, 19. Rasco d.o.o., sa sjedištem u Kalinovcu, Kolodvorska 120/b (MBS: 010008261), u iznosu od 1.069.693,00 kuna, 20. Trgometal d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Kovinska 4 (MBS: 080025853), u iznosu od 997.961,00 kuna.
Slijedom navedenog, stručna služba Agencije je 11. srpnja 2007., u sjedištu Ministarstva izvršila, između ostalog, uvid u sljedeću dokumentaciju: Odluke Ministarstva o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu predmetnih sredstava za 2004., 2005. i 2006.; preslike Javnih natječaja za dodjelu predmetnih sredstava za 2004., 2005. i 2006.; Obrasce prijave za dodjelu predmetnih sredstava poduzetnika – proizvođača autodijelova iz 2005., 2006. i 2007., te dokumentaciju vezanu za prijavu na Javni natječaj poduzetnika P.P.C. Buzet d.o.o. iz Buzeta za 2004.
Dana 12. srpnja 2007., Ministarstvo je Agenciji dostavilo navedenu dokumentaciju i podatke.
Slijedom navedenog, Agencija je na temelju odluke Vijeća, sa 90. sjednice, održane 24. rujna 2007., zahtjevom od 1. listopada 2007., klasa: UP/I-430-01/2006-02/33, urbroj: 580-03-07-43-11, od Ministarstva zatražila dostavu dodatne dokumentacije i podataka (fakture, ugovore i slično) iz koje bi bilo vidljivo da se ulaganja poduzetnika, navedena u natječajnoj dokumentaciji, odnose na opravdane troškove za istraživanje i razvoj, u razdoblju od 2004. do 2006.
Traženu dokumentaciju i podatke bilo je potrebno dostaviti u roku od 30 dana od dana dostave navedenog zahtjeva. S obzirom da Agencija u naprijed navedenom roku nije zaprimila zatraženo, Ministarstvu je ponovo upućen zahtjev od 13. studenog 2007., međutim niti nakon ponovljenog zahtjeva, Ministarstvo nije dostavilo zatraženo.
Konačno, Agencija je u sklopu obavijesti upućene Ministarstvu od 5. veljače 2008., klasa: 430-012007-00/42, urbroj: 580-03-08-17-4, zatražila dostavu očitovanja, uz upozorenje kako će, u suprotnom, Agencija postupiti isključivo u okviru svoje nadležnosti predviđene odredbama ZDP-a.
Uvidom u postupak koji je vođen u Agenciji pod poslovnim brojem: UP/I 430-01/2006-02/55, utvrđeno je da je Agencija 23. listopada 2006. od Ministarstva zaprimila zahtjev za odobrenje Prijedloga izmjena Mjera za 2006., zbog usklađivanja istoga s odredbama ZDP-a i Uredbe o državnim potporama. S obzirom da Prijedlog izmjena Mjera za 2006. nije sadržavao sve potrebne elemente, Agencija je od Ministarstva zatražila dostavu dodatne dokumentacije. Međutim, niti nakon ponovljenog zahtjeva Ministarstvo nije dostavilo zatraženo. Stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća, donesene na 78. sjednici, održanoj 1. ožujka 2007., sukladno članku 9. stavka 3. ZDP-a, donijela zaključak o obustavi postupka, jer je smatrala da je Ministarstvo odustalo od Prijedloga izmjena Mjera za 2006.

2. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Prijedlog Mjera prihvaćen je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, u svezi kojeg je Agencija, na zahtjev Ministarstva izdala Mišljenje. U Mišljenju je navedeno da se predmetna državna potpora može podvesti pod državne potpore za istraživanje i razvoj iz članka 6. stavka 1. točke c) i stavka 2. točke c) Uredbe.
Navedenom odredbom propisani su uvjeti za dodjelu potpora za razvojna istraživanja, kao i visina opravdanih troškova koji predstavljaju osnovicu za dodjelu potpore, a sadržana su u članku 7. Uredbe.
Sukladno članku 7. Uredbe, opravdani troškovi u svrhu istraživanja i razvoja su: troškovi rada zaposlenih, koji se isključivo bave istraživačkim aktivnostima; troškovi za instrumente, opremu i nekretnine, koji se isključivo i stalno koriste za istraživačke aktivnosti; troškovi za savjetovanje i slične usluge namijenjene isključivo za istraživačke aktivnosti; dodatni ukupni troškovi koji nastaju neposredno kao posljedica istraživanja i razvoja; drugi operativni troškovi koji nastaju neposredno kao posljedica istraživanja i razvoja.
Za razvojna istraživanja moguće je dodijeliti državnu potporu u visini od 25 posto opravdanih troškova projekta, a navedeni je iznos, ukoliko se projekt provodi na Području A, utvrđenom kartom regionalnih potpora, moguće uvećati u visini od 10 posto opravdanih troškova.
Nadalje, utvrđeno je da je Ministarstvo za 2004., 2005. i 2006. donijelo odluku o raspisivanju Javnoga natječaja, temeljem kojeg su poduzetnici proizvođači autodijelova podnosili svoje prijave za dodjelu sredstava.
Iz Obrazaca prijave za dodjelu predmetnih sredstava (dalje: Obrasci), kao i iz popratne dokumentacije, proizlazi da su poduzetnici, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, navodili ukupne iznose vlastitih ulaganja u proizvodnju auto dijelova za proteklu godinu. U Obrascima za 2005. i 2006., uz ukupne iznose ulaganja u proizvodnju dijelova, navedene su stavke ulaganja u istraživanje i razvoj, edukaciju radnika, investicije u zaštitu okoliša te ostale investicije u imovinu.
Sukladno navedenom, Ministarstvo je kao osnovicu za izračun opravdanih troškova za svakog pojedinog poduzetnika, uzimalo u obzir ukupan iznos ulaganja izvršenih u protekloj godini, temeljem čega su i dodjeljivane predmetne državne potpore. Međutim, Ministarstvo nije predočilo dokaze da se ulaganja odnose na dozvoljene opravdane troškove za istraživanje i razvoj.
Naime, iz točke 8. Javnog natječaja za 2004., proizlazi da su predmetna sredstva dodijeljena na temelju sljedećih kriterija: broja zaposlenih u proizvodnji autodijelova, realizirane prodaje autodijelova, dodane vrijednosti i realiziranih investicija u proizvodnju auto dijelova u 2003. (automatizacija, informatizacija, edukacija kadrova, infrastruktura u sklopu novih projekata). Svaki od navedenih kriterija sudjeluje s ponderom od 25 posto u ukupnom izračunu od ukupnih pokazatelja cijele grupacije proizvođača za prvu ugradnju.
Tako je primjerice poduzetniku P. P. C. Buzet d.o.o., sa sjedištem u Buzetu, dodijeljeno 4.371.642,00 kuna za 2005., iako je rečeni poduzetnik tijekom 2004. uložio ukupno 4.937.555,58 kuna u istraživanje i razvoj. Međutim, u konkretnom slučaju, Ministarstvo je kao ukupan iznos opravdanih troškova uzelo u obzir i ostala prikazana ulaganja u ukupnom iznosu od 59.957.915,33 kuna (kao što su npr. investicije u infrastrukturu, nabava informatičke opreme, nabava opreme za održavanje i slično).
Slijedom navedenog, razvidno je da je navedenom poduzetniku, uzimajući u obzir samo opravdane troškove za istraživanje i razvoj, intenzitet državne potpore iznosio 90 posto, a ne najviše mogućih 35 posto.
Osim toga, iz dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Ministarstvo dodijelio ukupno 2.694.527,00 kuna državne potpore poduzetniku Elcon d.d., sa sjedištem u Zlatar Bistrici, a koji se, sukladno pravilima o državnim potporama za restrukturiranje, smatra poduzetnikom u teškoćama i na kojeg se mogu isključivo primjenjivati pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje. To naročito iz razloga, što je Ministarstvo, u Javnom natječaju za 2004. i 2005., predvidjelo da se poduzetnici u teškoćama ne mogu prijaviti za dodjelu predmetnih državnih potpora te da je Ministarstvo, 14. srpnja 2005. od Agencije zatražilo odobrenje državne potpore za restrukturiranje poduzetniku Elcon d.d.
Također, Agencija je u više navrata, putem svojih zahtjeva od 7. srpnja, 16. kolovoza i 7. rujna 2006., upozoravala Ministarstvo na utvrđene nepravilnosti prilikom dodjele predmetnih državnih potpora i ukazala da se predmetne državne potpore moraju dodjeljivati isključivo sukladno Mjerama, jer u suprotnom, Agencija može zatražiti povrat nezakonito dodijeljenih potpora sukladno članku 15. stavku 3. ZDP-a.

3. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće je razmatralo je činjenice utvrđene u provedenom postupku nadzora dodijeljene državne potpore temeljem Mjera na svojoj 106. sjednici, održanoj 28. svibnja 2008.
Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir sve dostavljene isprave i podatke te rezultate provedenih pravnih i ekonomskih analiza.
Vijeće je prije svega utvrdilo kako je, vezano uz Prijedlog Mjera prihvaćenog Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, Agencija donijela uvjetno Mišljenje od 4. prosinca 2003., u kojem je navedeno da će Prijedlog Mjera biti sukladan odredbama Zakona o državnim potporama i Uredbi, samo ukoliko se predviđena sredstva budu dodjeljivala temeljem pravila koja vrijede za državne potpore za istraživanje i razvoj iz članka 6. stavka 1. točke c) i stavka 2. točka b) Uredbe.
Naime, sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Uredbe, državne potpore za razvojna istraživanja, namijenjena su prijenosu rezultata industrijskih istraživanja u oblikovanje novih, izmijenjenih i poboljšanih proizvoda, postupaka i usluga, bez obzira na to je li takvo oblikovanje namijenjeno prodaji ili korištenju, uključujući izradu prototipova, koji nisu komercijalno upotrebljivi. Za razvojna istraživanja može se dodijeliti državna potpora u visini do 25 posto opravdanih troškova projekta, dok se sukladno članku 6. stavku 2. točki b) Uredbe, navedeni iznos državne potpore može uvećati za 10 posto opravdanih troškova iz članka 7. Uredbe.
Sukladno članku 7. Uredbe, opravdani troškovi u svrhu istraživanja i razvoja su: troškovi rada zaposlenih, koji se isključivo bave istraživačkim aktivnostima; troškovi za instrumente, opremu i nekretnine, koji se isključivo i stalno koriste za istraživačke aktivnosti; troškovi za savjetovanje i slične usluge namijenjene isključivo za istraživačke aktivnosti; dodatni ukupni troškovi koji nastaju neposredno kao posljedica istraživanja i razvoja; drugi operativni troškovi koji nastaju neposredno kao posljedica istraživanja i razvoja.
Međutim, u odnosu na navedeno, Vijeće nije moglo utvrditi je li Ministarstvo, prilikom dodjele sredstava poštivalo dopuštene intenzitete državne potpore za razvojna istraživanja, iz članka 6. stavaka 1. točke c) i stavka 2. točke b) Uredbe. Naime, iz dostupne dokumentaciji nije bilo razvidno da se iskazana ulaganja poduzetnika – proizvođača autodijelova odnose na opravdane troškove za istraživanje i razvoj, budući da je Ministarstvo uzimalo u obzir sve troškove ulaganja poduzetnika u prethodnoj godini.
S obzirom na stvarno stanje u industriji autodijelova u Republici Hrvatskoj, teško je za pretpostaviti da su svi navedeni poduzetnici, bez obzira je li riječ o malim, srednjim ili velikim poduzetnicima, sredstva ulagali samo za pokriće troškova rada samo onih zaposlenika koji se isključivo bave istraživačkim aktivnostima, pokriće troškova za instrumente, opremu i nekretnine koji se stalno i isključivo koriste za istraživačke aktivnosti, pokriće troškova za savjetodavne i slične usluge namijenjene isključivo u ovu svrhu, a što se prema članku 7. Uredbe smatraju opravdanih troškovima za koje se može dodijeliti državna potpora za istraživanje i razvoj.
Također, Vijeće je utvrdilo i kako je državna potpora dodijeljena za već izvršene, a ne, kako bi to bilo ispravno, za buduće investicije. Naime, ukoliko se državna potpora dodjeljuje za već izvršena ulaganja, pretpostavka je da je poduzetnik i bez državne potpore, bio u mogućnosti financirati takva ulaganja iz vlastitih sredstava po tržišnim uvjetima bez državne potpore. Stoga postavlja se pitanje, je li u takvim slučajevima doista potrebna državna potpora ili ne.
U odnosu na dodjelu državne potpore poduzetniku Elcon d.d., sa sjedištem u Zlatar Bistrici, Vijeće je utvrdilo da se Ministarstvo nije pridržavalo pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje iz članka 16. do 20. Uredbe. Naime, Ministarstvo je rečenom poduzetniku tijekom 2004. i 2005. ukupno dodijelilo 2.694.527,00 kuna državne potpore, unatoč činjenici da se rečeni poduzetnik od 2004. smatra poduzetnikom u teškoćama. To iz razloga, što je Ministarstvo u Javnim natječajima za 2004. i 2005., predvidjelo da se poduzetnici u teškoćama ne mogu prijaviti na rečene natječaje za dodjelu sredstava iz Mjera. Također, Ministarstvo je 14. srpnja 2005., od Agencije zatražilo odobrenje državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Elcon d.d., o kojem će Agencija donijeti meritornu odluku u postupku pod poslovnim brojem, klasa: UP/I 430-01/2007-2/18.
Takvim postupanjima Ministarstva nedvojbeno je utvrđeno da je Ministarstvo na nezakonit način dodjeljivalo državne potpore temeljem Mjera, te je Agencija odlučila na temelju odluke Vijeća, kao u točki I. i II. izreke ovog rješenja.
S obzirom na utvrđene nepravilnosti, Agencija je na temelju odluke Vijeća, sukladno članku 15. stavku 2. ZDP-a, odredila Ministarstvu da otkloni nepravilnosti prilikom dodjele državne potpore utvrđene u točki I. i II. izreke ovog rješenja, odnosno u točki 2. obrazloženja ovog rješenja.
Ministarstvo je u obvezi dostaviti Agenciji dokaze o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti iz točke I. i II. izreke ovog rješenja, odnosno izračune iz kojih proizlazi da je Ministarstvo prilikom dodjele državne potpore za istraživanje i razvoj poštivalo opravdane troškove iz Mjera, u roku od 3 (tri) mjeseca od dana dostave ovog rješenja. Stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki III. izreke ovog rješenja.
U suprotnom, Agencija će protekom roka od tri mjeseca, od dana dostave ovog rješenja, u slučaju da Ministarstvo ne otkloni utvrđene nepravilnosti nastale prilikom dodjele državnih potpora, u razdoblju od 2004. do 2006., naložiti povrat iznosa dodijeljene državne potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost, uvećan za iznos zakonskih zateznih kamata koji teku od dana koji je utvrđen kao dan na koji je nepravilnost započela, sukladno članku 15. stavku 3. ZDP-a.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, Agencija rješenja iz članka 15. ZDP-a, objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki IV. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I-430-01/2006-02/33
Urbroj: 580-03-08-43-14
Zagreb, 28. svibnja 2008.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.
 

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - nepravilnost prilikom provedbe odobrene državne potpore za istraživanje i razvoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !