Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - obustava primjene odredaba Okvirnog ugovora između HT d.d. i PBZ d.d ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 18.9.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/2006-01/51 od 7. rujna 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2332

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 34.L312923, članka 55.L312924 i članka 57.L312925 točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnom postupku ocjene sukladnosti s odredbama Zakona o zaštiti tržišnoga natjecanja, Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga T-HT broj FLM5-301-001/2005 (PBZ br. 866/05) sklopljenog između HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te Privredne banke Zagreb d.d. iz Zagreba, Račkoga 6, Međimurske banke d.d. iz Čakovca, Valenta Morandinija 37, PBZ American Expressa d.o.o. iz Zagreba, Lastovska 23, Invest Holdinga d.o.o. iz Karlovca, Stanka Vraza 39, PBZ Leasinga d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 28, PBZ Kapitala d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 28, PBZ Investa d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 28, PBZ Nekretnina d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, PBZ stambene štedionice d.d. iz Zagreba, Savska cesta 28 i PBZ Croatia osiguranja d.d. iz Zagreba, Savska cesta 28, s druge strane od 9. veljače 2005., Poseban ugovor 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-301-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te Privredne banke Zagreb d.d. iz Zagreba, Račkoga 6, Međimurske banke d.d. iz Čakovca, Valenta Morandinija 37, PBZ American Expressa d.o.o. iz Zagreba, Lastovska 23, Invest Holdinga d.o.o. iz Karlovca, Stanka Vraza 39, PBZ Leasinga d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 28, PBZ Kapitala d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 28, PBZ Investa d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 28, PBZ Nekretnina d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, PBZ stambene štedionice d.d. iz Zagreba, Savska cesta 28 i PBZ Croatia osiguranja d.d. iz Zagreba, Savska cesta 28, s druge strane od 1. listopada 2005., pokrenutog po zahtjevu poduzetnika VIPnet d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 67. sjednice, održane 7. rujna 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE O PRIVREMENOJ MJERI

1. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32, poduzetniku T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 (u Okvirnom ugovoru, zajednički nazvani: T-HT) i poduzetnicima Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, Međimurska banka d.d., Čakovec, Valenta Morandinija 37, PBZ American Express d.o.o., Zagreb, Lastovska 23, Invest Holding d.o.o., Karlovac, Stanka Vraza 39, PBZ Leasing d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Kapital d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Nekretnine d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, PBZ stambena štedionica d.d., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Savska cesta 28 (u Okvirnom ugovoru zajednički nazvani: Korisnik) bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana, od dana dostave ovog rješenja, obustava primjene odredaba Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga T-HT broj FLM5-301-001/2005 PBZ br. 866/05 od 9.2.2005. i Posebnog ugovora 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-301-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži od 1.10.2005. (dalje: Okvirni ugovor) i to kako slijedi:
– članka 2. stavka 2.3. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga Korisniku ponudi specifične nove usluge (zamjenske), koje nisu obuhvaćene ovim Okvirnim ugovorom, Korisnik će zatražiti od T-HT-a ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. Ako je T-HT u mogućnosti ponuditi zatraženu ili sličnu uslugu koja odgovara potrebama Korisnika, T-HT će ponuditi istu u roku od 45 dana po zaprimanju zahtjeva za navedenom uslugom od strane Korisnika te u daljnjem roku od 45 dana započeti s pružanjem iste. Iznimno, u slučaju tehničke složenije usluge čiju implementaciju Korisnik zahtjeva na području cijele Republike Hrvatske, ugovorne strane će se suglasiti po produljenju navedenog roka od 45 dana predviđenog za početak pružanja predmetne usluge, a koji neće biti duži od narednih 45 dana. Ukoliko implementacija kod Korisnika takve specifične (zamjenske) usluge T-HT –a dovede do promjene količina pojedinačnih pretplatničkih ugovora određenih usluga primjenjivat će se odredbe iz priloga 2 ovog Okvirnog Ugovora. U slučaju da T-Ht u roka ovima definiranim odredbama ovog članka ne ponudi specifičnu novu uslugu (zamjensku) koju je ponudio drugi davatelj usluge, Korisnik može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluga za nove specifične usluge (zamjenske)zamjenjuje određene usluge T-HT –a iz članka 2.1. Okvirnog Ugovora, Korisnik može otkazati daljnje korištenje takvih usluga T-HT-a u opsegu koji je potreban za uspostavu nove specifične usluge. U tom slučaju Korisnik je suglasan T-HT– u platiti razliku između pune cijene i cijene sa svim odobrenim popustima za usluge koje se otkazuju (u prvoj godini 75% razlike, u drugoj godini 50% razlike, u trećoj godini 25% razlike), a koje su se koristile do tog trenutka i bile obuhvaćene odredbama ovog ugovora kao i Posebnih ugovora.«
– članka 7. stavka 7.3. Posebnog ugovora 4. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»Ključni poslovni korisnik se temeljem ovog Posebnog Ugovora obvezuje u poslovanju s Pružateljem usluge prilikom uočenih potreba za uslugama u pokretnim mrežama zatražiti ponudu od Pružatelja uslga, sukladno odredbama Okvirnog Ugovora.«
2. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32, poduzetniku T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 i poduzetnicima Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, Međimurska banka d.d., Čakovec, Valenta Morandinija 37, PBZ American Express d.o.o., Zagreb, Lastovska 23, Invest Holding d.o.o., Karlovac, Stanka Vraza 39, PBZ Leasing d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Kapital d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Nekretnine d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, PBZ stambena štedionica d.d., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Savska cesta 28, da ne sklapaju nove Okvirne ugovore i anekse ugovora za vrijeme trajanja ove privremene mjere, a koji su u suprotnosti s nalogom iz točke 1. izreke ovog rješenja.
3. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i poduzetniku T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 da ne sklapaju s trećima nove Okvirne ugovore i anekse ugovora za vrijeme trajanja ove privremene mjere, a koji su u suprotnosti s nalozima iz točke 1. izreke ovog rješenja.
4. Privremena mjera iz točke 1., točke 2. i točke 3. izreke ovog rješenja određuje se do dana donošenja konačnog rješenja u ovom postupku.
5. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 16. studenoga 2005. zahtjev poduzetnika VIPnet d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1, (dalje: VIPnet d.o.o.) protiv poduzetnika HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32 (dalje: T-HT d.d.) i poduzetnika T-Mobile Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 23 (dalje: T-Mobile d.o.o.).
U zahtjevu poduzetnika VIPnet d.o.o., u bitnome se navodi da poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. zlouporabljuju vladajući položaj i to T-HT d.d. na tržištu javne govorne usluge u nepokretnim mrežama i na tržištu iznajmljivanja vodova na području Republike Hrvatske, a T-Mobile d.o.o. na tržištu javne govorne usluge u pokretnim mrežama na području Republike Hrvatske, na način da sklapaju Okvirne ugovore kojima se, na štetu potrošača, ograničava tržište i to uvjetovanjem sklapanja ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih stranaka dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi s predmetom tih ugovora, što predstavlja zabranjene sporazume u smislu članka 9.L312927 stavka 1. točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN).
U smislu odredbe članka 37. točke 8. i 9. ZZTN, Agencija je prije pokretanja postupka zatražila od poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. pisano očitovanje s dokumentacijom na navode iz zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o., koji su isti dostavili Agenciji dana 25. prosinca 2005. i 27. prosinca 2005.
Temeljem podataka kojima je Agencija raspolagala iz dostavljene dokumentacije, Agencija je 2. ožujka 2006., u smislu članka 46. ZZTN, donijela zaključak o pokretanju postupka ocjene sukladnosti s odredbama ZZTN, Okvirnih ugovora s dodacima i prilozima, sklopljenih između poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. s ključnim poslovnim korisnicima, koji se u Agenciji vodi pod klasom: UP/I 030-02/2005-01/50.
Agencija nije postupala u dijelu zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o., a koji se odnosi na zlouporabu vladajućeg položaja, budući da temeljem članka 5.L312929 stavka 1. točke 7. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj: 122/03, 158/03, 177/03, 60/04 i 70/05), Hrvatska agencija za telekomunikacije obavlja regulatorne poslove s ciljem onemogućavanja zlouporabe nadmoćnog položaja na telekomunikacijskom tržištu.
Agencija je predmetni zaključak u smislu članka 47. ZZTN dostavila na očitovanje strankama u postupku. Rečenom odredbom ZZTN, propisano je da će Agencija u postupku u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima dostaviti po jedan primjerak zaključka o pokretanju postupka strankama, a na koji je stranka protiv koje je postupak pokrenut dužna dostaviti odgovor i traženu dokumentaciju.
Traženo očitovanje i preslike Okvirnih ugovora s pripadajućim dodacima i prilozima poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. dostavili su Agenciji dana 28. travnja 2006., kojima se u bitnome navodi kako predmetni Okvirni ugovor s dodacima i prilozima nije zabranjen sporazum u smislu odredaba ZZTN.
Uvidom u dvadeset četiri (24) dostavljena Okvirna ugovora s dodacima i prilozima, Agencija je utvrdila da su iste, poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklapali s različitim poduzetnicima – ključnim poslovnim korisnicima te da nije riječ o tipskim ugovorima.
Stoga je Agencija, iz predmeta pod klasom: UP/I 030-02/2005-01/50, izdvojila predmetne Okvirne ugovore, koje vodi u zasebnim upravnim postupcima ocjene sporazuma.
Upravni postupak ocjene sukladnosti Okvirnog ugovora s odredbama ZZTN, sklopljen između poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. s poduzetnikom PBZ d.d. i povezanim društvima vodi se u Agenciji pod klasom UP/I 030-02/2006-01/51.
Uvidom u dostavljeni Okvirni ugovor koji su poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklopili s poduzetnikom PBZ d.d. i povezanim društvima Agencija je kao sporne, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN, utvrdila odredbe članka 2. stavka 2.3., Okvirnog ugovora te članka 7. stavka 7.3. Posebnog ugovora 4. Okvirnog ugovora.
Naime, Agencija je utvrdila da se spornim odredbama Okvirnog ugovora određuje:
a. da ako neki drugi davatelj usluga Korisniku ponudi specifične nove usluge (zamjenske), koje nisu obuhvaćene ovim Okvirnim ugovorom, Korisnik će zatražiti od T-HT-a ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. Ako je T-HT u mogućnosti ponuditi zatraženu ili sličnu uslugu koja odgovara potrebama Korisnika, T-HT će ponuditi istu u roku od 45 dana po zaprimanju zahtjeva za navedenom uslugom od strane Korisnika te u daljnjem roku od 45 dana započeti s pružanjem iste. Iznimno, u slučaju tehničke složenije usluge čiju implementaciju Korisnik zahtjeva na području cijele Republike Hrvatske, ugovorne strane će se suglasiti po produljenju navedenog roka od 45 dana predviđenog za početak pružanja predmetne usluge, a koji neće biti duži od narednih 45 dana. Ukoliko implementacija kod Korisnika takve specifične (zamjenske) usluge T-HT –a dovede do promjene količina pojedinačnih pretplatničkih ugovora određenih usluga primjenjivat će se odredbe iz priloga 2 ovog Okvirnog Ugovora. U slučaju da T-Ht u roka ovima definiranim odredbama ovog članka ne ponudi specifičnu novu uslugu (zamjensku) koju je ponudio drugi davatelj usluge, Korisnik može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluga za nove specifične usluge (zamjenske)zamjenjuje određene usluge T-HT –a iz članka 2.1. Okvirnog Ugovora, Korisnik može otkazati daljnje korištenje takvih usluga T-HT-a u opsegu koji je potreban za uspostavu nove specifične usluge. U tom slučaju Korisnik je suglasan T-HT– u platiti razliku između pune cijene i cijene sa svim odobrenim popustima za usluge koje se otkazuju (u prvoj godini 75% razlike, u drugoj godini 50% razlike, u trećoj godini 25% razlike), a koje su se koristile do tog trenutka i bile obuhvaćene odredbama ovog ugovora kao i Posebnih ugovora.
b. da se Ključni poslovni korisnik temeljem Posebnog Ugovora obvezuje u poslovanju s Pružateljem usluge prilikom uočenih potreba za uslugama u pokretnim mrežama zatražiti ponudu od Pružatelja uslga, sukladno odredbama Okvirnog Ugovora.
Agencija je pored odredbi ZZTN podredno, na odgovarajući način, u konkretnom slučaju primjenjivala u smislu članka 35. stavka 3. ZZTN, kriterije i standarde poredbenog prava Europske zajednice odnosno Obavijest Komisije – Smjernice za vertikalna ograničenja broj 032000Y1013(01), Službeni list C 291, 13/10/2000 str. 0001 – 0044, 2000/C 291/01.
Ugovorne odredbe, opisane pod točkama a. i b. upućuju na primjenu tzv. »engleske klauzule«.
Riječ je o odredbi koja obvezuje kupca (poduzetnika PBZ d.d. i povezana društva) da izvijesti o bilo kojoj ponudi koju pod povoljnijim uvjetima nude drugi dobavljači (konkurenti poduzetnika T-HT d.d. i poduzetnika T-Mobile d.o.o.) i kojom mu se dopušta (poduzetniku PBZ d.d. i povezana društva) da prihvati tu ponudu samo ako mu dobavljač (poduzetnik T-HT d.d. i poduzetnik T-Mobile d.o.o.) odbije pružati usluge pod tim povoljnijim uvjetima.
Razumno je za očekivati da takva odredba ima isti učinak kao i obveza nenatjecanja, osobito kada kupac (poduzetnik PBZ d.d. i povezana društva) mora svom dobavljaču (poduzetnik T-HT d.d. i poduzetnik T-Mobile d.o.o.) otkriti podatke o alternativnom izvoru nabave.
Engleska klauzula također može djelovati kao odredba o nametanju određene količine usluge kupcu od strane dobavljača. Nametanje određene količine robe kupcu ima slične, ali slabije učinke isključenja s tržišta od obveze nenatjecanja. Poduzetnicima u vladajućem položaju izričito se zabranjuje primjena engleske klauzule.
Je li u konkretnom slučaju riječ o zabranjenom sporazumu u cijelosti ili djelomično, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN odnosno, može li se u konkretnom slučaju primijeniti članak 10. ZZTN o izuzeću sporazuma, Agencija će nesporno moći utvrditi tek na temelju provedene detaljne ekonomske analize mjerodavnih tržišta na kojima predmetni sporazumi imaju učinke.
Na temelju ovlasti iz članka 55. stavka 1. ZZTN, Agencija može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, u smislu odredaba ZZTN, prijete nastankom izravnoga značajnoga štetnog učinka za poduzetnike, odnosno pojedina područja gospodarstva ili interese potrošača.
Uzimajući u obzir sve pravne i činjenične okolnosti koje su Agenciji poznate, Agencija je kao ograničavajuće ocijenila gore navedene odredbe Okvirnog ugovora budući da se istima uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih stranaka dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi predmeta tih ugovora, što predstavlja zabranjene sporazume u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN.
U konkretnom slučaju, može se razumno pretpostaviti kako gore navedene odredbe Okvirnog ugovora imaju za cilj sprječavanje, ograničavanje odnosno narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima pa je nepotrebno dokazivati i njihove stvarne učinke na tržištu.
Agencija smatra da daljnja primjena gore navedenih odredaba Okvirnog ugovora, istovremeno prijeti nastanku izravnog, značajnog štetnog učinka za konkurente poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o., koji su znatno nepovoljnijem položaju na tržištu od poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o., te za krajnje korisnike telekomunikacijskih usluga na mjerodavnim tržištima, koje se upućuje i vezuje samo za poduzetnike T-HT d.d. i T- Mobile d.o.o.
Stoga, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na 67. sjednici, održanoj 7. rujna 2006. temeljem članka 34., 55. i 57. točka 5. ZZTN, donijelo odluku o izricanju privremene mjere poduzetnicima T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i poduzetnicima Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, Međimurska banka d.d., Čakovec, Valenta Morandinija 37, PBZ American Express d.o.o., Zagreb, Lastovska 23, Invest Holding d.o.o., Karlovac, Stanka Vraza 39, PBZ Leasing d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Kapital d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Nekretnine d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, PBZ stambena štedionica d.d., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Savska cesta 28.
Odredbom članka 59. stavka 1. ZZTN, a u smislu članka 57. stavka 5. ZZTN, rješenje Agencije, objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Ukoliko poduzetnici T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i poduzetnicima Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, Međimurska banka d.d., Čakovec, Valenta Morandinija 37, PBZ American Express d.o.o., Zagreb, Lastovska 23, Invest Holding d.o.o., Karlovac, Stanka Vraza 39, PBZ Leasing d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Kapital d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Nekretnine d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, PBZ stambena štedionica d.d., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Savska cesta 28., ne postupe u skladu s ovim rješenjem, Agencija će, sukladno članku 60. ZZTN, podnijeti nadležnom prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i poduzetnika Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, Međimurska banka d.d., Čakovec, Valenta Morandinija 37, PBZ American Express d.o.o., Zagreb, Lastovska 23, Invest Holding d.o.o., Karlovac, Stanka Vraza 39, PBZ Leasing d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Kapital d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Nekretnine d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, PBZ stambena štedionica d.d., Zagreb, Savska cesta 28, PBZ Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Savska cesta 28, te odgovornih osoba u istima, a u svezi članka 61. stavka 1. točka 4. i stavka 2. ZZTN.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2006-01/51
Urbroj: 580-05-06-26-1
Zagreb, 7. rujna 2006.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - obustava primjene odredaba Okvirnog ugovora između HT d.d. i PBZ d.d
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !